BREAKING NEWS

News Ticker --- 31-12-2022 SEDE VACANTE 31 DECEMBER 2022 --- Einde berichten ---

dinsdag 31 december 2019

BREAKING: Bullebak Bergoglio slaat vrouw op Sint-Pietersplein
Het is aandoenlijk om te zien hoe deze would-be-herder met zijn kudde omgaat.

Soms wordt de acteur natuurlijk door de camera's
betrapt. Onder deze omstandigheden, met een Aziatische pelgrim, laat Bergoglio zien wat hij bedoelt met 'het welkom heten van de vreemdeling'...

Ondanks het feit, dat Bergoglio tot vervelens toe blijft doordrammen over het feit dat wij de vreemden hier welkom moeten heten, is hij blijkbaar de enige die erop mag kloppen!

Een duidelijk voorbeeld van de 'vergevingsgezindheid' van Bergoglio.

Op deze oudejaarsavond willen wij onze steun betuigen aan George Kardinaal Pell die na een schijnproces onschuldig in een Australische gevangenis zit


Het zal een mooi vuurwerk geweest zijn daar in Sydney,
maar de show moet nu eenmaal 'go on'...
Voorlopig althans...

Latijnse les van Mgr. André-Joseph Léonard


zondag 29 december 2019

Toen Kerstmis nog Kerstmis was en de Kerk nog Katholiek

De Middernachtmis in de Notre-Dame van Parijs in 1948 met Aartsbisschop Emmanuel Kardinaal Suhard
zaterdag 28 december 2019

Kerstavond in het Vaticaan 2019

Niks Pachamama, maar wél onversneden vrijmetselarij!!!


De Bastaard-kerk is gekaapt door de vrijmetselarij!

donderdag 26 december 2019

Sint Stefanus, Protomartelaar
Volgens de Handelingen van de Apostelen was Stefanus de eerste van zeven door de Apostelen aangestelde diakenen. Hun taak was om de aalmoezen eerlijk te verdelen onder de weduwen. De Apostelen konden zich zo concentreren op preken en lesgeven. Hij werd gestenigd na in Jeruzalem de hogepriester en oudsten te hebben beschuldigd van moord op Jezus. De latere Apostel Paulus stemde met zijn executie in.

Volgens de Legenda Aurea zou Stefanus in hetzelfde jaar gestenigd zijn als Jezus ten hemel voer, en wel op de 3de augustus daaraan volgend. Aan het eind van zijn hoofdstuk over Stefanus merkt Jacobus de Voragine († 1298; feest 13 juli) nog op, "dat Sint Stefanus niet op deze dag (26 december) werd gemarteld, maar dat op deze dag de terugvinding van zijn relieken te Jeruzalem wordt gevierd".

woensdag 25 december 2019

Zalig Kerstmis! "Puer natus in Bethlehem" - "Een kind is geboren in Bethlehem"


Hodie natus est nobis Salvator mundi, qui est Christus Dominus

Heden is ons een Redder geboren, Christus de Heer

Bij deze woorden knielen ook wij neer in aanbidding voor de Zoon van God. Wij verenigen ons op geestelijke wijze met de verwondering van Maria, Jozef en de herders. Door Christus te aanbidden, die in een stal geboren is, maken ook wij in deze heilige nacht het geloof van de herders, tot het onze.

Aan de voeten van het mensgeworden Woord leggen wij onze vreugden, zorgen, tranen en hoop neer. Alleen in Christus, de nieuwe mens, vindt het mysterie van het menszijn het ware licht. Met de Apostel Paulus overwegen wij dat te Bethlehem 'de genade van God, bron van heil voor alle mensen, op aarde is verschenen' (Tit. 2, 11). Dit is de reden waarom gedurende de Kerstnacht in alle uithoeken der wereld vreugdezangen weerklinken.

Gij, o Christus, zijt de eniggeboren Zoon van de levende God, die in de stal van Bethlehem tot ons gekomen zijt! Na tweeduizend jaar beleven wij dit mysterie opnieuw als een unieke en onherhaalbare gebeurtenis. Te midden van zoveel mensenkinderen die in deze eeuwen ter wereld zijn gekomen, zijt Gij alleen de Zoon van God: Uw geboorte heeft op onuitsprekelijke wijze de loop van de menselijke gebeurtenissen veranderd.

Dat is de Waarheid die de Kerk in deze nacht wil doorgeven. En u allen, die na ons zullen komen, wil toch deze Waarheid, die de geschiedenis totaal veranderd heeft, aanvaarden. Sinds de nacht van Bethlehem is de mensheid er zich van bewust, dat God mens geworden is.


