BREAKING NEWS

News Ticker --- 31-12-2022 SEDE VACANTE 31 DECEMBER 2022 --- Einde berichten ---

dinsdag 21 april 2009

Nuntius betreurt spanningen tussen België en de Heilige Stoel

Dinsdag, 21 april 2009

Mgr. Karl-Josef Rauber, de Pauselijke Nuntius in België en Luxemburg, zegt in een vandaag verschenen interview met de Duitse Katholieke krant ‘Die Tagespost’ dat hij de Belgische demarche inzake de uitspraken van Paus Benedictus XVI over de rol van condooms in de strijd tegen aids slechts moeilijk kan begrijpen.

“De Paus sprak niet in België en al evenmin in een gewezen Belgische kolonie of mandaatgebied zoals Congo of Burundi. Hij deed zijn uitspraken tijdens zijn reis naar Kameroen”, aldus de Nuntius.

De Nuntius formuleert in het gesprek bedenkingen bij de media in het algemeen, die de aids-uitspraken van de Paus vertekend en uit zijn context gehaald hebben weergegeven en zo mee aanleiding gaven tot een escalatie.

De Nuntius vermoedt dat ook een bepaald soort antiklerikalisme in de zaak een rol heeft gespeeld. Anderzijds wijst hij erop dat in het verdere verloop van de discussie de correcte tekst geciteerd is geworden en “dat een aantal volkvertegenwoordigers op zijn minst de moeite gedaan hebben om de zaken voor te stellen zoals ze werkelijk zijn”.

Op de vraag of ons land op het vlak van aidsbestrijding resultaten kan aandragen die een kritische houding tegenover de Paus wetenschappelijk kunnen onderbouwen, antwoordt Mgr. Rauber dat hem geen cijfers bekend zijn die erop wijzen dat de export van condooms naar Afrika, ook vanuit België, tot een verbetering van de situatie hebben geleid. “En ook in de debatten bleek niet dat de critici van de paus zich op wezenlijke vooruitgang in de strijd tegen aids konden beroepen.”

zaterdag 18 april 2009

Het Belgische parlement verklaart de oorlog...

1907/006 - BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS
DOC 52 - 2 april 2009


"VRAAGT DE FEDERALE REGERING:"


2) "krachtdadig te reageren tegen elke Staat of organisatie
die in de toekomst het nut van het gebruik van
het condoom als preventiemiddel tegen de overdracht
van het aidsvirus in twijfel zou trekken"

DIT IS PURE INTIMIDATIE!!!

DIT IS DE TOTALITAIRE STAAT!!!


Maar, zoals elke totalitaire staat, maakt ook de Belgische totalitaire wafelstaat zich ronduit belachelijk.

HET AIDS-VIRUS BESTAAT NIET!!!

WEL HET HIV-VIRUS!!!

ALS MEN ZELFS DIT VERSCHIL NIET KENT, DAN MAAKT MEN ZICH INDERDAAD RONDUIT BELACHELIJK!!!

DIT IS WERKELIJK HALLUCINANT!!!

Reactie Vaticaan

17 april 2009

Het Vaticaan heeft vrijdag de kritiek op de opmerkingen van de Paus over condoomgebruik en aids een ‘poging tot intimidatie’ genoemd. Vooral België moest het ontgelden.

Paus Benedictus XVI zei vorige maand dat 'condooms' ('voorbehoedsmiddelen') niet de oplossing waren voor de aidsepidemie in Afrika en dat ze het probleem zelfs konden verergeren. Frankrijk, Duitsland, De Verenigde Naties en het vooraanstaande Britse medische tijdschrift The Lancet noemden die opmerking onverantwoord en gevaarlijk. Het Belgische parlement nam een motie aan waarin de uitlatingen van de Paus ‘onaanvaardbaar’ worden genoemd. De regering werd opgeroepen officieel bezwaar aan te tekenen.

De Belgische ambassadeur bij het Vaticaan bracht de Belgische klacht woensdag over aan de Heilige Stoel. Dat was de aanleiding voor de stevige veroordeling door het Vaticaan van critici van de Paus. Het Vaticaan zegt zeer ongelukkig te zijn met ‘het feit dat een parlementaire vergadering het gepast acht om de Heilige Vader te bekritiseren op basis van een kort fragment uit een interview, los van de context’. Het Vaticaan zegt dat de opmerkingen van Benedictus ‘door sommige groepen zijn gebruikt met de duidelijke bedoeling om te intimideren, als om de Paus over te halen zich niet meer uit te laten over bepaalde thema’s van evidente morele relevantie en niet meer te onderwijzen in de kerkelijke doctrine’.

