BREAKING NEWS

News Ticker --- 31-12-2022 SEDE VACANTE 31 DECEMBER 2022 --- Einde berichten ---

vrijdag 28 maart 2014

Protesten tegen ‘gender-onderwijs’ in Italië

In Italië groeit het protest tegen de “slinkse” invoering van de gender-ideologie in het Italiaanse onderwijs. De Italiaanse Vereniging van Ouders roept ouders nu op hun kind uit protest een dag per maand thuis te houden van school.   

Dat bericht de Italiaanse krant Avvenire vandaag. De protesten richten zich op de “slinkse” invoering op Italiaanse scholen van verplichte seksuele opvoeding die gebaseerd is op de gender-ideologie. Zonder wetenschappelijk basis stelt deze doctrine dat het verschil tussen de twee seksen slechts bedacht is en dat het mannelijke en het vrouwelijke sociale en historische constructies zijn waartegen gestreden moet worden. Mensen zijn volgens deze ideologie allen abstracte individuen zonder seksuele identiteit.

Actie
De Italiaanse Vereniging van Ouders (Associazione Italiana Genitori) komt nu met een opvallende oproep: ouders wordt gevraagd om hun kinderen een dag per maand niet naar school te laten gaan uit protest tegen de opmars van de gender-ideologie op Italiaanse scholen. De Vereniging zegt in een verklaring dat ze wil waarschuwen voor de sluipende opmars van de gender-ideologie, omdat ouders en leraren nauwelijks weten waar die op gebaseerd is en dat de vrijheid van ouders, waar het de opvoeding van hun kinderen betreft, in het geding komt.

Frans voorbeeld
De actie is een kopie van een die eerder met succes in Frankrijk werd georganiseerd. In juni vorig jaar nam de Franse regering zich voor om met ingang van het schooljaar 2013-2014 op alle scholen een verplichte seksuele opvoeding in te voeren, gebaseerd op de gender-ideologie. Zo’n 18.000 Franse scholieren werden toen een dag per maand thuis gehouden van school. Dat was voldoende om de regering te weerhouden van het invoeren van de regeling.

Protest Italiaanse Bisschoppenconferentie
Eerder deze week sprak ook de voorzitter van de Italiaanse Bisschoppenconferentie zich fel uit tegen de opmars van de gender-ideologie op scholen. In de Italiaanse krant La Stampa zei kardinaal Bagnasco: “Wij vragen ons verbitterd af of men van scholen heropvoedingskampen en kampen van indoctrinatie wil maken”.

Bron: Katholiek Nieuwsblad

woensdag 26 maart 2014

Rosalie Loveling (Nevele, 19 maart 1834 – 4 mei 1875) - 'Grootvaders Horloge'


HET GESCHENK


I

Hij trok het schuifken open,
Het knaapje stond aan zijn zij,
En zag het uurwerk liggen:
"Och, Grootvader, geef het mij?"

"Ik zal 't u wel eens geven,
Toekomende jaar misschien,
Als gij wel leert en braaf zijt,"
Zei de oude, "wij zullen zien."

"Toekomend jaar!" sprak het knaapje,
"O Grootvader, maar dan zoudt
Ge lang reeds kunnen dood zijn;
Ge zijt zo ziek en zo oud!"

En de oude man stond te peinzen,
En hij dacht: "Het is wel waar,"
En zijn lange vingren streelden
Des knaapjes krullend haar.

Hij nam het zilvren uurwerk,
En de zware keten er bij,
En lei ze in de gretige handjes,
"'t Komt nog van uw vader," sprak hij.

II

Daar was een grafje gedolven;
De scholieren stonden er rond,
En een oude man boog met moeite
Nog ene knie naar de grond.

Het koele morgenwindje
Speelde om zijn haren zacht;
Het gele kistje zonk neder:
Arm knaapje, wie had dat gedacht!

