BREAKING NEWS

News Ticker --- 31-12-2022 SEDE VACANTE 31 DECEMBER 2022 --- Einde berichten ---

zondag 25 maart 2012

¡Viva Cristo Rey!

Paus Benedictus XVI droeg zondag de Heilige Mis op voor naar schatting 700.000 gelovigen in een groot park nabij de stad Leon (Mexico), in de schaduw van het standbeeld van Cristo Rey (Christus-Koning). Het standbeeld herdenkt de slachtoffers van de Cristero-opstand (1926-1929).

De Paus zei dat gelovigen hun hoop niet op eigen inspanningen moeten stellen, maar op God: “Menselijke strategieën volstaan niet om ons te redden. Wij moeten onze hoop stellen op Hij die ons leven ten volle kan geven.” De Paus verwees naar Juan Diego, de eenvoudige indiaan aan wie Onze-Lieve-Vrouw van Guadelupe, de nationale patrones van Mexico, verscheen en hij sprak zijn vreugde uit omdat hij het monument van Christus-Koning kon bezoeken, dat zo belangrijk is voor het Mexicaanse volk.
zaterdag 17 maart 2012

Lofprijzing van God

Uit de brief van de Heilige Apostel Paulus aan de Romeinen 11

[33] O onpeilbare rijkdom van Gods wijsheid en kennis! Hoe ondoorgrondelijk zijn Zijn beslissingen, hoe onnaspeurlijk Zijn wegen! [34] Wie kent de gedachte van de Heer? Wie is Zijn raadsman geweest? [35] Wie kan vergoeding eisen voor wat hij God heeft gegeven? [36] Want uit Hem en door Hem en voor Hem zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid tot in eeuwigheid! Amen.

Rom 11,33-36

De onvergelijkbare God

[12] Wie heeft het water gepeild met de palm van zijn hand
en de hemel met zijn hand gemeten,
wie heeft in een maatje het stof van de aarde afgepast,
de bergen in een weegschaal gelegd,
en de heuvels in een balans afgewogen?
[13] Wie kan de Geest van de Heer ordenen,
en wie heeft Hem raad en onderricht gegeven?
[14] Met wie heeft Hij beraadslaagd om inzicht te krijgen,
om de weg van het recht te weten,
om de weg van het inzicht te verstaan?
[15] Zie, de volken zijn niet meer dan een druppel aan een emmer,
en betekenen zo weinig als een stofje op de weegschaal;
zie, de eilanden weegt Hij als poeder.
[16] De Libanon levert geen brandhout genoeg,
en niet genoeg dieren voor een offer aan Hem.
[17] Alle volken zijn niets in zijn ogen,
minder dan nul en nietigheid zijn zij voor Hem.
[18] Met wie zou u God vergelijken
en welke voorstelling zou u van Hem maken?
[19] Een vakman giet een beeld,
een smid beslaat het met goud,
en smeedt ketens van zilver.
[20] Wie een offerbeeld wil maken,
kiest een stuk hout zonder molm;
zoekt een vakman met ervaring
die het beeld kan vastzetten, zodat het niet wankelt.
[21] Weet u het dan niet? Hoort u het soms niet?
Werd het u niet verteld vanaf het begin?
Hebt u het niet begrepen vanaf de vestiging van de wereld?
[22] Hij troont op het gewelf dat de aarde overspant,
Hij, voor wie de bewoners als sprinkhanen zijn;
Hij spreidt de hemelen uit als een sluier,
en spant ze als een tent waarin men wonen kan,
[23] Hij maakt notabelen tot niets,
de rechters van deze aarde maakt Hij tot een nietigheid.
[24] Zij zijn ternauwernood geplant, ternauwernood gezaaid,
ternauwernood is hun stam in de aarde geworteld,
of Hij blaast over hen heen en ze verdorren,
en een stormwind neemt hen op alsof ze kaf zijn.
[25] ‘Met wie wilt u Mij vergelijken,
met wie kunt u Mij gelijkstellen?’ zegt de Heilige.
[26] Sla uw ogen op naar omhoog en kijk: wie heeft dat alles geschapen?
Hij die hun legertroepen voltallig laat uitrukken en ze allemaal bij naam roept;
zó groot is zijn macht, zó geweldig zijn kracht, dat er niet één ontbreekt.
[27] Waarom zegt u, Jakob, en u, Israël:
‘Mijn weg is verborgen voor de Heer,
en wat mijn recht is, ontgaat mijn God.’
[28] Weet u het niet of hebt u het niet gehoord?
De Heer is een God van eeuwigheid,
Hij heeft de verste hoeken van de aarde geschapen.
Hij wordt niet moe noch uitgeput, zijn inzicht is niet te doorgronden.
[29] Hij geeft de vermoeide weer kracht,
en de onvermogende een overvloed aan macht.
[30] Ook wie jong, is wordt moe en raakt uitgeput,
en jonge mannen kunnen zeker bezwijken,
[31] maar zij die hopen op de Heer, vernieuwen hun kracht
en slaan hun vleugels uit als adelaars;
zij lopen en worden niet moe,
zij rennen en raken niet uitgeput.

