BREAKING NEWS

News Ticker --- 31-12-2022 SEDE VACANTE 31 DECEMBER 2022 --- Einde berichten ---

woensdag 28 december 2011

Zo wordt een bisschop van de Rooms-Katholieke Kerk met de liturgische gewaden bekleedAls we dit vergelijken met sommige van onze Vlaamse bisschoppen, dan kunnen we inderdaad vaststellen, dat we ver van huis zijn.

Het gaat hier niet om formaliteiten of uiterlijke schijn! Neen, elk kledingstuk heeft een symbolische betekenis. Door het aan te trekken wordt de bisschop eraan herinnerd, dat hij niet alleen perfect gekleed moet zijn, om namens Christus het Heilig Misoffer op te dragen, maar wordt de bisschop er ook aan herinnerd, dat hij zich in een perfecte geestelijke staat moet bevinden en zijn tekortkomingen moet beteren!

Perfectie ter Ere van God; in kleding, denken, overtuiging én gedrag!

maandag 26 december 2011

Tweede Kerstdag: H.-Stefanus Protomartelaar
Uit het Heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Mattheus 10,17-22.

Wacht u voor de mensen. Want ze zullen u overleveren aan de rechtbanken, en geselen in hun synagogen. Terwille van Mij zult gij voor landvoogden en koningen worden gesleept, om getuigenis af te leggen bij hen en bij de heidenen. Maar als ze u overleveren, weest dan niet bezorgd, hoe of wat gij zult spreken; want in dat uur zal u worden ingegeven, wat gij moet zeggen. Immers niet gij zijt het, die spreekt, maar het is de Geest van uw Vader, die door u spreekt. De broer zal zijn broer ter dood overleveren, de vader zijn zoon; en de kinderen zullen opstaan tegen hun ouders, en ze doden. Om mijn Naam zult gij gehaat zijn bij allen; maar wie volhardt ten einde toe, zal zalig worden.

donderdag 15 december 2011

Uit de brief van de Heilige Apostel Paulus aan de Romeinen 11

[33] O onpeilbare rijkdom van Gods wijsheid en kennis! Hoe ondoorgrondelijk zijn Zijn beslissingen, hoe onnaspeurlijk Zijn wegen! [34] Wie kent de gedachte van de Heer? Wie is Zijn raadsman geweest? [35] Wie kan vergoeding eisen voor wat hij God heeft gegeven? [36] Want uit Hem en door Hem en voor Hem zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid tot in eeuwigheid! Amen.

Overpopulation: The Making of a Mythzondag 11 december 2011

Heilige Missen redden zielen uit het vagevuurNa de dood van een mens wordt de ziel gescheiden van het lichaam en gaat ze naar een zekere bestemming.

De zielen van de overledenen gaan naar de Hemel, het Vagevuur of de Hel. In één van deze drie bovennatuurlijke oorden wachten alle zielen op de ‘Jongste Dag’ wanneer zij met hun verrezen lichamen verenigd zullen worden.

De zielen in het vagevuur zijn van de eeuwige verdoemenis gered maar moeten nog van hun onvolkomenheden worden gezuiverd om Gods licht te kunnen verdragen.

Door gebed en offer helpen de levenden de overledenen om hun uiteindelijke bestemming te bereiken: eeuwig gelukkig zijn bij God.

Omdat de eucharistie geacht werd het meest effectieve middel voor dit doel te zijn, de ondersteuning van het louteringsproces van de zielen in het vagevuur, ontstond het gebruik om meerdere missen voor de zielen in het vagevuur op te dragen.

Iedere mis werd en wordt gedaan voor één zogeheten misintentie, bijvoorbeeld het zielenheil van een gelovige.

De begrafenismis is de eerste mis voor het zieleheil van de overledene.

De priester besprenkelt het lichaam met wijwater en bewierookt het lichaam van de overledene.

De priester wijdt ook de grond op het kerkhof waarin de overledene zal worden begraven.

De Katholieke Leer stelt dus dat het opdragen van een requiemmis het verblijf van geredde zielen in het vagevuur zal bekorten.Sessio XXV - Decretum de purgatorio

Omdat de Katholieke Kerk, onderricht door de Heilige Geest, op basis van de heilige Schrift en de oude overlevering van de vaders in heilige concilies en nu op deze oecomenische Synode heeft geleerd, dat er een reinigingsoord/vagevuur (purgatorium) is en dat de daar vastgehouden zielen door de voorbeden van gelovigen en vooral door het welgevallige Misoffer worden geholpen, beveelt de heilige Synode de bisschoppen om zich te beijveren dat de gezonde leer over het reinigingsoord, wat door de heilige vaderen en de heilige concilies is overgeleverd, door christengelovigen wordt geloofd, gehouden, geleerd en overal wordt verkondigd.