Gij zijt de Christus, de Zoon van de Levende God


Gij, die in de nacht van Betlehem ter wereld zijt gekomen, blijf bij ons!

Gij, die de Weg, de Waarheid en het Leven zijt, leid ons!

Gij, die van de Vader zijt gekomen, breng ons naar Hem in de Heilige Geest, op de weg die alleen Gij kent en die Gij ons geopenbaard hebt, opdat wij het leven zouden hebben, en wel in overvloed.

Gij, Christus, Zoon van de Levende God, wees voor ons de Deur.

Wees voor ons de Deur die ons binnenleidt in het mysterie van de Vader.

'Hodie natus est nobis Salvator mundi': Christus is onze enige Verlosser!

zaterdag 21 december 2019

'The Two Popes' van het satanische Netflix is pure fictie
 

Wat u natuurlijk niet in 'The Two Popes' te horen zal krijgen:

Paus Benedictus XVI regeerde 'officieel' als Paus van de Katholieke Kerk van 2005 tot 2013, totdat hij onverwacht zijn functie neerlegde in ongewone omstandigheden. Benedictus was de eerste Paus die aftrad sinds Paus Gregorius XII in 1415 en wordt algemeen beschouwd als de eerste Paus die dit op eigen initiatief deed sinds Paus Celestinus V in 1294.

Echter, het is zeer onwaarschijnlijk, dat de 'conservatieve' Paus Benedictus XVI op eigen initiatief aftrad. Eerder moet er, zoals uit de Podesta e-mails blijkt, aan een staatsgreep gedacht worden waarbij in het kader van de 'Arab Spring' ook een 'Catholic Spring' werd georganiseerd door George Soros, Barack Hussein Obama en Hillary Clinton. Deze criminelen gebruikten de diplomatieke machinerie en de politieke en financiële macht van de Verenigde Staten van Amerika om de Rooms-Katholieke Kerk tot een 'regime change' te dwingen. Het Tweede Vaticaans Concilie, dat ook al door de CIA werd gestuurd, had blijkbaar zijn uitwerking verloren.

Paus Benedictus XVI werd gechanteerd en het dataverkeer tussen SWIFT  (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) en de Vaticaanse Bank werd op 1 januari 2013 geblokkeerd. De Vaticaanse Staat was meteen virtueel failliet. George Soros, Barack Hussein Obama en Hillary Clinton haalden hun slag thuis. JPMorgan, Moneyval en de Italiaanse Nationale Bank, onder druk van premier Mario Monti, waren allemaal medeplichtig. Monti is lid van de denktanks Friends of Europe, Bruegel, en de Trilaterale commissie, en is deelnemer aan de Bilderberg-conferenties.

Paus Benedictus maakte vervolgens op 11 februari 2013 tijdens het consistorie voor de heiligverklaring van de Martelaren van Otranto bekend, dat hij op 28 februari 2013 om 20.00 uur zou aftreden. Op 12 februari 2013 werd het dataverkeer tussen de Vaticaanse Bank en SWIFT hersteld.

In juni 2006 kwam SWIFT al in het nieuws toen bleek dat de Amerikaanse regering, meer bepaald het United States Department of the Treasury en de CIA, in het kader van 'de strijd tegen het terrorisme' vanaf 2001 inzage had in alle transacties die via SWIFT werden uitgevoerd.

Op 17 maart 2012 werd, in het kader van de internationale sancties tegen Iran, het dataverkeer tussen SWIFT en de Iraanse banken geblokkeerd. Het was voor het eerst in de geschiedenis van de organisatie dat zo'n maatregel getroffen werd. De maatregel werd begin 2016 in aansluiting op het nucleaire akkoord van 14 juli 2015 weer ongedaan gemaakt. Dezelfde truc werd ook gebruikt tégen Paus Benedictus XVI.

Op 3 maart 2016 berichtte het ARD-programma Kontraste dat Islamitische Staat via het filiaal van de Commercial Bank of Syria in Raqqa nog altijd met het SWIFT-netwerk en daarmee met het internationale betalingsverkeer verbonden was!

De internationale, globalistische elite is, ook met medewerking van de Maffia van Sankt Gallen, tot het uiterste gegaan om de 'conservatieve' Paus Benedictus XVI te vervangen door Mario Bergoglio, die sinds zijn vermeende aantreden, een onwaarschijnlijk mondstuk worden is voor het internationale, globalistische 'links', dat er een gemuteerde Nazistische ideologie op na houdt.

