BREAKING NEWS

News Ticker --- 31-12-2022 SEDE VACANTE 31 DECEMBER 2022 --- Einde berichten ---

zondag 27 november 2022

Eerste Zondag van de Advent 2022


De Ark van Noë in de San Maurizio al Monasterio Maggiore | Milaan

Het Evangelie van de Eerste Zondag van de Advent (Matthëus 24:37-44)
klinkt eigenlijk nogal onheilspellend tijdens dit eerste oorlogsjaar.

Jezus roept op tot waakzaamheid.
Hij herinnert de mensen aan de Zondvloed,
want de mensen gingen door met hun dagelijkse bezigheden
en hadden niets in de gaten "totdat de zondvloed kwam en allen verzwolg".

De Heilige Petrus verbond de Zondvloed
met de komende verwoesting van de hele wereld door vuur (2 Petrus 3:5-7).

"Welnu, door hetzelfde woord van God zijn
de huidige hemel en aarde zorgvuldig behouden,
en bewaard voor het vuur tegen de Dag van het Oordeel
en van de ondergang der goddeloze mensen".De Wonderbaarlijke Medaille van de Onbevlekte Ontvangenis, Rue du Bac te Parijs

"Oh Maria, zonder zonde ontvangen, bid voor ons die toevlucht tot u nemen"vrijdag 18 november 2022

De 'Great Reset' beoogt de eliminatie van de (Christelijke) middenklasse


Links: het (beeld van het) Beest uit de zee dat aanbeden wordt.

Rechts: het aanbrengen van het Merkteken van het Beest op het voorhoofd of op de rechterhand.

In het midden: het gehoornde Beest uit de aarde, dat hier in tweeërlei gestalten wordt voorgesteld:
enerzijds dreigt het Beest de man die omkijkt met onthoofding als hij de aanbidding weigert;
anderzijds zorgt het Beest dat de mensen een teken krijgen op hun voorhoofd of op hun rechterhand.

(Illustratie uit het midden van de 13e eeuw)

Er is nu een storm op ons afgekomen.

Alle elementen wijzen duidelijk op een georkestreerde gebeurtenis. Met andere woorden, het kan dus géén 'toeval' zijn. De intentie - het onderliggende plan - lijkt de basis te leggen voor wat we een 'techno-totalitaire digitale donkere eeuw' zouden kunnen noemen. De aanstokers zijn de Club van Rome, de Verenigde Naties en het Wereld Economisch Forum met hun Great Reset. Het betekent de overname van alle eigendom, de gezondheidszorg, de valuta, de mobiliteit (het reizen), de energievoorziening en ons levensonderhoud. Het betekent ook de overname van ons politieke systeem, ons onderwijssysteem, het rechtssysteem, de filosofie en alle religie door middel van leugens, bedrog, psy-ops en indoctrinatie. Politici en religieuze 'leiders' zijn slechts marionetten die gemanipuleerd worden door de financiële elite. Het uiteindelijke resultaat is een zeer grondige herstructurering van de 'democratische' samenleving langs Neo-Vroeg-Middeleeuwse lijnen, een eliminatie van de middenklasse, een tweeledige politieke orde en een vermindering van de wereldbevolking.


De sinistere elementen die de 'techno-totalitaire digitale donkere eeuw' moet bewerkstelligen, zijn:

Het afkondigen van fictieve, virale pandemieën en de officiële reactie daarop – met lockdowns, avondklokken, sociale distantiëring, maskers, quarantaines, medische apartheid – die het openbare leven en de economische structuren van hele naties lam leggen, wat leidde en zal leiden tot verlies van middelen van bestaan, fysieke en psychische ziekte, en stijgende zelfmoordcijfers.

Het verplicht stellen van nieuwe genomische 'vaccins' die massaal slachtoffers zullen veroorzaken, zoals bijvoorbeeld blijkt uit het fenomeen van SADS - Sudden Adult Death Syndrome - dat op de voorgrond trad na de corona-vaccinaties. De stijging van het aantal doodgeboorten kan ook worden toegeschreven aan de vaccins.

De overvloed aan demotiverende factcheckers in de media en op de sociale media en het internet zijn verdere tekenen van het feit dat we in een tijdperk van censuur leven.

Een desastreus 'klimaatbeleid' met koolstofbelastingen, een verbod op kunstmest, het stopzetten van standaard energieproductie, het op de markt brengen van dure en inefficiënte elektrische voertuigen die het elektriciteitsnet dreigen te overbelasten, en de wetgeving van grotendeels onwerkbare en buitensporige groene 'hernieuwbare' energiebronnen gebaseerd op onzekere en gefabriceerde wetenschap en onbetrouwbare computermodellen, waarvan het effect is geweest dat zowel producenten als gewone burgers verarmd zijn, maar dat de échte elite zélf op despotische dispensatie (vb. privéjets, luxe benzine-bolides ook na 2035 etc.) kan blijven rekenen.

De georkestreerde massa-immigratie, de artificiële verstoringen in de toeleveringsketen, de door de overheid (EU) veroorzaakte voedsel- en brandstoftekorten met als gevolg ongebreidelde inflatie. De niet aflatende ondermijning van het traditionele huwelijk. Het van officiële zijde aandringen op voorbehoedsmiddelen, op zogenaamde 'abortusrechten' en euthanasie. De focus op feminisme en het nastreven van zogenaamde 'LGBTQ+rechten', de promotie van 'niet-binaire' gender-categorieën, transgender- en seksuele-indoctrinatie van kleuters en minderjarigen, waardoor een groeiende cohorte van mensen ontstaat die zich niet meer kunnen voortplanten.

De voorgestelde oprichting van een geldloze, digitale economie en de introductie van digitale ID's met als doel om een sociaal kredietsysteem naar Chinees model tot stand te brengen, waardoor het individu persoonlijke vrijheid en discretionaire keuze wordt ontnomen.

Het initiëren van proxy-oorlogen door de NATO - zoals in Irak, Afghanistan, Libië, Syrië en in Oekraïne waar de VS onophoudelijk Rusland bedreigt en bestookt - wat verder resulteert in verlammende vormen van materiële schaarste en economische verliezen door het opwerpen van allerlei barrières door middel van 'sancties', met als gevolg een duizelingwekkende inflatie, en honderdduizenden of zelfs miljoenen doden.

Al deze factoren doen zich tegelijkertijd voor, dat wil zeggen, het zijn de componenten van de 'perfecte storm' die de wereldgemeenschap - of beter gezegd, de gemeenschap van Westerse naties met hun oorlogszuchtige politieke elites - teistert. Beschavingsstaten zoals Rusland, China en India zijn grotendeels immuun voor deze gecoördineerde, satanische aanval op de bevolking die hoofdzakelijk het Collectieve Westen treft.

Men kan niet op geloofwaardige wijze ontkennen, dat er een bewust doel bestaat achter zo'n duidelijke aaneenschakeling van gelijktijdige gebeurtenissen. Hierbij wordt een nieuwe en reductionistische wereldorde én een bevolkingsafname in elke betekenis van het woord door de elites aan de respectievelijke bevolkingen opgelegd. De 'liberale' schijnbeschaving van het Westen zal worden vervangen door een antikapitalistische wereldwijde staatsgreep ten gunste van een totalitaire heersende klasse. Inderdaad, om de metafoor te veranderen, wat op handen is, is een soort massale uitstervingsgebeurtenis op het niveau van de staat, de cultuur, de beschaving en de religie. Het is een soort gefabriceerde, ideologische asteroïde of planeetmoordenaar die rond de aarde cirkelt en doelbewust de oorlog aan God en Zijn Schepping heeft verklaard.

De volledige satanische overname van dé realiteit - van ons denken, van onze emoties, van ons handelen - zal gesymboliseerd worden door het Merkteken van het Beest, een teken dat op een groot deel van de mensheid zal worden aangebracht. Het bedoelde Beest is een politiek systeem én een zekere mens. Het hoofd van dat systeem wordt 'het Beest uit de zee' of kortweg 'het Beest' genoemd. Een andere menselijke figuur, 'het Beest uit de aarde' is een valse profeet, die met het eerste Beest samenwerkt, en maakt dat de mensen het merkteken ontvangen. Zij die het Beest en zijn beeld aanbidden en het merkteken van het Beest ontvangen, zullen de toorn van God ontvangen, gepijnigd worden in de hel waar zij zonder rust zullen zijn (Openbaring 14:9-11).

De Heiligen echter zullen het merkteken van het Beest weigeren. Die weigering is echter niet gemakkelijk, gezien de nadelige gevolgen. Het vergt een diepgaande geestelijke strijd. Hun weigering spruit voort uit hun trouw aan God en hun volharding in de Waarheid en het Goede. Hun weigering zal echter niet zonder gevolgen blijven. De weigeraars halen zich eerst en vooral een economische boycot op de hals. Het merkteken is het middel om deze boycot uit te voeren. Want zonder merkteken zijn geen economische transacties mogelijk: zonder het merkteken kun je niet kopen of verkopen en dreigt men om te komen van honger en dorst. Het betreft de eliminatie van de Heiligen. De volhardende zielen van hen die om het getuigenis van Jezus Christus en om het Woord van God gedood worden - en die het merkteken van het Beest dus niet ontvangen hebben - zullen echter weer tot leven worden gewekt en in de Regering van Christus delen.