Dit zijn allemaal fundamentele aspecten van het Katholieke geloof.

Daarom hebben wij priesters nodig!

Leken kunnen onmogelijk de priesters vervangen!!

zondag 27 november 2011

Het Heilig MisofferAnoniem zei:

"Vroeger leerde men, het Misoffer is de vernieuwing van het Kruisoffer. Maar dit was niet zo correct. Een overleden Dominicaan leerde me dat het Heilig Misoffer de TEGENWOORDIG-STELLING van het Kruisoffer is, over plaats en tijd heen; verandert de priester brood en wijn in Lichaam en Bloed van Christus, en in de H. Mis staan we vóór Jezus aan het Kruis, zoals O.L. Vrouw en de heilige vrouwen."

Met Juventutem naar Madrid WJD 2011


Beter zo? Het is nog niet perfect, ik weet het...

zaterdag 26 november 2011

Christus


Dit portret is gemaakt door Antonello da Messina. Het is te zien in de National Gallery in Londen. Het portret is geweldig. En roept op tot stilte en sereniteit...

De Standaard: "Kruistocht tegen theater" - "Ultrakatholiek protest steekt de grens over" - vrijdag 25 november 2011

De ultrakatholieke ['Katholieke' zou een beter woord geweest zijn!] beweging Civitas Institut trekt volgende week naar het Next-festival om te betogen tegen het 'blasfemische theater' van Romeo Castellucci.

De ultrakatholieke beweging Civitas Institut boycotte [??? - De redactrice weet precies toch niet goed waar het over gaat!] eind oktober in Parijs de vertoningen van On the concept of the face, regarding the Son of God, volume 2, de nieuwe creatie van de Italiaanse theatermaker Romeo Castellucci. De voorstelling zou volgens de religieuze betogers blasfemisch zijn [Niet 'zou zijn', maar 'is'!!!] en 'aanzetten tot christofobie'. Ze verdrongen zich massaal voor de ingang van het Théâtre de la Ville en het Théâtre Cent Quatre in Parijs en wisten de voorstelling halverwege stil te leggen door het podium op te stormen. Afgelopen weekend boycotte een groep fundamentalisten om dezelfde redenen de theatervoorstelling Golgotha picnic van Rodrigo García in Toulouse. [Bij elke voorstelling werd er buiten het theater een avondwake met gebeden en gezangen gehouden!!!]

Civitas Institut heeft nu het plan opgevat om zowel García als Castellucci te vergezellen op hun tournee. De eerste stop is het Next-festival: volgende week speelt Castellucci tijdens het internationale festival in het cultuurcentrum La Rose des Vents in Villeneuve d'Ascq. Civitas Institut was zo vriendelijk de organisatie te verwittigen van zijn komst. Ook een delegatie van 'België en Christenheid' zal aanwezig zijn, de organisatie die onder meer in 2005 in Brussel protesteerde tegen de affiche van de theatervoorstelling Onze Lieve Vrouw van Vlaanderen van Union Suspecte. Er zal een bus vanuit Brussel naar Villeneuve d'Ascq vertrekken, bevestigt de organisatie.

In Kortrijk, dat als een van de Vlaamse partners deel uitmaakt van het Next-festival en traditiegetrouw een bus inlegt naar La Rose des Vents, zijn ze niet opgezet met het bezoek [Wij zijn ook niet opgezet met die ordinaire en satanische vaudeville!]. 'Zo'n heisa kunnen we missen [Pech gehad! In het vervolg wat meer 'smaak' in jullie programmatie aanbrengen dan louter beestachtigheid!]. We willen gewoon een sterk festival organiseren. [Laten we lachen!]'

Didier Thibaut, directeur van La Rose des Vents, belooft maatregelen en stuurde alvast een bericht uit naar de toeschouwers die een ticket voor de voorstelling kochten. 'Civitas kondigde aan dat ze verzamelen aan het stadhuis van Villeneuve d'Ascq, maar we verwachten dat ze naar het cultuurcentrum afzakken', aldus Thibaut. De politie is verwittigd en er zal zowel binnen als buiten security aanwezig zijn. 'Er is een verplichte vestiaire en we voorzien ook een screening van iedereen die een kaartje kocht, louter om te voorkomen dat er betogers tussen het publiek zitten.'


Belgisch protest

Verhitte gemoederen kennen geen grenzen. Civitas Institut bevestigde aan De Standaard dat de kans groot is dat ze in februari de landsgrens oversteken naar De Singel in Antwerpen, de volgende theaterhalte van Castellucci. 'We hebben aanvragen gekregen van Belgische geestelijken die ons steunen in ons verzet tegen Castellucci's blasfemisch theater', zegt Alain Escada, algemeen secretaris van Civitas Institut.

