vrijdag 30 oktober 2020

'Lockdown' onvermijdelijk?

KAVlaanderen wil al die 'regeringsleiders' toch even op het hart drukken, dat zij de bevolking niet tot het einde der dagen kunnen blijven opsluiten! Waarom de bevolking opsluiten, terwijl het tekort aan ziekenhuisbedden de collectieve verantwoordelijkheid is van de opeenvolgende regeringen in dit land die de laatste 30 jaar alleen maar ziekenhuisbedden en héle ziekenhuizen geschrapt hebben! De mondmaskersaga is vergeleken hiermee klein bier. Als dus iemand opgesloten zou moeten worden, dan zijn het de politici zélf die verantwoordelijk zijn voor het tekort aan ziekenhuisbedden. In geen enkel bedrijf worden de puinhopen geruimd door de mensen die ze hebben veroorzaakt! Steenezels veranderen nooit van gedacht en zij veranderen nooit van koers! Het zijn de politici die deze puinhoop hebben gecreëerd! Hun coronebeleid is crimineel! Hun beleid is regelrechte terreur! Maar, ook Maximilien François Marie Isidore de Robespierre met zijn schrikbewind is ook ooit ten val gekomen en dat ging uiteindelijk nog relatief snel!

Het wordt steeds duidelijker, dat de maatregelen die het Belgische regime neemt in de strijd tegen het zogenaamde coronavirus niet helpen. Integendeel, de kunst-en-vliegwerk-maatregelen lijken eerder averechts te werken gezien de resultaten bijvoorbeeld in vergelijking met Nederland.

Indien onze Waalse en Brusselse vrienden nu definitief hun socialistisch Utopia wensen te realiseren, dan wensen wij hen daarbij veel succes. Niet alleen zouden de Vlamingen dat socialistisch Utopia moeten gaan betalen, maar als dank zouden de Vlamingen ook nog eens opgesloten worden in hun eigen huis.

Men moet zich realiseren, dat er eerst gewerkt moet worden voordat men profiteert. Het is dan ook onaanvaardbaar, dat een overheid haar bevolking langdurig zou broodroven en uithongeren. Indien men aan de overkant van de taalgrens niet inbindt, dan is het NU het moment om afscheid van mekaar te nemen.

donderdag 29 oktober 2020

KAVlaanderen wenst zijn steun uit te spreken aan Professor Lieven Annemans die zich na felle kritiek uit de Celeval-adviesgroep terugtrekt

Professor gezondheidseconomie Lieven Annemans is geen lid meer van Celeval, het adviesorgaan dat het Overlegcomité bijstaat in de strijd tegen het coronavirus. Annemans heeft zelf ontslag genomen, meldt Het Nieuwsblad. Annemans zelf heeft dat bevestigd aan het persagentschap Belga.

"Ik wilde het discreet houden, want er zijn nu belangrijkere zaken", zegt Annemans aan Belga. Hij vraagt ook om met rust te worden gelaten, omdat hij ziek is. Aan vrtNWS laat hij weten dat hij niet besmet is met corona.

Vorige maand bepleitte Annemans een versoepeling van de coronamaatregelen. Hij vond dat de mentale schade van de coronabeperkingen groter zou zijn dan de fysieke nadelen van de ziekte. Hij vond dat mensen als viroloog Marc Van Ranst en infectiologe Erika Vlieghe angst aanjagen om de bevolking alert te houden, zodat ze zich aan de regels houden. "Maar ik vind dat niet correct", zei hij daarover in "De afspraak". "Je moet de mensen eerlijk informeren over de situatie van de epidemie".

Afgelopen zondag bleef hij er in 'De zevende dag' bij dat de huidige situatie "er niet is gekomen door versoepelingen", maar omdat mensen bijvoorbeeld zijn afgehaakt door de "dagelijkse angstboodschappen".

Bron: vrtNWS


Enkele bedenkingen:

Het is inderdaad een feit, dat de maatregelen in België niet werken. Er moet een reden zijn waarom de cijfers in België snel stijgen en waarom in Nederland de cijfers minder snel stijgen, terwijl daar de maatregelen veel minder restrictief zijn. Van de zogenaamde 'experts' krijgen we in elk geval géén antwoord.

Lieven Annemans (UGent) heeft gelijk om de coronamaatregelen zoals de bubbel van vijf, de quarantaine van 14 dagen, mondmaskers in scholen en in openlucht in vraag te stellen. Dit zijn hoogstwaarschijnlijk allemaal totaal zinloze maatregelen.

