BREAKING NEWS

News Ticker --- 31-12-2022 SEDE VACANTE 31 DECEMBER 2022 --- Einde berichten ---

zaterdag 26 december 2015

Jeruzalem, 26 december 35 - Het martelaarschap van Sint-Stefanus, de Eerste Martelaar; net zoals Onze Heer, door de joden vermoord!

Sint-Stefanus sprak tot de joden: "Hardnekkigen en onbesnedenen van hart en van oren: altijd weerstaat gij den Heiligen Geest; gij, juist als uw vaderen."


UIT DE HANDELINGEN VAN DE APOSTELEN:

Act 6:8  Intussen deed Stéfanus, vol genade en kracht, grote wonderen en tekenen onder het volk.
Act 6:9  Daarom begonnen er sommigen uit de synagoge, welke die der Vrijgelatenen Cyreneërs en Alexandrijnen wordt genoemd, en sommigen uit Cilicië en Azië, met Stéfanus te twisten;
Act 6:10  maar ze waren niet bestand tegen de wijsheid en den Geest, waarmee hij sprak.
Act 6:11  Toen stookten ze enige lieden op, om te verklaren: We hebben hem lastertaal horen spreken tegen Moses en tegen God.
Act 6:12  Ze hitsten ook het volk, en de oudsten met de schriftgeleerden tegen hem op, overvielen hem, sleepten hem mee, en brachten hem voor de Hoge Raad.
Act 6:13  Daar lieten ze valse getuigen komen, die zeiden: Deze man spreekt onophoudelijk tegen de heilige plaats en tegen de Wet;
Act 6:14  want we hebben hem horen zeggen, dat die Jesus van Názaret deze plaats zal verwoesten, en de instellingen wijzigen, die Moses ons heeft overgeleverd.
Act 6:15  Allen, die in de Raad zaten, staarden hem aan, en aanschouwden zijn gelaat als dat van een engel.

Act 7:51  "Hardnekkigen en onbesnedenen van hart en van oren: altijd weerstaat gij den Heiligen Geest; gij, juist als uw vaderen."
Act 7:52  Wien der profeten hebben uw vaderen niet vervolgd? Zij hebben de boden gedood van de komst van den Rechtvaardige, maar gij, gij zijt zijn verraders en moordenaars geworden;
Act 7:53  gij, die de Wet door beschikking van engelen ontvingt, maar ze niet onderhoudt.
Act 7:54  Toen ze dit hoorden, barstten ze in woede los, en knarsetandden tegen hem.
Act 7:55  Maar hij, vervuld van den Heiligen Geest, blikte op naar de hemel, en zag de heerlijkheid Gods en Jesus staande aan de rechterhand Gods.
Act 7:56  En hij sprak: Zie, ik zie de hemelen open, en den Mensenzoon staan aan de rechterhand Gods.
Act 7:57  Maar ze schreeuwden het uit, stopten hun oren, en stormden als één man op hem los.
Act 7:58  Ze wierpen hem buiten de stad, en stenigden hem. En de getuigen legden hun mantels neer voor de voeten van een jongen man, Saul geheten.
Act 7:59  En terwijl men Stéfanus stenigde, bad hij, en sprak: Heer Jesus, ontvang mijn geest.
Act 7:60  Dan zonk hij op zijn knieën neer, en riep met luider stem: Heer, reken hun deze zonde niet toe. Na deze woorden ontsliep hij. Ook Saul stemde in met die moord.

woensdag 23 december 2015

Inzake de Franciscanen van de Immaculata fluit het hoogste Italiaanse Gerechtshof Bergoglio over de gehele lijn terug! Nogmaals gaat Bergoglio op zijn bek!

Oberster Gerichtshof bestätigt Urteil in Sachen Franziskaner der Immakulata


(Rom) Der Oberste Gerichtshof in Rom bestätigte, daß sich der Gründer der Franziskaner der Immakulata und die dem Orden nahestehenden Laienorganisationen nichts zuschulden haben kommen lassen. Der beschlagnahmte Immobilienbesitz muß an die Laienorganisationen zurückgegeben werden.