Js 40,12-31

De Wijsheid van God

[6] Over wijsheid spreken wij wel onder de ingewijden, maar dat is niet de wijsheid van deze wereld of van de machten van deze wereld, die onttroond zullen worden. [7] Maar wij verkondigen Gods geheimnisvolle wijsheid, het verborgen plan dat door God van alle eeuwigheid af is ontworpen, en bestemd is voor onze verheerlijking. [8] Geen van de machten van deze wereld heeft ervan geweten. Als zij ervan geweten hadden, zouden zij de Heer der heerlijkheid niet gekruisigd hebben. [9] Hierover zegt de Schrift: Wat geen oog heeft gezien, geen oor heeft gehoord, wat in geen mensenhart is opgekomen, dat heeft God bereid voor wie Hem liefhebben. [10] Ons heeft God dat geopenbaard door de Geest. Want de Geest doorgrondt alles, zelfs de diepste geheimen van God. [11] Wie van ons mensen kent iemands wezen? Alleen zijn eigen geest. Zo kent alleen de Geest van God het wezen van God. [12] Wij hebben niet de geest van de wereld ontvangen, maar de Geest die van God komt. Zo weten wij alles wat God ons in zijn genade gegeven heeft. [13] En daarover spreken wij, geestelijke gaven uitleggend aan geestelijke mensen, met woorden die ons niet door menselijke wijsheid maar door de Geest zijn geleerd. [14] Van nature aanvaardt de mens niet wat komt van de Geest van God; het is dwaasheid voor hem, hij kan het niet vatten, want het kan alleen beoordeeld worden in het licht van de Geest. [15] Een geestelijk mens kan alles beoordelen, maar over hem oordeelt niemand. [16] Wie kent de gezindheid van de Heer? Wie kan Hem raad geven? Wij echter hebben de gezindheid van Christus.

1 Kor 2,6-16

maandag 12 maart 2012

Litanie van het Heilig AanschijnPsalmen 80

[4] Breng ons herstel, o God,
laat Uw Aanschijn oplichten en wij zijn gered.Litanie van het Heilig Aanschijn

Heer, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.
Heer, ontferm u over ons.
Christus, aanhoor ons.
Christus, verhoor ons.
God, hemelse Vader, ontferm U over ons.
God Zoon, verlosser van de wereld, ontferm U over ons.
God Heilige Geest, ontferm U over ons.
Heilige Drievuldigheid, een God, ontferm U over ons.

