BREAKING NEWS

News Ticker --- 31-12-2022 SEDE VACANTE 31 DECEMBER 2022 --- Einde berichten ---

zondag 29 december 2013

Aartsbisschop Gerhard Ludwig Müller, de Prefect van de Congregatie voor de Geloofsleer zegt: "De Kerk heeft niet de bevoegdheid om de Woorden en de Geboden van God te relativeren."

Die Kirche hat keine Autorität, die Gebote Gottes zu relativieren

27.12.2013

Glaubenspräfekt Müller: Bischofskonferenzen „Koordinatoren, nicht Vize-Päpste“ – Kardinal Meisner warnt vor Anpassung an Zeitgeist

Müller wörtlich: „Die Kirche hat keine Autorität, die Worte und Gebote Gottes zu relativieren.“

"De Kerk heeft niet de bevoegdheid om de Woorden en de Geboden van God te relativeren."

"Nationale 'kerken' bestaan niet."

"De voorzitters van de nationale bisschoppenconferenties zijn géén vice-pausen."

"Er zijn géén twee pausen."

"De hertrouwde gescheidenen zullen ook in de toekomst géén Communie krijgen."

"Noch de Paus, noch een Synode, kunnen hertrouwde gescheidenen tot de Sacramenten toelaten."

"Om de Sacramenten te kunnen ontvangen, moet men aan een aantal objectieve criteria voldoen."

"De Kerkelijke Leer mag niet aan de omstandigheden worden aangepast."

"De Kerk is géén politieke partij die enquêtes organiseert om tot een consensus te komen."

Bron: Die Tagespost

Link:

http://www.die-tagespost.de/Die-Kirche-hat-keine-Autoritaet-die-Gebote-Gottes-zu-relativieren;art456,148531ZIE OOK:

De Aartsbisschop van Freiburg, Robert Zollitsch, zegt: "Abortus is géén mensenrecht"

http://kavlaanderen.blogspot.be/2013/12/de-aartsbisschop-van-freiburg-robert.html

In 2013 sloten 93 abortus-'klinieken' in de VS hun deuren... Een nieuw record!

Onze-Lieve-Vrouw is onze Voorspreekster; onze "Advocata Nostra"


dinsdag 17 december 2013

Kerknet: "IPB vraagt dat systematische vermindering van aantal bedienaars van de eredienst een halt wordt togeroepen"

Het [ketterse] Bureau van het Interdiocesaan Pastoraal Beraad, het interdiocesaan overleg- en adviesorgaan van de Vlaamse kerkgemeenschap waarin alle geledingen van de katholieke kerkgemeenschap vertegenwoordigd zijn [behalve de Katholieken], schreef een brief aan de Belgische bisschoppen met betrekking tot de verloning van de parochie-assistenten [!]. Daarin drukt het overlegorgaan van Vlaamse [vrijzinnige] leken zijn waardering uit voor wat de bisschoppen reeds ondernomen hebben. Tegelijk wordt gevraagd deze kwestie als hoge prioriteit verder op te volgen.

“Wij weten dat de bisschoppen zelf al oplossingen hebben gezocht en wij waarderen dit. Wij zien echter dat het ‘politieke spel’ van enkelen niet toelaat om de inzet van velen, waaronder de bisschoppen, te verzilveren. Om een toekomstgericht personeelsbeleid mogelijk te maken is het hoog tijd dat de systematische vermindering van het aantal bedienaars van de eredienst een halt wordt toegeroepen.”

“Het IPB betreurt dat waardevol potentieel in dienst van de geloofsgemeenschappen verloren gaat omwille van een eenzijdige invulling van het begrip ‘bedienaar van de eredienst’ [!]. Leken met degelijke vorming en grote verantwoordelijkheidszin worden tot op vandaag niet benoemd in de vrijgekomen plaatsen. Het IPB vraagt met aandrang deze kwestie prioritair te blijven opvolgen en wenst met de bisschoppen samen te ijveren voor een betere omkadering van de parochieassistenten en samen te werken aan een snelle doorbraak in het dossier. “

Bron: Kerknet


Parochie-assistenten zijn géén 'bedienaars van de eredienst'!!!

KAVlaanderen roept de Vlaamse bisschoppen op om de rol van 'parochie-assistent' volledig af te schaffen! 

donderdag 12 december 2013

Bert Claerhout van ‘Kerk&Leven’: "Actief pluralisme is verworden tot illusie"

Volgens hoofdredacteur Bert Claerhout van ‘Kerk&Leven’ spreekt de manier waarop de Senaatscommissie Justitie en Sociale Zaken de uitbreiding van de euthanasiewet goedkeurde naar oordeelsbekwame minderjarigen die fysiek ondraaglijk lijden boekdelen over hoe onze politici aankijken tegen ethische kwesties.

“Het is overduidelijk dat het streven naar een morele consensus bij ethische debatten in ons land niet meer aan de orde is. Ideologische en politieke spelletjes winnen het van een serene besluitvorming die rekening houdt met de diverse sociale medespelers – levensbeschouwingen en religies inbegrepen. De eenzijdige berichtgeving in de media, in het bijzonder in het geval van euthanasie, versterkt die evolutie. Het zogenaamde ‘actieve pluralisme’ waarop velen het afgelopen decennium hun hoop hadden gevestigd, is verworden tot een illusie.”