Echter, een Paus die onder druk wordt gezet om af te treden, blijf van rechtswege, Paus. Het is ook duidelijk, dat Benedictus XVI nooit de intentie heeft gehad om als Paus af te treden. Hij heeft enkel de publieke uitoefening van zijn ambt neergelegd, maar niet het pausambt zélf. Bergoglio is bijgevolg een anti-paus die in een hotel woont in het Vaticaan en niet in het pauselijke appartement!

donderdag 19 december 2019

De Katholieke Kerk anno 2019 en de aanstaande Restauratie


De Novus Ordo was een doelbewuste torpedo die de Kerk in het hart moest treffen... Er is dan ook niets 'heiligs' aan die vrijmetselaar van een Paulus VI

dinsdag 17 december 2019

Het 'Secretum Pontificium' of het 'Pauselijk Geheim' wordt niet afgeschaft!


Alle pauselijke documenten, procedures en rechtszaken en alle gevoelige informatie die naar de paus worden gestuurd, vallen automatisch onder het Pauselijk Geheim totdat ze officieel publiek worden gemaakt. Het Secretum Pontificium heeft in feite niets met de paus te maken, maar wél met de pauselijke administratie. Het betreft in feite alle Curie-documenten en -procedures.

Gevallen van seksueel misbruik vallen natuurlijk nooit onder het Pauselijk Geheim totdat ze in Rome aanhangig gemaakt worden. Strafzaken die door de Kerk worden gevoerd, op basis van het Kerkelijk Recht, moeten natuurlijk met de nodige discretie en geheimhouding worden behandeld, om de rechten van de verdediging te vrijwaren, net zoals elke andere strafzaak in elk ander beschaafd land.

Iedereen kan in eigen land in misbruikzaken dus rustig naar politie en gerecht stappen. Daar speelt het Pauselijk Geheim helemaal niet. Het Pauselijk Geheim speelt alleen maar wanneer deze misbruikzaken volgens de geëigende procedures intern door de Kerk worden behandeld.

Nu wordt enkel maar het Pauselijk Geheim (het label 'Top Secret') voor misbruikzaken opgeheven, maar niet de geheimhouding zélf. Het betreft dus enkel maar de zwaarte van de straffen die staan op het niet naleven van de geheimhouding in zake misbruikzaken. Die straffen worden nu versoepeld.

Kortom, de buitenwereld heeft met deze schijn-beslissing van Bergoglio niets te maken, omdat het helemaal niets met 'transparantie' of 'samenwerking met de civiele overheid' te maken heeft. De burgerlijke en kerkelijke procedures staan helemaal los van mekaar!

Weer de zoveelste blunder van Bergoglio, die als kardinaal Bergoglio, al helemaal niet het recht heeft om wat dan ook af te schaffen of te veranderen.

maandag 16 december 2019

27 jaar klimaat-indoctrinatie laat haar sporen na... UNexit now!


Het Klimaatverdrag (of UNFCCC, United Nations Framework Convention on Climate Change) is een zogenaamd raamverdrag dat in 1992 onder verantwoordelijkheid van de Verenigde Naties werd afgesloten en ondertekend tijdens de Earth Summit in Rio de Janeiro. Doel van het verdrag is om de emissies van broeikasgassen te reduceren en daarmee ongewenste gevolgen van klimaatverandering te voorkomen. Het klimaatverdrag trad in werking op 21 maart 1994. Sinds die tijd hebben bijna alle lidstaten van de Verenigde Naties het verdrag ondertekend en bekrachtigd (ratificatie). Op dit moment hebben 197 landen, waaronder België en Nederland (maar alleen voor het Europese deel van het Koninkrijk), het klimaatverdrag geratificeerd. Binnen het kader van het klimaatverdrag is in 1997 het Kyoto-protocol overeengekomen en in 2015, op de Klimaatconferentie van Parijs 2015 het Akkoord van Parijs. 


De zogenaamde 'Klimaatconferenties van de Verenigde Naties' zijn in 1995 van start gegaan...

Niemand kan beweren, dat de globalistische elite géén lange adem zou hebben.