Bron: Katholisches.info

Link:

http://www.katholisches.info/2015/12/22/oberster-gerichtshof-bestaetigt-urteil-in-sachen-franziskaner-der-immakulata/

De ketterijen en het vuil van Kerknet kennen geen grenzen: "Opperrabbinaat van Israël begroet afwijzing van de bekering van de joden"

Het opperrabbinaat van Israël sprak vrijdag zijn tevredenheid uit over de expliciete afwijzing van de zending naar en bekering van de joden, in het recente document van het Vaticaan over de joods-christelijke relaties. De verklaring werd in Rome gepubliceerd naar aanleiding van de vijftigste verjaardag van de concilieverklaring Nostra Aetate. "Voor het eerst wordt de geldigheid van het verbond met het joodse volk zwart op wit in een kerkelijk document erkend", aldus de joodse rabbijnen.

Bron: Kerknet


Enkele opmerkingen:

Wat het Opperrabbinaat van Israël te melden heeft, interesseert ons helemaal niets.

Dat het zionistische Kerknet deze vuiligheid overneemt, is natuurlijk te verwachten.

De 'joden' verheugen zich blijkbaar, dat het Vaticaan geen georganiseerde missie tegen de 'joden' zal opzetten. Het gevolg is natuurlijk, dat de joden en masse naar de hel zullen gaan. Maar, blijkbaar verheugen zij zich daarop. Hoe waar! 

Dit zegt Christus over de joden die niet in Hem geloven:

Joh 8:44  Gij hebt den duivel tot vader, en de zin van uw vader verkiest gij te doen. Hij was een moordenaar van den beginne; ook hield hij zich niet met de waarheid op, omdat er in hem geen waarheid is. Wanneer hij leugen spreekt, spreekt hij naar eigen aard; want hij is een leugenaar, en de vader daarvan.  


Verder beweren de joodse rabbijnen:
 
"Voor het eerst wordt de geldigheid van het verbond met het joodse volk zwart op wit in een kerkelijk document erkend."

De joodse rabbijnen zijn natuurlijk niet goed ingelicht.

Het document is getiteld: "The Gifts and Calling of God are irrevocable"

Wat is de status van dit document?

"The text is not a magisterial document or doctrinal teaching of the Catholic Church, but is a reflection prepared by the Commission for Religious Relations with the Jews on current theological questions that have developed since the Second Vatican Council."

Dit document behoort dus niet tot het Magisterium van de Kerk.

Dus kan het meteen de vuilbak in. Het heeft geen enkele waarde!


Nu, over dat Oude Testament:

"The covenant that God has offered Israel is irrevocable. “God is not man, that he should lie” (Num 23:19; cf. 2 Tim 2:13). The permanent elective fidelity of God expressed in earlier covenants is never repudiated (cf. Rom 9:4; 11:1-2). The New Covenant does not revoke the earlier covenants, but it brings them to fulfilment. Through the Christ event Christians have understood that all that had gone before was to be interpreted anew."


Uit de Heilige Schrift:

Rom 9:4  Israëlieten zijn ze toch; aan hen behoort het kindschap, de heerlijkheid en het Verbond, de Wet, de eredienst en de Beloften;
Rom 9:5  tot hen behoren de Vaders, en van hen stamt Christus af naar het vlees: Hij die God is, boven alles gezegend in eeuwigheid. Amen!
Rom 9:6  Maar toch, Gods woord heeft niet gefaald! Want niet allen, die afstammen van Israël, behoren tot Israël;
Rom 9:7  en niet allen zijn kinderen, omdat ze zijn uit Abrahams geslacht. Integendeel: "Het kroost van Isaäk zal uw kroost worden genoemd,"
Rom 9:8  dat wil zeggen: niet de kinderen naar het vlees zijn de kinderen van God, maar de kinderen der Belofte worden als kroost beschouwd.