Welke groepen precies worden bedoeld, maakt het Vaticaan niet duidelijk. De verklaring van het Vaticaan maakt gewag van ‘een ongekende mediacampagne in Europa’, die volstrekt voorbij zou gaan aan de bredere boodschap van de Paus, waarin ook gesproken wordt over de zorg voor slachtoffers van aids. Het Vaticaan zei het troostend te vinden dat Afrikanen en ‘de ware vrienden van Afrika’ de opmerkingen van de kerkvorst hadden geprezen.

België maakt zich nog maar eens belachelijk

In de internationale pers spreekt men smalend over het Belgische Wafelparlement en inderdaad als je de onnozelheid van de indieners van de resolutie leest...

Het Belgische Wafelparlement snapt niet eens wat de Paus eigenlijk wilde zeggen!!!


Dit zegt veel:

I. Waanzin

Het parlement en de paus (tweede bedrijf)


maandag 06 april 2009

Na de Kamer werkt ook de Senaat aan een resolutie over de pauselijke uitspraken rond 'condooms'. Nog maar eens, de Paus had het over 'voorbehoedsmiddelen'.

De Kamer keurde donderdag een voorstel van resolutie goed waarin de regering wordt gevraagd bij het Vaticaan diplomatiek protest aan te tekenen tegen de omstreden uitspraken van de Paus over het gebruik van condooms. De kerkleider verklaarde tijdens zijn eerste Afrikareis dat condooms het aidsprobleem helemaal niet oplossen. 'Het gebruik van condooms verergert het probleem alleen maar', luidde het.

Een aantal partijen vroeg in eerste instantie aan de regering om de pauselijke nuntius op het matje te roepen. PS-kamerlid André Flahaut pleitte er zelfs voor om de ambassadeur bij de Heilige Stoel te laten terugroepen. Overleg binnen de meerderheid leverde uiteindelijk een afgezwakte tekst op, waaraan CD&V en CDH hun zegen gaven.

In de Senaat wordt de hele discussie nu nog eens dunnetjes overgedaan. Hier blijkt opnieuw nog wat politiek masseerwerk nodig willen de indieners - onder wie Marleen Temmerman (SP.A) en Patrik Vankrunkelsven (Open VLD) - hun christendemocratische collega's overtuigen.

In de toelichting bij het voorstel van resolutie wordt gesteld dat 'de uitspraken van een religieuze wereldleider als zouden condooms de aidsepidemie stimuleren, bestempeld moeten worden als een misdaad tegen de menselijkheid'. Volgens CD&V-senator Pol Van Den Driessche is die stelling 'absurd en getuigt ze van een ontstellend gebrek aan historische en juridische kennis'. De pauselijke uitspraken gelijkstellen met misdaden als de Jodenvervolging, de apartheid, de Rwanda-genocide of de oorlog in ex-Joegoslavië is intellectueel oneerlijk, luidt het. 'Het is onaanvaardbaar en verraadt lichtzinnigheid of boosaardigheid tegenover de kerkleider en tegenover veel christenen.'


II. Zoveel achterlijkheid hebben wij nog niet gezien

Paars-groen dankzij Paus en condooms voor even weer springlevend

donderdag 26 maart 2009

'De Gucht (Open VLD) misbruikt de uitspraken van de Paus voor politieke spelletjes', zegt regeringspartner CD&V.

MR, Open VLD, PS, SP.A en Ecolo en Groen! willen in een resolutie Paus Benedictus XVI scherp veroordelen. Aanleiding zijn diens recente uitspraken tijdens zijn reis door Afrika dat 'aids niet kan worden teruggedrongen door de verdeling van condooms, maar dat dat het probleem enkel nog erger maakt'.

De resolutie komt er op initiatief van de MR, en vraagt met aandrang dat minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht de Pauselijke Nuntius - de ambassadeur van het Vaticaan in België - op het matje roept daarover. De Gucht reageerde prompt dat hij 'wil ingaan op de vraag'.

Dat zette meteen kwaad bloed bij CD&V en CDH, die er 'een politiek manoeuvre' van De Gucht en de paars-groene partijen inzien.

'Natuurlijk keuren ook wij de uitspraken van de Paus af. Maar de gretigheid waarmee De Gucht handelt in dit dossier toont zijn selectieve verontwaardiging. Zijn de ambassadeurs van Zuid-Afrika of Gambia geconvoceerd toen hun staatshoofden controversiële uitspraken deden over aids', stelt CD&V-kamerlid Nathalie Muylle.

