BREAKING NEWS

News Ticker --- 31-12-2022 SEDE VACANTE 31 DECEMBER 2022 --- Einde berichten ---

zondag 23 december 2012

'October Baby' of hoe je een abortus overleeft...

Hannah is een knappe negentienjarige eerstejaarsstudente. Ondanks haar energieke en soms wat naïeve persoonlijkheid, heeft Hannah zich altijd al een buitenstaander gevoeld. Er ontbreekt iets. Ze heeft altijd een diepgeworteld gevoel gehad, dat zij geen bestaansrecht heeft.

Als ze erachter komt, dat ze werd geadopteerd, slaat het nieuws in als een bom. Maar, Hannah’s wereld wordt nog meer ondersteboven geschud als ze hoort waarom het haar nooit eerder is verteld.

Hannah blijkt de overlevende te zijn van een mislukte abortus.

Wanhopig op zoek naar antwoorden, onderneemt ze met enkele vrienden een reis om haar biologische moeder te vinden.In zijn Kersttoespraak tot de Romeinse Curie op 21 december 2012 veegt Paus Benedictus XVI de 'Gender Theory' van tafel: "De valsheid van deze theorie is duidelijk!"

Paus Benedictus zegt:

"Gilles Bernheim, de Grootrabbijn van Frankrijk, heeft in een gedetailleerde studie aangetoond dat de huidige aanval op de ware structuur van het gezin – bestaande uit vader, moeder en kind – veel dieper gaat. Tot nu toe zagen we een vals begrip van de menselijke vrijheid als de oorzaak van de crisis van het gezin, maar nu wordt duidelijk dat het begrip van het menselijke bestaan zelf in vraag wordt gesteld. Zoals Simonde de Beauvoir schreef: ‘Men is niet geboren als vrouw, maar wordt het.’ Deze zin is het fundament van wat vandaag onder de term ‘gender’ wordt verstaan als een nieuwe filosofie van de seksualiteit."

"Volgens deze zienswijze is de seksualiteit niet langer een gegevenheid van de natuur, maar een sociale rol die we voor onszelf kiezen. De valsheid van deze theorie en de antropologische revolutie die erin besloten ligt, zijn duidelijk. Mensen betwisten de idee dat ze een natuur hebben, die ze aan hun lichamelijke identiteit ontlenen en die een definiërend element van hun mens-zijn is. Ze ontkennen hun natuur en beslissen dat het niet iets is dat is voorgegeven, maar dat ze zelf maken. Volgens de bijbelse schepping is door God geschapen zijn als man en vrouw de essentie van het mens-zijn."


Wat is Gender Theory?

Volgens de Gender Theory zouden de vrouwelijke en de mannelijke identiteit, de ontologische structuur van de vrouw als echtgenote, moeder en opvoedster, de antropologische complementariteit tussen man en vrouw, het vaderschap, de heteroseksualiteit (de in alle culturen overheersende “heteronormativiteit”), het huwelijk en het traditioneel gezin, dit alles zou niet “in se” bestaan, niet op zich “goed” zijn, maar zouden “sociale constructies” zijn: sociologische verschijnselen, in de loop der tijden opgebouwde sociale functies, “stereotypes”, die moeten worden afgebroken door opvoeding en cultuur; ze worden immers geacht “discriminatoir” en “tegen de gelijkheid” te zijn.

De Gender Theory gaat er dus van uit, dat de rollen die mannen en vrouwen 'spelen' niet biologisch bepaald zijn, maar dat ze in feite cultureel bepaald zijn.

Deze idee en de theorie die eromheen gebouwd werd, noemt de Paus nu VALS!

dinsdag 18 december 2012

De Gesu-kerk in Brussel... Dit is wat het Vicariaat Brussel bedoelt met een 'niet-onwaardig gebruik' van een herbestemde kerk... Of hoe nu ook al de 'heidenen' [woorden van de reporter] een kerk hebben in Brussel
In verband met de 'herbestemming' van kerken:

Canon 1222

§ 1 Als een kerk op geen enkele wijze nog voor de goddelijke eredienst gebruikt kan worden en de mogelijkheid niet bestaat om ze te herstellen, kan zij door de diocesane Bisschop teruggebracht worden tot een profaan en niet onwaardig gebruik.