Hij keerde terug naar zijn woning,
De oude vader, en weende zo zeer,
En lei het zilvren uurwerk
In 't oude schuifken weer.

zondag 16 maart 2014

Onze-Lieve-Vrouw van Banneux in Jalhay 

 Het dorp Jal­hay bij Luik is in de ban van een Mari­abeeld dat ‘s avonds licht geeft. Het beeld staat in het huis van een echt­paar dat inmid­dels tot hon­der­den ‘pel­grims’ over de vloer kri­jgt. Het echt­paar staat bezoek­ers toe tussen 19 en 21 uur. De lokale poli­tie moet de toe­stroom van mensen uit heel Bel­gië, maar ook uit Ned­er­land en Frankrijk, in goede banen lei­den. Onder­tussen is er een onder­zoek ingesteld naar de aard van het fenomeen.

Het beeldje van 30 cen­time­ter dat door het gepen­sioneerde echt­paar enkele jaren gele­den aangeschaft werd in Ban­neux, geeft sinds 15 jan­u­ari van dit jaar, de ver­jaardag van de eerste ver­schi­jn­ing van Maria in 1933 in Ban­neux, een beschei­den hoeveel­heid licht af. De pas­toor van het dorp heeft het ver­schi­jnsel gecon­sta­teerd en gemeld bij de biss­chop van Luik, Mgr. Jean-Pierre Delville. Deze heeft de rec­tor Léo Palm van het bede­vaart­so­ord Ban­neux, ‘Maagd der Armen’, ges­tu­urd om de zaak nader te onder­zoeken.

Palm zegt over het fenomeen: “De Heilige Maagd geeft licht bij valavond. Geen fel licht, geen flu­o­rescerend licht en zon­der aan­wi­js­bare licht­bron. Ik zeg niet dat het boven­natu­urlijk is, maar ik heb ook geen natu­urlijke verk­lar­ing”. Er zou al sprake zijn van een mirac­uleuze genez­ing: “Een man die was komen bid­den, had al twaalf jaar eczeem aan beide han­den. Twee dagen later was hij genezen, ter­wijl hij daar niet eens voor had gebe­den. Ook in Ban­neux is er een heilzame bron en toch een keer per jaar komen mensen mij vertellen dat ze van kanker zijn genezen, of van een ver­lamde schouder.”

Gis­teren heeft er inmid­dels een ver­gader­ing plaats­gevon­den in het gemeen­te­huis met het echt­paar, de gemeen­telijke over­heid, de poli­tie en de rec­tor van het bede­vaart­so­ord Ban­neux. Het echt­paar heeft gezien de grote toeloop over­wogen het beeld aan het heilig­dom toe te vertrouwen. Besloten is om de uni­ver­siteit van Luik een com­missie van deskundi­gen samen te laten stellen om con­form de wens van de biss­chop het fenomeen weten­schap­pelijk te onder­zoeken. De Luikse biss­chop stelt voor alle duidelijkheid “dat de Kerk niet over­gaat tot een offi­ciële erken­ning van de feiten, maar zich beperkt tot een erken­ning dat ze niet in tegen­stelling staan tot de bood­schap van het evan­gelie”.

Bron: Rorate / La Libre / De Stan­daard

Een beetje jammer, dat volgens de gemeente, Onze-Lieve-Vrouw te veel 'overlast' veroorzaakt.

Onze-Lieve-Vrouw van Banneux in Jalhay


Vierge Sainte


De begrafenis, mét Heilige Mis, van José Kardinaal Policarpo, de Emeritus-Aartsbisschop van Lissabon, op 14 maart 2014

Aanvang van de uitvaart

Kist van Kardinaal Policarpo

De Patriarch van Lissabon, D. Manuel Clemente, begroet de president

Gelukkig is men in Portugal nog in staat om een indrukwekkende liturgie te celebreren;
hetgeen in België definitief tot het pre-conciliaire verleden behoort...

Mét Heilige Mis!

De begrafenisprocessie komt aan bij het Mosteiro de São Vicente de Fora;
de laatste rustplaats van de patriarchen van Lissabon

Laten we bidden voor de zielerust van de Kardinaal...

woensdag 12 maart 2014

Vastenretraite op zijn 'Benedictijns':CODEX IURIS CANONICI
Codex van het Canonieke recht
BOEK II - VOLK VAN GOD
DEEL II - HIERARCHISCHE INRICHTING VAN DE KERK
AFDELING I - Hoogste gezag van de Kerk
TITEL I - Paus en Bisschoppencollege
HOOFDSTUK I - De Paus