De paarsgroene partijen reageren bijzonder fel. 'Sommigen zouden beter een condoom over hun tong trekken', reageert Renaat Landuyt (SP.A). André Flahaut (PS) vraagt niets minder dan dat België zijn ambassadeur uit het Vaticaan zou terugroepen.

'Ik ben zelf godsdienstsociologe, dit heeft niets te maken met het veroordelen van de Kerk. Maar die uitspraken van Benedictus zijn ontzettend schadelijk. De vorige paus zweeg tenminste over condooms, deze man gaat tien jaar terug in de tijd', stelt Hilde Vautmans (Open VLD).

'Achterlijke en misdadige uitspraken van de Paus, die een kaakslag zijn voor alle ngo's die rond aidspreventie werken', reageert Wouter De Vriendt (Groen!).

'Dit is een zaak van het parlement, meer kunnen wij daar niet op zeggen', reageert de woordvoerder van premier Herman Van Rompuy (CD&V). Samen hebben de paars-groene partijen een meerderheid in de Kamer, dus de resolutie en de bolwassing voor de nuntius komen er.

Oppositiepartijen N-VA en Vlaams Belang stappen helemaal niet mee in de paars-groene logica: 'Voor ons geldt de vrijheid van meningsuiting, ook voor de Paus. Als we voortaan elke ongepaste uitspraak van een buitenlands staatshoofd gaan veroordelen, hebben we meer dan een volle dagtaak. Misschien kan De Gucht zijn prioriteiten leggen bij landen die de mensenrechten op grove schaal schenden, zoals China', zegt Bart De Wever (N-VA).

'Dit is echt een schandalig initiatief dat overloopt van de pretentie. Het parlement heeft gewoon niet het recht tussenbeide te komen wanneer de Paus de Katholieke leer uitlegt. Wij gaan zeker tegenstemmen', reageert Alexandra Colen (Vlaams Belang).

'Ook al zijn we het niet eens met de uitspraken van de Paus, hij heeft ook het recht zijn mening te uiten. We zullen dat eens bekijken en ons waarschijnlijk onthouden', stelt Gerolf Annemans, fractieleider bij Vlaams Belang.


III. Stemmingmakerij

Wereldprimeur: Parlement vraagt regering te protesteren tegen de Paus

De plenaire Kamer keurde vanavond een voorstel van resolutie goed waarin de regering wordt gevraagd bij het Vaticaan diplomatiek protest aan te tekenen tegen de omstreden uitspraken van de Paus in Afrika over het gebruik van 'condooms'. Het gaat naar verluidt om een wereldprimeur.


Reactie

De Paus verklaarde tijdens zijn recente doortocht in Afrika dat condooms het aidsprobleem helemaal niet oplossen, integendeel. Een aantal partijen diende daarop in de Kamer een resolutie in waarin de regering wordt gevraagd de Pauselijke Nuntius op het matje te roepen. PS-Kamerlid André Flahaut pleitte er zelfs voor om de ambassadeur bij de Heilige Stoel te laten terugroepen.


Afgezwakt

Overleg binnen de meerderheid leverde echter een afgezwakte tekst af. De Kamercommissie voor Buitenlandse Betrekkingen nam gisteren nog een 15-tal amendementen aan.

De belangrijkste wijziging is de schrapping van de passage waarin de regering wordt gevraagd de Pauselijke Nuntius op het matje te roepen. De tekst houdt het op protest aantekenen via de geëigende diplomatieke kanalen, namelijk de ambassadeur bij de Heilige Stoel. De titel van het voorstel heeft het ook niet meer over "gevaarlijke en onverantwoordelijke uitspraken".


Gekopieerd debat

Het plenaire debat leverde een exacte kopie op van de discussie die een dag eerder - woensdag - in de bevoegde commissie werd gevoerd met exact dezelfde mensen: een vrij ideologische discussie waarin de linkse partijen tegenover partijen zoals Vlaams Belang en N-VA stonden.

Er waren uiteindelijk 95 stemmen voor (de meerderheid, de groenen en sp.a), 18 tegen (Vlaams Belang) en 7 onthoudingen (N-VA en Lijst Dedecker).

Communiqué van het Staatssecretariaat

HET VATICAANSE STAATSSECRETARIAAT REAGEERT MET COMMUNIQUÉ OP ONTMOETING MET BELGISCHE AMBASSADEUR

Vrijdag, 17 april 2009

Afgelopen woensdag heeft de Belgische ambassadeur bij de Heilige Stoel de tekst van de motie waarmee de Kamer van Volksvertegenwoordigers de vermeende uitspraken van de Paus over de rol van het 'condoom' in de strijd tegen aids tijdens zijn reis naar Afrika afdeed als ‘onaanvaardbaar’ overgemaakt aan het Staatssecretariaat van de H. Stoel.

