BREAKING NEWS

News Ticker --- 31-12-2022 SEDE VACANTE 31 DECEMBER 2022 --- Einde berichten ---

zondag 28 februari 2021

Een medische behandeling als politiek compromis? De waanzin nabij!

Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (SP.A) wil komende woensdag samen met Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) en andere betrokken partijen een beslissing nemen over een mogelijke herziening van de vaccinatiestrategie tegen het coronavirus in België.

Op basis van de antwoorden op drie vragen die minister Vandenbroucke aan de Hoge Gezondheidsraad heeft voorgelegd, wil hij de Belgische vaccinatiestrategie al dan niet bijschaven.

"De eerste vraag is of we in het geval van het Pfizer-BioNTech-vaccin 42 in plaats van 21 dagen tussen de eerste en de tweede prik kunnen laten", zegt VDB in De Zevende Dag. "Dat zou op korte termijn een snellere vooruitgang toelaten. De tweede vraag is of we het AstraZeneca-vaccin ook kunnen gebruiken bij mensen ouder dan 55 of 65. De derde vraag is of één prik van Pfizer-BioNTech, Moderna of AstraZeneca kan volstaan in plaats van twee prikken." Het antwoord op die derde vraag verwacht Vandenbroucke nog niet meteen, maar dat op de eerste twee vragen zal volgens hem wel snel komen. "Als de Hoge Gezondheidsraad twee keer ja antwoordt, dan denk ik dat we echt een reset van onze vaccinatiecampagne kunnen doen.

Bron: De Zevende Dag

VDB zou ook kunnen besluiten om met de vaccinaties te stoppen. Dat zou pas een reset zijn!

VDB zou de Belgen ook kunnen vragen om hun adem een kwartier op te houden. Dan zou het probleem ook opgelost zijn!


Mad-vaxxers: The mad leading the blind


donderdag 25 februari 2021

BREAKING: Liga voor Mensenrechten sleept het Belgische regime voor de rechter

De Liga voor Mensenrechten en Ligue des Droits Humains dagvaarden de Belgische Staat in kort geding voor de Brusselse rechtbank wegens het ontbreken van een pandemiewet.

Dat de overheid maatregelen moet nemen om ons allemaal zo goed als mogelijk te beschermen tegen het coronavirus is evident. Dat de maatregelen die genomen zijn tot hiertoe geen degelijke juridische basis hebben, is daarentegen helemaal niet evident. De overheid kan grondrechten van burgers beperken als dat nodig is in het algemeen belang. Maar het minste wat we van de overheid kunnen verwachten bij het nemen van maatregelen die een enorme impact hebben op onze meest fundamentele rechten is dat ze daarvoor een wettelijke basis heeft.

De wettelijke basis die momenteel gebruikt wordt, m.n. de wet op de civiele bescherming, de wet op de civiele veiligheid en de wet op het politieambt volstaat niet om de drastische beperkingen van onze grondrechten te rechtvaardigen. Dergelijke wetten kunnen gebruikt worden in crisissituaties waar zeer urgente maatregelen nodig zijn. Maar een jaar na het uitbreken van de coronapandemie kan men bezwaarlijk voorhouden dat we ons nog steeds in dergelijke situatie bevinden.

Het feit dat de Raad van State tot hiertoe slechts in drie gevallen een schorsing heeft bevolen van de genomen maatregelen kan ons niet echt geruststellen nu de Raad zich enkel heeft uitgesproken over de vordering tot schorsing, maar nog geen enkel oordeel geveld heeft over de grond van de zaak.

Om er zeker van te zijn dat de overheid de noodzakelijke maatregelen in het kader van de pandemiebestrijding kan nemen op een legale manier, met respect voor de regels van onze rechtstaat, dringen we dan ook aan op het uitvaardigen van een pandemiewet.

In afwachting daarvan vragen we aan de rechter:

  • de ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie te verbieden om nog nieuwe maatregelen te nemen op grond van het MB van 28 oktober 2020 in afwachting van de pandemiewet
  • de maatregelen die genomen zijn op grond van het MB van 28 oktober 2020 in te trekken in afwachting van de pandemiewet
  • de minister van Justitie te bevelen om aan zijn diensten instructie te geven geen overtredingen meer vast te stellen en geen vervolging meer in te stellen die uitvoering geven aan het MB van 28 oktober 2020 in afwachting van de pandemiewet.


Dat alles vragen we onder verbeurte van een dwangsom van 5.000 euro per inbreuk. We hopen op deze manier de overheid duidelijk te kunnen maken dat dringend werk moet gemaakt worden van een degelijke pandemiewet.

Het Belgische regime laat de bevolking letterlijk stikken! Geleverde mondmaskers zijn kankerverwekkend! De incompetentie en de onbetrouwbaarheid van het Belgisch regime liggen letterlijk op straat...

1. Die gratis mondmaskers, hoe zat dat ook weer?

Tijdens de eerste coronagolf in ons land bestelde Defensie 15 miljoen stoffen mondmaskers bij het Luxemburgse Avrox, goed voor een som van zowat 37,5 miljoen euro. Belgen konden die in juni gratis gaan afhalen bij de apotheek. 5 à 6 miljoen mondmaskers zijn zo intussen opgehaald. De rest ligt nog bij de apothekers en in de kazerne in Peutie. ["Timeo Danaos et dona ferentes" = "Ik ben bang voor Danaërs (= 'Grieken'), ook als zij geschenken aanbieden".]


2. Waren er geen twijfels over die aankoopprocedure?

Inderdaad, over die aanbesteding was heel wat te doen. Vooral N-VA-Kamerlid Michael Freilich stelde daar vragen bij. Zo zouden sommige Belgische bedrijven niet hebben kunnen meedingen en werden de veiligheidsnormen niet goed opgevolgd. De Raad van State en het Rekenhof veegden die kritiek op de aankoopprocedure kort nadien van tafel. Wel onderzoekt het parket nog altijd het reilen en zeilen van leverancier Avrox, waarover nog altijd wat onduidelijkheid bestaat.


3. Doken er niet al eerder gezondheidsvraagtekens op over die mondmaskers?

Ja, die vraagtekens kwamen er in juni vorig jaar al, van de sectorfederaties Creamoda, Febelsafe en FBT. Die hadden hun twijfels bij de behandeling van de mondmaskers met zilverionen. Zij stelden dat het inademen van die minuscule stoffen gevaarlijk zou kunnen zijn. Bij Defensie en Avrox spraken ze dat fors tegen. "De FOD Volksgezondheid, Directoraat-generaal Leefmilieu, heeft uitdrukkelijk bevestigd dat de gebruikte technologie met betrekking tot de menselijke gezondheid en toxicologie, geen gezondheidsrisico vormt", klonk het toen. [De FOD Volksgezondheid en het Directoraat-generaal Leefmilieu zijn totaal onbetrouwbaar!]


4. Wat heeft de overheid dan nu van mening doen veranderen?


Een advies van de Hoge Gezondheidsraad aan het kabinet van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (SP.A) zorgde voor een ommekeer. Vandenbroucke was enigszins verontrust door de resultaten van een onderzoek van gezondheidsinstituut Sciensano. Bij Sciensano hadden ze de stoffen mondmaskers onder de loep genomen en er minuscule deeltjes van zilver en titaniumdioxide in ontdekt. Vandenbroucke speelde dat onderzoek door aan de Hoge Gezondheidsraad. Die raadt nu, in afwachting van meer duidelijkheid, het gebruik van de maskers af.


5. Waarom heeft het zo lang geduurd voor dat werd onderzocht?

Dat is de hamvraag, die ook heerst in de politiek. Onder meer N-VA en Vlaams Belang willen daar van Vandenbroucke snel een antwoord op krijgen. "Het is serieus genoeg om naar een groot onderzoek te gaan", zegt N-VA-Kamerlid Michael Freilich. "Waarom hebben we daar dan zo lang op gewacht?" "Ik hoop dat het uiteindelijk niets is. Maar dat ontslaat die ministers niet van hun verantwoordelijkheid. Zij hadden dat toen moeten onderzoeken, niet vandaag. Ik heb een beetje het gevoel dat men toen die maskers niet uit de rekken wilde halen om geen gezichtsverlies te lijden. Maar als je daartegenover de volkgezondheid zet, heb ik daar toch wel heel serieuze bedenkingen bij." [Vandenbroucke is politiek verantwoordelijk en zou beter aftreden. Op zijn minst zou hij toch die kankerverwekkende maskers kunnen laten verbranden!]


6. Zijn die stoffen in die mondmaskers zo uitzonderlijk?

Nee, dat niet. Ze worden allebei al volop gebruikt in ons dagelijkse leven. Titaniumdioxide dient om textiel wit te maken. Het wordt onder meer gebruikt in cosmetica, zoals zonnecrème, en zelfs als kleurstof in voeding.

De zilverionen hebben een anti-bacteriële werking en worden onder meer in textiel, cosmetica en elektronica gebruikt. Onder meer sokken krijgen wel eens een zilverbad, om zweetgeuren tegen te gaan.

Ook Dominiek Sneppe, Kamerlid voor Vlaams Belang, wijst erop dat ze in juni al aan toenmalig minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) had gevraagd wat er aan was van die veiligheidstwijfels? "Het antwoord was: 'Sciensano zal dat op de voet volgen'. Dan zou je denken dat ze het voorzichtigheidsprincipe hanteren en die maskers nog wat achterwege laten. En blijkbaar is er ook niet onmiddellijk onderzoek naar gedaan, want ik kan me niet voorstellen dat dat zo lang moet duren. Intussen hebben mensen die mondmaskers al 9 maanden gedragen."

De Block laat onze redactie intussen weten dat het directoraat-generaal Leefmilieu van de FOD Volksgezondheid de mondmaskers wel degelijk heeft onderzocht. Daar luidde de uiteindelijke conclusie dat zilvernitraat, zoals dat ook gebruikt is in die mondmaskers, toegelaten is in Europa.


7. En zijn ze gevaarlijk voor de gezondheid?

Blootstelling aan lage hoeveelheden van beide stoffen wordt tot dusver niet beschouwd als gevaarlijk. Maar, en daar gaat het nu vooral om, mondmaskers zijn niet te vergelijken met pakweg sokken: we ademen erdoor, soms uren aan een stuk. Over de gezondheidseffecten van het inademen van die stoffen is minder bekend. Zo waarschuwt de Europese Commissie sinds oktober voor het inademen van grote hoeveelheden titaniumdioxide, want dat zou wel eens kankerverwekkend kunnen zijn.

"Hier is de vraag of de deeltjes loskomen, en zo ja: in welke concentraties?", legt toxicoloog Jan Tytgat (KU Leuven) uit in "De ochtend" op Radio 1. "Het gaat hier om nanodeeltjes die kunnen doordringen tot de diepere luchtwegen. Je moet nu een risicoanalyse maken: is er gevaar of niet? Stel dat er een grote concentratie vrijkomt, dan kunnen ze nadelige effecten uitlokken. Bij titaniumdioxide zijn dat ademhalingsproblemen en zelfs op termijn kanker."

Het is trouwens niet de eerste keer dat Tytgat daarvoor waarschuwt. In juni vertelde hij al op Radio 2 dat we ons moeten afvragen "wat er gebeurt als we de maskers op lange termijn dragen, enkele maanden bijvoorbeeld. Er zijn studies die aantonen dat zilver op langere termijn genotoxisch zou zijn. Dat het dus gevaarlijk is voor onze genen."

Bron: vrtNWS

woensdag 24 februari 2021

Overheid geeft toe: "Gratis mondmaskers van de overheid voorlopig afgeraden door mogelijk gezondheidsrisico" - met andere woorden: ze zijn genotoxisch!!!

