BREAKING NEWS

News Ticker --- 31-12-2022 SEDE VACANTE 31 DECEMBER 2022 --- Einde berichten ---

zaterdag 31 december 2022

Nu we de eerste Silvester-Benedictus-nacht ingaan:

SEDE VACANTE 31 DECEMBER 2022

BREAKING: Sede Impedita / Verhindering van de zetel in 2013

Géén abdicatie, géén sedisvacatie, géén conclaaf en géén nieuwe paus in 2013Omwille van de staatsgreep die tegen hem werd gepleegd,
simuleerde Paus Benedictus XVI zijn eigen abdicatie,
maar was hij de putschisten uiteindelijk te slim af.

Paus Benedictus XVI heeft nooit een document ondertekend
waarin hij formeel afstand deed van de troon.
UIT DE CODEX VAN HET KERKELIJK RECHT

- BOEK II Volk van God

- DEEL II Hiërarchische inrichting van de Kerk

- Afdeling II Particuliere kerken en groeperingen ervan

- Titel I Particuliere kerken en het daarin gestelde gezag

- Hoofdstuk III Verhindering en vacatie van de zetel

- Artikel I Verhindering van de zetel

412 Een bisschopszetel wordt verhinderd genoemd als de diocesane Bisschop wegens gevangenschap, verbanning, ballingschap [Dit is het geval!] of onvermogen volledig verhinderd is zijn pastorale taak [Dit betreft dus enkel het ministerium!] in het bisdom te vervullen, en daarbij zelfs niet schriftelijk met zijn diocesanen in verbinding kan treden [Het mededelen van dé waarheid zou verschrikkelijke gevolgen gehad kunnen hebben. Niet per sé voor zichzelf, maar eventueel voor de gelovigen; denk aan bomaanslagen, etc.].

413

§ 1 Bij verhindering van de zetel komt het bestuur van het bisdom, tenzij de Heilige Stoel anders voorzien heeft, aan de Bisschop-coadjutor toe, als er een is; bij diens ontbreken of verhindering, aan een hulpbisschop of Vicaris-generaal of bisschoppelijk Vicaris of aan een andere priester, met inachtneming van de volgorde van personen volgens een lijst die door de diocesane Bisschop zo spoedig mogelijk na de inbezitneming van het bisdom opgesteld moet worden; deze lijst, die aan de Metropoliet meegedeeld moet worden, dient tenminste om de drie jaar vernieuwd en door de kanselier onder geheimhouding bewaard te worden.

§ 2 Wanneer er geen Bisschop-coadjutor is of deze verhinderd is, en de lijst waarover in § 1, niet voorhanden is, is het de taak van het consultorencollege [Dit betreft het zogenaamde 'conclaaf' van 2013 dat dus géén écht, formeel Conclaaf was!] een priester te kiezen om het bisdom te besturen.

§ 3 Hij die het bestuur van het bisdom volgens §§ 1 en 2 op zich genomen heeft, dient zo spoedig mogelijk de Heilige Stoel in kennis te stellen van de verhindering van de zetel alsook van het opnemen van zijn taak.

414 Ieder die volgens can. 413 geroepen is om tussentijds de pastorale zorg [Dit betreft dus enkel het ministerium!] te dragen van het bisdom, en alleen voor de tijd dat de zetel verhinderd is, is in de uitoefening van de pastorale zorg van het bisdom [Dit betreft dus enkel het ministerium!] gehouden aan de verplichtingen en bezit de macht, die in het recht aan een diocesaan Administrator toekomen.

Tot slot:

335 Wanneer de zetel van Rome vacant is of geheel en al verhinderd, mag in het bestuur van de Kerk als geheel niets veranderd worden: dan dienen de bijzondere wetten die voor deze omstandigheden uitgevaardigd zijn, in acht genomen te worden.


Met andere woorden, de bepalingen van de Sede Impedita / Verhindering van de zetel komen volledig tegemoet aan de Declaratio van Benedictus XVI in 2013.

Dus: Géén Sede Vacante, maar wél een Sede Impedita.

