BREAKING NEWS

News Ticker --- 31-12-2022 SEDE VACANTE 31 DECEMBER 2022 --- Einde berichten ---

vrijdag 30 september 2022

Vandaag noemde Vladimir Poetin de 'leiders' van het Westen "satanisten"


De strijd tégen de Satan is van de Heer...
maar jij bent de soldaat!
1. De President van Rusland Vladimir Poetin vanuit de Sint-Joris-zaal in het Kremlin:

"Het huidige neokoloniale model is uiteindelijk ten dode opgeschreven. De Westerse elites zijn niet geïnteresseerd in het natuurlijke recht van miljarden mensen en zijn al overgegaan tot de radicale ontkenning van alle morele, religieuze en gezinswaarden."

"Willen wij hier in ons land ook "een ouder nummer één, een ouder nummer twee en een ouder nummer drie" in plaats van "een moeder" en "een vader"? Willen wij dat onze scholen aan onze kinderen, vanaf hun eerste dagen op school, perversies opleggen die leiden tot degeneratie en uitsterving? Willen wij de ideeën in hun hoofd drammen, dat er naast vrouwen en mannen ook nog bepaalde 'andere' geslachten bestaan en hen daartoe geslachtsveranderende chirurgie aanbieden? Is dat wat wij willen voor ons land en onze kinderen? Dit is voor ons allemaal onaanvaardbaar. Wij hebben zélf een andere toekomst."

"Laat mij herhalen, dat de dictatuur van de Westerse elites zich richt op alle samenlevingen, inclusief de burgers van de Westerse landen zélf. Dit is een uitdaging voor iedereen. Dit volledig afstand doen van wat het betekent om mens te zijn, de omverwerping van het Geloof en de traditionele waarden en de onderdrukking van de vrijheid beginnen te lijken op een "religie in omgekeerde richting" - het is puur satanisme. Jezus Christus ontmaskerde valse messiassen en zei in de Bergrede: "Aan hun vruchten zult u hen kennen". Deze giftige vruchten zijn voor de mensen al duidelijk zichtbaar, en niet alleen in ons land, maar ook in andere landen, ook voor veel mensen in het Westen zélf."


2. Pas dit toe op de Vlaamse bastaard-bisschoppen en het is meteen duidelijk, dat zij de hoger beschreven anti-religie van de Westerse elites volledig onderschrijven. Ook de Vlaamse bastaard-bisschoppen zijn net zoals hun meesters duivelaanbidders!


De Vlaamse afdeling van de Synagoge van Satan
- Koen Vanhoutte, Patrick Hoogmartens, Jozef De Kesel, Johan Bonny,
Lode Van Hecke, Jean Kockerols & Lode Aerts -
maakt een vuist tégen de Kerk


3. Of zoals Aartsbisschop Carlo Maria Viganò het op 21 september 2022 verwoordde:


"Met grote ergernis voor het heil van de zielen en de eer van de Kerk van Christus, heeft een deel van de Bisschoppenconferentie van België een ritus goedgekeurd en gepubliceerd voor de “zegen” van homoseksuele verbintenissen, schaamteloos in strijd met de onveranderlijke Leer van het Katholiek Magisterium, die zulke verbintenissen als “intrinsiek pervers” beschouwt en die hen als zodanig niet alleen niet kan zegenen, maar ze eerder moet veroordelen als in strijd met de natuurlijke morele wet." [Merk op dat élke beslissing van een bisschoppenconferentie de goedkeuring van Rome moet krijgen. In feite is er dan ook niets beslist. En Rome heeft een dergelijke ritus al vaker veroordeeld. De Vlaamse Bastaard-bisschoppen zijn dan eerst en vooral ook opstandelingen die rebelleren tégen de Wil van God.]

"Het is nu zonder twijfel duidelijk dat het absoluut onmogelijk is om de leer van het Evangelie te verzoenen met de afwijkingen van deze ketters die misbruik maken van hun macht en gezag als herders en het gebruiken voor het tegenovergestelde doel waarvoor Christus de Heilige Hiërarchie heeft ingesteld in de Kerk."4. De strijd die gevoerd moet worden, is in de eerste plaats metafysisch van aard!

De strijd tégen de duivel bestaat er eerst en vooral in om God te erkennen, want zonder God zijn alle concepten van goed en kwaad slechts een kwestie van opinie. En zonder een basis voor moraliteit bestaat er niet zoiets als zonde. En geen zonde betekent, dat er geen goddelijk Oordeel te vrezen valt en dat er ook geen behoefte is aan een Redder, Jezus Christus.

Het laatste is net wat de Vlaamse afdeling van de Synagoge van Satan zichzelf wijsmaakt.

De gelovigen in Vlaanderen worden door de Bastaard-bisschoppen doelgericht misleid.

D
e Bastaard-bisschoppen zijn lakeien in dienst van de Satan die uw ziel wil roven.

zondag 11 september 2022

De strijd om het 'Einde van de Geschiedenis'De ineenstorting van het Sovjet-regime werd destijds becommentarieerd door de Amerikaanse politicoloog Francis Fukuyama die in 1992 zijn verhandeling uitbracht aangaande de totale overheersing van de hele wereld door het Westen: The End of History and The Last Man / Het einde van de geschiedenis en de laatste mens. In zijn verhandeling beweerde Fukuyama, dat de wereldwijde verspreiding van de zogenaamde 'liberale democratieën' en het vrijemarktkapitalisme van het Westen - dat gepaard gaat met zijn hedonistische levensstijl - het eindpunt van de sociaal-culturele evolutie en politieke strijd van de mensheid zou markeren en dat dit model
wereldwijd de uiteindelijke vorm van menselijk bestuur zou worden.