De dubieuze rol van de democraat Al Gore

Na zijn nederlaag bij de verkiezingen van 2000, begaf Al Gore, wiens studies door de Rockefeller Foundation werden betaald, zich in het lezingencircuit. Hierbij uitte hij voornamelijk zijn bezorgdheid over de ecologische evolutie van onze planeet en de rol van de mens daarin. Gores lezingen vormden de basis voor de documentaire An Inconvenient Truth, een film over het broeikaseffect en de gevolgen ervan voor de mens in de komende vijftig jaar. De film kreeg zeer lovende kritieken, maar ook kritische kanttekeningen uit wetenschappelijke hoek. Op 25 februari 2007 kreeg deze documentaire tijdens de 79e uitreiking van de Oscars de prijs voor 'Beste documentaire'. De Oscar werd uitgereikt aan joodse filmmaker Davis Guggenheim.

Door zijn politieke tegenstanders wordt er vaak op gewezen dat Gore enige moeite lijkt te hebben om zijn eigen theorieën in de praktijk te brengen. Zo zouden cijfers van de Nashville Electric Service aantonen dat zijn energieverbruik tussen de 12 en 20 keer van dat van een modaal gezin is en dat het verbruik sinds het uitbrengen van An Inconvenient Truth, in 2005, is gestegen.

De documentaire zelf is omstreden vanwege een aantal wetenschappelijke onjuistheden. Na het horen van een aantal deskundigen besloot het High Court in Londen op 10 oktober 2007 dat de documentaire alleen over scholen in het Verenigd Koninkrijk verspreid mag worden indien tevens een schrijven wordt toegevoegd waarin leerlingen gewezen wordt op 9 wetenschappelijke onjuistheden in de documentaire.


De negen fouten van AL Gore in An Inconvenient Truth door het Britse High Court vastgesteld:

1. “De zeespiegel stijgt 6 meter”
2. Eilanden in de Stille Oceaan “verdrinken”
3. De warme golfstroom stopt
4. CO2 stuwt de temperatuur omhoog
5. De Klimanjaro smelt door ‘global warming
6. Het Tsjaadmeer droogt op door ‘global warming
7. Was de orkaan Catrina (New Orleans) de schuld van de mens?
8. De ijsbeer sterft
9. Koraalriffen verbleken


Echter, Al Gore’s film telt geen 9 maar wél 35 fouten:

10. Is 100 ppmv of CO2 genoeg om een 1,5 km ijs te laten smelten?
11. Orkaan Caterina (Brazilië) – schuld van de mens?
12. Recordaantal Japanse taifoens
13. Orkanen worden krachtiger
14. Verliezen verzekeringen nemen toe door frequentie grote stormen
15. Mumbai stroomt over
16. Ernstige tornado’s worden frequenter
17. De zon verhit de Arctische oceaan
18. Poolgebied warmt supersnel op
19. De Groenlandse ijskap is instabiel
20. Er komt een tekort aan smeltwater uit de Himalaya
21. De gletsjers in Peru verdwijnen
22. Wereldwijd verdwijnen de berg-gletsjers
23. De Zuidelijke Sahara droogt uit
24. De ijskap van West-Antarctica is instabiel
25. Het ijs van het Antarctische schiereiland brokkelt af
26. De Larsen B ijsschots brak af door ‘global warming
27. Muskieten op steeds grotere hoogte actief
28. Tropische ziektes verspreiden zich door ‘global warming'
29. Het West Nile virus verspreidt zich in de VS dankzij ‘global warming
30. Kooldioxide is vervuiling
31. De Europese hittegolf van 2003 doodde 35.000 mensen
32. De Bonte Vliegenvanger (vogel) kan z’n jongen niet meer voeden
33. Gore’s bedrieglijke beelden
34. De kering in de Thames gaat vaker dicht
35 “….geen feit dat door iemand betwist wordt”


Conclusie: een tsunami van ernstige wetenschappelijke fouten

Zoveel als 35 ernstige wetenschappelijke fouten of overdrijvingen, die allemaal wijzen op het verzinnen van een gevaar of het overdrijven ervan, geven de maker van de film of degenen die hem geadviseerd hebben niet veel krediet. De film An Inconvenient Truth is leugenachtig en levert géén basis voor beleidsbeslissingen.


Bron: Teapacks

Link:

https://teapacks.wordpress.com/2009/07/28/gores-film-telt-geen-9-maar-35-fouten/

zondag 15 december 2019

Gaudete: Brief van de Heilige Apostel Paulus aan de Filippenzen 4:4

Verblijdt u altijd in de Heer; ik herhaal het: Verblijdt u!