Er komt dus uiteindelijk een ingenieus anti-usurpatie-plan boven water drijven - een strategische terugtocht - waarmee Paus Benedictus XVI - om de Kerk te verdedigen tégen degenen die haar wilden omvormen tot de sponsor van het vrijmetselaars-globalisme - enkel een leeg-staand - maar géén 'vacant' - hoofdkwartier aantreffen, dat hij blijkbaar heeft overgelaten aan zijn criminele en automatisch geëxcommuniceerde vijanden - Danneels en Bergoglio incluis - van de bekende Maffia van Sankt Gallen, die met behulp van de EU en de VS een staatsgreep tégen hem pleegden. Regime Change: Was Pope Benedict SWIFTed?

Maar, Bergoglio is niet de paus, niet omdat hij een zondaar, een ketter, of een afvallige zou zijn (hetgeen hij allemaal wel degelijk is), maar omdat Paus Benedictus XVI nooit aftrad.Paus Benedictus XVI versus Anti-paus Bergoglio


Van Malachias tot de 'Ratzinger-Code' / Da Malachia al 'Codice Ratzinger'


"De Ratzinger-Code is écht" | "Il Codice Ratzinger è reale"


Klik op de link en zet de ondertiteling/vertaling aan (Tweede knop rechts)

Link:

https://www.youtube.com/watch?v=AHYWgZUGdXo


De Ratzinger-Code - Maffia van Sankt Gallen
Codice Ratzinger - Mafia di San GalloAnti-paus Bergoglio en kingmaker Godfried 'kardinaal' Danneels

Alle kardinalen die voorafgaandelijk aan een conclaaf
afspraken maken over de te kiezen paus
zijn automatisch geëxcommuniceerd!Klik op de link en zet de ondertiteling/vertaling aan (Tweede knop rechts)

Link:

https://www.youtube.com/watch?v=O6mg5RMVces


donderdag 29 december 2022

De onrust in het Vaticaan neemt toe: "Wat gaat er gebeuren na het overlijden van Paus Benedictus XVI?" | Het Vaticaan weigert het draaiboek openbaar te maken

Het Apostolisch Paleis is volledig verduisterd
Eerst en vooral, heb geen angst.

Deze situatie zal worden opgelost, en als dat gebeurt, zal het geweldig zijn. Maar we moeten doorgaan in hoop en gebed. We moeten God danken omdat we hier mogen zijn, en om nu getuige te zijn van deze gebeurtenissen. De grote Heiligen smeekten God om IN ONZE TIJD te mogen leven en te zien WAT WIJ ZIEN, en te beleven wat wij nu meemaken.

Onze-Lieve-Heer houdt van Zijn Heilige Kerk en houdt van ieder van ons, als individu, oneindig veel. Hij probeert niemand te bedriegen of te misleiden. Zijn genade is oneindig en overvloedig in deze dagen - als wij er gebruik van willen maken. Hij zorgt altijd voor een pad voorwaarts, dat zichtbaar en kenbaar is. Maar de schapen hebben nu éénmaal een vrije wil, zoals de Liefde vereist, en wij kunnen ervoor kiezen om ons bij de wolven aan te sluiten of net niet.

Denk aan de Heilige Maagd aan de voet van het Kruis, terwijl haar Goddelijke Zoon werd bespot door degenen die op één lijn stonden met de Duivel. Denk dan eens aan de Heilige Maagd op Stille Zaterdag toen ze de ontluikende Kerk bij elkaar hield in het aangezicht van de dood.


Universi Dominici Gregis

In de apostolische constitutie Universi Dominici Gregis
van 22 februari 1996 werd vastgelegd dat tijdens een sedisvacatie alle hoge functionarissen binnen de Romeinse Curie hun functie verliezen. Bergoglio zou dan als 'hulpbisschop van Rome' ook zijn taken publiekelijk moeten neerleggen, aangezien er vanaf dat ogenblik op géén enkele manier nog sprake kan zijn van gedelegeerde macht, maar alleen van geüsurpeerde macht. Bergoglio wéét nu eenmaal van zichzelf, dat hij géén paus is. Hij staat dus voor een dilemma.