Het Staatssecretariaat zegt kennis te nemen van deze eerder ongewone demarche, maar betreurt dat de kritiek op de Paus is gebaseerd “op een verminkt en uit zijn context gehaald interviewfragment”. Het Staatssecretariaat herinnert er nogmaals aan dat de Paus met zijn uitspraak in eerste instantie heeft aangedrongen op een humanisering van de menselijke seksualiteit en op solidariteit met en verantwoordelijkheid ten aanzien van de aidsslachtoffers.

Het communiqué (zie beneden) sluit daarmee aan op een eerdere verklaring (vrijdag 3 april) van de bisschoppen van België: “We nemen akte van de stemming door de Kamer van Volksvertegenwoordigers van een resolutie waarin de uitspraak van de Paus in verband met de strijd tegen aids wordt afgedaan als “onaanvaardbaar”. Wij respecteren het democratische karakter van deze beslissing, maar betreuren de inhoud. Ze houdt immers geen rekening met wat Paus Benedictus XVI echt heeft willen zeggen: zonder een opvoeding in seksuele verantwoordelijkheid zullen de andere preventiemiddelen ontoereikend blijven. Wij hopen dat in de aanloop naar Pasen de emotionele polemiek tot bedaren zal komen. Wat ons land en Afrika voor alles nodig hebben, is een serene reflectie over alle middelen die ingezet moeten worden om de aidsepidemie terug te kunnen dringen”.


COMMUNIQUÉ VAN HET STAATSSECRETARIAAT

“De ambassadeur van het Koninkrijk België heeft in opdracht van het ministerie van
Buitenlandse Zaken de resolutie, waarmee de Kamer van Volksvertegenwoordigers van
zijn land aan de Belgische regering heeft gevraagd “de onaanvaardbare uitspraken van
de Paus tijdens zijn reis naar Afrika te veroordelen en daarvoor officieel protest aan te
tekenen bij de Heilig Stoel, overgemaakt aan het Staatssecretariaat van de H. Stoel. Het
onderhoud vond plaats op woensdag 15 april.

Het Staatssecretariaat neemt met spijt kennis van deze, in de diplomatieke relaties
tussen de H. Stoel en België ongewone demarche. Het Staatssecretariaat betreurt dat
een parlementaire assemblee geloofde er goed aan te doen kritiek te moeten leveren op
de H. Vader op basis van een verminkt en uit zijn context gehaald interviewfragment, dat
door bepaalde groepen is gebruikt met de duidelijke intentie om te intimideren als om de
Paus er te doen van afzien zich nog langer uit te spreken over bepaalde thema’s,
waarvan de morele implicaties nochtans vanzelfsprekend zijn, en de leer van de Kerk te
onderwijzen.

Zoals intussen bekend heeft de H. Vader in zijn antwoord op een vraag over de
doeltreffendheid en het realistische gehalte van de standpunten van de Kerk inzake de
strijd tegen aids, verklaard dat de oplossing moet worden gezocht in een dubbele
richting: enerzijds een vermenselijking van de seksualiteit en anderzijds een authentieke
vriendschap en beschikbaarheid ten aanzien van de mensen die lijden. Hij heeft daarbij
het engagement van de Kerk in beide domeinen onderstreept. Zonder die morele en
pedagogische dimensie zal de strijd tegen de epidemie niet gewonnen kunnen worden.

Terwijl in bepaalde Europese landen een nooit geziene mediacampagne losbarstte over
de dominerende, om niet te zeggen exclusieve waarde van een welbepaald
voorbehoedsmiddel in de strijd tegen aids, is het bemoedigend vast te stellen dat de
ethische overwegingen van de H. Vader werden begrepen en gewaardeerd, in het
bijzonder door de Afrikanen, de echte vrienden van Afrika en bepaalde leden van de
wetenschappelijke gemeenschap. Zoals te lezen staat in een recente verklaring van de
Regionale Bisschoppenconferentie van West-Afrika (CERAO): ‘We zijn (de H. Vader)
dankbaar voor de boodschap van hoop die hij ons is in Kameroen en Angola komen
brengen. Hij is gekomen om ons aan te moedigen samen te leven, verzoend in
rechtvaardigheid en vrede, opdat de Kerk van Afrika zelf een vurige vlam van hoop voor
het leven van het hele continent zou mogen zijn. En wij danken hem van harte omdat hij
op een genuanceerde, heldere en scherpzinnige manier de universele leer van de Kerk op
het vlak van ziekenpastoraal inzake aids opnieuw heeft toegelicht.”

zondag 12 april 2009

Surrexit Dominus de sepulchro

Uit de Paasboodschap van Paus Benedictus XVI tijdens ‘Urbi et orbi’ - 12 April 2009

Uit de grond van mijn hart wens ik U allen een Zalige Pasen.