331 - De Bisschop van de Kerk van Rome, in wie het door de Heer alleen aan Petrus, de eerste van de Apostelen, verleende en aan diens opvolgers over te dragen ambt voortbestaat, is het hoofd van het Bisschoppencollege, Plaatsbekleder van Christus en Herder van de gehele Kerk hier op aarde; daarom bezit hij krachtens zijn ambt de hoogste, volledige, onmiddellijke en universele gewone macht in de Kerk, die hij altijd vrij kan uitoefenen.maandag 10 maart 2014

Over de zogenaamde 'Abdicatie' van Paus Benedictus XVI

14-09-2012 - Eurocrisis duurt al veel te lang, tijd om ‘spaarpotje’ Vaticaan open te breken?

De schuldencrisis in de eurozone blijft maar doorwoekeren en het geld raakt op. Waar kunnen Europese overheden nog geld vandaan halen? Het Vaticaan.

De Katholieke Kerk is een van de laatste instituten in Europa waar nog geld te halen valt, het Vaticaan geniet van oudsher veel belastingvoordelen en privileges. Daarom staan Europese regeringsfunctionarissen te popelen om die te beperken, schrijft The Washington Post.

De krant bespreekt onder andere het geval van gemeenteraadslid Ricardo Rubio uit het Spaanse Alcala. Een van de voorvechters om een belasting in te stellen op kerkeigendommen die gebruikt worden voor niet-religieuze activiteiten. Omdat de Katholieke Kerk in Spanje een van de grootste landeigenaren is - met onder meer scholen, sportvelden en restaurants - denkt Rubio dat de Kerk jaarlijks drie miljard euro aan belastingen kan betalen. En Spanje heeft extra inkomsten nodig nu het mogelijk noodsteun moet krijgen van de ECB en het IMF.

Maar niet alleen in Spanje tornen ze aan de positie van de Kerk. In Italië, waar notabene het Vaticaan nog altijd zeer veel macht geniet, riep premier Mario Monti op tot een belasting op de eigendommen van het Vaticaan die gebruikt worden voor commerciële doeleinden. In Ierland probeert de minister van Onderwijs het monopolie van de kerk op scholen te doorbreken.

Bron: NRC

Link:

http://www.nrc.nl/nieuws/2012/09/14/eurocrisis-duurt-al-veel-te-lang-tijd-om-spaarpotje-vaticaan-open-te-breken/Financially troubled parts of Europe consider taxing Church properties

Europe’s deepening debt crisis - Thousands of public officials who have seen the financial crisis hit their budgets are chipping away at the various tax breaks and privileges the church has enjoyed for centuries. But the Church is facing its own money troubles.

Bron: The Washington Post

Link:

http://www.washingtonpost.com/business/economy/financially-troubled-cities-in-spain-consider-taxing-church-properties/2012/09/13/3b62c736-f842-11e1-8398-0327ab83ab91_story.html

donderdag 6 maart 2014

Over Paus Benedictus XVI en zijn 'abdicatie'...

HISTORIEK:


03-01-2013 - Geen elektronische betalingen meer in het Vaticaan

11-02-2013 - Paus Benedictus XVI kondigt aan dat hij zal aftreden

12-02-2013 - Pinnen kan weer in Vaticaanstad

Link:

http://kavlaanderen.blogspot.be/2014/03/over-paus-benedictus-xvi-en-zijn.html


Waarom waren er geen elektronische betalingen meer mogelijk in het Vaticaan op 03-01-2013?

De reden is deze:


18-07-2012 - Witwassen in Vaticaan te makkelijk, ‘kan veel transparanter’


De bank van het Vaticaan voldoet nog lang niet aan de internationale en Europese eisen van financiële transparantie.

Het Vaticaan schiet bovendien ernstig tekort bij het voorkomen van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, blijkt uit onderzoek van toezichthouder Moneyval van de Raad van Europa.

In totaal voldoet het Vaticaan aan 22 van de 49 normen. Zestien normen gelden als het meest belangrijk. Aan zeven daarvan voldoet de pauselijke zetel niet. De leiding van het Vaticaan wordt door Moneyval scherp bekritiseerd en moet binnen een jaar in een voortgangsrapport laten weten welke maatregelen zullen worden genomen om de naleving van de normen te gaan verbeteren.

