BREAKING NEWS

News Ticker --- 31-12-2022 SEDE VACANTE 31 DECEMBER 2022 --- Einde berichten ---

woensdag 30 april 2014

Trouw: Bijna helft jonge christenen is 'neofundamentalist'

Jonge christenen hebben steeds vaker (zeer) behoudende opvattingen. Dat schrijft het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) in een onderzoek naar de kerkelijkheid van Nederlanders dat vandaag verschijnt. Het instituut munt zelfs een nieuwe term voor de orthodoxe christenjongere: de neofundamentalist.

Bijna de helft van de kerkgangers tussen de 17 en 30 jaar is van mening dat je je aan alle voorschriften van je kerk hebt te houden. Ter vergelijking: twintig jaar geleden vond dat slechts een op de vijf jonge christenen.

De jonge generatie gelovigen laat een ontwikkeling zien die al langer gaande is in de kerk: die wordt kleiner en orthodoxer. De tendens naar hertraditionalisering is in zowel protestantse als katholieke kring waarneembaar, schrijft het SCP in 'Geloven binnen en buiten verband'.

Comeback hel en duivel
Kerkelijke jongeren beschouwen zich vaker dan hun ouders als een gelovig of religieus mens, zien een sterk geloof als belangrijkste waarde in het leven en geloven zonder twijfel in God. Opmerkelijk daarbij is volgens het SCP dat het geloof in de hel en duivel met een comeback bezig is.

Bron: Trouw

Link:

http://www.trouw.nl/tr/nl/5091/Religie/article/detail/3643343/2014/04/28/Bijna-helft-jonge-christenen-is-neofundamentalist.dhtmlOpmerking:

Met 'neofundamentalist' bedoelen ze "gewoon gelovig"!

zondag 27 april 2014

Dominica in Albis - Introitus: "Quasi modo géniti infántes, allelúia: rationabiles, sine dolo lac concupíscite, allelúia, allelúia allelúia."'Beloken Pasen' is de eerste zondag na Pasen (octaafdag van Pasen). Op die dag wordt de paasweek (het paasoctaaf) afgesloten. 'Beloken' komt van beluiken, een oud Nederlands woord dat 'afsluiten' betekent. Deze dag wordt ook wel aangeduid als Barmhartigheidszondag (of Zondag van de Goddelijke Barmhartigheid). De Latijnse naam van Beloken Pasen is Dominica in Albis (zondag in witte kleren), een verwijzing naar de witte doopkleren van de doopleerlingen. De Paus draagt dan speciale witte koorkledij, een witte satijnen mozetta afgezet met bont. In Duitsland wordt Beloken Pasen daarom "Witte Zondag" genoemd. Deze zondag wordt ook Quasimodo-zondag genoemd naar de beginwoorden van het introïtus dat op die zondag wordt gezongen: "Quasi modo geniti infantes..." (1 Petrus 2:2).


1 Pe 2:2  Weest, als pasgeboren kinderkens, begerig naar onvervalste geestelijke melk, om daardoor op te groeien tot zaligheid,
1 Pe 2:3  zo "gij reeds gesmaakt hebt, dat de Heer goedertieren is."

1 Pe 2:11  Geliefden, ik vermaan u, als pelgrims en vreemdelingen, u verre te houden van de vleselijke lusten, die strijd voeren tegen de ziel.

zondag 20 april 2014

Salve Festa Dies - Notre-Dame de Fontgombault


Victimae Paschali Laudes - Notre-Dame de Fontgombault
Latijnse tekst

Victimae paschali laudes immolent Christiani.
Agnus redemit oves: Christus innocens Patri reconciliavit peccatores.
Mors et vita duello conflixere mirando: dux vitae mortuus regnat vivus.
Dic nobis, Maria, quid vidisti in via?
Sepulcrum Christi viventis: et gloriam vidi resurgentis.
Angelicos testes, sudarium et vestes.
Surrexit Christus spes mea: praecedet vos in Galilaeam.
Scimus Christum surrexisse a mortuis vere: tu nobis, victor Rex, miserere.
 

Amen.
 

Alleluja.