De overheid raadt aan om de stoffen mondmaskers die sinds juni gratis worden uitgedeeld via de apothekers voorlopig niet meer te dragen. Mogelijk bevatten de maskers schadelijke stoffen. Zolang er niet meer duidelijkheid is, zullen uit voorzorg ook geen nieuwe exemplaren meer verdeeld worden. Wie vanaf juni een gratis mondmasker van de overheid ging afhalen bij de apotheker kan dat beter even niet meer gebruiken. Dat meldt het kabinet van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (SP.A). De reden is een recent advies van de Hoge Gezondheidsraad, waarin staat dat er mogelijk een gezondheidsrisico bestaat.

De vorige regering bestelde naar aanleiding van de eerste coronagolf via het ministerie van Defensie miljoenen mondmaskers van het Luxemburgse bedrijf Avrox. Die werden vanaf juni gratis uitgedeeld via de apothekers. Maar volgens een vertrouwelijk rapport van het wetenschappelijk instituut Sciensano zou blijken dat de mondmaskers mogelijk schadelijk zijn voor de gezondheid. Dat komt omdat ze kleine deeltjes van zilver en titaniumdioxide bevatten.

De Hoge Gezondheidsraad heeft dat eerste ruwe advies van Sciensano onder de loep genomen, en komt tot de conclusie dat de mondmaskers beter even niet meer gebruikt worden, bevestigt het kabinet van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke.

Van de 15 miljoen stoffen mondmaskers die Defensie vorig jaar bestelde zijn er 10 miljoen nog niet uitgedeeld. Bij de apothekers zelf ligt er nog een voorraad van zowat 3 miljoen maskers, in de kazerne in Peutie zijn er 7 miljoen blijven liggen. Die worden voorlopig ook niet uitgedeeld.

Bron: Belga / vrtNWS

Link naar ons bericht van 16 juni 2020:

"Mondmaskers van de overheid zijn genotoxisch; dus schadelijk voor de genen"


https://kavlaanderen.blogspot.com/2020/06/mondmaskers-van-de-overheid-zijn.html


Bijna 10 maanden al is deze informatie beschikbaar!

Maar, de corona-vaccins zijn nog stééds zéér veilig!!!


dinsdag 23 februari 2021

In Nederland reeds 65 meldingen van overlijden na coronaprik, maar er gaan nog steeds géén 'alarmbellen' af "wegens het ontbreken van een specifiek patroon"

The Gates of Hell Shall not Prevail


In Nederland heeft bijwerkingencentrum Lareb tot nu toe reeds 5.068 meldingen ontvangen over vermoedens van bijwerkingen door coronavaccins. De meeste meldingen gaan over bekende en relatief milde klachten. Ook zijn er 26 hevige allergische reacties vastgesteld en ontving Lareb 65 meldingen over ouderen die na een prik zijn overleden. De klachten die het vaakst zijn gemeld zijn reacties op de prikplek, spierpijn, hoofdpijn en dat mensen zich niet lekker voelen. Dit beeld is onveranderd sinds het eerste overzicht van de meldingen eind januari. Deze mogelijke klachten staan in de bijsluiters gemeld ['Overlijden' trouwens ook!] en verdwijnen meestal na een paar dagen.


Overlijdens na de prik

Van de 65 mensen die zijn overleden na vaccinatie waren er 55 80 jaar of ouder. 10 mensen waren tussen de 65 en 80. Volgens Lareb hadden ze allemaal een kwetsbare gezondheid vanwege ernstige onderliggende ziekten en/of hun hoge leeftijd.

Agnes Kant, directeur van Lareb, benadrukt dat overlijden na vaccinatie niet betekent dat mensen als gevolg van de vaccinatie zijn overleden. "In Nederland overlijden per week gemiddeld 750 tot 800 mensen in verpleeghuizen en 2000 80-plussers. Daar kunnen ook mensen bij zitten die kortgeleden zijn gevaccineerd." Door corona zijn er in 2020 gemiddeld meer ouderen overleden dan anders.

Onderliggen gezondheidsproblemen

Bij het merendeel van de overlijdens lijken de onderliggende gezondheidsproblemen de meest voor de hand liggende verklaring voor het overlijden, zegt Kant. In sommige gevallen kan de vaccinatie de toestand van de zeer kwetsbare ouderen wel hebben verslechterd. "Zij kregen in de dagen na vaccinatie klachten die bekend zijn als bijwerkingen", aldus Kant.

Toch is dat voor Lareb geen reden om aan de bel te trekken. "Klachten zoals koorts zijn op zichzelf niet de oorzaak van het overlijden. Maar dat dit bij zeer kwetsbare ouderen een risico kan zijn is bekend. Daarom staat dit in de richtlijnen om in groep vaccinatie zorgvuldig te overwegen."

Alarmbellen

Kant zou wel alarm slaan bij een duidelijk patroon in de meldingen dat kan wijzen op ernstige bijwerkingen. "We zien nu een gemêleerd beeld van allerlei verschillende klachten en gezondheidsproblemen. Als alles in dezelfde richting wijst en je een heel specifiek patroon terugziet bij meerdere mensen die kortgeleden hun vaccin kregen, dan gaan hier ook na een handjevol meldingen wel de alarmbellen af."

Een deel van de meldingen over overlijdens vraagt om vervolgonderzoek. "Overlijden is op zichzelf geen bijwerking", zegt Kant. "Wij willen dus altijd weten of er voorafgaand aan het overlijden iets is gebeurd dat door het vaccin kan zijn veroorzaakt. Soms hebben we te weinig informatie om dat te kunnen beoordelen en dan vragen we meer gegevens op."

Europese monitoring

Ook op bij het Europees Geneesmiddelen Agentschap (EMA) zijn er geen zorgen over de veiligheid van de vaccins voor kwetsbare ouderen. Eind januari concludeerde het EMA-geneesmiddelenbewakingscomité PRAC na extra onderzoek dat er voor het Pfizer/BioNTech vaccin geen specifieke veiligheidsrisico's zijn bij kwetsbare ouderen.

Op dit moment is de situatie niet anders, blijkt bij navraag aan Sabine Straus die het geneesmiddelenbewakingscomité PRAC voorzit. PRAC onderzoekt individuele meldingen die vanuit de hele wereld in de zogeheten Eudravigilance-database komen en houdt ook het aantal sterfgevallen in de gaten.

"Wij hebben op dit moment geen enkele aanwijzing dat er oversterfte is door de vaccinaties", zegt Straus. "Tot nu toe zijn er wereldwijd 1.413 meldingen gedaan van sterfgevallen na prikken met de drie vaccins die wij hier ook gebruiken. Wij kijken of er meer mensen overlijden dan je zou mogen verwachten en houden daarbij ook rekening met het feit dat niet alle overlijdens worden gemeld."

Wel snapt Straus dat het in individuele gevallen lastig kan zijn om te beslissen of vaccineren verstandig is. "Covid is een ernstige en mogelijk dodelijke aandoening en het vaccin werkt heel goed. Maar als mensen heel kwetsbaar zijn dan kan ik me voorstellen dat het een lastige afweging is. Daarom is het verstandig in die gevallen te overleggen met de behandelend arts."

Bron: NOS

‘Toeval’ wordt de belangrijkste doodsoorzaak na een 'veilige' corona-vaccinatie!


3.000 Brusselaars gevaccineerd / 8.000 Brusselaars kwamen niet opdagen

In de Brusselse vaccinatiecentra aan de Heizel en in de Pachecolaan zijn de afgelopen weken ongeveer 3.000 mensen gevaccineerd. Dat zegt Inge Neven van de gezondheidsinspectie. Veel groter is de groep die niet komt opdagen: zowat 8.000 uitnodigingen bleven onbeantwoord. De gezondheidsinspectie weet zelf niet wie die mensen zijn.

Bron: Bruzz

Link:

https://www.bruzz.be/gezondheid/8000-brusselaars-dagen-niet-op-voor-vaccin-2021-02-23

maandag 22 februari 2021

Geen boetes ondanks weinig mondmaskers in Brusselse parken: "Het was onmogelijk om iedereen te verbaliseren die de maatregelen niet respecteerde"

Het was gisteren heel druk in de Brusselse parken, en meer specifiek in het Jubelpark en het Ter Kamerenbos. De Brusselse politie stelde vast dat er veel mensen zonder mondmasker bij elkaar zaten te genieten van het mooie weer, maar toch schreef ze geen coronaboetes uit.

Heel wat groepjes verzamelden er om voor het eerst in een lange tijd nog eens samen buiten te kunnen zitten. De politie patrouilleerde wel in de parken, maar heel streng werd er niet opgetreden. Er werden namelijk geen coronaboetes uitgeschreven.

"Vaststelling: veel mensen zonder masker. De politie ziet erop toe, maar kan niet overal zijn, ondanks de inzet van extra patrouilles", klinkt het bij Ilse Van de keere, woordvoerster van de politie Brussel-Hoofdstad/Elsene. "Gezond verstand en dialoog is onze leidraad. Het was onmogelijk om iedereen te verbaliseren die de maatregelen niet respecteerde."

Bron: vrtNWS


Vaccinatiecentrum Veurne: 35% van de genodigden komt niet opdagen

De 200 vaccins waren voorzien voor artsen, tandartsen en thuisverpleegkundigen. Mensen die dus dagelijks in contact komen met patiënten. Vorige week woensdag kregen die allemaal een uitnodiging voor een vaccinatie in de bus. Maar vreemd genoeg stuurde een groot aantal mensen zonder verwittiging hun kat. 70 mensen bevestigden niet of annuleerden niet. Die mensen kwamen uiteindelijk niet opdagen.

Bron: vrtNWS

zondag 21 februari 2021

“Een bloedbad”: 53 doden in Gibraltar sinds het begin van de vaccinaties

Het wereldwijde, verontrustende nieuws over “mensen die stierven aan of in verband met” de Covid-vaccinaties houdt niet op.

Er is een enorme golf van doden op het zuidelijkste puntje van het Iberisch schiereiland, in het Britse Gibraltar, onmiddellijke na de Pfizer / Biontech-vaccinatie, bericht Wochenblick.


Link:

https://www.wochenblick.at/ein-massaker-53-tote-in-gibraltar-seit-beginn-der-impfungen/In Spanje zelf: Tweede Pfizer-prik gestopt na 46 doden na eerste prik

Het verpleeghuis Nuestra Señora del Rosario (Onze-Lieve-Vrouw van de Rozenkrans) is in rep en roer door de massale sterfte na mRNA-inentingen. Alle bewoners en werknemers van de instelling kregen begin januari de eerste dosis van het Pfizer-mRNA-vaccin toegediend, aldus de Spaanse reguliere media ABC. De meeste bewoners werden extreem ziek kort na de injecties. Aangenomen wordt dat velen "COVID-19 hebben opgelopen", ondanks het feit dat ze “ertegen zijn ingeënt”. De Andalusische gezondheidsdienst meldde dat sinds januari ten minste 46 bewoners zijn overleden. Het rusthuis heeft een capaciteit van 145 bewoners.

Bron: ABCandalucia

Link:

https://sevilla.abc.es/andalucia/cadiz/sevi-brote-residencia-barrios-provoca-46-muertes-coronavirus-202102040941_noticia.html

zaterdag 20 februari 2021

Klokkenluider meldt: 8 doden (25%) na eerste dosis op 31 corona-gevaccineerden en 11 permanent zieken (50%) op 23 na tweede dosis in Berlijns verpleeghuisIn een video-interview met advocaat Viviane Fischer en advocaat Dr. Reiner Füllmich deelde een Berlijnse klokkenluider schokkende inzichten in de vaccinatiepraktijken in een Berlijns verpleeghuis. Daar kregen op 3 januari 2021 in totaal 31 bewoners van een dementieafdeling het BioNTech-vaccin van Pfizer toegediend, waarbij in sommige gevallen dwang werd uitgeoefend – met verwoestende gevolgen.


De eerste dode viel al na zes dagen. Ongeveer twee weken na de eerste vaccinatie waren nog eens vijf bewoners overleden. Na vier weken waren er in totaal acht sterfgevallen. En dit ondanks het feit dat de senioren vooraf allemaal in goede fysieke conditie waren. Een van de doden was bijvoorbeeld een voormalige operazanger die in uitstekende gezondheid verkeerde en naar verluidt de dag voor de inenting piano had gespeeld. De man was ook in andere opzichten zeer actief geweest, hij ging zelfs regelmatig joggen.