Gregoriaans introïtus-gezangen voor de Mis van de zondagen van de Advent

00:00 min. Ad te levavi, Eerste zondag van de Advent
02:51 min. Populus Sion, Tweede zondag van de Advent
07:10 min. Gaudete, Derde zondag van de Advent
12:44 min. Rorate cæli, Vierde zondag van de Advent

donderdag 12 december 2019

God de Vader schildert hoogstpersoonlijk het portret van Onze-Lieve-Vrouw van Guadalupe, ‘Zij die de slang verpletterde’, op de tilma van Juan DiegoOp 9 december 1531 verscheen de Heilige Maagd Maria aan Juan Diego. Juan Diego was een arme, bescheiden boer die onlangs was bekeerd tot het Katholieke Geloof. Maria was gehuld in indiaanse kledij en sprak met hem in de oorspronkelijke taal van de Azteken, het Nahuatl.

Onze-Lieve-Vrouw vroeg aan Juan Diego om de lokale bisschop te vragen een basiliek te bouwen op die plek zodat zij de verhalen van de arme Mexicanen kon horen en hun pijn kon helen. Drie dagen volgden waarin de bisschop vroeg om een teken van Maria’s verschijning aan Juan Diego. Ze gaf hem de mooiste bloemen op een plek waar in die tijd van het jaar geen planten groeiden, ze genas de doodzieke oom van Juan Diego en liet haar beeltenis achter in zijn mantel gemaakt van cactusplanten. De bisschop was overtuigd en de basiliek werd gebouwd.

Maria refereerde naar zichzelf als Coatlaxopeuh, wat uitgesproken wordt als Quatlasupe en klinkt als het Spaanse Guadalupe, dat verwijst naar Onze-Lieve-Vrouw van Guadalupe in Extremadura; namelijk de Zwarte Madonna van Guadalupe of de Hispaniarum Regina. Het Azteekse woord Coatlaxopeuh betekent ‘Zij die de slang verpletterde’.

Sindsdien is 12 december, de dag waarop de bisschop besloot de basiliek te bouwen, de belangrijkste religieuze feestdag van Mexico. Iedere jaar komen miljoenen pelgrims hun dankbaarheid tonen aan de Heilige Maagd in de Basiliek van Guadalupe, die nu wordt omsloten door Mexico-Stad.

Notre-Dame van Parijs


Tijdens de brand


woensdag 11 december 2019

Terwijl de VRT zich druk maakt over een cabaretesk optreden van Jeff Hoeyberghs

is dit de overzichtskaart met de dit jaar effectief gebeurde aanvallen op Katholieke kerken in Frankrijk en omstreken:


Voor de VRT, met hun linksgeoriënteerde selectieve verontwaardiging, zijn deze feiten van Christenhaat die zich hoofdzakelijk in de verpauperde, stedelijke gebieden afspelen, blijkbaar géén prioriteit.


zondag 8 december 2019

Alma Redemptoris Mater

Tonus solemnis
Tonus Simplex
Verheven Moeder van de Verlosser,
die altijd zijt de open deur des hemels
en de Ster der Zee,
kom het volk te hulp dat valt en poogt op te staan.
Gij die tot verwondering van de natuur
uw heilige Schepper hebt gebaard
en Maagd zijt gebleven;

Gij die door Gabriël zijt begroet,
Ontferm u over ons, zondaars.

zaterdag 7 december 2019

woensdag 27 november 2019

Amper 6 dagen na het ontploffen van de pedo-bom in Gent, wordt de salesiaan Luc Van Looy, voor wie de grond wat té heet onder de voeten wordt, plotsklaps afgevoerd en vervangen door de 'voormalig ongelovige' Lode Van Hecke

Bierbrouwer Lode Van Hecke gooit als 'nieuwe bisschop' van Gent meteen zijn pij over de haag, want voor Bergoglio verlaat hij maar wat graag de abdij van Orval


De 'kleurrijke', maar toch zo bescheiden, Lode Van Hecke

Jef De Kesel sprak weer eens namens dé Kerk, alhoewel het net de Vlaamse 'bisschoppen' zijn die buiten de Kerk staan. "De Kerk moet weer voeling krijgen met het hart van ons geloof" getuigde Jef. Hetgeen bewezen moest worden, wordt weer eens door Jef zélf bewezen. Jef, bedankt!

De 'leek' Lode Van Hecke, zonder monastieke ziel, maar wel de grote kampioen van de vreemdelingen en de klimaatsverandering, gaf weer eens het perfecte voorbeeld. Blijkbaar is deze man beschaamd om zijn pij te dragen. Als leek-onder-de-leken uit Roeselare treedt hij voor de camera's.

