BREAKING NEWS

News Ticker --- 31-12-2022 SEDE VACANTE 31 DECEMBER 2022 --- Einde berichten ---

vrijdag 3 februari 2023

BREAKING: Joseph Kardinaal Zen is na zijn terugkomst uit Rome met ernstige ademhalingsproblemen opgenomen in een ziekenhuis in Hong Kong


Ondanks een ontsteking in zijn schouders, een pijnlijke rug en gevoelloosheid
in zijn handen, zei Kardinaal Zen dat hij de kans niet kon laten voorbijgaan
om aanwezig te zijn bij de begrafenis van Paus Benedictus XVI in Rome.

“De begrafenis van Paus Benedictus was heel belangrijk voor mij;
en als een wonder stond God me toe om naar Rome te gaan om aanwezig te zijn:
de rechtbank keurde het goed, de politie gaf me mijn paspoort terug,
de luchtvaartmaatschappij had net een vlucht zodat ik de begrafenis
nog op tijd kon halen, en dus besloot ik om te gaan”, zei hij.

"Toen ik naar Rome ging, had ik het gevoel dat ik héél Hong Kong
en héél China vertegenwoordigde, en zo kon ik ons ​​respect en
onze liefde voor Paus Benedictus XVI betuigen."

Na zijn vierdaagse reis naar Rome hield de Kardinaal 10 dagen rust
in Hong Kong, maar zijn gezondheid ging onverwachts achteruit
en verslechterde op de eerste dag van het nieuwe maanjaar, 22 januari.

Kardinaal Zen deelde de update over zijn gezondheid in een blogpost
met de titel 'Letter to Inmates'. De Kardinaal heeft de afgelopen 10 jaar
zijn tijd gewijd aan het gevangenispastoraat in Hong Kong
en heeft verschillende gevangenen gedoopt.

"Vergeet niet dat we nooit gescheiden zullen zijn in gebed",
schreef hij aan de gevangenen. "Ik zal voor jullie blijven bidden
en denk alsjeblieft aan mij in jullie gebeden."donderdag 2 februari 2023

Paus Benedictus XVI | Homilie van 2 februari 2013 | Maria-Lichtmis"Het is belangrijk om er op te wijzen, dat het voor deze twee handelingen, - de reiniging van de moeder en het vrijkopen van de zoon - niet nodig was om de tempel te bezoeken. Maria en Jozef echter wilden per sé alles in Jeruzalem volbrengen en de Heilige Lucas benadrukt hoe de hele scene is gericht op het binnenkomen van Jezus in de tempel, waardoor de focus naar een ander belangrijk gebeuren wordt verlegd, namelijk naar de 'presentatie' van Jezus in Gods tempel, dat is de presentatie van de Zoon van de Allerhoogste, aan de Vader die Hem gezonden heeft".

zaterdag 21 januari 2023

De keizer is ontbloot


Bergoglio de Apostaat

Ook bekend als Anti-paus FranciscusEn dat hij naakt is, is al een tijdje duidelijk, hoewel zijn handlangers, steeds méér uitgedund en ruikend naar verlatenheid, tevergeefs worstelen om zijn meest sympathieke aspecten te tonen. De sympathiefactor is het enige element dat deze regering heeft gekenmerkt aangezien andere eigenaardigheden nooit zijn benadrukt, in het bijzonder de theologische.

Zelfs de mediafactor 'menselijkheid' dringt niet meer door, omdat zelfs de meest verstrooide ogen zich hebben geopend voor een veel droevigere realiteit. De dood van Paus Benedictus en de organisatie van zijn begrafenis, waarvan de keizer de enige regisseur was, hebben een onuitwisbaar zegel achtergelaten dat nog eeuwenlang zal worden herinnerd en hebben een heel andere realiteit onthuld dan de veelgeroemde "broederschap" tussen de twee mannen in het wit gekleed.

Het moet gezegd worden dat Paus Benedictus, door velen gedefinieerd als de laatste katéchon, in werkelijkheid niet alleen de ultieme verdediger van de Heilige Traditie was, maar ook de laatste verdediger van de regerende soeverein zélf, omdat hij hem met zijn milde houding behoedde voor degenen die hem hadden willen onttronen.

Maar nu het scenario veranderd is en de interne strijd steeds verhitter wordt, onder meer omdat zelfs de progressieve milities zich verraden hebben gevoeld door de veelgeprezen, maar nooit doorgevoerde 'hervormingen', lijkt het juist aangewezen om niet te botsen met het sterke denken van de charismatische Ratzinger.

Van hun kant lijken de traditionalistische legers nog niet begrepen te hebben, dat het nodig zal zijn de bolwerken te verlaten om zo concreet verenigd en compact het slagveld op te gaan.