Gedwongen vaccinatie voor recalcitrante senioren

Volgens de informatie van de klokkenluider was de vaccinatie zelf allesbehalve humaan: een bewoner die zich verzette tegen de vaccinatie werd door het verplegend personeel vastgehouden en met fysiek geweld gedwongen. Bovendien waren er om een of andere onverklaarbare reden Duitse soldaten in uniform aanwezig, wat de senioren, die de oorlog zelf hadden meegemaakt, duidelijk intimideerde.

Volgens de ingewijden vond de toediening van de tweede vaccinatiedosis op 24 januari zonder waarschuwing plaats op de plaats waar de te vaccineren bewoner toevallig werd aangetroffen (vb. staande in de gang). Opnieuw werd fysiek geweld gebruikt om het verzet van een zich verzettende vrouw te breken. De klokkenluider meldt iets soortgelijks over de uitstrijkjes voor PCR-tests: Wie zich verzet, wordt vastgehouden.

De gezondheidstoestand verslechterde binnen enkele uren

Reeds op de dag van de eerste vaccinatie vertoonden vier van de bewoners plotseling ongewone symptomen, waren zo moe dat zij tijdens het eten aan tafel in slaap vielen. Ze vertoonden een slechte zuurstofverzadiging in hun bloed. Naarmate de ziekte vorderde, traden ademnood, koorts, oedeem, huiduitslag, een geelgrijze verkleuring van de huid, en spiertrillingen in het bovenlichaam en de armen op.

Er werden ook karakterveranderingen vastgesteld, en de senioren reageerden plotseling niet meer. Na toediening van de tweede dosis verslechterde de toestand van sommige bewoners verder. Bewoners die voor de vaccinatie negatief testten op SARS-CoV-2, werden daarna plotseling positief. Van typische Covid-19 symptomen is er blijkbaar geen sprake.

De klokkenluider verklaarde dat verouderde informatiebladen werden gebruikt om de verzorgers en familieleden van ouderen te informeren over de vaccinatie: de noodzakelijke verwijzing naar de EU-goedkeuring van het vaccin, die alleen onder voorwaarden werd verleend, evenals de redenen ervoor (met name de wetenschappelijke gegevens over het vaccin dat nog moet worden verbeterd) ontbraken.

Strafrechtelijke klacht

Het bejaardentehuis in kwestie, de Agaplesion Bethanien Havelgarten in Berlijn-Spandau, heeft ondanks verzoeken hiertoe geen verklaring afgelegd. Advocate Viviane Fischer heeft op 3 februari een strafklacht ingediend bij het Openbaar Ministerie. Bovendien heeft zij de politie, het hoofd van het Paul Ehrlich Instituut (Prof. Klaus Cichutek), dat verantwoordelijk is voor de registratie van de neveneffecten van de vaccinatie, en de senator van gezondheid van Berlijn (Dilek Kalayci), de gezondheidsdienst en het bureau van de senaatsadministratie die verantwoordelijk is voor de zorg, op de hoogte gebracht van de gebeurtenissen. Voorts heeft Fischer het Openbaar Ministerie verzocht het lijk veilig te stellen van de bejaarde burger die op dat tijdstip als laatste was overleden. Zij wees ook op de gevreesde dood van het achtste slachtoffer.

Openbaar Ministerie en politie weigeren onmiddellijk onderzoek

Uit een telefonische navraag op 8 februari bleek echter dat het dossier niet te vinden was in de griffie van het Openbaar Ministerie. In de tijd van Corona kon zoiets wel zes weken duren, werd er gezegd. Ook de politie werd niet actief: op 9 februari werd daar gezegd dat onderzoek in dergelijke gevallen alleen werd ingesteld als een arts bij de afgifte van de overlijdensakte een niet-natuurlijke doodsoorzaak verklaarde.

Advocaat Dr. Fuellmich ziet dit als een schending van het legaliteitsbeginsel en de verplichting tot vervolging van strafbare feiten. Bovendien is er een dreigend gevaar voor senioren wier gezondheid na de tweede vaccinatiedosis is verslechterd: de politie, de gezondheidsautoriteiten en de Senaatsadministratie zijn verplicht om gevaar voor de bevolking af te wenden. Doet men dit niet, dan zou dit volgens advocaat Fischer kunnen worden aangemerkt als actieve hulp en/of hulp door nalaten aan het lichamelijk letsel (zo nodig met de dood tot gevolg). Indien nodig moet ook de nalatige betrokkenheid worden onderzocht.

Stop het gebruik van de corona-vaccins

Volgens juristen is overheidsingrijpen dringend noodzakelijk wegens het vermoedelijke oorzakelijke verband tussen vaccinatie en de plotselinge sterfgevallen: onder bepaalde omstandigheden zou het gebruik van het vaccin voorlopig moeten worden stopgezet totdat een volledig en transparant onderzoek heeft plaatsgevonden.

De mRNA-vaccins, waaronder dat van BioNTech / Pfizer, zijn wereldwijd zwaar onder vuur komen te liggen omdat zij niet zijn getest. Berichten zoals die van de klokkenluider uit het bejaardentehuis in Berlijn stapelen zich op – in Noorwegen is men daarom inmiddels afgestapt van de Corona-vaccinatie van oude, kwetsbare mensen. Intussen is bij het EMA een aanvraag tot intrekking van de goedkeuring van het vaccin ingediend.

Bron: 2020news.de

Link:

https://2020news.de/whistleblower-aus-berliner-altenheim-das-schreckliche-sterben-nach-der-impfung/


Hier volgt een hallucinante oplijsting van sterfgevallen, corona-uitbraken en bijwerkingen gerelateerd aan de Covid-vaccinatie in Duitsland:

https://corona-blog.net/tote-im-zusammenhang-mit-der-covid-impfungWanneer artsen daders worden, dan is niemand nog veilig!

vrijdag 19 februari 2021

Nederlandse rechter over avondklok: Viruswaarheid aan zet

Viruswaarheid-voorman Willem Engel voor het gerechtshof in Den HaagHet juridische team van Viruswaarheid stelt dat de waarschuwingen van de door de overheid geraadpleegde deskundigen "nog nooit zijn uitgekomen, ook niet tijdens de Mexicaanse griep."


Dan begint juridisch adviseur Jeroen Pols van Viruswaarheid met zijn pleitnota. Pols: "De huidige maatregelen sluiten 17,5 miljoen mensen op in hun huis zonder dat een rechter dat getoetst heeft." Hij stelt ook dat een regering niet eerst kan bezuinigen op IC-bedden "om daarna maatregelen tegen de bevolking te nemen om dat probleem op te lossen."

Bovendien is volgens hem het effect van de avondklok niet te meten, "al is het maar omdat de maatregel tegelijkertijd werd ingevoerd met de maatregel van maximaal één iemand op bezoek."

Juridisch adviseur Pols stelt dat we een zeer grote prijs betalen voor de coronamaatregelen die genomen zijn. Hij haalt onder meer thuis mishandelde kinderen en de grote economische gevolgen aan. "De balans is nooit onderzocht, men doet gewoon", zegt hij over de overheid.

"Feit is dat de ziekenhuizen niet méér overspoeld zijn dan andere jaren", stelt hij. Wel wordt de zorg volgens hem ontwricht omdat ziekenhuispersoneel vaak getest wordt en naar huis moet bij een positieve coronauitslag. "Dat is dus een gecreëerd probleem."

Pols vindt dat deze zaak niet alleen over de avondklok gaat. "Vinden wij de rechtsstaat het waard om voor onze kinderen te behouden", vraagt hij zich af. "Accepteren wij maatregelen die het geluk en bestaan van miljoenen Nederlanders bedreigen?", zo sluit hij zijn pleitnota af.


Wij citeren juridisch adviseur Jeroen Pols van Viruswaarheid:

"Elke maatregel moet gericht zijn tegen een reëel, duidelijk en aanwezig of dreigend gevaar en mag niet opgelegd worden wegens vrees voor een potentieel gevaar. De staat haalt hier een potentieel gevaar en een reële bedreiging door elkaar. Een potentieel gevaar zijn verhalen over virussen die al dan niet sneller verspreiden en die mogelijk ergens in de toekomst misschien tot een extra belasting van de ziekenhuizen leidt. Een reële bedreiging als een dijk dreigt door te breken of als een golf van 50 meter hoog vanuit de oceaan op ons af komt. Een noodsituatie is daarbij altijd duidelijk te herkennen. Daar heb je geen uren verhalen nodig over virussen die muteren. Zo herken je bijvoorbeeld een echte pandemie aan ziekenauto's die af en aan rijden, begrafenisondernemers die overuren draaien en een samenleving die in paniek verkeert. Een noodsituatie blijkt uit waarneming en niet uit modellen en adviezen."Willem Engel van Viruswaarheid aan het woord.

Hij vraagt zich allereerst af waarom Jaap van Dissel van het RIVM niet aanwezig is op de zitting, omdat hij hem graag vragen had willen stellen.

Daarna stelt hij dat "in de maanden met de letter R erin" al "honderden, zo niet duizenden jaren" virussen en ziektes met ademhalingsklachten als symptoom rondwaren. "Ik denk dat we een grote vergissing maken als we dit allemaal onder corona scharen", zegt hij. Overigens zijn de meeste wetenschappers het daar niet mee eens.


Emeritus hoogleraar immunologie Pierre Capel spreekt

Willem Engel wisselt van plaats met emeritus hoogleraar immunologie Pierre Capel, die op de publieke tribune zat. Capel maakt bezwaar tegen het "op een hoop gooien" van alle mutaties van het virus tot "de" Britse variant. Hij houdt daarna een vrij technisch verhaal over onder meer antistoffen en de besmettingskans van kinderen.


Vervolg

Advocaat Gerben van de Corput neemt daarna het woord. Volgens hem is de effectiviteit van de avondklok niet aan te tonen, waardoor de buitengewone omstandigheden ontbreken voor de manier waarop de avondklok is ingevoerd. Vervolgens spreekt juridisch adviseur Jeroen Pols. Hij zegt onderbouwing van de Staat te missen. "Zeggen dat iets noodzakelijk is, is geen onderbouwing. Dat is roepen." Ook betwijfelt hij of er wel serieus is gekeken door het OMT naar alternatieven voor de avondklok en onderstreept hij het effect van de maatregel op jongeren. Pols: "Het is misdadig wat wij nu met de jongeren doen".

Viruswaarheid-voorman Willem Engel spreekt als laatste. Hij plaatst onder meer vraagtekens rond de druk op de zorg en de oversterfte. Engel geeft ook nog kort het woord aan emeritus hoogleraar immunologie Pierre Capel, die vanochtend werd opgevoerd als deskundige. Hij vindt dat er rond het virus te veel aandacht is voor besmettelijkheid, en er onvoldoende wordt gekeken naar waar iemand ziek van wordt.  

Uitspraak over een week

Bron: NOS

Link naar Viruswaarheid:

https://viruswaarheid.nl/

De GEMS gedraagt zich als een totalitair, marxistisch-leninistisch 'Politbureau' en begeeft zich op het pad van de oorlogsmisdaden:

"Verplichting vaccinatie woonzorgcentrumpersoneel niet langer taboe voor experten: Laatste redmiddel"

Een verplichte vaccinatie voor het personeel van woonzorgcentra is geen taboe meer voor de GEMS, de expertengroep die de overheid adviseert. Maar dat moet enkel als het niet lukt op vrijwillige basis, zo schrijft De Standaard en het nieuws is bevestigd aan VRT NWS. "We hopen en vertrouwen er wel op dat het niet nodig zal zijn", zegt biostatisticus Geert Molenberghs van de GEMS.