En


Rom 11:1  Ik vraag dus: Heeft God dan zijn volk soms verstoten? Verre vandaar! Want ook ikzelf ben een Israëliet, uit het geslacht van Abraham, uit de stam van Benjamin.
Rom 11:2  Neen, God heeft zijn volk niet verstoten, dat Hij uitverkoren had. Of weet gij niet, wat de schrift door Elias zegt, toen deze zich bij God over Israël beklaagde:
Rom 11:3  "Heer, uw profeten hebben ze gedood, uw altaren omver geworpen; ik alleen ben overgebleven, en ze staan me naar het leven."
Rom 11:4  Welnu, wat antwoordt hem de godsspraak: "Zeven duizend mannen heb Ik Mij voorbehouden, die de knie niet voor Baäl hebben gebogen."


Met andere woorden,

Niet alle joden zijn verdoemd, maar toen werden er 7.000 gered, "die de knie niet voor Baäl hebben gebogen".

Hetzelfde gebeurde bij de dood van Christus. Niet alle joden werden verdoemd, maar zij die geloofden in Christus, werden gered.

Met andere woorden,

Wie is het échte Israël?

De Kerk is het nieuwe en échte Israël! 

De Christenen zijn de nieuwe joden!

En de zogenaamde 'joden' die Christus verwerpen, zijn geen 'joden', maar duivelaanbidders!


MYSTICI CORPORIS CHRISTI
Over het mystieke lichaam van Christus en over de vereniging die wij daarin bezitten met Christus
Paus Pius XII - Encycliek

28 Vooreerst werd door de dood van de Verlosser de oude wet afgeschaft en door het Nieuwe Testament vervangen; toen is de wet van Christus tezamen met haar geheimen, wetten, instellingen en gewijde riten voor de gehele aarde bekrachtigd in het Bloed van Jezus Christus. Want, zolang de goddelijke Zaligmaker in een klein land predikte - Hij was immers alleen gezonden tot de verloren schapen van het huis van Israël - stonden wet en Evangelie naast elkander; maar op het kruishout, waaraan Hij stierf, deed Jezus de wet met haar bepalingen teniet; het handschrift van het Oude Testament hechtte Hij aan het kruis, en in Zijn Bloed, dat Hij voor het gehele mensengeslacht vergoot, stichtte Hij het Nieuwe Testament. "Toen heeft", aldus de H. Leo de Grote sprekend over het kruis des Heren, "zo klaarblijkelijk de overgang plaats gehad van de wet tot het Evangelie, van de synagoge tot de Kerk, van de vele offers tot het éne Slachtoffer, dat, toen de Heer de geest gaf, het geheimzinnig voorhangsel, dat het binnenste van de tempel en het verborgen heiligdom afsloot, plotseling van boven tot onder scheurde."Door de dood van Christus werd de oude wet afgeschaft en door het Nieuwe Testament vervangen, omdat de oude wet niet meer correct was. Christus kwam de oude wet voltooien en dat lezen we net in het Nieuwe Testament.

Met andere woorden, de oude wet alleen is niet voldoende om gered te worden. Om gered te worden, is het noodzakelijk, dat men Christus als Zoon van God erkent!

= "De overgang van de synagoge naar de Kerk!"

Wie in Christus gelooft, behoort tot de Kerk!

Wie Christus verwerpt, behoort niet tot de Kerk, maar tot de "Synagoge van Satan"!


Johannes schrijft zeer terecht:

Openbaringen 2:9  Ik ken uw verdrukking en uw armoede, —toch zijt ge rijk; ook de lastering door hen, die zich joden noemen, —toch zijn ze het niet, maar een Synagoge van Satan.

Openbaringen 3:9  Zie, Ik breng lieden van de Synagoge van Satan, die zeggen, dat ze joden zijn: —toch zijn ze het niet, maar ze liegen; —zie, Ik zal ze tot u doen komen, ze doen neervallen aan uw voeten, en ze doen weten, dat Ik u liefhad.Met andere woorden, zij die zich 'joden' noemen, zijn geen joden, zij liegen, want zij behoren in werkelijkheid tot de Synagoge van Satan!

De échte joden, die zich Christenen noemen, behoren tot de Kerk, want de Kerk is het nieuwe Israël.


