BREAKING NEWS

News Ticker --- 31-12-2022 SEDE VACANTE 31 DECEMBER 2022 --- Einde berichten ---

woensdag 24 maart 2021

@ Anoniem aangaande de reacties

 • Reacties - liefst beknopt - moeten verband houden met het desbetreffende bericht

 • Inhoudelijke reacties die een meerwaarde hebben, worden gepubliceerd, want we zijn hier allemaal om te leren en samen op zoek naar de Waarheid
 • Aangezien iedereen anoniem reageert, weten we meestal niet wie wie is
 • Reacties zijn bij voorkeur anoniem
 • Zet niet teveel kritiek in één commentaar
 • Het is onmogelijk om op 10 complexe dingen tegelijkertijd te reageren
 • Dus stel één vraag of geef één kritiekpunt en u krijgt antwoord
 • U hoeft ons niet te overtuigen, want alle kritiek is ons reeds bekend
 • Wij willen niemand overtuigen, informeren is ons doel, alleen God roept
 • Wij zijn voor vrije meningsuiting, maar u krijgt altijd een Katholiek antwoord
 • Aarzel niet om oprechte vragen te stellen
 • Verder moet men zich realiseren, dat de voorbije 2000 jaar de slimste mensen - spirituele reuzen - zich beziggehouden hebben met de Kerk: alle kritiek is dus ooit al eens ergens beantwoord
 • Bedenk ook, dat niet alles willen begrijpen de eerste stap richting Geloof is
 • Vergeet ook niet en wees niet naïef, want de eerste die u op weg naar God zal tegenkomen, is de Duivel, en hij zal meermaals uw pad kruisen
 • Echter, de Duivel is een gevallen engel die wéét dat God bestaat en Zijn macht kent
 • Uiteindelijk wijst ook de Duivel naar God wanneer men net het omgekeerde doet van wat de Duivel u zal ingeven
 • Verdiep u in de levens van de grote Heiligen, want zij zijn relatief laagdrempelig en zij wijzen naar Christus, Onze God!
 • Bidden gaat het Geloof vooraf!

Waar komt het bekrompen en haatzaaiende pro-holebi-standpunt van de rector van de 'Katholieke' Universiteit Leuven (KU Leuven), Luc Sels, toch vandaan?

Interview met Sels op Radio 1

Hoogmoed komt altijd voor de val
Filering van het interview van Sels op Radio 1 door Katholieke Actie Vlaanderen op donderdag 18 maart 2021:

"Wij kunnen als Katholieke gelovigen niet accepteren, dat de rector van de KU Leuven - Luc Sels - namens de Kerk of namens de gelovigen, stellingen de wereld instuurt die niet overeenstemmen met de Geopenbaarde Leer van de Kerk"


Link:

http://kavlaanderen.blogspot.com/2021/03/wij-kunnen-als-katholieke-gelovigen.htmlOpiniestuk van Sels in 'De Standaard'

Voorafgaandelijk aan het radio-interview op Radio 1 had rector Sels zijn kritiek al in een opiniestuk in 'De Standaard' (18 maart 2021) kenbaar gemaakt. Tot onze grote ontzetting bleek, dat de opinie die Sels op de radio verkondigde slechts een flauw afkooksel was van wat hij eerder in 'De Standaard' had geschreven. Ongetwijfeld zullen sommige wereldleiders, rectoren en professoren de standpunten van Luc Sels misbruiken om katholieken-haat, repressie en misdaden tegen overtuigde Katholieken te rechtvaardigen. Het standpunt van Sels wordt op die manier een mechanisme van uitsluiting en ontneemt Katholieken de kans om volwaardig deel te nemen aan de samenleving.

Het blijkt nu, dat in 'De Standaard' het 'standpunt van het Vaticaan' nog niet eens zo belangrijk was. De boodschap die Sels via 'De Standaard' de wereld in stuurde, betrof de verwerpelijke transgender-ideologie.
Het krasse is, dat het niet enkel rector Sels is die deze haatdragende nonsens propageert. Neen, Sels trekt alle vice-rectoren mee in bad. Sels verstopt zich achter Gerard Govers, Tine Baelmans, Piet Desmet, Hilde Feys, Peter Lievens, Reine Meylaerts, Bart Raymaekers en Chris Van Geet. Dit toont aan, dat Sels niet de held is die hij pretendeert te zijn. Sels is daarmee het archetype van dé loser!


Transgenderisme

Het staat vast, dat onze zieke tijdgeest de voedingsbodem voor het transgenderisme is. Met name de elementen van relativisme inzake waar, onwaar, goed en kwaad, liberalisme (nadruk op grote keuzevrijheid), het individualisme (nadruk op individuele keuzevrijheid) en emotionalisme (gevoel is doorslaggevend) scheppen een gunstig klimaat voor de transgender-beweging.

Het ideologisch transgenderisme wordt bevorderd door: (1) activisme van de transgender-beweging, (2) de massamedia, die verhoudingsgewijs veel aandacht schenken aan transgenders en hun leed en (3) de overheid, die de wet aanpast, zodat iemand makkelijk juridisch van geslacht kan veranderen.

Gevolg?

De gender-ideologie vermeerdert de onzekerheid van vooral emotioneel labiele pubers. Bij de normale puberale onzekerheden worden ze geconfronteerd met het denkbeeld dat het hun eigen keuze is of ze jongen of meisje willen zijn. De invloed van de gender-ideologie leidt naar verwachting tot een toename van het aantal pubers dat meent dat de identiteit en de rol van het andere geslacht beter bij hen past. Onder druk van het transgender-activisme worden in de middelbare scholen behandelingen, waarbij een jongen wordt omgebouwd tot een meisje, of omgekeerd, bij steeds jongere kinderen zwaar gepromoot.

Volgens de bekrompen ideologische opinie van Luc Sels en zijn paladijnen is het allemaal héél erg eenvoudig: "Transgenders zijn biologisch anders en zijn goed geholpen met een transitie naar het andere geslacht". Een dergelijke simplistische voorstelling is totaal onwetenschappelijk en een illusie! Hoe is het toch mogelijk, dat mensen die gestudeerd hebben hun ideologische bekrompenheid niet weten te overstijgen.

Serieuze wetenschappelijke studies naar kinderen "die worden gediagnostiseerd als transgender" laten echter bijna altijd zien dat zonder behandeling, de meerderheid van deze kinderen (tot 80 procent!) zich later gaat identificeren als het geslacht waar ze mee geboren zijn. Het is dan ook goed mogelijk, dat de gender-identiteit van sommige kinderen vrij zwak is en daardoor vrij eenvoudig te beïnvloeden. Het kan dan het beste zijn om deze kinderen neutraal te benaderen en ze daarmee de ruimte te geven om te ontdekken welke genderidentiteit het beste bij hen past.

Mensen zoals als Sels - misvormd door zijn 'sociologische' achtergrond - hebben de neiging om vanuit hun ideologische overtuiging te geloven dat 'transitie' altijd de oplossing is voor mensen die problemen hebben met hun gender­-identiteit of zich ongemakkelijk voelen met wat verwacht wordt van mensen van hun geslacht. Het is duidelijk, dat jongens die geslachtsrijp worden een andere rol gaan vervullen in de maatschappij. Dat ze daar - nog kind zijnde - in eerste instantie soms weinig zin aan hebben, is heel normaal. Kinderen zijn op weg naar de volwassenheid soms nog niet lichamelijk of geestelijk klaar om hun nieuwe rol op te nemen. Een zekere vorm van 'faalangst' speelt hier een rol. 'Faalangst' die wordt gevoed door een oversekste maatschappij waarin pubers aan de ene kant tot van alles en nog wat gepusht worden, maar aan de andere kant vrezen niet te kunnen functioneren in een oversekste maatschappij of vrezen het vermeende 'verwachtingspatroon' (invloed van pornografie) niet waar te kunnen maken.

Laat kinderen gewoon volwassen worden en de meeste 'problemen' lossen zich vanzelf op.

Vroeg ingrijpen met hormonen of operaties kan zorgen voor onomkeerbare schade wanneer mensen alsnog besluiten dat ze willen leven als het geslacht waarmee ze zijn geboren. Sommige mensen - zoals rector Sels - geloven echter dat zo snel mogelijk beginnen met hormonen en/of operaties noodzakelijk is, al ontbreekt hiervoor wetenschappelijk bewijs.


Transcript van het weerzinwekkende en haatzaaiende opiniestuk van rector Luc Sels in 'De Standaard' en op de Blog van de KU Leuven

Ook onder progressieven - zoals Sels - bestaat de neiging om selectief te winkelen in de wetenschap op een manier die hun ideologie ondersteunt. De volgende opinie van Sels en zijn paladijnen in 'De Standaard' en de Blog van KU Leuven toont dit duidelijk aan:
Brandon en Franciskus


DOOR LUC SELS, GERARD GOVERS, TINE BAELMANS, PIET DESMET, HILDE FEYS, PETER LIEVENS, REINE MEYLAERTS, BART RAYMAEKERS, CHRIS VAN GEET.

Met zijn standpunten over homoseksualiteit zet het Vaticaan aan tot uitsluiting. Leuven kiest voor een inclusieve katholieke universiteit.


Deze opinie van rector Luc Sels en vicerectoren Gerard Govers, Tine Baelmans, Piet Desmet, Hilde Feys, Peter Lievens, Reine Meylaerts, Bart Raymaekers en Chris Van Geet verscheen in De Standaard op 18 maart 2021.

['Opinies' en 'meningen' van mensen interesseren ons over het algemeen zéér weinig! Het betreft meestal de meningen van mensen die denken dat ze interessant moeten doen door over alles een mening te hebben, maar die nog niet eens de basiselementen van de problematiek begrijpen. Het is niet omdat je bijvoorbeeld de 'vergrijzing' of het 'belang van mobiliteit op de arbeidsmarkt' bestudeert, dat je kaas gegeten zou hebben van religie, de Kerk of medische problematieken!]


We kenden Brandon Boulware niet, maar zullen hem niet licht vergeten. Hij sprak deze week in het parlement van de conservatieve staat Missouri waar een resolutie voorligt die de deelname van transgender jongeren aan meisjessport verbiedt. Brandon getuigde over zijn transgender dochter. Hoe hij haar jaren als jongen heeft opgevoed, inclusief kort haar, het dragen van jongenskleren en lidmaatschap van de boy scouts. Hij begreep het niet, dat anders zijn. Hij zegt het herhaaldelijk in zijn korte getuigenis: I did not get it. [Sels probeert hier competitievervalsing te promoten door jongens toe te laten tot de meisjessporten!]