Dat On the concept of the face, regarding the Son of God, volume 2 godslaster van de bovenste plank is, lijdt geen twijfel volgens Escada. 'Ik heb de voorstelling gezien en kinderen die met stenen naar een portret van Christus gooien: dat is onaanvaardbaar. Net als het besmeuren van zijn beeld met vloeistof die aan excrementen doet denken. Castellucci beroept zich op vrije meningsuiting, maar mijns inziens heeft deze theatermaker moeite om in te schatten wat hij precies gemaakt heeft.' [Welke mening verkondigt Castellucci? Stenen gooien? Geweld?]

De organisatie van het Next-festival deelt die mening niet. 'We zijn ons ervan bewust dat de maatregelen niet bijzonder prettig zijn en we bieden u alvast excuses aan, maar ze leken ons onafwendbaar om de goede gang van zaken te verzekeren', klinkt het in de uitgestuurde brief naar de toeschouwers [De toeschouwers moeten zich vooraf maar beter informeren over waar ze naartoe gaan!]. 'Met uw aanwezigheid geeft u ons een sterke aanmoediging en bevestigt u dat u veel waarde hecht aan de vrijheid van de kunstenaar.' [Laten we lachen! De promotie van beestachtigheid! De vernietiging van de cultuur! ANTI-KUNST!!!]

Bron: De Standaard
Auteur: Sarah Vankersschaever

http://destandaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=G63IPNIKCastellucci's Christophobia: Teaching Children the Art of the Antichrist
Kinderen die stenen gooien naar God!
Hoe ziek moet onze Westerse 'cultuur' wel zijn...

Merkwaardig hoe sereen Christus kijkt. Totaal onbewogen.
Totaal anders dan de licht lachende Christus boven, terwijl het toch hetzelfde schilderij is.
Het is duidelijk dat Christus lijdt tijdens de opvoering van het toneelstuk.

woensdag 2 november 2011

Katholieke Jongeren en de Syrisch-Orthodoxe Metropoliet tégen christianophobie!!!RESPECT VOOR IEDERS OVERTUIGING!!!

Parijse moslims tégen christianophobieDe moslims in Parijs scanderen:


1. "CHRISTIANOPHOBIE : CA SUFFIT !!!"

2. "CHRETIENS, LA FRANCE EST A VOUS !!!"


Het is uiteindelijk zeer merkwaardig dat de oecumene en de interreligieuze dialoog van de modernistische kerk totaal niets opgeleverd heeft. Lauwe Christenen, zoals bijvoorbeeld een Johan Bonny, kunnen op weinig respect rekenen van Orthodoxen of moslims.

Het is dan ook zeer merkwaardig, dat een 'hardliner' zoals Mgr. Marcel Lefebvre met zijn Pius X, er beter in slaagt om de oecumene en de interreligieuze dialoog aan te zwengelen.

Het geheim zit hem waarschijnlijk in het feit dat de aanhangers van Pius X zeer trots zijn op hun geloof en er voor opkomen zonder schaamte. Dat werkt aanstekelijk!

Een bisschop Bonny die alleen maar worstelt met zijn geloof en niets zeker weet, spreekt de mensen niet aan!

Men moet overtuigd zijn van zijn zaak en het zeker weten!

Pius X dialogeert niet met de moslims, maar eist respect voor hun eigen geloofsovertuiging. Dat creëert een gemeenschappelijke basis tégen de atheïsten!

'Kardinaal' André Vingt-Trois van Parijs vindt deze Katholieke jongeren, Orthodoxen en moslims waarschijnlijk allemaal 'idioten'!!!

'Kardinaal' Vingt-Trois wordt hier duidelijk gelogenstraft en zou diep beschaamd moeten zijn!

Feit is dat 'kardinaal' Vingt-Trois zich totaal belachelijk gemaakt heeft en nu volledig buiten spel staat!

Het is inderdaad kras, dat de moslim-organisaties, Christus en de Katholieke Jeugd van Frankrijk, beter verdedigen dan de officiële Franse 'katholieke' instellingen met hun 'mandaat' om 'kardinaal' Vingt-Trois nog eens te parafraseren!

INCROYABLE! MGR 23 CONTRE LES CATHOLIQUES!

HALLUCINANT! "MONSEIGNEUR" 23 OU PLUTÔT 33 NE DÉFEND PAS SES OUAILLES, TOUS CEUX QUE LE "SPECTACLE" DES EXCRÉMENTS LANCÉS SUR LA FACE DU CHRIST INSULTE ET HUMILIE! IL LES CONDAMNE!