Het Opperrabbinaat van Israël kan op geen enkele manier claimen, dat zij 'joden' zouden zijn!

Het belangrijkste boek voor hen is niet de Thora, maar wel de Talmoed!

De anti-christelijke Talmoed diskwalificeert zichzelf volledig!

De Talmoed is anti-christelijk, anti-bijbels, anti-thora, en zelfs anti-joods!


Het gebed in de Latijnse Ritus:

Laat ons bidden voor de ongelovige joden: opdat onze God en Heer de blinddoek van hun harten afneme, opdat ook zij onze Heer Jesus Christus mogen erkennen.

Almachtige eeuwige God, die zelfs het ongeloof van de joden van uw barmhartigheid niet uitsluit, verhoor onze gebeden, die wijze storten voor de verblindheid van dit volk, opdat zij het licht van uw waarheid, dat Christus is, mogen erkennen, en aan hun duisternis onttrokken worden. Door dezelfde Heer…

vrijdag 11 december 2015

Vaticaan vraagt versterking van de dialoog met het 'jodendom'

Het Vaticaan riep donderdag op tot de versterking van de samenwerking en de dialoog met het jodendom. In een verklaring naar aanleiding van de 50ste verjaardag van de publicatie van het conciliedocument 'Nostra aetate', dat na het Tweede Vaticaans Concilie (1962-1965) de basis legde voor een nieuwe dialoog met het jodendom, wordt benadrukt dat jodendom en christendom op elkaar zijn aangewezen [De Christenen hebben niets te maken met het hedendaagse 'jodendom'! De joden uit de tijd van Christus kenden de Talmoed niet! De Talmoed is een verzameling van anti-christelijke documenten!]. "Dit theologische gesprek is niet enkel noodzakelijk, maar tevens een plicht", aldus de verklaring [Ronduit belachelijk!].

Het vandaag verschenen 17 pagina's tellende document van de pauselijke Commissie voor de Interreligieuze Dialoog distantieert zich van pogingen om joden te bekeren, al getuigen christenen in hun gesprekken met joden wel over hun geloof in Jezus Christus [De Kerk mag de joden niet bekeren, maar moet met hen 'dialogeren'. Zo een houding is fundamenteel anti-katholiek! Wie verzint zoiets?]. Joden en christenen moeten elkaar via die dialoog beter leren kennen en de rijkdom van elkaars erfenis ontdekken [De hedendaagse 'joden' hebben de Christenen niets te bieden!]. De commissie spoort joden en christenen ook aan om zich samen in te zetten voor gerechtigheid, vrede, de bescherming van de schepping en verzoening in de wereld [Bla, bla, bla...]. Samen moeten zij rassendiscriminatie en antisemitisme bestrijden [Door moslims te bombarderen?]. "Het nieuwe verbond met christenen betekent niet de opheffing van het oude verbond [TOTALE KETTERIJ!], maar het is veeleer de vervulling van dat oude verbond [TOTALE KETTERIJ!]." Het nieuwe verbond betekent in geen geval dat joden van het heil van God zouden uitgesloten worden [JODEN MOETEN ZICH BEKEREN, WANT ANDERS GAAN ZE NAAR DE HEL!].

Bron: Kerknet

dinsdag 8 december 2015

Tweede Vaticaans Concilie: 24 november 1965: "Crisis over anticonceptie in Schema 13" - Gaudium et spes - "Over de Kerk in de wereld van deze tijd"...

CONTEXT

Na de toespraak van kardinaal Suenens op het einde van de eerste zittijd en na instemming van kardinaal Montini, komt het thema van de Kerk in de moderne wereld op de Concilie-agenda. Ook al vragen invloedrijke commissieleden zich begin 1963 nog openlijk af of een Concilie zich wel moet inlaten met zoiets veranderlijks en voorbijgaands als 'de wereld'.

Omdat het onderwerp nieuw is, kunnen de kerkleiders en theologen het ook maar moeilijk afbakenen. Het thema staat laatst op de lijst van te behandelen schema’s. Tekenend is ook dat commissieleden het schema steevast met z’n nummer benoemen, eerst XVII later XIII, in plaats van met de titel zoals dat voor andere onderwerpen gebruikelijk is.