“De realiteit leert dat godsdiensten, religies en wereldbeschouwingen – onder het motto godsdienst is privé – niet als ernstige partners in de cultuur- en samenlevingsopbouw worden aangezien, maar veeleer als relieken uit het verleden. Als het van Open Vld afhangt, zo bleek recentelijk op het partijcongres, moet de overheid zelfs stoppen met het financieren van religies en levensbeschouwingen. Meteen weten we welke plaats deze, en ongetwijfeld ook sommige andere partijen, nog toekennen aan godsdiensten en religies in het publieke domein: geen. Die bekrompenheid van denken laat zich maatschappelijk almaar scherper gevoelen.”

Bron: Kerknet/Kerk en leven


Beste Bert Claerhout,

In plaats van nu te komen jammeren, zou u misschien eens de hand in eigen boezem kunnen steken.

Wat heeft 'Kerk en leven' gedaan om de uitbreiding van de euthanasiewet tegen te houden?

NIETS!


Wat heeft 'Kerknet' gedaan om de uitbreiding van de euthanasiewet tegen te houden?

NIETS!


Wat heeft 'Tertio' gedaan om de uitbreiding van de euthanasiewet tegen te houden?
 
NIETS!


Wat hebben de Belgische bisschoppen gedaan om de uitbreiding van de euthanasiewet tegen te houden?

NIETS!


Om gehoord te worden in het maatschappelijke debat, moet men eerst en vooral zijn mond durven open te trekken!

Vanuit de Kerk in Vlaanderen hebben we helemaal NIETS gehoord!

Waarom jammeren dat men niet gehoord is, wanneer men ook helemaal niets gezegd heeft?

Huichelaars!

"Vijgen na Pasen" zou ik zeggen, maar over euthanasie is het laatste woord nog niet gezegd!

maandag 9 december 2013

zaterdag 7 december 2013

Nelson Mandela: rolmodel of crimineel?Hij was geen politieke gevangene, maar een terrorist die door de Sovjets werd gefinancierd en bewapend.

Mandela bekende 156 daden van geweld en terrorisme.

ANC = African National Congress = Abortus, Nepotisme en Corruptie


Nelson Mandela 'proven' to be a member of the Communist Party after decades of denial

Bron: The Telegraph

Link:

http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/nelson-mandela/9731522/Nelson-Mandela-proven-to-be-a-member-of-the-Communist-Party-after-decades-of-denial.html

Muslims in Egypt Turn to Christian Priests for Exorcisms

Possessed Egyptian Muslims are turning to Coptic priests to expel their demons the old-fashioned way—through the power of Christ.

Bron: Vinienco.com

Link:

http://upww.us/vinienco/2013/11/30/muslims-egypt-turn-christian-priests-exorcisms/

dinsdag 3 december 2013

Vrijdag, 10 februari 2012 - 'De Ketters' overhandigen hun duivelse manifest aan onze 'heldhaftige' Vlaamse Bisschoppen

Hier kunnen we nog even proeven van de gezellige sfeer aan tafel, terwijl Mark Deweerdt het woord voert. De gebruikelijke koffie en taart ontbreken echter. De Pauselijke Nuntius is nergens te bespeuren! Maar, het is plezant!
Isabel Maes overhandigt de ketterlijst aan Mgr. André-Joseph Léonard. Herman Cosijns, de ongemijterde bisschop, kijkt zichtbaar geamuseerd toe.
Een delegatie van de 'Werkgroep Kerkenwerk' overhandigde toen, tijdens een ontmoeting met de Vlaamse Bisschoppen, het manifest ‘Gelovigen nemen het woord’ en de namenlijst.

Wie waren de leden van de delegatie?

Joris Weyts; een zogezegde 'priester'
Isabel Maes; een catechiste
Mark Deweerdt; zogezegd van de 'Werkgroep Kerkenwerk'En dit was de reactie van de Vlaamse bisschoppen:

Vanmiddag hebben de Vlaamse bisschoppen een delegatie van de initiatiefnemers achter het manifest ['de initiatiefnemers achter het manifest'] ‘Gelovigen nemen het woord’ ontvangen. Dat gebeurde in Mechelen, waar alle Belgische bisschoppen verzamelden voor hun maandelijkse overleg op de bisschoppenconferentie. De delegatie werd ontvangen door Aartsbisschop André-Joseph Léonard, de bisschoppen Jozef De Kesel (Brugge), Luc Van Looy (Gent) en Patrick Hoogmartens (Hasselt) en de hulpbisschoppen Jean Kockerols (vicariaat Brussel) en Leon Lemmens (Vlaams-Brabant en Mechelen). Bisschop Johan Bonny was afwezig, omdat hij momenteel in Rome deelneemt aan het symposium over misbruik. De ontvangst verliep in een gemoedelijke sfeer en er werd van gedachten gewisseld.

Na afloop van de bisschoppenconferentie publiceerde de persdienst de hierna volgende reactie van de Vlaamse bisschoppen: “Met aandacht hebben wij, de Vlaamse bisschoppen, kennis genomen van het manifest ‘Gelovigen nemen het woord’. Het verlangen naar verandering dat uit de tekst spreekt, laat ons niet onberoerd [Dit kan in positieve of negatieve zin uitgelegd worden.]. Ook wij zoeken naar vernieuwing en grotere authenticiteit, in trouw aan de Schrift en aan de geloofstraditie van de kerk [De Persdienst schrijft 'Kerk' met kleine 'k'!]. De situatie die we vandaag als kerk meemaken is niet comfortabel [Dat is wel het minste dat je kan zeggen!]. Van pastorale verantwoordelijken wordt heel veel gevraagd. We hebben niet meer de maatschappelijke positie noch de impact die we vroeger hebben gehad [Om BINNEN de Kerk orde op zake te stellen, is die maatschappelijke positie niet relevant!].