LES ORGANISATIONS MUSULMANES DÉFENDENT MIEUX LES CROYANTS CATHOLIQUES HUMILIÉS DANS LEUR FOI QUE LE PRÉTENDU ARCHEVÊQUE DE PARIS!


Inderdaad! De modernistische kerk heeft de Katholieke gelovigen niets te bieden en zal dan nu ook snel verdwijnen!!!

IMMANENTE GERECHTIGHEID!!!

maandag 31 oktober 2011

O ja, Oktober was en is nog steeds de Rozenkransmaand

Helaas hebben de voormalig-katholieke Vlaamse media dit nergens vermeld.

Misschien denken de Vlaamse modernisten, dat het gebruik van de Rozenkrans na het Tweede Vaticaans Concilie werd afgeschaft. Echter, er werd helemaal niets afgeschaft!

Of misschien denken deze 'verlichte' en 'moderne' geesten wel dat de Rozenkrans iets is voor 'jonge idioten' om 'kardinaal' André Vingt-Trois van Parijs te parafraseren!

Gelukkig ontdekken steeds meer jongeren de kracht van het Rozenkransgebed!

'L'affaire Castellucci' in 'Theaterstudio deSingel Antwerpen'

ROMEO CASTELLUCCI - SOCÌETAS RAFFAELLO SANZIO

'On the Concept of the Face, regarding the Son of God, Volume 2'

WO 1 FEBRUARI 2012 - ZA 4 FEBRUARI 2012

gezelschap: Socìetas Raffaello Sanzio
met: Romeo Castellucci , Silvia Costa , Dario Boldrini , Vito Matera , Gianni Plazzi , Sergio Scarlatella , Silvano Voltolina


Theaterstudio deSingel Antwerpen

Oorspronkelijk bedoeld als een voorstudie, groeide 'On the Concept of the Face, regarding the Son of God, Volume 2' uit tot een autonome voorstelling met een bijzondere kracht. Wat zich voor uw ogen afspeelt, is tegelijk pijnlijk concreet en mysterieus abstract. U kijkt naar een levensgroot aangezicht uit 'Salvator Mundi' (1465) van de Italiaanse schilder Antonello da Messina. U hoort vage geluiden waarin de naam Jezus telkens als een mantra herhaald wordt. Verwacht u evenwel niet aan een mystieke voorstelling. Samen met Jezus kijkt u naar een scène tussen vader en zoon, naar hulpeloosheid, naar fysieke aftakeling, naar ultiem verdriet. Het kijken zelf maakt ons medeplichtig én eenzaam. Zegt Romeo Castellucci: "Je eigen dagelijks leven zien als een voorstelling waarbij jijzelf toeschouwer bent: dit heet eenzaamheid."

Deze productie werd samen met 'The Minister's Black Veil' ondersteund door deSingel internationale kunstcampus (Antwerpen), Theater der Welt (Essen), Théâtre National de Bretagne (Rennes), The National Theatre (Oslo), Barbican London en SPILL Festival of Performance (Londen), Chekhov International Theatre Festival (Moskou), Holland Festival (Amsterdam), Athens Festival, Festival GREC (Barcelona), Festival d'Avignon, Maribor 2012 European Capital of Culture, Festival DIALOG (Wroclav), Bitef Theatre (Belgrado), Spielzeit'europa/Berliner Festspiele (Berlijn), Théâtre de la Ville (Parijs), Romaeuropa Festival, Theatre festival SPIELART (München), Le Maillon (Straatsburg), Peak Performances@Montclair State (New Jersey)

Het lijkt wel een internationaal georganiseerd satanisch complot!!!

Deze ordinaire en satanische vaudeville wordt in februari 2012 dus blijkbaar 4 keer opgevoerd in Antwerpen.

http://www.desingel.be/nl/programma/theater/9637/Romeo-Castellucci-Societas-Raffaello-Sanzio-On-the-Concept-of-the-Face-regarding-the-Son-of-God-Volume-2

Défendons le ChristIn Parijs hebben zaterdagavond zo’n 5.000 mensen deelgenomen aan een protestactie tegen katholieken-haat. Onder de deelnemers bevonden zich heel wat jongeren. De protestactie ging o.a. uit van het instituut 'Civitas'. De actie was gericht tegen twee theaterstukken die momenteel in Parijs worden opgevoerd en die door de organisatoren als blasfemisch worden bestempeld. De vreedzame protestacties duren nu al meer dan een week, hetgeen vriend en vijand erg heeft verbaasd. Het centrum van Parijs staat elke avond op zijn kop en de organisatoren hebben aangekondigd om de hele maand november te blijven betogen.