Uit de Heilige Schrift:

Openbaring 13:16-17 En aan allen, kleinen en groten, aan rijken en armen, aan vrijen en slaven laat het Beest een merkteken geven op rechterhand of voorhoofd, zodat niemand kan kopen of verkopen, zo hij dat teken niet draagt, de naam van het Beest of het getal van zijn naam.

Openbaring 14:12 Hier geldt slechts het geduld der Heiligen die de Geboden van God en het Geloof in Jezus bewaren!

Openbaring 20:4 Ook zag ik de zielen van hen, die om de getuigenis van Jezus en om het Woord van God waren onthoofd, die het Beest noch zijn beeld hadden aanbeden, en het teken niet hadden aanvaard op hun voorhoofd en hand. En ze leefden en heersten met Christus, duizend jaar lang.


Johannes op Patmos (Hans Memling - 1479)

woensdag 16 november 2022

Due ore fa al Mater Ecclesiæ... il nostro Santo in terra sta bene!

Twee uur geleden in Mater Ecclesiæ... onze Heilige op aarde maakt het goed!


Paus Benedictus XVI met Mgr. Ludwig Schick - Aartsbisschop-emeritus van Bamberg

woensdag 2 november 2022

Op 2 november - Allerzielen - daags na het Hoogfeest van Allerheiligen bidt de Katholieke Kerk voor alle overledenen die nog niet bij God in de hemel zijn


Het woord 'Allerzielen' is afgeleid van 'gedachtenis aller zielen'.
Na de dood van een mens gaan de zielen ofwel naar de Hemel,
het Vagevuur of de Hel. In één van deze drie bovennatuurlijke
oorden wachten alle zielen op de 'jongste dag'.

De zielen in het Vagevuur zijn van de eeuwige verdoemenis gered,
maar moeten nog van hun onvolkomenheden worden gezuiverd om
Gods licht te kunnen verdragen. De viering van Allerzielen is bedoeld
om dit louteringsproces te ondersteunen. Door gebed en Heilige Missen
helpen de levenden de overledenen om hun uiteindelijke bestemming
te bereiken: eeuwig gelukkig zijn bij God.Aflaten voor de doden op 2 november


Volle aflaat alleen van toepassing op de zielen in het Vagevuur
elke keer dat u een kerk of openbare kapel bezoekt
en reciteert 6 Pater-Ave-Gloria
(S. C. S. Officii, 25 iun. 1914 et 14 dee. 1916;
S. Paen. Ap., 5 iul. 1930 et 2 ian. 1939
).dinsdag 1 november 2022

Hoogfeest van Allerheiligen

Op 1 november eert de Katholieke Kerk met één feest alle bekende en onbekende Heiligen, of ze nu officieel heilig verklaard zijn of nietHeiligen zijn alle personen die in het Hiernamaals bij God zijn. Zij zijn
“de bemiddelaars voor de biddende Kerk op aarde, voorsprekers voor hun
strijdende en lijdende broeders en zusters”, zoals in het Getijdengebed
wordt gezegd. Volgens de Katholieke Leer moeten de Heiligen geëerd worden
omdat zij als het ware een venster zijn op de Heiligheid van God.

Alleluia Venite Ad Me

Litany of the Saints

Op 1 november 1950 kondigde Paus Pius XII in de Basiliek van Sint-Pieter te Rome het dogma van de Tenhemelopneming van de Heilige Maagd Maria af


"De Onbevlekte Moeder Gods altijd Maagd Maria
is na het voltooien van haar aardse levensbaan
met lichaam en ziel tot de hemelglorie opgenomen."

Regina sanctorum omnium, ora pro nobis.

Omnes Sancti et Sanctæ Dei,
intercedite pro nobis.S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer

2 Timoteüs 2:3 Neem ook uw aandeel in het lijden als een goed krijgsknecht van Christus Jezus

2 Timoteüs 2:3  Neem ook uw aandeel in het lijden als een goed krijgsknecht van Christus Jezus
-------- “Wij zijn de zonen van de Kruisvaarders en we zullen niet terugdeinzen voor de zonen van Voltaire.” -------- -------- “We are the sons of the Crusaders and we shall not recoil before the sons of Voltaire.” ------------------------- -------- “Noi siamo i figli dei Crociati e non indietreggeremo davanti ai figli di Voltaire!” ---------------------------------