Het hoofddoel van het complot van The End of History is om een ​​utopisch, socialistisch, hedonistisch paradijs verplicht op te leggen, dat wordt geregeerd door elites die openlijk zeggen, dat het de bedoeling is om tegen 2030 een ​​wereld te creëren waarin iedereen zal verkondigen: : “I Own Nothing, Have No Privacy, And Life Has Never Been Better” / “Ik bezit niets, heb geen privacy, en het leven is nooit beter geweest". De officiële doctrine van het globalisme luidt: "Welkom in mijn stad - of moet ik zeggen, 'onze stad'. Ik bezit niets. Ik heb geen auto. Ik heb geen huis. Ik heb geen elektronische apparaten en bezit géén kleding. Al met al is het een goed leven. Veel beter dan het pad dat we eerder bewandelden, want het werd zo duidelijk dat we niet meer verder konden met hetzelfde groeimodel. We hadden al die vreselijke dingen zoals: aantasting van het milieu, watervervuiling, luchtvervuiling, de antropogene klimaatverandering, de vluchtelingencrisis, volledig overbelaste steden, sociale onrust en werkloosheid, maar we hebben ons eindelijk gerealiseerd, dat het ook anders kan".

Het is een feit dat Rusland zich nu rechtstreeks verzet tégen dat globalistische utopia of het 'liberale totalitarisme' waar President Poetin naar verwees. Het globalisme is een totalitaire en demonische ideologie en het 'Einde van de Geschiedenis' speelt een fundamentele rol in de structuur ervan.

Het globalisme wordt gepromoot door internationale organisaties zoals daar zijn het Davos Forum van Klaus Schwab met zijn Great Reset, de Trilaterale Commissie, de American Council on Foreign Relations (CFR) of de Open Society Foundation van George Soros. Zij sturen aan op een volledige éénwording van de mensheid onder leiding van de Wereldregering. Zij verspreiden de liberale ideologie en het totalitaire systeem van regels en normen die daarop gebaseerd zijn - inclusief gender-politiek, LGBT-rechten, extreem individualisme en transhumanisme.

Dit 'liberale' morele moeras dat zich in de hoofden van de elites reeds gevestigd heeft - en waar ook de Bastaard-kerk van Bergoglio deel van uitmaakt - moet dan het 'Einde van de Geschiedenis' voorstellen. Dit duidelijk voorbarige 'Einde van de Geschiedenis' betreft uiteindelijk de eindoverwinning - der Endsieg - van het totalitaire liberalisme en het Westen op wereldschaal. Het betreft de afschaffing van alle ideologische, geopolitieke, economische en sociaal-culturele alternatieven conform Artikel 2.1 van de 'Universele Verklaring van de Rechten van de Mens' van de Verenigde Naties: "Eén ieder heeft aanspraak op alle rechten en vrijheden, in deze Verklaring opgesomd, zonder enig onderscheid van welke aard ook, zoals ras, kleur, geslacht, taal, godsdienst, politieke of andere overtuiging, nationale of maatschappelijke afkomst, eigendom, geboorte of andere status". Dit is fundamenteel ook het uitgangspunt van het denken dat door het Tweede Vaticaans Concilie werd verspreid.

Fukuyama schreef zijn tekst toen de Sovjet-Unie instortte, en het leek erop dat Rusland niet meer zou herrijzen, en dat China de strategieën van de koloniale Westerse economische centra gedwee zou volgen en snel meegezogen zou worden in de globalisering. Rusland onder Poetin werd echter een duidelijk obstakel voor het 'Einde van de Geschiedenis' en na de start van de Nieuwe Wereldorde vormde Rusland zelfs een directe bedreiging.

Vandaar ook Fukuyama's woede: voor zijn ogen werd het 'liberale' project voor het 'Einde van de Geschiedenis' niet alleen uitgesteld, maar stortte het in feite volledig in mekaar. Dit verklaart ook de razernij en de extreme intensiteit van de russofobie van het Collectieve Westen. Poetin en de Donbass brachten een slag toe aan het wereldwijde, utopische beschavingsplan van de koloniale, Westerse nomenklatura.

Het concept van het 'Einde van de Geschiedenis' is echter niet het eigendom van liberalen. De filosoof Alexander Kojève was de eerste die de komende wereldwijde overwinning van het koloniale, liberale Westen duidelijk beschreef, en Fukuyama leende het concept alleen maar van hem. Kojèves 'Einde van de Geschiedenis'-these is echter genuanceerder dan de these van Francis Fukuyama met dezelfde naam. De these van Kojève wijst meer naar een socialistisch-kapitalistische synthese als eindpunt van de menselijke socio-culturele evolutie dan naar een triomf van het liberaal kapitalisme van Fukuyama. Maar Kojève, van zijn kant, nam de 'Einde van de Geschiedenis'-these op zijn beurt over van Marx door 'de triomf van het wereldcommunisme' - de marxistische versie van het 'Einde van de Geschiedenis' - te veranderen in 'de triomf van het wereldkapitalisme'.

Voor het marxistische begrip van het 'Einde van de Geschiedenis' werd er gedurende de gehele Twintigste Eeuw gevochten. De essentie van de zogenaamde 'Koude Oorlog' betrof in feite het dispuut over de interpretatie van het 'Einde van de Geschiedenis' - een communistische of een kapitalistische Endsieg. Het is dan ook geen toeval dat Fukuyama zijn programmatekst precies schreef toen de Sovjet-Unie in mekaar stortte. Toen leek het erop dat de kwestie was opgelost en het liberalisme eindelijk had gewonnen.

Marx leende het concept van het 'Einde van de Geschiedenis' echter zelf ook van een heel andere politieke ideologie, namelijk van de conservatieve, monarchistische en keizerlijke denker Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Als we nog dieper graven, komen we uiteindelijk bij de Christelijke eschatologie, bij de Leer van de Eindtijd. In de moderne tijd was het echter Hegel die de stelling over het 'Einde van de Geschiedenis' naar voren bracht en onderbouwde, en in het systeem van zijn filosofie speelt het een sleutelrol.

