BREAKING NEWS

News Ticker --- 31-12-2022 SEDE VACANTE 31 DECEMBER 2022 --- Einde berichten ---

zondag 27 maart 2022

Una cum Papa Benedicto | Eén met Paus Benedictus


Een vriend van de kleine Katholieke Rest stuurde me deze foto op nadat hij per ongeluk dit 'schrijven'
onder een brug had ontdekt. Natuurlijk hoeven we deze handelingen niet goed te keuren, maar
kijkend naar deze foto kwamen echter de woorden van onze Heer Jezus Christus in me op:

Luc. 19:39  Enige farizeeën uit de menigte zeiden tot Hem:
Meester, breng uw leerlingen tot bezinning.
Luc. 19:40  Maar Hij gaf hun ten antwoord: Ik zeg u: Als zij zwijgen,
dan zullen de stenen gaan roepen
.

zondag 20 maart 2022

De ultieme godslastering van Bergoglio die de spot drijft met de boodschap van Onze-Lieve-Vrouw van Fatima en zo het zieleheil van miljoenen in gevaar brengt


De persdienst van de Heilige Stoel heeft op 15 maart 2022 – op de Iden van Maart – de volgende verklaring vrijgegeven: "Op vrijdag 25 maart, tijdens de Boeteviering om 17.00 uur in de Sint-Pietersbasiliek, zal paus Franciscus Rusland én Oekraïne toewijden aan het Onbevlekt Hart van Maria".

Tot nu toe hebben we reeds talloze valse toewijdingen van Rusland gehad door geldige pausen. Deze mislukte pogingen werden telkens gevolgd door een nog intensere verspreiding van de 'fouten van Rusland' over de hele wereld. Deze fouten hebben zich vooral ook de afgelopen twee jaar gemanifesteerd tijdens de wereldwijde – op communistische leest geschoeide – corona-oplichterij die de rechten van bijna alle mensen – behalve die van de internationale elite – tot zinken heeft gebracht.

Dus, wat zal er gebeuren als we weer eens een valse toewijding van Rusland beleven, maar deze keer ook nog eens uitgevoerd door een anti-paus? Aangezien Paus Benedictus XVI duidelijk de enige regerende Paus is – want hij nam nooit ontslag in 2013 – zou het voor elke Katholiek duidelijk moeten zijn dat Paus Benedictus XVI nu Rusland zou moeten toewijden aan het Onbevlekt Hart van Maria. Het is duidelijk dat dit moet gebeuren in eenheid met alle bisschoppen van de wereld en zonder de vermelding van Oekraïne.

Het is echter verbijsterend om te moeten vaststellen hoeveel Katholieken totaal blind zijn en blijven en weer eens in de val trappen. Zelfs 'traditionalisten' – waarvan sommigen er momenteel aan twijfelen of Bergoglio eigenlijk wel paus is – zeggen onverantwoordelijke dingen zoals: "Nou, een nieuwe toewijding van Rusland aan Maria zal alleen maar meer genade brengen, zelfs als het niet perfect wordt gedaan en zelfs als het wordt gedaan door iemand op de troon van Petrus die daar niet thuishoort".

Niets is verder van de Waarheid verwijderd. Een valse, godslasterlijke 'toewijding' door een valse paus – "iets wat er uitziet als mensen in een spiegel wanneer zij daar langs lopen – een Bisschop in het Wit gekleed" – zal niet alleen de toorn van God over ons afroepen, maar kan de 'fouten van Rusland' versnellen en tot een koortspiek brengen, en zowaar leiden tot nucleaire vernietiging. En als dat gebeurt, zullen veel 'traditionele' Katholieken hun geloof in de boodschappen van Onze-Lieve-Vrouw van Fatima verliezen. Ja, miljoenen Katholieken zullen uiteindelijk Onze-Lieve-Vrouw de schuld geven van wat eigenlijk de schuld van de Satan zélf is, namelijk de plaatsing van een anti-paus op de Stoel van Petrus door de Maffia van Sankt Gallen, de Vrijmetselarij en de internationale elite. Deze anti-paus heeft al bijna elk aspect van de Apostolische Geloofsbelijdenis publiekelijk ontkend en enkel maar strijd gevoerd tégen de Immaculata.

Nu komen we bij het 'Mysterie van de Ongerechtigheid' (2 Thessalonicenzen 2:7). Waar het in feite op neerkomt, is dat Satan zichzelf ook manifesteert via het vlees – uiteindelijk als de Antichrist.

In de verzen 2 Thessalonicenzen 9-11 lezen we over Satan die werkt via de geest van de Antichrist met leugenachtige tekenen en wonderen en goddeloosheid om mensen te misleiden. We lezen ook over God die een krachtige dwaling zal sturen naar degenen die niet de liefde voor de waarheid aangenomen hebben om daardoor gered te worden – "zodat zij de leugen geloven" (vers 2 Thessalonicenzen 11 - Letterlijk!).