Om Sint-Augustinus te citeren: “Resurrectio Domini, spes nostra - De Verrijzenis van de Heer is onze hoop” (Sermones 261:1).

Met deze woorden legde de grote Bisschop aan de gelovigen uit, dat Jezus was opgestaan en dat wij, alhoewel voorbestemd om te sterven, niet moeten wanhopen en ons geen zorgen moeten maken dat met de dood het leven volledig voorbij zou zijn. Christus is verrezen om ons hoop te geven.

Inderdaad, één van de vragen die mannen en vrouwen het meest bezighoudt is deze: “Wat is er na de dood?” De hoogdag van vandaag stelt ons in staat om op dat mysterie te antwoorden dat de dood niet het laatste woord heeft, want uiteindelijk zal het Leven zegevieren.

Deze zekerheid van ons is niet gebaseerd om simpele menselijke redenering, maar op een historisch geloofsfeit: Jezus Christus, die gekruisigd en begraven werd, is met zijn verheerlijkt lichaam opgestaan. Jezus is opgestaan zodanig dat ook wij, die in Hem geloven, eeuwig zullen leven! Deze uitroep vormt het hart van de Boodschap in het Evangelie.

Sinds het allereerste gloren van Pasen, heeft een nieuwe Lente van Hoop de Wereld vervuld. Vanaf die dag is onze heropstanding begonnen, vermits Pasen niet enkel duidt op een moment in de geschiedenis, maar op het begin van een nieuwe conditie: Jezus is opgestaan niet opdat Zijn herinnering in de harten van Zijn discipelen levendig zou blijven, maar omdat Hijzelf in ons leeft en in Hem kunnen wij reeds proeven van het Eeuwige Leven.

De verrijzenis is dus geen theorie, maar een historische realiteit aan ons geopenbaard door de mens Jezus Christus door middel van zijn “Pasen”, zijn “Overgang”, die een “nieuwe weg” tussen hemel en aarde geopend heeft (cf. Heb 10:20).

Het is noch een mythe, noch een droom, het is geen visie of een utopia, het is geen fabel, maar een unieke, niet herhaalbare gebeurtenis: Jezus van Nazareth, zoon van Maria, die bij het vallen van de avond op Vrijdag van het Kruis werd afgenomen en begraven werd, heeft zegevierend het graf verlaten.

Feit is dat bij de dageraad van de eerste dag na de Sabbath, Petrus en Johannes het lege graf aangetroffen hebben. Maria-Magdalena en de andere vrouw ontmoetten de verrezen Jezus. Op weg naar Emmaüs herkenden de twee leerlingen Hem bij het breken van het brood. Hij die Verrezen is, verscheen aan de Apostelen die avond in de bovenkamer en daarna aan vele andere discipelen in Galilea.

De aankondiging van de Verrijzenis van de Heer verlicht de duistere regionen van de wereld waarin wij leven. En dan doel ik vooral op het materialisme en nihilisme, op de visie op de wereld die niet in staat is om verder te stappen dan het wetenschappelijk verifieerbare, en die zich uiteindelijk triest terugtrekt in een sfeer van leegte waarvan men gelooft dat dit ook de uiteindelijke bestemming is van het menselijke leven.

Het is een feit dat indien Christus niet verrezen zou zijn, dat dan de “leegte” het zou halen. Het is echter niet langer leegte dat alles omgeeft, maar de liefdevolle aanwezigheid van God.

Resurrectio Domini, spes nostra! - De Verrijzenis van de Heer is onze hoop!

Dit is hetgeen de Kerk vandaag met vreugde verkondigt!

De Gekruisigde is Verrezen! Alleluia!

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer

2 Timoteüs 2:3 Neem ook uw aandeel in het lijden als een goed krijgsknecht van Christus Jezus

2 Timoteüs 2:3  Neem ook uw aandeel in het lijden als een goed krijgsknecht van Christus Jezus
-------- “Wij zijn de zonen van de Kruisvaarders en we zullen niet terugdeinzen voor de zonen van Voltaire.” -------- -------- “We are the sons of the Crusaders and we shall not recoil before the sons of Voltaire.” ------------------------- -------- “Noi siamo i figli dei Crociati e non indietreggeremo davanti ai figli di Voltaire!” ---------------------------------