'Kardinaal' André Vingt-Trois, 'aartsbisschop' van Parijs, vindt het toneelstuk, waarin kinderen stenen en andere projectielen naar een afbeelding van Christus gooien en waarin de Christus-afbeelding uiteindelijk met uitwerpselen wordt besmeurd, blijkbaar niet blasfemisch en heeft zich in zijn grote gelijk dan ook van de protestactie gedistantieerd. Zaterdagmiddag noemde deze afvallige 'kardinaal' de Jonge Katholieken, die aan deze betogingen deelnemen, 'IDIOTEN'.
Het laatste woord krijgt de Heilige Johannes Chrysostomos:

"Geduld hebben met beledigingen die aan ons gericht zijn, is een deugd. Maar, blijvend geduld hebben met beledigingen die aan God gericht zijn, is het toppunt van goddeloosheid."

zaterdag 29 oktober 2011

Défendons le Christ: "Als tegen een rover zijt gij uitgetrokken met zwaarden en stokken om Mij gevangen te nemen?"

L'affaire Castellucci: Katholieke Jongeren eisen respect voor Christus en eisen dat de discriminatie van Katholieken door atheïstische satanisten stopt!

http://www.soutienauxmilitants.com/

Donderdag, 20 oktober 2011, première in Parijs van het blasfemische spektakel van Roméo Castellucci "Sous le concept du visage du fils de Dieu".

Het toneelstuk toont duidelijk 'het respect' van de atheïstische satanisten voor het Katholieke Geloof!

Hetzelfde toneelstuk speelt trouwens ook in België, waar de acteurs ook uitwerpselen naar het gelaat van de Zaligmaker gooien.

Zoals gezegd, het 'nieuwe atheïsme' is erg agressief en intellectueel erg bescheiden!

De jongeren van Renouveau Français onderbreken het stuk en bezetten standvastig in het geloof de scène.

Dit is de nieuwe Katholieke Jeugd die dit niet langer pikt!


Parijs: Donderdag, 20 oktober 2011


Parijs: Zondag, 23 oktober 2011


Parijs: Dinsdag, 25 oktober 2011Parijs: Woensdag, 26 oktober 2011


Parijs: Zaterdag, 29 oktober 2011

vrijdag 28 oktober 2011

Over Wereldvrede... 'War Is a Racket' door U.S. Marine Major General Smedley D. Butler

'War is a Racket' is de titel van een toespraak en een boekje geschreven door de gepensioneerde Amerikaanse generaal-majoor Marine Smedley D. Butler. Butler, één van de meest gedecoreerde Amerikaanse soldaten ooit, bespreekt openhartig uit zijn eigen ervaring als militaire officier hoe de zakelijke belangen profiteren van de oorlogsvoering.In 'War Is a Racket', haalt Butler een groot aantal voorbeelden aan, vooral uit de Eerste Wereldoorlog. Hij toont aan hoe industriëlen, wiens activiteiten, veelal onder het mom van wetenschappelijk onderzoek,
met openbare middelen werden gefinancierd en hoe zij in staat waren aanzienlijke winsten te genereren ten koste van massaal menselijk lijden."We want bread, not bullets!"
Retired Marine general Smedley D. Butler op Reyburn Plaza, Philadelphia, PA. - 9 November 1935.


Enkele citaten:

"War Is a Racket (Oorlog is een foefje, een winstgevende truc, geldklopperij, afpersing en zwendel). Dat is het altijd geweest. Het is misschien wel de oudste, veruit de meest winstgevende en zeker de meest boosaardige zwendel. Het is de enige zwendel met internationale reikwijdte. Het is het enige zwendel waarin de winst wordt berekend in dollars en de verliezen in mensenlevens. Een 'racket' is het beste te omschrijven, denk ik, als iets dat niet is wat het lijkt voor de meerderheid van de mensen. Slechts een kleine groep insiders weet waar het écht over gaat. Oorlog wordt gevoerd ten voordele van enkelingen, ten nadele van velen. Een paar mensen kloppen enorme fortuinen uit oorlog."

"Ik ben 33 jaar en vier maanden in actieve militaire dienst geweest en in die periode bracht ik het grootste deel van mijn tijd door als een elite krachtpatser voor Big Business, voor Wall Street en voor de bankiers. Kortom, ik was een afperser, een gangster voor het kapitalisme. Ik hielp Mexico en in het bijzonder Tampico veilig te stellen voor de Amerikaanse oliebelangen in 1914. Ik hielp Haïti en Cuba een 'fatsoenlijke' plek te maken voor de National City Bank jongens die daar zo opbrengsten konden inzamelen. Ik hielp bij de verkrachting van een half dozijn Midden-Amerikaanse republieken in het voordeel van Wall Street. Ik hielp Nicaragua te zuiveren voor het International Banking House of Brown Brothers tussen 1902 en 1912. Ik bracht het licht naar de Dominicaanse Republiek voor de Amerikaanse suikerbelangen in 1916. Ik hielp Honduras klaar te maken voor de Amerikaanse fruitbedrijven in 1903 . In China in 1927 hielp ik ervoor te zorgen dat Standard Oil ongehinderd zijn gang kon gaan. Terugkijkend zou ik Al Capone wel een paar tips hebben kunnen geven. Al Capone kon zijn zwendel maar in drie districten opzetten, maar ik heb op drie continenten geopereerd."
woensdag 26 oktober 2011