Volgens professor Annemans waarschuwen 'experten' als Erika Vlieghe, Steven Van Gucht en Marc Van Ranst voor sterk stijgende absolute cijfers, omdat 'dat een gemakkelijk cijfer is'. Annemans vindt dat er nodeloos angst wordt gecreëerd. 'Want daardoor krijg je twee tegengestelde reacties', waarschuwt de professor.  Enerzijds voorziet hij dat sommige mensen angstiger zullen worden en niet meer buiten durven te komen, waardoor het risico bestaat dat ze andere gezondheidsproblemen niet meer laten verzorgen. Anderzijds ziet Annemans een groep van mensen die 'doorhebben dat er iets niet klopt' en daardoor een 'foertreactie' ontwikkelen, waardoor ze de regels aan hun laars dreigen te lappen.

Om dat te vermijden, pleit Annemans dus voor maatregelen 'die in proportie staan tot de situatie'. En de huidige situatie laat het beleid toe meer evenwichtige maatregelen te nemen dan de huidige maatregelen, vindt Annemans. 'Ik doe onderzoek naar de kwaliteit van het leven en de kwaliteit van de samenleving. We mogen in de strijd tegen het virus die samenleving niet kapotmaken'.

Tot slot willen wij zélf nog even wijzen op het negatieve effect van chronische stress op het immuunsysteem.
'Experten' - of béter - 'virale alchemisten' zoals een Erika Vlieghe, een Steven Van Gucht en een Marc Van Ranst brengen de mensen met hun onheilstijdingen in een permanente staat van chronische stress.

Chronische psychologische stress verandert de hormoonbalans en beïnvloedt zelfs hoe het DNA tot uiting komt. Ook leidt het tot veranderingen in de hersenen – waardoor men nog alerter en angstiger wordt. Een vicieuze cirkel. Stresshormonen zoals cortisol veranderen het lichaam op celniveau, en beïnvloeden hiermee een groot aantal vitale functies waaronder grote delen van het immuunsysteem.

Stress werkt zo direct in op het ontstekingsprofiel van het lichaam en is medeverantwoordelijk voor het verloop van veel ziekten.

De zogenaamde 'experten' zijn dus zélf een onderdeel van het probleem!

woensdag 28 oktober 2020

Arts waarschuwt ervoor dat "bacteriële longontstekingen verontustend toenemen als gevolg van het dragen van een mondmasker"

"Ik zie patiënten met huiduitslag, schimmelinfecties en bacteriële infecties als gevolg van het dragen van mondmaskers. Rapporten van mijn collega's van over de hele wereld tonen duidelijk aan, dat de bacteriële longontstekingen als gevolg van het dragen van een mondmasker toenemen."

"Hoe komt dat dan? Omdat iedereen mondmaskers is gaan dragen ... op niet-steriele manier. Mensen raken besmet door hun eigen mondmasker. Ze trekken het mondmasker van de achteruitkijkspiegel of uit hun broekzak, en ze zetten steeds opnieuw een besmet mondmasker op, dat eigenlijk elke keer steriel zou moeten worden gedragen. "

"In februari en maart werd ons gezegd géén maskers te dragen. Wat veranderde er intussen? De wetenschap veranderde niet. De politiek veranderde wél. Dit gaat over dwang. Het gaat niet over wetenschap!"

Bron: GlobalResearch

Link:

https://www.globalresearch.ca/medical-doctor-warns-bacterial-pneumonias-rise-mask-wearing/5725848


maandag 26 oktober 2020

Academici stappen naar de Raad van State om avondklok aan te vechten

“Een nachtklok hoort niet in een democratische samenleving”


Een jurist en een wetenschapsfilosofe trekken naar de Raad van State om de avondklok in ons land aan te vechten. Ze maken zich grote zorgen over het respect voor onze grondwet, zo berichten Het Laatste Nieuws en De Morgen maandag.

Het verzoekschrift van een twintigtal pagina’s zou maandagmorgen vertrekken naar de Raad van State. Daarin eisen jurist Jan De Groote (31) en wetenschapsfilosofe Karin Verelst (55) – academici verbonden aan de Vrije Universiteit Brussel – dat het hoogste rechtscollege van ons land zich dringend uitspreekt over het gebruik van de avondklok in de strijd tegen het coronavirus.

"De avondklok is echt wel enkele bruggen te ver. We zijn niet tegen een krachtdadig coronabeleid, integendeel. Het is noodzakelijk, maar moet wel binnen de grenzen van de grondwet. Het probleem is dat de avondklok een aantal fundamentele vrijheden die de grondwet ons geeft, bijvoorbeeld de vrijheid om je te verplaatsen, aan banden legt", zegt wetenschapsfilosoof Karin Verelst, die mee schrijft aan het verzoekschrift.

Wij kunnen in België niet de noodtoestand uitroepen, zoals in Frankrijk. Zij verwijzen daarmee naar artikel 187, dat zegt dat de Grondwet niet geschorst kan worden. "Als we die grens nu overschrijden, kan een toekomstige regering eigenlijk grondwettelijk eender wat doen, zonder de gevolgen te dragen. Dan staat de deur open voor eender welke aantasting van onze grondrechten in de toekomst."