Volgens Hegel is de geschiedenis het proces van de ontplooiing van de zogeheten 'Geest', die door de natuur gaat, en zijn hoogtepunt zal bereiken - het einde zal eindigen met het begin, alfa met omega. Dit dialectische systeem, waarbij de 'Geest' de aard aller dingen is en middels het confronteren van these en antithese tot een nieuwe synthese komt, zou uiteindelijk moeten leiden naar het 'Absolute Idee', waarin alle individuele elementen van de 'Geest' opgaan en zichzelf overstijgen. Na vele tests en dialectische wendingen te hebben doorgemaakt, zal de 'Geest' die de mensheid beweegt uiteindelijk incarneren in de Absolute Monarchie, in het wereldrijk, dat het Rijk van de Geest zal worden. De macht daarin zal worden overgedragen aan de hoogste autocraat, een verlichte monarch-filosoof. Het kapitalisme en de civiele samenleving zullen slechts een fase zijn in de ontvouwing van dit proces, en het wetenschappelijk materialisme zal overgaan in een zuivere spirituele wetenschap van engelen.

Hegel geloofde dat dit in Duitsland zou gebeuren (toen bestond het Duitse Rijk nog niet) en dat het een triomf zou zijn van de Duitse spirituele cultuur en filosofie. Bismarck, die het Tweede Rijk creëerde en de Kulturkampf tégen de Katholieke Kerk ontketende, vertrouwde in filosofische zin op Hegel. Dus de authentieke interpretatie van het 'Einde van de Geschiedenis' door de bedenker van dit concept is de triomf van de geestelijke wereldmonarchie. Maar ook andere, 'rechtse' hegelianen, zoals de Russische slavofielen of de volgelingen van Giovanni Gentili in Italië, waren deze overtuiging eveneens toegedaan. De Duitsers geloofden in de missie van hun Reich. Slavofielen interpreteerden dit als een voorspelling over het lot van het Russische Rijk. De Italianen associeerden het 'Einde van de Geschiedenis' met de heropleving van de Romeinse traditie en de grootsheid van Italië.

Marx, die Hegels spirituele dialectiek grondig transformeerde in zijn historisch materialisme, was het ermee eens dat het liberale kapitalisme slechts een tussenstadium was, maar plaatste het communisme en een materialistisch wereldbeeld in de plaats van het rijk van de 'Geest'. De eschatologie daarentegen bleef behouden - alles wat de communisten deden was gericht op de toekomst, dat wil zeggen op het 'Einde van de Geschiedenis'. Met de overwinning van de Sovjet-Unie in de 'Grote Vaderlandse Oorlog' op het Derde Rijk verdween de Duitse interpretatie van het 'Einde van de Geschiedenis' van de agenda. Het linkse hegelianisme versloeg het rechtse hegelianisme. En op een ander niveau versloeg het Russische Rijk (zij het impliciet) het Duitse Rijk.

Toen verscheen Kojève met zijn liberale lezing van het 'Einde van de Geschiedenis'. Deze theorie wachtte in de coulissen, en na de ineenstorting van de Sovjet-Unie herinnerde Fukuyama het Westen aan de liberale lezing van het 'Einde van de Geschiedenis'. De globalistische centra pakten het idee weer op en begonnen het in de praktijk te brengen. De unipolaire wereldorde was gebaseerd op een liberale versie van de Hegeliaanse eschatologie.

Het verschijnen van Vladimir Poetin markeerde echter een keerpunt in de complexe strijd van ideeën en wereldbeelden. Vanaf het allereerste moment aan de macht begon Poetin de soevereiniteit van Rusland te herstellen. Dit betekende in de ogen van de koloniale, Westerse elites het uitstellen van het 'Einde van de Geschiedenis', een verzet tégen het liberale totalitarisme, een verzet tégen het globalisme en zijn wereldregering. Poetin heeft in feite altijd al de liberale interpretatie van het 'Einde van de Geschiedenis' aangevochten - dat wil zeggen - het belangrijkste globalistische project; de Wereldregering.

Maar hier begint het belangrijkste: de liberale lezing van het 'Einde van de Geschiedenis' weerleggen, betekent niet Hegel overboord gooien. Dit betekent dat de nieuwe Nieuwe Wereldorde als filosofisch fenomeen de terugkeer van het Rijk markeert. De terugkeer van Rusland naar het Rijk betekent voor Poetin het volledige herstel van het messiaanse, futuristische lot van Rusland. En als we ons het Derde Rome herinneren en de rol van de Russische tsaren als dragers van de missie van de Catechon - de Weerhouder - dan wordt alles nog fundamenteler. Zéker, het 'mysterie der ongerechtigheid' is reeds langer aan het werk. Maar, op dit eigenste moment is het 'mysterie der ongerechtigheid' op volle, verleidende kracht. Grote massa's mensen worden dagelijks gehersenspoeld, stil en in het geheim, om ingewijd te worden in de duivelse kudde van de Antichrist.

De liberale, Westerse democratieën blijken fundamenteel zelfdestructief te zijn. De wortels van de eigenlijke Westerse - Christelijke - beschaving waren gebaseerd op de Christelijke instellingen, moraal en waarheden die orde en vooruitgang mogelijk hebben maken. Deze Christelijke beschaving werd van binnenuit bestreden door de globalisten die zich juist verzetten tégen het Christelijke, morele kader, dat nu grotendeels in puin ligt. Het was de Katholieke Kerk met de door Haar gecreëerde structuren zoals de rechtsstaat, de hiërarchie, de klassieke logica en het gesystematiseerd denken, die het Westen hebben verheven, én de democratie heeft mogelijk gemaakt.

De hedendaagse 'kritische rassenleer' en andere stelsels zoals de woke-agenda van de globalisten beschouwen het Westen echter als de wortel van alle kwaad dat in zijn instellingen besloten ligt. Basisinstellingen als gezin, gemeenschap en Geloof worden doelbewust en systematisch aangevallen en vallen zo uit mekaar en daardoor wordt het sociale weefsel vernietigd. De radicale vleugel van het liberalisme is bezig met suïcidaal gedrag, omdat men probeert sociale structuren te vernietigen die als onderdrukkend worden beschouwd. De mechanismen van de rechtsstaat die het systeem in staat stellen problemen op te lossen door middel van vreedzame en wettelijke processen, vallen uit elkaar. Als gevolg daarvan worden de zaken gewelddadig en onstabiel binnen de totalitaire 'liberale' regimes. Kortom, de sociologische omstandigheden in het Collectieve Westen laten dus niet langer toe dat het democratische systeem nog functioneert.

