BREAKING NEWS

News Ticker --- 31-12-2022 SEDE VACANTE 31 DECEMBER 2022 --- Einde berichten ---

donderdag 30 juli 2020

Open-brief aan Minister-President Jan Jambon


Geachte mijnheer Minister-President Jan Jambon,

Graag zou ik tien minuten van uw tijd willen vragen om mijn mail of brief met enkele bedenkingen mijnentwege te lezen.

Allereerst zou ik me willen voorstellen. Ik ben werkzaam in het UZ Brussel sinds 1984 waar ik mij gespecialiseerd heb tot angiografist en interventionele neuroradioloog, een hele mond vol, maar het komt erop neer dat ik via lies of arm met zeer fijne katheters tot bv. in de hersenen ga om aneurysmata en arterio-veneuze malformaties te behandelen met bv. zeer kleine veertjes en spiraaltjes of soms zelfs lijm. Deze technieken zijn enorm geëvolueerd sinds de laatste 20 jaar en als zodanig draag ik de ervaring mee van meer dan 20 jaar om dergelijke pathologieën te behandelen alsook de complicaties of tekortkomingen van het materiaal dat we gebruiken. Ik durf mij toch voorzichtig een expert te noemen in mijn domein. Er zijn slechts weinig artsen in België die dezelfde expertise hebben en als voorzitter van de BSITN (Belgian Society for Therapeutical and Interventional Neuroradiology) ben ik samen met enkele collega's ook gevraagd als expert in de commissies van het RIZIV ofschoon men hier veel minder naar onze expertise luistert bij het opstellen van de S2-stroke centra of bij het herzien van de terugbetaling van het zeer kostbare materiaal dat wij gebruiken, dan wel het geval is bij de virologen en co.

Met toenemende frustratie zie ik sinds maart dit jaar hoe de overheid en de politici blindelings de 'experts' volgen.

Plots zie ik uit alle hoeken artsen, vooral professoren in virologie, microbiologie, epidemiologie, vaccinologie en zelfs biostatistici opduiken met allemaal hun 'expertise'. In de eerste plaats zou ik willen stellen dat al deze mensen eigenlijk nooit met patiënten in contact komen tenzij voor de microbiologen de dagelijkse toer op de patiëntenafdelingen om de antibiotica aan te passen volgens de labo-resultaten. Ik wil maar zeggen dat de core business van deze artsen vooral in de laboratoria plaatsvindt met studies en testen meestal in het voorbereiden van papers of publicaties.

Wij zien deze collega's zelden of nooit.

Marc Van Ranst zal verwijzen naar de Mexicaanse griep, 11 jaar geleden, maar ondanks wereldwijde verspreiding kon deze influenza-vorm geen zoden aan de dijk zetten en is dan ook werkelijk in rook opgegaan. De WHO blijft bij haar standpunt om deze griep een pandemie te noemen en daarom wordt de bewuste stam nog in het influenza-vaccin gestopt terwijl wij al die jaren deze influenza-vorm niet meer gezien hebben. Dus tot zover de expertise van collega Van Ranst. Erika Vlieghe berust haar expertise op de ervaringen met het Ebolavirus, een virus dat via bloedbaan/contact verder verspreid wordt en zeker een geducht gevaar betekent voor de volksgezondheid. Als je niet zeer vlug ingrijpt bij een besmette patiënt, kun je hem/haar niet meer helpen en is de afloop dodelijk. Covid-19, het corona-virus of het sars-CoV-2 is een virus dat via de respiratoire wegen wordt overgedragen en dat is een compleet ander verhaal dan Ebola. Covid-19 wordt overgedragen via de speekseldruppels bij bv. hoesten, niezen of zelfs spreken waarop de WHO de social distancing van 1,5 m heeft voorgesteld ofschoon het eigenlijk maar 1m hoeft te zijn.

Het is echter niet zo dat elke persoon, die in contact gekomen is met het corona-virus, besmet wordt, laat staan ziek wordt. Van de mensen met symptomen, m.a.w. die zeker besmet zijn, weten we dat 80% zeer milde klachten hebben die sterk aan klassieke griep doen denken, 14% vertoont ernstige klachten en 6% zeer ernstige klachten met kans op ziekenhuisopname, respiratoire nood en orgaanfalen waarvoor opname op Intensive Care met ook hier de overlijdens.

Wat betreft de andere collega's, zoals Pierre Van Damme en Herman Goossens, is er al helemaal geen sprake van ervaring met een pandemie, die Covid-19 absoluut is.

Toch voelen al deze artsen zich geroepen om dagelijks via de media hun visie, adviezen enz. te verspreiden zonder dat ze ook maar enige expertise in deze hebben. Marc Van Ranst, gezien zijn bekendheid van 11 jaar geleden, en Erika Vlieghe, gezien haar betrokkenheid bij het behoeden van Ebola-verspreiding naar België op vraag van Maggie De Block enkele jaren terug, worden dan door de politici gevraagd voor de GEES met Erika als voorzitter.

Het gebrek aan expertise vertaalt zich in de hele rits tegenstrijdige adviezen en maatregels gedurende bijna vijf maanden, als je rekent van de carnavalsperiode en de krokusvakantie. Het mondmasker-verhaal is hier het beste voorbeeld. De allereerste verklaringen over het mondmasker waren juist, waarbij de verschillen tussen de mondmaskers werd uitgelegd, zoals deze informatie ook terug te vinden is op de bijsluiters van de professionele producten. Alleen de FFP2 maskers zijn beschermend in twee richtingen voor de (micro)druppels, waarbij de besmette patiënt ze moet dragen om anderen niet te besmetten en waarbij de zorgverleners, artsen, verpleegkundigen, die rechtstreeks in contact komen met zo'n besmette patiënt zichzelf moeten beschermen. Om die reden moesten deze zorgverleners ook de speciale pakken dragen, daar vermoed werd dat het virusmateriaal nog enkele uren overdrachtelijk kon zijn.

Probleem was toen dat er te weinig FFP2 maskers, beschermende pakken of ander beschermend materiaal voorradig was, waarbij de schuld net zo goed bij de ziekenhuizen lag dan bij de overheidsinstanties. Nochtans werd door de media veel aandacht geschonken aan de schuldvraag, iets waar natuurlijk niemand mee opschoot tenzij de media zelf.

Ik ga niet teveel in op de het verhaal van de WC-deksels die gesloten moesten zijn bij het doorspoelen, maar dagelijks werd we overspoeld met dergelijke adviezen met als gevolg dat de burger steeds banger werd gemaakt met groeiend wantrouwen niet alleen naar de politici maar ook naar de medeburger.

Ik had soms het gevoel dat de periode van de collaboratie weer was aangebroken met het verklikken van je naaste gebuur.

Ondertussen zijn we dus vijf maanden verder met al die tijd meer dan 99, 5% van de Belgen die gezond waren en zijn.

Niemand bij onze experts stelt zich de vraag waarom dit zo is, terwijl dit toch zeer besmettelijke virus, zo leek het toch, een drietal weken onbeperkt zijn/haar gang kon gaan in de periode vanaf half-februari. Als we het You Tube-filmpje van Professor Van Ranst zagen om aan te tonen hoe snel een onzichtbare kleurstof zich kon verspreiden onder studenten in een kantine of de speciale App van een BBC-programma die in een simulatie de snelheid van een virusverspreiding liet zien in Groot-Brittannië over enkele uren tot enkele dagen, moeten we inzien dat een verspreiding heel snel kan gaan.

Dit in acht genomen, moeten we toch vermoeden dat veel van de burgers in contact gekomen zijn met viraal materiaal, maar zonder enig ziektebeeld of symptoom. Niemand van onze experts die dit beaamt of zich geroepen voelt om dit te verklaren.

Als je ziet hoe de mensen in de winkels, maar ook daar buiten, aan het stuntelen waren met handschoentjes, mondmaskertjes ed. tijdens de lockdown, ook opgemerkt door collega Van Krunkelsven, dan kun je alleen maar vaststellen dat dit zeker niet zou bijdragen in de bescherming tegen het virus. Integendeel, dit kan alleen maar bijdragen tot besmetting, wat trouwens in de beginfase nog correct werd opgemerkt door Steven Van Gucht.

Ik heb enkele malen persoonlijk naar de heer Jan Segers, journalist bij de DPG met column in de HLN, geschreven, met dezelfde vraagstelling of bedenkingen om ergens toch een klankbord te vinden.

Zo vind ik cijfers op 17 mei dat 14.630 mensen genezen waren, ca. 0,125% van de bevolking; 1622 opgenomen patiënten of ca. 0,01386%; 9052 overlijdens of ca. 0,07736% waarbij meer dan 50% uit de WZC met de opmerking dat bij meer dan 70% het om niet-bevestigde Covid-19 patiënten ging. Toen vermoedde men dat 6% of 702.000 mensen immuun zou zijn op basis van een steekproef. Toch waren toen 99,5 à 99,7% van de Belgen niet ziek.

Dan hoorde je het verhaal van de asymptomatisch besmette patiënt die, zonder het te weten anderen kon besmetten, wat ook al voor de 'normale' besmette patiënt in de incubatieperiode het geval zou zijn. Men stelde dat de besmette patiënt eerst twee, later weer drie dagen voor het begin van de symptomen en de week daarop besmettelijk was. Hoe wil jij dan de besmettelijkheid uitleggen bij de asymptomatische besmette patiënt, als die dus nooit symptomen gaat krijgen?