Maar voor nu moeten we voor het volgende bidden:

Als Paus Benedictus XVI sterft terwijl de status quo ongewijzigd blijft, zullen de petities 2 en 4 uiteraard worden gewijzigd om de sedisvacatie van de Petrine Stoel voor het eerst sinds april 2005 weer te geven en zal er gebeden worden voor de zielenrust van Paus Benedictus XVI.

1. dat anti-paus Bergoglio publiekelijk als dusdanig wordt erkend en wordt verwijderd als tegenpaus, en dat het hele Bergogliaanse anti-pontificaat publiekelijk als nietig wordt erkend;

2. dat Paus Benedictus XVI wordt erkend als de ononderbroken, enige, levende Paus sinds zijn verkiezing in april 2005;

3. dat anti-paus Bergoglio zich bekeert, terugkeert naar het Katholieke Geloof, sterft in een staat van genade in de volheid van de tijd, en op een dag de Visio beatifica (Latijn : de zaligende aanschouwing) zal bereiken, namelijk het kennen Gods, door onmiddellijke, geestelijke, bovennatuurlijke aanschouwing (1 Kor 13:12).

4. en dat Paus Benedictus XVI zich bekeert van alles waarvan hij zich moet bekeren, in een staat van genade sterft in de volheid van de tijd en op een dag de Visio beatifica zal bereiken.

Niets minder is voldoende.


Déjà vu - Plus ça change, plus c'est la même chose: Waarom er 2000 jaar geleden ook al twéé hogepriesters waren in Jeruzalem: één legitieme - Annas - en één onwettige - Káifas - die geïnstalleerd werd door... de Romeinse 'Deep State'


Christus voor Káifas door Giotto di Bondone
in de Cappella Scrovegni te Padua (1305 n.Chr.)Ten tijde van het optreden, het lijden, de dood en de opstanding van Onze-Lieve-Heer waren er twéé hogepriesters in de tempel van Jeruzalem: Annas en Káifas.

Zie Lucas Hoofdstuk 3

Luc 3:1  In het vijftiende regeringsjaar van Keizer Tiberius, toen Pontius Pilatus landvoogd was van Judea, Herodes viervorst van Galilea, zijn broer Filippus viervorst van Iturea en het gewest Trachonitis, en Lusánias viervorst van Abilene.
Luc 3:2  onder het hogepriesterschap van Annas en Káifas, kwam Gods Woord tot Johannes, de zoon van Zakarias, in de woestijn.Twéé hogepriesters? Lijkt toch vreemd, niet?


Annas was de wettige hogepriester, als zodanig erkend door de joden. Het Hogepriesterschap was een ambt voor het leven (Klinkt dat niet bekend in de oren?). Annas werd echter afgezet door de Romeinse Deep State, met name door de voorganger van Pontius Pilatus als landvoogd van Judea, Valerius Gratus. Ondanks dat het 'feit' dat Annas door de Romeinse Deep State werd afgezet, bleef Annas echter binnen de muren van de tempel actief en oefende hij invloed uit en werd hij erkend door de vrome joden als de ware hogepriester (Ook dit klinkt bekend in de oren.). Valerius Gratus installeerde na de 'afzetting' van Annas op onwettige wijze Annas' schoonzoon Káifas als de 'nieuwe hogepriester'. Káifas speelde natuurlijk met de Romeinen onder één hoedje en was 100% loyaal aan hen en hun politieke agenda. Káifas had een lange ambtstermijn waarbij hij werd aangehouden als nep-hogepriester ook toen Valerius Gratus werd opgevolgd door Pontius Pilatus.

Bedenk dat het Káifas was die in wezen dreigde Pilatus te laten doden als hij niet instemde met de wens van Káifas om Jezus, de Christus, te doden.

Zie Johannes Hoofdstuk 19

Joh 19:12  Om die reden trachtte Pilatus Hem in vrijheid te stellen. Maar de Joden schreeuwden het uit: Als ge Hem vrijlaat, zijt ge niet keizersgezind. Wie zich voor koning uitgeeft, staat tegen de keizer op.