Joseph Ratzinger, de latere Paus Benedictus XVI en toen als peritus bij het Concilie betrokken, noemde Schema XIII ooit "een samenraapsel".


24 NOV 1965

De vraag van de paus om 4 tekstwijzigingen (modi) over anticonceptie in Schema 13 zorgen voor een laatste grote crisis van het Tweede Vaticaans Concilie. De wijzigingen bevestigen de leer van de encycliek Casti connubii van Pius XI over de ontoelaatbaarheid van kunstmatige anticonceptie.

Wat is de reactie van de Commissie?

De meeste leden van de gemengde commissie die zich met de materie bezighoudt, reageren heftig. Commissie reageert verbolgen! Mgr. Charue spreekt van de moeilijkste week van het hele Concilie.

Donderdag 25, men zou beginnen met het De Matrimonio in Santa Martha, toen het grote incident met de modi ontplofte.

Men las een brief van kard. Cicognani, die door te vragen om de modi te aanvaarden, praktisch het concilie liet verklaren zich aan Casti connubii te houden en pater Tromp verklaarde dat dit de conclusie van de pauselijke commissie was; Kardinaal Cento, besloot zonder nuance, die hij slechts Amen te zeggen had op de beslissingen van de paus. Paus Paulus VI vroeg
dus aan het Concilie om zonder discussie de traditionele leer te bevestigen.

Kardinaal Léger reageerde zeer heftig en vertrok om zich te beklagen bij Mgr. Dell’Acqua, die zich verwonderde over de manier waarop men de zaken had voorgesteld. De lekenauditoren schreven een gezamenlijke brief naar de paus. Ook kardinaal Suenens is bijzonder verontwaardigd. Hij is voorstander van een 'minder traditioneel standpunt'.

Op vrijdag
25 november komt er een nieuwe brief van kard. Cicognani, zeggende dat men de tekst van de modi kon bediscussiëren. De paus laat dus toe, dat zijn tekstwijzigingen bediscussieerd mogen worden. Ottaviani maakte goed het onderscheid tussen de doctrine en de manier van verwoorden, maar feitelijk ging de discussie over de grond...

Mgr. Heuschen, de hulpbisschop van Luik, en de Leuvense moraaltheoloog Prof. Heylen vinden uiteindelijk een nieuwe formulering die de modi 'onschadelijk maken'. Zij waren dus ook pro anticonceptie! Het Concilie neemt in die nieuwe formulering geen beslissing over het onderwerp, noch in de ene noch in de andere zin. In elk geval blijft de kwestie van de morele toelaatbaarheid van middelen tot geboorteregeling onbeslist.

De paus gaat akkoord met de voorstellen van Heuschen en Heylen op 28 november.
De week van 29 november tot 4 december kende nog emoties. Tot op het laatste moment was het een va-et-vient met de entourage van de paus. Mgr. Heuschen, geholpen door de kanunniken Heylen, Delhaye, Prignon, de Locht en Mgr. Dondeyne, maakte een tekst die velen zeer goed vonden. Mgr. Dell’Acqua feliciteerde Mgr. Heuschen er zelfs voor.
 
Vooral de timing zorgt voor extra dramatiek in deze laatste grote crisis van het Concilie. Want Schema 13 moet nog definitief gestemd worden en op 8 december is het definitief afgelopen met het Tweede Vaticaans Concilie.


Het bijzondere van de tekst van Gaudium et Spes is dat deze door inspanning van de concilievaders zelf tijdens het concilie tot stand gekomen is. Waar Paus Pius XII in zijn encycliek Humani generis nog vooral op waarschuwende wijze de moderniteit had benaderd, wilden de concilievaders in dit document op meer positieve wijze de hedendaagse wereld tegemoet treden. Illustratief is dat betreffende de anticonceptie de kerkvaders schreven dat 'het bereiken van een edelmoedige doch verantwoorde vruchtbaarheid' een zaak is tussen de echtelieden en God. Het Vaticaan steunde hierbij sterk op de conclusies van het eerste congres van Katholieke Dokters, gehouden op Malta in 1964.