Als een besmette patiënt asymptomatisch blijft, betekent dit dat het viraal materiaal niet de kans krijgt om binnen te dringen in het DNA van de cel en kun je toch alleen maar aannemen dat dit viraal materiaal vernietigd wordt. Hoe zou dit kunnen gebeuren als je nog nooit met Covid-19 in contact gekomen bent.

De enige plausibele uitleg is een kruisimmuniteit. Er bestaan zeer veel corona-virussen net zoals influenza multipele soorten of stammen kent. Net zoals bij influenza heb je bij het corona-virus een basisproteïne met daarrond a.h.w. de specifieke uitsteeksels of receptoren of hoe je het ook wilt noemen. De reden dat er meer dan 99,5% mensen niet echt iets mankeert, heeft te maken met een weerstand of immuniteit die men opgebouwd heeft tegen het basisproteïne zodat, vooraleer het virus kan toeslaan, dit herkend en vernietigd wordt. Dit gebeurt op dezelfde wijze bij influenza, want het zal zeker niet door het influenza-vaccin komen. In juni wordt er hier namelijk een keuze voor de virusstammen gemaakt uit honderden soorten met dan elk jaar toch weer 5000 à 6000 doden juist bij de doelgroep van de vaccinatie, de bewoners van de WZC, die door hun specifieke situatie niet kunnen ontkomen aan deze vaccinatie. "Het is niet de 'Rolls Royce' onder de vaccins", durft Marc Van Ranst dan te zeggen, wat op zijn minst een understatement is. Zo'n kruisimmuniteit is de manier hoe de mens sinds de Neanderthaler, als we die mogen meenemen, de tijd overleefd heeft.

Pierre Van Damme kwam dan weer recent uitleggen dat de mensen, die ernstig ziek zijn geweest met opname op IC en zelfs beademing, nog een lange tijd positief kunnen testen, waarbij de verklaring, volgens hem, kan liggen bij het feit dat de patiënt nog een beetje virusmateriaal ophoest, zodat dit dan bij de PCR-test opgepikt wordt. Maar, zegt hij erbij, de patiënt is niet meer besmettelijk. Laat dit nu de uitleg geweest zijn, die men gebruikte waarom de zg. asymptomatisch besmette patiënt toch besmettelijk was. Begrijpe wie begrijpe kan!

Het verhaal van de schoolsluiting past ook in de onlogica van experts en co. Al van bij het begin werd vastgesteld dat kinderen tot 12 jaar en eigenlijk gaat het zelfs tot 14, 15 jaar, niet ziek worden en de besmetting niet doorgeven. Waarom dit zo is, heeft nog niemand ons komen vertellen. Maar dan komt 'de' viroloog van Duitsland ons vertellen dat op basis van zijn vaststellingen, dit niet zo is, juist op het moment dat men in België wil beslissen de scholen terug op te starten. Anderhalve maand later toont een grondig(ere) studie, alweer in Duitsland, aan dat de oorspronkelijke bevindingen juist waren, dus kinderen worden zelden ziek en geven het virus eigenlijk niet door. Leg dan de voorzorgsmaatregelen in het onderwijs dan eens uit? Vier m2 voor elk kind en acht m2 voor de leerkracht. Als je anderhalve meter moet respecteren, betekent dit voor ieder een cirkel met een straal van 0,75m. De formule van een cirkel of Pi (3,14) xRxR geeft ons een oppervlakte van 1,766m2 per kind!

Hoe kun je met enige logica begrijpen dat, indien de scholen op 1 september kunnen beginnen, men één dag, waarschijnlijk woensdag, niet naar school moet komen? Zeker voor het lager onderwijs slaat dit nergens op. Wie geeft dit advies? De GEES?

Ondertussen herhaal ik nog maar eens dat al die tijd minstens 99,5% niet ziek is.

Nadat men mondjesmaat de versoepelingen invoert, waarbij ook weer het nodige gebrek aan logica, geïnspireerd door de leden van de GEES, kun je toch verwachten, zoals bij een gedegen (respiratoire) virale infectie, dat men weer meer besmette mensen gaat zien. Er wordt ook veel meer getest, maar men vergeet de verhouding uitgevoerde/positieve testen weer te geven.

Elke besmetting betekent niet noodzakelijk een zieke, m.a.w. zou ik graag weten hoe die nieuwe besmettingen zijn, hoe evolueren zij, worden ze uiteindelijk opgenomen in het ziekenhuis en wat gebeurt er dan nadien. Ondertussen hebben we zeker genoeg besmettingen die we op die manier kunnen traceren. Gebeurt dit? Zo ja, waarom geeft men dan niet aan hoe deze besmettingen zich gedragen? Zijn ze terug beter na negen, tien of veertien dagen.

De ziekenhuisopnames over heel België nemen (voorlopig) amper toe; er wordt niets gezegd over nieuwe opnames op IC of nood aan beademing.

Wel komt de media met een lichte toename van het sterftecijfer nl. van 2 naar 3, wat natuurlijk onzin is, omdat de overlijdens zich pas manifesteren na een lang ziekteproces met IC en beademing. Dus dit ruikt een beetje naar fake news, om de burger wat bang(er) te maken. Op dezelfde manier kun je de berichtgeving van de media verklaren bij het overlijden van dat meisje van drie jaar oud. Het gaat om een uitzonderlijk geval met comorbiditeiten. Om hier dan als nieuwsanker te verklaren dat dit overlijden toch maar aantoont dat iedereen kan sterven, is pure bangmakerij.

Het is ook opmerkelijk hoe de media de kant gekozen heeft van onze vermeende experts tegenover de politiek of de overheid, zonder dat ze de nodige kritische kijk vertonen ondanks alle tegenstrijdige verklaringen en/of adviezen. Alleen Steven Van Gucht had een beetje de boter gegeten i.v.m. de mondmaskers, maar hij was de enige die het juist voor had, maar op het einde moest hij dan toch zwichten voor de tandem Van Ranst-Vlieghe, die bij het volk dus blijkbaar niets verkeerd kunnen doen. Ik vermoed dat hij toch op vakantie naar Oostenrijk is vertrokken, terwijl Marc Van Ranst het interessanter vond om de tweede golf toe te lichten op de Nederlandse publieke omroep.

Wanneer zien de burgers en de politici in dat deze mensen geen experts in deze zijn?
 

Het verhaal van de mondmaskers, opnieuw!

Daar waar we de mondmaskers, gekregen van de overheden, gemeentes, zelf aangekocht of de zelfgemaakte stoffen versies, die moesten gedragen worden door mensen van de Horeca, marktkramers, winkelpersoneel, leerkrachten enz. of door iedereen wanneer de social distancing van 1,5 m niet gegarandeerd kon worden, tot voor kort dienden om de anderen te beschermen, omdat je toch besmet kon zijn zonder symptomen te vertonen, is door onze 'experts' (Marc, Erika en Pierre voorop) via de GEES en de Veiligheidsraad, een kleine twee weken geleden, beslist om de mondmaskers te verplichten, eerst in de winkels, bioscopen, theaters, bibliotheken ed., maar vanaf nu ook op alle publieke ruimtes, Horeca bij het binnen- en buitengaan of bij een eventueel WC-bezoek ed. Waar zit trouwens de logica als je aan tafel dan wel zonder mondmasker mag zitten? Maar goed!

De rationale was gebaseerd op een advies van de WHO, n.a.v. een publicatie van ca. 200 specialisten, die hadden aangetoond dat het corona-virus zich ook via de zg. aërosols, microdruppels, zoals bij airco- en ventilatie-systemen, kon verspreiden. Toen de Hoge Gezondheidsraad dan ook haar steentje bijdroeg met een communicatie en advies was dit voor de experts en zelfs voor een enkele burgemeester de reden om de mondmaskerplicht op te leggen zoals hierboven beschreven. Wat ze niet genoeg benadrukten - naar mijn mening - was, dat nu de reden jezelf beschermen voor die microdruppels zou zijn!

Wat ze ook even vergeten waren, was het feit dat al de hierboven vernoemde mondmaskers NIET beschermen tegen deze microdruppels. Alleen de zg. FFP2 mondmaskers doen dit (cfr. supra wat betreft hun toepassing). Kan iemand mij dan eens uitleggen waarom ze dan gedragen moeten worden?

Dit toont nog maar eens wat het niveau van onze experts is!

Na het debacle van de burgemeester van Deinze tegenover Minister De Crem, halen de burgemeesters nu hun gram thuis met het instellen van eigen maatregels waarbij bv. in Leuven en in Gent men mondmaskerplicht heeft in heel de binnenstad, zelfs voor fietsers en in Gent ook voor mensen die willen sporten, zoals bv. joggen. Pure absurditeit die alle wetenschappelijke studies tart!

Aan de kust wordt dan ook beslist om de mondmaskers te verplichten als men wandelt op de dijkboulevards. Dit is correct als het heel druk zou zijn, maar hadden we ook weer niet gesteld dat social distancing van 1,5 m de richtlijn is en dat we drukte dienen te vermijden.

Nee, nu mag het wel druk zijn, maar met een mondmaskertje op zijn we veilig. Niet dus!

De recente mondmaskerplicht dateert van ca. 14 dagen terug, precies de periode waarbij we nu de dagelijks, oplopende stijging van het aantal besmettingen zien. Vreemd, niet?

Al die tijd daarvoor, zien we daling van alle cijfers, terwijl er geen mondmaskers gedragen werden, tenzij door enkele mensen die waarschijnlijk echt bang waren.

Zou het stijgen van de besmettingen toch niet anders in zijn werk gaan? Voor de experts is het vijf voor twaalf, zo niet vijf na twaalf, maar objectief zien we weinig gebeuren in de ziekenhuizen. De besmettingen zitten ook bij andere leeftijdsgroepen. De meeste hebben milde symptomen of zelfs niets.

Dit lijkt meer op het verhaal van de jaarlijkse griepepidemie, waarbij dagelijks minstens tien patiënten in de wachtzaal van elke huisarts zitten. Heeft men al eens bekeken hoeveel besmettingen we dan per dag zien, maar ja, die worden nooit getest.

Vandaag, volgens de statistieken van de befaamde Johns Hopkins University, die ik dagelijks krijg, zie ik wereldwijd 15.762.007 besmettingen op een bevolking van 7,7 miljard mensen. Het sterftecijfer is 640.276 mensen, ca. 4,1% van het aantal besmettingen, maar slechts 0,008315% van de totale wereldbevolking, die trouwens elke dag met meer dan 225.000 toeneemt!

Voor België zien we nu een sterftecijfer van ca. 9817 wat 0,0839% inhoudt, maar met een overschatting van het aantal overlijdens door Covid-19 in de WZC. Het reële cijfer, vergelijkbaar met de manier van tellen in onze buurlanden, ligt waarschijnlijk rond 6.370 of 0,0544%.

Ondertussen hebben we geen griepdoden geteld, zijn er in mijn specialiteit geen ischemische beroertepatiënten geweest en zo zijn er nog voorbeelden.

Ischemische beroertes kun je niet uitstellen, die doe je gewoon. Dus die mensen liggen ook op het Covid-19 kerkhof!

Pas op het einde van dit jaar of zelfs pas volgend jaar zullen we het exacte oversterftecijfer door Covid-19 kennen.

Het aantal officiële besmettingen wordt geschat op 65.199 wat 0,557% van de Belgische bevolking is. Er wordt vaak gezegd dat dit aantal veel hoger zou zijn, maar zoals er nu getest wordt bij een populatie die bang gemaakt werd door alle media-aandacht met tendentieuze berichtgeving, denk ik niet dat er veel gevallen gemist worden. Wel onthouden we de schatting van 6% immuniteit bij de bevolking op 17 mei. Dit cijfer werd naderhand nooit meer gecontroleerd. Waarom niet?

Cru gesteld, moet men al de maatregels tegenover het echte dodenaantal zetten en berekenen hoeveel miljoenen euro's werden uitgegeven per dode, die meestal hoogbejaard was met een zeer beperkte leeftijdsgrens of anderzijds met ernstige comorbiditeiten (vaak cardiaal, Diabetes, nierfalen maar ook oncologische pathologie). Hoeveel Qualies hadden deze mensen eigenlijk?

Ik stel voor dat men dit moet meenemen bij het verstrengen van de maatregels, zeker als men een tweede lockdown zou overwegen. Dit is pas dodelijk, namelijk voor de hele economie en op die manier voor onze jeugd, onze toekomst. Ik zou dit niet graag op mijn geweten willen hebben en ik zou me zeker niet laten sturen door een groep van experts die in mijn ogen absoluut geen experts zijn in deze omstandigheden.

Erika Vlieghe zei in het virtuele symposium 'Medische Wereld' dat zij, de virologen, als een kapitein op een schip zijn zonder enige navigatie terwijl het pikdonker is en, naar ik mag aannemen, ook nog eens bewolkt! Zou u op dit schip willen zitten? Ik in ieder geval niet!

Ik zou mijn logisch verstand gebruiken, zoals Marc Van Ranst zelf zo vaak aanhaalt. Alleen is hij het nu een beetje vergeten, denk ik, en zien we eerder een soort paniekvoetbal, waarbij dagelijks nieuwe, niet-wetenschappelijk onderbouwde maatregels.

Even terug stelden diezelfde virologen en co. voor om bij een volgende lockdown dat alleen zij samen met enkele ambtenaren het voor het zeggen zouden moeten hebben, zonder de politici. Dit getuigt van een behoorlijke arrogantie als je al hun adviezen , uitspraken ed. overschouwt. Dit zou een echt technocratische dictatuur kunnen worden, een nieuwe orde, het nieuwe normaal.
 

Met beleefde groeten,
 

Hoogachend,
 

Frank van Tussenbroek
Afd Hoofd Angio & NeuroInterventionele Radiologie
UZ Brussel


Link:

https://www.viruswaanzin.be/post/zo-hoort-u-het-ook-eens-van-een-arts


Avondklok in de provincie Antwerpen is totaal buitenproportioneel

Gouverneur Cathy Berx draagt een verpletterende verantwoordelijkheid

Kennelijk heeft gouverneur Berx geen enkele notie van het begrip 'rechtsstaat'

Grondwettelijk gezien kent België geen noodtoestand


Daarin toonde de constituante van 1830 een sterker vertrouwen in de rechtstaat dan de opstellers van het EVRM 120 jaar later, die een uitzonderingsregime toelieten in artikel 15. Het is de Grondwet zelf die zijn gehele of gedeeltelijke opschorting verbiedt (artikel 187). In oorlogstijd geldt weliswaar de krijgswet, althans volgens de besluitwet van 1916. Dan kan het leger zonder gerechtelijke controle onder meer nachtelijke perquisities en lichamelijke doorzoekingen verrichten, alsook vreemdelingen verwijderen uit plaatsen waar zij schadelijk zouden kunnen zijn. De meeste constitutionalisten stellen grote vraagtekens bij de grondwettigheid van deze besluitwet, die weliswaar is gevalideerd door een cassatie-arrest van 1940.

In elk geval geldt deze uitzondering hoogstens wanneer de staat van oorlog of de staat van beleg in voege is. Daarbuiten kan er in België geen noodtoestand worden uitgeroepen, wat inhoudt dat de grondwettelijke rechten en vrijheden in alle omstandigheden van kracht blijven.


Cijfers Sciensano


Uit de cijfers van Sciensano blijkt, dat de situatie nu op geen enkele manier te vergelijken is met de situatie enkele maanden geleden. Een avondklok valt dan ook op geen enkele manier te verantwoorden!

Link:

https://covid-19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/COVID-19_Daily%20report_Annex_NL.pdf

woensdag 29 juli 2020

No Comment! De avondklok van de Nazi's... en 2020
Bepaalde mensen bestuderen niet alleen het verleden,
maar leven ook nog steeds in het verleden.

Op 15 februari 2019 besliste het Antwerpse schepencollege
om de oorspronkelijke naam van het 'Delwaidedok' te schrappen
en het dok om te dopen naar 'Bevrijdingsdok'.

Een jaar na de 'bevrijding' van Antwerpen door het schepencollege
en net 75 jaar na de bezetting door de Nazi's
voert 'oorlogsburgemeester' Bart De Wever in samenwerking
met gouverneur Cathy Berx opnieuw de avondklok in.

Pikant detail, historicus en UA-rector Herman Van Goethem, 
die Delwaide zijn dok afpakte, is het volledig eens met de avondklok.

Voordeel is natuurlijk dat levende burgemeesters
dingen kunnen regelen voor de universiteit,
terwijl dode burgemeesters dat natuurlijk
niet meer kunnen.

Dit is nu eens 'samenwerking' 
of collaboratie!

En zowel toen als nu, werken zij altijd samen
tégen het volk.

Want zowel politici als 'wetenschappers'
hoeven zich niet aan de avondklok te houden.

En de Antwerpenaren met geld
zitten allang op hun appartement in Knokke!

En dat terwijl de stad verder naar de knoppen gaat!

Hopelijk wordt dit geen tweede 1585 voor de stad!

Politicoloog Dave Sinardet: "De avondklok is overshooting"


Politicoloog en Antwerpenaar Dave Sinardet is minder gelukkig met het drastische middel van de avondklok.  “De eerste keer sinds de oorlog, zelfs niet tijdens de terroristische dreiging. Het is niet zomaar iets”, aldus Sinardet. “De kans bestaat dat we de avondklok legitiem en gewoon gaan vinden, dat er sneller naar gegrepen zal worden.”

Sinardet beschrijft de avondklok als een vorm van symboolpolitiek. “Het is “overshooting”. Een signaal is nodig, maar hier kan je je afvragen of het niet buitenproportioneel is. De indruk bestaat dat politici vooral wilden tonen dat ze streng kunnen besturen, zeker na het falen van de contacttracing. Er moeten toch betere middelen zijn dan een avondklok om jongeren te ontmoedigen die ’s nachts op een plein willen gaan drinken.”

Bron: vrtNWS

Link:

https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2020/07/28/de-eerste-avondklok-sinds-de-tweede-wereldoorlog/


Proefkonijnen gezocht: niet goedgekeurd middel tegen Ebola zou tegen Corona helpen? Is nu werkelijk iemand zo dom om dat middel te slikken?

Europese Commissie bestelt voor 63 miljoen euro aan coronamedicijn remdesivir


De Europese Commissie stelt het coronamedicijn remdesivir vanaf begin augustus ter beschikking van de lidstaten en het Verenigd Koninkrijk. De Commissie heeft daarvoor een contract van 63 miljoen euro afgesloten met het Amerikaanse farmabedrijf Gilead. In eerste instantie kunnen daarmee zowat 30.000 patiënten met symptomen van het coronavirus behandeld worden.

De Europese Commissie gaf remdesivir begin juli al groen licht voor de behandeling van COVID-19. Het medicijn - dat ontwikkeld werd als een geneesmiddel tegen ebola maar daarvoor nooit werd goedgekeurd - is wellicht geen wondermiddel, maar kan wel de aanmaak van nieuwe virusdeeltjes afremmen en het herstel van coronapatiënten op die manier versnellen. Het is het eerste coronamedicijn dat in de hele Europese Unie is toegelaten.

De Europese Commissie heeft nu een contract afgesloten met de Amerikaanse producent Gilead om genoeg dosissen Veklury - de merknaam voor remdesivir - te voorzien voor de behandeling van ongeveer 30.000 patiënten. De Commissie stelt het geneesmiddel vanaf begin volgende maand ter beschikking van de lidstaten en het Verenigd Koninkrijk en zal de verdeling ervan coördineren. Het kostenplaatje bedraagt 63 miljoen euro.

Die eerste dosissen moeten voldoende zijn om de vraag voor de komende maanden af te dekken, verzekert de Europese Commissie. Maar de Commissie onderhandelt al over een nieuwe levering remdesivir, die dan vanaf oktober verdeeld zou kunnen worden.

Bron: vrtNWS

Het is zonneklaar dat we hier met een genocidair complot te maken hebben!

Antwerps gouverneur Cathy Berx (CD&V) wil ons hét vaccin opdringen


Volgens Antwerps gouverneur Cathy Berx moeten we 'allemaal samen tot een strategie komen waarin we met het virus kunnen leven' en op die manier 'tijd winnen tot er een vaccin is'. Dat zegt ze in een open brief aan de Antwerpenaar op de voorpagina van Gazet Van Antwerpen.

Bron: Gazet van Antwerpen

Link:

https://www.gva.be/cnt/dmf20200728_97440350/cathy-berx-in-open-brief-laat-ons-creatief-zijn-in-het-verslaan-van-het-virus-niet-in-het-omzeilen-van-maatregelenHet moet nu eens eindelijk gedaan zijn met het 'gedokter' van politici en ambtenaren!

Zij zijn in medische aangelegenheden niet bevoegd!
 

Iedereen beslist vrij hoe hij of zij zich wil laten behandelen of niet.

Er kan op geen énkele wijze sprake zijn van druk of van verplichtingen!In de bijsluiter van een vaccin staan alle bestanddelen van het vaccin vermeld


De bestanddelen kunnen we onderbrengen in drie groepen:

Werkzame bestanddelen: dit zijn delen van het virus of de bacterie waartegen bescherming wordt opgebouwd. Dit wordt ook de entstof genoemd.

Hulpstoffen: dit zijn stoffen die aan het vaccin worden toegevoegd om de werkzaamheid te verbeteren, de houdbaarheid te verlengen en de toediening te vergemakkelijken.

Reststoffen: dit zijn resten van substanties die tijdens het productieproces van het vaccin worden gebruikt. Na productie worden ze zoveel mogelijk uit het vaccin gehaald. Zeer kleine hoeveelheden kunnen evenwel achter blijven.


Veelvoorkomende hulpstoffen:

Kwik = zit in het losse tetanus en in het griepvaccin

Aluminium = net zo slecht als kwik

Formaldehyde en Fenoxyethanol = antivries

Amfotericine B = een zeer giftig anti schimmelmiddel

Phenol = een zeer giftig ontsmettingsmiddel en nog veel meer

Etc.


Het betreft hier stuk voor stuk zéér giftige stoffen!

Bart De Wever (N-VA) droomt al 5 maanden van zijn avondklok

en laat 'gouverneur' Cathy Berx (CD&V) - nota bene een onverkozen ambtenaar - de bevolking van Antwerpen nu 's nachts opsluiten! Onaanvaardbaar!

Historicus Van Goethem: ‘Laatste Antwerpse avondklok was tijdens WO II’


"Tijdens de Tweede Wereldoorlog mochten Antwerpenaars nog een uur langer op straat blijven dan nu."

Zo zal in de hele provincie een avondklok gelden tussen 23.30 uur en 6 uur.

Tijdens de bezetting door de Nazi's was dat slechts tussen 00.30 uur en 6 uur!!!

Bron: De Standaard

Link:

https://www.standaard.be/cnt/dmf20200728_97059288Antwerpse avondklok haalt internationale media


Bron: Het Laatste Nieuws

Link:

https://www.hln.be/nieuws/binnenland/antwerpse-avondklok-haalt-internationale-media~aa6b8611/
Ongrondwettelijk


Het is een regelrechte schande hoe hier de democratische rechten van de bevolking geschonden worden.

Men solt met de mensenrechten!

dinsdag 28 juli 2020

Knokploeg van de Taliban slaat vrouwen wegens het niet dragen van een boerka
Belgische politie slaat jongeren wegens het niet dragen van een mondmasker


De hoofdinfectioloog van het Spital van Sankt Gallen - één der grootste en beroemdste klinieken in Zwitserland - stelt:


- Het Covid19-virus is veel minder gevaarlijk dan aanvankelijk gedacht.

- De uitgaansverboden en het dragen van mondmaskers in het publiek zijn niet meer nuttig; het virus laat zich daardoor niet meer uitroeien.

- Het is veel meer aangewezen, een "collectieve immunisatie door globaalinfectie" na te streven, met zwaartepunt op de jeugd en de jongere generaties, waar het virus bijna geen schade aanricht. Enkel zieken, ouderen en mensen op medicamenten moeten preventief worden geïsoleerd (= N.B. de strategie van Nederland, Zweden, Slovenië, Hongarije en Slovakije).

Link:

https://de.sputniknews.com/politik/20200727327574446-corona-krise-sars-cov-2-weniger-gefaehrlich/


België begaat onder invloed van Marc Van Ranst de ene kapitale fout na de andere


Bijzonder treurig: Franky Vlieghe werd in Roeselare op 25 juli 2020 vanuit wetenschappelijk perspectief totaal onzinnig met pepperspray besproeid en vakkundig in elkaar geslagen door de knokploegen van de Belgische staat.

De burgemeester van Roeselare Kris Declercq (CD&V) is politiek verantwoordelijk voor deze schandalige vertoning. Hij had nooit een onrijp persoon als politieagent mogen aanstellen.

Burgemeester Kris Declercq (CD&V) was vervolgens dan ook nog zo dom om midden in de shit-storm nog een tweet de wereld in te sturen om "tot begrip op te roepen".

Dezelfde tweet had ook door de burgemeester van Kandahar in Afghanistan verstuurd kunnen worden, wanneer de knokploegen van de Taliban weer eens vrouwen in mekaar gingen slaan voor het niet dragen van de boerka.

Ook dat was slechts een kwestie van begrip en respect voor de koran en de sharia. Het sluiten van de horeca-zaken her en der (in België) en de strijd tégen de alcohol is in dit perspectief omineus!

Inderdaad, het dragen van het mondmasker was ook slechts een kwestie van begrip en respect voor de knettergekke politieverordeningen van de burgemeester. Mondmaskers geven nu eenmaal géén bescherming tégen een virus. Veeleer zou een ruimtepak aangewezen zijn! 

Achteraf bezien was de politieagent daar in Roeselare misschien toch géén "fascist" of "nazi". Maar, zijn denken en handelen komen toch aardig dicht in de buurt van het denken en handelen van bijvoorbeeld een Taliban-strijder die zonder nadenken ook met geweld de meest belachelijke regels doet naleven!

Over het Corona-virus, Covid-19, de PCR-test die niet deugt etc.maandag 27 juli 2020

'Als maskers niet werken, waarom dragen chirurgen ze dan?'


Dr. Jim Meehan, chirurg            22-7-2020

Ik ben een chirurg die meer dan 10.000 chirurgische ingrepen heeft uitgevoerd met een chirurgisch masker op. Maar dat feit alleen kwalificeert me niet echt als een expert op dit gebied. Wat nog belangrijker is, ik ben een voormalig redacteur van een medisch tijdschrift. Ik weet hoe ik de medische literatuur moet lezen, hoe ik goede wetenschap van slechte kan onderscheiden en feit van fictie. Geloof me, de medische literatuur staat vol van slechte fictie, vermomd als medische wetenschap. Het is heel gemakkelijk om misleid te worden door slechte wetenschap.


Sinds het begin van de pandemie heb ik honderden onderzoeken gelezen over de wetenschap van medische maskers. Op basis van een uitgebreide beoordeling en analyse lijdt het voor mij geen twijfel dat gezonde mensen geen chirurgische of stoffen maskers zouden mogen dragen, noch zouden we mogen aanbevelen dat de hele bevolking mondmaskers draagt. Die aanbeveling wordt niet ondersteund door wetenschappelijk bewijs van het hoogste niveau.

Laat dit eerst duidelijk zijn: het uitgangspunt dat chirurgen die maskers dragen dient als bewijs dat 'maskers moeten werken om virale overdracht te voorkomen' is een logische misvatting die ik zou classificeren als een argument van valse gelijkwaardigheid of het vergelijken van 'appels met peren'.

Hoewel chirurgen maskers dragen om te voorkomen dat hun ademhalingsdruppels het chirurgische veld en de blootliggende interne weefsels van onze chirurgische patiënten besmetten, eindigt daar de analogie. Het is duidelijk dat chirurgen geen social distancing kunnen houden van hun chirurgische patiënten (tenzij we robotchirurgische apparaten gebruiken, waarbij ik zeker geen masker zou dragen).

De COVID-19 pandemie gaat over virale overdracht. Chirurgische maskers en stoffen maskers doen niets om virale overdracht te voorkomen. We moeten ons ondertussen allemaal realiseren dat nooit is aangetoond dat gezichtsmaskers virale transmissie voorkomen of ertegen beschermen. Dat is precies waarom ze nooit zijn aanbevolen voor gebruik tijdens de uitbraak van de seizoensgriep, epidemieën of eerdere pandemieën.

Het feit dat de wetenschappelijke literatuur het dragen van medische maskers voor influenza en alle andere virussen niet ondersteunt, is ook de reden waarom Fauci, de Amerikaanse Surgeon General, de CDC, de WHO en vrijwel elke deskundige ter wereld op het gebied van besmettelijke ziektes hebben gesteld dat het dragen van maskers de transmissie van SARS CoV-2 niet zal voorkomen.

Hoewel de 'autoriteiten' van volksgezondheid draaiden, keerden en hun aanbevelingen later wijzigden, veranderde de wetenschap niet en verscheen er ook geen nieuwe wetenschap die het dragen van maskers in het openbaar ondersteunde. Feitelijk bevestigt de meest recente systemische analyse opnieuw dat maskers niet effectief zijn bij het voorkomen van de overdracht van virussen als CoVID-19.

Als een chirurg ziek is, vooral met een virale infectie, zal hij geen operaties uitvoeren omdat hij weet dat het virus NIET zal worden tegengehouden door zijn chirurgische masker.

Een ander gebied van "valse gelijkwaardigheid" heeft te maken met de omgeving waarin de maskers worden gedragen. De omgevingen waarin chirurgen maskers dragen minimaliseren de nadelige effecten van chirurgische maskers op hun dragers.

In tegenstelling tot het publiek dat maskers in de gemeenschap draagt, werkt de chirurg in steriele chirurgische ruimtes die zijn uitgerust met zware luchtverversingssystemen die een positieve druk handhaven, de lucht in de ruimte op een zeer hoog niveau verversen en filteren en het zuurstofgehalte van de kamerlucht verhogen. Deze omstandigheden beperken de negatieve effecten van maskers op de chirurg en het operatiekamerpersoneel. En ondanks deze extreme klimaatbeheersingscondities tonen klinische studies toch nog de negatieve effecten (verlaging van de arteriële zuurstof en opnieuw inademen van CO2) van chirurgische maskers op de fysiologie en prestaties van de chirurg aan.

Chirurgen en operatiekamerpersoneel zijn goed opgeleid, ervaren en nauwkeurig in het handhaven van steriliteit. We dragen alleen verse steriele maskers. We zetten het masker op op een steriele manier. We dragen het masker maar een korte tijd en vervangen het bij de eerste tekenen van overmatige vochtophoping waarvan we weten dat het de effectiviteit van het masker verlaagt en de negatieve effecten ervan vergroot. Chirurgen zullen chirurgische maskers NOOIT hergebruiken en dragen ook nooit stoffen maskers.

Het publiek wordt opgelegd om maskers te dragen waarvan ze de training in de juiste technieken niet kregen. Dientengevolge behandelen ze ze verkeerd, raken ze ze vaak aan en hergebruiken ze de maskers voortdurend op een manier die besmetting verhoogt en de kans op overdracht van ziekten eerder vergroot dan omgekeerd.

Ga gewoon naar mensen kijken in de kruidenierswinkel, vertel me wat je denkt over de effectiviteit van maskers in de gemeenschap.

Als u enkel de zwakke retrospectieve observationele studies en verwarde 'gezondheidsautoriteiten' gelooft die tegen u liegen over de voordelen van medische maskers en die de risico's ervan volledig negeren, moet u in ieder geval de onlogische antiwetenschappelijke aanbeveling afwijzen om slechts 2 van de 3 toegangspoorten voor virale ziekten te blokkeren. Maskers bedekken alleen de mond en neus. Ze beschermen de ogen niet."

Jim Meehan, MD
22-7-2020

zondag 26 juli 2020

Moeder-overste Agnes Mariam de la Croix adviseert bij het verdelen van de noodhulp van SOS Chrétiens d'Orient in Libanon


De onvoorziene 'corona-epidemie' versterkt in Libanon de economische crisis alleen maar.
Ze verarmt de al arme gezinnen, isoleert de al eenzame oude mensen en verzwakt de zieken.
De Libanezen zijn nu wel vrijwel allemaal geruïneerd.
Verzorging is een luxe geworden en voor velen dreigt de honger.

Bron: SOS Chrétiens d'Orient in Libanon

Link:

https://www.soschretiensdorient.fr/index.php/en/


Prof. Dr. Dirk Devroey van de VUB schrijft in de COVID-19 Kennisdatabank: "De PCR-test maakt geen onderscheid tussen levende en dode virussen"Bron: VUB

Link:

https://huis.vub.ac.be/corona/kennisbank.php?ID=243


Dit is trouwens géén nieuwe informatie, maar typisch voor een PCR-test!

De PCR-test kan géén onderscheid maken tussen levend of dood RNA!


Een viruskweek

Een viruskweek wordt slechts zeer uitzonderlijk uitgevoerd.
Een positieve viruskweek geeft aan dat er levende virussen aanwezig
zijn en dat de persoon besmettelijk is. Een negatieve viruskweek sluit
besmettelijkheid niet 100% uit omdat de test vals-negatief kan zijn.
Maar, een dood virus kan nu eenmaal niet worden gekweekt. Kweek en identificatie van virussen

Omdat een virus zich niet buiten een gastheercel kan vermeerderen

is het moeilijker (dan bij bacteriën) om ze te kweken, hun aanwezigheid te ontdekken,
ze te identificeren, en te bepalen hoeveel er zijn. Willen we een virus laten groeien
dan moeten we hem levende cellen geven in plaats ven een voedingsbodem met daarin 
opgeloste voedingsstoffen. Virussen met een bacterie als gastheercel zijn tamelijk
eenvoudig te kweken in of op een bacteriecultuur. Reden waarom er veel bekend is over
de virusvermeerdering van bacteriofagen. Gastheren als planten en dieren zijn moeilijker
om onder goed gecontroleerde omstandigheden te houden en dit is ook veel kostbaarder.

Vooral ziekteverwekkende virussen bij mens en hogere diersoorten
zijn daarom moeilijk te kweken en te bestuderen.


zaterdag 25 juli 2020

Mondmasker of Jodenster? Beiden een teken van minderwaardigheid!

Toch zijn wij géén varkens of runderen ergens in hun 'kot', maar ménsen!

Stop de onwettige uitoefening van de geneeskunde door onwetende politici!

De Belgische corona-dictatuur vandaag in actie in Roeselare:
Zaterdagmiddag liep het compleet uit de hand op de Traxsite in Roeselare. Nabij het skatepark op de jongerensite voerden de stadswachten een controle uit op het naleven van de huidige coronomaatregelen. Een van de aanwezige jongeren bleek er geen mondmasker te dragen en had ook niet de intentie om er één aan te doen. Enkele andere jongeren filmden hoe de agent de jongere een vuistslag gaf, pepperspray spoot en de jongen tegen de grond werkte en in een houdgreep hield.

Bron: Nieuwsblad

Link:

https://m.nieuwsblad.be/cnt/dmf20200725_96946835


Bron: Het Laatste Nieuws

Link:

https://www.hln.be/in-de-buurt/roeselare/agent-pakt-jongeman-hard-aan-met-pepperspray-en-vuistslag-in-roeselare-nadat-hij-weigerde-mondmasker-te-dragen~abdff427/

Horror-film: "Zet uw mondmasker op!"vrijdag 24 juli 2020

De ongrondwettelijke corona-lockdown was een blunder en een totale mislukking


Men spreekt nu van de 'tweede golf'.

Maar, aangezien het corona-virus nooit is weggeweest, is dit nog steeds de 'eerste golf'.
De lockdown heeft de eerste golf onderbroken, maar zeker niet gestopt.

Wat voor zin had die waanzinnige lockdown dan?
Denkt men nu wérkelijk de verspreiding van een virus te stoppen?

We bevinden ons nog steeds in de eerste golf!


Mondmaskers creëren een gevoel van schijnveiligheid


De literatuur over het effect van het dragen van niet-medische mondmaskers in de openbare ruimten is niet eenduidig en de resultaten uit de beschikbare studies spreken elkaar tegen.

Niet-medische mondneusmaskers dragen mogelijk enigszins bij aan het beperken van verspreiding van COVID-19 door presymptomatische patiënten in openbare ruimten waar voldoende afstand houden niet altijd mogelijk is (source control); belangrijk daarbij is dat het effect groter is als meer mensen een masker dragen.

Niet-medische mondneusmaskers beschermen de drager ervan in zeer beperkte mate; is sterk afhankelijk van de kwaliteit van de materialen die gebruikt zijn, de mate waarin het masker aansluit op het gezicht en het draagcomfort.

Plastic kappen, de zogenaamde face-shields zijn mogelijk een praktisch alternatief voor mondneusmaskers die de drager van de kap beschermen bij contact direct face-to-face contact met mogelijke COVID-19 patiënten. Deze kappen zijn mogelijk minder efficiënt in situaties waar virusdeeltjes vanuit verschillende richtingen kunnen komen zoals in het openbaar vervoer omdat de kap niet volledig aansluit op het gezicht.

Door de beperkte bescherming is mondneusbescherming niet geschikt als vervanging van social distancing, hygiënemaatregelen en (thuis)isolatie van patiënten met klachten.

Mondneusbescherming kan als aanvullende maatregel de aandacht voor social distancing en hygiënemaatregelen versterken.

Mondneusbescherming kan echter ook een gevoel van schijnveiligheid creëren waardoor andere maatregelen niet goed meer opgevolgd worden. In dat geval kan het gebruik van niet-medische maskers die maar een beperkte bescherming bieden leiden tot een toename van infecties met COVID-19.

Bron: RIVM

Link:

https://www.rivm.nl/documenten/covid-19-toepassing-mondneusmakers-openbare-ruimtenDe politiek beïnvloedbare WHO


De WHO adviseert wel om niet-medische mondmaskers te dragen op plekken waar in de openbare ruimte overdracht plaatsvindt, ondanks het gebrek aan wetenschappelijk bewijs.

Die WHO-adviezen worden bediscussieerd in een groep deskundigen. "De WHO heeft zijn standpunt niet om wetenschappelijke redenen veranderd, maar onder politieke druk en druk van de publieke opinie", zegt Andreas Voss. Hij zit in de WHO-expertgroep, is hoogleraar aan het Radboudumc en hoofd microbiologie in het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis in Nijmegen.

Voss is tegen een mondkapjesplicht. "Dat moet mensen er niet van weerhouden om ze te dragen als ze zich daardoor veiliger voelen, maar wetenschappelijk gezien zie ik geen extra bewijs." Vaak gelden ook meerdere maatregelen tegelijk, waardoor het lastig is om te bepalen wat het effect van één specifieke maatregel is. "Een mondmasker is niet dé oplossing", zegt Voss. "We moeten ons aan de andere maatregelen blijven houden."

Bron: NOS

Link:

https://nos.nl/artikel/2341669-rivm-past-advies-mondkapjes-voorlopig-niet-aan-nut-niet-bewezen.html


donderdag 23 juli 2020

Mondmaskerdraagplicht veroorzaakt méér gevallen van Covid-19


De mondmaskerverplichting is de zoveelste immense blunder maar dat kan men (uiteraard) niet toegeven. Tien dagen nadat de bevolking slaafs de maskers is beginnen dragen noteren we het hoogste aantal nieuwe besmettingen sinds 20 mei 2020. Dat kan tellen als proefondervindelijk wetenschappelijk bewijs. Doordat de regering alle mondmaskers toeliet, zelfs zelfgemaakte, geen kwaliteitslabel hanteert voor maskers en geen campagne voert met gebruiksinstructies is ze zondermeer zelf verantwoordelijk voor deze exponentiële stijging.

Het feit dat de virologen de recente dramatische cijfers weigeren in verband te brengen met hun desastreuze aanbeveling van draagplicht, aan een bevolking die niet weet hoe met een masker om te gaan, is de bestendiging van hun virologische genocide.

Bron: Viruswaanzin.be

Link:

https://www.viruswaanzin.be/post/20-07-397-besmettingen-mondsmaskers-dodenMondkapje dragen maakt risico op besmetting juist groter, zegt deskundige


De woordvoerder zegt dat je de verkeerde boodschap afgeeft als je mondkapjes in de openbare ruimte verplicht stelt. Mensen zouden zich daardoor beschermd kunnen voelen en minder afstand gaan houden, terwijl mondkapjes slechts 'zeer beperkt' beschermen tegen het coronavirus, zeker als ze ook nog eens niet goed worden gebruikt, zoals nu gebeurt.

Het is precies waarom deskundige infectiepreventie Ellanie de Bruijne van het Amsterdam UMC geen voorstander is van mondkapjes in de strijd tegen het coronavirus. "Bij juist gebruik, de juiste draagduur én de juiste mondkapjes kunnen ze werken. Maar bij verkeerd gebruik vergroot je met een mondkapje juist de kans op besmetting."

Dat risico zit vooral in dat mensen heel veel met hun handen aan het mondkapje zitten: ze doen het tijdelijk onder hun kin of zetten het steeds op en af. Of ze zetten het af, wrijven met hun handen over hun neus en zetten het weer op. "Dat doen ze met niet-schoongemaakte handen, waarmee ze bijvoorbeeld net een deurklink hebben aangeraakt."

Bron: RTL-nieuws

Link:


https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/5173081/mondkapjes-wel-niet-discussie-viroloog-burgemeesters


En ondanks de mooie praatjes van de 'experts' en de collaborerende Vlaamse rectoren, tonen de nieuwe, zinloze 'maatregelen' van de regering overduidelijk aan, dat men uit is op de introductie van de corona-dictatuur 'in slow motion'


En méér nog dan de corona-dictatuur omwille van de dictatuur
is het ultieme doel de totale vernietiging van de middenklasse!


woensdag 22 juli 2020

Sanctuaire de la Sainte-Baume of de Grot van Maria Magdalena


Maria Magdalena zou destijds samen met Lazarus via Saintes-Maries-de-la-Mer naar Zuid-Frankrijk zijn gekomen. Zij zou daar dertig jaar in een grot nabij Plan-d'Aups-Sainte-Baume in het massief van la-Sainte-Baume hebben geleefd. Na haar overlijden zou zij in Saint-Maximin-la-Sainte-Baume zijn begraven.

maandag 20 juli 2020

Corona - de waarheid in 7 minuten
Deze 'gevaarlijke' video met véél fake news wordt systematisch door YouTube, Vimeo etc. verwijderd.

In de post-christelijke tijd wordt 'waarheid' dus altijd ideologisch ingevuld.

Open uw ogen voordat de corona-censuur ze sluit!

Kijken dus zolang het nog kan.


Opmerking:

Er bestaan geen toevalligheden, maar wél synchroniciteiten. De wereld is tegen wil en dank begonnen aan haar transitie naar de 5G-wereld. Maar dat gaat dus blijkbaar niet zonder slag of stoot.

De komende weken zullen wereldwijd nog vele en grote veranderingen plaatsgrijpen. De Matrix (de evolutietheorie, het globalisme, de massa-immigratie, de islamisering, de antropogene klimaatopwarming, Covid-19 etc.), die geen onderdeel is van de échte, aardse realiteit, brokkelt echter in hoog tempo af.


Maar de Matrix-Media - de handlangers van de 'linkse' globalisten - zullen eerst nog de angst naar het hoogste niveau willen opvoeren: de 'tweede golf' etc. Ik zie dat echter als de laatste stuiptrekkingen.

In het Westen hebben we nu te maken met een totaal corrupt politiek systeem, dat morsdood is.

De Corona-leugens zullen worden ontmaskerd en massa’s mensen zullen gaan ontwaken.

Dit keer is men gewoon té ver gegaan. 'Corona' was de laatste druppel! 

dinsdag 14 juli 2020

Rapport van 'Artsen Zonder Grenzen' over de toestand in de woonzorgcentra tijdens de Corona-crisis: "Overgelaten aan hun lot"


Zoals wij maanden geleden al aangaven, heeft men de bewoners
van de woonzorgcentra ongevraagd 'volgespoten' met morfine!

Dus, gestorven mét corona, maar door morfine!


Dit is misdadig!

Link: Rapport Artsen Zonder Grenzen - 14-07-2020


https://www.msf-azg.be/sites/default/files/imce/Rapport_MaisonsDeRepos/MSF_lessons%20learned%20report_NL_FINAL.pdf

zondag 12 juli 2020

Een wetenschappelijke onderbouwing waarom de 'mondmaskerdraagplicht' die door het Belgische regime wordt opgelegd ronduit crimineel is:

Alle ins en outs over dat vermaledijde mondkapje


In een vierdelige serie geeft immunoloog dr. Carla Peeters, die verschillende jaren werkzaam was op het RIVM, alle ins en outs over het door de overheid in bepaalde situaties verplicht gestelde mondkapje.


Helpt het dragen van een mondkapje om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan?


98 procent van de mensen die het coronavirus krijgt, heeft nauwelijks klachten.

In totaal zijn er in Nederland, op een bevolking van 17,4 miljoen, 48.087 personen positief getest op COVID-19. Mogelijk is het aantal mensen dat een infectie heeft door gemaakt hoger omdat in de beginperiode niet iedereen met verschijnselen getest kon worden op de aanwezigheid van het virus. 6042 mensen zijn inmiddels aan het virus overleden. 50 % is ouder dan 83 jaar en 70 % heeft onderliggend lijden. Zowel in België als in Nederland blijkt dat ongeveer 80 % van de mensen met COVID-19 op de intensive care ernstig overgewicht heeft. In vergelijking met 2015 zijn er dit jaar tijdens het jaarlijkse griepseizoen minder mensen overleden. Ook wereldwijd zijn nog niet meer mensen overleden dan eerdere jaren tijdens het griepseizoen. Dit is inclusief het aantal COVID-19 overledenen.

Vooralsnog geeft het RIVM als advies dat het dragen van mondkapjes geen effect heeft op de verspreiding van COVID-19 en dat er onvoldoende wetenschappelijke onderbouwing is. Een belangrijk argument is de doorlaatbaarheid van de mondkapjes. Een virusdeeltje is ongeveer 80 – 150 nanometer in diameter. Dit is te klein om door de stof(fen) van mondkapjes geblokkeerd te worden. Tot voor kort was de WHO ook van mening dat het voor gezonde mensen niet nodig is om een mondkapje te dragen. Op 5 juni bracht de WHO, voor landen waar sprake is van virusverspreiding, een aangepast advies uit. In het nieuwe bericht adviseert de WHO dat ook gezonde mensen gebruik moeten maken van mondkapjes of medische maskers op plaatsen waar 1,5 meter afstand houden moeilijk is zoals in het openbaar vervoer, winkels en in een drukke omgeving.

Op dit moment is er vanuit wetenschappelijk onderzoek geen direct bewijs dat het dragen van mondkapjes effectief is in het verminderen van de verspreiding van het coronavirus.

Bron: HP De Tijd

Link:

https://www.hpdetijd.nl/2020-06-12/alle-ins-en-outs-over-dat-vermaledijde-mondkapje/


Veel mensen die mondkapjes dragen, ervaren een negatief effect op de gezondheid


Toxische stoffen van kleurstoffen of bleekmiddelen en/of stofdeeltjes uit de stoffen die gebruikt worden voor de mondkapjes kunnen in het microklimaat ophogen en zo in de longen terecht komen. De ongecontroleerde productie van mondkapjes vergroot negatieve invloeden.


Mogelijk verband luchtverontreinigingen en verloop COVID-19

Wetenschappelijke onderzoeken hebben de mogelijke nadelige effecten van luchtverontreiniging op het immuunsysteem aangetoond. Tegelijk kan er door verontreinigingen een toename ontstaan in de expressie van het aantal angiotensine-converterend enzym (ACE) receptoren. Dit betekent dat er meer receptoren beschikbaar zijn waar het virus zich aan kan binden waardoor een ernstiger beloop van COVID-19 mogelijk is. Een recent onderzoek van de Universiteit van Harvard toont als eerste een statistisch significant verband tussen de ernst van het verloop van COVID-19 en de mate van luchtverontreiniging.


Gebruik mondkapjes vergroten verspreiding van het virus

Onderzoek gepubliceerd in het British Medical Journal in 2015, waar 3M aan meewerkte, toonde een hogere concentratie van het virus bij mensen die gebruik maakten van mondkapjes in vergelijking met mensen die geen mondkapje/medisch mondkapje droegen. De meeste mensen beschikken over onvoldoende kennis om de mondkapjes verantwoord te gebruiken, zoals vaak vernieuwen, frequent handen wassen, op een veilige manier afdoen en afvoeren. De verspreiding van het virus kan toenemen door het onveilig gebruik van mondkapjes. Wetenschappelijk onderzoek naar het effect van het gebruik van chirurgische maskers toonde een hogere concentratie van virussen en bacteriën aan de buitenzijde van het masker. Hergebruik van mondkapjes kan daarom leiden tot een grotere kans op infecties. Geadviseerd wordt om de mondkapjes na 2 uren te vervangen en op een veilige manier af te voeren. Of voor hergebruik bij 60 C gewassen kan worden.

Bron: HP De Tijd

Link:

https://www.hpdetijd.nl/2020-06-19/veel-mensen-die-mondkapjes-dragen-ervaren-een-negatief-effect-op-de-gezondheid/


Aantonen beschermende werking van medische mondmaskers blijkt niet zo eenvoudig


Tot op heden zijn in aerosolen geen levende virussen aangetoond die onder normale omstandigheden in staat zijn een infectie te veroorzaken. Aan de andere kant blijkt uit vele studies, dat de slechte pasvorm en beperkte filterkwaliteit van medische maskers de drager niet kunnen beschermen tegen bovenste luchtweg-infecties. Medische maskers worden niet gecertificeerd voor de bescherming van de gebruiker tegen infecties die via aerosolen worden overgedragen. De kwaliteitseisen zijn te beperkt.


Waarom chirurgen medische maskers dragen

Het dragen van een medisch masker gedurende operaties behoort al honderd jaar tot de standaard hygiënemaatregelen in een operatiekamer. Het is haast niet voor te stellen dat een operatie zonder medisch masker zou plaats vinden. Naar aanleiding van een kosteneffectiviteit-vraagstuk werd door de Universiteit van Oxford onderzoek gedaan naar het wetenschappelijk bewijs voor het dragen van medische maskers. Op basis van dit onderzoek concluderen de onderzoekers dat er weinig wetenschappelijk bewijs is dat medische maskers bescherming bieden ter voorkoming van infectieziekten van de patiënt of bescherming bieden voor infecties van de chirurg en andere aanwezigen. Het dragen van maskers biedt tijdens operaties bescherming tegen spatten van bloed en andere lichaamsvloeistoffen. Voor de diverse onderzoeken die gepubliceerd zijn, is de werkwijze vaak slecht beschreven. Dit maakt de interpretatie van resultaten lastig. Wel wordt geconcludeerd dat het gebruik van medische maskers behulpzaam is bij het handhaven van hygiënemaatregelen. Bovenstaande resultaten en de ervaringen van artsen over fysieke (hoofdpijn), visuele klachten (vermindert zicht door bril of endoscoop) en een grotere kans op besmetting tijdens het langdurig dragen van medische maskers door een toename van de luchtvochtigheid, pleiten voor een goed uitgekiend onderzoek. De onderzoekers concluderen dat de huidige data onvoldoende evidentie bieden voor een positief besluit wanneer medische maskers niet al 100 jaar gebruikt zouden zijn.

Bron: HP De Tijd

Link:

https://www.hpdetijd.nl/2020-07-01/aantonen-beschermende-werking-van-medische-mondmaskers-blijkt-niet-zo-eenvoudig/


Stop met anderhalve meter afstand en het verplicht dragen van mondkapjes


De praktijk leert dat de maatregelen van de anderhalvemetereconomie en het dragen van mondkapjes geen aanwijsbare positieve impact hebben op de vermindering van het aantal besmettingen met het SARS-COV-2-virus. Integendeel: steeds meer wetenschappelijke publicaties tonen dat de maatregelen een averechts effect hebben op de gezondheid en economie. Door het wegnemen van deze maatregelen kan de angst afnemen waardoor mensen weer gezonder eten, meer bewegen en beter slapen. Factoren die een positieve invloed hebben op de gezondheid en daardoor een betere immuniteit en bescherming tegen de verspreiding van virussen, die meer kansen creëren voor een duurzaam herstel van de economie en minder schadelijk zijn voor het milieu. In recent gepubliceerde onderzoeken is geen aanvullend bewijs voor het dragen van mondkapjes gevonden.


Experts vinden het dragen van maskers risicovol voor het vormen van infectiehaarden

De Duitse viroloog prof. dr. Streeck vindt het dragen van mondmaskers in publieke ruimtes een potentiële infectiehaard van bacteriën en schimmels. Ook dr. Jenny Harries, plaatsvervangend medisch officier in Engeland (Independent, 12 maart 2020) is van mening dat het dragen van een masker door gezonde mensen eerder een risico vormt door ondeskundig gebruik ervan. Het Nederlandse straatbeeld met mensen die medische maskers onder de kin dragen bevestigt dit.


Positieve waarnemingen bevestigen dat het virus kan uitdoven

Met de hoge temperaturen en een krachtige zomerzon zien we ondanks de versoepeling van de maatregelen een steeds verdere daling van de verspreiding van het virus en het aantal mensen dat ten gevolge van COVID-19 in het ziekenhuis wordt opgenomen en overlijden. In de periode van 18 mei t/m 21 juni 2020 (weken 21 t/m 25) werden 130 keel- en neusmonsters afgenomen bij patiënten met een acute luchtweginfectie die de huisarts bezochten. In deze monsters werd 13 maal rhinovirus, één maal enterovirus en één maal SARS-COV-2 gevonden. Na de demonstratie van Black Lives Matter in Amsterdam, waarbij door meer dan duizend deelnemers de 1,5 meter of mondkapjes maatregelen niet opgevolgd zijn, is er geen stijging van besmettingen waar genomen. Ook na de  versoepeling van de bezoekersregelingen voor kwetsbare mensen in verpleeghuizen, het heropenen van scholen en horeca, volle stranden en recreatieparken blijft de daling zich voortzetten. Het seizoensprofiel van het COVID-19-virus, dat bekend is van andere virussen die bovenste luchtweginfecties veroorzaken, verloopt vergelijkbaar met dat van de andere Europese landen en de UK. Berekeningen van het sterftecijfer resulteert in 0,1% tot maximaal 0,4 %, dat in sommige infectiehaarden zoals New York wordt bereikt. Dit sterftecijfer van 0,1-0,4 %  is vergelijkbaar met de jaarlijks seizoensgebonden griepepidemie.


Gezonde mensen beschikken over een krachtig natuurlijk beschermingssysteem

Al eeuwen wordt het menselijk lichaam dagelijks blootgesteld aan vocht en druppels met daarin aanwezige infectieuze micro-organismen (virussen en bacteriën). Het binnendringen van deze mico-organismen wordt door een geavanceerd werkingsmechanisme voorkomen. De eerste barrière is het voorkomen dat micro-organismen zich aan weefsel kunnen hechten. Dit gebeurt door hoesten, niezen, neusharen, trilhaarcellen en slijmvormende cellen. Wanneer mico-organismen zich wel hechten aan weefsel kunnen bepaalde cellen van het immuunsysteem (de zgn. macrofagen) ervoor zorgen dat de micro-organismen worden ingekapseld en vernietigd. De derde barrière wordt gevormd door cellen, die geactiveerd worden tot een humorale of cellulaire immuniteit, wanneer de eerste en tweede barrière onvoldoende effectief blijken te zijn om het virus te neutraliseren. Dit zijn de humorale (IgM- en IgG-antistoffen), mucosale (IgA-antistoffen) en cellulaire (B- en T-cel-activatie) immuniteit die in contact met een lichaamsvreemde stof of micro-organismen kan worden opgewekt. De humorale, mucosale en/of cellulaire immuniteit helpt ter bescherming bij een volgende besmetting met hetzelfde of een daarop gelijkend infectieus micro-organisme. Een recent onderzoek gepubliceerd in Nature legt een mogelijke relatie in beschermende/neutraliserende antistoffen voor SARS-COV-2 en SARS-COV-1. Een ander onderzoek in Cell toont aan dat de meeste mensen het coronavirus neutraliseren door de mucosale (IgA) en cellulaire immuniteit (T-cellen) terwijl ze weinig of geen symptomen ondervinden.


Om erger te voorkomen is een tijdige en maximale inzet voor een krachtig immuunsysteem nodig

Hoewel de maatregelen van de intelligente lockdown sinds een maand enigszins versoepeld zijn, blijft voor velen het gevoel van angst en stress. Onzekerheid wordt gevoed door het continueren van de maatregelen van de 1,5 meter economie, het dragen van mondkapjes terwijl de besmettingscijfers en het aantal mensen dat wekelijks overlijden aan COVID-19 de noodzaak hiertoe niet kunnen onderbouwen. Dit gevoel wordt versterkt door de aankondiging van een noodzakelijke noodwet waarbij de burger zijn grondrechten dreigt te verliezen en de waarschuwingen voor een tweede piek gebaseerd op aannames en rekenkundige modellen. Natuurlijk is het belangrijk om voorbereid te zijn op worst case scenarios. Echter, er zijn op dit moment veel factoren die de stress verhogen van zorgpersoneel en de burger. Langdurige stress (langer dan 2-3 weken) kan de natuurlijke bescherming door het lichaam onderdrukken.


Door de immuniteit te versterken kan het virus uitdoven

Juist nu is het ontwikkelen van een effectief werkende natuurlijke bescherming nodig om het virus uit te doven en een eventuele volgende explosieve piek met het SARS-COV-2-virus of de infectie door een ander griepvirus te voorkomen. Bij oudere kwetsbare mensen, waarvan 20% of meer ondervoed is en die weinig in het zonlicht kunnen komen, blijkt het immuunsysteem door het suppleren van extra nutriënten (o.a. Vitamine D) effectiever te beschermen voor de ernstige gevolgen van COVID-19. In Zweden en Engeland wordt dit beleid met Vitamine D-suppletie al geïmplementeerd. Ook voor zorgmedewerkers is een goed functionerend immuunsysteem essentieel. De besmettingsgraad van infectieziekten blijkt in ziekenhuizen en verpleeghuizen vaak groter. Met 30% van het zorgpersoneel dat de COVID-19-situatie als traumatisch heeft ervaren is extra zorg en aandacht hiervoor op zijn plaats. Zorgmedewerkers verdienen de mogelijkheid om effectieve immuun versterkende en goede beschermende persoonlijke middelen (medische maskers) te kunnen gebruiken die geen nadelige gevolgen hebben op hun gezondheid. Het bevorderen van gezondheid is de basis van de gezondheidszorg en de innerlijke drive van alle mensen die in de zorg werken.

Bron: HP De Tijd

Link:

https://www.hpdetijd.nl/2020-07-05/stop-met-anderhalve-meter-afstand-en-het-verplicht-dragen-van-mondkapjes/

zaterdag 11 juli 2020

De 'mondmaskerdraagplicht' is een zielige tegemoetkoming van de dictatoriale regering van Sophie Wilmès aan de financiële belangen van de supermarktketens


De Belgische supermarktketens hebben massaal mondmaskers ingeslagen en raken nu na de zogenaamde coronacrisis hun stocks met miljoenen mondmaskers aan de straatstenen niet kwijt. De mensen dragen ze niet en willen ze niet. De eerste vrouw die me in de deur bij de bakker tegen kwam, droeg al géén masker en toonde meteen dat ze méér ruggegraad heeft dan onze eerste vrouwelijke premier. Iedereen - met een beetje gezond verstand - laat zich negatief over de 'mondmaskerdraagplicht' uit.

Intussen waren er politierazia's bij de apotheek, de dagbladhandel, de kledingzaak en in de supermarkt. Welkom in de corona-dictatuur. Deze razzia's of klopjachten worden door de overheid (regering, politie, leger?) georganiseerd en zijn bedoeld als een groots opgezette, opsporing en jacht op een bepaalde groep mensen, namelijk zij die géén masker wensen te dragen. Let op! Er zijn ernstige medische redenen om géén mondmasker te dragen omdat ze de zuurstofopname aanzienlijk verminderen en in bepaalde gevallen levensbedreigend kunnen zijn.

De 'mondmaskerdraagplicht' zal echter pas verdwijnen wanneer de supermarktketens van hun mondmaskers af zijn. Zielig! Het coronavirus is als een tsunami gekomen, omdat het virus al massaal onder het volk was. De fabeltjes van de skiërs die het uit Italië meegebracht zouden hebben, zijn totale onzin. Deze 'tsunami' verbeeldt echter enkel maar de testcapaciteit die steeds maar werd opgevoerd.

Het coronavirus is echter ook meteen als een strovuur gaan liggen en is nu volledig verdwenen. De paar positieve testen die er nu nog zijn, zijn vals-positieven omdat de PRC-test niet deugd. Minstens 2% test positief ook als 100% effectief negatief is. De zogenaamde 'opflakkeringen' in de slachthuizen komen er omdat varkens, vee en gevogelte al jarenlang tégen corona gevaccineerd worden en dus collectief drager zijn van het virus. We hebben hier dus te maken met kruisreacties die ontstaan tussen de antigenen tégen corona en andere virussen die dan vervolgens op de mensen overgaan.

Intussen bejubelen de medeplichtige media de 'burgerzin' van de bevolking. Echter, van 'burgerzin' kan enkel maar sprake zijn wanneer dingen uit vrije wil gebeuren. Burgerzin heeft niets te maken met gedrag waarvoor je bij niet naleving met 250 EUR of met een half jaar gevangenis wordt bestraft. Het wordt tijd dat de regering stopt met de maandenlange bedreigingen aan het adres van de burgers. Het ongrondwettelijke machtsmisbruik van de politie moet ook meteen stoppen! Er is géén enkele medische noodzaak voor deze absurde 'mondmaskerdraagplicht', die men er na weken van criminele paniekzaaierij door de medeplichtige media 'eindelijk' heeft doorgekregen.

De voedingszaken zullen deze farce wel overleven, maar voor de andere winkels met kleding, schoenen etc. wordt dit de totale ondergang. We leven werkelijk in een gekkenhuis, dat door de imbicielen zélf wordt bestuurd!

Wérkelijk, in België heeft men alles fout gedaan wat men fout kon doen. We maken ons als failed state collectief belachelijk in het buitenland. Proficiat mevrouw Wilmès!

vrijdag 10 juli 2020

Stop de maskerade! Mondige en vrije burgers dragen géén mondmaskers!
Natuurlijk stelt de vrijmetselarij mondmaskers ook verplicht in de kerk


Er kan absoluut géén twijfel bestaan over wie er achter de constante aanvallen op de Kerk zit.

Het is de Satan zélf - vermomd als politicus - die de vermeende 'pandemie' gebruikt
voor zijn rebelse anti-God-retoriek!

De MR, de Groenen en co zijn toch zo voor abortus en euthanasie,
wat kan hun dan een paar doden méér of minder schelen?

Neen, de mondmaskers zijn er niet om u te beschermen,
maar ze zijn wél een teken van uw onderwerping!

En intussen knijpt de staat langzaamaan uw strot dicht.
 

donderdag 9 juli 2020

Corona en de ideologische subversie van de bevolking door middel van de verandering van de perceptie van de realiteit

De slachtoffers van ideologische subversie worden overladen met desinformatie (= indoctrinatie door bijvoorbeeld Van Ranst en co.) en kunnen niet meer tot zinvolle en logische conclusies komen omwille van:

1. Demoralisering: gedemoraliseerde mensen zijn blind voor de waarheid
2. Destabilisering: economie, buitenlandse zaken en defensie worden ontregeld
3. Crisis-situatie: bijvoorbeeld door middel van het fantoom-virus 'corona'
4. Normalisering: het 'nieuwe normaal' met een totaal verstoord economisch systeem dat totaal abnormaal is

Uiteindelijk gaat het om de totale obliteratie van de natiestaat. Daarom moeten geschiedenis en religie vergeten worden en de etnische samenstelling van 'het volk' worden veranderd.

De economie in het 'nieuwe normaal' zal gebaseerd zijn op een slavenpopulatie, vandaar het georchestreerde, maar totaal
zinloze verzet van de voorbije weken tégen de slavernij in het verleden, om de tegenwoordige slaven een rad voor de ogen te draaien.

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer

2 Timoteüs 2:3 Neem ook uw aandeel in het lijden als een goed krijgsknecht van Christus Jezus

2 Timoteüs 2:3  Neem ook uw aandeel in het lijden als een goed krijgsknecht van Christus Jezus
-------- “Wij zijn de zonen van de Kruisvaarders en we zullen niet terugdeinzen voor de zonen van Voltaire.” -------- -------- “We are the sons of the Crusaders and we shall not recoil before the sons of Voltaire.” ------------------------- -------- “Noi siamo i figli dei Crociati e non indietreggeremo davanti ai figli di Voltaire!” ---------------------------------