De Duitse versie van het wereldrijk werd reeds eerder onomkeerbaar van de agenda gehaald. Het communistische project van het 'Einde van de Geschiedenis' werd ook opgegeven. Alleen Kojève en Fukuyama, die vertrouwen op dezelfde bronnen, blijven nog over. De New World Order is fundamenteel een strijd om de betekenis van het 'Einde van de Geschiedenis'. Het wordt echter stilaan tijd om de pagina van uitsluitend materialistische en economische interpretaties om te draaien. Het materialisme ontkent niet alleen het bestaan van een onsterfelijke ziel, maar ook het bestaan van God. Een dergelijke denkwijze is niet alleen vulgair, maar ze is ook verkeerd.

Van de Christelijke Eindtijd-eschatologie - die aan de basis lag van een bloeiend Europa - zijn we via de fascistisch-socialistisch-communistische doctrines van Hegel, Marx, Kojève en Fukuyama beland in een wereldwijde dictatuur, die de Westerse, koloniale machten vandaag hebben herverpakt onder hun merknaam 'liberaal wereldglobalisme'. Oekraïne zélf was voorbestemd om het eerste toneel te worden van een fundamentele, metafysische strijd.

Het is voor Christenen van vitaal belang om de woorden van de Heilige Johannes uit het boek Openbaringen te onthouden, aangezien deze betrekking hebben op de huidige 'Strijd om het Einde van de Geschiedenis'. Zolang er tranen en slaven op aarde zijn, zal Christus terugkeren. Hij zal altijd terugkeren en Hij zal opnieuw de volledige vrijheid aan Zijn Kerk geven. Hij zal triomfantelijk terugkeren net op het ogenblik wanneer het lijkt alsof de mensen definitief van God zijn weggerukt. Net op dat ogenblik zal het volk wakker worden als één sterke man en zullen zij begrijpen, dat alléén Christus hun leven en hun geluk is. Het is onmogelijk om te midden van leugens en haat te leven, en Jezus bereidt daarom een grote verandering voor. Het is bijna zover. Alles wordt aangekondigd. De uiteindelijke overwinning zal altijd aan God toebehoren en de triomf van God — als de Verlosser en Vader die Hij is — zal een groot moment van universele barmhartigheid zijn.

donderdag 8 september 2022

2022 lijkt een keerpunt te worden in de wereldgeschiedenis

Het overlijden van Elizabeth II Regina symboliseert op treffende wijze het einde van de Angelsaksische hegemonie die met Elizabeth I Regina begon

De afvalligheid van Hendrik VIII bleek het startpunt te zijn van een wereldwijde, nooit geziene en eindeloze, satanische hecatombeNa het swiften van Paus Benedictus XVI
wees de Queen in 2014 Bergoglio nog een voedselpakket toe.

Amper 8 jaar later dreigt een deel van de Britse bevolking te verhongeren.

Remember 'The Great Irish Famine' (1845–1852)

Terwijl het Westen zichzelf ervan probeert te overtuigen, dat de 'democratie' in Oekraïne gered moet worden, ziet de rest van de wereld dat toch enigszins anders. Zullen de internationale betrekkingen zich blijven organiseren rond het het Collectieve - Angelsaksische - Westen of zullen zij multipolair worden? Zullen de tot nu toe aan het Collectieve Westen onderworpen volkeren zich emanciperen en hun soevereiniteit herwinnen?


Het Collectieve Westen heeft over de Russische "speciale militaire operatie" in Oekraïne een verhaal verzonnen dat voorbijgaat aan haar eigen acties sinds het uiteenvallen van de Sovjet-Unie. Zij zijn vergeten dat zij het 'Handvest voor de Europese Veiligheid' hebben ondertekend (ook bekend als de OVSE-verklaring van Istanboel) en hoe zij dit hebben geschonden door bijna alle voormalige leden van het Warschau-pact en enkele van de nieuwe post-Sovjet-staten één voor één op te nemen. Zij zijn vergeten hoe zij in 2004 de Oekraïense regering hebben veranderd alsook de staatsgreep waarmee zij in 2014 de banderistische 'nationalisten' in Kiev (de 'Nazi’s' in Russische terminologie) aan de macht hebben gebracht. Nu ze die bladzijden hebben uitgewist, beschuldigen ze Rusland van alle zonden van Israël. Zij weigeren zichzelf te bekritiseren en om dat zo te houden en hun eigen gefabriceerd verzinsel in stand te houden, hebben zij de Russische media in het Collectieve Westen het zwijgen opgelegd. Hoezeer het Collectieve Westen ook beweert 'democratisch' te zijn, is het in hun geperverteerde optiek toch beter om tégenstemmen voor de zekerheid te censureren.

Het Collectieve Westen benadert het conflict in Oekraïne dus zonder tegenspraak - tenminste in de gebieden die nog binnen haar invloedssfeer liggen - en overtuigt zichzelf ervan dat zij alleen de 'morele plicht' hebben om Rusland te beoordelen, terecht te wijzen, te veroordelen en te bestraffen. Het Collectieve Westen was van plan om Rusland te ontmantelen, zoals zij dat hebben gedaan in Joegoslavië en hebben geprobeerd te doen in Irak, Libië, Syrië en Jemen. De gigantische financiële middelen die door deze oliestaten werden vergaard, zijn spoorloos verdwenen. Door Rusland uit te sluiten van de dollarhandel heeft Washington zélf bewerkstelligd waar het zo bang voor was: de dollar is niet langer de internationale referentievaluta.

De enige optie die het Collectieve Westen nog heeft om de Angelsaksische overheersing te redden, is de totale oorlog. De NAVO moet erin slagen om Rusland militair te vernietigen, zoals Rome ooit Carthago met de grond gelijk maakte... Maar, het is te laat. Daarom was de NAVO-Top in Madrid slechts een mooie PR-stunt. Maar, in feite was het slechts de zwanenzang van het Collectieve Westen. De 32 lidstaten verkondigden hun eenheid met de wanhoop van hen die vrezen te sterven. Alsof er niets gebeurd was, hebben zij allereerst een strategie aangenomen voor de wereldheerschappij in de komende tien jaar, waarbij zij de 'groei' van China als "een punt van zorg noemden". Daarmee heeft het Collectieve Westen toegegeven, dat hun doel niet hun eigen veiligheid is, maar - in de traditie van Rule Britannia - de overheersing van de wereld.