Jezus, Wiens aanbiddelijk Aangezicht bedroefd werd bij het zien van Jeruzalem en weende over deze ondankbare stad, ontferm U over ons.
Jezus, Wiens aanbiddelijk Aangezicht in de Hof van Olijven naar de aarde gebogen was onder de last van onze zonden, ontferm ...
Jezus, Wiens aanbiddelijk Aangezicht baadde in bloedig zweet,
Jezus, Wiens aanbiddelijk Aangezicht werd gekust door Judas, de verrader,
Jezus, door de macht van uw aanbiddelijk Aangezicht werden de soldaten tegen de grond geworpen in de Hof van Olijven,
Jezus, Wiens aanbiddelijk Aangezicht werd besmeurd met speeksel en gewond door slagen,
Jezus, Wiens aanbiddelijk Aangezicht geslagen werd door een knecht, bespot door vijanden en ontwijd door hun kwaadwillige handen,
Jezus, de goddelijke blik van uw aanbiddelijk Aangezicht wondde Petrus’ hart met liefde en berouw,
Jezus, Wiens aanbiddelijk Aangezicht werd vernederd ten overstaan van de overheden van Jeruzalem,
Jezus, Wiens aanbiddelijk Aangezicht zijn blijmoedige kalmte bewaarde, toen Pilatus het doodvonnis uitsprak,
Jezus, van Wiens aanbiddelijk Aangezicht het voorhoofd gekroond werd met doornen,
Jezus, Wiens aanbiddelijk Aangezicht bedekt was met zweet en bloed en tegen de grond gevallen onder het kruis,
Jezus, Wiens aanbiddelijk Aangezicht door Veronica werd afgedroogd op de weg naar Calvarië,
Jezus, Wiens aanbiddelijk Aangezicht opgeheven was aan het folterende kruis,
Jezus, van Wiens aanbiddelijk Aangezicht de ogen tranen stortten van bloed,
Jezus, van Wiens aanbiddelijk Aangezicht de mond gefolterd werd met gal en azijn,
Jezus, aanbiddelijk Aangezicht, Wiens haren en baard werden uitgerukt door wrede beulen,
Jezus, Wiens aanbiddelijk Aangezicht misvormd werd als dat van een melaatse,
Jezus, van Wiens aanbiddelijk Aangezicht de onvergelijkelijke schoonheid misvormd werd door de zonden van de wereld,
Jezus, Wiens aanbiddelijk Aangezicht werd overschaduwd door de rouwvolle schaduwen van de dood,
Jezus, Wiens aanbiddelijk Aangezicht werd gewassen, gezalfd en in een lijkwade gewikkeld door Maria en de heilige vrouwen,
Jezus, Wiens aanbiddelijk Aangezicht te rusten werd gelegd in het graf,
Jezus, Wiens aanbiddelijk Aangezicht schitterde van schoonheid op de dag van uw verrijzenis,
Jezus, Wiens aanbiddelijk Aangezicht straalde van glorie op de dag van uw hemelvaart,
Jezus, Wiens aanbiddelijk Aangezicht verborgen is in het Allerheiligste Sacrament,
Jezus, Wiens aanbiddelijk Aangezicht zal verschijnen op de wolken aan het einde van de wereld met grote macht en majesteit,
Jezus, Wiens aanbiddelijk Aangezicht de schrik zal zijn voor de zondaars,
Jezus, Wiens aanbiddelijk Aangezicht de vreugde is van de rechtvaardigen in de hemel,
Jezus, Wiens aanbiddelijk Aangezicht onze liefde, kracht en vreugde is hier op aarde,
Jezus, Wiens aanbiddelijk Aangezicht voor ons de bron is, waaruit de kennis van uw wezen opbloeit,
Jezus, Wiens aanbiddelijk Aangezicht onze Enige is en ons Al,

Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld,spaar ons, Heer.
Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld, verhoor ons, Heer.
Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld, ontferm U over ons.
Christus, aanhoor ons.
Christus, verhoor ons.
Heer, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

O Heer, toon ons Uw Aanschijn;
En wij zullen gered worden.


Laat ons bidden:
Wij smeken U, almachtige en barmhartige God, geef ons en allen die eer brengen aan het Aanschijn van Uw veelgeliefde Zoon, dat misvormd werd door onze zonden, genade dit Heilig Aanschijn te aanschouwen in de glorie van Zijn Majesteit. Door Christus onze Heer. Amen.

vrijdag 9 maart 2012

Aartsbisschop Carlo Kardinaal Caffarra van Bologna veroordeelt de godslasteringen van Romeo Castellucci

Aan de vooravond van de opvoering van het godslasterlijke spektakel "Sul concetto di volto del figlio di Dio" van Romeo Castellucci, heeft Carlo Kardinaal Caffarra, Aartsbisschop van Bologna, een persbericht verspreid.