Het was opgelucht ademhalen voor de woonzorgcentra deze week toen ze te horen kregen dat versoepelingen mogelijk zijn. Daarvoor moeten ze wel een voldoende hoge vaccinatiegraad halen. De expertengroep GEMS komt daarom met een advies dat een verplichte vaccinatie mogelijk moet zijn als de lat van 70% niet wordt gehaald. [Waarom zou men een vaccinatie verplichten die geen enkele garantie geeft, dat men niet besmet zal worden met het coronavirus?]

Allemaal goed en wel als ruim zeventig procent zich vlot zal laten inenten met een vaccin, maar in Brussel wil maar liefst veertig procent van geen vaccin weten. Dat zou komen door foute informatie volgens Molenberghs: "We moeten vragen van mensen dan ook serieus nemen. Zwangerschappen die in gevaar zouden zijn door het vaccin? Dat klopt gewoon niet. We moeten vooral goede, wetenschappelijke informatie geven." [Er is er maar ééntje die foute informatie geeft en dat is Molenberghs zélf. Hoe zou Molenberghs weten dat de corona-vaccins niet schadelijk zijn voor zwangere vrouwen? Is Molenberghs het onfeilbare orakel, of heeft hij een glazen bol of verkoopt hij alleen maar meningen of is zijn commentaar alleen maar ideologisch gestuurd in opdracht van de Big Pharma? Hoe zou Molenberghs dat allemaal weten aangezien Pfizer en BioNTech pas gisteren hebben aangekondigd, dat ze het vaccin ook op zwangere vrouwen gaan testen?]


Opening voor ruimere verplichting?

Tot nu was er bij de experten nooit sprake van een verplichte vaccinatie, voor geen enkele groep. Molenberghs: "Dat we die opening nu maken voor woonzorgcentra is omdat we meer weten over de werkzaamheid en veiligheid van de vaccins". [Molenberghs weet helemaal niets! De kortetermijneffecten worden genegeerd en de langetermijneffecten zijn natuurlijk niet bekend!]

Is een mogelijke verplichting voor het personeel van woonzorgcentra dan een opening voor een verplichte vaccinatie bij andere groepen, ziekenhuispersoneel bijvoorbeeld? "Advies gaat enkel over de woonzorgcentra. Voor een verplichting voor ziekenhuispersoneel zou een heel nieuw debat van de expertengroep nodig zijn, daar gaat het huidige advies niet over." [De zogenaamde 'expertengroep' gaat helemaal niet over een verplichting! Wie denkt die zogenaamde 'expertengroep' wel wie ze zijn? Het politbureau? Het politbureau (afkorting van politiek bureau) is het uitvoerend orgaan van vele communistische partijen. In landen met een marxistisch-leninistische ideologie beschouwen die communistische partijen zichzelf als de "voorhoede van het volk". Niet het parlement, maar de partij moet volgens hen daarom de macht hebben en die macht is doorgaans geconcentreerd in het politbureau. De totalitaire GEMS veegt haar voeten aan onze grondrechten!]

Indien de alarmbellen zouden afgaan en de vaccinatiegraad onder het personeel van woonzorgcentra te laag zou blijven, dan moeten er bovenop het advies nog heel wat hordes genomen worden om tot een verplichting te komen. "Alle overheden zouden dan moeten samenkomen om dat te beslissen. Dit is dan ook niet het eerste en belangrijkste advies van de GEMS. Onze voorkeur gaat uit naar vrijwillige vaccinatie en dat blijft ook zo." [Het personeel in de woonzorgcentra heeft alle macht in handen. Er is sowieso een personeelstekort en zeker in Brussel. Mensen ontslaan is natuurlijk géén optie. Gisteren waren er al stemmen te horen van verplichte vaccinaties in het Vaticaan, maar ook in Israël. Toch twee toonbeelden van 'democratie'!]

Bron: vrtNWS


Enkele bedenkingen:

In ons land is er - in theorie - maar één verplichte vaccinatie. Elk Belgisch kind moet voor de leeftijd van achttien maanden zijn of haar prikjes krijgen tegen polio, beter bekend als kinderverlamming. Dat schrijft een Koninklijk Besluit sinds 1966 voor. Datzelfde besluit zegt ook dat ouders moeten het vaccinatiebewijs bij de gemeente moeten binnenbrengen.

Ouders die weigeren het verplichte vaccin te laten toedienen, riskeren een geldboete van maximaal 800 euro en een gevangenisstraf van maximaal een maand. Maar in de praktijk leidt het hardnekkig weigeren of vergeten van een vaccinattest, zelden tot zulke scenario’s.

Zo’n veroordeling zorgt er trouwens niet voor dat het betrokken kind de verplichte prik krijgt. Een rechter kan een inenting niet gedwongen laten uitvoeren.

Kortom, geen enkel vaccin is absoluut verplicht!


Iedereen die pleit voor het verplicht toedienen van een experimenteel en potentieel dodelijk vaccin - zie bijsluiter - moet voor het Neurenberg-tribunaal gebracht worden!

Aangezien er géén bewijs is, dat de corona-vaccins virustransmissie zouden voorkomen en aangezien de corona-vaccins een nieuwe vorm van genetische manipulatie zijn met minimaal voordeel (werkzaamheid is niet bewezen), maar met een maximaal risico (bijwerkingen zoals overlijden), is het toedienen van een corona-vaccin de facto een medisch experiment!

Een medisch experiment - en zéker het toedienen van een substantie die potentieel dodelijk zou kunnen zijn - valt altijd onder de zogenaamde 'Code van Neurenberg'.

De 'Code van Neurenberg' is een set ethische onderzoeksprincipes met betrekking tot onderzoek en experimenten op of met mensen. De Code kwam voort uit de Processen van Neurenberg, na afloop van de Tweede Wereldoorlog, en waren een antwoord op de nazi-experimenten die tijdens de oorlog onder meer door Josef Mengele waren uitgevoerd.


Principe 1 van de 'Code van Neurenberg' stelt uitdrukkelijk:

"De vrijwillige toestemming van de proefpersoon is absoluut noodzakelijk."


"Dit betekent dat betrokken persoon wettelijk bevoegd moet zijn om toestemming te geven; in staat moet zijn zijn of haar vrije keuze te maken zonder tussenkomst van enig geweld, fraude, misleiding, of enige andere vorm van beperking of dwang; en moet voldoende kennis en begrip hebben van het betreffende onderwerp zodat hij of zij in staat is een onderbouwde keuze te maken. Dit laatste vereist dat voordat de proefpersoon zijn of haar keuze kan bevestigen duidelijk gemaakt moeten worden de aard, duur en doel van het experiment; de methode en middelen waarmee het uitgevoerd worden; alle te redelijkerwijs te verwachten ongemakken en risico's; en de gevolgen voor de gezondheid of de persoon die mogelijk deel zal nemen aan het experiment. De plicht en de verantwoordelijkheid voor het vaststellen van de kwaliteit van de toestemming ligt bij de persoon die het experiment initieert, aanstuurt of eraan deelneemt. Dit is een persoonlijke plicht en verantwoordelijkheid die niet ongestraft overgedragen kan worden aan een ander."

Het promoten en direct of indirect verplicht stellen van corona-vaccinaties (bijvoorbeeld door ongevaccineerden de toegang tot gebouwen, winkels en instellingen te weigeren, reisverbod, onderwijsverbod, beroepsverbod etc.) komt neer op een 'misdaad tegen de mensheid' omdat men dan impliciet gedwongen wordt een potentieel levensbedreigende stof in zijn lichaam te laten spuiten, hetgeen daarna nooit meer ongedaan kan worden gemaakt.

donderdag 18 februari 2021

De Staat Vaticaanstad als stormram voor de Nieuwe Wereld Orde: "Het Vaticaan zal vaccin-weigeraars ontslaan" aldus Giuseppe 'kardinaal' Bertello
Werknemers in Vaticaanstad kunnen worden overgeplaatst als ze zich om gezondheidsredenen niet laten vaccineren. Dat heeft Giuseppe 'kardinaal' Bertello bekendgemaakt. In het decreet dat hij vandaag naar buiten heeft gebracht staat, dat mensen die zich zonder goede reden niet laten inenten, ook kunnen worden ontslagen. In het decreet zijn ook hygiëneregels vastgelegd voor tijdens pandemieën, zoals afstand houden en het dragen van mondmaskers.

Bron: Reuters


Link:

https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-vaccine-vatican-idINKBN2AI1IC
Enkele bedenkingen:

Het is duidelijk, dat de zogenaamde Vaticaanse 'soevereiniteit' een totale fictie is!

Tussen 1995 en 2000 was Giuseppe 'kardinaal' Bertello permanent waarnemer van de Heilige Stoel bij de Verenigde Naties in Genève. Op 1 oktober 2011 volgde Bertello
kardinaal Lajolo op als Prefect van de Pauselijke Commissie voor de Staat Vaticaanstad.

Dat zegt voldoende. Méér dan ooit is de zogenaamde corona-crisis een totale hoax!


AANDACHT:

ER NIETS NIETS 'CHRISTELIJKS' OM U TE LATEN VACCINEREN MET EEN VACCIN DAT POTENTIEEL DODELIJK IS!


Volgens het FAGG, het federaal geneesmiddelenagentschap, zijn er in België 883 gevallen van bijwerkingen van een corona-vaccinatie bekend. In 182 gevallen ging het om een ernstige bijwerking en in 34 gevallen was er een overlijden. Het FAGG benadrukt wel dat er tot op vandaag geen verband is aangetoond tussen overlijdens en het toedienen van een vaccin.


Vraag: "Hoe kunnen overlijdens die het gevolg zijn van vaccinatie, géén verband houden met de vaccinatie?"


Mark Zuckerberg van Facebook zei: "Corona-vaccins veranderen het menselijke DNA en RNA en de lange termijn gevolgen zijn onbekend"
Mark Zuckerberg (Facebook) uitte in de zomer van 2020 zijn twijfels over de effectiviteit en veiligheid van de Covid-19 vaccins. Het gerenommeerde team onafhankelijke onderzoeksjournalisten van Project Veritas kreeg van een Facebook insider een video in handen waarop Zuckerberg letterlijk zegt dat "we simpelweg niet weten wat de lange termijn gevolgen zijn van het in feite wijzigen van het DNA en RNA van mensen".

Zuckerberg voegde eraan toe dat het mRNA in de vaccins "andere mutaties of andere risico’s" zouden kunnen veroorzaken, en de vaccins daarom verder zouden moeten worden ontwikkeld. Desondanks ontkende hij in november 2020 in een livestream met Anthony Fauci dat deze vaccins je DNA en RNA veranderen. Maar dat was wèl voor het grote publiek bedoeld.

dinsdag 16 februari 2021

Na de Barbaren en Saracenen probeerden ook de Anglo-Amerikaanse geallieerden met hun 'blockbuster'-bommen de Abdij van Montecassino te oblitererenOndanks een groot aantal 'blockbusters'-bommen - de zwaarste bommen die de Anglo-Amerikaanse geallieerden op dat ogenblik ter beschikking hadden - die op de Abdij van Montecassino werden afgeworpen, zijn de enige mensen die in de abdij zijn omgekomen door de bombardementen een aantal paters en 250 onschuldige Italiaanse burgers die hun toevlucht in de abdij hadden gezocht. Het is zeker, dat de Duitsers Montecassino niet hebben bezet vóór 15 februari 1944, een feit dat pas in 1973 officieel werd toegegeven door het Britse leger (Butler (1973), V.695). Met andere woorden, een ernstige reden om de abdij te bombarderen, was er niet, tenzij ideologische redenen...

Na de onophoudelijke aanvalsgolven op 15 februari 1944 waren er nog heel wat overlevenden in de abdij aanwezig. De meeste mensen ontvluchtten de ruïne van de Abdij van Monte Cassino bij het eerste licht op 16 februari. Daarna bleven slechts ongeveer 40 mensen in de abdij over: zes monniken, drie pachtersfamilies die op de dieren letten, enkele kinderen, de zwaargewonden en de stervenden. Maar voor degenen die bleven, was de beproeving nog niet voorbij. De abdij werd op 16 februari opnieuw zwaar beschoten. De burgers en monniken die nog konden vertrekken, deden dat in de ochtend van 17 februari, via een muilezelpad dat richting de Duitse linies voerde aangezien hen dat veiliger leek dan richting 'geallieerden' te lopen.