Wat is de hier bedoelde leugen? Het is de leugen die Satan aan Eva vertelde in de hof van Eden: "Je kunt zondigen en ermee weg komen. God zal je niet straffen".

Dat is de grootste leugen waarmee Satan de wereld heeft misleid. Zelfs veel 'gelovigen' geloven die leugen van Satan! Het Mysterie van de Ongerechtigheid is dat deze leugen heeft gewerkt en velen heeft misleid. Dit leidt uiteindelijk naar een vals 'christendom' en geeft Satan een bruid – Babylon (Openbaringen 17:5).

De 'Valse kerk' is te herkennen aan dit kenmerk dat het de leugen van Satan verkondigt dat "men kan zondigen en dat God het niet serieus zal nemen".

Het is duidelijk dat de valse toewijding van Bergoglio aanstaande vrijdag gepland is op het Feest van de Annunciatie. Waarom? Omdat Satan altijd Bergoglio gebruikt op Mariale feestdagen voor zijn zwaarste aanvallen op Onze-Lieve-Vrouw en de Kerk. Denk maar aan het projecteren van de 'bedreigde diersoorten' op de gevel van de Sint-Pietersbasiliek op het Feest van de Onbevlekte Ontvangenis in 2015 en de helse aanval op de Latijnse Mis op het Feest van Onze-Lieve-Vrouw van de Berg Karmel in 2021.

Bergoglio's laatste daad van 'toewijding' wijdde niets of niemand. Men kan dit keer redelijkerwijs hetzelfde verwachten. Een simpel gebed van 'toewijding' zal het verzoek van Onze-Lieve-Vrouw niet vervullen. Een gebed voor Rusland én Oekraïne wijdt Rusland niet toe tot het unieke object dat apart gezet moet worden voor een uniek heilig doel, dat door God alleen voor Rusland is verordend.

Het verzoek van Onze-Lieve-Vrouw van Fatima was precies en eenvoudig: "Alle bisschoppen van de wereld moeten Rusland – en géén andere landen – toewijden aan het Onbevlekt Hart van Maria in een openbare en plechtige ceremonie. Sinds het verzoek te Fatima werd gedaan, zijn de pausen er altijd van afgeweken om zo precies te doen wat niet werd gevraagd. Met hun 'toewijdingen' hebben deze pausen overbodige afwijkingen geïntroduceerd die – zonder uitzondering – tot nu toe niet hebben voldaan aan het eenvoudige verzoek uit de hemel.

Het belangrijkste is dat de handeling de toewijding van RUSLAND aan het Onbevlekt Hart van Maria – moet worden gedaan door de WARE PAUS en samen met ALLE BISSCHOPPEN – elk in hun eigen kathedraal – op dezelfde dag. Echter, een godslasterlijke handeling die wordt gesteld door een anti-paus stelt niets voor en is ongeldig. Zelfs als de ware Paus deelneemt, maar niet als het enige Hoofd van de Kerk, dan nog is de handeling van Bergoglio ongeldig. Het is duidelijk dat Bergoglio's 'toewijding' niet voldoet aan het verzoek van Onze-Lieve-Vrouw van Fatima en zeer waarschijnlijk een averechts effect zal hebben.

In La Salette sprak de Moeder Gods, terwijl tranen uit Haar ogen begonnen te stromen op 19 september 1846 de volgende zeer merkwaardige boodschap tot de twee herderskinderen Melanie (14 j) en Maximin (11 j):
 
"Als Mijn volk zich niet wil onderwerpen, ben Ik gedwongen de arm van Mijn Zoon te laten gaan. Hij is zo zwaar en zo drukkend dat Ik hem niet langer kan tegenhouden".

woensdag 2 maart 2022

Uit de Liturgie van Aswoensdag en dit jaar in het licht van Fatima van bijzondere toepassing: "Gedenk, o mens, dat gij stof zijt, en tot stof zult wederkeren"

"In het zweet van uw aanschijn zult gij uw brood eten, totdat ge terugkeert tot de grond,
waaruit ge genomen zijt. Want ge zijt stof, en tot stof keert ge terug!" (Genesis 3,19)

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer

2 Timoteüs 2:3 Neem ook uw aandeel in het lijden als een goed krijgsknecht van Christus Jezus

2 Timoteüs 2:3  Neem ook uw aandeel in het lijden als een goed krijgsknecht van Christus Jezus
-------- “Wij zijn de zonen van de Kruisvaarders en we zullen niet terugdeinzen voor de zonen van Voltaire.” -------- -------- “We are the sons of the Crusaders and we shall not recoil before the sons of Voltaire.” ------------------------- -------- “Noi siamo i figli dei Crociati e non indietreggeremo davanti ai figli di Voltaire!” ---------------------------------