Nederlandse vertaling

Laten de Christenen aan het Paaslam huldezangen wijden.
Het Lam heeft nu de schapen vrijgekocht; en Christus, die zonder zonden was, heeft de zondaars met de Vader weer verzoend.
Dood en leven streden een wondere strijd; de vorst des levens, die gestorven was, heerst nu in onvergankelijkheid.
Zeg ons, Maria, wat hebt gij op uw weg gezien?
Ik zag het graf van de levende Christus en de heerlijkheid van de Verrezene; zijn engelen zag ik als getuigen en ook de zweetdoek en het grafkleed.
Christus, mijn hoop, is verrezen!
Hij zal u voorgaan naar Galilea.
Nu weten wij, dat Christus uit de doden is verrezen.
Gij, Koning en overwinnaar, wil U over ons ontfermen.
 

Amen.
 

Alleluja.

Victimae Paschali Laudes - Notre-Dame de Paris


EXVLTET - Vetus Missale Romanum

zaterdag 19 april 2014

De Paaskaars


Christus heri et hódie,
Princípium et Finis,
Alpha
et Omega;
Ipsíus sunt témpora
et sǽcula;
Ipsi gloria et imperium
per universa æternitátis sǽcula.
Amen.Christus gisteren en heden,
Begin en Einde,
Alpha
en Omega;
Hem behoren de tijden
en de eeuwen;
aan Hem is de heerlijkheid en de heerschappij
door alle eeuwen der eeuwen.
Amen. 


Stille Zaterdag: Christus daalt neer ter Helle...

Het voorgeborchte is een plek tussen hemel en hel, waar de zielen van de rechtvaardige ongedoopten, die overleden waren voor de opstanding van Christus, tijdelijk verbleven, tot ze door Christus meegevoerd werden naar het hemelse paradijs. Christus verbrijzelt de poorten en reikt Adam en Eva de hand...

In het Credo van de Apostelen is 'de helle' dus de plaats waar de rechtvaardige doden verzameld worden, zonder onderscheid; er staat “ad inferos”, van inferi, meervoud, “onderwereld”. Eerst later heeft het woord “hel” in onze taal de uitsluitende betekenis gekregen van de plaats der verdoemden.

Vóór de verlossing door Christus werden de zielen der vrome afgestorvenen nog niet tot de aanschouwing van God toegelaten. In afwachting van dat heuglijke ogenblik, werden zij in een deel van de “onderwereld” bijeen gehouden. Daar heeft Christus hen na zijn dood “bezocht” en hun de verlossing verkondigd die plaats vond bij de verrijzenis, toen Jezus’ ziel weer met zijn lichaam werd verenigd.

De Kerk ontleent het dogma aan de H. Schrift, waaruit men 1 Petrus 3, 19 als meest sprekende tekst aanhaalt. Deze tekst luidt, samen met vers 18: «Want ook Christus is voor onze zonden gestorven, de Rechtvaardige voor de onrechtvaardigen, om ons tot God te brengen. Gedood naar het vlees werd Hij levend gemaakt naar de geest, waarin Hij ook, naar de geesten in de kerker gaande, hun heeft gepredikt.» Onder “de geesten in de kerker” moeten de zielen der overleden rechtvaardigen worden verstaan, voor wie de toegang tot God in hun toenmalige toestand nog versperd was.

Een andere tekst is Handelingen 2, 27-31, waarin Psalm 16, 10 wordt aangehaald: «Want Gij zult mijn ziel niet aan het dodenrijk overlaten, noch uw vrome het bederf doen zien; Gij hebt mij de wegen van het leven doen kennen, Gij zult mij vervullen met vreugde voor Uw Aanschijn.» In de laatste tekst wordt een psalmvers toegepast op Christus. De vervulling van het Oude Testament in het Nieuwe, “volgens de Schriften”, zal bij een andere gelegenheid nog aan de orde komen.

Wij besluiten met vast te stellen dat de leer van de “nederdaling ter helle” duidelijk zijn oorsprong vindt in het Nieuwe Testament. Waar het in het dogma om gaat is, dat Christus aan de vrome afgestorvenen heeft laten weten, dat hun verlossing op handen was.

19 april 2005


Heb 5:7 - En ofschoon Hij in de dagen van zijn Vlees, onder luid geroep en tranen, gebeden en smekingen heeft opgestierd tot Hem, die Hem van de dood kon redden; ofschoon Hij verhoord werd terwille van zijn godvrezendheid; Heb 5:8 - ofschoon Hij bovendien zelfs de Zoon was, heeft Hij toch door zijn lijden de gehoorzaamheid geleerd, Heb 5:9 - en is Hij na zijn verheerlijking de oorzaak van eeuwige zaligheid geworden voor allen, die Hem gehoorzaam zijn; Heb 5:10 - daar Hij door God was uitgeroepen tot "Hogepriester naar de Orde van Melkisedek."


vrijdag 18 april 2014

Marcellino Pane e Vino


Uit de liturgie van Goede Vrijdag: de Aanbidding van het Heilig Kruis

Zoete boomstam, zoete spijkers, zoete last is 't die gij draagt...