Pontius Pilatus was niet door Tiberius Caesar aangesteld als landvoogd van Judea, maar door de feitelijke mederegeerder van Tiberius, Lucius Aelius Sejanus. Toen Tiberius vervolgens Sejanus liet vermoorden, bevonden alle mannen die zich in de machtskring van Sejanus hadden bevonden - Pontius Pilatus incluis - zich op glad ijs. Káifas riep tégen Pilatus: "Wij hebben geen andere koning dan Caesar" en "Als je Hem (Jezus) vrijlaat, dan ben je geen vriend van Caesar!". Wat Káifas – die in bed lag met de Romeinse Deep State – aan het doen was, betrof duidelijk een dreigement om Pilatus in Rome aan te klagen en hem van ontrouw aan Tiberius te beschuldigen. Dit zou voor Pilatus en zijn gezin een gewisse dood hebben betekend.

En we zouden ook moeten weten wat het Aramese woord "Abba" betekent. "Abba" betekent "vader". Dus de naam van de moordenaar Barabbas betekent letterlijk "Zoon van de Vader". Dus, Jezus - staande naast Pilatus in de loggia van het paleis van Pilatus - keek neer op de overvolle binnenplaats - op Israël - de historische vertegenwoordiger van de mensheid, geleid door de nep-hogepriester Káifas, en ze schreeuwden met moorddadige haat en woede: "GEEF ONS DE ZOON VAN DE VADER! LAAT ZIJN BLOED OVER ONS EN OP ONZE KINDEREN KOMEN!"

Dus, in het kort, er was ten tijde van het optreden, het lijden, de dood en de opstanding van Onze-Lieve-Heer, een legitieme hogepriester, Annas, die nog steeds in de tempel verblijft, nog steeds wordt erkend door de vrome gelovigen als de échte houder van het levenslange ambt van Hogepriester, die werd afgezet in een complot van de Romeinse Deep State om controle over de Tempel te krijgen en gebruik te maken van een geüsurpeerd pseudo-gezag over de joden in de persoon van een onwettige anti-hogepriester, Káifas, die in bed lag met de Romeinse Deep State en Pilatus als vertegenwoordiger van de Romeinse Deep State afperste om Deicide te plegen.

Hier is een duidelijke parallel tussen de Vicaris van Christus, Paus Benedictus XVI als Annas, en antipaus Jorge Bergoglio als Káifas, die met de Angelsaksische Deep State in bed ligt.

En vreemd genoeg werd deze krankzinnige 'twee hogepriesters'-onzin getolereerd en geaccepteerd door het Sanhedrin, net zoals het College van Kardinalen dit nu tolereert en al bijna tien jaar meegaat met de satanische, Bergogliaanse pseudokerk.

Deze verbluffende parallellen tonen aan, dat de Goddelijke Voorzienigheid, de Kerk leidt en ervoor zorgt dat de dingen uiterst zichtbaar zijn. Ten tweede impliceert dit, dat voor degenen onder ons die dit satanische Anti-pausschap doormaken - terwijl de Ware Paus nog steeds binnen de muren van het Vaticaan woont - de Tweede Komst van Christus - de Parousie -  waarschijnlijk relatief dichtbij is, zoals de mensen in de dagen van de “twee Hogepriesters” ook dichtbij de Verlossing van de mensheid en de Opening van de Poorten van de Hemel stonden door het Eeuwige Offer van God aan God.

Hij zal terugkomen in Glorie, en Zijn Koninkrijk zal geen einde kennen.

Maranatha! Kom, Here Jezus, Kom!

Heer Jezus Christus, ontferm U over ons, over Paus Benedictus XVI en over Uw Heilige Katholieke Kerk waarbuiten geen redding is.

Mystieke Roos, Bid voor ons en onze Paus


Rosa Mystica


woensdag 28 december 2022

Forza, Santità! Sterkte, Uwe Heiligheid!