Bron: VolgConcilie


SCHEMA XIII - GAUDIUM ET SPES [= Een heterodoxe woordenwaterval!]

Over de Kerk in de wereld van deze tijd
2e Vaticaans Concilie - Constitutie
7 december 1965

50 - In de opdracht het menselijk leven door te geven en hun kinderen op te voeden, hetgeen als de eigen zending van de echtgenoten moet worden beschouwd, weten zij zich medewerkers van de liefde van God, de Schepper, en als het ware zijn tolken [Correct!]. Zij zullen dus hun taak met menselijke [Ketterij!] en christelijke
[Correct!] verantwoordelijkheid vervullen; en in een geest van volgzame eerbied jegens God [Correct!] en in gezamenlijk beraad [Ketterij!] en met gezamenlijke inspanning [Ketterij!] zullen zij zich een goed gefundeerd oordeel [Ketterij!] trachten te vormen, daarbij rekening houdend zowel met hun eigen welzijn [Ketterij!] als met dat van hun reeds geboren en toekomstige kinderen [Ketterij!]. Zij zullen daarbij ook letten op de materiële [Ketterij!] en geestelijke factoren van hun tijd [Ketterij!] en van hun situatie [Ketterij!], en tenslotte zullen zij daarbij rekening houden met het welzijn van het gezin van de burgerlijke samenleving [Ketterij!] en ook van de Kerk. In laatste instantie zijn het de echtgenoten zelf [Ketterij!], die dit oordeel voor het aanschijn van God moeten vormen [Correct!]. Wat hun wijze van handelen betreft: de christelijke echtgenoten moeten wel weten, dat zij niet naar eigen willekeur kunnen handelen [Correct!], maar zich altijd moeten laten leiden door hun geweten [Ketterij!], hetwelk zich moet richten naar de Goddelijke Wet zelf [Correct!], in volgzaamheid jegens het kerkelijk leerambt [Correct!], dat die wet gezagvol vertolkt in het licht van het Evangelie [Correct!].

Dit is zo typisch voor de teksten van het Tweede Vatciaans Concilie!

Het is een mengelmoes van Ware Leer en ketterij!

Met een woordenwaterval worden de gelovigen in slaap gewiegd.

Aan de ene kant zegt men, dat men inzake anticonceptie zijn "geweten moet volgen". Aan de andere kant zegt men, dat dat geweten "zich moet richten naar de Goddelijke Wet zelf, in volgzaamheid jegens het kerkelijk leerambt, dat die wet gezagvol vertolkt in het licht van het Evangelie".

Dus mag men zijn geweten niet volgen!

WAAROM BEGINT MEN DAN OVER 'HET GEWETEN'???

ANTICONCEPTIE HEEFT NIETS MET HET GEWETEN TE MAKEN!

MEN MAG ZIJN GEWETEN NIET VOLGEN, MEN MOET DE GODDELIJKE WET VOLGEN!!!

MET ANDERE WOORDEN, GAUDIUM ET SPES PRETENDEERT IETS TE ZEGGEN, DAT HET NIET ZEGT!!!

MEN PROBEERDE DE GELOVIGEN TE MISLEIDEN!!!

DE MODERNISTEN DACHTEN, DAT ZE GESCOORD HADDEN, MAAR DAT WAS NIET ZO!

DIT IS HOE DAN OOK EEN HETERODOXE TEKST!

Zo typisch Tweede Vaticaans Concilie!! 

Een 'schitterende' bijdrage van Mgr. Heuschen!

Waarom hij felicitaties kreeg voor dit gedrocht van een tekst, ontgaat mij geheel!!!

Het zogenaamde 'Tweede Vaticaans Concilie' was door en door corrupt en anti-katholiek!

Het was dan ook géén 'concilie', maar regelrecht verraad!