Op een gegeven dag hees zijn [transgender] dochter [dus zijn zoon] zich in een oude jurk van haar zus. Ze vroeg hem of ze met de buurtkinderen mocht gaan spelen. Neen, was het antwoord. Ze vroeg hem of het wél zou mogen als ze eerst jongenskleren aantrok. Op dat moment daagde het bij Brandon: hij begreep het. Brandon had jarenlang het diepste wezen van zijn dochter ontkend en het meisje dat er was niet willen zien. Vandaag mag zijn dochter voluit vrouw zijn. Alles is veranderd vanaf dat ogenblik en wel ten goede: zijn dochter, die vroeger een kind zonder lach was (zijn woorden), is nu haar gelukkige zelf. Ze kan en mag haar leven invullen zoals zij dat verkiest. [Wat een prietpraat. De zelfmoordcijfers bij transgenders zijn torenhoog. Daar verandert een jurkje niets aan. Uit onderzoek blijkt dat minstens 80% van de transgenders al ooit speelde met de gedachte aan zelfmoord en dat circa 50% al minstens één zelfmoordpoging had ondernomen. Degene die het niet hebben overleefd, werden natuurlijk niet bevraagd!]


Het Vaticaan begrijpt het (nog) niet

In het nieuws van de week viel deze aangrijpende getuigenis bijna samen met de bekendmaking van de standpunten van het Vaticaan [Nogmaals, het betreft géén standpunt van het 'Vaticaan'.] over homoseksualiteit en homohuwelijk [Het bewuste standpunt ging over géén van beiden. Begrijpend lezen is zelfs voor een rector blijkbaar erg moeilijk.]. Neen, de thema’s zijn niet echt verwant [Homoseksualiteit en transgenderisme hebben inderdaad niets met mekaar te maken.]. Het is veeleer het contrast tussen het inzicht van Brandon en het gebrek daaraan bij Franciskus dat ons trof: hoe de ene pleit voor inclusie en de andere aanzet tot uitsluiting [De taalfout 'FrancisCus' is voor rekening van de KUL, Sels en de vice-rectoren. Hoe castratie trouwens bijdraagt tot 'inclusie' is mij een raadsel.].

Paus Franciskus [c] toonde eerder een zekere openheid ten aanzien van holebi’s. Wellicht is die openheid ten gronde niet veranderd. Maar hij krijgt ze duidelijk niet vertaald in de leer [De Leer van de Katholieke Kerk is onveranderlijk.]. Homoseksualiteit blijft voor het Vaticaan een ‘ongerijmdheid’ [Sels zal toch eens moeten leren om wat exacter te formuleren.]. Zelfs de inzegening van het wederzijds engagement van een homoseksueel koppel kan nog steeds niet.  Voor het Vaticaan moet homoseksualiteit op de één of andere manier onderscheiden blijven van ‘normale’ heteroseksualiteit.

Over de homoseksuele praktijk wordt in het kerkelijke standpunt gezegd, dat het ‘intrinsiek ongeordend’ is, dus niet 'ongerijmd' zoals Sels het foutief formuleert. Daarmee wordt gezegd dat objectief gezien, intrinsiek gezien, los van de contexten van omstandigheden, van de personen, van sociale en subjectieve elementen, het intrinsiek ongeordend is. En dit omdat het de twee fundamentele aspecten van seksualiteit volgens de Christelijke traditie nl. eenwording, relatie en procreatie, die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, niet realiseert. Kortom, homoseksuele relaties zijn altijd steriel.

De onkuisheid an sich is een ongeregelde begeerte of een ongeordend plezier in het geslachtelijk genot. Geslachtelijk genot is moreel ongeordend, wanneer men het los van de doeleinden van voortplanting en vereniging, maar slechts omwille van zichzelf zoekt. In die zin overstijgt
een ongeordend plezier in het geslachtelijk genot het niveau van de masturbatie niet.

Onder masturbatie bijvoorbeeld verstaat men de vrijwillige prikkeling van de geslachtsorganen, met de bedoeling daardoor een seksueel genot te ervaren. Zowel het kerkelijk leergezag als de morele zin van de gelovigen hebben in de lijn van een constante traditie zonder aarzelen bevestigd dat masturbatie een intrinsiek en ernstig ongeordende handeling is. Helemaal afgezien van het motief is het opzettelijk gebruik van de geslachtelijke vermogens - buiten de gewone huwelijksrelaties om - in strijd met de finaliteit ervan. Het seksueel genot wordt dan nagestreefd buiten de seksuele relatie, die door de morele orde vereist wordt; dit wil zeggen buiten een relatie die de volle betekenis van de wederzijdse gave en van de menselijke voortplanting realiseert in de context van een ware liefde.


Deze standpunten zijn voor velen in de Westerse Kerk een ontgoocheling [Dit is gewoon een nonsensicale zin. Wat is de 'Westerse Kerk'? Hoe kunnen traditionele 'standpunten' een ontgoocheling zijn?]. Ze zijn vooral een staalharde kaakslag voor alle holebi’s en voor wie opkomt voor een meer inclusieve samenleving [Of de relaties van holebi's nu gezegend worden of niet, maakt geen verschil voor de 'inclusieve' samenleving waarover Sels droomt.]. Maar het zit dieper. Het Vaticaan is (nog) niet echt in staat om met menselijke verscheidenheid om te gaan of ze te respecteren. Daar schuilt het contrast met Brandon. Het Vaticaan weet er duidelijk geen weg mee, met die andere geaardheid: ze begrijpen het (nog) niet. [Het is ronduit belachelijk om een vergelijking te willen maken tussen één concreet geval en een richtlijn van de Wereldkerk. Het voordeel van het standpunt van de Kerk is de duidelijkheid, en dus dat we in onze visie op seksualiteit altijd de twee aspecten - relatie en procreatie - én hun band zullen moeten bekijken.]

De term 'inclusieve samenleving' - die Sels niet definieert - komt voort uit discussies in de marge van de Millenniumdoelstellingen van de Verenigde Naties. Op de Wereldtop voor Sociale Ontwikkeling in maart 1995 werd het creëren van een inclusieve samenleving, 'een samenleving voor iedereen', als een van de belangrijkste doelen van sociale ontwikkeling gezien. Hoewel de term werd ontwikkeld binnen de context van ontwikkelingswerk in het Zuiden, nam de rest van de wereld het begrip van een 'inclusieve samenleving' over.

Een 'inclusieve samenleving' is een samenleving die inzet op de participatie van iedereen, een samenleving waarin elk lid een aandeel heeft en waar de notie van wederkerigheid centraal staat.

Een 'inclusieve maatschappij' is een maatschappij waarin mensen met verschillende geloofsovertuigingen (of geen geloof), tegengestelde ideologieën, uit verschillende klassen of sociale groepen, met diverse seksuele oriëntaties, kunde of beperkingen, … zich ingesloten voelen. De 'andere', diegene die niet overeenkomt met de zelfdefiniëring, is in een inclusieve maatschappij niet iemand die enkel moet 'getolereerd' worden, maar iemand die men respecteert voor wie hij of zij is. Op die manier wil een 'inclusieve maatschappij' iedereen respecteren in zijn of haar waardigheid. Méér betekent het dus niet en dit beantwoordt perfect aan de Leer van de Kerk. Echter, de Kerk is wel 'universeel', maar dat betekent nog niet dat Zij de zonde zo maar kan tolereren. In die zin is de Kerk exclusief omdat Zij enkel maar die mensen verenigt die Katholiek willen leven en dus de zonde proberen af te zweren en dus niet in permanente staat van zonde leven, hetgeen niet betekent, dat er geen groeipad mogelijk is voor mensen die oprecht de zondige staat willen ontgroeien. Echter, de zondige staat an sich kan nooit gezegend worden, omdat deze net ingaat tégen de Wil van God.


Staat het Vaticaan eigenlijk stil bij de verwoestende kracht van het signaal dat het de wereld instuurt? Ongetwijfeld zullen sommige wereldleiders zich op dit soort standpunten beroepen om homohaat, repressie en misdaden tegen holebi’s te rechtvaardigen [Bla, bla, bla]. Maar ook om alle anderen die afwijken van hun norm weg te zetten als abnormaal, ‘ongerijmd’ [ongeordend!] of minderwaardig [Ongeordendheid heeft niet met minderwaardigheid te maken.]. Een standpunt wordt op die manier een mechanisme van uitsluiting en ontneemt zo groepen hun kans om volwaardig deel te nemen aan de samenleving. [We kunnen alleen maar vaststellen, dat Sels termen door mekaar haalt, ideologisch verblind is en uiteindelijk niet goed weet waar het over gaat.]

De Katholieke Universiteit Leuven

De KU Leuven wil een inclusieve gemeenschap zijn die waardevolle verschillen en gemeenschappelijkheden omarmt. Dat wordt beklemtoond in ons Pact voor Respect dat ietwat lyrisch eindigt met “Een mensheid zonder kaf, alleen maar koren. Dat zal straf zijn. Dat zal àf zijn”. Ja, ook aan de KU Leuven is er nog een weg te gaan, maar onze universiteit is alvast op pad. Met vallen en opstaan, jazeker, maar met een helder doel. [Leugens! Aan de KU Leuven worden gelovige, Katholieke jongeren wel degelijk gediscrimineerd. Als je een diploma wil halen, dan hou je maar beter je mond als het over dergelijke dingen gaat. Sels maakt een kapitale fout. De Kerk kan onder géén beding de ongeordenheid van een daad - de zondigheid van een daad - goedpraten; onder géén beding. Ongeordendheid gaat in tégen de Goddelijke Orde en dus tégen de Wil van God.]

De KU Leuven wil vanuit haar christelijke mens- en wereldbeeld een plaats zijn van open discussie over maatschappelijke, levensbeschouwelijke en ethische thema’s, en een kritisch denkcentrum in en voor de katholieke gemeenschap [Wanneer de KU Leuven ageert tégen de Goddelijke Orde en tégen de Wil van God, dan kan zij zich op geen enkele manier nog 'Christelijk' noemen! Met zijn discours plaats Sels zichzelf en de KU Leuven buiten de Kerk.]. We willen inclusief zijn en vanuit die oriëntatie ook de Kerk een spiegel voorhouden. Dat is een opdracht die we onszelf geven. Ze is duidelijk nog niet volbracht. [Als rector Luc Sels van de KU Leuven "de Kerk een spiegel wil voorhouden" en het beter denkt te weten dan de Kerk, dan neigt hij naar schisma. Wie iets anders eist of verkondigt dan de Geopenbaarde Leer van de Kerk staat niet meer in volle gemeenschap met de Katholieke Kerk en dient volgens can. 1371 met een rechtvaardige straf - excommunicatie niet uitgesloten - gestraft te worden.]