Het Oekraïense conflict, dat door het Collectieve Westen wordt voorgesteld als 'Russische agressie', is slechts de uitvoering van resolutie 2202 van de Veiligheidsraad van 17 februari 2015. Frankrijk en Duitsland zijn hun verbintenissen in het kader van de Minsk II-Akkoorden niet nagekomen, maar Rusland was - net zoals het Collectieve Westen - al zeven jaar bezig met de voorbereiding van de huidige confrontatie. Het had de 'sancties' van het Collectieve Westen ruim van tevoren voorzien en had slechts twee maanden nodig om ze te omzeilen. Deze 'sancties' brengen de globalisering en de hegemonie van het Collectieve Westen aan het wankelen, verstoren de Westerse economieën door de bevoorradingsketens te ontwrichten, laten dollars terugvloeien naar Washington en veroorzaken algehele inflatie, alsook veroorzaken zij een energiecrisis in het EU-Blok.

De instellingen van de VS zijn gebaseerd op het beginsel van Montesquieu aangaande de 'scheiding der machten'. Het uitgangspunt is een evenwichtige besluitvorming door een onderscheid te maken tussen de uitvoerende, de wetgevende en de rechterlijke macht. Het systeem werkt alleen als alle besluitvormers een gemeenschappelijk belang hebben. Dit kan niet meer het geval zijn sinds de globalisering, d.w.z. sinds de verplaatsing van de industrie naar Azië en de verdwijning van de middenklasse die daarvan het gevolg is. De sociologische omstandigheden laten dus niet langer toe dat het democratisch systeem in de VS functioneert. Idem voor het EU-Blok. Hoe dan ook, alleen in het Collectieve Westen denkt men nog, dat de Verenigde Staten en hun vazallen 'democratisch' zijn.


London Bridge is Down.

Dio salvi l'anima della Regina Elisabetta.


This is not our war | Dit is niet onze oorlog
Met de nep-pandemie en de gratuite sancties tegen Rusland hebben de EU-leiders opnieuw hun hand ver overspeeld en hun communistische en globalistische tirannie in gevaar gebracht. Hoewel mensen amper weerstand geboden hebben aan de nep-pandemie, zullen ze zeker wél in opstand komen tégen onnodige economische tegenspoed, zoals we onlangs al in Praag en in enkele Duitse steden zagen. Voordat dit alles voorbij is, zullen de EU-marionetten als verraders uit hun ambt worden gezet en zal hun frauduleuze fiat-banksysteem in diskrediet worden gebracht en worden vervangen. De Deep State staat in hare blote! Maar voordat de EU-leiders van het toneel verdwijnen, zullen ze elk democratisch principe overboord gooien om aan de macht te blijven. You Ain't Seen Nothing Yet!

woensdag 7 september 2022

vrtNWS: "Aardgas als wapen: heeft Europa zijn hand overspeeld met de harde sancties tegen Rusland?" | "Neen, natuurlijk niet!"


Heeft de Europese Unie wel de juiste keuze gemaakt om Rusland zulke forse sancties op te leggen voor de oorlog in Oekraïne? Dat vragen vele VRT NWS-luisteraars, -kijkers en lezers zich openlijk af nu ze hallucinante energiefacturen in de bus krijgen. Drie experten wikken en wegen: "De sancties opheffen, is hoegenaamd geen garantie op energiebetaalbaarheid en -zekerheid." [De drie experten weten het!]

De hoge energieprijzen doen de Europese economie, gezinnen en bedrijven nu al pijn, en de winter is nog niet eens begonnen. Dat dat het gevolg is van de oorlog die Rusland in Oekraïne voert, is welbekend [Neen, het is het gevolg van de sancties die door de EU werden opgelegd.]. De EU probeert Rusland met zware sancties op andere gedachten te brengen: rekeningen van Russische topfiguren zijn geblokkeerd, de uitvoer van heel wat technologie naar Rusland is ingeperkt en de invoer van een rist Russische producten (waaronder sinds vorige maand steenkool en binnenkort ook aardolie) stopgezet [Zéér doordachte actie! De aardolie is duur. Wat gaan we doen? Nog minder aardolie! Dit is géén oorlog tégen Rusland, maar één tégen de Europese volkeren!]. Van zijn kant heeft de Russische president Poetin de aardgaskraan naar Europa geleidelijk dichtgedraaid [Indien Poetin al iets dichtgedraaid zou hebben, dan was dat de reactie op een eerdere actie. Was de VS, de EU en de NATO weggebleven uit Oekraïne, dan hadden we dit nu niet aan de hand. De VS, de EU en de NATO hebben niets te zoeken in de voortuin van Rusland.].

Het doet de mensen wel eens morren: had de EU dit niet anders kunnen aanpakken? Hebben we ons misschien misrekend met die sancties? "Op zich is dat een terechte vraag, want we betalen met z'n allen een zware prijs voor een oorlog waar we niks mee te maken hebben", zo verwoordt Fabienne Bossuyt het, professor internationale politiek aan de UGent. Dat ziet ook Filip Abraham, professor internationale economie aan de KU Leuven: "De oorlog komt met een zware kost voor de Russische economie [De Russische economie heeft hier geen enkele last van!], maar ook voor die [en vooral die] van ons."