Gelukkig hadden de vooruitziende Duitse luitenant-kolonel Julius Schlegel en kapitein Maximilian Becker met de toelating van de Aartsabt ruim vooraf aan de aanval 140.000 boekdelen, 80.000 oorkonden, 1.300 eeuwenoude handschriften (Cicero, Vergilius, Seneca, Horatius, Ovidius, etc.), schilderijen (Leonardo da Vinci, Titiaan, Raphael, Tintoretto, Brueghel de Oudere, etc.), kunst- en zilversmeedwerk, de bouwplannen van de abdij, de relikwieën van de Hl. Benedictus van Nursia en de Heilige Scholastica in deels speciaal gemaakte kisten verpakt en met 120 vrachtwagenladingen naar Rome in de Engelenburcht en het Vaticaan overgebracht.

Dat deze unieke kunstschat bewaard bleef voor het nageslacht en niet het slachtoffer werd van het zwaarste bombardement op één gebouw tijdens de Tweede Wereldoorlog is aan Julius Schlegel en zijn troepen die hem trouw waren, te danken. Julius Schlegel, geboren in Wenen, zag al vroeg in dat de Abdij van Montecassino niet zonder slag of stoot door de aanstormende Anglo-Amerikaanse troepen veroverd zou worden. Schlegel wilde zonder daartoe de opdracht te hebben ontvangen, de hem bekende kunstschatten van de abdij in veiligheid brengen. Ondersteund door arts Maximilian J. Becker en arts M. Becker organiseerde hij in overleg met de abdijleiding een reddingsoperatie met een bijzondere betekenis. Dankzij zijn moed en zijn kunstminnendheid was Julius Schlegel in staat om de bijna onmetelijk waardevolle kunstvoorwerpen met Duitse Wehrmacht-vrachtwagens en onder Duitse wapenescorte naar Rome te brengen en veilig op te slaan in de Engelenburcht en in het Vaticaan. De operatie dreigde nog fout te lopen toen op 23 oktober 1943 de geallieerde omroepen van over de hele wereld op cynische wijze berichtten, dat de divisie van Hermann Göring de Abdij van Montecassino aan het plunderen was, terwijl de geallieerden zélf van plan waren om de abdij met de grond gelijk te maken.

Hoewel er uiteindelijk geen Duitse soldaten in de abdij aanwezig waren - aangezien er een neutrale zone van 300 meter rondom de Abdij van Montecassino was ingesteld - raakten op 11 januari 1944 toch reeds de eerste granaten de oude muren. Op 15 februari ontving majoor Bradford A. Evans bevel nr. 341 van luitenant-generaal Sir Bernhard Freyberg. Het 96de Amerikaanse bommenwerpersquadron (bijnaam: 'Rode Duivels') opende vervolgens de poorten van de hel boven de Abdij van Montecassino. Het meerdaagse bombardement van de 254 B-17 Flying Fortress-bommenwerpers die 570 ton bommen op het gebouw afwierpen, veranderden de aarde in een hellevuur.

Het abdijgebouw met een enorme historische betekenis - zo heeft bijvoorbeeld ook Karel de Grote de abdij ooit nog bezocht - werd totaal vernietigd zonder enig strategisch gewin. Het geallieerde bombardement doodde 250 burgers die beschutting binnen de muren van de abdij hadden gezocht. Zoals Luigi Maglione, Kardinaal-staatssecretaris van Paus Pius XII botweg zei tegen Harold Tittmann, Amerikaanse diplomaat in het Vaticaan, was de vernietiging van Montecassino "een kolossale blunder ... en een stukje grove ideologische stompzinnigheid".

"Crisis in de wetenschap! De lockdown is een schande!" - Willem Engel van 'Viruswaarheid' bij Ramon Bril met een briljante presentatie:


De 10 stellingen van Willem Engel van 'Viruswaarheid'

Het wordt tijd voor de politici en wetenschappers om kleur te bekennen. Al dat gedraai en spreken met halve woorden kan niet langer. Het is duidelijk dat er voldoende informatie in de wetenschap te vinden is over SARS-2, om conclusies te gaan trekken. Als je geen antwoord wil geven op deze 10 stellingen, wat doe je dan nog op je positie als beleidsmaker?

Stellingen:


1. Het model waarop de lockdown gebaseerd is, heeft ernstige fouten. De R0 berekeningen zijn grove schattingen en kloppen niet. SARS-19 is veel overdragelijker en minder gevaarlijk dan aangenomen. Voor maatschappelijk ingrijpende politieke beslissingen dient gebruik gemaakt te worden van harde cijfers, geen schattingen.
2. Transmissie van SARS-19 gaat voornamelijk via aërosolen, niet via grote druppels. Laat dus de anderhalve meter los
3. Er zijn geen onderzoeken die aantonen dat mondkapjes nuttig zijn, wel zijn er veel aanwijzingen dat ze schadelijk zijn. We hebben geen mondkapjes nodig, maar goede ventilatie.
4. Vaccinaties brengen gevaren met zich mee. Jarenlange ervaring met de griepprik toont aan dat ze weinig effectief zijn en erg duur. Stop dus met de fixatie op vaccins.
5. De immuniteitstesten onderzoeken enkel een klein deel van het adaptieve immuunsysteem. De resultaten daaruit dienen niet te worden misbruikt voor politieke doeleinden.
6. Sterven mensen aan, of met Corona? Pathalologie toont aan aan dat er geen eenduidig ziektebeeld te herkennen is bij de getelde “coronadoden”, velen daarvan zijn overleden aan onderliggende kwalen. Er is een grote noodzaak voor grootschallig pathologisch onderzoek.
7. Voor het begin van de crisis was maar een klein deel van Nederland besmetbaar. Door een sterk genoeg immuunsysteem werden de meeste mensen niet ziek, ook al kwamen ze in contact met het virus. Binnen zitten, zonder sport en met grote angst, is zeer slecht voor het immuunsysteem.
8. De (rt-)PCR test is onzuiver en bieden geen basis voor maatregelen. Hoe meer er getest wordt, deste meer positieve resultaten worden er gevonden. De PCR test neemt ook andere coronavirussen mee in de metingen. Positieve metingen met zo’n foutieve test mogen geen uitgangspunt zijn voor maatregelen. Deze kunnen hooguit dienen ter bevestiging.
9. Er zijn al snel meerdere effectieve medicijnen gevonden tegen SARS-19, vaccinaties zijn niet de enige oplossing.
10. IFR is 0,3% en als je ongetelde personen meetelt waarschijnlijk 0,003%. Er is geen sprake van een bedreiging van de volksgezondheid.

Link:

https://viruswaarheid.nl/


Rechter in Nederland vernietigt corona-avondklok: geen sprake van een 'acute noodsituatie' - Mark Rutte gaat in beroep en haalt zijn slag thuis - Verrassing!

De avondklok moet per direct worden opgeheven. Dat heeft de rechtbank in Den Haag bepaald in een zaak die was aangespannen door de stichting Viruswaarheid. De maatregel is op verkeerde gronden genomen, oordeelt de rechter. Volgens de rechter maakt de avondklok een vergaande inbreuk op het recht op bewegingsvrijheid en de persoonlijke levenssfeer. Daarvoor is een zeer zorgvuldige besluitvorming nodig, oordeelt de rechter.

Voor de invoering van de avondklok is echter gebruikgemaakt van de Wet buitengewone bevoegdheden burgerlijk gezag, waarbij de Eerste en Tweede Kamer niet hoeft worden betrokken bij de besluitvorming. Dat was wel nodig geweest, vindt de rechter, omdat er geen sprake was van "bijzondere spoedeisendheid". Het feit dat vóór de invoering al vaker over invoering van een avondklok was gesproken, illustreert volgens de rechtbank dat niet is voldaan aan de "bijzondere eisen" die voor activering van de wet vereist zijn.

Deze wet kan enkel maar worden ingeroepen bij acute noodsituaties zoals bij een dijkdoorbraak. "Een verstrekkende maatregel op basis van een noodwet mag slechts gegeven worden als zich daadwerkelijk een acute noodsituatie voordoet, die bovendien niet met andere minder vergaande middelen is op te lossen."

De landsadvocaat voerde namens de Staat aan dat de coronapandemie een dermate ernstige situatie is en daarom een spoedprocedure voor het instellen van de avondklok op zijn plaats was. Ook bleken andere coronamaatregelen niet voldoende om de pandemie te bestrijden.

De rechter wijst erop dat het nut van de avondklok nog niet is bewezen, omdat tegelijk met het instellen van de avondklok ook andere coronamaatregelen werden ingesteld. Het kabinet gaat uit van een stijging van 10 procent van de coronabesmettingen wanneer de avondklok wordt afgeschaft en de strikte bezoekregeling (één persoon per dag) wordt losgelaten.

Volgens noodrechtspecialist Adriaan Wierenga betekent de uitspraak dat de avondklok per direct niet meer geldig is. "Dat kan een rechter beslissen en dat is hierbij gebeurd." Het is daarom afwachten wat de Staat gaat doen, zegt hij. "Die kan vandaag in een spoedberoep gaan en de uitspraak aanvechten."

Het opheffen van de avondklok kan echter niet worden uitgesteld door het aantekenen van een hoger beroep, zei de rechtbank daarover.

Ook de boetes voor de overtreding van de avondklok kunnen nu worden aangevochten. "Het kan dat de rechtbank je gelijk geeft en de boete kwijtscheldt omdat er geen goede juridische basis voor is gebruikt."

Bron: NOS


Vonnis: Inbreuk op rechten

"De avondklok maakt een vergaande inbreuk op het recht op bewegingsvrijheid en de persoonlijke levenssfeer en beperkt (indirect) onder meer het recht op vrijheid van vergadering en betoging. Dit maakt een zeer zorgvuldig besluitvormingsproces nodig."

Link naar het vonnis:

https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Den-Haag/Nieuws/Paginas/Staat-moet-avondklok-laten-vervallen.aspxUpdate 16-02-2021 - 21.00 u.

Een vonnis over de avondklok, daarna een hoger beroep van de Staat, een spoedappèl én een wrakingsverzoek van actiegroep Viruswaarheid. Allemaal binnen een paar uur tijd. Veel mensen zullen licht verbijsterd hebben toegekeken naar wat zich afspeelde in de Haagse rechtbank en bij het hof vandaag.

Jaap van Dissel - het 'vriendje' van Marc Van Ranst o.a. ook in Chatham House in Londen - werd ingezet om angst in te boezemen, zei advocaat Van de Corput van Viruswaarheid. Van Dissel gaf volgens hem geen argumenten die zwaarder wegen dan die van Viruswaarheid. De cijfers tonen volgens hem juist dat het de goede kant op gaat. Het effect van de avondklok is niet te meten, stelde hij, en dus is ook niet zeker dat het fout gaat als die wordt opgeheven.

Voorman Willem Engel van Viruswaarheid sprak van "een flinke opsteker" nadat de voorzieningenrechter had bepaald dat de avondklok opgeheven moest worden. En zijn broer Jan Engel zei te hopen dat mensen nu denken: "'Het waren toch wappies?' Maar duidelijk is nu dat we toch een punt hebben."

Vrijdag wordt de zaak inhoudelijk behandeld. Tot die tijd blijft de avondklok in ieder geval van kracht, bepaalde het hof vanavond in een spoedappèl.


Willem Engel zag 'schertsvertoning' en is teleurgesteld

Voorman Willem Engel van actiegroep Viruswaarheid toonde zich na afloop van het spoedappèl over de avondklok verbijsterd, verbaasd en "misschien een beetje teleurgesteld". Het hof bepaalde dat de avondklok, waar hij vanaf wil, voorlopig blijft gelden.