We doen heel veel inspanningen om het evangelie [Kleine letter!] dicht bij het leven van de mensen te laten aansluiten. Maar in een samenleving waar het seculier levensgevoel steeds groter wordt, is dit niet eenvoudig. We begrijpen de pijn en de onmacht bij velen [Inderdaad! Als zij die de macht hebben niets doen... en ketterijen rustig laten doorwoekeren! Is dat geen schuldig verzuim?]. Hoe kunnen we het evangelie [Nogmaals kleine letter!] zo verkondigen dat het hart van de mens van deze tijd erdoor geraakt wordt? [Vrouwelijke priesters hebben niets te maken met de vraag hoe "het hart van de mens van deze tijd erdoor geraakt wordt".] Dat is de vraag die bij ons allen leeft en die onze grootste uitdaging blijft [Jullie moeten geen vragen stellen, maar antwoorden geven!]. Structurele hervormingen of aanpassingen zullen daar niets aan veranderen. Toch kunnen ze ons helpen. Daarom begrijpen we dat de geleidelijkheid van deze hervormingen het geduld op de proef stelt [Zijn onze bisschoppen 'geleidelijke hervormers'???]. Maar de evoluties in onze maatschappij zijn zo fundamenteel dat ze tijd en onderscheiding vragen om te zien wat in deze kan en moet gebeuren.

Het manifest geeft ons ook de gelegenheid onze positie te verhelderen [Ik ben eens benieuwd wat ze na al die maanden te zeggen hebben!]. Sommige elementen, zoals de kwestie van woorddienst op zondag, zijn een diocesane aangelegenheid en momenteel voorwerp van overleg [Schokkend!]. Andere, met name over het kerkelijk ambt en het priesterschap, zijn een aangelegenheid van de wereldkerk [Met andere woorden: "Rome, trek uwe plan! Het is ons probleem niet!"]. In kwesties die raken aan het persoonlijke leven van mensen, bepleiten wij een respectvolle, pastorale houding [Softies!]. Al is niet elke levensstaat gelijk, toch is niemand minderwaardig, want een mens is altijd meer dan zijn daden en dan de situaties waarin hij verkeert. De kerkgemeenschap ten slotte, opgebouwd rond Christus en zijn evangelie [Weer kleine letters!], wordt gezonden naar alle mensen. Ze neemt die missie op vanuit een vitale kern die leeft vanuit de eucharistie [Kleine letter!]. Want daar gebeurt de verbinding van de ranken met de wijnstok (Joh 15, 5). [Absurde omschrijving van 'de eucharistie'!] God heeft alle gelovigen, elke gedoopte, broodnodig om zijn liefde aan de wereld kenbaar te maken [God heeft niemand nodig! Wij hebben God nodig!].

Laat ons samen werk maken van een kerkgemeenschap die zorg draagt voor haar identiteit, trouw aan de zending die ze heeft ontvangen, een kerk [Kleine letter!] die open en toegankelijk is voor iedereen, met een ruim hart voor alle mensen.

Getekend,

de Vlaamse bisschoppen.”

Bron: KerkNet/IPID/RKnieuws.net


Dit hadden de Vlaamse bisschoppen moeten zeggen:

De vraag rond de priesterwijding van vrouwen is definitief beantwoord door Paus Johannes Paulus II. De leer dat vrouwen geen priester gewijd kunnen worden is onfeilbaar, ook al is het formeel nog geen dogma.

Wie iets anders eist of verkondigt staat niet meer in volle gemeenschap met de Katholieke Kerk en dient volgens can. 1371 met een rechtvaardige straf - excommunicatie niet uitgesloten - gestraft te worden.


FACTA, NON VERBA!

maandag 2 december 2013

Over de Zonhovense homo-pastoor Rick Renckens - Een getuigenis...

"Het ligt me toch nog altijd zwaar op de maag dat wij hier in Zonhoven een homopastoor hebben, die homohuwelijken inzegent, voorzitter van de Belgische holebi-pastores is en ik weet niet wat van de Belgian Pride, en dan nog les geeft in de 'katholieke' Hogeschool en bovendien vier parochies onder zijn hoede heeft, en dan daar overal open en bloot voor uitkomt, behalve dan bij ons."

"Hier komen de mensen uit de lucht gevallen, als je daar mee afkomt. Ik snap eerlijk gezegd niet dat onze bisschop Hoogmartens dit toelaat. Wij hebben in onze gebedsgroep een nieuwe jonge priester uit Indië, Thomas. Hij kan nog zo goed als geen woord Vlaams, maar dat komt nog wel. Liever dan nog een H. Mis in het Engels.

Vroeger, toen de H. Mis nog in het Latijn was, marcheerde dat ook. Ik weet nog, dat we als misdienaar alle gebeden in het Latijn van buiten kenden en geslaagd waren in ons 'examen', ook al verstond je er niks van. Later als ik Grieks-Latijn volgde, verstond je het wel, maar ja dan werd de H. Mis ineens in het Nederlands gedaan......."