En toch zien ze geen van beiden heil in het terugschroeven van de sancties, om 1 duidelijke reden: "Poetin zet aardgas in als wapen, om de EU te treffen en in crisis te storten. Je kunt niet meer vertrouwen op wat Rusland doet." Dat is precies wat ook Thijs Van de Graaf, energie-expert en professor internationale politiek aan de UGent, de voorbije maanden en jaren kon observeren. [Wie is volgens 'dé experts' niet te vertrouwen? Poetin! Wie is de oorlog begonnen? De VS! Wie heeft de sancties afgekondigd? De EU! Wie heeft Oekraïne bewapend? De NATO! Poetin is niet te vertrouwen, maar het Collectieve Westen wél! Men zou zich beter afvragen: "Are We The Baddies?" Wie voorzag Duitsland via Nord Stream 1 van goedkoop gas? Poetin! Wie wilde Nord Stream 2 openen? Poetin! Wie wilde dat Nord Stream 2 niet werd geopend? Trump! Biden! De EU! Wie wil Rusland vernietigen? De VS, de EU en de NATO! Maar, WIJ zijn Pontius en Pilatus en totaal onschuldig! Na WO I, WO II, Korea, Vietnam, Afghanistan, Irak, Libië, Syrië en alle andere oorlogen is het Collectieve Westen niet meer zo onschuldig! De Angelsakische landen zijn bijna voor alle oorlogen van de laatste 400 jaar verantwoordelijk!]

"De Russische manipulatie van de gasexport naar Europa was al bezig vóór de invasie van Rusland in Oekraïne", merkt hij op. "In het laatste kwartaal van 2021 lag de gasimport uit Rusland al een vierde lager dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Rusland leverde de EU nog hoogstens waartoe het contractueel verbonden was [Rusland heeft zich steeds aan de contractuele voorwaarden gehouden.]. Toen al waren ze de duimschroeven aan het aandraaien."

Dat was al vroeger begonnen: "In maart 2021 al stopte Gazprom met het vullen van ondergrondse gasreserves in Europa. In die periode is de troepenopbouw aan de Oekraïense grens begonnen [Leugens!]. Zo zie je dat Rusland een langetermijnstrategie had om Europa onder druk te zetten [Wie heeft de Maidan-staatsgreep in 2014 tégen Rusland gepleegd? Wie financiert, bewapent en traint de Oekraïense troepen tégen Rusland sinds 2014? De VS, de EU en de NATO! En Rusland maar gas leveren.]. Dat is geen nieuwe aanpak: Rusland heeft een hele geschiedenis van gasexportmanipulatie, telkens met geopolitieke doeleinden [Leugens! Het Collectieve Westen bijt de hand die haar voedt! Goedkoop Russisch gas zette Duitsland als economische macht op de kaart. Zo waren ze nog concurrentieel in vergelijking met de lagelonenlanden. De desindustrialisering van Duitsland en héél Europa is het doel: The Great Reset!]."

Net om die kwetsbaarheid voor Russische manipulaties weg te werken, is het nu cruciaal dat de EU volop diversifieert in zijn energietoevoer, zegt Abraham [Europa profiteerde van de Russen! Als je niet afhankelijk wil zijn van Russisch gas, ga dan elders duurder gas kopen, maar klop niet bij de Russen aan!]. "Vergelijk het met de reactie na de coronacrisis: veel landen, industrieën en bedrijven beseften toen dat ze te afhankelijk waren van China. Ze proberen er nu voor te zorgen dat niet al hun eieren in hetzelfde mandje liggen." [Tégen de wil van de Europese volkeren heeft men Europa al jaren lang gedesindustrialiseerd! Maar, zij die het allemaal zo goed wisten, hebben alle industriële productie naar het Verre Oosten verlegd. De arbeiders in Europa en in de VS - The Deplorables - waren daar de dupe van.].

Voor Russisch gas gaat het nu wel heel snel, zegt Van de Graaf. "Doordat Rusland zelf de gaskraan dichtdraait, is hun aandeel in de Europese gasvoorziening gedaald van 40 procent naar 15 procent. Het is zeer moeilijk om dat op korte termijn allemaal te vervangen [Nou jammer dan. Probleem is dat Siemens de gasturbines van Nord Stream 1 niet gerepareerd krijgt. Die zouden van Canada rechtstreeks naar Rusland teruggevlogen worden en niet via Duitsland waar ze nu staan. Het Collectieve Westen slaagt er niet in om op papier te zetten, dat de turbines NIET onder de sancties vallen. Nog eens een koekje van eigen deeg!].

Maar met die aanpak schieten de Russen ook zichzelf in de voet. "Ze kunnen al dat gas niet zomaar aan andere landen kwijt: zowat alle grote pijpleidingen lopen westwaarts. Het heeft 50 jaar geduurd om dat netwerk uit te bouwen. Er loopt maar 1 pijpleiding richting China, maar die heeft maar een capaciteit van 38 miljard kubieke meter gas per jaar en die is nog niet eens volledig in gebruik. Ter vergelijking: de EU importeerde vorig jaar nog 155 miljard kubieke meter gas uit Rusland." [De Russen hebben al hun gas al verkocht en verdienen aan de hoge gasprijzen 1 miljard Euro per dag extra! De truck is dat je minder exporteert en méér verdient.]

Onze luisteraars, kijkers en lezers [van de VRT] zijn niet de enigen die zich zorgen maken over de huidige situatie. Nu al hoor je onder meer landen als Italië en Hongarije vraagtekens zetten bij de sancties. "Je zult naarmate de winter nadert almaar meer van zulke geluiden horen opduiken", voorspelt Abraham.

"Maar ik zie de EU niet toegeven aan de Russische druk", oppert Bossuyt. "Daarmee zou Europa internationaal enorm gezichtsverlies lijden en alle gewicht kwijtspelen op het wereldtoneel." [Neen! Géén gezichtsverlies, want daar gaat het over. Laat een paar miljoen Europeanen doodvriezen zolang we maar géén gezichtsverlies lijden!] Van de Graaf knikt: "Wie denkt dat het beter en veiliger is om de sancties op te heffen, dwaalt. Dat is hoegenaamd geen garantie op energiebetaalbaarheid en -zekerheid [Neem de proef op de som zou ik zeggen.]. En je zou daarmee ook Oekraïne in de steek laten: waar eindigt de agressie dan? [Wie heeft de VS, de EU en de NATO gevraagd om oorlog te voeren met Rusland? Wat hebben wij met Oekraïne te maken?] Dan geef je het signaal dat grote wereldmachten territoriaal mogen doen wat ze willen." [Buiten de VS is géén enkele 'wereldmacht' die territoriaal doet wat ze willen.]