"Maar ook ergens heb ik het gevoel dat wat hier is gebeurd heel goed is"' zei hij. "Want jullie zijn hier nu in groten getale bij. Iedereen heeft kunnen zien dat dit een schertsvertoning is." Volgens hem scheen "de partijdigheid van de rechtbank door alles heen". Hij zegt dat hij gesterkt is "in mijn vertrouwen dat we geen rechtspraak hebben".


België

Ook de Belgische avondklok is ongrondwettelijk prutswerk van de politiek!

Het is duidelijk dat de Belgische Raad van State de bevolking verraden heeft!

Totaal onbetrouwbaar die Belgische Raad van State en totaal nutteloos!


Wereldwijde besmettingen vijf weken op rij gedaald

Het aantal besmettingen wereldwijd is voor de vijfde week op rij gedaald. "Tot dusver dit jaar is het aantal wekelijks gemelde besmettingen met bijna de helft verminderd", twittert directeur-generaal van de Wereldgezondheidsdienst WHO Tedros Ghebreyesus. "Van vijf miljoen gevallen in de week van 4 januari tot 2,6 miljoen gevallen in de week van 8 februari", zegt hij.

Het is onduidelijk wat er precies aan de hand is, maar het zou goed zijn om het waanzinnige vaccinatieprogramma per direct te stoppen.

Vaccineren met een vaccin dat een virus van een anderhalf jaar geleden bestrijdt, heeft geen enkele zin! Dat zijn vijgen na Pasen!

maandag 15 februari 2021

15 februari 1944 - Vrijmetselaar en generaal Harold Alexander of the British Army geeft het bevel tot de barbaarse aanval op de Abdij van Montecassino in Lazio15 februari 1944 - Met het massale en vernietigende bombardement op de Abdij van Montecassino, een prominent symbool van de Christelijke beschaving, bakermat van het Westerse kloosterleven en één van de meest historische gebouwen van Europa, tonen de Anglo-Amerikaanse geallieerden hun ware gelaat en intenties... Op het moment van het bombardement was de Abdij niet bezet door Duitse troepen. Toch zou de Abdij van Montecassino het zwaarst gebombardeerde gebouw uit de Tweede Wereldoorlog worden. In twee aanvalsgolven gooiden 254 bommenwerpers van de 12de en 15e luchtvloot 570 ton bommen op het gebouw. In de kelders van het gebouw hadden de monniken en 800 burgers een toevlucht gezocht; 250 van hen vonden de dood. De ruïnes werden op 15 maart opnieuw gebombardeerd. In de definitieve aanval op de Duitse stellingen werd de hoofdrol gespeeld door het Poolse 2e Korps van generaal Władysław Anders. Van deze Poolse soldaten sneuvelden er ongeveer 4.000. De dood ingejaagd door hun Anglo-Amerikaanse 'vrienden'.

Vrijmetselaar en Generaal Sir Harold Alexander of the British Army gaf - met medeweten van logebroeder Winston Churchill - het bevel tot het bombardement. Harold Rupert Leofric George, graaf Alexander van Tunis (Londen, 10 december 1891 – Slough, 16 juni 1969) was een Brits officier en veldmaarschalk van Brits-Ierse afkomst die zowel in de Eerste Wereldoorlog als de Tweede Wereldoorlog diende. Na de oorlog werd hij rijkelijk beloond voor zijn 'diensten' en was hij o.a. tussen 1946 en 1952 Gouverneur-generaal van Canada en de eerste Lord-lieutenant of Greater London in 1965. Alexander was een lid van de Grand Lodge of England en deed aldaar dienst als Grand Steward en als Warden.


De naoorlogse wederopbouw
van de Abdij van Montecassino duurde méér dan een decennium. Na 15 eeuwen blijft de Abdij van Montecassino de oorsprong van het Westerse kloosterleven:
Britse zinsbegoocheling zonder grenzen: regering start met 'quarantainehotels' en "tot 10.000 pond boete en tot 10 jaar cel voor wie vals speelt"

Om te voorkomen dat nieuwe coronavarianten het land binnen komen [Tot zover de 'officiële' reden.], voert de Britse regering vandaag het systeem van quarantainehotels in. Britten en Ieren en al wie in het VK woont, moeten er tien dagen naartoe wanneer ze terugkomen uit 33 risicolanden. De straffen voor wie de quarantaine ontloopt, of de formulieren vervalst, lopen hoog op. Maar de oppositie noemt het systeem niet waterdicht.

Bijna 5.000 kamers in 16 hotels en nog eens 58.000 kamers in standby. Daarmee wil de Britse regering de komst van nieuwe coronavarianten uit risicogebieden tegenhouden. "We moeten verder gaan met onze reisbeperkingen", zegt minister van Gezondheid Matt Hancock. Het plan van de quarantainehotels bestaat al anderhalve maand, maar wordt nu pas toegepast. Veel te laat, zegt de oppositiepartij Labour, die het systeem ook niet waterdicht vindt [Omwille van dit soort van idiotie zal Labour de verkiezingen opnieuw verliezen. De oppositie bekampt normaal het regeringsbeleid, maar moet niet roepen om nog méér regeringsbeleid.].

Britten, Ieren, en mensen die in het Verenigd Koninkrijk verblijven, worden als ze op een luchthaven aankomen uit 1 van de 33 landen op de rode lijst, meteen naar zo'n quarantainehotel gebracht. Het inchecken zou daar snel moeten verlopen en ze moeten daar op eigen kosten tien dagen verblijven. Op dag twee en dag tien wordt een coronatest afgenomen. Het zou de reizigers zo'n 2.000 euro kosten aan verblijf en maaltijden. [Wat een fantastisch idee om de hotelsector wat te ondersteunen!]

Meestal gaat het om reizigers uit Zuid-Afrika, Brazilië, Portugal en andere landen in Afrika en Azië waar de besmettingen pieken, vooral met de meer besmettelijke varianten. De reizigers moeten vooraf een quarantainehotel boeken via een regeringswebsite, en ze moeten een formulier invullen (PLF of Passenger Locator Form). Wie de nieuwe regels omzeilt, kan boetes krijgen van vele duizenden euro's. Iemand die liegt op zijn formulier riskeert zelfs een gevangenisstraf tot tien jaar. [We raden iedereen af om zo een formulier in te vullen, want het is een ondertekende schuldbetekenis onder dwang! Niets garandeert ons dat je bijvoorbeeld over 10 jaar nog eens in quarantaine moet, omdat je één of andere ziekte hebt die het gevolg zou zijn van Covid-19. Onzin natuurlijk, maar dit is net wat het AIDS-fabeltje ook beweert. Wegblijven daar!]

De regels gelden dus alleen voor Britten, Ieren en wie in het land verblijft [Merkwaardig toch!]. Voor alle andere passagiers, en dus ook Belgen bijvoorbeeld, bestaat al een systeem van tien dagen zelfquarantaine, met een aantal uitzonderingen. Als je betaalt voor een test op dag vijf, en die test is negatief, dan mag je uit zelfisolatie.

Schotland, Wales en Noord-Ierland hebben eigen regels, die soms licht verschillen. Maar wat de quarantainehotels betreft, is Schotland het strengst van al. Daar moeten terugkomende Schotse vliegpassagiers uit alle landen naar zo'n hotel. [De Schotse regering is dan ook nog belachelijker dan de Engelse. Schotland deed het trouwens zeer slecht wat corona-doden betreft. Landen met een performante gezondheidszorg, zoals Duitsland, hebben relatief weinig last gehad van Corona. Landen met een krakkemikkige gezondheidszorg zoals de Zuid-Europese landen en bijvoorbeeld Groot-Brittannië en zeker ook Schotland hebben een zeer hoge dodentol. Maar, dat ligt niet aan Corona, maar wél aan de ondermaatse gezondheidszorg.]

"De hoteleigenaars zijn het meest enthousiast over de nieuwe maatregel", zegt correspondente Lia Van Bekhoven in Londen [Dat zal wel.]. Premier Johnson heeft het over een van de strengste grenscontroles ter wereld. "Maar hoteleigenaren, douanebeambtes en luchthavenpersoneel zeggen dat het systeem vol gaten zit." [Dit is nonsens. Het systeem hoeft niet perfect te zijn, omdat (1) het bestrijden van de nieuwe corona-varianten niet de bedoeling is en (2) indien het systeem perfect zou zijn, er geen nieuwe besmettingen zouden zijn, die toch zo noodzakelijk zijn om het corona-circus draaiende te houden.] Oppositieleider Keir Starmer van Labour, zelf in een vorig leven een openbaar aanklager, noemt dan weer de lange celstraf een "loos dreigement" dat juridisch niet kan worden hard gemaakt.  

Het Verenigd Koninkrijk zit op een kantelpunt. Premier Johnson kan met recht en rede zeggen dat zijn vaccinatiepolitiek werkt. Er zijn na dit weekend al 15 miljoen Britten voor het eerst ingeënt. Op zaterdag alleen al werd een half miljoen mensen gevaccineerd.  "Een betekenisvolle mijlpaal", zei premier Boris Johnson, "twee maanden na de allereerste vaccinatie op 8 december vorig jaar." [Bla, bla, bla...]

De besmettingscijfers in het Verenigd Koninkrijk dalen ook, na een felle piek rond de jaarwisseling, van zo'n 50.000 naar gemiddeld 10.000 nu. Toen werden er ook meer dan 4.000 mensen dagelijks in het ziekenhuis opgenomen, nu zijn er dat zo'n 2.000. Er sterven ook nog 258 mensen per dag, tegen 1.200 half januari. Er gaan steeds meer stemmen op om de coronamaatregelen te versoepelen. Maar de regering blijft op haar hoede, zeker dus wat de inkomende reizigers betreft, probeert ze het eiland gesloten te houden [!].

Bron: vrtNWS


Men probeert het eiland dus 'gesloten' te houden

De Britten zouden de Britten niet zijn en Boris Johnson zou Boris Johnson niet zijn indien ze niet zouden proberen om vals te spelen. De precieze reden waarom men het eiland 'gesloten' wil houden, is nog niet duidelijk, maar het heeft niets met corona te maken. Toch is het kras dat bijvoorbeeld alle werknemers van de extraterritoriale City of London thuis werken. De City is méér dan ooit een spookstad. Niemand durft nog de Underground te nemen uit vrees om dood neer te vallen. Ik denk dat inderdaad velen tevreden zullen zijn, dat ze niet de dagelijkse kwelling van een ritje met de Underground moeten maken, want laten we eerlijk zijn, het is altijd al een vieze boel geweest waar virussen welig tieren.