Uw Kruis, Heer, aanbidden wij en uw heilige verrijzenis loven en verheerlijken wij: want zie, door het hout kwam de vreugde over geheel de wereld.

De 'Semana Santa' in Valencia
Isa 53:5 - Om ònze zonden wordt Hij doorboord, Om ònze misdaden wordt Hij gebroken; Op Hem rust de straf, ons ten heil, Door zijn striemen komt òns genezing. Isa 53:8 - Men sleept Hem uit kerker en rechtzaal ter dood, Wie bekommert zich nog om zijn lot; Uit het land der levenden wordt Hij gestoten, Ter dood gebracht om de schuld van zijn volk.


Johannes 19:4 Nu kwam Pilatus weer naar buiten, en sprak tot hen: Zie, ik breng Hem u naar buiten, om u te doen weten, dat ik volstrekt geen schuld in Hem vind. - Johannes 19:5 Jesus kwam dus naar buiten, met de doornenkroon en de purperen mantel. En hij sprak tot hen: Ziet den mens.


zaterdag 12 april 2014

Pro-life burgerinitiatief ‘Een van Ons’ gehoord in Europees Parlement

In het Europees Parlement is vandaag de hoorzitting gehouden over het pro-life burgerinitiatief Een van Ons.

Dat roept op tot een stop van EU-gelden voor “onderzoek met embryonale stamcellen en klonen, evenals voor abortus als middel tot bevolkingscontrole en gezinsplanning”. De organisatie beroept zich daarbij op een vonnis van het Europees Hof uit 2011, waarin staat dat het leven van een mens begint op het moment van de samensmelting van een zaadcel en een eicel.

'Publiekelijk getuigenis afgelegd'
“Twee miljoen Europeanen hebben publiekelijk getuigenis afgelegd van de waarde van het menselijk leven”, hield de voorzitter van het initiatief, de Franse jurist Patrick Gregor Puppinck, de Europarlementariërs voor.

'Diep beschamend'
Europarlementariër Peter van Dalen van de ChristenUnie noemde het in zijn bijdrage aan het debat “problematisch dat de EU onderzoek financiert dat maar in een paar lidstaten is toegestaan, terwijl het in andere lidstaten om morele redenen niet mag. En dat bij Europese ontwikkelingssamenwerking abortussen worden gefinancierd is diep beschamend”.

Alternatieven
Van Dalen wil dat de Europese Commissie het geld dat naar embryonaal stamcelonderzoek gaat, in de alternatieven steekt, die beschikbaar of in ontwikkeling zijn, “zoals onderzoek met stamcellen uit darmweefsel. Bij deze methoden hoeft geen enkele embryo te worden vernietigd en zijn toch goede wetenschappelijke resultaten te boeken”.

Kritiek Lunacek
Een van Ons kon rekenen op forse kritiek uit progressieve hoek, onder meer van de Oostenrijkse Ulrike Lunacek, die eerder bekend werd als voorvechtster van een pro-homoseksuele herdefiniëring van het huwelijk. Haar rapport daarover werd begin dit jaar aangenomen. Volgens haar zou het omzetten van de ideeën van Een van Ons leiden tot een hogere moedersterfte in ontwikkelingslanden, onder meer omdat de toegang tot gezondheidsinstellingen “die ook veilige abortus aanbieden” in gevaar zou komen.

Amnesty International
Soortgelijke bedenkingen uitte de koepelorganisatie Action Aids Europe, een coalitie van ngo’s waaronder Amnesty International, in een brief aan de Europese Commissie.

'Huwelijkse trouw is nodig'
Volgens Peter van Dalen snijdt die kritiek geen hout: “Er zijn zo veel manieren om de gezondheid van vrouwen en hun ongeboren kinderen in ontwikkelingslanden te verbeteren. Financiering van abortus moet daarbij niet aan de orde zijn. Wat nodig is zijn huwelijkse trouw, voorlichting, betere hygiënische omstandigheden, betere verbindingen naar ziekenhuizen, betere opleidingen voor dokters.”

'Zeer teleurstellend'Ook de Oostenrijkse Een van Ons-verantwoordelijke, theologe en juriste Gudrun Kugler, bekritiseerde Lunacek. Haar opmerkingen waren “zeer teleurstellend”. Voorstanders van het initiatief als “religieus eenzijdig” en “intolerant” neerzetten, is volgens Kugler een poging hen in diskrediet te brengen.

Met inbegrip van ongeboren kinderen
De Duitse mensenrechtenexpert Sophia Kuby wil een herdefiniëring van het in dit kader leidende begrip ‘reproductieve gezondheid’. Daarbij moet de seksuele gezondheid van mannen en vrouwen in acht worden genomen, met inbegrip van de nog ongeboren kinderen.

Geen verbod
Conservatieve Europarlementariërs benadrukten in het debat dat Een van Ons geen verbod op abortus eist, maar enkel een einde aan directe of indirecte financiële bevordering door EU-programma’s. Dat, betoogden zij, correspondeert met het Europees recht en zou de ontwikkelingshulp verbeteren.

Succesvolste burgerinitiatief
Een van Ons is het tweede Europese burgerinitiatief dat voldoende handtekeningen inzamelde voor een hoorzitting. Met ongeveer 1,72 miljoen goedgekeurde steunbetuigingen is het het meest succesvolle tot nog toe. Het initiatief ‘Water is een Mensenrecht’ haalde er 1,65 miljoen op. Die hoorzitting vond half februari plaats in het Europees Parlement.

Bron: Katholiek Nieuwsblad

vrijdag 11 april 2014

Over de leugenachtigheid van 'Kerknet' en Theo Borgermans:

Theo Borgermans schrijft op 'Kerknet': "Daarbij zou hij ook gedwongen zijn tot orale seks. Ook zegt het slachtoffer meermaals te zijn verkracht en pogingen daartoe te hebben moeten verduren."

Borgermans insinueert hier dat ook deze klachten gegrond zouden zijn. Dit klopt niet! "Gluren" en "betasten" staat mijlenver van "orale seks" en "meermaals verkracht", dat het verdacht klinkt.


En inderdaad, de Klachtencommissie geeft aan dat: "Waar de beschuldigingen verder gaan dan betasten ontbreekt steunbewijs, zodat die niet gegrond kunnen worden verklaard."

DIT LAATSTE SCHRIJFT BORGERMANS ECHTER NIET!

BORGERMANS CITEERT SELECTIEF EN VERDRAAIT DE WAARHEID! 

Link:

http://www.kerknet.be/actua/nieuws_detail.php?nieuwsID=122245

 

Dit is een deel van de bijdrage in het 'Katholiek Nieuwsblad' die Borgermans verzwijgt:

"Waar de beschuldigingen verder gaan dan betasten ontbreekt steunbewijs, zodat die niet gegrond kunnen worden verklaard. “Waarmee overigens bepaald niet gezegd wil zijn dat de door klager gestelde handelingen niet waar zouden zijn”, aldus de Klachtencommissie. Die noemt het verweer van Gijsen dat hij de klager niet zou kennen en nooit brieven zou hebben ontvangen “niet aannemelijk”, omdat “aangeklaagde de familie van de klager regelmatig bezocht en ook andere familieleden wel eens brieven van hun vader naar aangeklaagde moesten brengen.” De oud-bisschop reageerde op de klacht uit 2011 met een aangifte tegen de klager wegens smaad [!]. De Klachtencommissie kon aanvankelijk
[!] geen gegrondverklaring geven bij gebrek aan steunbewijs [!] [!] [!]. Toen zij kennis nam van de tweede klacht besloot zij, een week na Gijsens overlijden, de zaak te herzien." WAAROM? [!] [!] [!] Een week na het overlijden van Gijsens 'herziet' men de zaak en dit staat in contrast met "aanvankelijk". Dus, toen Gijsens nog leefde was er géén steunbewijs en na zijn dood was er wél steunbewijs? Ongeloofwaardig! Hier worden andere 'rekeningen' vereffend, hetgeen ronduit schandalig is!

Link:

http://www.katholieknieuwsblad.nl/nieuws/item/5500-klachtencommissie-verklaart-misbruikklachten-gijsen-gegrond donderdag 10 april 2014

Roger Vangheluwe in 2008 in Afrika

Link:

http://www.humo.be/actua/31414/nonkel-roger-in-congo

Afschuwelijk- en totaal waar!

De haat op de Hl. Kerk en het Geloof, zoals dat door de gewone gelovigen destijds werd gepraktiseerd, was bij het episcopaat inderdaad enorm.

Zelfs de meest bevooroordeelde bronnen en publicaties (Kerknet met "Volgconcilie" en de teksten van Mathijs Lamberigts van de KU Leuven) getuigen hiervan:

- Uit een Brief van een Belgische bisschop aan zijn familie (over de openingsceremonie van het 2e vat. concilie): "...Het bekende gekweel van de cappella sixtina..." (sic) (waarbij men bij de auteur zeker niet met een specialist van Gregoriaanse neumen en opvoeringstechnieken te doen had);
- De eermaals luidkeels geuite mening en woedeuitbarstingen van bisschop Desmedt, dat "...hier (d.w.z. bij de acties van Siri en Ottavian) zeer slecht het werken van de Hl. Geest kon ontdekt worden..." (waarbij hij zich schromelijk vergiste);
- De teksten van M. Lamberigts over de "squadra belga" geven hierover een gedetailleerd (en tegelijk erbarmelijk) beeld.

Het door de Franse taal en cultuur geobsedeerde Belgische episcopaat met zijn interesse voor het liberalisme, de verlichting, zelfs de vrijmetselarij, voor het personalisme en het positivisme, was eerst zeer onverschillig voor de noden van het Vlaamse volk, voor de landbouwers, voor zijn opvoeding en zijn scholing; en mettertijd waarschijnlijk ook in haat daarvoor (daar zijn het door Suenens uitgehekte mandement en de Danneels ontkerstening van Vlaanderen een goede illustratie van).

De herders, de "pastores" stemden met hun kudde "grex" niet meer overeen - zo lieten ze de kudde onder hun ogen en onverschillig teloor gaan.

Het Belgisch episcopaat en het onderwijzend korps van de universiteit Leuven was reeds sedert de eeuwwisseling zwaar doordrenkt van het personalisme, een speciale moraalfilosofie, ontwikkeld door de protestantse dominee A. Loissy, sterk verbonden met het positivisme en het relativisme (zeer goed besproken in het Vlaamse Katholieke blaadje "Positief" door Lionel Nagels in 2011).

Deze tendensen en denkwijzen zijn natuurlijk echt ketters en als zulks ook veroordeeld door de Pausen Pius IX, Leo XIII en de Hl. Paus Pius X.

Tezelfdertijd begon in Leuven de ontwikkeling van de zogenoemde "neoscholastiek" met Kard. Mercier, de "Big Bang" van Lemaitre, de bouw van het merkwaardige seminarie in Leuven...

De discrepantie van deze theorieen met de noden van de bevolking leidde dan tot de gedachten van Albert Dondeyne (geboren in Lo in West-Vlaanderen), die bijna 40 jaar lang (van ca. 1935 tot 1975) voor de vorming van de Vlaamse seculiere priesters verantwoordelijk was.

In 1942-1944 reeds een inherente zwakte van de fundering van het Geloof bij de gewone Katholieken vaststellend (J. Ratzinger stelde dit in Duitsland in 1958 eveneens vast), trok hij, anders dan Ratzinger, de conclusie dat de Kerk en het Geloof aan de wereld aangepast moest worden - met totaal andere gevolgen voor de Vlaamse kerk dan Ratzinger voor de Wereldkerk en de Ecclesia Dei-gezelschappen in het bijzonder.

De slechte geest in de vorming van de Vlaamse seculiere priesters werd op het einde der jaren 1950 en in de jaren 1960 massief virulent.

Ene Godfried Danneels werd liturgieprofessor- nog tijdens het concilie (1965) werd reeds met de kerkelijke beeldenstorm begonnen, de liturgie halsoverkop veranderd, de communiebanken kapotgezaagd ("gekraakt" om de homepage van de Frando - parochiekonglomeraat in Heverlee en Kessel-Lo - te citeren).

Jef Bulckens, de latere chef-uitgever van de pedofiel getinte godsdienstboekenreeks 'Roeach', verscheen eensklaps in het Leuvense om er professor in de catechese te worden met eveneens pedofiele tendensen in het boek voor vormelingen "In het teken van de geest" in de herfst 1968 (dus gemaakt in 1967).

F. Lefevre verschijnt eveneens ten tonele in deze tijd en Roger Vangheluwe wordt hier priester en begint in deze tijd ook zijn carriere.

Summa summarum: vanaf 1965 wordt in de Vlaamse kerk alles afgebroken en tegelijkertijd nemen deze 'tisten' de overhand.

In 1968 begint de West-vlaming Eric Dejaeger zijn opleiding bij de Oblaten, waar Robert Boudens 1975 Kard. Mercier zwaar verdedigt in zijn boek "Kardinaal Mercier en de Vlaamse beweging" (van de sinistere verbinding met het personalisme enz. werd er niets gezegd).

Vanaf 1975 was een homofiele atmosfeer in de seminaries niet zeldzaam, de roepingen gingen faliekant terug (tussen 1950 en 2005 -99% -een treurig absoluut record in de Westerse wereld).

In 1984 Jef Barzin met zijn pedofielen-ondersteuningsactie, Roeach in 1995 enz.

In 1985 begon het CPRL in Antwerpen (weldra de hotste homo-tref in Antwerpen). In 1999 in alle stilte plots gesloten. Langdurig directeur Marc Ghesquiere, de latere deken van Kortrijk, die verdronk in de Leie.

Niet te vergeten natuurlijk de West-Vlaamse salesiaan Roger Burggraeve, langjarig moraalfilosoof aan de uni Leuven, uitvinder van de "haalbaarheidsmoraal" (niet alleen aan de universiteit "academisch" verspreid maar ook in de godsdienstboekenreeksen "Respons" en "Meander" (dat zijn de opvolgers van het beruchte "Roeach") voor het secundair onderwijs op brede schaal gedrukt.

Dat is natuurlijk relativisme puur (dit kwam zeer goed ter sprake bij een droge en serene en tezelfdertijd zeer fundamentele discussie tussen Burggraeve en Z.E. AB Léonard (voor de chefredacteur v. Tertio) (ca.2010-2011), door Lionel Nagels in "Positief" zeer deskundig becommentarieerd.

Het probleem in Vlaanderen is niet, dat er enige vieze venten zouden zitten, of dat de oversten proberen te chipoteren. Het geweldig probleem, en dat is inderdaad uniek in de wereldkerk, is dat er een zeer lange traditie van ketterse leer en nog veel erger: van ketterse gemoedsgesteltenis tot in de hoogste lokale structuren aanwezig is, zonder empathie, schuld- of schaamtegevoel voor de teloorgegane schapen hunner kudde, gecombineerd met een geweldige doordrenking van pedo-en homofilie.

Dat Dejaeger en Vangheluwe in dit milieu opbloeien konden, is geen wonder; dat de "onderzoekingen" door de Kerk, door leuvense universitairen niet vooruit komen, eveneens niet.

Het is een geweldige beerput- en zeer veel is bekend, nog veel meer ook gepubliceerd of te vinden.

De grote vraag is inderdaad of deze tendensen ook een rol speelden bij het Tweede Vaticaans Concilie?

Bron: Anoniem.

maandag 7 april 2014

SALUS ANIMARUM SUPREMA LEX

"De hoogste Wet van de Kerk betreft het zieleheil van de gelovigen"


CODEX IURIS CANONICI
Codex van het Canonieke recht
BOEK VII - PROCESSEN
DEEL V - PROCEDURE BIJ ADMINISTRATIEF BEROEP EN BIJ VERWIJDERING OF VERPLAATSING VAN PASTOORS
AFDELING II - Procedure bij verwijdering of verplaatsing van pastoors
HOOFDSTUK II - Procedure bij verplaatsing van pastoors


1752 - In zaken van verplaatsing dienen de voorschriften van can. 1747 toegepast te worden, met inachtneming van de canonieke billijkheid en met het zielenheil voor ogen, dat in de Kerk steeds de hoogste wet moet zijn.


S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer

2 Timoteüs 2:3 Neem ook uw aandeel in het lijden als een goed krijgsknecht van Christus Jezus

2 Timoteüs 2:3  Neem ook uw aandeel in het lijden als een goed krijgsknecht van Christus Jezus
-------- “Wij zijn de zonen van de Kruisvaarders en we zullen niet terugdeinzen voor de zonen van Voltaire.” -------- -------- “We are the sons of the Crusaders and we shall not recoil before the sons of Voltaire.” ------------------------- -------- “Noi siamo i figli dei Crociati e non indietreggeremo davanti ai figli di Voltaire!” ---------------------------------