De meest recente ontwikkelingen zijn niet meegewogen. De situatie tot februari van dit jaar is beoordeeld door het gezaghebbende Europese instituut. Volgens Moneyval hoort het Vaticaan nog lang niet op de ‘witte lijst’ van landen die adequate maatregelen hebben genomen tegen witwassen, het doorsluizen van geld naar terroristische organisaties en belastingontduiking.

Het Instituut voor Religieuze Werken is herhaaldelijk in opspraak geraakt. Onlangs legde de Italiaanse Justitie beslag op 23 miljoen euro aan fondsen. Daarnaast loopt er een onderzoek naar Vaticaanse betrokkenheid bij witwaspraktijken. Om die reden werd topbestuurder Tedeschi in mei weggestuurd.

In maart nog sloot de Amerikaanse bank JPMorgan Chase een Vaticaanse rekening [1 rekening!] omdat niet werd gereageerd op dubieuze transacties. Daarnaast was het Vaticaan het middelpunt van uitgebreide speculatie over zakelijke corruptie en machtsmisbruik, gevoed door uitgelekte geheime documenten.

De Raad van Europa wil dat er wordt gewerkt aan het toezicht. Moneyval constateerde dat er veel onduidelijkheid bestaat over de rol, verantwoordelijkheid, macht, onafhankelijkheid en het gezag van de financiële toezichthouder van de Vaticaanse bank die verleden jaar werd opgericht.

Moneyval doet onderzoek naar de normen die er zijn om witwassen van geld en het financieren van terrorisme tegen te gaan. Het is voor het eerst dat de bank van Vaticaanstad, met enkel vestigingen binnen de muren van het Vaticaan, is onderzocht. Het instituut geeft de Heilige Stoel het dringende advies dat het Instituut voor Religieuze Werken op korte termijn een onafhankelijk toezicht krijgt.

Bron: ZapLog.nl/Reuters

Bericht op Reuters:

http://www.reuters.com/article/2012/07/18/us-vatican-moneyval-idUSBRE86H1DH20120718


Enkele bedenkingen:

Het Vaticaan zou dus volgens de roddels "geld witwassen om het terrorisme te financieren"...

Het Vaticaan voldoet echter aan 22 van de 49 Moneyval-normen.

Ter vergelijking de FATF-ranking:

België doet het voor een keertje 'goed' en voldoet aan 21 normen (tweede kolom). Toch zou het Vaticaan het nog beter doen dan België, aangezien het aan 22 normen voldoet (België zit in FATF, het Vaticaan niet. Maar, FATF is vrijwel identiek aan MONEYVAL). Luxemburg voldoet slechts aan welgeteld 1 FATF/MONEYVAL-norm. Toch worden de betaalautomaten daar niet afgesloten.

zaterdag 1 maart 2014

Over Paus Benedictus XVI en zijn 'abdicatie'...

3-1-2013 - Geen elektronische betalingen meer in het Vaticaan

In het Vaticaan kan alleen nog met contant geld worden betaald, omdat de Italiaanse centrale bank [Lees: Mario Monti] het elektronische betalingsverkeer naar de stadstaat heeft afgesloten. Dat meldt de Italiaanse krant Corriere della Sera donderdag. Ook toeristen kunnen daardoor hun museumkaartjes en souvenirs niet meer afrekenen met een pinpas of creditcard.

Vaticaanstad zou volgens de krant niet voldoen aan de Europese eisen om witwassen [Absurde claim!] te voorkomen. Daarom is het voor Italiaanse banken verboden om nog zaken te doen in de stadstaat. Het Vaticaan is al wel bezig maatregelen te treffen tegen witwassen.

De stadstaat is op zoek naar een niet-Italiaanse bank die het elektronische betalingsverkeer snel voor zijn rekening wil nemen. Het Vaticaan wil niet reageren op de zorgen van de Italiaanse centrale bank, die ook geen commentaar geeft.

Vorig jaar waren de toeristen, die onder meer de beroemde Sixtijnse Kapel bezochten, goed voor meer dan 90 miljoen euro aan inkomsten. Vaticaanstad verwelkomde in 2012 5 miljoen toeristen.