De Britse centrale bank 'voorzag' in mei 2020 al "de zwaarste recessie in 300 jaar". Het is natuurlijk makkelijk om de toekomst te voorspellen wanneer je er alles aan doet om die toekomst werkelijkheid te laten worden. Afbreken is natuurlijk makkelijk. Opbouwen zal toch iets moeilijker gaan en is zeker niet vanzelfsprekend. De economie van het Verenigd Koninkrijk kromp in 2020 met 11,3 procent, wat volgens minister van Financiën Rishi Sunak de grootste terugval betekent "in ruim driehonderd jaar". De werkloosheid zal in het tweede kwartaal van 2021 pieken op 7,5 procent. De regering gaat een bedrag van 394 miljard pond, omgerekend 442 miljard euro, lenen om uit het economische dal te raken. Dat is het hoogste bedrag in vredestijd. Wie dat geld zal krijgen, is nog niet helemaal duidelijk, maar het zal hoogstwaarschijnlijk niet naar de achterbuurten in Liverpool en Manchester gaan. Voor een groot test- en vaccinatieprogramma komt 18 miljard pond beschikbaar. Hetgeen werkelijk onwezenlijk is. Zorgmedewerkers krijgen salarisverhoging, maar de lonen van de rest van de publieke sector worden bevroren. Het budget voor ontwikkelingssamenwerking gaat omlaag van 0,7 naar 0,5 procent, hetgeen zou betekenen, dat men zich meer zal terugtrekken uit en minder gaan bemoeien met andere landen hetgeen erg on-Brits zou zijn en ook meteen wordt tegengesproken door de "Red List of 33 countries", iets waar de vrtNWS nogal makkelijk overheen stapt.Het gaat dus effectief over een "Entry ban on travel from red list countries". Met andere woorden, je komt er niet in als je uit één van de volgende landen komt:

Angola
Argentina
- de aartsvijand
Bolivia
Botswana
Brazil
- grote concurrent natuurlijk
Burundi
Cape Verde
Chile
Colombia
Democratic Republic of the Congo
- daar valt nog iets te halen
Ecuador
Eswatini
French Guiana
Guyana
Lesotho
Malawi
Mauritius
Mozambique
Namibia
Panama
Paraguay
Peru
Portugal (including Madeira and the Azores)

Rwanda
Seychelles
South Africa
Suriname
Tanzania
United Arab Emirates (UAE)
- met concurrent Dubai als internationale luchtvaart-hub
Uruguay
Venezuela
Zambia
Zimbabwe


Voor elk van deze landen zal er wel een reden bestaan waarom ze er niet meer in mogen. Het Verenigd Koninkrijk is natuurlijk zijn handelsakkoorden aan het onderhandelen en dit wordt natuurlijk als drukkingsmiddel gebruikt. Het lijkt op een terugkeer naar de 19de eeuw, waarbij eerst en vooral de eigen bevolking, en zeker de Ieren geknecht worden, en een herstel van het British Empire. Maar, dit keer niet meer met formele kolonies, want de eigen politici kunnen hun eigen bevolking beter uitpersen dan een buitenlandse bezettingsmacht. Dat valt minder op, denken ze.


Waarschijnlijk zullen die 394 miljard pond gebruikt worden om in die landen invloed te 'kopen'. Vandaar ook dat bijvoorbeeld Rusland en andere landen uit de voormalige Sovjet-Unie niet op de lijst staan, want daar krijgen ze sowieso geen voet aan de grond. Daarvoor zullen ze andere middelen moeten inzetten!

Boris en co. hebben dus grootse plannen. Als dat maar goed gaat...zondag 14 februari 2021

Jezus overstijgt de sociale constructies en raakt de melaatse aan en geneest en reinigt hem ondanks dat de melaatse de quarantaine-maatregelen schond

Hij strekte zijn hand uit, raakte hem aan, en zeide tot hem: Ik wil, word gereinigd!
Uit de Heilige Schrift

Marcus 1:40  Eens kwam een melaatse naar Hem toe, die smekend voor Hem op de knieën viel, en tot Hem sprak: Zo Gij wilt, kunt Gij me reinigen.
Marcus 1:41  Jezus had medelijden met hem: Hij strekte zijn hand uit, raakte hem aan, en zeide tot hem: Ik wil, word gereinigd!
Marcus 1:42  Terstond verdween de melaatsheid; hij was gereinigd.
Marcus 1:43  Onmiddellijk zond Hij hem weg, vermaande hem ernstig.
Marcus 1:44  en zei hem: Pas op, dat ge het niemand zegt; maar ga heen, vertoon u aan de priester, en offer voor uw reiniging wat Mozes als bewijs voor hen heeft voorgeschreven.
Marcus 1:45  Maar nauwelijks was hij heengegaan, of hij begon het overal te vertellen, en het geval ruchtbaar te maken; zodat Jezus niet meer openlijk in een stad kon komen, maar buiten op eenzame plaatsen vertoefde. Toch kwam men van alle kanten naar Hem toe.Jezus doet er alles aan om een ​​mens in nood te helpen

De genezing van de melaatse door Jezus is één van de meest erkende en besproken wonderbaarlijke daden van Jezus. Het is vooral ontroerend gezien de sociale status van de melaatsen in de tijd van Jezus. Melaatsen waren de verschoppelingen van de samenleving, en werden gedwongen om afgezonderd van de anderen te leven.

Maar Jezus ontweek de melaatse niet en stuurde hem niet weg, ondanks het feit dat hij de quarantaine-maatregelen schond. Integendeel, Jezus raakt de melaatse aan, een handeling die op zijn minst infectiegevaar met zich meebrengt en Hem in de ogen van de wereld als ceremonieel onrein bestempelt. Toeschouwers zagen Jezus waarschijnlijk als moedig, zonder angst...

Als het aanraken van een melaatse ons afschuwelijk lijkt, dan was dat evenzeer zo voor de mensen destijds. De melaatse aanraken zoals Jezus deed, was geen geringe prestatie. Het is inderdaad zeer aannemelijk dat Jezus de melaatse vroeg om zijn genezing stil te houden, niet omdat hij de reactie van de autoriteiten vreesde, maar wél omdat het mirakel van de genezing de diepere reiniging van de melaatse zou overschaduwen. Het is echter interessant om op te merken, dat we in Marcus lezen hoe de melaatse deze gebeurtenis niet voor zichzelf kon houden en overal van zijn genezing ging getuigen.

Het is opmerkelijk, dat de melaatse vooraf niet heeft gevraagd of Jezus wel in staat was om hem te genezen. Hij lijkt Jezus te benaderen met het volste vertrouwen. Dat hij Jezus zelfs in het openbaar benaderde met een besmettelijke aandoening die wettelijk vereiste dat hij van anderen werd geïsoleerd, toont aan dat hij met heel zijn hart wist, dat Jezus hem kon genezen. Zonder twijfel zei de melaatse eenvoudig: "Zo Gij wilt, kunt Gij me reinigen". De enige vraag in de hoofd van de melaatse was of Jezus bereid zou zijn om op zijn verzoek in te gaan.

vrijdag 12 februari 2021

Vertegenwoordigers van de Belgische advocaten vragen democratisch debat over coronamaatregelen: "Een ministerieel besluit heeft géén wettelijke grondslag"

De vertegenwoordigers van de Belgische advocaten vragen een democratisch debat over de vrijheidsbeperkende coronamaatregelen. Dat doen ze in een opiniestuk in 'De Standaard'. Door het gebrek aan rechtsgrond van een ministerieel besluit is er volgens hen een te grote willekeur in de rechtspraak bij de coronaregels. "De rechtsstaat kampt met een acuut zuurstoftekort", klinkt het.

Een democratisch debat over de coronamaatregelen, dat vragen de advocaten van de Ordre des barreaux francophones et germanophones, de orde van Advocaten bij het Hof van Cassatie en de Orde van Vlaamse Balies in een open brief in 'De Standaard'.

Door het gebrek aan rechtsgrond van een ministerieel besluit is er volgens hen namelijk een te grote willekeur in de rechtspraak bij de coronaregels. "Als vertegenwoordigers van de Belgische advocatuur kunnen wij er niet om heen dat de commotie over de uiteenlopende coronarechtspraak niet bijdraagt tot de algemene rust", klinkt het. "De ene rechter legt zware boetes en zelfs gevangenisstraffen op. Voor gelijkaardige feiten spreekt de andere rechter de verdachte vrij."

Juridische verwarring

"Wij doen hier geen uitspraak over de vraag of rechters die corona-overtreders vrijspreken, gelijk of ongelijk hebben. Wij stellen aan de kaak dat die juridische verwarring kon ontstaan en voortduren", klinkt het bij de advocaten.

In de rechtsstaat kan iemand namelijk enkel bestraft worden, als er een duidelijke wet is die het feit strafbaar maakt en daarvoor een straf bepaalt. Advocaten zijn er vervolgens om hun cliënten te verdedigen. "Als zij met overtuiging pleiten dat een ministerieel besluit geen wettelijke grondslag heeft, en dus niet kan leiden tot bestraffing, dan doen zij niet meer dan hun werk."

Als de rechter, ten slotte, die redenering volgt, is dat de fout van de uitvoerende macht, die die regelgeving zo heeft opgezet, klinkt het.

Wet op civiele bescherming

Het ministerieel besluit is gebaseerd op de wet civiele veiligheid, vertelt Peter Callens, voorzitter van de Orde van Vlaamse Balies, in "De ochtend" op Radio 1. "Die dateert van 2007 en is in een bepaalde context geschreven. De wet wordt nu uitgebreid naar de situatie van de pandemie", klinkt het bij Callens.

"Maar veel rechters zeggen dat die wet enkel kan gelden voor een korte periode, tijdens een noodsituatie. Voor een lange termijn, waar we ons nu in bevinden, is die wet helemaal niet geschikt."

Explosieve cocktail

Dat de coronamaatregels nodig zijn, ontkennen de advocaten niet. Maar vrijheidsbeperkingen, zoals de coronamaatregelen, zijn enkel afdwingbaar als die er komen volgens de juridische spelregels, klinkt het. "In de democratische rechtsstaat moeten die tot stand komen in het parlement, of volgens het parlement vastgestelde criteria. Niet in de wandelgangen van het ministerie van Binnenlandse Zaken."

Daarnaast wijzen de advocaten ook nog eens op de constante verandering van die regels, waarbij een niet naleving voor buitenproportionele straffen zorgt, volgens hen. De regels zijn ook vaak een resultaat van haastwerk, waardoor ze onduidelijk zijn, klinkt het. En ten slotte zijn ze ook nog eens niet efficiënt en eenvormig te handhaven.

"Deze explosieve cocktail leidt onvermijdelijk tot een perceptie van rechteloosheid en willekeur, en vormt een kweekvijver voor populisme en complottheorieën. ... Het "nieuwe normaal" waarmee wij om de oren worden geslagen, kan nooit een reden zijn om de fundamenten van onze rechten en vrijheden uit te hollen."

Bron: vrtNWS

MR-Kamerfractie toont zich kritisch voor 'pandemiewet' en spreekt van 'dictatuur'

MR-Kamerlid Nathalie Gilson heeft ernstige bedenkingen geuit bij de pandemiewet waaraan de federale regering werkt. De regering-De Croo wil een eerste ontwerp tegen eind februari/begin april voorleggen aan het parlement en wil het hele halfrond daarbij betrekken.

De Franstalige liberalen, die deel uitmaken van de federale regering, appreciëren het dat de regering het parlement de hand reikt. Tegelijk zijn ze erg sceptisch voor het idee van een pandemiewet.

Eerder had MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez al zijn stekels opgezet en vandaag, tijdens het vragenuurtje in de Kamer, deed MR-Kamerlid Nathalie Gilson dat ook.

“We zitten in een vreselijke periode, waarin onze grondwettelijke vrijheden al bijna een jaar beperkt zijn”, zo zei ze. “Door covid leven we onder een loden mantel. Voor de MR moeten alle beperkingen van onze grondwettelijke vrijheden gerechtvaardigd worden, ze moeten ook proportioneel zijn.”

Gilson merkte op dat in de geschiedenis bepaalde dictaturen geïnstalleerd werden door parlementaire meerderheden. “Het parlementaire debat volstaat niet, we moeten goed opletten bij de basis van de maatregelen. Voor de MR-fractie mag er geen sprake zijn van een wet die in de toekomst langdurige beperkingen kunnen opleggen”, besloot ze haar betoog.

Bron: vrtNWS

Dat sommigen er natuurlijk van dromen om de Grondwet te omzeilen met een 'pandemiewet' spreekt voor zich.

Wat ook voor zich spreekt, is dat onze 'grondwettelijke vrijheden' niet door ministeriële besluiten of een pandemiewet kunnen worden ingeperkt!


donderdag 11 februari 2021

Katholiek Onderwijs Vlaanderen stapt naar Grondwettelijk Hof omdat er in de eindtermen geen plaats meer is voor een eigen pedagogisch project

Het Katholiek Onderwijs kan zich echter niet vinden in die nieuwe eindtermen. Topman Lieven Boeve noemde ze eerder al te gedetailleerd en onhaalbaar. Hij verzet zich niet tegen de dynamiek van de inhoudelijke hervorming, maar er zijn zoveel eindtermen dat er geen plaats meer is voor een eigen pedagogisch project, luidt zijn kritiek. Daarom heeft het katholiek onderwijs beslist om naar het Grondwettelijk Hof te stappen. Boeve vraagt de opschorting en vernietiging van de nieuwe eindtermen.