§ 2 Waar andere ernstige redenen het raadzaam maken dat een kerk niet langer voor de goddelijke eredienst gebruikt wordt, kan de diocesane Bisschop, na de priesterraad gehoord te hebben, deze terugbrengen tot een profaan en niet onwaardig gebruik, met toestemming van hen die wettig rechten op de kerk laten gelden, en mits het zieleheil er geen enkele schade door lijdt.

Waarheid...


maandag 17 december 2012

Rome, 16 december 2012


Over de Kerk in Brussel...
Mgr Kockerols, hulpbisschop voor Brussel,
 • noemt Brussel: 'De Toren van Babel'
 • geeft toe dat hij niet weet hoe hij moet 'evangeliseren'
 • krijgt het woord 'katholiek' niet over zijn lippen
 • geeft toe dat hij nog wat kerken gaat sluiten
 • zegt op zoek te zijn naar een 'waardige' herbestemming, en dat terwijl men nu al het 'Huis van God' als een cafetaria behandelt
 • zegt dat de jongerenpastoraal zich in feite beperkt tot de 'JMJ'
 • spreekt over de 'christelijke' wortels van Europa
 • zeurt nog wat over 'mensenrechten'
 • zwijgt over God
 • maakt nog wat reclame voor de self-service communie onder twee gedaanten
"Het mag de communicant echter niet worden toegestaan zelf de hostie in de kelk in te dopen."
 • Algemeen Statuut van het Romeins Missaal, Institutio Generalis Novae Missalis Romani (18 maart 2002), 160
 • Redemptionis Sacramentum, 94, instructie over de eucharistieviering van de Congregatie voor de Goddelijke Eredienst en de Regeling van de Sacramenten, 25 maart 2004

Dat het oud-liberale episcopaat met haar modernistische clerus niet veel potten zal breken, is al langer duidelijk!

maandag 10 december 2012

De strohalm waaraan een wanhopig 'Volgconcilie' zich krampachtig probeert vast te klampen...

'Volgconcilie' schrijft:  'Eén van de meeste opmerkelijke zinnen uit Gaudium et Spes is dat de Kerk "een voor elke generatie verstaanbaar antwoord moet geven" op de blijvende vragen van de mensen. Die zinsnede impliceert dat de Kerk relativeert wat zij aan mensen vertelt. Niet haar antwoorden hebben eeuwigheidswaarde, wel de vragen over de zin van het bestaan.'

'Volgconcilie' is een exponent van wat Jozef Kardinaal Ratzinger ooit 'de dictatuur van het relativisme' noemde.

De 'dictatuur van het relativisme' verduistert de onveranderlijke Waarheid over Christus, de Kerk en de natuur van de mens.

De waarheid echter is, dat de Kerk helemaal niets relativeert!

'Volgconcilie' projecteert haar eigen interpretatie op de Kerk en dat is dus vals!


NOGMAALS, WAT WAREN DE BEDOELINGEN VAN PAUS JOHANNES XXIII AANGAANDE HET CONCILIE???

‎UIT 'PRIMA SESSIO'Sluiting Eerste Zittingsperiode Vaticanum II
Z. Paus Johannes XXIII - Toespraak
8 december 1962


De Doelstellingen van de Paus

21 - Bij het zien van dit brede arbeidsveld, dat zich vol beloften opent voor ons eensgezind werken, koesteren Wij intense verwachtingen voor de verwezenlijking van die grote doelstellingen, die ons, bij de bijeenroeping van het Concilie, voor ogen stonden, nl. dat "de Heilige Kerk, sterk in het geloof, bevestigd in de hoop en vuriger in de liefde, nieuw jeugdig elan moge opdoen, en door de kracht van Heilige Wetten, het Rijk van Christus effectiever en gemakkelijker mag verbreiden".