De Groote vindt dat er genoeg alternatieven zijn om maatregelen te nemen zonder fundamentele grondrechten van de bevolking te schenden. “Een samenscholingsverbod bereikt hetzelfde en is wel wettig. Het is een beperking van uw vrijheid, geen vrijheidsberoving. Dat is een wezenlijk verschil. Het eerste is grondwettelijk, het tweede niet.”

Volgens Verelst wordt het verzoekschrift vandaag nog bij hoogdringendheid ingediend, ze verwacht binnen afzienbare tijd een beslissing.

Open brief: "Burgers vechten ongrondwettelijke avondklok aan en eisen degelijk wettelijk kader voor Coronabeleid"

Een aantal bezorgde burgers stappen naar de Raad van State om bij hoogdringendheid de vernietiging van het federale Ministerieel Besluit van 18 oktober omtrent de avondklok te vragen. De avondklok is volgens hen ongrondwettelijk. Het collectief, dat zich uit via geenvodjepapier.be, ontkent de ernst van de crisis niét, maar vraagt principieel om enkel maatregelen uit te vaardigen die te rijmen vallen met de Belgische grondwet, alsook een transparant maatschappelijk én parlementair debat over een gepast wettelijk kader voor toekomstige coronamaatregelen. De ondertekenaars van deze Open Brief steunen dit initiatief.

België wordt opnieuw hard getroffen door de wereldwijde corona-pandemie. De crisis is ernstig en de volksgezondheid staat op het spel. Niemand die goed bij zinnen is, betwist de noodzaak aan een doeltreffend en doortastend coronabeleid. Toch doen de nieuwe maatregelen van de regering Decroo de wenkbrauwen fronsen omdat ze raken aan de meest fundamentele grondrechten zoals vastgelegd in de Belgische grondwet. En dat màg gewoonweg niet, zo zegt de grondwet zelf ondubbelzinnig.

Artikel 187 “De Grondwet kan noch geheel, noch ten dele worden geschorst”.

Het flagrantste voorbeeld van zo’n grondwetschendende maatregel is de avondklok. Sinds maandag 19 oktober 2020 mag niemand, behoudens een beperkt aantal uitzonderingen, nog de deur uit tussen twaalf en vijf uur ’s nachts. Ook niet om de hond uit te laten, ook niet om alleen een sigaret te gaan roken, ook niet voor wie thuis zit en een psychologische breakdown doormaakt of wie even wil afkoelen na een echtelijke woordenwisseling. Tenzij voor het werk, dan mag het wèl. In dat geval is het aan de politie om de geloofwaardigheid van die professionele verplaatsing te bepalen.

Het enige precedent, vooraleer de Antwerpse gouverneur zich ermee in de aandacht werkte, zijn de twee wereldoorlogen. De Duitse bezetter achtte zich niet gebonden door de Belgische grondwettelijke rechtsorde. Niet echt fraaie geloofsbrieven.

Om aan deze ongrondwettelijke toestand een einde te maken, wordt bij de Raad van State een verzoek tot vernietiging ingediend. Met de vernietiging zou een einde worden gesteld aan een vanuit rechtsstatelijk en democratisch oogpunt onaanvaardbare toestand, die bovendien kwetsbare groepen in de samenleving (daklozen, alleenstaanden, vluchtingen, … ) buitengewoon hard treft. Zo zijn er al incidenten gefilmd waarbij agenten daklozen interpelleerden omdat ze zich tijdens de avondklokuren … op straat bevonden.

De ondertekenaars hopen daarmee ook het dringend noodzakelijke debat over een geschikt wettelijk kader voor de wel degelijk broodnodige coronamatregelen (zoals het samenscholingsverbod, het sluitingsuur, e.d.) hoog op de politieke agenda te zetten. Zoals uit een recent vonnis van de politierechtbank van Charleroi bleek, zijn immers alle straffen op basis van de bestaande besluitvorming onwettig.

Dit ondergraaft niet alleen de effectiviteit, maar vooral ook de geloofwaardigheid van het beleid — en een vertrouwensbreuk tussen burger en politiek kunnen we nu wel missen als kiespijn. Viroloog Van Gucht wees er onlangs nog op: deze crisis is nog lang niet gedaan en zal zeker nog tot de volgende zomer duren. Als we het draagvlak willen behouden voor een effectief en menswaardig coronabeleid, dan moet er dringend een einde komen aan de willekeur.

Daartoe is het herstel van de grondwettigheid, een transparant maatschappelijk én parlementair debat, evenals het scheppen van een gepast wettelijk kader voor toekomstige maatregelen een absoluut noodzakelijke vereiste.