Het Vaticaan houdt vast aan het klassieke natuurwetsstandpunt waartegen het Leuvense personalisme al decennia strijd voert [Inderdaad, de revolutionairen van Leuven!]. In de natuurwetsethiek kan een huwelijk enkel ingezegend worden als het openheid op kinderen insluit. De Leuvense personalistische ethici hebben zich hier altijd heftig tegen verzet. Het is een trieste vaststelling dat dit verzet ook in 2021 zo nodig blijft [Is Leuven de Kerk? Is Leuven God?]. We kunnen maar een inclusieve samenleving bouwen als we ieder mens als volwaardig beschouwen [Een zondige relatie de zegen weigeren, heeft niets met inclusie te maken!]. Leidende instellingen moeten hier het voortouw nemen [LOL! Een derderangsuniversiteit!]. De Kerk hoort daar bij [De Kerk is géén 'instelling', maar is de zichtbare en bovennatuurlijke maatschappij van de gelovigen, die door Jezus Christus werd gesticht, om Zijn werk van verlossing en zaligmaking onder de mensen voort te zetten.]. Het Vaticaan kan zich niet achter traditie of ritueel blijven verschuilen [Dit is een ketterse en ronduit absurde claim!]. Het wordt tijd dat het de samenleving recht in de ogen kijkt en opkomt voor gelijke behandeling van iedereen. [Hoe klonk het destijds ook alweer in de les filosofie? "Gelijken moeten gelijk worden behandeld." Dat is rechtvaardig!]

Bron: KU Leuven

Link:

https://kuleuvenblogt.be/2021/03/18/brandon-en-franciskus/Enkele bedenkingen

Het Personalisme is een stroming in de filosofie die de 'persoon' als hoogste vorm van 'zijn' beschouwt. Veel personalisten hebben aan hun filosofie een 'christelijke' invulling proberen te geven zoals in Vlaanderen de chaotische Albert Dondeyne, de onderwijzers zoon uit de polders. Als priester-professor had Dondeyne (Lo-Reninge, 10 mei 1901 – Leuven, 12 februari 1985) veel invloed op jongere generaties van 'katholieke' intellectuelen, waaronder Godfried Danneels en Jozef Maria Heuschen, maar ook Wilfried Martens, Gaston Geens, Roger Dillemans, Pieter De Somer, Renaat Van Elslande en André Vlerick. In Vlaanderen werd het personalisme dan ook een cruciaal onderdeel van de 'humanistische' ideologie van de CVP (nu CD&V).

Toen Dondeyne zich in 1933 definitief in Leuven vestigde, kreeg hij naast zijn docentschap nog een andere opdracht mee: samen met Prof. Paul Sobry moest hij leiding gaan geven aan de Katholieke Actie voor studenten. De Katholieke Actie (K.A.) was het geesteskind van Paus Pius XI (1922-1939). Ze moest leken samenbrengen in Katholieke verenigingen die onder rechtstreekse leiding van de kerkelijke hiërarchie stonden, met als doel enerzijds de Katholieke aanwezigheid in de zich seculariserende maatschappij te versterken en anderzijds de deelnemende leken spiritueel te begeleiden.

In vele Europese landen, waaronder België, bestonden al vormen van K.A., zoals jeugd­ en studentenverenigingen en vakverbonden, maar deze richtten zich tot specifieke groepen binnen de Katholieke gemeenschap, functioneerden vaak buiten kerkelijke structuren om in een socio-politieke context, en ontworstelden zich vaak aan directe invloed van de lokale clerus. Onder Pius XI werd dan ook geprobeerd om deze 'oudere' vormen onder te brengen bij de 'nieuwe' K.A. In Vlaanderen leidde dat tot een conflict in de Katholieke studentenverenigingen, waarbij sommige verenigingen werden afgestoten en er één nieuwe Katholieke koepel werd opgericht. Dat was het HVKA, Hoogstudenten Verbond voor Katholieke Actie, waar Dondeyne proost van werd. Hij vond evenwel dat strak georganiseerd lekenapostolaat onder leiding van de kerkelijke hiërarchie de groei naar het volwassen gelovig-zijn van de studenten niet bepaald vooruit zou helpen. Deze overtuiging bleek later dé kapitale misrekening van
Dondeyne te zijn.

Dondeyne vormde de K.A. voor studenten om tot een brede, open beweging, waar veel plaats was voor debat over de rol van religie in de veranderende maatschappij, waar sociaal engagement van de leek en diens autonome positie in zaken van geloof en wereld, maar ook socio-politieke en culturele onderwerpen zonder meer bespreekbaar waren. Generaties studenten zouden zo 'verlost' worden van de "bekrompen kerktorenmentaliteit". Van nu zouden studenten als volwassen 'christenen' op een open wijze over geloof en wereld kunnen nadenken en met elkaar in gesprek treden. Laat dit nu net het tegenovergestelde zijn van wat Paus Pius XI voor ogen had. In de afgedwaalde Universitas-beweging werd vervolgens zo een post-katholieke elite gevormd die in haar professionele leven doordrongen zou zijn van Dondeynes humanistische ideaal: "vanuit het christelijke ideaal - sociaal én progressief - verantwoordelijkheid opnemen in deze wereld". We weten allemaal waartoe deze humanistische 'idealen' hebben geleid, want uiteindelijk liggen hier de wortels van het pedofilie-schandaal in de Kerk!

Het spreekt voor zich, dat Katholieke Actie Vlaanderen anno 2021 zich volledig wenst te distantiëren van het eigentijdse humanistische 'geloof' en het ketterse, onwetenschappelijke 'broddelwerk' van rector Luc Sels en zijn sullige paladijnen die blijkbaar niet in de gaten hebben, dat zij hier alleen maar reclame staan te maken voor anale seks!

Het coprofiele beleidsteam van de KU Leuven anno 2021:
Van links naar rechts: Gerard Govers, Reine Meylaerts, Tine Baelmans, Chris Van Geet,
Peter Lievens, Luc Sels, Piet Desmet, Bart Raymaekers, Hilde FeysDe sullige dames en heren in het Rectoraat spelen op een ongelofelijk lichtzinnige manier met de collectieve gezondheid van de Vlaamse Katholieke Jeugd!

Sels heeft blijkbaar ook géén weet van het exorbitante drugsgebruik in de homo-scène.

'Chemsex' wordt doorgaans gedefinieerd als het nemen van een combinatie van chemische drugs om een intensere seksuele ervaring te beleven, voornamelijk onder homo- of biseksuele mannen. Ondanks het feit, dat het fenomeen niet nieuw is, doet bij de gemiddelde Vlaamse rector of vice-rector de term 'chemsex' waarschijnlijk géén belletje rinkelen.

Homomannen hebben zeer vaak te kampen met een combinatie van psychosociale problemen, middelengebruik en infectieziekten die elkaar onderling versterken. Men spreekt dan van een 'syndemie', verschillende epidemieën tegelijk die elkaar ook beïnvloeden: HIV, soa’s, middelengebruik en mentale gezondheidsproblemen zoals vereenzaming net omwille van een promiscue levensstijl, lichamelijke kwetsuren, jeugdtrauma’s en dergelijke.

Het coprofiele discours van Sels en zijn paladijnen - dat getuigt van ernstige wereldvreemdheid - is ronduit beledigend voor de Katholieke studenten die aan de KU Leuven studeren!

Het is een ware schande om je Christelijke wortels zo te verloochenen!

De humanistische 'idealen' van Dondeyne... Laten we lachen!dinsdag 23 maart 2021

Net zoals bij het Pfizer/BioNTech-vaccin heeft natuurlijk ook Oxford/AstraZeneca de onderzoeksgegevens aangaande de doeltreffendheid van het vaccin vervalst

Oxford/AstraZeneca-chimpansee-vaccinAmerikaanse toezichthouder heeft twijfels bij resultaten van klinische studies Oxford/AstraZeneca: mogelijk gebaseerd op verouderde en onvolledige gegevens


De resultaten die farmabedrijf Oxford/AstraZeneca gisteren in de Verenigde Staten over de doeltreffendheid van zijn coronavaccin gepresenteerd heeft, zijn mogelijk gebaseerd op verouderde en onvolledige gegevens. Dat beweert het Amerikaanse Nationaal Instituut voor Allergieën en Infectieziekten (NIAID), dat de klinische studies van het bedrijf geëvalueerd heeft.

De resultaten die Oxford/AstraZeneca heeft voorgesteld, zijn gebaseerd op studies in de Verenigde Staten met 32.449 deelnemers. Uit de resultaten blijkt dat het vaccin bij ouderen 80 procent doeltreffend is. Bij de gehele bevolking is het 79 procent doeltreffend. Het vaccin zou zelfs 100 procent beschermen tegen ernstige vormen van de ziekte, en ziekenhuisopnames voor 100 procent voorkomen.

Maar het NIAID heeft dus twijfels bij de gegevens waarop Oxford/AstraZeneca zich baseert. "We roepen het bedrijf op om samen te werken met het Data and Safety Monitoring Board (DSMB), om de doelmatigheid van de data na te gaan, en te garanderen dat zo snel mogelijk de meest precieze, recente en effectieve data beschikbaar zijn", schrijft NIAID in een persmededeling.

Over het vaccin in kwestie was ook in Europa twijfel gerezen, omdat het bij ouderen onvoldoende zou werken en mogelijk ook bloedklonters zou veroorzaken. Heel wat Europese landen schortten de vaccinaties met het vaccin zelfs op. Maar intussen heeft het Europese geneesmiddelenagentschap EMA het vaccin na grondige evaluatie “veilig” en “doeltreffend” bevonden. De meeste Europese landen hebben de vaccinaties met het Oxford/AstraZeneca-chimpansee-vaccin intussen ook weer hervat.

Bron: vrtNWS


Het Pfizer/BioNTech mRNA 'nano-vaccin' is niet 95%, maar slechts voor 19% 'effectief' - Het heeft in de praktijk dus géén enkel positief effect!