Wat niet wegneemt dat we moeilijke maanden tegemoet gaan. "Het wordt een koude winter voor veel mensen", vreest Bossuyt. "Voor de economie ziet het er op korte termijn niet goed uit." Abraham is het daarmee eens, maar ziet ook veel paniekvoetbal en speculatie op de gasmarkten momenteel. "Wellicht zal dat op de lange termijn weer wat normaliseren. Maar we zullen eerst door de tunnel moeten." [Er zal géén licht meer zijn aan het eind van de tunnel, tenzij het licht van de lantaarn van een Russische trein die recht op ons afkomt!]

Bron: vrtNWS


Enkele bedenkingen:

Na (1) Napoleon, Macron blaast dus beter ook niet zo hoog van de toren, de (2) 'Russische Revolutie' tijdens WO I, die zéker niet Russisch was, maar ook al gefinancierd werd door het Westen en Hitler tijdens WO II, is het bijzonder ongepast, dat het Duitse regime wapens levert aan de Nazi's in Oekraïne om daarmee Rusland schade toe te brengen. Ook is het niet erg kies van Ursula von der Leyen om als Duitse, het grootste sanctiepakket uit de wereldgeschiedenis op te leggen aan een relatief onschuldig land, met het uitdrukkelijke doel om Rusland te vernietigen. Maar, wat wil van een telg uit een notoire familie van slavendrijvers!

Misschien dat de Europese 'leiders' nog niet helemaal ontwaakt zijn uit hun zomerslaap, want de meesten komen pas druppelsgewijs terug van hun peperdure vakantiebestemmingen.  Maar, de meeste Europese 'leiders' leven geestelijk nog steeds midden juni, maar de geesten van de Europese volkeren zijn intussen alweer 3 maanden verder ontwikkeld.

De Europese 'leiders' zijn totaal gedeconnecteerd van het volk. Al hun 'maatregelen' zullen te laat komen, inclusief de gewapende repressie die ze als laatste redmiddel tégen hun eigen volk willen inzetten.

Too little, too late
!

zondag 4 september 2022

Premier Alexander De Croo: "We dreigen in een oorlogseconomie te komen"

Neen! De desindustrialisering van België en Europa is de bedoeling...

Volgens premier De Croo is deze crisis, als gevolg van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne, een veel diepere crisis dan de coronacrisis [Fout! Deze 'crisis' is het gevolg van de waanzinnige EU-sancties!]. "We willen dit opnieuw als samenleving doen, na Covid is de economie veel sneller dan verwacht weer opgestart [Daar hadden de Resetters niet op gerekend.], maar dit [De waanzinnige EU-sancties.] heeft veel meer impact dan Covid ooit gehad kon hebben [Hetgeen ook de bedoeling is.]. Ik denk dat de doelstelling dezelfde moet zijn: wij gaan onze maatschappij, ons economisch weefsel niet zomaar kapot laten gaan [Ik ben benieuwd.]. Maar mijn boodschap naar Europa is: dit gaat over meer dan onze economie, dit gaat over de stabiliteit en de veiligheid van het Europese continent" [De Croo ziet de bui ook al hangen.]. Van zijn uitspraak dat we voor 5 tot 10 moeilijke winters staan, een uitspraak die volgens sommige ondernemers de paniek alleen maar versterkt, doet De Croo dan ook geen afstand ["WE NEED MORE SANCTIONS!"].

“Dat is de realiteit, u mag van mij verwachten dat ik zeg waar we voor staan. Wanneer we het onder controle krijgen, worden het 5 moeilijke jaren, het worden 10 moeilijke jaren bij slecht beleid, maar ik heb ook gezegd dat wij dit als land en Europees continent aankunnen, wanneer we alle neuzen in dezelfde richting krijgen. Het zal moeilijk zijn, absoluut, maar we kunnen dit aan. En eigenlijk moet je eraan toevoegen: we kunnen ook een sprong van 20 jaar vooruitzetten, op het gebied van ons losmaken van fossiele brandstoffen [Vergeet Oekraïne! Vergeet Rusland! Dit is waar het over gaat!] en van ons losmaken van landen waar we niet graag handel mee drijven [Dus, De Croo drijft niet graag handel met Rusland? Drijft De Croo misschien graag handel met China? Of gaan we daar ook mee stoppen? Hij is werkelijk nog gekker dan ik dacht! Hij is totaal losgeslagen van de realiteit!], dit is ook een moment waarop we een enorme stap kunnen vooruitzetten."

"Onze afhankelijkheid van Russisch gas is al fors afgenomen, dat was 40% van het totaal en dat is vandaag al een stuk minder, we dachten dat het jaren zou duren, als we het goed doen, zal het maanden zijn [De Croo moet dan misschien ook eens uitleggen waarom al die bedrijven dan hun productie aan het stilleggen zijn? Het is niet omdat je de kraan afsluit en dat we daarna 1.000% méér voor ons gas moeten betalen, dat we plots niet meer 'afhankelijk' zouden zijn van Russisch gas.]. Tijdens die maanden zullen we alles doen om mensen erdoor te loodsen, maar iedereen moet begrijpen dat dat een tijdelijke oplossing is, we gaan mensen niet in de kou laten zitten of hun job laten verliezen. Wij zullen maatregelen nemen [Russisch gas kopen via China lijkt me niet echt een oplossing te zijn! Het zijn natuurlijk ook niet de apparatsjiks - de starre regeringsbureaucraten met weinig menselijke trekjes - die daar last van gaan hebben, maar wél - in hun beleving - de deplorables!]."

Bron: vrtNWS

zaterdag 3 september 2022

Een eerste massaal protest in Praag tégen de stijgende energieprijzen en tégen het pro-Westerse regime in Tsechië - 3 september 2022


Méér dan 100.000 demonstranten van uiterst rechts en uiterst links bundelden zaterdag hun krachten om op het centrale Wenceslasplein in Praag te protesteren tégen de pro-westerse, Tsjechische regering.

De demonstranten eisten het aftreden van de huidige coalitieregering onder leiding van de conservatieve premier Petr Fiala en bekritiseerden haar vanwege een aantal zaken, waaronder haar pro-Westers/pro-Amerikaans georiënteerde beleid.