Initiatiefnemers:

Dr. Karin Verelst, filosoof, CLEA-VUB/Eramsushogeschool
Drs. Jan De Groote, advocaat en onderzoeker, VUB

Ondertekenaars:

Dr. Jens Hermans
Matthias Dobbelaere-Welvaert
Lieven De Cauter
Prof. dr. Dave Sinardet, hoogleraar politieke wetenschappen, VUB
Jan Ghysels
Alex Dardenne
Prof. dr. Andreas De Block, gewoon hoogleraar filosofie, KU Leuven


Onderteken mee deze open brief:

Link:

https://geenvodjepapier.be/open-brief/


Hufter en communist Georges-Louis Bouchez van de MR dreigt met een nieuwe lockdown en de noodtoestand tot mei volgend jaar

Ofwel leven we met zijn allen de maatregelen tegen het coronavirus na, ofwel komt er een nieuwe lockdown. Dat heeft MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez vandaag verklaard. En hij gooit er meteen een bijkomende waarschuwing tegenaan. "Het zal niet simpel zijn om daarna snel te beslissen om die noodtoestand weer op te heffen", aldus Bouchez.

De liberale voorzitter is niet bepaald optimistisch over de moeilijke periode waar we voor staan. "De situatie is ernstig en kritiek. Het zal moeilijk worden, zelfs hard. Wellicht tot de zomer van volgend jaar, we moeten daarin realistisch zijn", verwacht de MR-politicus.

Hij roept daarbij iedereen op aan hetzelfde zeel te trekken en de maatregelen van de verschillende overheden strikt na te leven. Die maatregelen nemen we niet voor ons plezier, maar het zal dit zijn of een nieuwe lockdown, aldus Bouchez.

"Ik wil helder en open zijn: het zou geen gemakkelijke beslissing zijn om weer naar een totale lockdown te gaan. Maar als het moet, moet het. En weet ook: het zal niet simpel zijn om daarna snel te beslissen om die noodtoestand weer op te heffen", waarschuwt hij.

Bouchez roept de burgemeesters van ons land ook op overtreders van de coronamaatregelen effectief te bestraffen. "Het kan niet dat bepaalde burgers de maatregelen en regels nog altijd aan hun laars lappen. Wie weigert mee te doen, moet bestraft worden. Genoeg is genoeg", luidt het.

Bron: Belga

Bouchez heeft zijn orders ook weer ontvangen!

Ik dacht niet dat het aan "de burgemeesters van ons land is om
overtreders van de coronamaatregelen effectief te bestraffen". Op welke planeet leven die lui?

Lockdowns en noodtoestanden etc. zijn in dit land nog steeds ongrondwettelijk!

Op zich is het ook nog steeds niet zéker, dat we met een tweede coronagolf te maken hebben, omdat we nu in het griepseizoen zitten. De symptomen zijn griep, maar via die kaduke PCR-test die ook dood coronavirus opspoort, kunnen hier enkel oude coronabesmettingen worden opgespoord en géén nieuwe!

Nog een tip. Geniet nog van de vrijheid die je nu nog hebt, want die pakken ze je ook nog af, of je je nu aan de regels houdt of niet!

Ik hoop, dat de kleine Napoleons in dit land goed beseffen, dat ze maar goed moeten oppassen om hun hand niet te overspelen, want dit zou nog wel eens averechts kunnen werken allemaal!


Vaccins, medicatie en behandelingen veroorzaken net de ziekten die ze zouden moeten "voorkomen" en "genezen", bijvoorbeeld de zogenaamde Spaanse Griep


De Spaanse griep was een beruchte grieppandemie in de jaren 1918-1919. Deze wereldwijde epidemie eiste naar schatting 20 tot 100 miljoen levens, een aantal dat het totale dodental van de Eerste Wereldoorlog ruimschoots overtreft. Ondanks de naam ligt de oorsprong van deze ziekte niet in Spanje. Anno 2020 is nog steeds niet met zekerheid vast te stellen waar de bakermat van deze pandemie zich bevond. De Verenigde Staten, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en China, alsook andere landen, worden in verscheidene studies als mogelijk land van origine genoemd. Eén van de theorieën situeert het begin van de Spaanse griep in Haskell County (Kansas). Hier brak in januari 1918 een griepepidemie uit die niet ouderen en kinderen trof, maar jongvolwassenen. In februari viel een aantal doden. De plattelandsarts stuurde een beschrijving naar de gezondheidsautoriteiten, die haar op 5 april publiceerden. De epidemie was eind februari weer even plotseling verdwenen als ze was gekomen, en de opgeroepen jongemannen uit de streek hadden zich voor legerdienst gemeld bij Camp Funston op Fort Riley. Prompt brak daar de ziekte uit, te beginnen met de legerkok op 4 maart. De troepentransporten naar Europa zorgden voor een verdere verspreiding. Dit nieuwe virus, van het subtype H1N1, heeft uiteindelijk geleid tot de pandemie.