Bron: C.C.

donderdag 28 november 2013

Euthanasie: NEEN! KAVlaanderen verwerpt de aanstaande wet die de nazistische 'ideologie van de dood' propageert!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Euthanasie - Commissie stemt met wisselmeerderheid voor uitbreiding tot minderjarigen

BRUSSEL 27/11 - De verenigde commissie Justitie en Sociale Zaken van de Senaat heeft woensdagmiddag met een wisselmeerderheid ingestemd met de uitbreiding van de bestaande euthanasiewet tot wilsbekwame minderjarigen. Socialisten, liberalen, groenen en N-VA keurden de uitbreiding goed, de meerderheidspartijen CD&V en cdH en Vlaams Belang stemden tegen.

De tekst die uiteindelijk in commissie werd goedgekeurd, breidt de bestaande euthanasiewet uit tot wilsbekwame minderjarigen die ondraaglijk en uitzichtloos fysiek lijden. Het wetsvoorstel voorziet dat bij een niet-ontvoogde minderjarige het advies nodig is van een jeugdpsychiater of psycholoog. De ouders of wettelijke vertegenwoordigers moeten hun akkoord geven over het verzoek van de minderjarige patiënt.

Tijdens de zitting probeerden de tegenstanders van de tekst - CD&V, cdH en Vlaams Belang - nog een hoorzitting te verkrijgen over het onderzoek van het Metaforum van de KU Leuven, maar dat werd door de commissie verworpen.

Els Van Hoof (CD&V), Francis Delpérée (cdH) en Bart Laeremans (Vlaams Belang) herhaalden hun kritiek op de voorliggende tekst en wezen op de slordigheden in de tekst. Van Hoof had nog een amendement ingediend waarin onder meer gesteld werd dat de uitbreiding zou gelden voor minderjarigen vanaf 15 jaar.

Ecolo wilde de toestemming van de ouders schrappen, terwijl Laeremans in zijn amendement de aandacht vroeg voor het recht op palliatieve zorgen. De amendementen werden echter weggestemd.

Bron: Belga

Euthanasie - 26/11/13 - 'Les Veilleurs' voor de Senaat in Brussel


Euthanasie - 26/11/13 - 'Les Veilleurs' voor de Senaat in Brussel - Elf onder hen worden zonder reden gearresteerd...


Euthanasie - 26/11/13 - Na de arrestatie van de elf 'Veilleurs' in Brussel werd er meteen een manifestatie georganiseerd voor de Belgische ambassade in Parijs...

Catherine Labouré en de Wonderdadige Medaille

Parijs, Rue du Bac 1830

Europe: Your Catholic Identity is Written in the Stars!


woensdag 27 november 2013

De Kerk is het Mystieke Lichaam van Christus

Zoals Eva uit de zijde van Adam werd geboren, zo ook werd de Katholieke Kerk uit de zijde van Christus geboren

De geboorte van Eva,
de Bruid van Adam,
uit de zijde van Adam
De geboorte van de Kerk,
de Bruid van Christus,
uit de zijde van Christus
De nederdaling van de Heilige Geest met Pinksteren,
de formele stichting van de Kerk

De Kerk werd geboren aan het Kruis

Met Maria, Mater Dolorosa, de Moeder van Smarten, staan we in de schaduw van het Kruis en wenen we met haar over wat Jeruzalem is aangedaan en over de zonden van de wereld. We staan met haar stil bij Calvarië en zien het bloed en water komen uit de wonde van haar Zoon. In het bewustzijn wat de verschrikkelijke consequenties zijn van de zonden, zijn we getroffen door het berouw over onze eigen zonden en over de zonden van de kinderen van de Kerk van alle eeuwen. O Maria, ontvangen zonder zonden, help ons op de weg van de bekering.

Het Kruis, dat zo diep geworteld ligt in de Persoon van Christus, dat het niet te scheiden is van Zijn roeping, van Zijn werk dat Hij kwam doen en de woorden die Hij sprak. Het Kruis was niet een fatalistisch lot dat hem voor de toekomst wachtte. Het Kruis doordrong Zijn Persoon volledig. Terwijl niets menselijks voor Hem vreemd was, was Hij in volle vrijheid voor het Kruis geboren. Het Kruis was Zijn opdracht, Zijn bestemming, daar was Hij voor geboren. Het was absoluut onafwendbaar, dat, in de wereld als deze, alleen de Heiligheid van Jezus tot dit Kruis kon komen. Christus Zelf kwam in de volheid van de tijd en nam het Kruis op als het Lam dat geslacht werd: het Paaslam.

Door dit Kruis heeft Christus de weg naar het Eeuwig Leven voor de mensheid heropend. Zoals het bloed van het paaslam leidde tot de uittocht van het volk van Abraham, Izaäk en Jacob – het volk van God – uit Egypte, het land van slavernij, zo leidde het Bloed van Christus, het Paaslam, tot de uittocht van het nieuwe volk van God uit het land van de slavernij der zonde. Het is dit Bloed dat uit de Zijde van Christus vloeide waardoor het nieuwe volk in gemeenschap met God, Zijn Kerk, is geboren om uit het land der slavernij te worden geleid.