Bron: Algemeen Dagblad

Link:

http://www.ad.nl/ad/nl/1013/Buitenland/article/detail/3371769/2013/01/03/Geen-elektronische-betalingen-meer-in-het-Vaticaan.dhtml11-02-2013 - Paus Benedictus XVI treedt af

Paus Benedictus XVI legt op 28 februari om 20 uur zijn functie neer. Dat maakte hij vandaag bekend op een consistorie in het Vaticaan. De paus heeft naar eigen zeggen door zijn leeftijd "niet meer de kracht heeft om de kerk te leiden". Benedictus wordt later dit jaar 86.

Het nieuws komt als een donderslag bij heldere hemel. Normaal wordt een paus pas opgevolgd na zijn overlijden. De laatste paus die ontslag nam was Gregorius XII. Die deed dat in 1415 om politieke redenen en maakte zo een einde aan het schisma. De vorige paus die uit vrije wil zijn ambt neerlegde, was Celestinus V in 1294.

Benedictus staat sinds april 2005 aan het hoofd van de Katholieke Kerk. Hij volgde toen Johannes Paulus II op.

Moeilijk stappen

Volgens zijn broer Georg Ratzinger had de arts van Benedictus XVI de paus aangeraden geen transatlantische reizen meer te ondernemen. Ook bij het stappen ondervond de kerkleider toenemend moeilijkheden.

Bron: Gazet van Antwerpen

Link

http://www.gva.be/nieuws/buitenland/aid1329882/paus-benedictus-treedt-af.aspx12-02-2013 - Pinnen kan weer in Vaticaanstad

Na ruim een maand [en een dag na de aankondiging van de abdicatie van Paus Benedictus XVI] kan er weer worden gepind in Vaticaanstad. Sinds 1 januari waren geldautomaten en pinsystemen geblokkeerd, omdat het Vaticaan zich niet zou houden aan Europese regels tegen het witwassen van geld.

Het Vaticaan heeft nu een bedrijf in Zwitserland bereid gevonden om het elektronisch betalingsverkeer te verzorgen. Daarmee omzeilt het land de Europese regels en kunnen de pinautomaten weer worden aangezet. Tot 1 januari verzorgden Italiaanse banken het pinnen in Vaticaanstad.

"Ondanks het terugtreden van de paus worden er problemen opgelost", grapte een woordvoerder van het Vaticaan.

Bezoekers van het kleinste land ter wereld moesten bijna anderhalve maand contant betalen. Dat leidde tot drukte bij souvenirwinkels en lange rijen voor musea.

Het komt het Vaticaan goed uit dat de pinproblemen zijn opgelost, omdat het terugtreden van de paus waarschijnlijk veel extra toeristen trekt. [Of hoe elk 'nadeel' toch ook weer zijn voordeel heeft. Toevallig of niet!]

Bron: NOS

Link:

http://nos.nl/artikel/473445-pinnen-kan-weer-in-vaticaanstad.html

Zoals altijd gaat het over geld... de Bank... IOR...

Uit de Codex van het Canonieke Recht

CODEX IURIS CANONICI
Codex van het Canonieke Recht
BOEK II  -  VOLK VAN GOD
DEEL II  -  HIERARCHISCHE INRICHTING VAN DE KERK
AFDELING I  -  Hoogste gezag van de Kerk
TITEL I  -  Paus en Bisschoppencollege
HOOFDSTUK I  -  De Paus

332 § 2 "Als het voorkomt dat de Paus afstand doet van zijn ambt, is voor de geldigheid vereist dat de afstand vrij geschiedt en op de juiste wijze kenbaar gemaakt wordt, niet echter dat deze door wie ook aanvaard wordt.
"

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer

2 Timoteüs 2:3 Neem ook uw aandeel in het lijden als een goed krijgsknecht van Christus Jezus

2 Timoteüs 2:3  Neem ook uw aandeel in het lijden als een goed krijgsknecht van Christus Jezus
-------- “Wij zijn de zonen van de Kruisvaarders en we zullen niet terugdeinzen voor de zonen van Voltaire.” -------- -------- “We are the sons of the Crusaders and we shall not recoil before the sons of Voltaire.” ------------------------- -------- “Noi siamo i figli dei Crociati e non indietreggeremo davanti ai figli di Voltaire!” ---------------------------------