Paus Benedictus XVI is de grote Weerhouder – de Katechon – uit 2 Th 2


Verwacht U eraan, dat de hel losbarst wanneer de Katechon – de Paus – weg is!
Uit de Tweede brief van de Heilige Apostel Paulus aan de Tessalonicenzen:

2 Th 2:1 Broeders, met betrekking tot de wederkomst van onze Heer Jesus Christus en onze vereniging met Hem, verzoeken we u,
2 Th 2:2 niet zo gemakkelijk uw bezinning te verliezen, en u niet van streek te laten brengen door een geestesuiting, door een woord of door een brief, die van ons heet te komen: alsof de Dag des Heren aanstaande is.
2 Th 2:3 Laat niemand u misleiden, hoe dan ook. Want voordat de afval heeft plaats gehad, en de Man der goddeloosheid is verschenen, het kind der verdoeming,
2 Th 2:4 de tegenstander die zich verheft tegen al wat God of heilig heet, zodat hij zich neerzet in Gods tempel en zich aanstelt als God…..komt de Dag des Heren niet.
2 Th 2:5 Herinnert gij u niet, dat ik u dit gezegd heb, toen ik nog bij u was?
2 Th 2:6 En nu weet gij, wat hem tegenhoudt, zodat hij eerst te zijner tijd zich openbaren zal.
2 Th 2:7 Zeker, het mysterie der ongerechtigheid is reeds aan het werk; maar er is er nog één die het tegenhoudt. Eerst als deze verdwenen zal zijn,
2 Th 2:8 dan zal de Goddeloze verschijnen, die de Heer Jezus zal vernietigen door de adem van Zijn Mond en verlammen door de glans van Zijn Komst;
2 Th 2:9 zijn verschijning zal geschieden als een werk van de Satan, met allerlei valse kracht, tekenen en wonderen,
2 Th 2:10 en met allerlei misdadige misleiding voor hen, die ten verderve gaan, omdat ze de liefde voor de Waarheid niet hebben aangekweekt tot hun redding.
2 Th 2:11 En daarom zendt God hun een kracht ter misleiding, waardoor ze de leugen geloven;
2 Th 2:12 opdat allen zouden veroordeeld worden, die de Waarheid niet hebben geloofd, maar behagen hadden in de ongerechtigheid.
2 Th 2:13 Maar wij, wij moeten God altijd danken voor u, broeders, geliefd door de Heer, omdat God van de aanvang af door heiliging des Geestes en geloof aan de Waarheid u ter zaligheid heeft uitverkoren,
2 Th 2:14 en ook door ons Evangelie u heeft geroepen, om de heerlijkheid te verwerven van Jezus Christus onze Heer.
2 Th 2:15 Daarom broeders, staat pal, en houdt vast aan de overleveringen, die gij geleerd hebt door ons woord of ons schrijven.
2 Th 2:16 Onze Heer Jezus Christus zelf en God onze Vader, die ons heeft liefgehad, en door Zijn Genade eeuwige troost en goede hoop heeft geschonken,
2 Th 2:17 Hij trooste uw harten en make ze sterk in ieder goed werk en goed woord.
Una notte di Natale con Benedetto XVI

Zijne Heiligheid Paus Benedictus XVI bezoekt voor de laatste keer de vernieuwde kerststal op het Sint-Pietersplein te Rome - 31 december 2012

Kerstmis 2017: La crèche provençale | Notre-Dame

maandag 26 december 2022

Gloria in Excelsis Deo | Notre-Dame
Lucas 2:8-14

Nu waren er herders in die streek, die in het open veld overnachtten en hun kudde bewaakten. Eensklaps stond er voor hen een Engel des Heren, en de Glorie des Heren omstraalde hen; een hevige vrees greep hen aan. Maar de Engel sprak tot hen: Vreest niet; want zie, ik verkondig u een grote vreugde, die voor het hele volk is bestemd. Heden is u in de stad van David een Verlosser geboren, Christus de Heer! Dit zal u het teken zijn: ge zult een Kindje vinden, dat in doeken is gewikkeld en in een kribbe ligt. En plotseling was de Engel door een hemelse legerschare omringd; ze loofden God, en zeiden: Glorie aan God in den hogen, en vrede op aarde onder de mensen van Goede Wil!