Wij vertrouwen op de werking van de Heilige Geest en op de door Hem geïnspireerde mannen van Goede Wil die in staat zijn om, zoals steeds in de geschiedenis van de Kerk is gebeurd, de orde en de naastenliefde te herstellen in een boot die is overgeleverd aan de golven, maar die nog steeds de boot van Petrus is, en wees er maar zeker van dat de Meester niet slaapt.

Het is echter duidelijk dat de keizer naakt is en dat hij voor het welzijn van de Kerk zijn mislukking moet erkennen. Het zou de echte en laatste remedie zijn om niet de geschiedenis in te gaan als het slechtste 'pontificaat' ooit, erger nog dan dat van Alexander VI Borgia!

Mediteer en ... bid voor de Kerk


L'imperatore è nudo

E che sia nudo è evidente oramai da tempo, per quanto i suoi complici, sempre più assottigliate e in odore di diserzione, si affatichino invano a mostrarne gli aspetti più simpatici. Il fattore simpatia è l'unico elemento che ha caratterizzato questo governo visto che altre peculiarità non si sono mai evidenziate, soprattutto quelle teologiche.

Neanche il fattore mediatico della "umanità" fa più breccia perché anche gli occhi più distratti si sono aperti ad una ben più triste realtà. La morte di Papa Benedetto e la gestione dei suoi funerali, di cui l'imperatore ne è stato l'unico regista, hanno impresso un sigillo indelebile che sarà ricordato nei secoli a venire e hanno rivelato una ben diversa realtà dalla tanto sbandierata "fratellanza" tra i due uomini vestiti di bianco.

Bisogna dire che Papa Benedetto, da più parti definito l'ultimo katéchon in verità non è stato il difensore estremo della Sacra Tradizione ma anche l'ultimo difensore dello stesso sovrano regnante perché con il suo mite atteggiamento lo ha preservato da chi avrebbe voluto detronizzarlo.

Ma ora lo scenario è mutato e le lotte intestine si fanno sempre più accese, tra l'altro anche le milizie progressiste si sono sentite tradite per le tanto venitlate 'riforme' mai attuate, pare proprio per non cozzare con il pensiero forte del carismatico Ratzinger.

Dal canto loro gli eserciti tradizionalisti pare non abbiano ancora compreso che bisognerebbe abbandonare le roccaforti per scendere concretamente sul campo di battaglia uniti e compatti.

Noi confidiamo nell'azione dello Spirito Santo e negli uomini di buona volontà da Esso ispirato capaci di riportare, come già successo nella storia della Chiesa, ordine e carità in una barca in balia delle onde ma pur sempre la barca di Pietro, certi che il Maestro non dorme.

È evidente però che l'imperatore è nudo e per il bene della Chiesa dovrebbe riconoscere il suo fallimento. Sarebbe il vero e ultimo atto riparatore per non passare alla storia come il peggior 'papato', perfino peggiore di quello di Alessandro VI Borgia!

Meditate e ... pregate per la Chiesa


donderdag 19 januari 2023

Jens Stoltenberg (NAVO) op 18-01-2023 in Davos: "Wapens zijn de weg naar vrede"


Betekent dit ook dat de NAVO (kleine, tactische) kernwapens
aan Oekraïene zal leveren?


"Quos Deus vult perdere, prius dementat".

of

"Degenen die God wil vernietigen, berooft Hij eerst van hun verstand".

of

Mat. 26:52  "Allen, die het zwaard trekken, zullen omkomen door het zwaard".

of

Luc. 4:33-34  Eens was er in de synagoge een man, met een onreine,
duivelse geest. Hij riep met luider stem: Wel, wat hebt Gij met ons te maken,
Jezus van Názareth? Zijt Gij gekomen, om ons in het verderf te storten?


Met andere woorden, een pact met de Duivel leidt altijd tot zelfvernietiging.

In deze zin is het Collectieve Westen 'goed' bezig!Joseph Ratzinger: van Professor tot Bisschop

Joseph Ratzinger: Kardinaal en Prefect van de Congregatie voor de Geloofsleer

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer

2 Timoteüs 2:3 Neem ook uw aandeel in het lijden als een goed krijgsknecht van Christus Jezus

2 Timoteüs 2:3  Neem ook uw aandeel in het lijden als een goed krijgsknecht van Christus Jezus
-------- “Wij zijn de zonen van de Kruisvaarders en we zullen niet terugdeinzen voor de zonen van Voltaire.” -------- -------- “We are the sons of the Crusaders and we shall not recoil before the sons of Voltaire.” ------------------------- -------- “Noi siamo i figli dei Crociati e non indietreggeremo davanti ai figli di Voltaire!” ---------------------------------