BREAKING NEWS

News Ticker --- 31-12-2022 SEDE VACANTE 31 DECEMBER 2022 --- Einde berichten ---

dinsdag 27 juli 2021

Na 'Traditionis Custodes' volgt het 'Redde rationem' nabij Harmagedón
Op veler verzoek moeten we ook even blijven stilstaan bij het lachwekkend getitelde motu proprio (16 juli 2021) van Bergoglio: Traditionis Custodes (= “Bewaarders van de Traditie”).

Per direct mag de Latijnse Mis niet meer gecelebreerd worden in parochiekerken en heb je nadrukkelijk toestemming nodig van je bisschop, die het slechts op bepaalde dagen mag toestaan. En voor degenen die in de toekomst gewijd worden en de Latijnse Mis willen celebreren, moet de bisschop advies vragen aan Rome. Hoe dictatoriaal, hoe onpastoraal, en hoe onbarmhartig wil je het hebben?

Bergoglio noemt in art. 1 van zijn motu proprio Traditionis Custodes de Novus ordo “de unieke uitdrukking van de Lex Orandi van de Romeinse Ritus”. Bergoglio maakt derhalve geen onderscheid meer tussen de 'Gewone Vorm' (Paulus VI) en de 'Buitengewone Vorm' (Tridentijnse Mis). Er is altijd gezegd dat beiden uitdrukking zijn van de Lex Orandi, dus niet alleen de Novus ordo. Over de vele weerzinwekkende, liturgische misbruiken binnen de Novus ordo die her en der bestaan, horen we Bergoglio natuurlijk nooit. In de parochies is tegenwoordig alles mogelijk, behalve de Tridentijnse Mis.

Het Latijnse adagium Lex Orandi, Lex Credendi betekent letterlijk 'de Wet van het Bidden is de wet van het geloven'. Het komt erop neer dat de bestaande gebedspraktijk bepalend is voor wat men moet geloven. Het is een klassiek Katholiek principe dat de verhouding tussen eredienst en geloofsbelijdenis weergeeft.


Nogmaals, de Latijnse Mis is nooit afgeschaft!

Trente wilde destijds de liturgie herstellen, onjuistheden verwijderen en controleren op orthodoxie. Het ging Trente er niet om de liturgie te herschrijven, ook niet om nieuwe toevoegingen, nieuwe eucharistische gebeden, een nieuw lectionarium of nieuwe kalender.


Je vraagt je af waarom men in Rome wakker ligt van een 'verboden' Mis? Waarom bemoeit Rome zich nog met een Mis die niet meer mag bestaan? De Post-conciliaire-kerk heeft toch de volledige Tridentijnse liturgie afgezworen. De Novus-ordo-sekte is derhalve schismatiek en heeft géén zeggenschap meer over de Tridentijnse liturgie. Het is dan ook best om Traditionis Custodes - net zoals anti-paus Bergoglio zélf - te negeren.

Want door in art. 1 van zijn motu proprio de Novus ordo “de unieke uitdrukking van de Lex Orandi van de Romeinse Ritus” te noemen, stelt Bergoglio, dat alléén de liturgische boeken van de Novus Ordo “de enige uitdrukking zijn van de Lex Orandi van de Romeinse Ritus”. Dit betekent dus expliciet, dat de eerdere liturgische boeken van de Katholieke Kerk NIET tot de Lex Orandi van de Post-conciliaire-kerk behoren.

Deze uitspraak is van ongehoorde en ongeziene zwaarte omdat - de facto - de Post-conciliaire-kerk er - na het expliciet afzweren van de Tridentijnse liturgie in
Traditionis Custodes - een andere lex orandi op na houdt, dan de Pre-conciliaire Kerk. Dit impliceert, dat de Novus-ordo-kerk van vandaag niet meer tot de Kerk-van-Altijd behoort, hetgeen betekent dat de Post-concilaire Bastaardkerk - volgens het adagium Lex Orandi, Lex Credendi - de facto van geloof is veranderd. En dit is natuurlijk absoluut waar in de praktijk, maar dit werd nog nooit eerder in een officieel document van de Post-concilaire Bastaardkerk gezegd, maar wordt nu zelfs in een officiële 'wettekst' van de Novus-ordo-kerk toegegeven!

Met Bergoglio - die door de machinaties van de Maffia van Sankt Gallen aan de macht werd gebracht en de macht de facto in Rome usurpeerde na de verdrijving van Paus Benedictus XVI - zijn de maskers afgevallen. Het schimmenspel is voorbij.
De Novus-ordo-kerk is officieel schismatiek. Je zou kunnen stellen, dat dit het Wittenberg-moment van de Novus-ordo-kerk is. Men pretendeert niets meer, maar men verklaart God openlijk de oorlog! Dit is rebellie tégen God! Redding binnen de Novus-ordo-kerk - met haar ongeldige Novus-ordo-liturgie - is totaal uitgesloten! Traditionis Custodes is een onvergefelijke zonde tégen de Heilige Geest.

De lastering van de Heilige Geest bestaat niet louter in de belediging van de Heilige Geest met woorden, maar zij bestaat in de weigering het Heil te aanvaarden dat God de mensen aanbiedt door de Heilige Geest die werkt uit kracht van het Kruisoffer. Als de mens het “aantonen van de zonde” afwijst dat van de Heilige Geest komt en uiteindelijk Heil betekent, dan wijst hij tevens de komst van de Helper af – de komst die werkelijkheid is geworden in het Paasmysterie, in eenheid met de verlossende kracht van het Bloed van Christus: het Bloed dat het “geweten zuivert van dode werken” en in de Heilige Mis
tegenwoordig wordt gesteld.