Het 'nieuwe atheïsme': agressief en intellectueel erg bescheidenEen vaster geloof, roept een agressiever atheïsme op.

Niet alles is toeval.

Alleen het bestaan van een scheppende God, kan de inherente intelligentie in de Wereld, écht verklaren!

dinsdag 25 oktober 2011

'Katholieken moeten zich weer emanciperen'

Om de paar weken zegt ze een doodsverwensing te krijgen in haar digitale postbus, hoofdredacteur Mariska Orban-De Haas (34) van het Katholiek Nieuwsblad.

Uit het interview:

"Zodra de kerk negatief in het nieuws is, richt de woede zich op alles wat het predikaat katholiek draagt. Ook ik moet het dan kennelijk ontgelden." zegt Orban.


- Draagt de kerk zelf niet bij aan de anti-katholieke stemming in Nederland?

"Soms wel, maar meestal niet. De anti-katholieke stemming wordt gemaakt door de media. Als je het als journalist opneemt voor een bisschop of voor een moreel standpunt, wordt je kop afgehakt. In veel journalistieke bespiegelingen klinkt het liberale gedachtegoed door: vrijheid en blijheid voor iedereen. Het individueel geluk als hoogste goed. Het lijkt bijvoorbeeld geaccepteerd dat mannen hun vrouw verlaten voor een nieuw exemplaar. Alsof scheiden voor de achterblijvers niet funest is. Wanneer schrijven journalisten over deze maatschappelijke schade? Nooit. En als je vanuit je geloof het vingertje heft tegen scheiden, dan trappen de media meteen tegen deze moraal aan."

Orban roept christenen in haar boek op zich niet langer terug te trekken in hun schulp.

"Katholieken moeten zich opnieuw emanciperen in een samenleving die vergiftigd is door de meningen van anti-christelijke opinieleiders."

Bron: BNDeStem.nl

vrijdag 14 oktober 2011

Protest tegen onthoofdingen in Saudi-Arabië

Bisschop Gervas Rozario van Rajshahi (Bangladesh), tevens voorzitter van de nationale Commissie Rechtvaardigheid en Vrede, klaagt de onthoofding aan van acht Bengalezen, die in Saudi-Arabië werden beschuldigd van moord en diefstal. De overheid van Bangladesh werd pas na hun terechtstelling ingelicht. Saudi-Arabië weigert de lichamen af te staan. In Saudi-Arabië werken naar schatting twee miljoen Bengalezen.

Bisschop Rozario spreekt zijn ontevredenheid uit over de gang van zaken: “Deze terechtstellingen zijn barbaars en zij zijn onaanvaardbaar voor elke moderne en beschaafde mens. Dit staat lijnrecht tegenover de mensenrechten en de menselijke waardigheid.” De bisschop wijst er nog op dat sommige Bengaalse gastarbeiders noodgedwongen stelen om te overleven. “Saudi’s die zich aan dezelfde feiten schuldig maken worden nooit zo zwaar gestraft.”

Bron: Kerknet


Interview met de beul:

Voorbeeld van een onthoofding in Saudi-Arabië:

Waarschuwing!!! Niet voor gevoelige kijkers!!! Eventuele klachten liefst naar YouTube sturen!
Voorbeeld van een andere onthoofding in Saudi-Arabië:

Waarschuwing!!! Niet voor gevoelige kijkers!!! Deze beelden zijn nog explicieter! Eventuele klachten liefst naar YouTube sturen!Hier is te zien hoe de 'onthoofding' gebeurt. Het slachtoffer krijgt hier 'enkel' een slag in de nek en bloedt dood. Opvallend is het offermatje! Het lijkt wel een offer aan Allah!!!


God heeft het brengen van mensenoffers uitdrukkelijk verboden!!!