Het werd 'Spaanse griep' genoemd, omdat kranten in Spanje, een neutraal land in de Eerste Wereldoorlog, er het eerst over berichtten. In Spanje, waar geen oorlogscensuur bij de media heerste, sloegen de kranten groot alarm toen verschillende mensen aan het vermeende virus stierven. De dood trad in na enkele dagen van koortsaanvallen die aan griep deden denken. Zo kreeg het virus zijn nogal misleidende naam. De Spaanse griep begon met hoge koorts, hoesten, spierpijn en keelpijn, gevolgd door extreme moeheid en flauwten. Men verloor zoveel energie dat men niet meer kon eten en drinken. De ademhaling werd steeds moeilijker en binnen enkele dagen trad de dood in. De Spaanse griep had de opmerkelijke eigenschap om jonge volwassenen te treffen. Dit in tegenstelling tot gangbare griepepidemieën, waarbij met name kinderen en bejaarden de ziekte krijgen en laatstgenoemden de grootste risico’s lopen. In augustus 1918 had de helft van de Amerikaanse soldaten in Europa de ziekte: 43.000 man overleefden het niet. Dit is bijna de helft van het aantal Amerikanen dat in Europa stierf; aan het front vielen ruim 50.000 man. De ziekte sloeg snel over naar andere legerkorpsen, ook de Duitse.

Toen de oorlog op 11 november 1918 eindigde en soldaten naar hun land terugkeerden, werden ze overal ter wereld feestelijk onthaald. Door deze wereldwijde massabijeenkomsten verspreidde het virus zich gemakkelijk. In de VS stierven 675.000 mensen, in Frankrijk 200.000, in Engeland 400.000, in België naar schatting 282.165 en in Nederland meer dan 40.000. In India en Rusland stierven miljoenen mensen. Al met al lijkt het erop dat 20% van de toenmalige wereldbevolking besmet raakte, in totaal een half miljard mensen. De meest voorzichtige schattingen komen op 20 tot 40 miljoen doden. En net zo snel als het kwam, verdween het virus ook weer: eind 1919 was het voorbij. Alleen Australië heeft de ziekte tijdelijk buiten de deur kunnen houden door het instellen van een strikte maritieme quarantaine. In 1919 brak de pandemie echter ook in Australië uit en ondanks de maatregelen de verspreiding te beperken, werd 40% van de bevolking ziek en stierven 15.000 mensen. De ziekte was in de tussentijd tot een mildere vorm geëvolueerd en buiten Australië was bijna iedereen immuun geworden, waardoor de pandemie uitstierf.

De reden dat de moderne technologie er niet in is geslaagd de dodelijke griepstam van deze pandemie te achterhalen, is omdat griep niet de moordenaar was.

De pandemie was echter géén griep. Naar schatting 95% (of meer) van de sterfgevallen werd veroorzaakt door bacteriële longontsteking, niet door influenza.

De pandemie was niet Spaans. De eerste gevallen van bacteriële longontsteking in 1918 zijn terug te voeren op een militaire basis in Fort Riley, Kansas. Van 21 januari - 4 juni 1918 werd daar in Fort Riley een experimenteel vaccin tegen bacteriële meningitis, gekweekt bij paarden door het Rockefeller Institute for Medical Research in New York, geïnjecteerd bij soldaten.

Tijdens de rest van 1918, toen die soldaten - die vaak onder slechte hygiënische omstandigheden leefden en reisden - naar Europa werden gestuurd om te vechten, verspreidden ze de bacteriën bij elke stop tussen Kansas en de loopgraven aan de frontlinie in Frankrijk en België.

De Spaanse griep viel gezonde mensen in de bloei van hun leven aan. Bacteriële longontsteking valt mensen aan in hun beste jaren. Griep valt jongeren, ouderen en immuungecompromitteerden aan.

Toen WW1 eindigde op 11 november 1918, keerden de soldaten terug naar hun thuisland en hun koloniale buitenposten, waardoor de dodelijke bacteriële longontsteking wereldwijd werd verspreid.

Tijdens WO I stuurde het Rockefeller Institute het antimeningokokkenserum ook naar Engeland, Frankrijk, België, Italië en andere landen, waardoor de epidemie wereldwijd werd verspreid.

Zie ook: Brundage, J. F., & Shanks, G. (2008). Deaths from Bacterial Pneumonia during 1918–19 Influenza Pandemic. Emerging Infectious Diseases, 14(8), 1193-1199. https://dx.doi.org/10.3201/eid1408.071313.


HIV/AIDS

Dr. Tony Fauci, de bedreven beoefenaar van de magie van de virale alchemie, heeft gedurende een periode van bijna vier decennia het AIDS Pandemic Industrial Complex gecreëerd, gebaseerd op een goedaardig passagiersvirus - HIV - waarvan zelfs door Dr. Luc Montagnier, één van de Nobelprijswinnende isolatoren van het virus, aanneemt, dat het onschadelijk is.