Link:

https://kavlaanderen.blogspot.com/2021/02/het-pfizerbiontech-mrna-nano-vaccin-is.htmlKORTOM, DE CORONA-VACCINS ZIJN WAARDELOOS
EN BETEKENEN EEN REËEL GEVAAR VOOR DE VOLKSGEZONDHEID!


maandag 22 maart 2021

De virologen zijn totaal incompetent en schieten met een kanon op een mug!

Wie nu voor een nog stréngere lockdown pleit, pleit in feite voor maximale 'besmetting' en is dus aantoonbaar te kwader touw, want de overgrote meerderheid van alle zogenaamde 'besmettingen' gebeurt thuis!

De cijfers in verband met de besmettingsbron komen eindelijk eens boven water en de cijfers zijn schokkend! NUL 'besmettingen' in het openbaar vervoer?!?!?


Vermoedelijke bronnen van 'besmetting' (dus niet per sé van ziekte)
In de maand februari kreeg het Agentschap Zorg & Gezondheid de volgende antwoorden van 'besmette' personen op de vraag waar ze zelf dénken 'besmet' te zijn geraakt.

 • 10.064 besmette personen geven aan thuis besmet te zijn geraakt. Dat komt neer op 31,91 procent.
 • 2.978 besmette personen geven aan bij familie of vrienden thuis besmet te zijn geraakt. Dat komt neer op 9,44 procent.
 • 2.924  besmette personen geven aan op het werk besmet te zijn geraakt. Dat komt neer op 9,27 procent.
 • 1.427 besmette personen geven aan  op school besmet te zijn geraakt. Dat komt neer op 4,53 procent.
 • 674 besmette personen geven aan in een ziekenhuis of een andere verzorgingsinstelling besmet te zijn geraakt. Dat komt neer op 2,14 procent.
 • 602 besmette personen geven aan in een woonzorgcentrum besmet te zijn geraakt. Dat komt neer op 1,91 procent.
 • 496 besmette personen geven aan "op een andere locatie" besmet te zijn geraakt. Dat komt neer op 1,57 procent.
 • 415 besmette personen geven aan in een crèche of kleuterschool besmet te zijn geraakt. Dat komt neer op 1,32 procent.


Daarnaast worden er nog een aantal kleinere categorieën genoemd, zoals op reis, op het openbaar vervoer of in een winkel, die in minder dan 1 procent van de gesprekken genoemd worden als bron van besmetting.

Bron: Agentschap Zorg & Gezondheid

Link:

https://www.zorg-en-gezondheid.be/contactonderzoek-in-cijfersDUS NIET OP HET WERK, NIET OP SCHOOL, NIET OP REIS,
MAAR WEL THUIS OF OP HET OPENBAAR VERVOER?!?!?Schooldirecties wrevelig over extra maatregelen in onderwijs


De Vereniging Leidinggevenden Vlaams Onderwijs (VLVO) reageert schamper op de extra maatregelen die de ministers van Onderwijs gisteren hebben aangekondigd. Onder meer de beslissing om de refters te sluiten stuit op onbegrip. "Bijzonder moeilijk te organiseren", aldus de VLVO.

Ook de vraag om kinderen de komende twee weken niet met het openbaar vervoer, maar te voet, met de fiets of met eigen vervoer naar school te laten komen, doet bij de VLVO de wenkbrauwen fronsen.

"Beseffen onze ministers wel dat in de grootsteden de middelbare scholieren van overal komen en al maanden op overvolle bussen en trams zitten, omdat dat de enige manier is om op school te geraken?"WAAROM IS ER DAN EEN AVONDKLOK?

WAAROM MOGEN WIJ NIET NAAR HET BUITENLAND?

WAAROM WORDEN WIJ DAN THUIS OPGESLOTEN?

OM MAXIMALE 'BESMETTING' TE VEROORZAKEN?


DE LOCKDOWNS WERKEN AVERECHTS!!!


De corona-aanpak van de 'experts' en de regering is niet goed: "Je moet juist naar buiten!"

In de corona-aanpak had men méér nadruk moeten leggen op gezond leven. Er is een verkeerde keuze gemaakt door het accent te leggen op thuisblijven en op anderhalve meter afstand houden.

Het is altijd goed om te bewegen, om goed en gezond te eten, om goed te slapen en om wat af te vallen/vasten, en dat werkt preventief.

We werden verplicht om vooral binnen te blijven, maar we moesten juist naar buiten zijn gegaan om te bewegen en te lopen, naar buiten en zorgen dat we voldoende stappen hebben gezet en zorgen dat we voldoende frisse lucht hebben binnen gekregen. Ik had veel liever gezien dat kinderen, jongere én oudere mensen langer hadden doorgesport en gerecreëerd in de buitensituatie...


Het complexe systeem van verstoorde socio-economische relaties als gevolg van Covid-19
en bedenk dan de infantiele en simplistische benadering door de virologen!


zondag 21 maart 2021

Apostasie

In de Katholieke Kerk is sprake van apostasie of geloofsafval als een gedoopte het Christelijk geloof in zijn geheel afwijst en dat willens en wetens doet. Kerk-juridisch gezien wordt apostasie beschouwd als een zwaar misdrijf dat excommunicatie tot gevolg heeft.


Geloofsafval

Het Griekse woord apostasia betekent letterlijk 'afval' in de zin van 'afvalligheid'. Het werkwoord 'afvallen' veronderstelt hier dat men ergens van afvalt. In dit opzicht wordt een geloofsovertuiging, een levensstaat of een gelofte bedoeld. Apostasie betekent doorgaans geloofsafval. Geloofsafvalligen worden ook wel 'apostaten' genoemd.


Zwaarste zonde

Apostasie in de zin van geloofsafval werd in de vroegste periode van het Christendom naast moord en overspel beschouwd als een zonde van de zwaarste orde. Gedoopte moordenaars, overspeligen en apostaten verloren voorgoed het lidmaatschap van de Kerk. In latere eeuwen konden Christenen die zich aan deze vergrijpen hadden schuldig gemaakt, alleen vergeving krijgen na openbare boetedoening.


Drie vormen

Paus Benedictus XIV (1740-1758) onderscheidde drie vormen van apostasie:


1. Apostasia a fide
2. Apostasia ab ordine
3. Apostasia a religione

Apostasia a fide betekent 'afval van geloof'. Van geloofsafval is volgens Benedictus sprake als een gedoopte persoon uit vrije wil het Christelijk geloofsgoed in zijn geheel verwerpt. Apostaten moeten worden onderscheiden van lapsi. Lapsi waren Christenen die onder dwang het geloof afzworen.

Apostasia a ordine betekent letterlijk 'afval van wijding'. Van deze vorm van apostasie is sprake als geestelijken die een sacramentele wijding hebben ontvangen (subdiakens, diakens, priesters, bisschoppen), ontrouw zijn aan de geloften en plichten van hun wijdingsstaat en zonder toestemming van de kerkelijke autoriteiten hun ambt verlaten.

Apostasia a religione betekent 'afval van het religieuze leven'. Van deze afvalligheid is sprake als een monnik (of moniale) besluit in weerwil van zijn geloften en in ongehoorzaamheid aan zijn overste de kloostergemeenschap waartoe hij behoort te verlaten.


Wetboek

In het huidig wetboek van de Katholieke Kerk, de Codex van het Canoniek Recht (CIC '83) wordt met apostasie geloofsafval bedoeld en in één adem genoemd met Ketterij en Schisma. Canon 751 luidt: Ketterij wordt genoemd het, na het ontvangen van het doopsel, hardnekkig ontkennen of in twijfel trekken van een of andere waarheid die met goddelijk en Katholiek geloof geloofd moet worden; apostasie het volkomen afwijzen van het christelijk geloof; schisma het zich onttrekken aan het gezag van de Paus of aan de gemeenschap met de onder zijn gezag staande kerkleden.


Kerkelijke straffen

Personen die het misdrijf van apostasie bedreven hebben, moeten volgens canon 1041 van de Codex worden geweerd van het ontvangen van het Sacrament van de Wijding. Volgens canon 1184 moeten publiekelijk bekende apostaten, ketters en schismatici van de kerkelijke uitvaart worden uitgesloten, 'tenzij zij vóór hun dood enige tekenen van berouw gegeven hebben'. De kerkelijke straf voor apostasie is excommunicatie 'van rechtswege' (canon 1364). Dat betekent dat zodra een gedoopte apostaat wordt, zijn lidmaatschap van de Kerk automatisch komt te vervallen. Aangezien de Kerk zichzelf beschouwt als heilsgemeenschap ('Buiten de Kerk geen Verlossing') is excommunicatie de hoogst denkbare straf.


Zie o.a.

CODEX IURIS CANONICI

Codex van het Canonieke Recht

BOEK VI  -   SANCTIES IN DE KERK
DEEL I      -    MISDRIJVEN EN STRAFFEN IN HET ALGEMEEN
TITEL I      -     Bestraffing van misdrijven in het algemeen


Europa 2021


vrijdag 19 maart 2021

"Plan B?" Verban de regeringen naar Siberië!

Fazit

Virologen hebben geen enkel idee waarom 'de cijfers' stijgen

Maatregelen maken geen enkel verschil; behalve dat ze de bevolking ziek maken

Avondklok van 22 uur in Brussel en vanaf 18 uur in Frankrijk maken geen enkel verschil

Na een jaar heeft de regering de situatie nog niet onder controle en heeft ze dus jammerlijk gefaald

Enkel de opeenvolgende regeringen zijn verantwoordelijk voor het sluiten van ziekenhuizen en voor het huidige tekort aan ziekenhuisbedden!

Mensen in huis eigen huis opsluiten omwille van een falend regeringsbeleid is ronduit crimineel!Vragen

Vraag: Welk type patiënt komt er op de intensieve zorg? Zorg voor die mensen en laat de rest met rust

Vraag: Hoeveel van de mensen op intensieve zorg zijn gevaccineerd?

Vraag: Veroorzaakt de vaccinatie de 'stijgende cijfers'?

Vraag: Speelt de regering met onze voeten?

Vraag: Is dit niet gewoon de 'normale' epidemiologische situatie voor de tijd van het jaar?Stop de Corona-dictatuurdonderdag 18 maart 2021

Wij kunnen als Katholieke gelovigen niet accepteren, dat de rector van de KU Leuven - Luc Sels - namens de Kerk of namens de gelovigen, stellingen de wereld instuurt die niet overeenstemmen met de Geopenbaarde Leer van de Kerk

Het misdrijf van apostasie - het afwijzen van het Christelijk Geloof - verbeeld
Het stotterende en stamelende intellectuele lichtgewicht Luc Sels, de would be 'anti-paus' en rector van de KU Leuven, beweert in een interview op VRT Radio 1: "We moeten de K van de KU Leuven kritisch en eigentijds invullen"


Echter, aangezien creepy uncle Luc Sels niet de eigenaar is van die K, heeft hij ook niet te bepalen hoe die K moet worden ingevuld


De rector van de Katholieke Universiteit Leuven (KU Leuven), Luc Sels, heeft zich volgens vrtNWS in een opiniestuk in [de anti-katholieke] 'De Standaard' ook uitgesproken "tegen het standpunt van het Vaticaan dat homo's een 'zonde' zijn" [We weten natuurlijk al langer dat journalisten niet erg vertrouwd zijn met kerkelijke zaken en het bijbehorende jargon, maar dat homo's een "zonde" zijn, is wel een leuke 'nieuwigheid'. Je zou grammaticaal nog kunnen beweren, dat 1 homo 1 zonde is, maar dat meerdere homo's 1 zonde zijn, is natuurlijk nonsens. Dat de journalist - waarschijnlijk ook afgestudeerd aan de KU Leuven waar men de holebi-ideologie tegenwoordig belangrijker schijnt te vinden dan de pure wetenschap - had dat moeten weten. Een 'zonde' slaat echter op een bewust gestelde daad, en iemand die zondigt, is een 'zondaar'.]. Sels spuit zijn kritiek in een opiniestuk in [de anti-katholieke] 'De Standaard'. "Het standpunt van het Vaticaan heeft een verwoestende kracht, maar toch heeft het geen nut om afstand te nemen van de "K" in KU Leuven", zegt Sels [Ook hier weer: "Het standpunt van het Vaticaan". Wat is dat? Het Vaticaan is een staat en die eigenlijk los staat van de Kerk.]

De Heilige Stoel heeft volgens het Verdrag van Lateranen in 1929 de exclusieve jurisdictie verkregen over de toen nieuw te vormen staat Vaticaanstad, de Status Civitatis Vaticanae of de Stato della Città del Vaticano.  Onder internationaal recht wordt de Heilige Stoel, in tegenstelling tot Vaticaanstad, gezien en erkend als rechtspersoon. De Katholieke Kerk is een zelfstandige rechtspersoon en wordt derhalve niet bedoeld wanneer men over de Heilige Stoel spreekt. De Heilige Stoel valt juridisch te onderscheiden van Vaticaanstad. Vaticaanstad is het territorium waarover de Heilige Stoel soevereiniteit heeft en de Paus is territoriaal soeverein van Vaticaanstad. De Romeinse Curie (Latijn: Curia Romana) is het bestuursorgaan van de Heilige Stoel. De Heilige Stoel heeft een soort grondwet, de Regimini Ecclesiae Universae. Daarin wordt aan de Paus (het staatshoofd), de volledige wetgevende, uitvoerende en rechtsprekende macht toebedeeld. Een commissie van kardinalen o.l.v. de kardinaal-staatssecretaris voert het dagelijks bestuur van Vaticaanstad. De centrale 'regering' van de Katholieke Kerk berust bij de Paus en het College van Kardinalen. Het Staatssecretariaat is het belangrijkste politieke instituut van de Heilige Stoel. Daarnaast bestaan er congregaties en pauselijke raden. De congregaties zijn ingedeeld naar de diverse vakgebieden en treden op als uitvoeringsorganen van de pauselijke regering.


Het Hoofd van de Kerk is volgens de Heilige Schrift Jezus Christus. Zie bijvoorbeeld Kolossenzen 1:18, Kolossenzen 2:19, Efeziërs 1:22, Efeziërs 4:15 en Efeziërs 5:23. In de Katholieke ecclesiologie wordt Jezus Christus het Onzichtbare Hoofd of het Hemelse Hoofd genoemd, terwijl de Paus het Zichtbare Hoofd van de Kerk wordt genoemd. Daarom is de Paus de Vicaris van Christus of de Plaatsbekleder van Christus.

Na de van [rechtswege geëxcommuniceerde] Antwerpse bisschop, Johan [gay] Bonny, heeft ook de [afvallige] rector van de KU Leuven, Luc Sels, gereageerd op het standpunt van het Vaticaan [Dit 'standpunt' heeft echter niets met het Vaticaan te maken.] dat homo's een 'zonde' zouden zijn [Een mooi voorbeeld van de steenezel-journalistiek van de VRT die toch allang niet meer is wat het ooit is geweest.]. "Deze standpunten zijn voor velen in de westerse Kerk een ontgoocheling", klinkt het bij Sels [Wat Sels met 'de westerse Kerk' bedoelt, is onduidelijk. Waarschijnlijk bedoelt hij eerder de post-katholieken. Dit zijn mensen die denken dat ze katholiek zijn, terwijl ze helemaal niet weten wat die term inhoudt. Dit wordt natuurlijk aangetoond door het feit, dat deze mensen door "het standpunt van het Vaticaan ontgoocheld zijn". Als je weet waar het Katholieke Geloof over gaat, dan kan je daar niet over "ontgoocheld" zijn, want het Geloof is nu eenmaal wat het is.]. "Ze zijn vooral een staalharde kaakslag voor alle holebi's en voor wie opkomt voor een meer inclusieve samenleving." [Dat Luc Sels - zoals we sinds de Corona-crisis weten - een intellectueel lichtgewicht is, wordt hier nog maar eens aangetoond. Indien het "standpunt van het Vaticaan" "een staalharde kaakslag is voor alle holebi's en voor wie opkomt voor een meer inclusieve samenleving" dan weten deze lieden niet waar het over gaat. Zijn deze lieden Katholiek of niet? Nergens staat in de Heilige Schrift dat Jezus Christus gezegd zou hebben, dat dit of dat bedoeld zou zijn voor holebi's en voor wie opkomt voor een meer inclusieve samenleving. De Goddelijke Openbaring is niet bedoeld voor deze of gene groep. De Goddelijke Openbaring is universeel en bedoeld voor iedereen. Of je nu in Europa, Azië, Afrika of Amerika woont, de Goddelijke Openbaring discrimineert niet en is overal hetzelfde. De Heilige Schrift is bedoeld voor alle mensen van Goede Wil. Het is dus heel erg jammer voor Luc Sels omdat hij aantoont, dat hij alvast niet tot de mensen van Goede Wil behoort. Integendeel! Hij zondigt tégen de Heilige Geest, hetgeen betekent dat hij niet gered kan/wil worden.]

De hypocrisie van Sels wordt aangetoond, door te beweren, dat ook de KU Leuven voor "een inclusieve samenleving" staat. Ik zou eens willen weten, wat er zou gebeuren wanneer een student eens op een examen het antwoord van 'het Vaticaan' zou geven? Iedereen is welkom bij de KU Leuven, behalve overtuigde Katholieken. Iedere overtuigde Katholieke student wéét dat ie best zijn bek houdt wanneer het aan de KU Leuven over dit soort zaken gaat. De 'inclusieve' professoren van de KU Leuven vernietigen elke Katholieke student die ze onderhanden krijgen. Ofwel word je door deze huichelaars geestelijk geruïneerd ofwel financieel. In die zin was het ook grappig dat Sels beweerde dat bepaalde - waarschijnlijk homofiele - bisschoppen hun seminaristen naar de KU Leuven sturen omwille van de 'ruimdenkendheid' van de Leuvense professoren. Lees: "Bepaalde homofiele bisschoppen sturen hun seminaristen naar Leuven om hun geloof eens en voor altijd te vernietigen". In die zin is de Faculteit Theologie en Religiewetenschappen van KU Leuven eerder een instrument van de Satan!

Het is niet voor niets, dat de Amerikaanse bisschoppen hun seminaristen sinds enkele jaren niet meer naar de KU Leuven sturen, net omdat het onderwijs daar niets meer met het Katholieke Geloof te maken heeft. Het is tegenwoordig zelfs al zover gekomen, dat Katholieke Organisaties hun missioneringsactiviteiten aan de KU Leuven op een laag pitje hebben gezet, net omdat ze weten, dat wanneer ze het geloof bij de studenten daar proberen aan te wakkeren, dat je hen daarmee ruïneert. Een openlijk Katholieke student krijgt aan de KU Leuven geen diploma. Punt! Daarom Sels, hou alsjeblieft op met je gezeur over een "inclusieve universiteit" want je wéét maar al te goed dat je een leugenaar bent!

Waarom zou iemand gaan studeren aan een universiteit waarvan je weet, dat je door professoren en rectoren belogen wordt? Dat Sels het niet eens is met de Leer van de Katholieke Kerk, dat zou ik nog kunnen begrijpen, maar dat hij de Leer van de Katholieke Kerk anders voorstelt, dan de Leer in wérkelijk is, is onvergefelijk. Dit toont aan, dat Sels een wetenschappelijke sjoemelaar is die de dingen anders probeert te definiëren dan hetgeen ze werkelijk zijn. Dit is geen wetenschap, maar anti-katholieke ideologie en zelfs bedrog. Het is de typische geestesgesteldheid van een loser! Dan zijn de professoren aan de VUB een stuk eerlijker, want die zullen je perfect uitleggen waar de Katholieke Kerk voor staat. Het is ook zeer typerend, dat je in situaties zoals deze nooit professoren van de VUB zal horen. Neen, liever gaat de VRT te rade bij zeepsmoelende professoren van de KU Leuven omdat hun commentaren in dit soort van situaties véél vernietigender zijn.


"Maar het zit dieper", vervolgt hij. "Het Vaticaan is (nog) niet in staat om met menselijke verscheidenheid om te gaan of ze te respecteren. Het begrijpt het (nog) niet." [Sels kan blijven fulmineren tégen het Vaticaan, maar dat is naast de kwestie. Fundamenteel gaat het over de vraag die ieder voor zich zou moeten stellen: "Wil ik naar de hemel gaan of naar de hel?" Iedereen kan die vraag voor zichzelf in alle vrijheid beantwoorden. Maar, het is niet aan creepy uncle Sels om te gaan bepalen wat de weg naar de hemel is. Sels hoeft mij niet uit te leggen wat Katholiek-zijn betekent, want Sels is een zielige pathologische leugenaar en blijkbaar ook een grote liefhebber van anale seks.]

Sels benadrukt vooral de verwoestende kracht van het signaal dat het Vaticaan de wereld instuurt [De voorbije 2000 jaar heeft Luc Sels blijkbaar niet goed opgelet. Of misschien is deze mislukte socioloog wel te rade gegaan bij zijn gedegenereerde professoren van de Faculteit Theologie en Religiewetenschappen van KU Leuven]. "Ongetwijfeld zullen sommige wereldleiders dit soort standpunten misbruiken om homohaat, repressie en misdaden tegen holebi's te rechtvaardigen. Een standpunt wordt op die manier een mechanisme van uitsluiting en ontneemt groepen de kans om volwaardig deel te nemen aan de samenleving." [Inderdaad! "Ongetwijfeld zullen sommige wereldleiders, rectoren en professoren dit soort standpunten misbruiken om katholieken-haat, repressie en misdaden tegen Katholieken te rechtvaardigen. Een standpunt wordt op die manier een mechanisme van uitsluiting en ontneemt groepen de kans om volwaardig deel te nemen aan de samenleving." Luc Sels is in deze natuurlijk de pot die de ketel verwijt.]

"Paus Franciscus komt hier niet goed mee weg", zegt Sels nog in "De ochtend" op Radio 1 [Ook dat nog!]. "In het verleden heeft hij de nodige openheid getoond naar holebirelaties, maar hij slaagt er duidelijk niet in om dat ingeschreven te krijgen in de leer van de kerk." [Wel, Buon pranzo, Sels!]

De "K" van KU Leuven

Sels benadrukt dat de KU Leuven wel een inclusieve organisatie wil zijn [In de zin van: "Iedereen welkom, behalve overtuigde, Katholieke studenten"! Huichelaar!]. "Dat is met vallen en opstaan, maar met een helder doel", zegt hij. "Tegelijkertijd is het belangrijk om te beseffen dat wij zijn gegroeid in een katholieke traditie. Maar we proberen al decennialang een kritische rol op te nemen in en voor de katholieke gemeenschap." [In feite is de universiteit van Leuven - op enkele schaarse gloriejaren na - nooit écht Katholiek geweest. De professoren zijn altijd al belhamels en revolutionairen geweest. Denken wij bijvoorbeeld maar aan de Jansenisten in Leuven. Sinds het Tweede Vaticaans Concilie dragen vooral hypocriete figuren zoals Leo Suenens en een Godfried Danneels een verpletterende verantwoordelijkheid voor de steile afgang van de KU Leuven als 'katholieke' universiteit. En nu is de K zo uitgehold, dat ook de Kwaliteit van het onderzoek en het onderwijs aan de U Leuven er ernstig op achteruit gaan. Rector Sels is een toonbeeld van dwaasheid, net zoals bijvoorbeeld een Marc Van Ranst, maar ook zeer vele anderen. Gent staat klaar om de fakkel over te nemen.]

Toch is het belangrijk om geen afstand te doen van die "K" in KU Leuven, zegt Sels [Neen, want de K levert nog steeds vele studenten en veel subsidie op. En dat allemaal in het kader van het verkopen van (anti-katholieke) illusies. Maar, de K staat allang niet meer voor 'Kwaliteit'!]. "Het is niet omdat je het oneens bent met een - niet te rechtvaardigen - beslissing, dat je uit die Kerk moet stappen en de "K" moet laten vallen", klinkt het [Eigenlijk zou 'het Vaticaan' de K moeten afpakken, dan was de wereld eindelijk een hoop hypocrisie armer!]. "Nee, dit is eerder een teken dat we die "K" kritisch en eigentijds moeten invullen. Afstand nemen zou fout en voorbarig zijn, maar zwijgen voelt aan als schuldigverzuim." [Zoveel idiotie hebben we nog nooit gezien! En dat terwijl de KU Leuven zich al jaren wentelt in een poel van homofiele pedofilie. Niet zomaar is Roger Vangheluwe een product van de KU Leuven!]

"Het is een trieste vaststelling dat dit verzet ook in 2021 nodig blijft", sluit Sels zijn opiniestuk af [Men moet hier toch niet vergeten, dat de holebi-beweging een Amerikaanse ideologie is die pas vanaf 1969 echt op gang is gekomen. Dus vlak nadat de geheime diensten van de Verenigde Staten van Amerika het Tweede Vaticaans Concilie hadden gekaapt.]. "Het Vaticaan kan zich niet achter traditie of ritueel blijven verschuilen [Hier ontkent creepy uncle Sels de fundamenten van het Katholieke Geloof en toont deze apostaat zijn ware creepy tronie!]. Het wordt tijd het de samenleving recht in de ogen kijkt en opkomt voor gelijke behandeling van iedereen." [Het warrige en huichelachtige discours van Luc Sels verandert echter niets aan het feit dat de Kerk niet de macht heeft om homoseksuele relaties te zegenen; een dergelijke zegen zou onwettig zijn en in strijd met de Wil van God.]

Bron: vrtNWS

woensdag 17 maart 2021

De verpleegsters van het Poissy-ziekenhuis stonden beleefd met hun rug naar president Macron gekeerd toen deze zijn onfatsoenlijke dankwoord uitsprak
Het ultieme, gênante moment voor een president op het eind van zijn Latijn...

Géén verplichte vaccinatie van het personeel en géén vaccinatiekaart!

Alleen gekken praten tegen zichzelf!


Nieuwe irrationele en ronduit criminele beslissing van een ontspoord regime: "Mondmaskers in vijfde en zesde leerjaar lager onderwijs verplicht"

Nu het aantal coronabesmettingen ook in de scholen blijkt te stijgen [Men gaat net kinderen in scholen verplicht testen om de Derde Golf wat aan te zwengelen! Stop met dat idiote getest!], heeft Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) enkele verstrengingen aangekondigd. Vanaf volgende week komt er een mondmaskerplicht in de twee laatste jaren van het lager onderwijs en de tweede graad van het secundair onderwijs wordt pas ná in plaats van vóór de paasvakantie weer op de schoolbanken verwacht.

Leerlingen van het 5e en 6e leerjaar in het  lager onderwijs zullen vanaf volgende week een mondmasker moeten dragen. Tot nu toe moest dit alleen bij een uitbraak van het coronavirus in een school.

Op dit moment zijn ruim 30 scholen gesloten: 1 secundaire school, 3 internaten en 27 basisscholen. Het aantal besmette leerkrachten is ook met maar liefst 88 procent gestegen.

Tussen 1 maart en 14 maart hebben 4.498 leerlingen (0,38 procent) en 432 personeelsleden (0,26 procent) positief getest [Hoeveel van hen zijn effectief ziek?]. 18.646 leerlingen (1,56 procent) en 327 personeelsleden (0,20 procent) werden in quarantaine geplaatst.

Laffe vakbonden

"Als de besmettingen toenemen zullen nog meer scholen tijdelijk moeten sluiten", reageert Marianne Coopman van de christelijke onderwijsvakbond COV. "Onze personeelsleden moeten beter beschermd worden." De mondmaskerplicht voor het 5e en 6e leerjaar noemt Coopman "een logische beslissing".

Ook bij de socialistische vakbond ACOD Onderwijs is men tevreden met de maatregelen, al vraagt Nancy Libert zich af of die voldoende zullen zijn. Volgens Koen De Backer van de liberale vakbond VSOA Onderwijs zal de mondmaskerplicht voor de leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar de veiligheid verhogen. [Een mondmasker is totaal nutteloos! Het is een irrationele maatregel die een vals gevoel van veiligheid moet genereren!]

Bron: vrtNWS

Waar is de IJsfee van de CD&V? Denis Ducarme (MR) stelt "oorverdovende stilte" van minister van Binnenlandse Zaken Anneleis Verlinden aan de kaak

Belgische remake van RoboCop flopt
MR-Kamerlid Denis Ducarme stelt zich vragen bij de houding van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) over de geweldfeiten die afgelopen zaterdag in het centrum van Luik plaatsvinden. Tijdens een vraag aan minister van Justitie Van Quickenborne stelde Ducarme haar afwezigheid aan de kaak.


"Gedurende het hele weekend geen woord van de minister van Binnenlandse Zaken. De stilte is oorverdovend. Ik ben echt verbaasd", aldus de Franstalige liberaal. Hij voegde er aan toe dat er bij de rellen 36 agenten verwond raakten en er negen naar het ziekenhuis moesten.

Eerder op de dag had MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez zich al verbaasd over het lage aantal arrestaties dat tot nu toe plaatsvond na de betoging, die in rellen ontaardde. "Als ik zie dat er maar twee personen worden vervolgd, dan doet dat vragen rijzen bij het zien van het grote aantal bewakingsbeelden. Ik hoop dat het parket sneller zal gaan", aldus Bouchez. [Zeven kinderen een nacht in de cel stoppen, die alleen maar thuis in de living zitten, is natuurlijk makkelijker!]

In de Kamer stelde minister Van Quickenborne dat de screening van de beelden aan de gang is. "Ik twijfel geen moment aan de ernst die de speurders aan de dag leggen", aldus de minister. Hij voegde er aan toe dat de omstandigheden van de rellen, maar ook de mondmaskers ["Elk nadeel heb zijn voordeel!"], de identificatie van de relschoppers er niet eenvoudiger op maken. Louter aanwezig zijn op de betoging waarna de rellen losbarstten, kan een aanhouding niet rechtvaardigen, merkte Van Quickenborne nog op. [Wat een bullshit! Urenlang hebben ze winkels leeg gedragen en tientallen zijn herkenbaar.]

Bron: Belga

dinsdag 16 maart 2021

maandag 15 maart 2021

Op de Iden van Maart gaat Minister Frank Vandenbroucke 'moedig' door met het toedienen van het experimentele Oxford/AstraZeneca-chimpansee-vaccin, want "Stoppen met vaccineren zou pas onverantwoord zijn"

Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (SP.A) zou het onverantwoord vinden om nu te stoppen met vaccineren. Dat zegt hij nadat verschillende landen tijdelijk gestopt zijn met het gebruik van het experimentele Oxford/AstraZeneca-chimpansee-vaccin.

Onder meer Nederland, Duitsland en Frankrijk doen dat omdat er gevallen zijn opgedoken van bloedklonters bij een klein aantal mensen die werden gevaccineerd met AstraZeneca. "Die gevallen moeten worden onderzocht", reageert Vandenbroucke. "Maar nu de vaccinatie pauzeren, zou pas onverantwoord zijn."

Bron: vrtNWS

BREAKING: Gerecht in Italië neemt alle vaccins van het Oxford/AstraZeneca-chimpansee-vaccin in beslag voor onderzoek naar de dood van een manHet gerecht in de Noord-Italiaanse regio Piëmonte heeft 393.600 doses van het Oxford/AstraZeneca-chimpansee-vaccin in beslag genomen na de dood van een man (57) die enkele uren na vaccinatie stierf. Dat schrijft persbureau Reuters. Lokale autoriteiten schortten gisteren al het gebruik van de lading op, nadat een muziekleraar (57) enkele uren na toediening ziek was geworden en was overleden.


Bron: Reuters

Link:

https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-italy-astrazeneca/italy-prosecutors-seize-batch-of-astrazeneca-vaccine-after-death-of-man-idUSKBN2B71QQ

zondag 14 maart 2021

Anti-christelijke 'burgerzin' versus 'tégen de stroom in'

'Een Christen moet de overheid altijd gehoorzamen' - Maar is dat wel zo?
Er is iets dat 'burgerlijkheid' heet. Gelovigen verwarren 'klein-burgerlijkheid' wel eens met een diepgaande Christelijke levensstijl. 'Burgerlijke' Christenen neigen naar conformiteit en gehoorzaamheid, die vaak wordt ervaren en wordt gebracht als een 'Bijbels' ideaal, maar in werkelijkheid is kleinburgerlijkheid een vorm van misplaatste volgzaamheid en zelfs een vorm van lafheid als het er écht op aankomt. Tal van keren zag ik deze manifestatie van de 'schijn van godsvrucht' die in wezen krachteloos is en in essentie er enkel maar op uit is om het 'eigen hachje' te redden.


Schapen en gehoorzaamheid

Jezus noemt de mensen "schapen" en we zijn dat ook. We volgen instinctief de meerderheid. Soms is dat goed en soms is dat ronduit slecht. Deze drang naar 'conformiteit' zit in de menselijke psyche en is zelfs sterk instinctief. Echter, "Gij zult de meerderheid in het kwade niet volgen" (Exodus 23:2) zijn woorden die ons moeten sturen tégen deze conformiteitsdrang in. Deze woorden staan in het midden van een tekst over eerlijke rechtspraak en een rechtvaardige levensstijl. Enkel mensen die gekozen hebben om ten allen tijde de Waarheid te volgen en door Jezus geraakt zijn, zijn in staat om dat in hun leven toe te passen. Dat is heel iets anders dan 'burgerlijk conform' zijn aan 'de regels', want als het er écht op aankomt, zal je deze 'regels' - juist dan - niet gehoorzamen.

'Burgerlijke Christenen' citeren graag de beroemde bijbeltekst: "Iedereen moet het gezag van de overheid erkennen, want er is geen gezag dat niet door God is ingesteld; alle gezag komt van God" (Romeinen 13:1). 'Burgerlijke Christenen' leren de andere mensen ten allen tijde alles te doen wat de overheid vereist. Toch kwamen net de 'eerste Christenen' in situaties waar juist zij de toenmalige overheid ongehoorzaam waren! Paulus die de Romeinen brief schreef, 'overtrad' schijnbaar zijn eigen woorden toen hij het Evangelie bleef verkondigen tégen de wil van de toenmalige overheid in. Of tenminste, zo zouden ‘burgerlijke Christenen’ dat proberen uit te leggen. In werkelijkheid is er echter een fundamenteel onderscheid aangaande 'gehoorzaamheid' te maken: (1) de gehoorzaamheid aan de menselijke orde en (2) de hoogste gehoorzaamheid aan de Goddelijke orde.

Paulus heeft het in de Brief aan de Romeinen over duidelijke zaken die ook in Gods Wet staan. Over alles wat betreft menselijke relaties, goed en kwaad, moord, liegen, stelen … en zelfs over belastingen betalen! Hij zegt over de gehoorzaamheid aan de overheid die door God is ingesteld: "Wie zich goed gedraagt, hoeft niet bang te zijn voor mensen die namens de overheid optreden, maar wie verkeerde dingen doet wél. Dus als u niet bang voor hen wilt zijn, moet u doen wat goed is" (Romeinen 13:3). De échte vraag is niet of we 'de overheid' moeten gehoorzamen, maar of we 'de overheid' in alles moeten gehoorzamen of dat er ook uitzonderingen zijn?


Echte gehoorzaamheid

Jezus zegt niet, dat we altijd alles moeten gehoorzamen wat de lokale overheid zegt. Jezus zegt wel dit: "Niet iedereen die "Heer, Heer" tegen Mij zegt, zal het Koninkrijk der Hemelen binnengaan, maar alleen wie handelt naar de Wil van Mijn Hemelse Vader" (Matteüs 7:21). De échte gehoorzaamheid gaat dus over de essentie van de mens die 'Christen' is, die Jezus in zich heeft en Hem volgt. Dat zijn het soort 'schapen' waar Jezus over zegt: "Mijn schapen horen naar Mijn stem en Ik ken ze en zij volgen Mij" (Johannes 10:27). Deze 'schapen' horen God en ze denken anders. Ze spreken anders en ze handelen anders. Daarom zijn ze wel eens 'dwars' en doen ze niet zomaar mee met alles wat als 'noodzakelijk' wordt voorgesteld.


De corona-vaccins en de vrijheid om er "néén" tegen te zeggen

Steeds zijn er twee soorten mensen te onderscheiden: (1) zij die sowieso alles wat de overheid zegt lijken te geloven en zich conformeren en (2) zij die "neen" durven zeggen en waarschuwen en niet zomaar aan vanalles en nog wat meedoen. Heel concreet staan we nu voor een keuze: (1) vaccineren en alle waarschuwingen wegwuiven of (2) dingen ernstig nemen en na degelijk onderzoek uit vrije wil kunnen weigeren. Mensen kunnen echter pas iets kiezen als ze goed geïnformeerd zijn. Op dit moment wordt de échte informatie door de overheid van ons weggehouden en zelfs verborgen. De waarheid is dat er teveel problemen met de corona-vaccins zijn, dat mensen ernstige gezondheidsproblemen krijgen en dat veel mensen overlijden juist door deze overhaastig geproduceerde vaccins! Die realiteit zou ons allemaal moeten wakkerschudden. Mensen die iets proberen te verbergen, hebben daadwerkelijk ook iets te verbergen. Alleen dat al is voldoende om u nu niet te laten vaccineren. U heeft die vrijheid. U heeft de vrijheid om te onderzoeken en dan te kiezen om iets al of niet te doen.

Zwakke Kerk

In 2020 werden we vanaf het begin van de wereldwijde 'plandemie' in onze vrijheden beperkt. Ook de kerken werden verplicht de deuren te sluiten of toch minstens de publieke samenkomsten te beperken of totaal te veranderen. Onder de noemer van "we moeten altijd aan de overheid gehoorzaam zijn" en "we moeten een goed getuigenis geven" conformeerden bijna alle bisschoppen en priesters zich letterlijk als onnozele schapen en deden alles gedwee wat de 'almachtige overheid' ook de Christenen opdroeg. De vraag is dan: "Was dat wel de juiste beslissing?" Moesten we wel zo drastisch onze samenkomsten beperken of zelfs de kerken sluiten? Is dat hetgeen God van ons vraagt? Is een Kerk die gehoorzaam is aan de wereld, niet per definitie een zwakke Kerk?

vrijdag 12 maart 2021

De drie zogenaamd 'gevaarlijkere corona-mutaties' komen regelrecht uit landen waar in 2020 het Oxford/AstraZeneca-chimpansee-vaccin grootschalig werd getest


De drie zogenaamd ‘gevaarlijkere corona-mutaties die nu worden aangegrepen om de samenleving te blijven gijzelen, zijn regelrecht afkomstig uit drie landen waar in 2020 het Oxford/AstraZeneca virale ‘chimpansee’ vector-vaccin werd getest. De genoemde drie ‘gevaarlijke’ mutaties zijn afkomstig uit Groot Brittannië, Zuid-Afrika en Brazilië, de landen waar tussen april en november 2020 het Oxford/AstraZeneca vaccin werd getest, zoals in een recente wetenschappelijke analyse in The Lancet werd besproken.

"This analysis includes data from four ongoing blinded, randomised, controlled trials done across the UK, Brazil, and South Africa... Between April 23 and Nov 4, 2020, 23 848 participants were enrolled and 11 636 participants (7548 in the UK, 4088 in Brazil) were included in the interim primary efficacy analysis."

Bron: The Lancet

Link:

https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)32661-1/fulltextHeeft het adenovirus vector vaccin van Oxford/AstraZeneca, dat via testpersonen op de bevolking werd ‘losgelaten’, in combinatie met het ‘live’ virus juist iets veroorzaakt, of is het inderdaad louter toeval dat de ‘gevaarlijke’ mutaties uitgerekend uit deze drie testlanden komen?

Virale vector vaccins zijn een vrij nieuwe technologie waarmee een ‘vreemd’ virus – in het geval van Oxford/AstraZeneca een adenovirus van een chimpansee – wordt gebruikt om DNA-boodschappen in de menselijke cellen te brengen. Dit proces staat bekend als gentherapie, wat in de medische wereld nog steeds in een experimentele ontwikkelingsfase zit, vooral omdat het manipuleren van DNA nogal eens onbedoelde gevolgen blijkt te hebben, zoals het ontstaan en bevorderen van kanker en andere genetische- en auto-immuunziekten. Ook bestaat het risico dat een adenovirus ‘de Weismann-barrière doorbreekt en kiembanen infecteert,’ waardoor onherstelbare DNA schade kan worden doorgegeven aan het nageslacht en aan alle volgende generaties.

Net zoals we 8 van de 10 mensen geen verplichte antibiotica kuren geven om ervoor te zorgen dat deze medicijnen optimaal blijven werken bij mensen met infecties, moeten we 8 van de 10 mensen in geen geval verplichten om zich met vaccins te laten inspuiten. In beide gevallen heeft dit een diametraal effect met uiteindelijk desastreuze gevolgen: het menselijke immuunsysteem wordt erdoor verzwakt, terwijl het massaal gebruik van deze middelen tegelijkertijd de opkomst van levensgevaarlijke superbacteriën en supervirussen bevordert.