Chapeau voor Bergoglio! Hij vond weer eens de juiste man voor de juiste plaats.

Lode: "Ik ben monnik, maar ook héél sterk Lode."

Inderdaad! Vooral dat laatste!
maandag 25 november 2019

Benedictus XVI is nog steeds Paus


Over de ongeldige abdicatie van Paus Benedictus XVI
Over anti-paus Bergoglio, een kardinaal zonder gezag binnen de Kerk 
Over het ongeldige conclaaf van 2013
Over de manipulatie van het conclaaf van 2013
Over de Maffia van Sankt Gallen
Over de excommunicatie van Godfried 'kardinaal' Danneels
Over de vrijmetselarij die de macht gegrepen heeft in het Vaticaan
zaterdag 16 november 2019

'Traangas' dat metaboliseert, wordt cyanideTraangas is, in tegenstelling tot de naam, een fijn poeder met deeltjes van minder dan 60 micron. Het doel is tegenstanders tijdelijk uit te schakelen. Voor de Eerste Wereldoorlog experimenteerde het Franse leger met granaten gevuld met ethylbroomacetaat. Traangas in de vorm van xylylbromide werd voor het eerst militair gebruikt in de Eerste Wereldoorlog, op 23 augustus 1914 door de Fransen in Mulhouse in de Elzas. Militair gebruik is na de Eerste Wereldoorlog door de Geneefse conventie verboden. Ook het internationaal Verdrag thermische wapens verbiedt sinds 1997 het gebruik van traangassen in oorlogen.

CN- en CS-traangassen behoren binnen de groep der chemische strijdmiddelen tot de grote klasse der irritantia (prikkelende stoffen) van uiteenlopende samenstelling die onder meer tranenvloed, niezen en hoesten veroorzaken. Bij de technisch ingezette traangassen voor militaire en civiele doeleinden gaat het steeds om chloor- en broomverbindingen. Na de Tweede Wereldoorlog hebben CN- en CS-traangassen bekendheid gekregen onder meer bij het bestrijden van onlusten. De naam 'traangas' is voor deze verbindingen in dubbele zin misleidend. Het gaat niet om gassen maar om vaste stoffen die als aërosolen worden gebruikt, en de werking is niet beperkt tot het opwekken van tranen, maar leidt ook tot misselijkheid en braken. Om de giftige werking wordt CN niet meer gebruikt en is overgeschakeld op het veel krachtiger werkend CS.

CS wordt in het bloed omgezet tot o-chloorbenzaldehyde en ochloorbenzyl-malononitril. Vergiftigingsgevallen met CS hebben overeenkomst met die van een cyanide vergiftiging (van malononitril bijvoorbeeld is het bekend dat het zijn toxiciteit ontleent aan de afsplitsing van cyanide).

Link:

https://www.gazlacrymo.fr/

maandag 11 november 2019

De Heilige Martinus van Tours en het Isola Gallinara
In de vierde eeuw leidde de Heilige Martinus van Tours een kluizenaarsbestaan op het eiland Gallinara. Gallinara is een eiland voor de kust van de Italiaanse stad Albenga in de Ligurische Zee. Het eilandje heeft een oppervlakte van 11 hectare, een maximale hoogte van 87 meter en heeft de vorm van een schildpad. In de zesde eeuw stichtten de volgelingen van de Heilige Colombanus hier een klooster dat later werd overgedragen aan Benedictijnse monniken. In 1842 werd het eiland privébezit.

zaterdag 9 november 2019

BREAKING: De heidense, links-radicale, Bergogliaanse 'kinderen' van Pachamama plunderen en ontheiligen op dit ogenblik de kerken in Chili

Satanische aanval door Antifa's op de Maria-Tenhemelopneming-kerk in Santiago de Chili / Parroquia de La Asunción en Santiago de Chile - 8 november 2019


Wie heidense wind zaait, zal satanische storm oogsten
S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer

2 Timoteüs 2:3 Neem ook uw aandeel in het lijden als een goed krijgsknecht van Christus Jezus

2 Timoteüs 2:3  Neem ook uw aandeel in het lijden als een goed krijgsknecht van Christus Jezus
-------- “Wij zijn de zonen van de Kruisvaarders en we zullen niet terugdeinzen voor de zonen van Voltaire.” -------- -------- “We are the sons of the Crusaders and we shall not recoil before the sons of Voltaire.” ------------------------- -------- “Noi siamo i figli dei Crociati e non indietreggeremo davanti ai figli di Voltaire!” ---------------------------------