De Heilige Mis is volgens de Katholieke Leer "de onbloedige offerande van het Nieuwe Verbond", waarin het Lichaam en het Bloed van Christus, onder de gedaanten van brood en wijn, door de priester aan het altaar aan God worden opgedragen en het Offer van het Kruis zodoende wordt hernieuwd. Met de Eucharistie wordt het Offer van Christus aan het Kruis niet alleen herdacht, maar volgens de Katholieke Leer bij elke viering opnieuw tegenwoordig gesteld. In die zin is de Heilige Mis ook daadwerkelijk een offerdienst. Dit in tegenstelling tot de protestantse theologie en eredienst, waarin de gebruikte symbolen (brood en wijn) slechts een tekenfunctie, een herinnerings- en gedenkingswaarde hebben en waar de offergedachte - net zoals in de Novus-ordo-liturgie - nadrukkelijk wordt afgewezen.

We moeten Traditionis Custodes dus interpreteren als een anti-katholiek document dat enkel is bedoeld voor de hardliners en de ideologische apparatsjiks binnen de afvallige Novus-ordo-sekte. Het document is zonder meer de straf van God voor de hele pseudo-traditionalistische wereld die nu al acht jaar volhardt in het in communie proberen te zijn met anti-paus Bergoglio.


Pseudo-traditionalisten gebruiken hypocriete sofismen om toch maar trouw te blijven aan hun Bergoglio en wat erger is, zij vielen ons aan omdat wij trouw zijn aan Paus Benedictus XVI; de enige échte Paus. Weten de Pseudo-traditionalisten dan niet dat dé Paus moet worden gehoorzaamd? Indien zij Bergoglio als hun 'paus' erkennen, dan moeten ze hem ook maar gehoorzamen en vanaf nu de mis van de schijnheilige 'paus' Paulus VI vieren, want indien zij ongehoorzaam zijn aan hun Bergoglio en zijn mis, dan zijn ze schismatiek.

Dachten de Pseudo-traditionalisten nu werkelijk, dat ze met hun kleinzielig gedoe en hun bochtenwerk zichzelf zouden kunnen redden? Weten zij niet dat God - net omdat Hij Almachtig is - ook de vijanden van de Kerk - zoals de Novus-Ordo-sekte met hun anti-paus - gebruikt om te straffen en te verlossen? Een beetje wierook en wat Brugse kant volstaan niet om gered te worden indien men niet bereid is om van de volle Waarheid te getuigen.

Acht jaar lang zwegen de Pseudo-traditionalisten en openden zij hun mond alleen maar om totaal onnodig hun trouw aan anti-paus Bergoglio te hernieuwen, in de ijdele hoop dat hij hen zo zou sparen.

Wij, de échte Katholieken - trouw aan Paus Benedictus XVI - hadden het goed gezien. De gecodificeerde Heilige Mis die 17 eeuwen lang de énige Mis binnen de Kerk was, kan niet plots verboden worden door een losgeslagen 'paus'.

“Wat heilig was voor de vorige generaties blijft voor ons groot en heilig en kan niet zomaar verboden of als schadelijk beschouwd worden”. Dat zijn niet mijn woorden, maar die van Paus Benedictus XVI, die dit op 7 juli 2007 in een brief aan alle bisschoppen schrijft, naar aanleiding van het Motu Proprio Summorum Pontificum, dat hij plechtig heeft afgekondigd.

Na 'paus' Paulus VI probeert Bergoglio de Heilige Mis nog eens af te schaffen! Lachwekkend! Géén enkele paus of anti-paus kan de Heilige Mis afschaffen! Géén mens kan afschaffen wat door God werd ingesteld! Deze
satanische aanval op de Heilige Mis van Bergoglio en zijn handlangers is gewoon een daad van apostasie!

Tot slot nog een korte boodschap aan de Novus-Ordo-sekte:

Lucas 16:2  Hij ontbood hem en zei: Wat hoor ik van u?
Geef rekenschap van uw beheer; want ge kunt geen rentmeester meer blijven.Harmagedón komt alleen in Openbaring 16:16 voor: “Ze brachten hen bijeen op de plaats die in het Hebreeuws Harmagedón heet”. Dit vers vertelt hoe de koningen die trouw zijn aan de Antichrist zich verzamelen voor de laatste aanval op Israël dat symbool staat voor de Katholieke Kerk. Bij Harmagedón zullen de Antichrist en zijn aanhangers definitief verslagen worden.

Openbaring 17:4  De Vrouw was in purper en scharlaken gekleed,
met goud, edelstenen en paarlen getooid. Ze droeg in haar hand
een gouden beker, vol van gruwelen en van de onreinheid harer ontucht.

De Hoer van Babylon of de Post-conciliaire Bastaardkerk
zou volgens de Openbaring hoererij plegen met het beest
en vervolgens ook door hem worden uitgeschakeld.

Misschien duidt deze hoererij op pseudoreligiositeit met een sterk politieke
en maatschappelijke betrokkenheid, die resulteert in een aanvaarden
van leringen die tegengesteld zijn aan de Katholieke Leer.

In de slag bij Harmágedon wordt de Eindstrijd beslist.


maandag 26 juli 2021

Tridentijnse Mis anno 2021


“In wezen is het Missaal van St.-Pius V het Gregoriaanse Sacramentarium.
Het Sacramentarium van Paus Gregorius de Grote (590-604) - het Gregorianum -
gaat terug op het Gelasiaans Sacramentarium van Paus Gelasius I (492-496)
dat op zijn beurt weer bouwt op het Leonisch Sacramentarium van Paus Leo de Grote (440-461),
in het Latijn ook het Leonianum of het Veronense genoemd.

We vinden de gebeden van de Canon van de Tidentijnse Mis uiteindelijk terug
in de verhandeling de Sacramentis van de Heilige Ambrosius van Milaan (1 januari 387).

Onze Mis gaat dus terug, zonder wezenlijke verandering,
tot het tijdperk waarin ze zich voor het eerst ontwikkelde
vanuit de oudste liturgie van allemaal.