Gn 22 [10] Toen Abraham echter zijn hand uitstak naar het mes om daarmee zijn zoon te offeren, [11] riep de engel van de heer hem vanuit de hemel toe: ‘Abraham, Abraham!’ En hij antwoordde: ‘Hier ben ik.’ [12] En Hij zei: ‘Raak de jongen met geen vinger aan en doe hem niets! Ik weet nu dat u God vreest, want u hebt Mij uw zoon, uw enige, niet willen onthouden.’

woensdag 12 oktober 2011

Katholieke Cultuur: Onze-Lieve-Vrouwe van Zapopan - Mexico

Zapopan is een stad in de Mexicaanse staat Jalisco. Het is een voorstad van Guadalajara. Zapopan heeft ongeveer een miljoen inwoners en is daarmee de tiende stad van Mexico. In Zapopan bevindt zich de Basiliek voor Onze-Lieve-Vrouwe van Zapopan, waardoor het een bedevaartsoord is, dat jaarlijks door 3 miljoen bedevaarders wordt bezocht.

Hier de aankomst van Onze-Lieve-Vrouwe van Zapopan in één van de parochies van het Guadalajara. Tussen juni en oktober doet Ze elke parochie van het Aartsbisdom Guadalajara aan.
Hier kan u de processie zien van de Kathedraal van Guadalaja naar de Basiliek van Zapopan. De processie begint 's morgens vroeg en doorheen heel de stad leggen mensen getuigenis af van hun geloof!

woensdag 5 oktober 2011

De Zalige Alberto Marvelli (1918-1946): Burgerlijk Ingenieur, lid van Katholieke Actie Italië en geroepen tot heiligheidZoon van Alfredo en Maria Marvelli. Zijn vader was een bankbediende, en zijn moeder was zeer actief in Katholieke liefdadigheidsinstellingen. Hij werd opgeleid door de salesianen en de Katholieke Actie. Alberto kwam bij de Katholieke Actie op 12 jarige leeftijd en bleef lid voor de rest van zijn leven. Leek. Burgerlijk ingenieur. Hij werkte professioneel en was in de politiek actief voor de wederopbouw van Italië na de Tweede Wereldoorlog. Op persoonlijk vlak werkte hij samen met de armen. Hij hield een absoluut minimum voor zichzelf om te leven en gaf voor de rest alles weg wat hij bezat. Hij was lid van het uitvoerend comité van de Christen-democratische partij. Bekend is zijn toewijding aan de H. Eucharistie. Hij bracht de ochtend door in aanbidding, woonde de mis bij, en werkte daarna de rest van de dag.


"We kunnen niet voor God verschijnen met woorden alleen. Wij moeten met daden komen!"

dinsdag 27 september 2011

Altaarsteen

Een altaarsteen is een in het altaarblad opgenomen steen dan wel een geheel stenen altaarblad, waarin of waaronder de bij het altaar behorende relieken rusten.

Martelarenverering

In het Romeinse Rijk bestond bij de christelijke gemeenschappen een bijzonder intensieve martelarenverering. Indien het enigszins mogelijk was koos een gemeenschap het graf van een Martelaar uit om als brandpunt bij de eredienst te dienen. Bovenop of dicht bij het graf werd een Altaar geplaatst, en daaromheen werd een Kerkgebouw opgetrokken.


'Overschot'

Al snel werd het gebruik dat gemeenschappen die niet over een eigen martelaar beschikten, van elders een stoffelijk overschot haalden. Soms moest men zich tevreden stellen met grote of kleine fragmenten van een overschot. Het Latijnse woord voor 'overschot' is 'reliquia'. Vandaar dat wij een fragment van het stoffelijk overschot van een martelaar of heilige in het Nederlands Relikwie noemen.


Het reliekengraf

De verzegelde ruimte in een altaar waarin relikwieën worden geplaatst, heet het reliekengraf.


Voorschrift

De steen waaronder of waarin zich een reliekengraf bevindt, wordt altaarsteen genoemd. Het is bij voor de eredienst bestemde altaren inmiddels dwingend voorschrift dat een relikwie in of onder een altaarsteen wordt aangebracht (CIC, can. 1237, §2).


Kruisjes

Een altaarsteen is te herkennen aan de vijf kruisjes die erin uitgehouwen zijn. Bestaat de altaarsteen uit een geheel stenen altaarblad, dan zijn er altijd wel enkele kruisjes van een afstandje voor de kerkbezoeker zichtbaar.

http://www.rkk.nl/abc/detail_objectID239156_FLetterA.html

Herpublicatie reactie: 'Inderdaad: de Gregoriaanse Kalander'

Het zijn de Katholieken die de huidige kalender uitgevonden hebben.

Om kalenders te berekenen moet je kunnen berekenen hoe de maan rond de aarde draait en hoe de aarde rond de zon draait. De Katholieken hebben dat ontdekt.

Wanneer je weet, hoe lang een jaar eigenlijk duurt, heb je een betrouwbare kalender, maar dan moet je alle andere tijdrekeningen beginnen te kalibreren, o.a. de Juliaanse.

Om dit te doen moet je terug beginnen te tellen. Je gebruikt bronnen die zeggen hoe lang een koning geheerst heeft. Het wordt moeilijk in de periode van de 8ste terug tot de 4de eeuw n.Chr. Dan kan je de Romeinse Kalender gebruiken. Maar het vereist weinig verdere uitleg om te begrijpen dat dit een geweldig moeilijke en omslachtige taak is.

De Kerk heeft dan ook jarenlang werk daarmee gehad. Toen ze er mee klaar waren, besloten ze de geboorte van Jezus als beginpunt te nemen. Verdere kalibratie sinds de introductie van de Gregoriaanse Kalender heeft aangetoond dat Jezus niet in het jaar 0 geboren is maar 6 of 7 jaar voor Christus.

Jezus was geboren tijdens de volkstelling in Syrië en Judea: 7 v.Chr. of “in de dagen van Herodus” die in 6 v.Chr. gestorven is.

Katholieke landen hebben de Gregoriaanse Kalender vrij snel overgenomen (1582 n.Chr.), maar in Protestantse landen waren ze niet zo snel; in Engeland heeft het tot 1752 n.Chr. geduurd.

De Protestanten hebben zelf een kalender proberen te berekenen omdat ze ‘die kalender van de Paus’ niet wilden aanvaarden - ze wilden het zelf beter doen, maar zijn er niet in geslaagd.

Tot op heden, met onze ruimtetelescopen, supercomputers, raketten en nauwkeurige meetinstrumenten, is die Gregoriaanse Kalender nog steeds niet verbeterd.

Dus, al was het maar om te erkennen dat Paus Gregorius die kalender geïntroduceerd heeft, zou v. en n.Chr. gebruikt mogen worden.

zondag 25 september 2011

Dé allermooiste foto van het Pausbezoek in Duitsland: de Heilige Vader samen met Christus in het bedevaartsoord Etzelsbach

Uit de preek van Paus Benedictus vandaag in Freiburg

"In die Sprache der Gegenwart übersetzt könnte das Wort etwa so lauten: Agnostiker, die von der Frage nach Gott umgetrieben werden; Menschen, die unter ihrer Sünde leiden und Sehnsucht nach dem reinen Herzen haben, sind näher am Reich Gottes als kirchliche Routiniers, die in ihr nur noch den Apparat sehen, ohne daß ihr Herz davon berührt wäre, vom Glauben berührt wäre."

"Vertaald in het taalgebruik van tegenwoordig, zou het Woord ongeveer zo kunnen klinken: Agnostici, die door de vraag naar God gedreven worden en mensen, die onder hun zonden lijden en een verlangen naar een rein hart hebben, zijn dichter bij het Rijk Gods dan kerkelijke routiniers, die in de Kerk slechts het apparaat zien, zonder dat hun hart erdoor geraakt zou zijn, door het Geloof geraakt zou zijn!"

Met andere woorden, de Kerk is géén 'apparaat' om carrière te maken, of de Kerk biedt géén 'forum' aan mensen die zich op een ongepaste manier interessant proberen te maken, maar de Kerk gaat fundamenteel over Geloof!

150.000 gelovigen in de Heilige Mis op de luchthaven van FreiburgPaus Benedictus ontmoet laatste overlevende priester van Dachau


Paus Benedictus XVI ontmoette zaterdag onaangekondigd de laatste overlevende van de priesterblok in Dachau. Het gesprek met de inmiddels 98-jarige priester Hermann Scheipers vond plaats na de Heilige Mis in Erfurt. Scheipers was als gevangene nr. 24255 van 1941 tot 1945 in de beruchte barak voor priesters in het kamp van Dachau opgesloten. Volgens historici werden 2.579 Rooms-katholieke priesters en seminaristen uit 38 landen in het kamp van Dachau opgesloten. Ook verschillende priesters uit ons land kwamen in het concentratiekamp terecht. 1.034 geestelijken vonden er de dood.

Bron: Kerknet/Kathpress

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer

2 Timoteüs 2:3 Neem ook uw aandeel in het lijden als een goed krijgsknecht van Christus Jezus

2 Timoteüs 2:3  Neem ook uw aandeel in het lijden als een goed krijgsknecht van Christus Jezus
-------- “Wij zijn de zonen van de Kruisvaarders en we zullen niet terugdeinzen voor de zonen van Voltaire.” -------- -------- “We are the sons of the Crusaders and we shall not recoil before the sons of Voltaire.” ------------------------- -------- “Noi siamo i figli dei Crociati e non indietreggeremo davanti ai figli di Voltaire!” ---------------------------------