Bron: vrtNWS

De vraag is natuurlijk: "Welk éigen pedagogisch project?"

Uiteindelijk kreeg Covid-19 'jezuïetenpater' Luc Versteylen klein

De 'jezuïetenpater' Luc Versteylen is overleden, hij is 93 jaar geworden. Dat is bevestigd aan Radio 2 Antwerpen. Versteylen stond aan de wieg van de milieubeweging in ons land en is vooral bekend als de oprichter van de beweging 'Anders gaan leven', voorloper van de politieke partij Agalev die evolueerde tot de huidige partij Groen. Hij was ook de oprichter van het alternatieve bezinningsoord 'Leven in de brouwerij' in een voormalige brouwerij in Viersel. In 2011 kwam hij in opspraak na enkele klachten over seksueel grensoverschrijdend gedrag. Het parket seponeerde die vanwege verjaring.

[Dat de Groenen nog steeds met hun 'pedo-verleden' worstelen, werd ook duidelijk toen activisten tegen seksueel kindermisbruik protesteerden toen bijvoorbeeld Daniel Cohn-Bendit de Theodor-Heuss-prijs kreeg uitgereikt voor "bijzondere democratische verdiensten".]

Link:

https://www.trouw.nl/nieuws/de-groenen-worstelen-met-hun-pedo-verleden~b0b27cf0/


Luc Versteylen was een van de grondleggers van de groene beweging in ons land. Hij stond in 1976 aan de wieg van de beweging 'Anders gaan leven'. Daaruit ontstond in 1979 de politieke partij Agalev. De naam is een samenraapsel van de beginletters van 'Anders gaan leven'. Omdat de letters van een partijnaam wettelijk een betekenis moeten hebben, staat Agalev officieel voor 'Anders Gaan Arbeiden, Leven En Vrijen'. Agalev evolueert later tot de huidige partij Groen. Groen-voorzitter Meyrem Almaci reageert via Twitter: "Zijn hele leven stond in het teken van engagement".

Pater Luc Versteylen is altijd een buitenbeentje geweest, als 'kloosterling', als leraar en en als groene activist. Terwijl hij nog lesgeeft aan het Xaveriuscollege in Borgerhout probeert hij leerlingen en sympathisanten al warm te maken voor natuurbehoud en wat 'andersglobalisering' wordt genoemd, thema’s die in die tijd nog niet vanzelfsprekend zijn.

Via de grootvader van een leerling krijgt Versteylen in 1970 de beschikking over een oude brouwerij in Viersel, een deelgemeente van Zandhoven in de Antwerpse Kempen. Hij sticht er een alternatief bezinningsoord met de naam 'Leven in de brouwerij'. Iedereen die wil, maar vooral jongeren en gezinnen, kan er 'bekomen van het jachtige leven van alledag om er hun diepste verlangens of angsten te delen, om er in soberheid, stilte en samenhorigheid samen te leven met anderen'.

In de Brouwerij in Viersel ontwikkelt pater Versteylen de techniek van de schrijfgesprekken. In het oude bakhuis zitten deelnemers in stilte in een kring. Ze schrijven hun meningen over actuele hete hangijzers of morele kwesties op een papiertje en geven het door, waarna de volgende in de kring er een reactie of een aanvulling aan toevoegt en het papiertje weer doorgeeft. Via die schrijfgesprekken kunnen jongeren ook hun onzekerheden rond hun ontluikende seksualiteit kwijt.

Omdat Versteylen de taal soms te ontoereikend en te hard vindt, bedenkt hij een eigensoortige nieuwe woordenschat, met name rond seksualiteit, onder meer in zijn boek 'De Paradijs Ervaring' uit 1982. Seks hebben is “innig zijn”, penetratie heet bij hem "de diepste draai nemen", masturberen wordt “hemelen” en voor een prostituée bedenkt hij de term "ledikantwerkster".

Bezoekers, ook adolescenten, wordt ook de mogelijkheid geboden om 'vrij' te zijn en elkaars lichaam te verkennen. Eerst via schrijfgesprekken in het bakhuis, maar wie dat wil kan zich afzonderen voor “zie- of ontdekfeesten”, typische termen die de jezuïetenpater gebruikt om seks zachter te benaderen.

Pater Versteylen is op dat moment ook een gewild spreker op pedagogische studiedagen in talloze katholieke middelbare scholen. Met deze metaforen en alternatieve bewoordingen geeft hij op een speelse wijze seksuele voorlichting, in een tijdsgeest waarin men een krampachtige benadering van seksualiteit achter zich wil laten[, met de pedofilie-crisis als resultaat].

In 2010 treedt Roger Vangheluwe af als bisschop van Brugge nadat bekend is geraakt dat hij zich jarenlang vergrepen heeft aan zijn minderjarige neef. In de nasleep van die affaire duiken ook klachten over seksueel misbruik op tegen pater Luc Versteylen en zijn levensgezellin Mieke Van Hoof.

Zelf ontkennen Versteylen en Van Hoof altijd met klem dat er ooit sprake zou geweest zijn van enig seksueel misbruik. Uit het onderzoek is volgens het parket wel gebleken dat de handelingen die in de brouwerij van Viersel gebeurden plaatsvonden in het kader van de seksuele ontplooiing van de bezoekers, maar dat dit door de vermeende slachtoffers anders werd ervaren, namelijk als een aantasting van hun persoonlijke en seksuele integriteit.

Het parket van Antwerpen bevestigt uiteindelijk dat de klachten van seksueel misbruik tegen pater Luc Versteylen en zijn levensgezellin Mieke Van Hoof verjaard zijn. De feiten zullen daarom niet worden voorgelegd aan een strafrechter.


Versteylen en de VRT nogmaals uit de bocht

Ook al vulde hij zijn roeping als 'priester' en 'kloosterling' op een geheel eigen manier in, Luc Versteylen is altijd trouw gebleven aan zijn engagement als 'jezuïet', aldus de vrtNWS.

[Kortom, er zijn 'slechte' pedofielen, maar er zijn ook 'goede' pedofielen.
En er zijn 'slechte' collaborateurs, maar er zijn ook 'goede' collaborateurs. Ongelofelijk!]

Hij trad al in 1945 als achttienjarige in bij de paters Jezuïeten. In 1959 volgde zijn priesterwijding. Van 1961 tot 1973 gaf hij les aan het Xaveriuscollege in Borgerhout.

Over zijn jeugdjaren gaf hij in 2008 in de pers toe dat hij als zestienjarige lid geweest was van het Verdinaso [!!!], een autoritaire, met het fascisme verwante politieke groepering. Versteylen was naar eigen zeggen geen lid van het collaborerende deel van Verdinaso, maar wel van het "geheime deel", dat in het verzet tegen de Duitsers stond.

Door zijn eigenzinnige levenswandel kwam hij als 'jezuïet' vaak in conflict met zijn oversten, maar het is nooit tot een breuk gekomen [Neen, dat lag aan de lakse houding van de top van de jezuïeten zélf! Ook zij zijn helemaal de 'weg' kwijt op hun tocht richting hel!]. Hij had meer dan 50 jaar een relatie met zijn levensgezellin Mieke Van Hoof, maar heeft altijd gezegd dat hij nooit de perken van zijn religieuze geloften (waaronder kuisheid) te buiten is gegaan. ['Goede' leugens bestaan niet!]

Op een bepaald moment kwam er wel een einde aan zijn opdracht als leraar, en tijdens de zaak over het mogelijk seksueel misbruik werd hem ook een spreekverbod opgelegd door de orde. Versteylen heeft zich altijd scrupuleus aan die afspraken gehouden. [Lachwekkend! Versteylen was gewoon een apostaat én géén lid meer van de Katholieke Kerk! Dit is géén oordeel, maar wel een vaststelling op basis van de feiten!]

Bron: vrtNWS

Het Pfizer/BioNTech mRNA 'nano-vaccin' is niet 95%, maar slechts voor 19% 'effectief' - Het heeft in de praktijk dus géén enkel positief effect!

Professor Peter Doshi, redacteur bij de gerenommeerde British Medical Journal, schrijft op basis van de testresultaten van de fabrikant zelf, dat het experimentele Pfizer/BioNTech mRNA 'nano-vaccin' niet 95%, maar slechts voor 19% 'effectief' is. Hoogstwaarschijnlijk is er sprake van actieve misleiding door Pfizer/BioNTech aangezien 3.410 verdachte Covid-19-gevallen niet getest werden en dus niet als positieve 'corona-besmettingen' werden meegerekend.
Verder werden er ook 371 personen die binnen de 7 dagen na de tweede dosis van het vaccin met Covid-19 'besmet' raakten niet meegerekend!


Misleiding: Pfizer/BioNTech rekent 3.410 verdachte Covid-19-gevallen niet mee

Professor Doshi bevestigt dat Pfizer het percentage van 95 enkel heeft berekend aan de hand van het verschil tussen het aantal Covid-gevallen in de placebo groep (162) en in de gevaccineerde groep (8). Maar deze aantallen waren niets vergeleken bij een categorie genaamd 'Covid-19 verdachten, degenen met Covid-19-symptomen die niet door de PCR-test werden bevestigd'.

Volgens het FDA-rapport over het Pfizer/BioNTech-vaccin waren er 3.410 gevallen van verdachte, maar onbevestigde Covid-19-gevallen in de hele testgroep (en niet slechts 170): 1.594 in de vaccingroep en 1.816 in de placebogroep. Met 20 keer zoveel verdachte als bevestigde gevallen kan deze categorie niet simpelweg worden genegeerd omdat er geen positieve PCR-test was. Een ruwe schatting van de effectiviteit van het vaccin tégen Covid-19 – met of zonder positieve PCR-test – zou neerkomen op een relatieve risico vermindering van 19% – ver onder de 50% drempel die nodig is om goedkeuring te verkrijgen.


Pfizer/BioNTech sloot om onverklaarbare reden ook 311 mensen van de vaccingroep uit

Nog een reden waarom we meer data nodig hebben is om een onverklaard detail in een tabel van de review van het Pfizer/BioNTech-vaccin door de FDA te analyseren: 371 personen werden uitgesloten van de efficiëntie beoordeling vanwege 'belangrijke protocollaire afwijkingen op of voorafgaande de 7 dagen na dosis 2'. Een reden tot zorg is de discrepantie tussen de gerandomiseerde groepen in het aantal van deze uitgesloten personen: 311 van de vaccingroep, versus 60 van de placebogroep.

Professor Doshi vraagt zich hardop af waarom zoveel deelnemers van de Pfizer/BioNTech-vaccingroep niet zijn meegerekend en waarom er maar liefst 5 keer zoveel van de vaccingroep werden uitgesloten dan van de placebogroep. Dit riekt naar het manipuleren van de testresultaten om een zo hoog mogelijke – maar in realiteit dus niet bestaande – effectiviteit te kunnen melden.

Bron: British Medical Journal

Link:

https://blogs.bmj.com/bmj/2021/01/04/peter-doshi-pfizer-and-modernas-95-effective-vaccines-we-need-more-details-and-the-raw-data/

Bron: Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine VRBPAC Briefing Document ('Suspected COVID-19 Cases' - pagina 42)

Link:

https://www.fda.gov/media/144245/download#page=42


Dit ruikt naar regelrechte wetenschappelijke en medische fraude!

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer

2 Timoteüs 2:3 Neem ook uw aandeel in het lijden als een goed krijgsknecht van Christus Jezus

2 Timoteüs 2:3  Neem ook uw aandeel in het lijden als een goed krijgsknecht van Christus Jezus
-------- “Wij zijn de zonen van de Kruisvaarders en we zullen niet terugdeinzen voor de zonen van Voltaire.” -------- -------- “We are the sons of the Crusaders and we shall not recoil before the sons of Voltaire.” ------------------------- -------- “Noi siamo i figli dei Crociati e non indietreggeremo davanti ai figli di Voltaire!” ---------------------------------