Hoe men het Katholieke Geloof heeft vervalst:

De Mis "ter beëindiging van alle schisma", werd plots een mis "voor de eenheid van de Kerk"! Dit is pure ketterij, want de Kerk is één en daarnaast heb je de schismatiekers, die géén deel uitmaken van de Kerk! 

donderdag 3 december 2015

Mgr. Schneider: ‘Onfeilbaarheid van paus niet overdrijven’

We moeten aan de woorden van paus Franciscus, die nu eenmaal graag improviserend spreekt, geen overspannen betekenis hechten [Inderdaad! De woorden van Bergoglio hebben geen enkele betekenis.]. De paus zelf wil ook helemaal niet, als hij zo spreekt, de gelovigen “verplichten of dwingen” om in te stemmen met wat hij zegt [De 'meningen' van Bergoglio zijn waardeloos!].

Competentie

Dat zegt mgr. Schneider, hulpbisschop van Astana, in reactie op de vragen die Aleteia.org hem voorlegde naar aanleiding van de antwoorden die de paus gaf aan een Lutherse vrouw, die haar spijt uitsprak niet gemeenschappelijk met haar katholieke man te communie te kunnen gaan. De paus zei daarbij ook dat dit niet zijn competentie was [Het is inderdaad niet de competentie van Bergoglio, maar wel die van de Paus!]. Dat is die van kardinaal Sarah, aan wie Aleteia.org dezelfde vraag voorlegde. De Congregatie waaraan deze hij als prefect leiding geeft, is immers niet alleen “voor de Goddelijke Eredienst” maar ook voor “de Discipline van de Sacramenten”.

Profanatie

Volgens Sarah zelf liggen de zaken duidelijk; “Intercommunie tussen katholieken en niet-katholieken is niet toegestaan. Je moet het katholieke geloof belijden. Een niet-katholiek kan niet de Communie ontvangen [!!!]. Dat is zeer, zeer helder. Het is geen zaak van je geweten volgen.” Onzorgvuldigheid hierin kan alleen leiden tot “profanatie” van het sacrament, aldus Sarah, die erop wijst dat katholieken evengoed hun geschiktheid om te communie te gaan moeten onderzoeken. Zij moeten in staat van genade zijn, anders eten en drinken zij, zoals Sint Paulus zegt, “hun eigen veroordeling”.

Inquisitie

Mgr. Athanasius Schneider wijst erop dat een gelovige het heel goed oneens kan zijn met de bewoordingen die de paus kiest [!], zolang de paus daarbij niet uitdrukkelijk nastreeft een definitieve uitspraak te doen [!]. Sarah: “Ik denk dat we een klimaat van dialoog nodig hebben dat vrij is van intimidatie. Anders zal het een atmosfeer van dictatuur zijn, en ik denk dat paus Franciscus er niet van houdt gezien te worden als iemand die een atmosfeer van inquisitie, dictatuur of vervolging creëert voor iemand die beredeneerde gedachten en opinies tot uitdrukking brengt.” [De Bergogliaanse dictatuur vergelijken met de Heilige Inquisitie is een grote belediging voor de Inquisitie!]

Bron: Katholiek Nieuwsblad

Link:


http://www.katholieknieuwsblad.nl/nieuws/mgr-schneider-onfeilbaarheid-van-paus-niet-overdrijven

woensdag 2 december 2015

"Una «bomba sexy» in Vaticano": 'Seksbom' Francesca Chaouqui zwanger van de Vaticaanse 'Monseigneur' Lucio Ángel Vallejo Balda?

De tweede zitting van het proces voor 'Vatileaks 2', naar aanleiding van de heling en verspreiding van vertrouwelijke documenten over de hervorming van paus Franciscus, duurde maandag nauwelijks dertien minuten.

Net zoals vorige keer verschenen mgr Vallejo Balda [= Secretaris van de Prefectuur voor Economische Aangelegenheden en van Opus Dei!], die nog steeds is opgesloten, Francesca Chaouqui en de twee Italiaanse journalisten Emiliano Fittipaldi en Gianluigi Nuzzi voor de rechtbank. Op vraag van Francesca Chaouqui werd het proces verdaagd tot 7 december, opdat haar nieuwe advocaat de kans zou krijgen om het dossier te bestuderen. Francesca Chaouqui werd eerder vrijgelaten omdat zij goed heeft meegewerkt en zwanger is.