In 1981, nadat een paar snellevende, Amerikaanse homomannen uit de grote steden werden getroffen door pneumocystis-longontsteking, een aandoening die verband houdt met immuundeficiëntie die vaak voorkomt bij dergelijke levensstijlen, kondigde Fauci aan dat de behandeling op handen was. AZT, een giftig medicijn voor chemotherapie, dat willekeurig de DNA-synthese in cellen vernietigt, zou het magische wondermiddel worden.

Het medicijn was eerder door de FDA verboden als te gevaarlijk om kankerpatiënten mee te behandelen. Toen ze het verbod voor de vermeende HIV-viruslijders ongedaan maakten, ontstond er een kunstmatig gecreëerde vraag naar AZT in de homogemeenschap die het dodelijke middel maar wat graag slikten.

Toen begon het HIV-testen, en opnieuw gingen de homomannen en masse in een rij staan en eisten om getest te worden. De positieve resultaten regenden uit de hemel in een stortvloed aan contanten, en asymptomatische mannen begonnen AZT op basis van frauduleuze tests massaal te slikken.

De homomannen werden misselijk, ziek en stierven als vliegen binnen een jaar als gevolg van deze dodelijke chemotherapie (AZT), of ze nu immuundeficiënt waren of niet, en Fauci's dodingsscore steeg, volgens sommige schattingen, tot meer dan 300.000 in de VS alleen.

Toen bracht Dr. Fauci zijn alchemistische show naar de Derde Wereld, waar arme mensen van allerlei seksuele geaardheden nog steeds worden getest en vergiftigd onder toezicht van Tony Fauci en The Bill and Melinda Gates Foundation. Dodental: onbekend. Een dikke proficiat aan Dr. Fauci voor het feit, dat hij bijna vier decennia lang deze fatale fraude en misleiding heeft kunnen volhouden.

Er is tot op de dag van vandaag géén definitief bewijs, dat het HIV-virus AIDS zou veroorzaken. Er is géén onderzoek waaruit zou blijken, dat AIDS een aparte ziekte is, en er is géén goedgekeurd vaccin. De behandeling is de ziekte zélf, en met frauduleuze HIV-tests valt er geld te verdienen. Wat het condoom was voor de AIDS-epidemie is het mondmasker voor de CORONA-epidemie.


COVID-19 en de Despoten van Davos

De globalisten voor wie medemensen slechts levende grondstoffen zijn, hebben met succes drie industriële revoluties doorgevoerd en hebben lang hun grootse plannen voor de vierde industriële revolutie voorbereid. Nu proberen ze op kap van een virus dat nooit werd geïsoleerd en waarvan dus niet is bewezen of het wérkelijk bestaat, de vierde industriële revolutie in te luiden. Daarbij maken ze gretig gebruik van de PCR-test die niet bedoeld is om virussen te testen.

Miljarden dollars worden nu geschonken aan alle gebruikelijke farmaceutische verdachten, en de wereld wordt verzekerd dat er een magisch vaccin op komst is om ons allemaal te redden van een gewisse dood. Maar, ondertussen wordt u getest en geïntubeerd en als u het overleeft wordt u vervolgens ook nog eens ingeënt. Het thermometerpistool wordt te pas en te onpas tegen onze slapen gezet en u zal de 'a-sociale' afstanden moeten respecteren en u moeten maskeren en eraan moeten wennen. Uw regering zal aandringen - of u in ieder geval sterk aanbevelen - dit alles perfect te onderhouden als u van plan bent ooit uw huis nog eens te verlaten.

En als je dankbaar het vaccin neemt ... en 'ondanks' het vaccin toch nog ziek wordt ... en ergens op je buik ligt met de tube in je mond, begin je je misschien toch nog half comateus af ​​te vragen of al die mooie, officiële 'sprookjes' over de Spaanse griep en AIDS misschien toch niet helemaal waar waren. Want uiteindelijk werden ook de joden omwille van hun vermeende luizen vergast. We moeten nu allemaal onder ogen zien, dat we worden belaagd door onze eigen, dictatoriale regeringen.

De corona-maatregelen zijn ronduit onmenselijk!

Ze zijn een misdaad tégen de menselijkheid!


zondag 25 oktober 2020

Vannacht ook coronarellen in Rome
In Rome is een vreedzame demonstratie tegen de ongrondwettelijke coronamaatregelen geëindigd in opstootjes met agenten. De politie probeerde kort na middernacht de Piazza del Popolo 'schoon te vegen' omdat de demonstranten de ongrondwettelijke avondklok 'negeerden', en met flessen en vuurwerk gooiden en vuilnisbakken in brand staken.

Het ging om ongeveer 250 betogers die waren samengekomen. De betogers spraken van een linkse gezondheidsdictatuur, omdat de regering nog strengere maatregelen tegen het virus overweegt. Een dag eerder was een protest tegen een avondklok in Napels al uitgelopen op ongeregeldheden.