BREAKING: Auguri a Papa Benedetto XVI; il Papa per Sempre

woensdag 21 december 2022

Een 'Morgenthau-plan' voor Rusland?


De Eerste Wereldoorlog is niet begonnen door de Europese machten (dat wil zeggen de Oostenrijkers, de Duitsers, de Fransen of de Russen), maar de Eerste Wereldoorlog was het gevolg van - net zoals nu in Oekraïne - de machinaties van de Angelsaksen die de continentale machten tégen elkaar uitspeelden. De nederlaag van Rusland daarin was het resultaat van een dubbel verraad van de Angelsaksische elites en de bondgenoten in de Entente, wat leidde tot de catastrofe van de Februari-Revolutie van 1917.

Rusland heeft een hoge prijs betaald voor het verwaarlozen van de lessen uit de geschiedenis en zal zijn eerdere fouten niet nog eens herhalen, en nu niet terugdeinzen en niet halverwege stoppen. Enige tijd geleden bestempelde de opperste socialistische leider Joe Biden de Russische President Poetin als "een moordenaar die geen menselijke ziel heeft". Enige terughoudendheid van Creepy Joe zou echter op zijn plaats geweest zijn, omdat een andere democratische president, namelijk Franklin Roosevelt, een document voor het naoorlogse Duitsland goedkeurde. In het document, dat het 'Morgenthau-plan' wordt genoemd, omdat het geschreven werd door zijn minister van Financiën, de jood Henry Morgenthau Jr., werd opgeroepen tot de totale vernietiging van Duitsland.

Een onderzoek concludeerde, dat het Morgenthau-plan ertoe zou leiden dat tot 25 miljoen Duitsers zouden omkomen van de honger. Nadat het Morgenthau-plan in september 1944 was gepubliceerd, zei de schoonzoon van president Roosevelt, luitenant-kolonel John Boettiger, die in de Verenigde Staten werkte bij het Department of War, dat dankzij het Morgenthau-plan de Amerikaanse troepen vijf weken lang hadden moeten vechten tegen fel Duits verzet om Aken te veroveren. John Boettiger klaagde aan, dat het Morgenthau-plan "wel dertig Duitse divisies waard was". Ondanks dit bleef Morgenthau hardnekkig aan het waanzinnige plan vasthouden. Maar, onmiddellijk nadat president Harry Truman aan de macht was gekomen, nadat president Roosevelt tijdens zijn ambtsperiode stierf, ontsloeg hij Morgenthau. Truman schrapte het Morgenthau-plan, waarna hij het Marshall-plan instelde om Duitsland te redden en Europa weer op te bouwen, maar niet voordat hij toestemming had gegeven voor het laten vallen van twee atoombommen op het reeds verslagen Japanse rijk.

maandag 19 december 2022

O-antifoon | 19 december - O radix JesseO radix Jesse, qui stas in signum populorum, super quem continebunt reges os suum, quem gentes deprecabuntur: veni ad liberandum nos, iam noli tardare.

O wortel van Isai, Gij staat als een vaandel voor de volken opgericht; voor U zullen de koningen sprakeloos staan, U zullen de volken aanroepen; kom, bevrijd ons, wacht niet langer.

donderdag 15 december 2022

dinsdag 13 december 2022

Aanhangers van Paus Benedictus XVI verzamelden op 11 december 2022 in Rome

Op 11 december 2022 vond er onder leiding van Don Alessandro Minutella ('geëxcommuniceerd' door de valse, schismatieke leiding van de 'Conciliaire Kerk') in Rome een bijeenkomst van aanhangers van Paus Benedictus XVI plaats. Terwijl zij hun verstand hebben gebruikt - verlicht door de Genade van de Heilige Geest - om te onderscheiden dat Benedictus XVI de ware Paus is, blijven vele bisschoppen, priesters en gelovigen antipaus Jorge Mario Bergoglio nog steeds als 'paus' zien. Het feit alleen al, dat Jorge Mario Bergoglio een publiekelijke, manifeste en formele ketter is, toont post factum (d.w.z. na zijn veronderstelde 'verkiezing') aan, dat hij een antipaus is omdat een échte Paus géén publiekelijke, manifeste en formele ketter kan zijn.