Zij veroordeelden de regering voor haar steun aan de EU-sancties tégen Rusland vanwege de oorlog in Oekraïne en beschuldigden haar ervan niet in staat te zijn de stijgende energieprijzen aan te pakken.

Opvallend: géén vlaggen van de EU-tirannie te zien!

Indien de anti-democratische EU-leiders van plan waren om elke interne dissidentie tégen de EU-sancties met geweld te onderdrukken, dan zijn ze nu al te laat.

Een teken aan de wand
.

Tucker Carlson: "Things are falling apart very quickly in Europe"

Over de EU-sancties tégen Rusland en de gevolgen voor de Europeanen

vrijdag 2 september 2022

Het tekort aan CO2 (een tekort aan broeikasgas!) brengt de productie van bier, frisdrank, diepvriesproducten en het vervoer van medicijnen in het gedrang


"Carbon reduction plan moves toward a Net Zero Future"

"Act now on climate crisis or millions more will be pushed into hunger and famine"
Een tekort aan CO2 of koolzuurgas, dat prik brengt in frisdranken en bier, leidt tot ongerustheid in de voedingsindustrie. Door de hoge gasprijzen stokt de aanvoer van CO2 in heel Europa. De schaarste veroorzaakt op haar beurt nog hogere prijzen. Bij een aantal Vlaamse brouwerijen worden bestaande leveringscontracten opgezegd wegens overmacht. De nieuwe prijzen voor CO2 zijn tot 13 keer hoger.


Koolzuurgas of CO2 is een essentiële grondstof voor zowel frisdranken als bier. Ook in de sector van de diepvriesgroenten wordt het gebruikt. En het gaat nog verder, want CO2 zit ook in droogijs, wat dan weer belangrijk is voor het koeltransport van onder meer geneesmiddelen en vaccins. Zonder CO2 kunnen ook geen dieren worden verdoofd voor het slachten.

CO2 is een bijproduct van kunstmest, biobrandstoffen en ammoniak. Voor de aanmaak daarvan is veel gas nodig. Door de torenhoge gasprijzen momenteel heeft de grootste Europese kunstmestproducent, de Noorse multinational Yara, zijn fabrieken in het Nederlandse Sluiskil en in het Belgische Tertre (in de provincie Henegouwen) onlangs stilgelegd. Yara sluit ook niet uit dat er nog fabrieken zullen volgen. Gevolg: een tekort aan CO2.

Bron: vrtNWS

Het heeft er nu alle schijn van dat niet de klimaatopwarming honger en hongersnood zal veroorzaken, maar wél de waanzinnige sancties van de EU.

donderdag 1 september 2022

Bergoglio wekt opnieuw de woede van Kiev op nadat hij een Russische journaliste die bij een terroristische aanslag in Moskou is omgekomen "onschuldig" noemdeAlles bij elkaar genomen, zou men het bijna een wonder kunnen noemen, dat Bergoglio niet alleen de aanslag en het overlijden van Darya Dugina, een jonge Russische journaliste, in zijn toespraak heeft vermeld, maar dat hij zelfs zover ging om haar "onschuldig" te noemen. Deze woorden zijn echter in het verkeerde keelgat geschoten van de Oekraïense ambassadeur bij de Heilige Stoel, Andrey Yurash, die de woorden van Bergoglio publiekelijk politiseerde en via Twitter zei, dat het onmogelijk was om Dugina "onschuldig" te noemen.

Reeds in juni stelde Bergoglio in een interview het verhaal van het collectieve Westen in vraag, dat stelt dat alleen Rusland verantwoordelijk zou zijn voor de vijandelijkheden in Oekraïne. In een interview met het jezuïeten-tijdschrift La Civiltà Cattolica zei Bergoglio dat hij een paar maanden voor de oorlog een staatshoofd ontmoette, die hij als "een wijze man" omschreef, en die zich grote zorgen maakte over hoe de NAVO aan het 'manoeuvreren' was in Oekraïne. "Ik vroeg hem waarom, en hij antwoordde: ‘Ze blaffen aan de poorten van Rusland. Ze begrijpen niet dat de Russen imperialistisch zijn en geen buitenlandse mogendheid in hun buurt kunnen tolereren'." Bergoglio voegde eraan toe: "Wij zien niet het hele drama dat zich afspeelt achter deze oorlog, die misschien op de één of andere manier werd uitgelokt of bewust niet werd voorkomen".

Kort voor de speciale, militaire operatie in Oekraïne had Vladimir Poetin van de NAVO geëist, dat Oekraïne, dat aan Rusland grenst, géén lid zou worden van het Westerse, militaire bondgenootschap. Moskou wil met de speciale, militaire operatie in Oekraïne een einde maken aan het conflict dat begon in de nasleep van de Maidan-coup van 2014. In het collectieve Westen wil kennelijk niemand toegeven, dat de uitkomst van deze staatsgreep door de bevolking van Donetsk, Lugansk en de Krim – of in ieder geval een aanzienlijk deel van hen – niet werd gesmaakt. Het is duidelijk, dat de nieuwe – pro-Westerse – Oekraïense leiders na de Maidan-coup een oorlog begonnen zijn tégen hun eigen burgers en dat er in Oekraïne in feite sprake is van een burgeroorlog.

Bron: Reuters

Link:

https://www.reuters.com/world/europe/pope-warns-potential-nuclear-disaster-ukraines-zaporizhzhia-plant-2022-08-24/


Bron: The Guardian

Link:

https://www.theguardian.com/world/2022/jun/14/pope-francis-ukraine-war-provoked-russian-troops


S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer

2 Timoteüs 2:3 Neem ook uw aandeel in het lijden als een goed krijgsknecht van Christus Jezus

2 Timoteüs 2:3  Neem ook uw aandeel in het lijden als een goed krijgsknecht van Christus Jezus
-------- “Wij zijn de zonen van de Kruisvaarders en we zullen niet terugdeinzen voor de zonen van Voltaire.” -------- -------- “We are the sons of the Crusaders and we shall not recoil before the sons of Voltaire.” ------------------------- -------- “Noi siamo i figli dei Crociati e non indietreggeremo davanti ai figli di Voltaire!” ---------------------------------