De 'antwoorden van de Kerk' zijn dus de door Christus geopenbaarde, onveranderlijke Waarheden.

God zélf heeft ons Zijn Waarheid geopenbaard.

Maar, 'Volgconcilie' weet het toch beter!

Ooit zal 'Volgconcilie' verantwoording moeten afleggen voor hetgeen ze zeggen en schrijven.

Bringing Christ Back to Christmas


donderdag 6 december 2012

De tombe van Sint-Nicolaas in Bari

 


 De profetische encycliek van Paus Paulus VI: Humanae Vitae

Humanae Vitae (in het Nederlands : Over het menselijk leven) is de zevende en laatste encycliek van Paus Paulus VI en verscheen op 25 juli 1968 op het feest van de heilige apostel Jacobus. Ze handelt over het menselijk leven, het huwelijk en geboorteregeling.

In de encycliek herbevestigde Paus Paulus VI de Katholieke visie dat huwelijksliefde, seksualiteit en de mogelijkheid tot procreatie onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Op basis van deze leer worden de natuurlijke methoden voor geboortenregeling in het kader van verantwoord ouderschap toegestaan en wordt het gebruik van abortus, sterilisatie en artificiële voorbehoedmiddelen zoals het condoom en de pil verboden. De toepassing van therapeutische middelen in het kader van genezing van ziekten is echter geoorloofd.

Deze encycliek is profetisch omwille van de vier voorspellingen over de gevolgen voor de mens en de samenleving die het veralgemeend gebruik van contraceptie zouden voortbrengen. Zo schreef Paus Paulus VI dat het gebruik van kunstmatige geboortenregeling zou leiden tot huwelijksontrouw en algemeen zedenverval. Hij vreesde voor het gevaar, dat de man de eerbied voor zijn vrouw zou verliezen en in haar nog enkel een object voor zijn bevrediging zou zien. Contraceptie zou bovendien door totalitaire politieke regimes misbruikt kunnen worden en het zou de mens kunnen doen denken dat hij ongelimiteerd macht heeft over zijn eigen lichaam en de natuurlijke functies ervan.UIT HUMANAE VITAE
Het menselijk leven en geboorteregelingen

Paus Paulus VI - Encycliek
25 juli 1968

2 - De opgetreden veranderingen zijn inderdaad van groot belang en van verschillende aard. Het gaat op de eerste plaats om de snelle bevolkingsgroei; velen zijn bang, dat de wereldbevolking sneller blijft groeien dan de beschikbare hulpbronnen toestaan; talrijke gezinnen en talrijke volkeren die naar ontwikkeling streven, zijn dan ook bezorgd voor nog grotere tekorten. Vandaar dat de verleiding groot is voor de regeringen om dit gevaar met de meest radicale maatregelen tegen te gaan. Daar komt nog bij, dat niet alleen de werk- en woongelegenheid, maar ook de toenemende eisen op het gebied van economie en onderwijs een levenswijze opleggen waarbij het heden ten dage vaak moeilijk is om een groter aantal kinderen een passende opvoeding te geven. 

12 - Deze leer, die door het kerkelijk leergezag herhaaldelijk is uiteengezet, berust op de onverbrekelijke band, die God heeft vastgesteld en die de mens niet uit eigen beweging kan breken, tussen de beide betekenissen die in de huwelijksdaad liggen besloten: eenwording en voortplanting.
Immers, terwijl de huwelijksdaad man en vrouw op de meest innige wijze verenigt, stelt zij hen door haar innerlijke structuur in staat om nieuw leven te verwekken, volgens de wetten die in de natuur zelf van de man en van de vrouw staan geschreven. Alleen wanneer deze beide wezenlijke aspecten, namelijk de eenwording en de voortplanting, bewaard blijven, behoudt de huwelijksdaad ten volle haar zin van wederzijdse en echte liefde en haar gerichtheid op de zeer verheven roeping van de mens tot het ouderschap. Wij zijn van mening, dat de mens van onze tijd meer dan ooit in staat is om in te zien, hoezeer deze leer overeenstemt met de menselijke rede.