Evenals dat het joodse volk na de uittocht uit het land der slavernij eerst gezuiverd moest worden door een barre tocht door de woestijn alvorens zij geleid door Jaweh het beloofde land in bezit kon nemen, gaat de Kerk, het nieuwe volk van God, onder leiding van Onze Lieve Heer haar pelgrimstocht door de woestenij van de wereld alvorens aan het einde der tijden het beloofde land binnen te gaan. Een Pelgrimage door de wereld onder leiding van Christus zelf. Hij heeft ons daartoe aan het Kruis Zijn Moeder, de H. Maagd Maria, tot onze Moeder gegeven, Haar in de Hemel opgenomen en tot Koningin gekroond. Daarom heeft Hij ons de Heilige Kerk onder leiding van de Heilige Geest en voorzien van de nodige Sacramenten gegeven.dinsdag 26 november 2013

De doos van Pandora: over abortus, euthanasie en meer van dat 'fraais'...

In België wordt gestemd over uitbreiding van de euthanasiewet. Onder het voorwendsel de 'vrijheid' te bevorderen, wordt een cultuur van de dood geïnstalleerd.


Beschaamd Belg te zijn

Ik was in Afrika toen de wet op abortus werd gestemd, en ik was toen beschaamd Belg te zijn. Ik was in Azië toen de wet op euthanasie werd gestemd, en ook toen was ik beschaamd Belg te zijn. Ik zal in Rome zijn wanneer wellicht de uitbreiding op de wet op euthanasie wordt gestemd, en ik zal maar niet zeggen dat ik Belg ben wanneer ik dan één van onze geliefde Romeinen ontmoet.

Broeder René Stockman is generaal overste van de Broeders van Liefde.

Bron: Katholiek Nieuwsblad

Link:

http://www.katholieknieuwsblad.nl/opinie/item/4824-de-doos-van-pandora.html

maandag 25 november 2013

De beenderen, die teruggevonden werden in de 'Verborgen Bewaarplaats in de Graffiti-muur' onder de 'Confessio' in de Sint-Pietersbasiliek in Rome, zijn weldegelijk de beenderen van de Heilige Apostel Petrus

1. Het 'tropaion' of het grafmonument onder het hoofdaltaar van de Sint-Pietersbasiliek is vrijwel zeker het graf van de Heilige Petrus.

2. De 'Verborgen Bewaarplaats in de Graffiti-muur' werd blijkbaar tegen het graf aangebouwd om er iets waardevols in te kunnen verbergen, namelijk de beenderen van de Heilige Petrus. Het kwam er dus op aan om de beenderen droog te kunnen bewaren.

3. Na verloop van tijd werden de beenderen van de Heilige Petrus dus uit het graf gehaald. Dat deze beenderen in de grond gelegen hebben, bewijzen de restjes aarde die nog steeds op en in de poriën van de beenderen zitten. De textuur van de grond op de beenderen komt overeen met de grond uit het centrale graf van het tropaion. Vervolgens werden deze beenderen ingepakt in een purperen doek. Dit valt af te leiden uit de kleurstofresten op de beenderen zelf. Daarna werden de beenderen in de 'Verborgen Bewaarplaats' neergelegd en ingemetseld.

4. Het Keizerlijke purper waarin de beenderen werden gewikkeld, wijst erop dat het hier de beenderresten van een zeer belangrijk persoon betrof.

5. De 'Graffiti-muur' en de 'Geheime Bewaarplaats' werden rond 250 n.C. gebouwd. Na de depositie van de beenderen in de 'Verborgen Bewaarplaats' werd deze vervolgens verzegeld en niet meer geopend tot de ontdekking in de jaren '40 van de vorige eeuw. Deze beenderen zijn dus sowieso ouder dan 250 n.C. Tot op heden werd er nog geen C14-datering op de beenderen uitgevoerd omwille van een zekere terughoudendheid om toch maar geen stuk van de relikwieën te vernietigen.

6. Het beroemde graffiti-fragment "Petros eni" kwam uit de 'Graffiti-muur'. Waarschijnlijk markeerde het de plek van de 'Verborgen Bewaarplaats' in de 'Graffiti-muur'.

7. De beenderen zijn deze van een oudere, stevig gebouwde man, die waarschijnlijk tussen de zestig en zeventig jaar oud was. Dit is in overeenstemming met de feiten die bekend zijn. De Heilige Petrus werd tussen 63 en 67 n.C. te Rome door Nero gemarteld en ter dood gebracht.

8. Het skelet is echter niet compleet. Slechts de helft werd in de 'Verbogen Bewaarplaats' teruggevonden. In het reliekschrijn van Petrus boven het hoofdaltaar in de Sint-Jan-van-Lateranen worden ook delen van de schedel en het kaakbeen van Petrus bewaard. Blijkbaar werd er een deel van het skelet van Petrus apart gehouden en verdeeld. Een deel is later in het Lateraan terechtgekomen.

9. Ook opvallend is het feit dat de beenderen van de voeten geheel ontbreken. Zou dit betekenen, dat Petrus die ondersteboven werd gekruisigd, snel van het kruis werd afgenomen, door zijn voeten na zijn dood aan het kruis, af te hakken net boven de enkel?

10. Op het ogenblik dat Keizer Constantijn de 'memoria' liet bouwen rondom het graf van de Heilige Petrus, werd ervoor geopteerd om de 'Graffiti-muur' mee in te bouwen. Dit had als gevolg dat de 'Nis van de Pallia' een beetje asymmetrisch kwam te staan. Dit is tot op de dag van vandaag zo gebleven. Degenen die de 'memoria' bouwden, moeten dus blijkbaar geweten hebben, dat de relieken van de Heilige Petrus zich in de Graffiti-muur bevonden. Waarom zou men anders deze latere toevoeging aan het graf van Petrus per se hebben willen bewaren, aangezien dit eigenlijk niet esthetisch verantwoord was.


Bronnen:

The Tomb of St. Peter
by Margherita Guarducci - 1960


The Bones of St. Peter
The First Full Account of the Search for the Apostle's Body
by John Evangelist Walsh - 1982Afbeeldingen:


De bewaard gebleven skeletdelen van de Heilige Petrus zijn in het zwart aangeduid.
De 'Nis van de Pallia' staat links van de dwarse ''Graffiti-muur (g) die tegen het graf van Petrus is aangebouwd.

De 'Nis van de Pallia' met rechts de marmeren bekleding van de 'Graffiti-muur'. Door het hekwerk zien we nog een stuk van het altaar van Paus Callixtus II.

View inside St. Matthew's Cathedral in Washington, during the funeral Mass for President John F. Kennedy, Nov. 25, 1963.


zondag 24 november 2013

Christus Koning van het Heelal

Over de beenderen van de Heilige Petrus: "PETROS ENI - PETRUS IS HIER"

Tekst van de aankondiging van Paus Paulus VI betreffende de relieken van de Heilige Petrus - The New York Times 27 juni 1968

"Paus Pius XII zei in zijn Kerstboodschap voor de radio op 23 december 1950: 'De essentiële vraag is als volgt: Is het graf van de Heilige Petrus werkelijk gevonden? De definitieve conclusie van het werk en het onderzoek beantwoordt die vraag met een zeer duidelijk 'ja'."

"Nieuwe onderzoeken, zeer uitgebreid en nauwgezet, zijn daarna uitgevoerd op de beenderen met resultaten die we, gesteund door het oordeel van gekwalificeerde, prudente en bekwame mensen, geloven positief te zijn. De relieken van de Heilige Petrus zijn geïdentificeerd op een wijze die wij als overtuigend beschouwen."

Paus Paulus VI - 27 juni 1968 


De Vaticaanse Necropolis

De Vaticaanse necropolis, ook bekend als de Scavi, ligt onder de 'grotten' van de Sint-Pietersbasiliek.

De necropolis ontstond vanaf de 1ste eeuw langs de Via Cornelia die over de Vaticaanse heuvel in westelijke richting liep. Volgens de overlevering werd hier Petrus begraven, nadat hij in het naastgelegen Circus van Nero was gekruisigd. Ondanks de verscheidene perioden van de christenvervolgingen, werd zijn graf op deze plaats altijd vereerd door het groeiende aantal Christenen. Zij kwamen als pelgrims naar het graf om te bidden.

Constantijn de Grote liet boven het graf van Petrus vanaf 324 de Oude Sint-Pietersbasiliek bouwen. Voor de bouw van deze grote kerk was het noodzakelijk een deel van de Vaticaanse heuvel te egaliseren. Er werd een grote hoeveelheid aarde aangevoerd die bovenop de necropolis werd gestort, waardoor een kunstmatig platform ontstond. Het altaar van de kerk stond precies boven de tombe van de Heilige Petrus. Dit graf en vele andere tombes langs de Via Cornelia bleven zo ondergronds bewaard. In 1506 werd de sterk vervallen oude kerk afgebroken en vervangen door de huidige basiliek.

Tussen 1940 en 1949 werd in opdracht van Paus Pius XII een grote opgraving georganiseerd onder de crypte van de Sint-Pieter. Immers, enige dagen nadat Eugenio Pacelli tot Pius XII verkozen was, in maart 1939, gaf hij opdracht aan Monseigneur Ludwig Kaas, de 'domheer' van de Sint-Pietersbasiliek, om de opgravingen onder de Vaticaanse Grotten te starten.

Bij deze werkzaamheden werd een deel van de antieke necropolis blootgelegd. Ook de tombe van de Heilige Petrus werd opgegraven. In het originele graf, beneden de 'Muro Rosso' - 'de Rode Muur' werden er echter géén menselijke beenderen in situ aangetroffen. De beenderen van de Heilige Petrus werden aangetroffen in een 'Verborgen Bewaarplaats in de Graffiti-muur'.

Paus Pius XII maakte daarop wereldkundig dat de stoffelijke resten van de Apostel Petrus waarschijnlijk waren teruggevonden.

In zijn 'Kerkelijke Historie' [II xxv 6-7] verhaalt Eusebius van Ceasarea over een geestelijke met de naam Gaius

Eusebius schrijft:

"Gaius, in een geschreven dialoog met Proclus, de leider van de Phrygiërs, zegt het volgende over de plaatsen waar de heilige relieken van de genoemde Apostelen [Petrus en Paulus] geplaatst zijn: 'Maar ik kan de tropaia van de Apostelen aanwijzen; want als je naar het Vaticaan gaat [Petrus] of richting Ostia [Paulus], zal je daar de tropaia vinden van diegenen die de Kerk gesticht hebben."


Over de menselijke beenderen uit de 'Verborgen Bewaarplaats in de Graffiti-muur':

Op minder dan zes meter onder het hoofdaltaar van de Sint-Pietersbasiliek bevindt zich een met graffiti bedekte muur van gepleisterd baksteen. In die muur bevindt zich een rechthoekige holte die negentien doorzichtige plexiglas dozen bevat die gevuld zijn met oude botten, waarvan gezegd wordt dat het de sterfelijke resten zijn van de Heilige Petrus zelf. Een smalle spleet in de muur maakt het mogelijk twee van die dozen met hun inhoud van botten te zien.

Op zekere avond vroeg in 1942, een paar dagen nadat het team voor het eerst de 'Graffiti-muur' blootgelegd had en vluchtig in de door mensenhanden gemaakte holte gekeken hadden, met het voornemen daar later eens nader naar te kijken, kwam Mgr. Kaas op zijn inspectieronde in het gebied, samen met de voorman Segoni. Segoni onderzocht de holte met zijn zaklamp. Toen hij wat leek op een aantal botten, vermengd met puin rapporteerde, gelastte Mgr. Kaas hem zonder aarzelen deze te verwijderen om ze veilig te stellen. Behalve wat stukken mortel en puin die uit de bovenliggende muurvulling gevallen waren, waren het allemaal menselijke beenderen, die tot spierwit gebleekt waren. Mgr. Kaas plaatste ze één voor één eerbiedig in een doos.

Deze beenderen werden veertien jaar lang door Paus Pius XII zelf bewaard in zijn privé-appartement. Hoewel hij later enigszins terughoudend was over de authenticiteit van de botten, is duidelijk dat hij voor zichzelf geloofde dat ze echt waren. Tenslotte hadden zijn lijfarts Dr. Galeazzi-Lisi en verscheidene medische deskundigen de botten nauwgezet onderzocht in het bijzijn van de Paus, en hadden ze verklaard, dat het de botten van een man waren, krachtig gebouwd, misschien zeventig jaar oud ten tijde van zijn dood.


Over de dierlijke beenderen die werden opgegraven onder de 'Muro Rosso' - 'de Rode Muur':

Deze beenderen werden door Luigi Cardini geïndentificeerd als zijnde de botten van kippen, varkens, schapen en geiten. Deze botten, samen ongeveer vijftig tot zestig fragmenten, waren de restanten van een Romeins grafmaal. Hier hebben we te maken met de opvulling van het originele, lege graf, nadat de beenderen van de Heilige Petrus omwille van veiligheidsredenen uit het graf gehaald waren en in de 'Graffiti-muur' ingemetseld werden.


"PETROS ENI - PETRUS IS HIER"

Margherita Guarducci was een deskundige op het gebied van oude opschriften, die door het Vaticaan in september 1953 werd ingehuurd om de graffiti van de 'Graffiti-muur' te bestuderen, die ruim een decade eerder was blootgelegd. Zij kwam tot de conclusie, dat veel van de graffiti een Christelijke geheime code betrof, daarmee aangevend, dat de plaats niet alleen bezocht werd (waarschijnlijk in het geheim) door Christenen tot aan de tijd dat Constantijn zijn basiliek er over heen bouwde, maar ook dat een verering van Petrus daar had bestaan.

Guarducci kwam tot de conclusie, dat al deze aan Petrus gewijde graffiti betekenden, dat ze dicht bij een plaats was die van grote betekenis was geweest voor de vereerders van Petrus. Bovendien, een fragment van het ingekraste pleister op de 'Rode Muur' scheen de doorslag te geven. Geschreven in Griekse hoofdletters stond erop te lezen: "Petros Eni" (= "Petrus is hier"). Het fragment werd ontdekt door Antonio Ferrua, één van de vier oorspronkelijke onderzoekers.

Guarducci geloofde dat de beenderen die door Segoni te voorschijn waren gebracht geassocieerd waren met de 'Graffiti-muur' en ze geloofde dat de graffiti plus het Petros Eni fragment van de 'Muro Rosso' bewezen, dat het grafcomplex niets anders kon zijn dan het Tropaion van Gaius, dat we kennen van Eusebius van Ceasarea.


Beeldmateriaal:


Grafveld 'P', het zogenaamde Tropaion of het Grafmonument van Petrus en de 'Rode Muur' onder het hoofdaltaar van de Sint-Pietersbasiliek
Dwarsdoorsnede van de Sint-Pietersbasiliek, de Vaticaanse 'Grotten' en de Scavi
Grafveld 'P', het Tropaion/Grafmonument van Petrus en de 'Rode Muur' onder het hoofdaltaar van de Sint-Pietersbasiliek en de apsis van de Constantijnse Basiliek
Dwarsdoorsnede van de complexe architectonische situatie onder het Pauselijke altaar
Aanduiding van de 'Rode Muur'
De Romeinse weg met grafgebouwen onder de 'Grotten' van de Sint-Pietersbasiliek
Reconstructie van het Tropaion/Grafmonument van Petrus
De beenderen die onder de 'Rode Muur' werden gevonden
De 'Graffiti-muur' en de 'Verborgen Bewaarplaats' waarin de beenderen van de Heilige Petrus werden teruggevonden
De geheime Christelijke codetekens
Het Petros Eni fragment
De 'Verborgen Bewaarplaats in de Graffiti-Muur' nadat de beenderen verwijderd werden
De 'Verborgen Bewaarplaats in de Graffiti-Muur' met de beenderen van de Heilige Petrus in glazen kistjes zoals ze tegenwoordig worden bewaard
De beenderen van de Heilige Apostel Petrus
De beenderen van de Heilige Apostel Petrus
De beenderen van de Heilige Apostel Petrus

"Open Vld wil financiering religies en levensbeschouwingen afschaffen"

Als het van Open Vld afhangt, stopt de overheid met het financieren van religies en levensbeschouwingen. Het amendement over de financiering van religies raakte gisteren goedgekeurd.

Bron: De Morgen

Link:

http://www.demorgen.be/dm/nl/5036/Wetstraat/article/detail/1745681/2013/11/23/Open-Vld-wil-financiering-religies-afschaffen.dhtml


Akkoord, natuurlijk mits herroeping van het Concordaat van 15 juli 1801!!!

DIT BETEKENT, DAT ALLE 'GEMEENTELIJKE' KERKEN EN PASTORIEËN ETC. EN GRONDEN, DIE TIJDENS DE FRANSE REVOLUTIE VAN DE KERK ZIJN GESTOLEN EN DIE DOOR DE BELGISCHE STAAT TEN ONRECHTE NIET WERDEN TERUGGEVEN, OOK METEEN AAN DE KERKFABRIEKEN MOETEN WORDEN OVERGEDRAGEN!!!

En passant ook even de belasting proportioneel verlagen!

woensdag 20 november 2013

Op zondag 17 november werd de Schotse priester Matthew Despard door zijn Bisschop Joseph Toal geschorst. Toen de bisschop zijn beslissing in de kerk mededeelde, stak er een golf van protest op en weerklonk er boegeroep. Verscheidene gelovigen verlieten de kerk.

Oorzaak van de schorsing was een boek van de pastoor over het pestgedrag en de seksuele intimidatie van homoseksuele seminaristen op het seminarie van Chesters College. De kerkelijke hiërarchie heeft het nog steeds niet begrepen.

"One woman who was there said about 150 people attended the service and their ­reaction to Father Despard’s suspension was “as close to a riot as you could get” inside a place of worship. She said Bishop Toal had to raise his voice and read the statement a second time as his first effort was drowned out by shouts from those sitting in the pews. The Bishop later took Mass."

"The eyewitness, who asked not to be named, said: “I have never seen anything like it in a church. People were very upset. There were ­children in tears. People were shouting at Bishop Toal that there was a crisis in the Church and asking “where’s God in all this?” “Some refused to take ­Communion from the Bishop and walked out. Father Matthew is very much respected in the parish and he’s been here for about five years. “People back him over his book. It did cause some controversy and the congregation was split over it, but the majority have remained faithful to him.”

Of his time as a student at Chesters College, later renamed Scotus College, in Bearsden, in the late 1980s, he wrote: “One or two students tried to kiss me when I was there. I did not know what to make of that, whether they were perhaps testing me.”

Bron: Catholic Truth

Link:

http://catholictruthblog.com/2013/11/18/scots-priest-suspended-mass-riot-during-bishops-announcement/


Link:

http://www.dailyrecord.co.uk/news/scottish-news/parishioners-walk-out-mass-second-2803938

http://www.heraldscotland.com/news/home-news/parish-fury-as-catholic-church-suspends-rogue-priest-over-sexual-bullying-expos.22717016

http://www.scotsman.com/news/scotland/top-stories/priest-removed-after-publication-of-tell-all-memoir-1-3192011

http://www.katholieknieuwsblad.nl/nieuws/item/4795-schotse-priester-geschorst-vanwege-boek-over-invloed-homoseksuele-geestelijken.html

BLIJKBAAR HEEFT DE KERK IN SCHOTLAND WEER EENS BEREIKT WAT ZE WILDEN; EEN INTERNATIONAAL SCHANDAAL...

...OVER DE 'POST-CONCILIAIRE' KERKELIJKE OMERTA!!!


Link naar Amazon: 'Priesthood In Crisis' [Kindle Edition]:

http://www.amazon.com/Priesthood-Crisis-Matthew-Despard-ebook/dp/B00BWADFD6/ref=sr_1_1?s=digital-text&ie=UTF8&qid=1384904668&sr=1-1


Bisschop Joseph Toal is een goede van vriend van de Schotse ex-kardinaal Keith O'Brien. In februari 2013 werd O'Brien door drie priesters en een ex-priester beschuldigd van ongepast gedrag in de periode dat hij seminariepresident was. Volgens persberichten verklaarde een van hen lange tijd psychische zorg nodig te hebben gehad na een onbehoorlijke relatie met O'Brien. O'Brien ontkende de aanklachten, maar bood desalniettemin zijn ontslag aan omdat hij naar eigen zeggen niet wilde dat deze affaire de verkiezing van een nieuwe Paus zou overschaduwen. Op 25 februari 2013 werd bekend gemaakt dat Paus Benedictus XVI op 18 februari 2013 het ontslag van O'Brien had aanvaard. De kardinaal maakte hierop bekend niet te zullen deelnemen aan het conclaaf van 2013. Nauwelijks een week later gaf O'Brien toe dat hij zich in het verleden gedragen had op een manier die een priester, een aartsbisschop en een kardinaal onwaardig is.

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer

2 Timoteüs 2:3 Neem ook uw aandeel in het lijden als een goed krijgsknecht van Christus Jezus

2 Timoteüs 2:3  Neem ook uw aandeel in het lijden als een goed krijgsknecht van Christus Jezus
-------- “Wij zijn de zonen van de Kruisvaarders en we zullen niet terugdeinzen voor de zonen van Voltaire.” -------- -------- “We are the sons of the Crusaders and we shall not recoil before the sons of Voltaire.” ------------------------- -------- “Noi siamo i figli dei Crociati e non indietreggeremo davanti ai figli di Voltaire!” ---------------------------------