In Italië werden gisteren opnieuw een 'recordaantal' besmettingen gemeld, 19.644. Premier Conte waarschuwde dat "onze aandacht niet mag verslappen" en overweegt zwembaden en sportzalen te sluiten, horeca na 18.00 uur te verbieden en burgers te adviseren niet buiten hun eigen woonplaats te reizen.

Een overheid die zich als een buitenlandse bezetter gedraagt, haar bevolking broodrooft en probeert uit te hongeren, heeft geen enkele legitimiteit meer!

Dr. Mike Yeadon, voormalig hoofd van onderzoek en vice-president van de Pfizer Corporation, zegt: "90% van de positieve PCR-testen zijn vals-positief"
"De machthebbers zijn zich er terdege van bewust dat de PCR-tests waardeloos zijn", zegt de onderzoeker. "Bijna alle positieve testresultaten zijn vals-positief". "Dit is echter de enige manier om de 'tweede golf' kunstmatig op gang testen".

Het is duidelijk, dat mensen die nu griepsymptomen hebben, eerst en vooral op corona getest worden. Het corona-seizoen ligt echter al maanden achter ons. Indien mensen met griepsymptomen door middel van de PCR-test nu positief testen op corona, wordt er geen live-virus meer opgespoord, maar enkel DNA-sequenties van dood virus. De PCR-test kan géén onderscheid maken tussen levend of dood virus. De oversterfte die we op dit ogenblik waarnemen, is typisch voor de tijd van het jaar. De opkomende griep toont trouwens perfect aan, dat de coronamaatregelen nutteloos zijn.

Opnamestop in ziekenhuis Mol door corona-uitbraak?

Meer dan twintig medewerkers en artsen op de afdeling geriatrie van het Heilig Hartziekenhuis in Mol zijn besmet met COVID-19. De daarbijhorende personeelsproblemen maken dat er een opnamestop is afgekondigd, minstens tot morgen. Het virus werd (vermoedelijk) binnengebracht door besmette bezoekers. [Het ziekteverzuim begint in ziekenhuizen groot te worden. Vraag is of dat personeel écht ziek is, verplicht in quarantaine zit of overspannen is?]

Eén en ander betekent dat er geen nieuwe patiënten meer opgenomen worden, maar dat die afgeleid worden naar Herentals, Geel of Turnhout. Rudy Van Ballaer van Ziekenhuisnetwerk Kempen in "De ochtend" op Radio 1: "Er was een uitbraak op de afdeling geriatrie, waardoor meer dan twintig mensen besmet zijn geraakt - een combinatie van patiënten, medewerkers en artsen. Dat maakt dat mensen van andere diensten moeten komen helpen."

De grote vraag is natuurlijk: van waar komen die besmettingen? Van Ballaer: "Wij vermoeden dat, en dat is toch frappant. Ondanks alle maatregelen en de boodschappen aan de bevolking om niet met symptomen naar het ziekenhuis te komen en patiënten te bezoeken. Zo komt een heel ziekenhuis en een hele regio in de problemen omdat mensen onvoorzichtig zijn, terwijl dat echt niet oké is."

Bron: vrtNWS

Men vermoedt, dat het mensen met symptomen zijn die naar het ziekenhuis komen, of bezoekers mét of zonder symptomen die patiënten komen bezoeken die het virus in het ziekenhuis binnen brengen. Wat het zéker al niet is, is dat eigen personeel
mét of zonder symptomen de uitbraak heeft veroorzaakt.

Eerlijker zou zijn om toe te geven, dat men niet weet vanwaar het komt, maar de schuld bij de bevolking leggen, is natuurlijk makkelijk en een typische Pilatus-houding!

Wat echter écht niet oké is, is dat een ziekenhuis niet weet om te gaan met een banaal virus.

Wat had men nu eigenlijk gedacht, dat het virus het ziekenhuis niet zou binnen gaan?

Waarom zet men geen buitenwipper bij de ziekenhuisdeur om daar "het virus bij het nekvel te grijpen"?

zaterdag 24 oktober 2020

Communistische Staatsgreep: Bolsjevieken grijpen de macht in Brussel en Wallonië

Brussel voert nog strengere maatregelen in: avondklok van 22 tot 6 uur, mondmaskerplicht en alleen winkelen

Net als in Wallonië wordt in Brussel de avondklok uitgebreid. Die zal gelden vanaf 22 uur. Dat heeft Brussels minister-president Rudi Vervoort (PS) bekendgemaakt op een persconferentie. Amateursportcompetities worden verboden en mondmaskers worden verplicht in het hele Brusselse gewest. Alle culturele locaties, sportzalen en recreatieve voorzieningen worden gesloten, en alle winkels moeten sluiten om 20 uur.

Natuurlijk moeten ook de kerken sluiten. Begrafenissen mogen nog doorgaan met maximum 15 aanwezigen, huwelijken enkel in aanwezigheid van het koppel en hun getuigen.