Onze Mis herinnert nog steeds aan de liturgie,
uit de dagen toen de Caesars de wereld regeerden
en dachten dat zij het Geloof in Christus konden uitroeien;
toen onze voorvaderen elkaar voor zonsopgang ontmoetten
en een hymne zongen voor Christus onze God.

Het uiteindelijke resultaat van ons onderzoek is,
dat er ondanks enkele onopgeloste problemen,
ondanks enkele latere veranderingen,
in het Christendom
géén andere ritus is die zo eerbiedwaardig is als de onze."

Adrian Fortescue. The Mass: Een studie van de Romeinse liturgie (1912).zaterdag 17 juli 2021

Premier Alexander De Croo (Open VLD) en Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen bezochten vandaag Rochefort om er - volgens het persbericht - de lokale inwoners "een hart onder de riem te steken"...


De Croo en Von der Leyen - telg uit één van de grootste slavendrijversfamilies
(Robertson) uit de VS - paraderen door de vakkundig schoon geveegde straten
van Rochefort. Let op de prominent aanwezige koloniale Belgische en EU-vlaggen
(cfr. vlag van Congo-vrijstaat) die attent zijn opgehangen en de laatste bewoner
die door twee motards 'vakkundig' op afstand wordt gehouden...

Op een ogenblik waarop de lijken nog geborgen moeten worden,
en de meeste slachtoffers nog NUL hulp hebben ontvangen
is een dergelijke sightseeing tour ronduit weerzinwekkend.

Empathie = NUL

Een gebrek aan empathie kan omschreven worden als een breindefect
waardoor mensen zich niet in de situatie van anderen kunnen verplaatsen.

De empathisch-gestoorden beschouwen andere mensen niet
als volwaardige individuen met eigen gedachten en gevoelens.

Bij verschillende stoornissen speelt gebrekkige empathie een rol,
zoals bij borderline-persoonlijkheidsstoornis, narcistische persoonlijkheidsstoornis,
psychopathie en autisme. Sommige mensen hebben daardoor problemen
in de omgang met anderen en vermijden 'sociale' gebeurtenissen.


vrijdag 16 juli 2021

Nog ééntje die rijp is voor de psychiatrie:

Schoolmeester Frank Vandenbroucke beseft blijkbaar niet,
dat psychologen iets zijn voor rijke mensen die aandacht nodig hebben...


donderdag 15 juli 2021

Watersnood 2021 - Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V):

"Er komt hulp uit het buitenland"Onwillekeurig dringt zich een vergelijking op met het onderontwikkelde Bangladesh!

"Avondklok in Verviers tegen plunderingen, situatie alarmerend in Luik,
verschillende doden en vermisten"

De supreme socialist leader is na uren vertraging eindelijk ook in Chaudfontaine
aangekomen om de overstromingen te aanschouwen. Ook minister van
Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) is erbij. Hopelijk heeft hij
zijn lieslaarzen meegenomen, want het water staat een stuk hoger dan destijds...

Het is duidelijk, dat de politici dit land geruïneerd hebben!
Enkel zij zijn verantwoordelijk!


woensdag 14 juli 2021

BREAKING: Rellen in Parijs

Répression très forte en ce moment à Paris ou les manifestants contre le pass sanitaire et les mesures liberticides et anti sociales sont gazés et matraqués. On rappelle que ce 14 juillet avait été placé par Macron sous le signe de "la liberté"....

Zeer sterke repressie momenteel in Parijs waar de demonstranten tégen de gezondheidspas, en
tégen de vrijheidsberovende en anti-sociale maatregelen worden vergast en neergeknuppeld. Men herinnert eraan dat door Macron deze 14e juli in het teken van de "vrijheid" werd geplaatst.
BREAKING: De Britse minister Grant Shapps erkent op TV dat het corona-vaccin de mensen veel kwetsbaarder maakt voor... coronaGrant Shapps, de Britse minister van Transport, erkende in het programma BBC Breakfast op tamelijk nonchalante wijze dat ‘wij weten dat dubbel (volledig) gevaccineerden veel waarschijnlijk coronavirus krijgen en bij zich dragen…’

Bron: BBC


Commentaar van de Amerikaanse radio host Hal Turner: ‘Dit lijkt te beteken dat ze tegen u allemaal hebben gelogen toen ze zeiden dat als u volledig gevaccineerd zou zijn, u naar uw normale leven terug zou kunnen keren’.

‘En nu zeggen ze tegen u dat u feitelijk Tyfus Mary bent’. Die term is afkomstig van Mary Mallon, die volgens de annalen begin vorige eeuw een symptoomloze drager van buiktyfus was, en 47 mensen zou hebben aangestoken, waarvan er 3 stierven.

Link:

https://halturnerradioshow.com/index.php/en/news-page/world/uk-politician-admits-on-live-television-that-the-more-covid-vaccines-people-have-had-the-more-likely-they-are-to-get-and-transmit-covidHet zijn dus - zoals wij enkele weken geleden al schreven - effectief de gevaccineerden die een bedreiging vormen voor de niet-gevaccineerden!!!


Tropea in Calabria

maandag 12 juli 2021

Waarvoor wij al maanden geleden hebben gewaarschuwd, is gebeurd: "Frankrijk en Griekenland verplichten vaccinatie voor alle werknemers in de zorgsector" en worden daardoor de facto Nazi-dictaturen
Frankrijk verplicht de coronavaccinatie voor alle personeel dat in de zorgsector werkt. Dat heeft president Emmanuel Macron aangekondigd tijdens een toespraak. Ook Griekenland kondigt dezelfde maatregel aan. Macron moedigt alle Fransen aan om zich te laten vaccineren. "Het vaccin beschermt ons ook tegen de deltavariant. Als iedereen gevaccineerd is, kunnen we terug leven zoals voor de uitbraak van de coronapandemie."

Alle werknemers die in zorginstellingen werken in Frankrijk moeten tegen 15 september gevaccineerd zijn tegen het coronavirus. Dat heeft de Franse president Emmanuel Macron aangekondigd in een televisietoespraak.

De maatregel geldt voor alle werknemers van ziekenhuizen, woonzorgcentra en instellingen voor personen met een handicap. Ook thuisverpleegkundigen moeten gevaccineerd zijn tegen midden september. Volgens Macron zijn momenteel 9 miljoen doses coronavaccin beschikbaar. De president benadrukte ook dat men zich de vraag zal moeten stellen of de vaccinatie voor alle Fransen verplicht moet worden, als de vaccinatiecampagne niet snel genoeg vooruit gaat.

De Griekse eerste minister Kyriakos Mitsotakis kondigde eerder op de avond eveneens aan dat alle mensen die in de ziekenhuis- en zorgsector werken verplicht moeten worden gevaccineerd in zijn land. In Griekenland gaat de verplichting ten laatste op 16 augustus in voor personeel in woonzorgcentra. Voor mensen die in de gezondheidszorg werken geldt de verplichting vanaf 1 september.


Pass sanitaire

Macron kondigde daarnaast een uitbreiding van de zogenoemde "pass sanitaire" of gezondheidspas aan die iedereen vanaf volgende maand zal moeten kunnen voorleggen om binnen te mogen in cafés, restaurants, winkelcentra, vliegtuigen, treinen, bioscopen en ga zo maar door. Enkel wie is gevaccineerd of wie een negatieve test kan voorleggen, zal daar nog binnen mogen.

Vanaf volgend schooljaar organiseert Frankrijk specifieke vaccinatiecampagnes voor de scholen. In Frankrijk is de vaccinatie, net zoals in België, mogelijk vanaf 12 jaar. Nog vanaf september zullen de mensen die al volledig gevaccineerd zijn, een herinnering krijgen om ook een derde prik te kunnen krijgen om de weerstand tegen het virus te verhogen. Het gaat in eerste instantie over de mensen die al in januari en februari hun vaccins kregen.

We wensen Emmanuel de Robespierre alvast héél véél succes met zijn 'moedige' plannen, maar dit gaat hem niet worden! Het einde van Macron komt nu wel in zicht!

zaterdag 10 juli 2021

De Heilige Amandina van Schakkebroek (Schakkebroek, Herk-de-Stad, 28 december 1872 - Taiyuan in de provincie Shanxi, China, 9 juli 1900)

De Heilige Amandina van Schakkebroek (Schakkebroek, Herk-de-Stad, 28 december 1872 - Taiyuan, 9 juli 1900), geboren als Maria-Pauline Jeuris, was een Belgische missiezuster in China. Na een uitwijzing genegeerd te hebben werd ze met andere Christenen tijdens de Bokseropstand terechtgesteld.

Als lid van de Derde Orde trad ze als novice op 19 juli 1895 in bij de Zusters Franciscanessen van Maria in de Kongostraat in Antwerpen. Deze jonge Franse congregatie was helemaal op missiewerk gericht en ook zij opteerde dus voor missiewerk - in navolging van haar zuster Rosalie - met als kloosternaam Honorine. In het klooster nam Pauline de naam Maria-Amandina aan, in navolging van de Heilige Amandus, Apostel van Vlaanderen. In 1896 trok zij naar Marseille om er voor verpleegster te studeren. Ze legde haar kloostergeloften af op 6 juni 1898.

Eind 1898 was Mgr. Francesco Fogolla, hulpbisschop van Mgr. Gregorio Grassi, apostolisch vicaris van de Shanxi in China op bezoek in Marseille om zusters voor hun missie te bekomen.

Op 12 maart 1899 kon Zuster Amandina samen met Mgr. Fogolla en zes andere zusters naar China vertrekken, met de stoomboot Salazië van de lijn Marseille-Sjanghai.

De groep bestond uit zeven zusters van wie Zuster Hermine (gedoopt Irma) Grivot overste was. Zij was een française uit Beaune, Frankrijk; op dat moment 33 jaar oud.

De andere zes waren:

Zuster Maria de la Paix (gedoopt Marianna) Giuliani uit Bolsena, Italië; Zuster Maria Chiara (gedoopt Celina) Nanetti uit Parma, Italië; Zuster Maria van de H. Nathalia (gedoopt Jeanne-Marie) Guerguin uit St-Brieuc, Bretagne; Zuster Maria van St-Just (gedoopt Anna) Moreau uit Nantes, Frankrijk; Zuster Marie-Adolphine (gedoopt Anna Catharina; roepnaam Kaatje) Dierckx uit Ossendrecht, Nederland, 33 jaar; Zuster Maria Amandina (gedoopt Paulina Jeuris, roepnaam Plinneke) uit Schakkebroek, België; 27 jaar.

Zij voeren via het Suezkanaal. Op 29 maart 1899 ontmoette ze in Colombo in Sri-Lanka haar zuster Honorine, die daar missiezuster was. Op 14 april 1899 kwamen ze aan in Shanghai. Hier nam een deel van de groep zusters afscheid om zich naar hun missiewerk in het gebied van de Jangtsekiang (Blauwe Rivier) te begeven.

Zuster Amandine voegde zich met de rest van de groep bij Mgr. Fogolla en vervolgens voeren zij naar Tianjin, waar ze op 28 april 1899 aankwamen. Hier namen ze de trein tot Peking. Daarna hadden ze een twaalf uur durende treinreis van Peking naar Baoding. In Baoding werden ze feestelijk onthaald en rondgereden in riksja's. Ze verbleven enkele dagen in Baoding om uit te rusten. Met een karavaan van veertig personen, draagstoelen en ezels gingen ze verder naar Taiyuan, waar ze op 4 mei 1899 aankwamen. Ook daar werden ze feestelijk onthaald.

Ze werkte in Taiyuan in de provincie Shanxi in een weeshuis en richtte er haar dispensarium in. De zusters trokken zich vooral het lot van wezen en achtergelaten kinderen aan. Amandina was er werkzaam als verpleegster en in de farmacie. Eigenhandig doopte zij heel wat kinderen die bij haar werden binnengebracht en vaak al snel overleden. Zelf bleef ze ook niet gespaard, want in de lente van 1900 werd ze zwaar ziek. Net toen men haar al wilde opgeven, herstelde ze miraculeus.

In het kader van de Bokseropstand was er een vijandig politiek klimaat ten aanzien van westerlingen en katholieke missionarissen in China. Op 1 juli 1900 werd een edict uitgevaardigd waarbij de Katholieke missionarissen in Taiyuan (hoofdstad van de provincie Shanxi) op straffe van dood werden uitgewezen. Alhoewel Mgr. Fogolla en anderen aandrongen hieraan gehoor te geven, wilden de missiezusters toch op hun post blijven. Op 9 juli 1900 werd Amandina na een publiek proces door onthoofding terechtgesteld, samen met 31 andere missionarissen en Chinese bekeerlingen. Vier dagen lang bleven de lijken liggen, waarna ze buiten de stadsmuren begraven werden. De hoofden van bisschoppen Grassi en Fogolla werden in een soort kooi bij de stadspoorten tentoongesteld.

Na de inval van de acht westerse mogendheden in Peking capituleerde keizerin Cixi en werd op 7 september 1901 het Bokserprotocol ondertekend. Als gevolg hiervan werden de lijken opgegraven en ondergebracht in een erepaviljoen op de koer van het gerechtshof van Shanxi. Dit werd op 24 maart 1903 officieel ingehuldigd.

De Heilige Martelaren van Shanxi op een foto uit 1898

vrijdag 9 juli 2021

Na het 'Vlaams ereteken' voor rector Caroline Pauwels van de VUB is het duidelijk dat de N-VA 'valse opositie' is en ook een dependance van de vrijmetselarij is

De vermeende ‘scheiding tussen Kerk en staat’ in België is pure fictie

vrtNWS: Premier De Croo tikt regeringscommissaris Haouach hard op de vingers: "Geen enkele ruimte meer voor nieuwe incidenten"Premier Alexander De Croo (Open VLD) heeft Ihsane Haouach, regeringscommissaris bij het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen (IVGM), de wacht aangezegd na haar controversiële uitspraak van afgelopen weekend. Haouach had zich in een interview met Le Soir afgevraagd hoe de scheiding tussen kerk en staat "kan passen in een veranderende demografie".

Zowel vanop de oppositie- als de meerderheidsbanken werd regerings­commissaris Ihsane Haouach donderdag fel onder vuur genomen. Nadat haar benoeming eerder al een politieke rel had veroorzaakt, omdat ze een hoofddoek draagt, heeft de regeringscommissaris weer flinke kritiek geoogst. Aanleiding dit keer was een interview in de Franstalige krant Le Soir. Daarin vroeg ze zich af hoe de scheiding tussen kerk en staat "kan passen in een veranderende demografie". Nadien probeerde ze op Facebook nog de brokken te lijmen door te verduidelijken dat ze "het principe van de scheiding tussen kerk en staat, noch de toepassing van dat principe, in vraag wil stellen”.

De kritiek vanop zowat alle banken viel duidelijk niet in dovemansoren bij premier Alexander De Croo. In zijn antwoord op een spervuur van vragen zei de eerste minister dat de Grondwet, met o.a. zijn vrijheid van eredienst en zijn scheiding tussen Kerk en staat, de basis is van de Belgische samenleving. De Croo zei scherp dat aan geen van deze grondrechten getornd kan worden en dat ze niet gerelativeerd kunnen worden. [De reactie van De Croo is natuurlijk totale fictie. De Belgische Grondwet kent géén ‘scheiding tussen Kerk en staat’. Ook dat de ‘scheiding tussen Kerk en staat’ de basis zou zijn van de Belgische samenleving, is natuurlijk ronduit grotesk! De ‘scheiding tussen Kerk en staat’ heeft trouwens niets met ‘grondrechten’ te maken.]

Staatssecretaris voor Gendergelijkheid Sarah Schlitz (Ecolo), die verantwoordelijk is voor de aanstelling van de regeringscommissaris, benadrukte van haar kant dat Haouach in een gesprek met haar heeft verzekerd dat zij de fundamentele rechten en vrijheden in de grondwet verdedigt en dat ze geen publieke verklaringen meer zal doen.

Bron: vrtNWS


‘Scheiding tussen Kerk en staat’?


De Belgische Grondwet kent géén artikel dat expliciet tot scheiding van Kerk en staat dwingt. Maar de scheiding zou wél kunnen worden geconcludeerd door de artikelen 20, 21, 22 en 181 van de Belgische grondwet in samenhang te beschouwen. Men noemt dit stelsel ook wel een stelsel van ‘relatieve scheiding’ of ‘onderlinge onafhankelijkheid’, omwille van het feit dat de Belgische overheid ondanks de principiële ‘scheiding van Kerk en staat’ toch instaat voor het onderhoud en de oprichting van gebedshuizen en het betalen van een wedde voor bedienaren van de (erkende) erediensten (art. 181 §1).


Grondwet


Art. 19 De vrijheid van eredienst, de vrije openbare uitoefening ervan, alsmede de vrijheid om op elk gebied zijn mening te uiten, zijn gewaarborgd, behoudens bestraffing van de misdrijven die ter gelegenheid van het gebruikmaken van die vrijheden worden gepleegd.

Art. 20 Niemand kan worden gedwongen op enigerlei wijze deel te nemen aan handelingen en aan plechtigheden van een eredienst of de rustdagen ervan te onderhouden.

Art. 21 De Staat heeft niet het recht zich te bemoeien met de benoeming of de installatie der bedienaren van enige eredienst of hun te verbieden briefwisseling te houden met hun overheid en de akten van deze overheid openbaar te maken, onverminderd, in laatstgenoemd geval, de gewone aansprakelijkheid inzake drukpers en openbaarmaking.

Het burgerlijk huwelijk moet altijd aan de huwelijksinzegening voorafgaan, behoudens de uitzonderingen door de wet te stellen, indien daartoe redenen zijn.

Art. 181 § 1. De wedden en pensioenen van de bedienaren der erediensten komen ten laste van de Staat; de daartoe vereiste bedragen worden jaarlijks op de begroting uitgetrokken.


Enkele bedenkingen:


Alleen al de bepaling: “Het burgerlijk huwelijk moet altijd aan de huwelijksinzegening voorafgaan” toont aan, dat er géén scheiding is tussen Kerk en staat.

Hoe kan de staat de wedden en pensioenen van de bedienaren der erediensten uitbetalen indien er een ‘scheiding tussen Kerk en staat’ zou zijn? De bedienaren van de erediensten zijn dan ook de facto staatsambtenaren.

In plaats van een scheiding tussen Kerk en staat of een ‘relatieve scheiding’ of een ‘onderlinge onafhankelijkheid’ zou men beter spreken van een de facto staatskerk die door de staat wordt onderhouden en gecontroleerd.

En dat alles omdat Ihsane Haouach zich in een interview met Le Soir had afgevraagd hoe de ‘scheiding tussen Kerk en staat’ "kan passen in een veranderende demografie".

Ihsane Haouach die nu toch nog haar ontslag heeft aangeboden als regeringscommissaris bij het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen. Dat meldt het persagentschap Belga. Haouach lag als vrouw met een hoofddoek zwaar onder vuur na een controversiële uitspraak over de scheiding tussen Kerk en staat.

Toch blijkt nog maar eens, dat de maçonnieke Bastaardkerk en de vrijmetselaars-staat één zijn!

Maratea, Monte San Biagio, Basilicata, Italiadonderdag 8 juli 2021

Thierry Baudet tegen de Nederlandse Kamer: "Jullie zijn allemaal GEK geworden!"

UP-DATE: TE LAAT...

Beste bewijs dat hij gelijk heeft – You Tube verwijdert wéér video van Thierry Baudet

De sterftecijfers voor Cojona zijn niet hoger dan voor de griep. Het aantal besmettingen is kunstmatig opgeblazen met valse PCR-tests met het doel lockdowns op te leggen, zodat mensen zouden smeken om hun vrijheid, en dan zelfs bereid zouden zijn experimentele gentherapie, vermomd als vaccins waarvan de lange termijn effecten niet bekend zijn, te aanvaarden. Waarna de gevaccineerden een QR-slaven-code krijgen, waar in de zeer nabije toekomst niet alleen de vaccinatiestatus op af te lezen zal zijn, maar al die factoren die de sociale kredietscore van de lijfeigene bepalen.

woensdag 7 juli 2021

Summorum Pontificum 2021

Anoniem zei: "In de geest van 2 Kor 1:24 schrijf ik"

Waarom COVID zoals AIDS is: een Life-style-ziekte die politiek wordt misbruikt


HIV meets COVID = beide visualiseringen van de respectieve virussen zijn volstrekt imaginair

In 1981 zagen dokters in New York en Los Angeles gezonde jonge mannen ziek worden en binnen de paar maanden sterven, klaarblijkelijk door een defect immuunsysteem. In 1983 identificeerden virologen een nieuw pathogeen: HIV.

De eerste overeenkomst tussen Covid en AIDS is, dat 'ze' onmiddellijk een vaccin hadden, dat (1) niet werkte, (2) de patiënt uiteindelijk doodde, (3) 'novel' was, en (4) waarmee de fabrikant zijn zakken gevuld heeft. Oorspronkelijk was de sterfteratio voor AIDS 100%, maar naarmate men de doses van het 'vaccin' verlaagde, steeg de overlevingskans. Na verjaring van de patenten van het vaccin steeg de overlevingskans naar vrijwel 100%.

A propos, het AIDS-vaccin werd door GlaxoSmithKline geproduceerd. Het verwondert me niet dat GSK voorlopig geen Covid-vaccin op de markt gebracht heeft.

Een tweede, belangrijkere overeenkomst tussen Covid en AIDS is de politieke context.

Virologen ontdekten snel dat homoseksuele mannen en intraveneuze druggebruikers een veel hoger risico liepen op besmetting. Men vreesde dat indien men deze realiteit openlijk zou verklaren, dat (1) omwille van politieke en publieke opinie van deze twee groepen (begin jaren 1980) er geen subsidie beschikbaar gemaakt zou worden voor onderzoek naar de HIV/AIDS, en (2) dat deze twee groepen verder gestigmatiseerd zouden worden door een ziekte die duidelijk een ‘life-style’-ziekte was.

Vervolgens beschouwde elk onderzoekproject dat gefinancierd werd door overheidssubsidies niet alleen homoseksuelen en drugverslaafden, maar elke demografie, zowel mannelijk, vrouwelijk, jong, oud, dik, dun, onafhankelijk van sociale achtergrond, of seksuele 'geaardheid' – die niet vermeld werd – of al dan niet seksueel actief was, als een risico-groep.

De publieke informatiecampagnes van de overheid hadden één boodschap; “Iedereen loopt risico”. Hetgeen ronduit een leugen was. Maar de leugen diende om publieke steun te vinden voor overheidsfinanciering voor het onderzoek naar HIV/AIDS.

Dit had twee kwalijke bijeffecten: (1) de groep die de steun nodig had, kreeg die niet (genoeg), en (2) iedereen was bang.

DIT MAAKT DE POLITIEKE RESPONS OP HIV/AIDS IDENTIEK AAN DE RESPONS OP COVID --- MEN SPEELT EEN SPEL MET GUNSTELINGEN --- en houdt het volk voor dom.

Voor AIDS werden homoseksuele mannen en intraveneuze druggebruikers beschermd tegen stigmatisatie, hetgeen leidde tot een situatie waarin ze de nodige aandacht en hulp niet kregen omdat (1) het geen probleem was dat beperkt was tot hun levenswijze, maar belangrijker (2) omdat alle andere groepen zoveel hulp kregen. Vandaag met Covid zijn het de ouden van dagen die de hulp niet krijgen.

Tot nu toe doet men er mijn inziens niets aan om rusthuizen Covid-vrij te houden, terwijl als het ware kinderen alleen een school binnen mogen na het afleggen van een negatieve Covid-test.

Omdat net zoals met HIV/AIDS ook iedereen bang moet worden gemaakt voor Covid-19, doet men er alles aan om besmettingen te ontdekken bij jongere generaties, en liefst bij kinderen. Dit vergroot de afzetmarkt voor het vaccin en de test. Dit leidde onder andere tot een verplichte HIV/AIDS-test voor pasgeboren baby's in New York in de jaren 1980/90.

Herinner u ook de Aids-babies in Afrika, waarvoor net zoals Covid, ettelijke miljarden steun ‘beloofd’ werd door de G7. De vaccins voor Afrika die de G7 vorige maand beloofd heeft, zijn déjà vu.


De politieke reactie op Covid en AIDS is identiek

Daarenboven is AIDS net zoals Covid in zekere mate een ‘life-style’-ziekte; namelijk dieet.

Het verband tussen Covid-mortaliteit en leeftijd is duidelijk en heeft uiteraard niets te maken met life-style, maar wél alles met het feit, dat oude mensen sterven.

Maar in de politieke drang om iedereen bang te maken, verzwijgt men dat er een overduidelijke LINK BESTAAT TUSSEN COVID-MORTALITEIT EN OVERGEWICHT.

Uw gewicht is een life-style-keuze – tenzij er een klinische reden bestaat voor overgewicht zoals diabetes of nierziekte.

In april heeft The Lanclet het definitieve onderzoek gepubliceerd van een studie over de link tussen Covid-mortaliteit, hospitalisatie en overgewicht.

Het blijkt dat voor mensen ouder dan 70 jaar overgewicht weinig invloed heeft op de uitkomst van een Covid-besmetting en mogelijk resulterend ziektebeeld dat tot hospitalisatie en/of dood leidt. Oude mensen hebben een verlaagd immuunsysteem en oude mensen sterven nu eenmaal.

Het blijkt ook dat hoe jonger de patiënt, hoe hoger de invloed van overgewicht is op het verloop van het mogelijk resulterend ziektebeeld.

IEDEREEN – zoals uit de data van 7 miljoen Britten blijkt – iedereen jonger dan 70 jaar die met Covid gehospitaliseerd is, WAS ZWAARLIJVIG.

Men moet niet eens obees/morbide zwaarlijvig zijn, een Body Mass Index (BMI) van meer dan 35 is genoeg. (Een BMI van 18 tot 25 is normaal)

Een persoon met BMI >35 tussen 40 en 60 jaar, heeft 5 keer meer kans van Covid te sterven dan iemand met een normale BMI. Iemand jonger dan 40 met een normale BMI loopt 0,0001% kans met Covid te sterven. Dat zijn zij die aan iets anders sterven en toevallig met Covid besmet waren. Zelfs in de leeftijdsgroep van 40-59, was de mortaliteit 0,001% voor mensen met een normale BMI.

Met andere woorden: ga op dieet en je overlevingskans gaat omhoog, veel meer dan met een vaccin – ZONDER de negatieve neveneffecten van het vaccin, maar MET de positieve neveneffecten van een gezond gewicht.


BESLUIT

Natuurlijk heeft niemand in de pers dit onderzoekt vermeld.

Natuurlijk niet; het is gewoon niet ‘in’ om patiënten tot slachtoffer van hun levenswijze te maken – net zoals een generatie terug met HIV-patiënten.

Alleen deze keer, heeft men niet alleen iedereen bang gemaakt met iets dat essentieel géén risico inhoudt, maar heeft men een lockdown-theater gespeeld dat onmetelijk veel meer schade heeft aangericht dan de HIV-propaganda een generatie terug; niet in het geringste aan de ontwikkeling van de jeugd.

Op academisch vlak, hebben ze een heel schooljaar leerachterstand.

Op fysisch gebied; Als je vandaag jongeren ziet --- vooral bij meisjes valt het op omdat ze wanneer de zon schijnt ze op straat alleen hun meest intieme zones verhullen --- ZE ZIEN ER ECHT NIET GOED UIT. Bleek, te mager of te vet, gebrek aan spierspanning (spiertonus), de huid vertoont tekenen van gebrek aan bloeddoorstroming. De huid is week, met een gebrek aan elasticiteit, alsof ze 50 jaar oud zijn. Dit is vast en zeker het resultaat van een jaar lang binnen stil zitten zonder beweging en een slecht dieet --- met alle kwalijke gevolgen voor postuur en beenderstelsel van dien. De manier waarop ze wandelen, is onzeker en krom t.g.v. te zwakke spieren, (en ik vermoed ook door gebrek aan zelfvertrouwen).

Ook op psychisch vlak hoor ik ook niet veel goed nieuws.

Wat men met de jeugd gedaan heeft, zal de geschiedenis ingaan als de grootste misdaad tegen de mensheid ooit.

Voer de legerdienstplicht terug in. De jeugd heeft het nodig. Want eerlijk gezegd, wat is een jaar meer of minder wanneer je er een levenslang voordeel uit haalt.

dinsdag 6 juli 2021

Verenigd Koninkrijk: 62% van alle sterfgevallen in verband met Covid-19 doen zich voor bij mensen die 'gevaccineerd' waren...

Wouter Beke: "70% van de Vlamingen kreeg eerste prik, amper 86.000 weigeraars"
en dat terwijl 30% van de Vlamingen nog steeds 1.800.000 is.
Het sommetje van Beke klopt dus niet!

Verenigd Koninkrijk: 62% van alle sterfgevallen in verband met Covid-19 doen zich voor bij mensen die 'gevaccineerd' waren

Zie tabel op pagina 14 in het rapport.

Link:

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/997418/Variants_of_Concern_VOC_Technical_Briefing_17.pdf
Achtung Corona: "Feesten verboden"

De organisatie Jongerentravel uit Mechelen annuleert volgens vrtNWS deze maand alvast haar reizen naar Spanje. Tien reizigers op driehonderd hebben positief getest op reis (= 3,33%). Slechts één persoon is ook effectief ziek (= 0,33%). Er zitten op dit moment nog een 300-tal deelnemers van Jongerentravel in Spanje, 130 daarvan keren vandaag terug.

Dus, na een zomervakantie vol met feesten is 1 persoon op 1000 ziek. Zou dat zoveel anders zijn dan 10 jaar geleden? Zomergriepje?

maandag 5 juli 2021

Bergoglio naar het Gemelli afgevoerd, terwijl Paus Benedictus bidt voor Bergoglio die enig gebed wel eens nodig zou kunnen hebben om niet in de hel te eindigen

Buiten de linkse media is blijkbaar niemand geïnteresseerd in het lot van Bergoglio
De CIA bereidt zich intussen al voor op een nieuw Conclaaf om opnieuw
een 'Amerikaanse paus' te laten verkiezen...

zondag 4 juli 2021

Benedetto XVI - Pensieri sull'Europa - 15 oktober 2012Paus Benedictus XVI – Het spreekt vanzelf dat Europa vandaag veel gewicht legt op de wereld, hetzij economisch, cultureel of intellectueel. En in verhouding met dat gewicht, heeft het een grote verantwoordelijkheid. Maar Europa moet, zoals u zegt, nog zijn volle identiteit vinden om in overeenstemming met zijn verantwoordelijkheid te kunnen spreken en optreden. Het probleem is vandaag volgens mij niet meer de nationale verscheidenheid. Het gaat om een verscheidenheid die God zij dank, geen verdeeldheid meer is. De volken blijven bestaan in hun verscheidenheid qua cultuur, humaniteit en temperament: dat vormt de complementaire rijkdom waaruit een grote symfonie van culturen ontstaat. Fundamenteel, is het één gemeenschappelijke cultuur. Het probleem van Europa om zijn identiteit te vinden, lijkt mij te komen uit het feit dat wij in Europa vandaag twee zielen hebben. De ene is de abstracte, antihistorische rede, die alles wil beheersen omdat zij zich boven alle culturen waant. Een rede die zich tenslotte zelf heeft uitgevonden en die zich van alle tradities en culturele waarden wil losmaken ten gunste van een abstracte rationaliteit. De eerste rechtsuitspraak van Straatsburg ging over het kruisbeeld; dat was een voorbeeld van deze abstracte rede die zich van alle tradities, zelfs de geschiedenis, wil bevrijden. Maar zo kan men niet leven. Meer nog, de “pure rede” wordt zelf geconditioneerd door een bepaalde historische situatie en kan slechts in die context bestaan. De andere ziel van Europa zou men Christelijk kunnen noemen: zij staat open voor al wat redelijk is, zij heeft de stoutmoedigheid van de rede en de vrijheid van de kritische rede geschapen, maar blijft verankerd in de wortels die aan de oorsprong liggen van dit Europa, die het opgebouwd hebben op de grote waarden, intuïties en visie van het Christelijk Geloof. Zoals u zei, het is vooral in de oecumenische dialoog tussen de Katholieke Kerk en de orthodoxe en protestantse kerken, dat deze ziel een gemeenschappelijke uitdrukking moet vinden en dat zij deze abstracte rede ook moet ontmoeten, dat wil zeggen zij moet de kritische vrijheid van de rede aanvaarden en bewaren ten overstaan van wat zij kan doen en gedaan heeft, zij moet ze in praktijk brengen, concreet maken op grond van en in samenhang met de grote waarden die het christendom ons gegeven heeft. Het is maar in deze synthese dat Europa kan wegen op de interculturele dialoog van de mensheid van vandaag en morgen, want een rede die zich losgemaakt heeft van alle culturen kan geen interculturele dialoog aangaan. Alleen een rede die een historische en morele identiteit heeft, kan ook tot anderen spreken, een “interculturaliteit” nastreven waarin iedereen een plaats heeft en een fundamentele eenheid kan vinden in deze waarden die de wegen voor de toekomst, voor een nieuw humanisme kunnen openen: dat moet ons doel zijn. En voor ons ontspringt dit humanisme juist aan de grote idee van de mens naar Gods beeld en gelijkenis.

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer

2 Timoteüs 2:3 Neem ook uw aandeel in het lijden als een goed krijgsknecht van Christus Jezus

2 Timoteüs 2:3  Neem ook uw aandeel in het lijden als een goed krijgsknecht van Christus Jezus
-------- “Wij zijn de zonen van de Kruisvaarders en we zullen niet terugdeinzen voor de zonen van Voltaire.” -------- -------- “We are the sons of the Crusaders and we shall not recoil before the sons of Voltaire.” ------------------------- -------- “Noi siamo i figli dei Crociati e non indietreggeremo davanti ai figli di Voltaire!” ---------------------------------