14 - Steunend op deze grondbeginselen van de menselijke en christelijke huwelijksleer moeten wij dan ook opnieuw verklaren, dat de directe onderbreking van het reeds begonnen voortplantingsproces, en vooral de rechtstreeks gewilde abortus, ook als deze om therapeutische redenen wordt verricht, als geoorloofd middel ter geboortenregeling geheel en al te verwerpen is.
Evenzo moet, zoals het kerkelijk leergezag herhaaldelijk heeft verklaard, de rechtstreekse, hetzij blijvende hetzij tijdelijke, sterilisatie van de man of van de vrouw worden veroordeeld.
Is evenzo te verwerpen elke handeling die zich, hetzij voorafgaande aan de huwelijksgemeenschap, hetzij tijdens de voltrekking ervan, hetzij bij het verloop van haar natuurlijke gevolgen, het verhinderen van de voortplanting ten doel zou stellen of als middel zou aanwenden.

15 - De Kerk acht evenwel het gebruik van de therapeutische middelen die voor de genezing van de ziekten van het lichaam noodzakelijk zijn volstrekt niet ongeoorloofd, zelfs niet wanneer men kan voorzien, dat deze tot verhindering van de voortplanting zullen leiden, mits deze verhindering, om welke reden ook, maar niet rechtstreeks wordt beoogd.

19 - Onze woorden zouden de gedachte en zorg van de Kerk, moeder en leermeesteres van alle volkeren, niet volledig weergeven, als zij de mensen, na hen te hebben aangespoord om de goddelijke huwelijkswet te onderhouden en na te leven, geen steun zou geven bij een eerlijke geboortenregeling in de moeilijke levensomstandigheden die in onze tijd op de gezinnen en landen drukken. De Kerk kan jegens de mensen immers geen andere houding aannemen dan haar goddelijke Verlosser: zij kent hun zwakheid, zij heeft medelijden met de menigte, zij neemt de zondaars op; maar zij kan er niet van afzien de wet te onderwijzen die uiteindelijk specifiek is voor een menselijk leven dat tot zijn oorspronkelijke waarheid is teruggebracht en door de Geest van God wordt geleid.

24 - Vervolgens willen wij een bemoedigend woord richten tot de wetenschapsmensen, die een aanzienlijke bijdrage kunnen leveren tot het welzijn van huwelijk en gezin en tot de gewetensvrede, als zij in team-work de verschillende condities die bevorderlijk zijn voor de eerbare ordening van een menswaardige voortplanting duidelijker trachten te verhelderen. Want - zoals Pius XII dit al eerder heeft gevraagd - het is vóór alles gewenst, dat de medische wetenschap erin slaagt een eerlijke geboortenregeling mogelijk te maken door een voldoende zekere grondslag die op de waarneming van de natuurlijke cycli berust. Op die wijze zullen de geleerden, en vooral de katholieke, met de feiten in de hand kunnen aantonen, dat de zaak er precies zo voorstaat als de Kerk leert, namelijk dat er geen echte tegenspraak kan bestaan tussen de goddelijke wetten inzake het doorgeven van het leven en de zorg voor een waarachtige huwelijksliefde.

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer

2 Timoteüs 2:3 Neem ook uw aandeel in het lijden als een goed krijgsknecht van Christus Jezus

2 Timoteüs 2:3 Neem ook uw aandeel in het lijden als een goed krijgsknecht van Christus Jezus
-------- “Wij zijn de zonen van de Kruisvaarders en we zullen niet terugdeinzen voor de zonen van Voltaire.” -------- -------- “We are the sons of the Crusaders and we shall not recoil before the sons of Voltaire.” ------------------------- -------- “Noi siamo i figli dei Crociati e non indietreggeremo davanti ai figli di Voltaire!” ---------------------------------