De Spaanse priester Vallejo Balda beweert nu dat hij een intieme relatie had [!!!] met zijn voormalige medewerkster [!!!], maar dat wordt door Francesca Chaouqui ontkend.

Bron: Kerknet'Seksbom' Francesca Chaouqui samen met
haar minnaar 'Monseigneur' Lucio Ángel Vallejo Balda van Opus Dei

Mr. Bergoglio, 'Monseigneur' Lucio Ángel Vallejo Balda en 'seksbom' Francesca Chaouqui

Ondanks dat Bergoglio, naar eigen zeggen, géén Renaissance prins is,
is het Vaticaan onder zijn 'leiding' een regelrecht bordeel geworden! 

Er moesten per sé méér vrouwen in het Vaticaan benoemd worden...

BIJVOORBEELD EEN TWEEDE LUCREZIA BORGIA???

Met dank aan Mr. Bergoglio!

'Loser' Bergoglio:


dinsdag 1 december 2015

'New York Times' doet oproep aan Vaticaanstad

De bekende Amerikaanse krant 'New York Times' heeft de openbare aanklager van het Vaticaan opgeroepen om alle klachten tegen de twee Italiaanse journalisten Gianluigi Nuzzi en Emiliano Fittipaldi, die allebei recent een boek publiceerden over de weerstand van sommige leden van de Romeinse Curie tegen de financiële hervormingen van paus Franciscus.

De krant benadrukt dat beiden worden vervolgd op basis van een wet uit 2013, die werd goedgekeurd om seksueel misbruik van minderjarigen en kinderporno te bestrijden [!!!]. Emiliano Fittipaldi noemde het proces kafkaiaans. De Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE), evenals beroepsorganisaties van journalisten vroegen het Vaticaan om het proces tegen de journalisten stop te zetten [!].

De krant 'New York Times' erkent dat het Vaticaan mensen kan vervolgen die vertrouwelijke informatie onthullen of documenten helen. Maar de krant geeft Vaticaanstad het advies om de klachten tegen de journalisten te laten vallen. Eerder hadden Vaticanwatchers als John Allen van National Catholic Reporter en Crux het Vaticaan al gewaarschuwd dat het proces zich tegen het Vaticaan zelf dreigt te keren.

Bron: Kerknet

Het is duidelijk, dat Bergoglio een ongelofelijke dictator is!

Je mag er niet aan denken, dat een figuur zoals Bergoglio over echte macht zou beschikken! 

Al moet dat ook weer meteen in perspectief worden geplaatst...

De Franciscanen van de Immaculata hebben al veel langer te lijden onder de vervolgingen van Bergoglio!!!

GEEN GROTERE DICTATOR, DAN EEN LIBERTIJN!!! 


De journalisten Gianluigi Nuzzi en Emiliano Fittipaldi melden zich bij de Vaticaanse rechtbank

 
Gianluigi Nuzzi en Emiliano Fittipaldi staan de pers te woord.

Het is duidelijk, dat dictator Bergoglio moeilijk met kritiek kan omgaan.

Zelf permitteert de goddeloze Bergoglio zich alles en houdt hij met niemand rekening.
 
Maar wie Bergoglio voor de voeten loopt, walst hij als een dikke olifant genadeloos plat!!! 

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer

2 Timoteüs 2:3 Neem ook uw aandeel in het lijden als een goed krijgsknecht van Christus Jezus

2 Timoteüs 2:3  Neem ook uw aandeel in het lijden als een goed krijgsknecht van Christus Jezus
-------- “Wij zijn de zonen van de Kruisvaarders en we zullen niet terugdeinzen voor de zonen van Voltaire.” -------- -------- “We are the sons of the Crusaders and we shall not recoil before the sons of Voltaire.” ------------------------- -------- “Noi siamo i figli dei Crociati e non indietreggeremo davanti ai figli di Voltaire!” ---------------------------------