Dit is de meest flagrante schending van de godsdienstvrijheid sinds de Franse Revolutie!

De Brusselse regering gaat haar boekje vér te buiten!

En dit is dan de 'Hoofdstad van Europa'!

Het nut en de noodzaak van al deze zinloze maatregelen wordt nérgens onderbouwd!

De situatie in de ziekenhuizen is NIET zo precair als men ze voorstelt!

Dit is de dictatuur!

Dit is onaanvaardbaar!


Doelstellingen en waarden van de EU

De doelstellingen van de Europese Unie zijn:

Vrede, de Europese waarden en het welzijn van de EU-burgers bevorderen

Vrijheid, veiligheid en recht bieden, zonder binnengrenzen

Duurzame ontwikkeling op basis van een evenwichtige economische groei en prijsstabiliteit, een sterk concurrerende markteconomie met volledige werkgelegenheid en sociale vooruitgang, en milieubescherming

Sociale uitsluiting en discriminatie bestrijden

Wetenschappelijke en technologische vooruitgang bevorderen

Economische, sociale en territoriale samenhang en de solidariteit tussen de EU-landen verbeteren

De rijke verscheidenheid van talen en culturen respecteren

Een economische en monetaire unie uitbouwen waarvan de munt de euro is

De waarden van de Europese Unie zijn:

De EU-waarden worden gedeeld door de EU-landen in een maatschappij waarin inclusie, tolerantie, rechtvaardigheid, solidariteit en non-discriminatie centraal staan. De volgende waarden zijn onmisbaar voor onze Europese levenswijze:

Menselijke waardigheid
De menselijke waardigheid is onschendbaar. Zij moet gerespecteerd en beschermd worden en is de basis van de grondrechten.

Vrijheid
De vrijheid van beweging geeft burgers het recht om overal in de EU te reizen en te wonen. Individuele vrijheden, zoals de eerbiediging van het privéleven en de vrijheid van denken, godsdienst, vergadering, meningsuiting en informatie worden beschermd door het Handvest van de grondrechten van de EU.

Democratie
Het functioneren van de EU is gebaseerd op de representatieve democratie. Alle Europese burgers hebben politieke rechten. Elke volwassen EU-burger heeft het recht om zich kandidaat te stellen en zijn of haar stem uit te brengen bij de verkiezingen voor het Europees Parlement. EU-burgers hebben het recht om zich verkiesbaar te stellen in het land waar zij wonen of in hun land van herkomst.

Gelijkheid
Gelijkheid gaat over gelijke rechten voor de wet voor alle burgers. Het beginsel van gelijkheid tussen mannen en vrouwen ligt ten grondslag aan al het Europese beleid en vormt de basis voor de Europese integratie. Het geldt op alle gebieden. Het beginsel van gelijke beloning voor gelijk werk is sinds 1957 vastgelegd in het Verdrag. Hoewel er nog steeds ongelijkheid bestaat, heeft de EU op dit vlak aanzienlijke vooruitgang geboekt.

Rechtsstaat
De EU is gebaseerd op de rechtsstaat: alles wat zij doet, is gebaseerd op verdragen die vrijwillig en op democratische wijze door de EU-landen zijn aanvaard. Recht en justitie worden gehandhaafd door een onafhankelijke rechterlijke macht. De EU-landen hebben de definitieve jurisdictie aan het Europees Hof van Justitie gegeven, waarvan de arresten door alle partijen moeten worden geëerbiedigd.

Mensenrechten
De mensenrechten worden beschermd door het Handvest van de grondrechten van de EU. Zij omvatten het recht om gevrijwaard te blijven van discriminatie op grond van geslacht, ras, etnische afstamming, godsdienst, overtuiging, beperking, leeftijd of seksuele geaardheid, het recht op de bescherming van persoonsgegevens en het recht op toegang tot de rechter.

Deze doelstellingen en waarden vormen de basis van de EU en staan beschreven in het Verdrag van Lissabon en het Handvest van de grondrechten.

In 2012 heeft de EU de Nobelprijs voor de Vrede gekregen voor haar inzet voor vrede, verzoening, democratie en mensenrechten in Europa.

Link:

https://europa.eu/european-union/about-eu/eu-in-brief_nl


Die hele EU is toch een totale klucht!

Wanneer komen die Ursula von der Leyen of die Charles Michel eens uit hun bunker gekropen of gaan na hun zomerslaap ook nog eens aan hun winterslaap beginnen?


BREAKING: Gewelddadige protesten in Napels naar aanleiding van de avondklok

De Napolitaanse bevolking tracht zichzelf van haar ketenen te bevrijdenEen overheid die zich als een buitenlandse bezetter gedraagt, haar bevolking broodrooft en probeert uit te hongeren, heeft geen enkele legitimiteit meer!

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer