BREAKING NEWS

News Ticker --- 31-12-2022 SEDE VACANTE 31 DECEMBER 2022 --- Einde berichten ---

zaterdag 31 december 2022

Nu we de eerste Silvester-Benedictus-nacht ingaan:

SEDE VACANTE 31 DECEMBER 2022

BREAKING: Sede Impedita / Verhindering van de zetel in 2013

Géén abdicatie, géén sedisvacatie, géén conclaaf en géén nieuwe paus in 2013Omwille van de staatsgreep die tegen hem werd gepleegd,
simuleerde Paus Benedictus XVI zijn eigen abdicatie,
maar was hij de putschisten uiteindelijk te slim af.

Paus Benedictus XVI heeft nooit een document ondertekend
waarin hij formeel afstand deed van de troon.
UIT DE CODEX VAN HET KERKELIJK RECHT

- BOEK II Volk van God

- DEEL II Hiërarchische inrichting van de Kerk

- Afdeling II Particuliere kerken en groeperingen ervan

- Titel I Particuliere kerken en het daarin gestelde gezag

- Hoofdstuk III Verhindering en vacatie van de zetel

- Artikel I Verhindering van de zetel

412 Een bisschopszetel wordt verhinderd genoemd als de diocesane Bisschop wegens gevangenschap, verbanning, ballingschap [Dit is het geval!] of onvermogen volledig verhinderd is zijn pastorale taak [Dit betreft dus enkel het ministerium!] in het bisdom te vervullen, en daarbij zelfs niet schriftelijk met zijn diocesanen in verbinding kan treden [Het mededelen van dé waarheid zou verschrikkelijke gevolgen gehad kunnen hebben. Niet per sé voor zichzelf, maar eventueel voor de gelovigen; denk aan bomaanslagen, etc.].

413

§ 1 Bij verhindering van de zetel komt het bestuur van het bisdom, tenzij de Heilige Stoel anders voorzien heeft, aan de Bisschop-coadjutor toe, als er een is; bij diens ontbreken of verhindering, aan een hulpbisschop of Vicaris-generaal of bisschoppelijk Vicaris of aan een andere priester, met inachtneming van de volgorde van personen volgens een lijst die door de diocesane Bisschop zo spoedig mogelijk na de inbezitneming van het bisdom opgesteld moet worden; deze lijst, die aan de Metropoliet meegedeeld moet worden, dient tenminste om de drie jaar vernieuwd en door de kanselier onder geheimhouding bewaard te worden.

§ 2 Wanneer er geen Bisschop-coadjutor is of deze verhinderd is, en de lijst waarover in § 1, niet voorhanden is, is het de taak van het consultorencollege [Dit betreft het zogenaamde 'conclaaf' van 2013 dat dus géén écht, formeel Conclaaf was!] een priester te kiezen om het bisdom te besturen.

§ 3 Hij die het bestuur van het bisdom volgens §§ 1 en 2 op zich genomen heeft, dient zo spoedig mogelijk de Heilige Stoel in kennis te stellen van de verhindering van de zetel alsook van het opnemen van zijn taak.

414 Ieder die volgens can. 413 geroepen is om tussentijds de pastorale zorg [Dit betreft dus enkel het ministerium!] te dragen van het bisdom, en alleen voor de tijd dat de zetel verhinderd is, is in de uitoefening van de pastorale zorg van het bisdom [Dit betreft dus enkel het ministerium!] gehouden aan de verplichtingen en bezit de macht, die in het recht aan een diocesaan Administrator toekomen.

Tot slot:

335 Wanneer de zetel van Rome vacant is of geheel en al verhinderd, mag in het bestuur van de Kerk als geheel niets veranderd worden: dan dienen de bijzondere wetten die voor deze omstandigheden uitgevaardigd zijn, in acht genomen te worden.


Met andere woorden, de bepalingen van de Sede Impedita / Verhindering van de zetel komen volledig tegemoet aan de Declaratio van Benedictus XVI in 2013.

Dus: Géén Sede Vacante, maar wél een Sede Impedita.

Er komt dus uiteindelijk een ingenieus anti-usurpatie-plan boven water drijven - een strategische terugtocht - waarmee Paus Benedictus XVI - om de Kerk te verdedigen tégen degenen die haar wilden omvormen tot de sponsor van het vrijmetselaars-globalisme - enkel een leeg-staand - maar géén 'vacant' - hoofdkwartier aantreffen, dat hij blijkbaar heeft overgelaten aan zijn criminele en automatisch geëxcommuniceerde vijanden - Danneels en Bergoglio incluis - van de bekende Maffia van Sankt Gallen, die met behulp van de EU en de VS een staatsgreep tégen hem pleegden. Regime Change: Was Pope Benedict SWIFTed?

Maar, Bergoglio is niet de paus, niet omdat hij een zondaar, een ketter, of een afvallige zou zijn (hetgeen hij allemaal wel degelijk is), maar omdat Paus Benedictus XVI nooit aftrad.Paus Benedictus XVI versus Anti-paus Bergoglio


Van Malachias tot de 'Ratzinger-Code' / Da Malachia al 'Codice Ratzinger'


"De Ratzinger-Code is écht" | "Il Codice Ratzinger è reale"


Klik op de link en zet de ondertiteling/vertaling aan (Tweede knop rechts)

Link:

https://www.youtube.com/watch?v=AHYWgZUGdXo


De Ratzinger-Code - Maffia van Sankt Gallen
Codice Ratzinger - Mafia di San GalloAnti-paus Bergoglio en kingmaker Godfried 'kardinaal' Danneels

Alle kardinalen die voorafgaandelijk aan een conclaaf
afspraken maken over de te kiezen paus
zijn automatisch geëxcommuniceerd!Klik op de link en zet de ondertiteling/vertaling aan (Tweede knop rechts)

Link:

https://www.youtube.com/watch?v=O6mg5RMVces


donderdag 29 december 2022

De onrust in het Vaticaan neemt toe: "Wat gaat er gebeuren na het overlijden van Paus Benedictus XVI?" | Het Vaticaan weigert het draaiboek openbaar te maken

Het Apostolisch Paleis is volledig verduisterd
Eerst en vooral, heb geen angst.

Deze situatie zal worden opgelost, en als dat gebeurt, zal het geweldig zijn. Maar we moeten doorgaan in hoop en gebed. We moeten God danken omdat we hier mogen zijn, en om nu getuige te zijn van deze gebeurtenissen. De grote Heiligen smeekten God om IN ONZE TIJD te mogen leven en te zien WAT WIJ ZIEN, en te beleven wat wij nu meemaken.

Onze-Lieve-Heer houdt van Zijn Heilige Kerk en houdt van ieder van ons, als individu, oneindig veel. Hij probeert niemand te bedriegen of te misleiden. Zijn genade is oneindig en overvloedig in deze dagen - als wij er gebruik van willen maken. Hij zorgt altijd voor een pad voorwaarts, dat zichtbaar en kenbaar is. Maar de schapen hebben nu éénmaal een vrije wil, zoals de Liefde vereist, en wij kunnen ervoor kiezen om ons bij de wolven aan te sluiten of net niet.

Denk aan de Heilige Maagd aan de voet van het Kruis, terwijl haar Goddelijke Zoon werd bespot door degenen die op één lijn stonden met de Duivel. Denk dan eens aan de Heilige Maagd op Stille Zaterdag toen ze de ontluikende Kerk bij elkaar hield in het aangezicht van de dood.


Universi Dominici Gregis

In de apostolische constitutie Universi Dominici Gregis
van 22 februari 1996 werd vastgelegd dat tijdens een sedisvacatie alle hoge functionarissen binnen de Romeinse Curie hun functie verliezen. Bergoglio zou dan als 'hulpbisschop van Rome' ook zijn taken publiekelijk moeten neerleggen, aangezien er vanaf dat ogenblik op géén enkele manier nog sprake kan zijn van gedelegeerde macht, maar alleen van geüsurpeerde macht. Bergoglio wéét nu eenmaal van zichzelf, dat hij géén paus is. Hij staat dus voor een dilemma.


Maar voor nu moeten we voor het volgende bidden:

Als Paus Benedictus XVI sterft terwijl de status quo ongewijzigd blijft, zullen de petities 2 en 4 uiteraard worden gewijzigd om de sedisvacatie van de Petrine Stoel voor het eerst sinds april 2005 weer te geven en zal er gebeden worden voor de zielenrust van Paus Benedictus XVI.

1. dat anti-paus Bergoglio publiekelijk als dusdanig wordt erkend en wordt verwijderd als tegenpaus, en dat het hele Bergogliaanse anti-pontificaat publiekelijk als nietig wordt erkend;

2. dat Paus Benedictus XVI wordt erkend als de ononderbroken, enige, levende Paus sinds zijn verkiezing in april 2005;

3. dat anti-paus Bergoglio zich bekeert, terugkeert naar het Katholieke Geloof, sterft in een staat van genade in de volheid van de tijd, en op een dag de Visio beatifica (Latijn : de zaligende aanschouwing) zal bereiken, namelijk het kennen Gods, door onmiddellijke, geestelijke, bovennatuurlijke aanschouwing (1 Kor 13:12).

4. en dat Paus Benedictus XVI zich bekeert van alles waarvan hij zich moet bekeren, in een staat van genade sterft in de volheid van de tijd en op een dag de Visio beatifica zal bereiken.

Niets minder is voldoende.


Déjà vu - Plus ça change, plus c'est la même chose: Waarom er 2000 jaar geleden ook al twéé hogepriesters waren in Jeruzalem: één legitieme - Annas - en één onwettige - Káifas - die geïnstalleerd werd door... de Romeinse 'Deep State'


Christus voor Káifas door Giotto di Bondone
in de Cappella Scrovegni te Padua (1305 n.Chr.)Ten tijde van het optreden, het lijden, de dood en de opstanding van Onze-Lieve-Heer waren er twéé hogepriesters in de tempel van Jeruzalem: Annas en Káifas.

Zie Lucas Hoofdstuk 3

Luc 3:1  In het vijftiende regeringsjaar van Keizer Tiberius, toen Pontius Pilatus landvoogd was van Judea, Herodes viervorst van Galilea, zijn broer Filippus viervorst van Iturea en het gewest Trachonitis, en Lusánias viervorst van Abilene.
Luc 3:2  onder het hogepriesterschap van Annas en Káifas, kwam Gods Woord tot Johannes, de zoon van Zakarias, in de woestijn.Twéé hogepriesters? Lijkt toch vreemd, niet?


Annas was de wettige hogepriester, als zodanig erkend door de joden. Het Hogepriesterschap was een ambt voor het leven (Klinkt dat niet bekend in de oren?). Annas werd echter afgezet door de Romeinse Deep State, met name door de voorganger van Pontius Pilatus als landvoogd van Judea, Valerius Gratus. Ondanks dat het 'feit' dat Annas door de Romeinse Deep State werd afgezet, bleef Annas echter binnen de muren van de tempel actief en oefende hij invloed uit en werd hij erkend door de vrome joden als de ware hogepriester (Ook dit klinkt bekend in de oren.). Valerius Gratus installeerde na de 'afzetting' van Annas op onwettige wijze Annas' schoonzoon Káifas als de 'nieuwe hogepriester'. Káifas speelde natuurlijk met de Romeinen onder één hoedje en was 100% loyaal aan hen en hun politieke agenda. Káifas had een lange ambtstermijn waarbij hij werd aangehouden als nep-hogepriester ook toen Valerius Gratus werd opgevolgd door Pontius Pilatus.

Bedenk dat het Káifas was die in wezen dreigde Pilatus te laten doden als hij niet instemde met de wens van Káifas om Jezus, de Christus, te doden.

Zie Johannes Hoofdstuk 19

Joh 19:12  Om die reden trachtte Pilatus Hem in vrijheid te stellen. Maar de Joden schreeuwden het uit: Als ge Hem vrijlaat, zijt ge niet keizersgezind. Wie zich voor koning uitgeeft, staat tegen de keizer op.


Pontius Pilatus was niet door Tiberius Caesar aangesteld als landvoogd van Judea, maar door de feitelijke mederegeerder van Tiberius, Lucius Aelius Sejanus. Toen Tiberius vervolgens Sejanus liet vermoorden, bevonden alle mannen die zich in de machtskring van Sejanus hadden bevonden - Pontius Pilatus incluis - zich op glad ijs. Káifas riep tégen Pilatus: "Wij hebben geen andere koning dan Caesar" en "Als je Hem (Jezus) vrijlaat, dan ben je geen vriend van Caesar!". Wat Káifas – die in bed lag met de Romeinse Deep State – aan het doen was, betrof duidelijk een dreigement om Pilatus in Rome aan te klagen en hem van ontrouw aan Tiberius te beschuldigen. Dit zou voor Pilatus en zijn gezin een gewisse dood hebben betekend.

En we zouden ook moeten weten wat het Aramese woord "Abba" betekent. "Abba" betekent "vader". Dus de naam van de moordenaar Barabbas betekent letterlijk "Zoon van de Vader". Dus, Jezus - staande naast Pilatus in de loggia van het paleis van Pilatus - keek neer op de overvolle binnenplaats - op Israël - de historische vertegenwoordiger van de mensheid, geleid door de nep-hogepriester Káifas, en ze schreeuwden met moorddadige haat en woede: "GEEF ONS DE ZOON VAN DE VADER! LAAT ZIJN BLOED OVER ONS EN OP ONZE KINDEREN KOMEN!"

Dus, in het kort, er was ten tijde van het optreden, het lijden, de dood en de opstanding van Onze-Lieve-Heer, een legitieme hogepriester, Annas, die nog steeds in de tempel verblijft, nog steeds wordt erkend door de vrome gelovigen als de échte houder van het levenslange ambt van Hogepriester, die werd afgezet in een complot van de Romeinse Deep State om controle over de Tempel te krijgen en gebruik te maken van een geüsurpeerd pseudo-gezag over de joden in de persoon van een onwettige anti-hogepriester, Káifas, die in bed lag met de Romeinse Deep State en Pilatus als vertegenwoordiger van de Romeinse Deep State afperste om Deicide te plegen.

Hier is een duidelijke parallel tussen de Vicaris van Christus, Paus Benedictus XVI als Annas, en antipaus Jorge Bergoglio als Káifas, die met de Angelsaksische Deep State in bed ligt.

En vreemd genoeg werd deze krankzinnige 'twee hogepriesters'-onzin getolereerd en geaccepteerd door het Sanhedrin, net zoals het College van Kardinalen dit nu tolereert en al bijna tien jaar meegaat met de satanische, Bergogliaanse pseudokerk.

Deze verbluffende parallellen tonen aan, dat de Goddelijke Voorzienigheid, de Kerk leidt en ervoor zorgt dat de dingen uiterst zichtbaar zijn. Ten tweede impliceert dit, dat voor degenen onder ons die dit satanische Anti-pausschap doormaken - terwijl de Ware Paus nog steeds binnen de muren van het Vaticaan woont - de Tweede Komst van Christus - de Parousie -  waarschijnlijk relatief dichtbij is, zoals de mensen in de dagen van de “twee Hogepriesters” ook dichtbij de Verlossing van de mensheid en de Opening van de Poorten van de Hemel stonden door het Eeuwige Offer van God aan God.

Hij zal terugkomen in Glorie, en Zijn Koninkrijk zal geen einde kennen.

Maranatha! Kom, Here Jezus, Kom!

Heer Jezus Christus, ontferm U over ons, over Paus Benedictus XVI en over Uw Heilige Katholieke Kerk waarbuiten geen redding is.

Mystieke Roos, Bid voor ons en onze Paus


Rosa Mystica


woensdag 28 december 2022

Forza, Santità! Sterkte, Uwe Heiligheid!

Paus Benedictus XVI is de grote Weerhouder – de Katechon – uit 2 Th 2


Verwacht U eraan, dat de hel losbarst wanneer de Katechon – de Paus – weg is!
Uit de Tweede brief van de Heilige Apostel Paulus aan de Tessalonicenzen:

2 Th 2:1 Broeders, met betrekking tot de wederkomst van onze Heer Jesus Christus en onze vereniging met Hem, verzoeken we u,
2 Th 2:2 niet zo gemakkelijk uw bezinning te verliezen, en u niet van streek te laten brengen door een geestesuiting, door een woord of door een brief, die van ons heet te komen: alsof de Dag des Heren aanstaande is.
2 Th 2:3 Laat niemand u misleiden, hoe dan ook. Want voordat de afval heeft plaats gehad, en de Man der goddeloosheid is verschenen, het kind der verdoeming,
2 Th 2:4 de tegenstander die zich verheft tegen al wat God of heilig heet, zodat hij zich neerzet in Gods tempel en zich aanstelt als God…..komt de Dag des Heren niet.
2 Th 2:5 Herinnert gij u niet, dat ik u dit gezegd heb, toen ik nog bij u was?
2 Th 2:6 En nu weet gij, wat hem tegenhoudt, zodat hij eerst te zijner tijd zich openbaren zal.
2 Th 2:7 Zeker, het mysterie der ongerechtigheid is reeds aan het werk; maar er is er nog één die het tegenhoudt. Eerst als deze verdwenen zal zijn,
2 Th 2:8 dan zal de Goddeloze verschijnen, die de Heer Jezus zal vernietigen door de adem van Zijn Mond en verlammen door de glans van Zijn Komst;
2 Th 2:9 zijn verschijning zal geschieden als een werk van de Satan, met allerlei valse kracht, tekenen en wonderen,
2 Th 2:10 en met allerlei misdadige misleiding voor hen, die ten verderve gaan, omdat ze de liefde voor de Waarheid niet hebben aangekweekt tot hun redding.
2 Th 2:11 En daarom zendt God hun een kracht ter misleiding, waardoor ze de leugen geloven;
2 Th 2:12 opdat allen zouden veroordeeld worden, die de Waarheid niet hebben geloofd, maar behagen hadden in de ongerechtigheid.
2 Th 2:13 Maar wij, wij moeten God altijd danken voor u, broeders, geliefd door de Heer, omdat God van de aanvang af door heiliging des Geestes en geloof aan de Waarheid u ter zaligheid heeft uitverkoren,
2 Th 2:14 en ook door ons Evangelie u heeft geroepen, om de heerlijkheid te verwerven van Jezus Christus onze Heer.
2 Th 2:15 Daarom broeders, staat pal, en houdt vast aan de overleveringen, die gij geleerd hebt door ons woord of ons schrijven.
2 Th 2:16 Onze Heer Jezus Christus zelf en God onze Vader, die ons heeft liefgehad, en door Zijn Genade eeuwige troost en goede hoop heeft geschonken,
2 Th 2:17 Hij trooste uw harten en make ze sterk in ieder goed werk en goed woord.
Una notte di Natale con Benedetto XVI

Zijne Heiligheid Paus Benedictus XVI bezoekt voor de laatste keer de vernieuwde kerststal op het Sint-Pietersplein te Rome - 31 december 2012

Kerstmis 2017: La crèche provençale | Notre-Dame

maandag 26 december 2022

Gloria in Excelsis Deo | Notre-Dame
Lucas 2:8-14

Nu waren er herders in die streek, die in het open veld overnachtten en hun kudde bewaakten. Eensklaps stond er voor hen een Engel des Heren, en de Glorie des Heren omstraalde hen; een hevige vrees greep hen aan. Maar de Engel sprak tot hen: Vreest niet; want zie, ik verkondig u een grote vreugde, die voor het hele volk is bestemd. Heden is u in de stad van David een Verlosser geboren, Christus de Heer! Dit zal u het teken zijn: ge zult een Kindje vinden, dat in doeken is gewikkeld en in een kribbe ligt. En plotseling was de Engel door een hemelse legerschare omringd; ze loofden God, en zeiden: Glorie aan God in den hogen, en vrede op aarde onder de mensen van Goede Wil!

BREAKING: Auguri a Papa Benedetto XVI; il Papa per Sempre

woensdag 21 december 2022

Een 'Morgenthau-plan' voor Rusland?


De Eerste Wereldoorlog is niet begonnen door de Europese machten (dat wil zeggen de Oostenrijkers, de Duitsers, de Fransen of de Russen), maar de Eerste Wereldoorlog was het gevolg van - net zoals nu in Oekraïne - de machinaties van de Angelsaksen die de continentale machten tégen elkaar uitspeelden. De nederlaag van Rusland daarin was het resultaat van een dubbel verraad van de Angelsaksische elites en de bondgenoten in de Entente, wat leidde tot de catastrofe van de Februari-Revolutie van 1917.

Rusland heeft een hoge prijs betaald voor het verwaarlozen van de lessen uit de geschiedenis en zal zijn eerdere fouten niet nog eens herhalen, en nu niet terugdeinzen en niet halverwege stoppen. Enige tijd geleden bestempelde de opperste socialistische leider Joe Biden de Russische President Poetin als "een moordenaar die geen menselijke ziel heeft". Enige terughoudendheid van Creepy Joe zou echter op zijn plaats geweest zijn, omdat een andere democratische president, namelijk Franklin Roosevelt, een document voor het naoorlogse Duitsland goedkeurde. In het document, dat het 'Morgenthau-plan' wordt genoemd, omdat het geschreven werd door zijn minister van Financiën, de jood Henry Morgenthau Jr., werd opgeroepen tot de totale vernietiging van Duitsland.

Een onderzoek concludeerde, dat het Morgenthau-plan ertoe zou leiden dat tot 25 miljoen Duitsers zouden omkomen van de honger. Nadat het Morgenthau-plan in september 1944 was gepubliceerd, zei de schoonzoon van president Roosevelt, luitenant-kolonel John Boettiger, die in de Verenigde Staten werkte bij het Department of War, dat dankzij het Morgenthau-plan de Amerikaanse troepen vijf weken lang hadden moeten vechten tegen fel Duits verzet om Aken te veroveren. John Boettiger klaagde aan, dat het Morgenthau-plan "wel dertig Duitse divisies waard was". Ondanks dit bleef Morgenthau hardnekkig aan het waanzinnige plan vasthouden. Maar, onmiddellijk nadat president Harry Truman aan de macht was gekomen, nadat president Roosevelt tijdens zijn ambtsperiode stierf, ontsloeg hij Morgenthau. Truman schrapte het Morgenthau-plan, waarna hij het Marshall-plan instelde om Duitsland te redden en Europa weer op te bouwen, maar niet voordat hij toestemming had gegeven voor het laten vallen van twee atoombommen op het reeds verslagen Japanse rijk.

maandag 19 december 2022

O-antifoon | 19 december - O radix JesseO radix Jesse, qui stas in signum populorum, super quem continebunt reges os suum, quem gentes deprecabuntur: veni ad liberandum nos, iam noli tardare.

O wortel van Isai, Gij staat als een vaandel voor de volken opgericht; voor U zullen de koningen sprakeloos staan, U zullen de volken aanroepen; kom, bevrijd ons, wacht niet langer.

donderdag 15 december 2022

dinsdag 13 december 2022

Aanhangers van Paus Benedictus XVI verzamelden op 11 december 2022 in Rome

Op 11 december 2022 vond er onder leiding van Don Alessandro Minutella ('geëxcommuniceerd' door de valse, schismatieke leiding van de 'Conciliaire Kerk') in Rome een bijeenkomst van aanhangers van Paus Benedictus XVI plaats. Terwijl zij hun verstand hebben gebruikt - verlicht door de Genade van de Heilige Geest - om te onderscheiden dat Benedictus XVI de ware Paus is, blijven vele bisschoppen, priesters en gelovigen antipaus Jorge Mario Bergoglio nog steeds als 'paus' zien. Het feit alleen al, dat Jorge Mario Bergoglio een publiekelijke, manifeste en formele ketter is, toont post factum (d.w.z. na zijn veronderstelde 'verkiezing') aan, dat hij een antipaus is omdat een échte Paus géén publiekelijke, manifeste en formele ketter kan zijn.

Het Kerkelijk Recht vereist dat een Paus duidelijk afstand doet van de munus (= functie: het pausschap) voor een geldige afstand van het pausdom. Paus Benedictus XVI deed echter in zijn Decarlatio van februari 2013 géén afstand van de munus. Hij deed afstand van iets anders dan de munus, namelijk van het ministerium (= de publieke uitoefening van het pausschap). Door dit te doen, manifesteerde hij zijn voornemen om de munus te behouden. Daarom bleef Paus Benedictus XVI Paus en is hij nog steeds Paus.

De satanisten denken, dat zij de morele en natuurlijke orde kunnen omverwerpen, door zichzelf tot 'god' uit te roepen. Ze kunnen de zwaartekracht niet oneindig blijven trotseren, hoeveel leugens zij ook vertellen.

Je kunt de Goddelijke Geest in de mens niet uitdoven. De satanisten zullen falen.

Ondertussen moeten we instrumenten in Gods hand blijven. Dit is het doel van ons leven. God heeft ieder van ons een aandeel gegeven in de vervulling van Zijn Plan.


zondag 11 december 2022

Derde Zondag van de Advent 2022


Noë begraaft de doden na de Zondvloed
in de San Maurizio al Monasterio Maggiore | Milaan

Boodschap van Onze-Lieve-Vrouw van Akita, Japan

De derde en laatste boodschap werd Zuster Agnès Sasagawa Katsuko op 13 oktober 1973 gegeven, eveneens door de Stem die van het beeld van de Heilige Maagd kwam:

"Mijn lieve dochter, luister goed naar wat Ik je ga zeggen en geef het door aan je Overste. Zoals Ik het je gezegd heb, gaat de Hemelse Vader, als de mensen geen berouw hebben en zich niet beteren, aan de gehele mensheid een verschrikkelijke kastijding toebrengen. Het zal een straf zijn erger dan de Zondvloed, zoals men er nog nooit een heeft gezien.

Vuur zal van de hemel vallen en een groot deel van de mensheid vernieti­gen; noch de priesters, noch de getrouwen zullen gespaard blijven. De overlevenden zullen zich in een dusdanige diepe droefheid bevinden, dat zij de doden zullen benijden. De enige wapens die u zullen overblijven, zullen de Rozenkrans zijn en het Teken dat de Mensenzoon heeft nage­laten. Bid iedere dag de Rozenkrans voor de Paus, bisschoppen en priesters.

De inwerking van de duivel zal zelfs langzaam doorwerken in de Kerk zo, dat men kardinalen zich zal zien verzetten tegen kardinalen en bisschoppen zal zien opstaan tegen andere bisschoppen.

De priesters die Mij vereren, zullen door hun medebroeders geminacht en bestreden worden. Kerken en altaren zullen worden verwoest. De Kerk zal vol zijn van hen, die compromissen hebben aanvaard. De boze geest zal veel priesters en godgewijde zielen ertoe aanzetten de dienst van de Heer te verlaten. Speciaal tegen de godgewijde zielen zal hij verbeten strijden. Het vooruitzicht van het verlies van talrijke zielen maakt Mij bedroefd. De kelk loopt reeds over, als de zonden in aantal en in ernst toenemen, zal daar weldra geen vergeving meer voor zijn."

zondag 4 december 2022

zondag 27 november 2022

Eerste Zondag van de Advent 2022


De Ark van Noë in de San Maurizio al Monasterio Maggiore | Milaan

Het Evangelie van de Eerste Zondag van de Advent (Matthëus 24:37-44)
klinkt eigenlijk nogal onheilspellend tijdens dit eerste oorlogsjaar.

Jezus roept op tot waakzaamheid.
Hij herinnert de mensen aan de Zondvloed,
want de mensen gingen door met hun dagelijkse bezigheden
en hadden niets in de gaten "totdat de zondvloed kwam en allen verzwolg".

De Heilige Petrus verbond de Zondvloed
met de komende verwoesting van de hele wereld door vuur (2 Petrus 3:5-7).

"Welnu, door hetzelfde woord van God zijn
de huidige hemel en aarde zorgvuldig behouden,
en bewaard voor het vuur tegen de Dag van het Oordeel
en van de ondergang der goddeloze mensen".De Wonderbaarlijke Medaille van de Onbevlekte Ontvangenis, Rue du Bac te Parijs

"Oh Maria, zonder zonde ontvangen, bid voor ons die toevlucht tot u nemen"vrijdag 18 november 2022

De 'Great Reset' beoogt de eliminatie van de (Christelijke) middenklasse


Links: het (beeld van het) Beest uit de zee dat aanbeden wordt.

Rechts: het aanbrengen van het Merkteken van het Beest op het voorhoofd of op de rechterhand.

In het midden: het gehoornde Beest uit de aarde, dat hier in tweeërlei gestalten wordt voorgesteld:
enerzijds dreigt het Beest de man die omkijkt met onthoofding als hij de aanbidding weigert;
anderzijds zorgt het Beest dat de mensen een teken krijgen op hun voorhoofd of op hun rechterhand.

(Illustratie uit het midden van de 13e eeuw)

Er is nu een storm op ons afgekomen.

Alle elementen wijzen duidelijk op een georkestreerde gebeurtenis. Met andere woorden, het kan dus géén 'toeval' zijn. De intentie - het onderliggende plan - lijkt de basis te leggen voor wat we een 'techno-totalitaire digitale donkere eeuw' zouden kunnen noemen. De aanstokers zijn de Club van Rome, de Verenigde Naties en het Wereld Economisch Forum met hun Great Reset. Het betekent de overname van alle eigendom, de gezondheidszorg, de valuta, de mobiliteit (het reizen), de energievoorziening en ons levensonderhoud. Het betekent ook de overname van ons politieke systeem, ons onderwijssysteem, het rechtssysteem, de filosofie en alle religie door middel van leugens, bedrog, psy-ops en indoctrinatie. Politici en religieuze 'leiders' zijn slechts marionetten die gemanipuleerd worden door de financiële elite. Het uiteindelijke resultaat is een zeer grondige herstructurering van de 'democratische' samenleving langs Neo-Vroeg-Middeleeuwse lijnen, een eliminatie van de middenklasse, een tweeledige politieke orde en een vermindering van de wereldbevolking.


De sinistere elementen die de 'techno-totalitaire digitale donkere eeuw' moet bewerkstelligen, zijn:

Het afkondigen van fictieve, virale pandemieën en de officiële reactie daarop – met lockdowns, avondklokken, sociale distantiëring, maskers, quarantaines, medische apartheid – die het openbare leven en de economische structuren van hele naties lam leggen, wat leidde en zal leiden tot verlies van middelen van bestaan, fysieke en psychische ziekte, en stijgende zelfmoordcijfers.

Het verplicht stellen van nieuwe genomische 'vaccins' die massaal slachtoffers zullen veroorzaken, zoals bijvoorbeeld blijkt uit het fenomeen van SADS - Sudden Adult Death Syndrome - dat op de voorgrond trad na de corona-vaccinaties. De stijging van het aantal doodgeboorten kan ook worden toegeschreven aan de vaccins.

De overvloed aan demotiverende factcheckers in de media en op de sociale media en het internet zijn verdere tekenen van het feit dat we in een tijdperk van censuur leven.

Een desastreus 'klimaatbeleid' met koolstofbelastingen, een verbod op kunstmest, het stopzetten van standaard energieproductie, het op de markt brengen van dure en inefficiënte elektrische voertuigen die het elektriciteitsnet dreigen te overbelasten, en de wetgeving van grotendeels onwerkbare en buitensporige groene 'hernieuwbare' energiebronnen gebaseerd op onzekere en gefabriceerde wetenschap en onbetrouwbare computermodellen, waarvan het effect is geweest dat zowel producenten als gewone burgers verarmd zijn, maar dat de échte elite zélf op despotische dispensatie (vb. privéjets, luxe benzine-bolides ook na 2035 etc.) kan blijven rekenen.

De georkestreerde massa-immigratie, de artificiële verstoringen in de toeleveringsketen, de door de overheid (EU) veroorzaakte voedsel- en brandstoftekorten met als gevolg ongebreidelde inflatie. De niet aflatende ondermijning van het traditionele huwelijk. Het van officiële zijde aandringen op voorbehoedsmiddelen, op zogenaamde 'abortusrechten' en euthanasie. De focus op feminisme en het nastreven van zogenaamde 'LGBTQ+rechten', de promotie van 'niet-binaire' gender-categorieën, transgender- en seksuele-indoctrinatie van kleuters en minderjarigen, waardoor een groeiende cohorte van mensen ontstaat die zich niet meer kunnen voortplanten.

De voorgestelde oprichting van een geldloze, digitale economie en de introductie van digitale ID's met als doel om een sociaal kredietsysteem naar Chinees model tot stand te brengen, waardoor het individu persoonlijke vrijheid en discretionaire keuze wordt ontnomen.

Het initiëren van proxy-oorlogen door de NATO - zoals in Irak, Afghanistan, Libië, Syrië en in Oekraïne waar de VS onophoudelijk Rusland bedreigt en bestookt - wat verder resulteert in verlammende vormen van materiële schaarste en economische verliezen door het opwerpen van allerlei barrières door middel van 'sancties', met als gevolg een duizelingwekkende inflatie, en honderdduizenden of zelfs miljoenen doden.

Al deze factoren doen zich tegelijkertijd voor, dat wil zeggen, het zijn de componenten van de 'perfecte storm' die de wereldgemeenschap - of beter gezegd, de gemeenschap van Westerse naties met hun oorlogszuchtige politieke elites - teistert. Beschavingsstaten zoals Rusland, China en India zijn grotendeels immuun voor deze gecoördineerde, satanische aanval op de bevolking die hoofdzakelijk het Collectieve Westen treft.

Men kan niet op geloofwaardige wijze ontkennen, dat er een bewust doel bestaat achter zo'n duidelijke aaneenschakeling van gelijktijdige gebeurtenissen. Hierbij wordt een nieuwe en reductionistische wereldorde én een bevolkingsafname in elke betekenis van het woord door de elites aan de respectievelijke bevolkingen opgelegd. De 'liberale' schijnbeschaving van het Westen zal worden vervangen door een antikapitalistische wereldwijde staatsgreep ten gunste van een totalitaire heersende klasse. Inderdaad, om de metafoor te veranderen, wat op handen is, is een soort massale uitstervingsgebeurtenis op het niveau van de staat, de cultuur, de beschaving en de religie. Het is een soort gefabriceerde, ideologische asteroïde of planeetmoordenaar die rond de aarde cirkelt en doelbewust de oorlog aan God en Zijn Schepping heeft verklaard.

De volledige satanische overname van dé realiteit - van ons denken, van onze emoties, van ons handelen - zal gesymboliseerd worden door het Merkteken van het Beest, een teken dat op een groot deel van de mensheid zal worden aangebracht. Het bedoelde Beest is een politiek systeem én een zekere mens. Het hoofd van dat systeem wordt 'het Beest uit de zee' of kortweg 'het Beest' genoemd. Een andere menselijke figuur, 'het Beest uit de aarde' is een valse profeet, die met het eerste Beest samenwerkt, en maakt dat de mensen het merkteken ontvangen. Zij die het Beest en zijn beeld aanbidden en het merkteken van het Beest ontvangen, zullen de toorn van God ontvangen, gepijnigd worden in de hel waar zij zonder rust zullen zijn (Openbaring 14:9-11).

De Heiligen echter zullen het merkteken van het Beest weigeren. Die weigering is echter niet gemakkelijk, gezien de nadelige gevolgen. Het vergt een diepgaande geestelijke strijd. Hun weigering spruit voort uit hun trouw aan God en hun volharding in de Waarheid en het Goede. Hun weigering zal echter niet zonder gevolgen blijven. De weigeraars halen zich eerst en vooral een economische boycot op de hals. Het merkteken is het middel om deze boycot uit te voeren. Want zonder merkteken zijn geen economische transacties mogelijk: zonder het merkteken kun je niet kopen of verkopen en dreigt men om te komen van honger en dorst. Het betreft de eliminatie van de Heiligen. De volhardende zielen van hen die om het getuigenis van Jezus Christus en om het Woord van God gedood worden - en die het merkteken van het Beest dus niet ontvangen hebben - zullen echter weer tot leven worden gewekt en in de Regering van Christus delen.


Uit de Heilige Schrift:

Openbaring 13:16-17 En aan allen, kleinen en groten, aan rijken en armen, aan vrijen en slaven laat het Beest een merkteken geven op rechterhand of voorhoofd, zodat niemand kan kopen of verkopen, zo hij dat teken niet draagt, de naam van het Beest of het getal van zijn naam.

Openbaring 14:12 Hier geldt slechts het geduld der Heiligen die de Geboden van God en het Geloof in Jezus bewaren!

Openbaring 20:4 Ook zag ik de zielen van hen, die om de getuigenis van Jezus en om het Woord van God waren onthoofd, die het Beest noch zijn beeld hadden aanbeden, en het teken niet hadden aanvaard op hun voorhoofd en hand. En ze leefden en heersten met Christus, duizend jaar lang.


Johannes op Patmos (Hans Memling - 1479)

woensdag 16 november 2022

Due ore fa al Mater Ecclesiæ... il nostro Santo in terra sta bene!

Twee uur geleden in Mater Ecclesiæ... onze Heilige op aarde maakt het goed!


Paus Benedictus XVI met Mgr. Ludwig Schick - Aartsbisschop-emeritus van Bamberg

woensdag 2 november 2022

Op 2 november - Allerzielen - daags na het Hoogfeest van Allerheiligen bidt de Katholieke Kerk voor alle overledenen die nog niet bij God in de hemel zijn


Het woord 'Allerzielen' is afgeleid van 'gedachtenis aller zielen'.
Na de dood van een mens gaan de zielen ofwel naar de Hemel,
het Vagevuur of de Hel. In één van deze drie bovennatuurlijke
oorden wachten alle zielen op de 'jongste dag'.

De zielen in het Vagevuur zijn van de eeuwige verdoemenis gered,
maar moeten nog van hun onvolkomenheden worden gezuiverd om
Gods licht te kunnen verdragen. De viering van Allerzielen is bedoeld
om dit louteringsproces te ondersteunen. Door gebed en Heilige Missen
helpen de levenden de overledenen om hun uiteindelijke bestemming
te bereiken: eeuwig gelukkig zijn bij God.Aflaten voor de doden op 2 november


Volle aflaat alleen van toepassing op de zielen in het Vagevuur
elke keer dat u een kerk of openbare kapel bezoekt
en reciteert 6 Pater-Ave-Gloria
(S. C. S. Officii, 25 iun. 1914 et 14 dee. 1916;
S. Paen. Ap., 5 iul. 1930 et 2 ian. 1939
).dinsdag 1 november 2022

Hoogfeest van Allerheiligen

Op 1 november eert de Katholieke Kerk met één feest alle bekende en onbekende Heiligen, of ze nu officieel heilig verklaard zijn of nietHeiligen zijn alle personen die in het Hiernamaals bij God zijn. Zij zijn
“de bemiddelaars voor de biddende Kerk op aarde, voorsprekers voor hun
strijdende en lijdende broeders en zusters”, zoals in het Getijdengebed
wordt gezegd. Volgens de Katholieke Leer moeten de Heiligen geëerd worden
omdat zij als het ware een venster zijn op de Heiligheid van God.

Alleluia Venite Ad Me

Litany of the Saints

Op 1 november 1950 kondigde Paus Pius XII in de Basiliek van Sint-Pieter te Rome het dogma van de Tenhemelopneming van de Heilige Maagd Maria af


"De Onbevlekte Moeder Gods altijd Maagd Maria
is na het voltooien van haar aardse levensbaan
met lichaam en ziel tot de hemelglorie opgenomen."

Regina sanctorum omnium, ora pro nobis.

Omnes Sancti et Sanctæ Dei,
intercedite pro nobis.zaterdag 15 oktober 2022

De Heilige Theresia van Ávila

Rome, Santa Maria della Vittoria, Cappella Cornaro


De Heilige Theresia van Ávila
- ook bekend als Santa Teresa de Jesús -
is één van de beroemdste mystici onder de Katholieke Heiligen.

Haar feestdag is jaarlijks op 15 oktober,
eveneens de eerste dag van de Gregoriaanse kalender,
die in dezelfde maand werd ingevoerd dat ze stierf,
al overleed ze feitelijk op de laatste dag van de
Juliaanse kalender, want op donderdag 4 oktober
volgde vrijdag 15 oktober 1582.


Processie van de Heilige Theresia en de Heilige Arm in Alba de Tormes

vrijdag 14 oktober 2022

Boodschap van Paus Pius XII | 20 februari 1949


Aan de Katholieken van Rome en de wereld | Ai Cattolici di Roma e del Mondo

"De Paus heeft goddelijke beloften; ondanks zijn menselijke zwakheid
is hij onoverwinnelijk en onwankelbaar; heraut van de Waarheid
en de Gerechtigheid, het principe van de eenheid van de Kerk,
zijn stem hekelt dwalingen, afgoderij, bijgeloof, veroordeelt
ongerechtigheid, doet liefhebben de liefdadigheid en de deugden."

"Il Papa ha le promesse divine; pur nella sua umana debolezza,
è invincibile e incrollabile; annunziatore della Verità e della Giustizia,
principio della unità della Chiesa, la sua voce denunzia gli errori,
le idolatrie, le superstizioni, condanna le iniquità, fa amare la carità e le virtù."zondag 9 oktober 2022

Op 9 oktober 1958 sloot Paus Pius XII - Eugenio Maria Giuseppe Giovanni Pacelli - 'Pastor Angelicus' en 'Defensor Civitatis' - de beschermer van het volk tégen de politieke en ambtelijke willekeur van de staat - zijn aardse leven af


"In het openbaar wilde mijn oom er altijd perfect uitzien, zoals een vorst,
want hij vertegenwoordigde de Kerk. Hij voelde zich werkelijk geroepen
om met opperste waardigheid zijn ambt te bekleden. Maar, persoonlijk
was hij echt heel arm. Na zijn dood kwamen we erachter, dat hij slechts
drie hemden had en twee paar schoenen die hij voortdurend liet repareren.
In de oorlogsjaren gaf hij de armen alles wat hij had, al het geld dat hij kreeg,
schonk hij weg. Tijdens de oorlog liet hij zijn appartement niet verwarmen,
dronk hij geen koffie en at hij weinig. Toen hij stierf, liet hij aan niemand iets
achter omdat hij niets bezat. Hij woonde in een eenvoudige kamer en sliep
en stierf op een ijzeren bed." (Giulio Pacelli - neef van Paus Pius XII)De stoffelijke resten van Paus Pius XII gekleed in de koorgewaden en liggend op zijn sterfbed in het Palazzo Pontificio te Castel Gandolfo, 9 oktober 1958


De Monseigneurs Federico Callori di Vignale, Maestro di Camera,
en Mario Nasalli Rocca di Corneliano, Cameriere Segreto, waken bij het sterfbed


vrijdag 30 september 2022

Vandaag noemde Vladimir Poetin de 'leiders' van het Westen "satanisten"


De strijd tégen de Satan is van de Heer...
maar jij bent de soldaat!
1. De President van Rusland Vladimir Poetin vanuit de Sint-Joris-zaal in het Kremlin:

"Het huidige neokoloniale model is uiteindelijk ten dode opgeschreven. De Westerse elites zijn niet geïnteresseerd in het natuurlijke recht van miljarden mensen en zijn al overgegaan tot de radicale ontkenning van alle morele, religieuze en gezinswaarden."

"Willen wij hier in ons land ook "een ouder nummer één, een ouder nummer twee en een ouder nummer drie" in plaats van "een moeder" en "een vader"? Willen wij dat onze scholen aan onze kinderen, vanaf hun eerste dagen op school, perversies opleggen die leiden tot degeneratie en uitsterving? Willen wij de ideeën in hun hoofd drammen, dat er naast vrouwen en mannen ook nog bepaalde 'andere' geslachten bestaan en hen daartoe geslachtsveranderende chirurgie aanbieden? Is dat wat wij willen voor ons land en onze kinderen? Dit is voor ons allemaal onaanvaardbaar. Wij hebben zélf een andere toekomst."

"Laat mij herhalen, dat de dictatuur van de Westerse elites zich richt op alle samenlevingen, inclusief de burgers van de Westerse landen zélf. Dit is een uitdaging voor iedereen. Dit volledig afstand doen van wat het betekent om mens te zijn, de omverwerping van het Geloof en de traditionele waarden en de onderdrukking van de vrijheid beginnen te lijken op een "religie in omgekeerde richting" - het is puur satanisme. Jezus Christus ontmaskerde valse messiassen en zei in de Bergrede: "Aan hun vruchten zult u hen kennen". Deze giftige vruchten zijn voor de mensen al duidelijk zichtbaar, en niet alleen in ons land, maar ook in andere landen, ook voor veel mensen in het Westen zélf."


2. Pas dit toe op de Vlaamse bastaard-bisschoppen en het is meteen duidelijk, dat zij de hoger beschreven anti-religie van de Westerse elites volledig onderschrijven. Ook de Vlaamse bastaard-bisschoppen zijn net zoals hun meesters duivelaanbidders!


De Vlaamse afdeling van de Synagoge van Satan
- Koen Vanhoutte, Patrick Hoogmartens, Jozef De Kesel, Johan Bonny,
Lode Van Hecke, Jean Kockerols & Lode Aerts -
maakt een vuist tégen de Kerk


3. Of zoals Aartsbisschop Carlo Maria Viganò het op 21 september 2022 verwoordde:


"Met grote ergernis voor het heil van de zielen en de eer van de Kerk van Christus, heeft een deel van de Bisschoppenconferentie van België een ritus goedgekeurd en gepubliceerd voor de “zegen” van homoseksuele verbintenissen, schaamteloos in strijd met de onveranderlijke Leer van het Katholiek Magisterium, die zulke verbintenissen als “intrinsiek pervers” beschouwt en die hen als zodanig niet alleen niet kan zegenen, maar ze eerder moet veroordelen als in strijd met de natuurlijke morele wet." [Merk op dat élke beslissing van een bisschoppenconferentie de goedkeuring van Rome moet krijgen. In feite is er dan ook niets beslist. En Rome heeft een dergelijke ritus al vaker veroordeeld. De Vlaamse Bastaard-bisschoppen zijn dan eerst en vooral ook opstandelingen die rebelleren tégen de Wil van God.]

"Het is nu zonder twijfel duidelijk dat het absoluut onmogelijk is om de leer van het Evangelie te verzoenen met de afwijkingen van deze ketters die misbruik maken van hun macht en gezag als herders en het gebruiken voor het tegenovergestelde doel waarvoor Christus de Heilige Hiërarchie heeft ingesteld in de Kerk."4. De strijd die gevoerd moet worden, is in de eerste plaats metafysisch van aard!

De strijd tégen de duivel bestaat er eerst en vooral in om God te erkennen, want zonder God zijn alle concepten van goed en kwaad slechts een kwestie van opinie. En zonder een basis voor moraliteit bestaat er niet zoiets als zonde. En geen zonde betekent, dat er geen goddelijk Oordeel te vrezen valt en dat er ook geen behoefte is aan een Redder, Jezus Christus.

Het laatste is net wat de Vlaamse afdeling van de Synagoge van Satan zichzelf wijsmaakt.

De gelovigen in Vlaanderen worden door de Bastaard-bisschoppen doelgericht misleid.

D
e Bastaard-bisschoppen zijn lakeien in dienst van de Satan die uw ziel wil roven.

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer

2 Timoteüs 2:3 Neem ook uw aandeel in het lijden als een goed krijgsknecht van Christus Jezus

2 Timoteüs 2:3  Neem ook uw aandeel in het lijden als een goed krijgsknecht van Christus Jezus
-------- “Wij zijn de zonen van de Kruisvaarders en we zullen niet terugdeinzen voor de zonen van Voltaire.” -------- -------- “We are the sons of the Crusaders and we shall not recoil before the sons of Voltaire.” ------------------------- -------- “Noi siamo i figli dei Crociati e non indietreggeremo davanti ai figli di Voltaire!” ---------------------------------