BREAKING NEWS

News Ticker --- 31-12-2022 SEDE VACANTE 31 DECEMBER 2022 --- Einde berichten ---

maandag 30 mei 2022

Het laatste voorbeeld van een ontspoorde, politiek gestuurde genderideologie: 'Federale ambtenaren krijgen brochure rond genderinclusief taalgebruik'

"Zeg niet "geachte meneer/mevrouw", maar "beste" en vermijd hij/zij/zijn/haar"

Alle federale ambtenaren hebben een brochure gekregen over 'genderinclusief' taalgebruik. De tips moeten leiden tot een overheidscommunicatie waar iedereen zich in kan herkennen. Zo roept de brochure op om het woord 'arts' te gebruiken in plaats van geneesheer of 'leerkracht' in plaats van leraar of lerares. Het gaat echter niet om een reeks regels die ambtenaren moeten naleven. Het zijn tips die het overheidspersoneel bewust moet maken van inclusief schrijven. "Het is een manier van schrijven met als doel om respectvol met gender om te gaan en in het bijzonder voor de plaats van het vrouwelijke in de communicatie", is te lezen in de brochure. De brochure komt er op initiatief van minister (m/v) van Ambtenarenzaken Petra De Sutter (Groen). "Als je een gendergelijk beleid wil voeren en vrouwen alle kansen wil geven, dan hoort een gegenderd woordgebruik niet meer. Vrouwen zijn net zo goed aanwezig op de arbeidsmarkt als mannen en dat moet worden weerspiegeld in ons taalgebruik", legt De Sutter uit.


Enkele bedenkingen:

Dus, om het vrouwelijke aspect in de overheidscommunicatie een plaats te geven, moet het verdwijnen?

In de genderideologie heeft 'sekse' plaatsgemaakt voor gender. Oftewel het 'lichaam' heeft plaatsgemaakt voor de 'geest' - of zo u wil - voor een 'gevoel'. Of is het toch maar een gevaarlijke, politieke ideologie?

Vraag: Waarom worden we net nu bestookt met deze nonsens? We kunnen onze verwarming niet meer betalen en dan nu dit. Zijn er echt géén andere prioriteiten?

Antwoord: Onze politieke 'leiders' zijn wanhopig! Het volk volgt niet meer en daarom moeten nu de ambtenaren op de proef gesteld worden. Ze moeten 'getest' worden. Wie van de ambtenaren is nog onvoorwaardelijk loyaal aan het regime? Wie kunnen onze politici binnen het staatsapparaat nog vertrouwen en wie niet? Wie is bereid om zijn verstand in te leveren en vanaf nu niet meer te denken? Wie voert blindelings bevelen uit en wie niet?

Ja, onze politieke 'leiders' zijn in paniek. De crash van onze samenleving is bezig in slow motion. De positie van onze politieke 'leiders' begint te wankelen en daarom worden ze met gekheid geslagen. Daarom wordt ons dit alles door het strot geduwd om met steeds méér repressie elke vorm van dissidentie in de kiem te smoren.


Link naar de 'brochure':

https://fedweb.belgium.be/sites/default/files/downloads/folder%20inclusive%20writing%20NL%20final%20v5.pdf


vrijdag 27 mei 2022

Angelo Kardinaal Sodano vandaag overleden

Op 1 december 1990 werd Sodano benoemd tot Kardinaal-Staatssecretaris,
wat hij bleef tot 15 september 2006. Hij werd gezien als één
van de intimi rond Paus Johannes Paulus II.

donderdag 26 mei 2022

's Heren Hemelvaart | Ascensio Domini

Handelingen 1:9  Hij werd voor hun ogen opgenomen,
en een wolk onttrok Hem aan hun blikken.

zondag 22 mei 2022

Het 'Derde Rome' verzet zich tégen antipaus Bergoglio en tégen de Antichrist


Het huidige conflict dat Rusland plaatst tegenover
de Westerse, koloniale machten (VS, EU, NATO) die in feite boosaardige entiteiten (= 'de Synagoge van Satan') zijn die de haat in de wereld voeden, is in feite begonnen met het Grote Schisma van 1054. Dit schisma verdeelde het Christendom tussen de Oosters-Orthodoxe patriarchaten aan de ene kant en de Rooms-Katholieke Kerk aan de andere kant. In de vertroebelende relaties tussen de machtsblokken van de Koude Oorlog speelde deze breuklijn vaker dan gedacht een belangrijke rol.

Al tijdens de Tweede Wereldoorlog, maar vooral na 1945, voorzag de Sovjet-Unie dan wel constitutioneel in het bestaansrecht van religie, in de feiten werd dit een constructie waarin enkel het Russisch-Orthodoxe Patriarchaat werd gedoogd, onder strikt toezicht van het Kremlin. In satellietstaten als Oekraïne voerde Moskou een regime van politieke en militaire controle in. Met name voor het Oekraïens-Orthodoxe Patriarchaat en de Oekraïense Grieks-Katholieke Kerk - die sinds de late zestiende eeuw met behoud van eigen ritus en rechtstradities Rome als hoofd erkende - was deze politiek desastreus en veroorzaakte ze een bitterheid die ook vandaag doorwerkt.

Doorheen de jaren vijftig veroordeelde het Vaticaan - het 'Eerste Rome' - vaak in één beweging zowel de communistische doctrine, haar aanhangers en de Russisch-Orthodoxe patriarch, tot er in de jaren zestig een bedenkelijke 'dooi' kwam. Paus Johannes XXIII 'milderde' de Vaticaanse Ostpolitik. De opening van het Tweede Vaticaans Concilie was echter het tafereel van gespannen diplomatie toen Grieks-Katholieke Oekraïners vastzaten achter het IJzeren Gordijn, maar er wél twee Russisch-Orthodoxe vertegenwoordigers in Rome opdaagden. Stalins opvolger Nikita Chroesjtjov liet als gebaar van good-will de leider van de Grieks-Katholieke Oekraïners - Josyf Slipyj - vrij uit de goelag. Het infantiele 'optimisme' van de jaren zestig, dat ook de 'Geest van het Tweede Vaticaans Concilie' domineerde, deemsterde echter weer snel weg in de decennia voor de val van de Muur.

Vooral de pausverkiezing in 1978 van Karol Wojtyla - die een Amerikaanse 'mol' was - bezorgde de KGB grote kopzorgen. Die inschatting was niet onterecht. Toen Johannes Paulus II in april 1979 het Europees Parlement toesprak, maande hij aan geen genoegen te nemen met het ‘kleine Europa’ van de Koude Oorlog, maar het Europa van Karel de Grote te herstellen. Een jaar later riep hij naast Benedictus van Nursia, ook de Slavische Cyrillus en Methodius uit tot patroonheiligen van Europa en zijn impact op Polen - met geld van de CIA - is alom gekend.

Wojtyla bracht vanaf dag één spanning in de gespreksronden met de Orthodoxe patriarchaten in Odessa. In 988 werd het Russisch-Orthodoxe Patriarchaat gevormd in het Kievse Rijk als onderdeel van het Oecumenisch Patriarchaat van Constantinopel. Maar, al in 1979 moedigde Wojtyla de Grieks-Katholieke Oekraïeners in een open brief aan om het millenniumfeest van de kerstening van Kiev in 1988 uitgebreid voor te bereiden en te vieren. Tot ergernis van het Kremlin volgde de Paus de these van de 'nationalistische' Oekraïners - want hij sprak nergens van Rusland maar steeds van ‘Kiev-Rus’ - om duidelijk te maken dat enkel Oekraïne de voortzetting was van dit historische vorstendom en ook de spirituele bakermat. Dit alles tot horror van het Russisch-Orthodoxe Patriarchaat.

Nadat de Westerse, koloniale machten (VS, EU, NATO) tijdens de coup van 2014 de legitiem gekozen Oekraïense regering omverwierpen, braken ze in 2019 het Orthodoxe patriarchaat in Oekraïne af van Rusland, waardoor ook de spanningen tussen het Russisch-Orthodoxe Patriarchaat en het Oecumenisch Patriarchaat van Constantinopel werden aangewakkerd. Het Orthodoxe Patriarchaat van Oekraïne werd verenigd op de verenigingsraad in Kiev op 15 december 2018 als voorwaarde voor erkenning door het Oecumenisch Patriarchaat van Constantinopel en kreeg het de tomos van autocefalie (= akte van kerkelijke onafhankelijkheid) van het Oecumenisch Patriarchaat van Constantinopel op 5 Januari 2019. Toen de Oecumenische Patriarch van Constantinopel (het “Tweede Rome”) in 2019 het Oekraïens-Orthodoxe Patriarchaat in Kiev erkende als eigenstandig, autocefaal patriarchaat was dit schisma voor Kirill van het Russisch-Orthodoxe Patriarchaat de zoveelste kaakslag.

Wie ook zijn volledige steun geeft aan de Westerse, koloniale machten in hun aanval op het Russisch-Orthodoxe Patriarchaat is de vermeende, huidige 'leider' van de Katholieke Kerk - Jorge Mario Bergoglio - die in 2013 door de Westerse, koloniale machten SWIFT aan de macht werd gebracht, waarna de hele wereld begon te ontrafelen. Niet zomaar merkte de Londense Guardian reeds in 2017 op, dat "Paus Franciscus één van de meest gehate mensen op aarde is". De heerschappij van Bergoglio werd reeds vroeg vernietigd door de massale dissidentie binnen de Katholieke Kerk op basis van de volgende punten:

1) De titel 'paus-emeritus' van Paus Benedictus XVI heeft géén precedent en is verwarrend.

2) Paus Benedictus XVI lijkt slechts een deel van de pauselijke functies - het actieve ministerium (= de bestuurlijke functies) - te hebben neergelegd, maar niet het ambt als dusdanig (= de zogenaamde munus).

3) De persoonlijke secretaris van Paus Benedictus, Aartsbisschop Georg Gänswein, heeft verklaringen afgelegd die het voortdurende pauselijke ambt van Benedictus XVI lijken te bevestigen.

4) De officiële aanspreekvorm van Paus Benedictus is nog steeds "Uwe Heiligheid".

5) Er zijn ten minste drie fouten in de officiële Latijnse declaratio die Paus Benedictus op 11 februari 2013 heeft voorgelezen, hetgeen zijn abdicatie ongeldig maakt.

6) De universele aanvaarding binnen de Kerk van Bergoglio als 'paus' heeft nooit écht plaatsgevonden. Vanaf de eerste minuut werd Bergoglio binnen de Kerk zwaar gecontesteerd!

7) Het canoniek illegale gedrag en de daaruit voortvloeiende excommunicatie van de 'kardinalen' van de Maffia van Sankt Gallen (Danneels en co.) naar aanleiding van hun aanvallen op Paus Johannes Paulus II en op Paus Benedictus XVI en hun samenzwering om in 2013 'hun man uit Buenos Aires' tot 'paus' te laten verkiezen, maakt de stemming van het onwettige Conclaaf van 2013 compleet ongeldig.

De vraag waarom de Westerse, koloniale machten antipaus Bergoglio illegaal hebben geïnstalleerd, kan beantwoord worden door hun angst voor wat zij het 'religieuze nationalisme' van Rusland noemen. Moskou slaagde erin om zich als het 'Derde Rome' op te werpen in opvolging van het 'Eerste Rome' en het 'Tweede Rome' (Constantinopel) die nu beiden in handen zijn van de Westerse, koloniale machten. Het 'Derde Rome' dat opnieuw in Rusland opkomt en bloeit, zal ondanks alles de Drie Romes met elkaar proberen te herenigen. Dit willen de Westerse, koloniale machten voorkomen en het is ook daarom dat Rusland nooit werd toegewijd aan het Onbevlekt Hart van Maria.

Aangezien enkele Oost-Romeinse prinsessen getrouwd waren met tsaren van Moskou, en Rusland na de val van Constantinopel de machtigste Christelijk-Orthodoxe staat was, waren de tsaren als de opvolgers van het Byzantijnse Rijk, de rechtmatige heersers over de Christelijke wereld. Net als het woord 'Keizer' is ook het woord 'tsaar' afgeleid van het woord 'Caesar'. Op 16 januari 1547 werd Ivan IV uitgeroepen tot eerste tsaar van Rusland. Op 2 november 1721 vernieuwde Peter de Grote deze titel tot 'Imperator en Autocraat van Heel Rusland'. De nieuwe titel moest zowel de traditionele claims van zijn voorgangers weerspiegelen, als het Keizerlijk Rusland als Europese grootmacht meer glans geven.

Tot het einde van het tsarendom hebben de tsaren de droom van het 'Derde Rome' willen waarmaken door Constantinopel te veroveren, en om te dopen tot een Christelijke stad. In de Eerste Wereldoorlog waren ze hier bijna in geslaagd. In de lente van 1915 bereikten Russische diplomaten een overeenkomst met de Britse en Franse regering, dat Constantinopel na de oorlog Russisch grondgebied zou worden (= Constantinople Agreement). Het ultieme doel van Rusland sinds eeuwen leek eindelijk in vervulling te kunnen gaan. De Russische Revolutie van 1917 gooide echter doelbewust roet in het eten. Tussen 1919 en 1923 werden de buitenlandse machthebbers uit Turkije verdreven onder leiding van de militair Mustafa Kemal Atatürk. Nadat Atatürk president werd, knoopte hij zowel met het Westen als met de Sovjets betrekkingen aan, en wist zo te voorkomen dat Turks grondgebied nog als diplomatiek wisselgeld zou worden gebruikt.

De satanische judaskus van Bergoglio van Buenos Aires
en Bartholomeus - de Groene Patriarch - van Constantinopel

donderdag 19 mei 2022

We hebben nu méér dan ooit tevoren te maken met de Duivel
Het komt maar zelden voor, dat we oog in oog komen te staan ​​met het pure kwaad. We zijn op dit ogenblik in een doodsstrijd verwikkeld met de Duivel. De Duivel heeft onze regeringen volledig in zijn macht. De domheid van onze politieke 'leiders' is demonisch. Iedereen die de Corona-hoax, de nep-pandemie, de zogenaamde 'vaccins' die ons bloed hebben vergiftigd, de zogenaamde 'antropogene' klimaatopwarming, de 'oorlog' in Oekraïne, abortus, euthanasie en de waterdragers van 'links' - de regimes van de VSA en de EU, de NATO, het WEF, de WHO, de VN, het Bergogliaanse Vaticaan, de Agenda 2030, het globalisme, BLM, de massamigratie, de CRT, de genderdysforie, de leugenachtige massamedia enz. - steunt, is een agent van de Duivel.

De meesten van ons zijn nog in het stadium van de ontkenning. Maar, sommigen van ons nemen het al op tégen het pure kwaad. De haat van onze politieke 'leiders' tégen de Christelijke beschaving weerspiegelt slechts de haat van de joden die Christus ter dood hebben gebracht. De satanisten en kabbalisten hebben elke rode lijn overschreden. Hun 'beleid' is pure zelfdestructie. Niemand heeft ze erop aangesproken tot nu.

zondag 15 mei 2022

Gubbio, 15 Mei | 'Festa dei Ceri' ter ere van de Heilige Ubaldus

Elk jaar op 15 mei is het feest in Gubbio. Aan de vooravond van de herdenking van de sterfdag van de patroonheilige Sant’Ubaldo van Gubbio wordt de Corsa dei Ceri of de 'Koers van de Kaarsen' gehouden. De Ceri zijn drie grote handgemaakte houten 'kaarsen', achthoekig van vorm en mooi versierd met in de top de beeldjes van die heiligen. De heiligen zijn Sant’Ubaldo, de patroonheilige van Gubbio en de beschermheer van de metselaars en steenhouwers, San Giorgio, de beschermheer van de handwerk- en kooplieden en Sant’Antonio Abate, de beschermheer van de boeren en studenten.Enkele punten uit de Verklaring van Aartsbisschop Carlo Maria Viganò naar aanleiding van de arrestatie van Joseph Kardinaal ZenDe vergiftigde vruchten van de Chinees-Vaticaanse overeenkomst zijn nu zichtbaar. De Bergogliaanse-kerk zwijgt liever over de vervolging van de Katholieken die tot de clandestiene Kerk behoren, nadat ze hen hebben overgeleverd aan de represailles van de Chinese Communistische Partij. In ruil daarvoor beloont Peking het Vaticaan voor zijn 'diensten' met een substantiële jaarlijkse financiering: de huurlingen laten zich kopen met dertig zilverstukken die druipen van het bloed van de martelaren van de Kerk van de Stilte.

In september 2020, aan de vooravond van de hernieuwing van die beruchte overeenkomst, kwam Kardinaal Zen naar Rome om Bergoglio te spreken, die hem prompt vernederde met een 'verontwaardigde' weigering om hem te ontmoeten vanwege het bekende standpunt van de Chinese kardinaal over de overeenkomst. Deze belediging tegenover een Prins van de Kerk gaf een duidelijk signaal aan de Chinese dictatuur, die zich toen vrij voelde om te handelen zonder bang te zijn voor consequenties of dat het Vaticaan een standpunt zou innemen.

De tegenwoordige huurder van het Vaticaan - Bergoglio - beschikt blijkbaar wél over de nodige tijd om hooggeplaatste vertegenwoordigers van de Nieuwe Wereldorde, vertegenwoordigers van het globalisme, woekeraars, dictators en oorlogsmisdadigers te ontmoeten. Bergoglio ging zelfs zover om de vrouwen van de strijders die vechten in het neonazistische Azov-bataljon te ontvangen. Nog steeds gebruiken deze criminelen etnisch Russische burgers als menselijk schild tijdens de Russische belegering van de staalfabriek Azovstal.

Deze houding van ongeëvenaarde dubbelhartigheid, die allesbehalve dubbelzinnig is, laat zien hoe Bergoglio's 'diepe kerk' volledig is afgestemd op het psycho-pandemische verhaal, maar ook op de krankzinnige manier waarop de Amerikaanse 'diepe staat' de Russisch-Oekraïense crisis aanstuurt.

+ Carlo Maria Viganò, Archbishop
13 Mei 2022

woensdag 11 mei 2022

Breaking: Joseph Kardinaal Zen werd vanochtend gearresteerd door de nationale veiligheidspolitie van Hong Kong voor "samenzwering met buitenlandse machten"


De 90-jarige Kardinaal werd naar verluidt aangehouden omwille van zijn rol
als beheerder van het 612 Humanitarian Relief Fund, dat pro-democratische
Chinese demonstranten hielp om hun advocatenkosten te betalen.

Laten we bidden voor de spoedige vrijlating van deze moedige Kardinaal!


Update | 12-05-2022

Kardinaal Zen werd woensdag urenlang ondervraagd op het politiebureau
van Chai Wan in de buurt van zijn residentie. Later werd hij volgens
de berichten die ons bereiken op borgtocht vrijgelaten. Zijn paspoort zou
zijn ingetrokken. De zilverharige Zen, gekleed met een witte, kerkelijke boord,
zou het politiebureau
van Chai Wan verlaten hebben zonder commentaar
te geven aan de aanwezige media.

Mei-maand | Maria-maand

dinsdag 10 mei 2022

Tussen kosmopolitisme en multiculturaliteit: enkele bedenkingen

Artisti danesi a Roma | 1837
'Een gezelschap van Deense kunstenaars in Rome' is een schilderij van Constantin Hansen uit 1837. Het toont de schilder in gezelschap van Deense collega-kunstenaars die in het voorjaar van dat jaar in Rome verbleven.


Op het schilderij zijn zeven kunstenaars en een hond te zien in een kamer met balkon in Rome. De mannen roken en drinken ook koffie. De hoofdpersoon van het schilderij is de architect Gottlieb Bindesbøll die op de grond ligt op enkele oriëntaalse kussens met een fez op zijn hoofd. De andere artiesten zitten of staan om hem heen en luisteren min of meer geïnteresseerd naar wat hij vertelt. Bindesbøll was net teruggekeerd van een reis naar Athene en Istanboel met Rørbye. Dit deel van Europa was door de lange Turkse bezetting voor velen nog onbekend.

In het interieur hangen schetsen die de kunstenaars tijdens hun verblijf in Italië hebben gemaakt. Aan de muur is bijvoorbeeld de schets te zien die Constantin Hansen maakte voor het schilderij Piazza della Bocca della Verità met de zogenaamde Vesta-tempel in Rome. Aan de andere kant van de balkondeur staat een gipsen figuur van een man gekleed in een antiek gewaad gemaakt door Herman Wilhelm Bissen. Op de tafel staat een schets voor het Thorvaldsens Museum, een werk van Bindesbøll dat vanaf 1839 gebouwd werd. Achter het balkon is de belangrijkste bron van inspiratie voor de kunstenaars te zien: het negentiende eeuwse Rome.

Het Pauselijke, negentiende eeuwse Rome mag dan misschien wel de stad geweest zijn van Sor Gregorio waar alleen nog maar de Mis werd gelezen. Maar toen waren wél Andersen, Gogol, Goethe, Melville, Thorvaldsen, Gregorovius, Dickens, Leopardi en vele anderen te zien bijvoorbeeld in het Antico Caffè Greco of elders in één of andere toko. Toen voltrok zich in Rome wél het spektakel van de wereldcultuur, daar tussen de kerken en de ruïnes, tussen de schapen en de broccoli, tussen de boeren en de adel, tussen de krotten en de paleizen.

Daar was alles toegespitst op het elkaar ontmoetten. Daar troffen zich de meest open geesten van Noord- en Zuid-Europa. Daar was het woord 'kosmopolitisch' de méést kostbare schat die gekoesterd werd door de deelnemers en waar kennis en ideeën de eigen identiteit verrijkten. 'Kosmopolitisch' is iemand die zich verbonden voelt met de mensheid in het algemeen, een gevoel dat sterker is dan enig gevoel van nationale of regionale identiteit. Toen het woord 'multicultureel' met zijn conflicten, compromissen en chantage nog niet bestond en toen bekrompen mensen, die gevangen zitten in hun eigen kleine, banale leefomgeving, nog niet de dienst uitmaakten.

Neen, we leven niet langer in die gouden, kosmopolitische, Katholieke tijd.

zaterdag 7 mei 2022

Franse Revolutie: stilte over de genocide in de Vendée

Révolution française : silence sur le génocide vendéenAltijd hetzelfde stramien van de Britse Hidden Hand: (1) een staatsgreep in de hoofdstad, (2) de bevolking in de campagne volgt niet, (3) burgeroorlog & (4) de bevolking in de campagne wordt systematisch uitgeroeid door de centrale overheid, niet omwille van hetgeen ze heeft gedaan, maar omwille van hetgeen dat ze is!

De bloedbaden van Lucs-sur-Boulogne vonden plaats op 28 februari en 1 maart 1794, tijdens de Oorlog in de Vendée. Het zijn de beroemdste en belangrijkste bloedbaden die zijn gepleegd door de Republikeinse troepen; met name door de Colonnes infernales.

Volgens de lijsten van priester Barbedette waren er 564 doden te betreuren bij de bloedbaden van 28 februari en 1 maart 1794. Onder de 459 bekende namen zijn er 80 mannen en 127 vrouwen in de leeftijd van 10 tot 49 jaar, 124 mensen van boven de 50 jaar en 127 kinderen onder de 10 jaar, baby's incluis.


woensdag 4 mei 2022

De Katholieke Martelaren van Engeland en Wales vervolgd door de Britse staatVandaag viert de Kerk in Engeland en Wales de mannen en vrouwen die tussen 1535 en 1697 gemarteld werden voor het Katholieke Geloof. De veertig martelaren die vandaag worden herdacht, vertegenwoordigen alle martelaren die door fanatieke Anglicanen destijds in Engeland en Wales werden vermoord. Ze werden op 15 december 1929 door Paus Pius XI zalig verklaard en heilig verklaard op 25 oktober 1970 door Paus Paulus VI. Op 22 november 1987 werden door Paus Johannes Paulus II nog eens 85 martelaren uit Engeland en Wales zalig verklaard. Maar, het exacte aantal Katholieken dat in de loop van anderhalve eeuw op het schavot door fanatieke Anglicanen en de moorddadige Britse staat werden vermoord omwille van hun Geloof
is onbekend.

Op deze dag in 1535 stierven er in Tyburn drie Kartuizer-monniken. Zij waren de eerste van vele martelaren die stierven op gezag van de Britse staat en als gevolg van de Engelse reformatie. De martelaren kwamen uit alle lagen van de bevolking; rijk en arm, getrouwd en alleenstaand, vrouwen en mannen. Deze onschuldige mannen en vrouwen worden herinnerd omwille van het voorbeeld dat zij gaven, vanwege hun standvastigheid in het Geloof en de moed die zij toonden ondanks de dreigende vervolgingen die hen boven het hoofd hingen.

The Tragic Execution of the Carthusian Monks

dinsdag 3 mei 2022

BREAKING: Mgr. Michel Schooyans overleden

Prof. Dr. Michel Schooyans begroet Paus Benedictus XVIDe Belgische priester, hoogleraar en ereprelaat van de Paus Michel Schooyans is op 3 mei 2022 in Brussel overleden. Hij werd op 6 juli 1930 geboren in Braine-l'Alleud (Eigenbrakel) en in 1955 tot priester van het Aartsbisdom Mechelen-Brussel gewijd. In 1958 werd hij door het College voor Latijns-Amerika van Leuven (COPAL), naar Brazilië gestuurd. Een jaar later ging hij er aan de slag als professor aan de Pauselijke Katholieke Universiteit  (1959 tot 1969) en het grootseminarie van São Paulo. Tussen 1959 en 1969 was hij ook tien jaar als Fidei Donum-priester actief in een volkswijk van São Paulo. Terug in eigen land doceerde hij theologie en politieke filosofie aan de Université Catholique de Louvain (UCL, van 1965 tot 1995).


Michel Schooyans was een van de medeoprichters van de Pauselijke Academie voor Sociale Wetenschappen. De Paus benoemde hem later ook tot raadgever van de Pauselijke Raad voor het Gezin en de Pauselijke Commissie Justitia et Pax (die later werd opgenomen in het Dicasterie voor de Bevordering van de Integrale Menselijke Ontwikkeling). Hij publiceerde tal van artikels en boeken. In zijn vrije tijd speelde hij graag piano, met een voorkeur voor het werk van Robert Schumann en Franz Schubert.

Prof. Schooyans was een prominent lid van de Pauselijke Academie voor  het Leven. Daar, maar ook elders, zette hij zich fel in voor de bescherming van het menselijke leven vanaf de conceptie tot en met levenseinde. Hoewel hij in de media in ons land zelden aan bod kwam, genoot hij tot ver buiten de lansgrenzen groot aanzien als gezaghebbende stem op het gebied van demografie, de globalisering van de economie en het liberalisme.

Mgr. Schooyans vertelde dat hij nooit spijt heeft gehad dat hij gehoor had gegeven aan zijn roeping tot het priesterschap. Dat gaf mij ook de kans om mij in te zetten voor de armen en de zondaars. In 2001 schreef hij op vraag van de Heilige Stoel een Kruisweg voor de Gezinnen.

De uitvaart van Mgr. Michel Schooyans vindt plaats op zaterdag 7 mei 2022 om 11 uur in de Notre-Dame d'Espérance-kerk in Louvain-la-Neuve.


Persoonlijke noot:

Het denken van Mgr. Michel Schooyans - een Doctor Multiplex - zou je kort door de bocht kunnen omschrijven als 'complotdenken'. Want, 'héél soms' blijken complottheorieën effectief toch waar te zijn. Het briljante denken van Mgr. Michel Schooyans en zijn inside knowledge lagen ook aan de basis van deze blog. In feite betreft het, het ontmaskeren van fake-news, voordat de term zélf bestond. Kortom, het gaat over het ontmaskeren van leugens, omdat wij nu eenmaal de Waarheid lief hebben!

zondag 1 mei 2022

Sint-Jozef-Arbeider
De gedachtenis van Sint-Jozef-Arbeider op 1 mei werd in 1955 ingesteld door Paus Pius XII


In antwoord op de 1 Mei-viering (Dag van de Arbeid) in communistische staten en in landen waar communisten en socialisten veel invloed hadden, stelde paus Pius XII in 1955 het feest van Sint Jozef Arbeider in, eveneens te vieren op de eerste dag van de meimaand, die in de Katholieke Kerk is toegewijd aan Maria.


Heiliging arbeid

Pius XII stelde Sint-Jozef, de timmerman uit Nazareth, ten voorbeeld voor de arbeiders. Hij wilde daarmee de arbeid heiligen en het proletariaat een patroon geven. Zo hoopte hij de katholieke vakbewegingen te ondersteunen in hun strijd om sociale gerechtigheid en een spirituele dimensie toe te voegen aan de maatschappelijke debatten over de waarde van de arbeid.


Oratie

De Nederlandstalige oratie in de Heilige Mis en het getijdengebed luidt:

God, Gij hebt de mens geschapen en de arbeid tot wet van zijn leven gemaakt. Wij vragen dat wij, naar het voorbeeld van de Heilige Jozef, mogen beantwoorden aan uw opdracht en loon naar werk ontvangen. Door onze Heer Jezus Christus die met U leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen. Amen.


Antifonen

In het Officie (gewone vorm Romeinse Ritus) hebben de Uitnodiging in de Lezingendienst (1), de Lofzang van Zacharias in het Morgengebed (2) en de Lofzang van Maria in het Avondgebed (3) elk een eigen antifoon. Aangezien 1 mei altijd in de Paastijd valt, is aan deze antifonen alleluia toegevoegd, de Hebreeuwse jubeluitroep die in de liturgie veelvuldig klinkt als uiting van vreugde om de Verrijzenis van Christus. De antifonen luiden in volgorde van de dagindeling:

Christus, de Heer, heeft niet geaarzeld de zoon van een timmerman te worden; komt, laat ons Hem aanbidden, alleluia.

Vol toewijding heeft de heilige Jozef het ambacht van timmerman beoefend; hij is een lichtend voorbeeld van werkzaamheid, alleluia.

Christus, de Heer, heeft niet geaarzeld de zoon van een timmerman te worden, alleluia.

Sancti Joseph Sponsi Beatae Mariae Virginis

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer

2 Timoteüs 2:3 Neem ook uw aandeel in het lijden als een goed krijgsknecht van Christus Jezus

2 Timoteüs 2:3  Neem ook uw aandeel in het lijden als een goed krijgsknecht van Christus Jezus
-------- “Wij zijn de zonen van de Kruisvaarders en we zullen niet terugdeinzen voor de zonen van Voltaire.” -------- -------- “We are the sons of the Crusaders and we shall not recoil before the sons of Voltaire.” ------------------------- -------- “Noi siamo i figli dei Crociati e non indietreggeremo davanti ai figli di Voltaire!” ---------------------------------