Wil je ervoor zorgen dat antibiotica en vaccins blijven werken (waarbij we de vele twijfels over vaccins even buiten beschouwing laten), dan moet je die dus zo min mogelijk inzetten. Antibiotica blijven werkzaam als je die alleen voorschrijft als infecties niet door het immuunsysteem van een patiënt overwonnen kunnen worden.

De voor de meeste hooggeplaatste personen historisch zo fatale combinatie van hoogmoed, geldzucht, machtswellust, intellectuele domheid en systeem- en controledwang dreigt met deze Covid-19-gen-vaccinaties dan ook onbeschrijflijk rampzalige gevolgen te hebben, die de drama’s van beide wereldoorlogen en de bloedbaden die werden aangericht door Mao en Stalin bij elkaar opgeteld verre kunnen overtreffen, waardoor de schade deze keer wel eens onherstelbaar zou kunnen zijn.

donderdag 11 maart 2021

Het beruchte Oxford/AstraZeneca-chimpansee-Covid-19-vaccin slaat weer toe!

Het Belgische regime beweert: "Corona-vaccins zijn veilig", toch schorten Denemarken en andere landen het gebruik van het Oxford/AstraZeneca-chimpansee-Covid-19-vaccin op na de vorming van bloedklonters

Denemarken legt voorlopig de vaccinatie met het AstraZeneca-vaccin stil, omdat er mogelijk ernstige bijwerkingen zijn. Dat meldt het Deense gezondheidsinstituut Sundhedsstyrrelsen. Verschillende mensen kregen te maken met de vorming van bloedklonters. Het is nog niet duidelijk of er een oorzakelijk verband is tussen de bloedklonters en het vaccin [Neen, want stel je voor...]. Eerder deze week waren er soortgelijke berichten uit Oostenrijk ["Géén oorzakelijk verband!"]. In ons land is er volgens het Federaal Geneesmiddelen-agentschap nog geen geval bekend van iemand met een bloedklonter na de vaccinatie [Neen, in België weet men nog van niets, want alle "Corona-vaccins zijn toch veilig", omdat Frankie het zegt!].

"De vaccinatie met het COVID-19-vaccin van AstraZeneca is tot nader order opgeschort", meldt het Deense gezondheidsinstituut in een persbericht. "Dit gebeurt na meldingen van ernstige gevallen van bloedklonters bij mensen die zijn gevaccineerd met het vaccin." Eén van de meldingen zou betrekking hebben op een overlijden in Denemarken [!!!].

Het Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA) is een onderzoek gestart. "Op dit moment kan er niet worden geconcludeerd dat er een verband is tussen het vaccin en de bloedklonters", benadrukt het gezondheidsinstituut [Neen, want stel je voor...]. Uit voorzorg worden geplande vaccinaties voorlopig toch geannuleerd. Wie al een eerste prik kreeg met het AstraZeneca-vaccin zal voorlopig geen tweede dosis krijgen.

Ook bloedklonters in Oostenrijk

In Oostenrijk is eerder deze week een lot AstraZeneca-vaccins aan de kant gezet, nadat soortgelijke bijwerkingen waren genoteerd. Verschillende mensen kregen bloedklonters en minstens een iemand overleed aan een trombose [!!!].

Van verschillende bronnen horen we dat het mogelijk om een en hetzelfde lot vaccins gaat die zowel aan Oostenrijk als aan Denemarken is geleverd. 17 EU-landen zouden van dat lot een levering hebben ontvangen. Volgens het EMA zijn er geen vaccins uit dat lot in ons land terechtgekomen, maar wel bijvoorbeeld in onze buurlanden Frankrijk en Nederland [Niet dat ene lot van AstraZeneca-vaccins is een probleem, het hele vaccin en alle andere corona-vaccins deugen niet! Weg met die rotzooi!].

"Er is voorlopig geen enkele aanwijzing dat het vaccin deze bloedklonters veroorzaakt heeft", klonk het gisteren bij het EMA. De lading in kwestie wordt wel onderzocht [Waarom wordt die lading überhaupt nog onderzocht indien men toch al zéker wéét dat er géén verband is?]. Volgens het agentschap is het aantal gevallen van tromboses - die veroorzaakt worden door bloedklonters - niet hoger bij mensen die gevaccineerd zijn met het AstraZeneca-vaccin dan bij wie het vaccin niet heeft gekregen [Weet men dat nu plots ook al?]. Op 9 maart stond de teller volgens het EMA op 22 tromboses op 3 miljoen mensen die het AstraZeneca-vaccin hebben gekregen [Hier is sprake van schuldig verzuim, want het zouden er intussen al 30 zijn!].

In ons land zijn er nog geen meldingen binnengelopen van bloedklonters bij mensen die ingeënt waren met het AstraZeneca-vaccin. Dat zegt het Federaal Geneesmiddelenagentschap. Wel meldt een zéér kleine minderheid van wie gevaccineerd is, bijwerkingen zoals koorts en spierpijn. Maar die bijwerkingen zijn meestal mild en gaan voorbij [Voorlopig nog, maar wat zijn de gezondheidsrisico's op middellange en lange termijn?]

Het is hoe dan ook een nieuwe deuk in het imago van het AstraZeneca-vaccin na de hetze of het vaccin dan niet en dan wel werd aangeraden aan 55-plussers [Dit is een criminele beslissing van het Belgische blunder-minister-comité]. Het is ook koren op de molen voor de antivax-beweging [Het collaborerende vrtNWS wil niets zien, horen of weten! Dit is crimineel!].

De Deense autoriteiten wachten nu het onderzoek van het EMA af of ze daarna het AstraZeneca-vaccin opnieuw gaan gebruiken. Net geen 20 procent van de gevaccineerden in Denemarken kreeg tot nog toe het AstraZeneca-vaccin. In ons land is die verhouding iets groter, een derde van de gevaccineerden bij ons kreeg dat vaccin [Vooral oudere mensen wil men dit rampzalige chimpansee-vaccin inspuiten! Is het een vaccinatie of eerder een doelbewuste euthanasie-campagne???].

Virale vector

Het Oxford-AstraZeneca-vaccin is gemaakt van een verkoudheid veroorzakend adenovirus dat werd geïsoleerd uit de ontlasting van zieke chimpansees en zodanig gemodificeerd dat het niet langer repliceert in cellen. Wanneer het vaccin wordt geïnjecteerd, instrueert het menselijke cellen om het SARS-CoV-2-spike-eiwit te produceren - het belangrijkste doelwit van het immuunsysteem bij coronavirussen. Het vaccin is eerder in fase III-werkzaamheids-onderzoeken ingegaan dan andere koplopers, waaronder Pfizer en Moderna, en de proeven worden voortgezet in landen als de Verenigde Staten, Zuid-Afrika, Japan en Rusland. De analyse van 23 november is gebaseerd op 131 COVID-19-gevallen onder meer dan 11.000 proefdeelnemers in het Verenigd Koninkrijk en Brazilië, tot 4 november. [Werden de nieuwe corona-varianten veroorzaakt door het Oxford-AstraZeneca-chimpansee-vaccin?]

De vaccinaties met het AstraZeneca-vaccin worden in Denemarken nu voor zeker vier weken uitgesteld, een streep door de rekening van de Deense vaccinatiestrategie. De Denen doen het op Europees vlak bijzonder goed. 11,5 procent van de volwassen Denen kreeg al een eerste dosis en 4,4 procent is volledig gevaccineerd. Ter vergelijking in ons land is dat respectievelijk: 7,2 procent en 3,8 procent. [Alsof in deze kwantiteit boven kwaliteit zou gaan. Het nut van deze globale corona-vaccinatie werd nog nooit aangetoond, maar dat er als gevolg van deze vaccinatie-campagne al vele doden zijn gevallen, wil men in regeringskringen niet weten. Wordt vervolgd!]

Later vanmiddag hebben nog andere landen aangekondigd voorlopig de vaccinaties met het AstraZeneca-vaccin minstens deels op te schorten. Het gaat om IJsland en Noorwegen. Eerder hebben de Baltische staten beslist het omstreden lot voorlopig niet te gebruiken. Ook Italië legt na twee doden een lot aan banden. [Een 43-jarige marineofficier stierf de dag nadat hij het vaccin had gekregen aan een vermoedelijke hartaanval, terwijl een 50-jarige politieagent ongeveer 12 dagen na zijn vaccinatie stierf, nadat hij binnen 24 uur na inenting ziek was geworden].

Bron: vrtNWSBelgië blijft het coronavaccin van AstraZeneca toedienen. Dat heeft minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (SP.A) beslist!

Het Belgisch regime en haar 'experts' zijn totaal incompetent!

De vaccinatie met het chimpansee-COVID-19-vaccin van Oxford/AstraZeneca zou ook in België meteen moeten worden opgeschort.

Het Belgische regime zou best meteen ontslag nemen!

Maar neen, veel liever speelt het regime met de gezondheid van het volk!

TOTAAL INCOMPETENT OP HET CRIMINELE AF!Al minstens 244 doden in UK na Oxford/AstraZeneca-chimpansee-vaccinatie


In het Verenigd Koninkrijk is er al 'veel ervaring' met de AstraZeneca-prikken. Uit het laatste overzicht van bijwerkingen, dat loopt tot 21 februari, blijkt dat er op 8,4 miljoen inentingen ruim 42.000 meldingen kwamen van bijwerkingen, waaronder 244 sterfgevallen. Er is niet is vastgesteld of die sterfte te maken heeft met het vaccin [Men wil het niet weten!].

Bron: Medicines & Healthcare products - Regulatory Agency - UK

Link:

https://www.gov.uk/government/publications/coronavirus-covid-19-vaccine-adverse-reactions/coronavirus-vaccine-summary-of-yellow-card-reporting

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer

2 Timoteüs 2:3 Neem ook uw aandeel in het lijden als een goed krijgsknecht van Christus Jezus

2 Timoteüs 2:3 Neem ook uw aandeel in het lijden als een goed krijgsknecht van Christus Jezus
-------- “Wij zijn de zonen van de Kruisvaarders en we zullen niet terugdeinzen voor de zonen van Voltaire.” -------- -------- “We are the sons of the Crusaders and we shall not recoil before the sons of Voltaire.” ------------------------- -------- “Noi siamo i figli dei Crociati e non indietreggeremo davanti ai figli di Voltaire!” ---------------------------------