Het Kerkelijk Recht vereist dat een Paus duidelijk afstand doet van de munus (= functie: het pausschap) voor een geldige afstand van het pausdom. Paus Benedictus XVI deed echter in zijn Decarlatio van februari 2013 géén afstand van de munus. Hij deed afstand van iets anders dan de munus, namelijk van het ministerium (= de publieke uitoefening van het pausschap). Door dit te doen, manifesteerde hij zijn voornemen om de munus te behouden. Daarom bleef Paus Benedictus XVI Paus en is hij nog steeds Paus.

De satanisten denken, dat zij de morele en natuurlijke orde kunnen omverwerpen, door zichzelf tot 'god' uit te roepen. Ze kunnen de zwaartekracht niet oneindig blijven trotseren, hoeveel leugens zij ook vertellen.

Je kunt de Goddelijke Geest in de mens niet uitdoven. De satanisten zullen falen.

Ondertussen moeten we instrumenten in Gods hand blijven. Dit is het doel van ons leven. God heeft ieder van ons een aandeel gegeven in de vervulling van Zijn Plan.


zondag 11 december 2022

Derde Zondag van de Advent 2022


Noë begraaft de doden na de Zondvloed
in de San Maurizio al Monasterio Maggiore | Milaan

Boodschap van Onze-Lieve-Vrouw van Akita, Japan

De derde en laatste boodschap werd Zuster Agnès Sasagawa Katsuko op 13 oktober 1973 gegeven, eveneens door de Stem die van het beeld van de Heilige Maagd kwam:

"Mijn lieve dochter, luister goed naar wat Ik je ga zeggen en geef het door aan je Overste. Zoals Ik het je gezegd heb, gaat de Hemelse Vader, als de mensen geen berouw hebben en zich niet beteren, aan de gehele mensheid een verschrikkelijke kastijding toebrengen. Het zal een straf zijn erger dan de Zondvloed, zoals men er nog nooit een heeft gezien.

Vuur zal van de hemel vallen en een groot deel van de mensheid vernieti­gen; noch de priesters, noch de getrouwen zullen gespaard blijven. De overlevenden zullen zich in een dusdanige diepe droefheid bevinden, dat zij de doden zullen benijden. De enige wapens die u zullen overblijven, zullen de Rozenkrans zijn en het Teken dat de Mensenzoon heeft nage­laten. Bid iedere dag de Rozenkrans voor de Paus, bisschoppen en priesters.

De inwerking van de duivel zal zelfs langzaam doorwerken in de Kerk zo, dat men kardinalen zich zal zien verzetten tegen kardinalen en bisschoppen zal zien opstaan tegen andere bisschoppen.

De priesters die Mij vereren, zullen door hun medebroeders geminacht en bestreden worden. Kerken en altaren zullen worden verwoest. De Kerk zal vol zijn van hen, die compromissen hebben aanvaard. De boze geest zal veel priesters en godgewijde zielen ertoe aanzetten de dienst van de Heer te verlaten. Speciaal tegen de godgewijde zielen zal hij verbeten strijden. Het vooruitzicht van het verlies van talrijke zielen maakt Mij bedroefd. De kelk loopt reeds over, als de zonden in aantal en in ernst toenemen, zal daar weldra geen vergeving meer voor zijn."

zondag 4 december 2022

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer

2 Timoteüs 2:3 Neem ook uw aandeel in het lijden als een goed krijgsknecht van Christus Jezus

2 Timoteüs 2:3  Neem ook uw aandeel in het lijden als een goed krijgsknecht van Christus Jezus
-------- “Wij zijn de zonen van de Kruisvaarders en we zullen niet terugdeinzen voor de zonen van Voltaire.” -------- -------- “We are the sons of the Crusaders and we shall not recoil before the sons of Voltaire.” ------------------------- -------- “Noi siamo i figli dei Crociati e non indietreggeremo davanti ai figli di Voltaire!” ---------------------------------