De woorden van de Kardinaal zijn duidelijk en ondubbelzinnig en een voorbeeld voor vele Europese bisschoppen, die vaak inert en stom blijven naar aanleiding van aanvallen op het Katholieke Geloof, en die zich soms zelfs op domme wijze vernederen door de verdediging van de godslasteraars op zich te nemen!


INTEGRAAL PERSBERICHT

In verband met het spektakel "Sul concetto di volto nel figlio di Dio" dat beledigend is voor de persoon van Christus en dat de religieuze gevoelens van Katholieken kwetst, en dat als volgende geprogrammeerd staat in Casalecchio di Reno, laat de Kardinaal Aartsbisschop het volgende weten:

Sinds de belediging van zijn Moeder, naar aanleiding van een uitnodiging van onze stad enkele jaren geleden, zal er nu een theatervoorstelling plaatshebben die objectief godslasterlijk is ten aanzien van Jezus en Zijn Heilig Aanschijn.

Wij zijn verontwaardigd en bedroefd, als burgers en gelovigen. Als burgers zien we dat de uitoefening van de vrijheid van meningsuiting, zelfs uit louter respect, geen halt meer houdt voor de gevoeligheden van de anderen. Als gelovigen zien we hoe het Heilig Aanschijn van Christus - dat de engelen aanschouwen - in deze show onwaardig, beledigend, objectief lasterlijk en heiligschennend wordt behandeld. Heiligschennis is de onwaardige behandeling van de heilige symbolen, evenals godslastering ook heilige beelden betreft.

Dit doet denken aan de woorden van de Heilige Schrift: "Omdat zij de kennis hebben verworpen en de vrees voor de HEER niet hebben verkozen, [...] daarom zullen ze de vruchten eten van hun gedrag en hun bekomst krijgen van hun plannen [Spr 1,29.31].

God blijft ons barmhartigheid schenken, zelfs als we het grootste geschenk dat we hebben, verachten: Zijn Eniggeboren Zoon.

"Geminacht en gemeden werd Hij door de mensen, man van smarten, met ziekte vertrouwd,
een mens die zijn gezicht voor ons verbergt, door ons geminacht en als niet de moeite waard beschouwd. " [Jes 53,3]. Christus daalde af in bittere diepte van het menselijk leed, alsof God ons heeft willen testen met de harde beproevingen van het leven. Maar Hij heeft ons hoop gegeven, en ons willen terugbrengen naar onze oorspronkelijke waarheid en schoonheid.

"Heilig Aanschijn van Christus, het licht dat de duisternis van twijfel en verdriet heeft verdreven, een leven dat voor altijd de macht van het kwaad en de dood heeft verslagen... Maak ons ​​in deze wereld pelgrims van God, die dorsten naar het oneindige licht." [Benedictus XVI].

Ik weet zeker dat de gelovigen van Casalecchio samen met hun priesters fors en vereend zullen reageren tegen dit blasfemische toneelstuk!

Ik vraag de priesters van Casalecchio, na het celebreren van de Heilige Missen op vrijdag en zaterdag, een gebed van eerherstel uit te spreken, in de vorm en wijze die zij het meest geschikt achten. Ook mag de viering van een Heilige Mis "voor de vergeving van zonden" niet uitgesloten worden.

En moge God zich over ons ontfermen!

Bologna, 16 februari 2012

+ Kardinaal Carlo Caffarra

Aartsbisschop


VLAAMSE BISSCHOPPEN,

DIT ZIJN NOU EENS DE WOORDEN VAN EEN KATHOLIEKE BISSCHOP!!!

woensdag 7 maart 2012

Wij luisteren naar U!

Anoniem zei:

"De publieke opinie is altijd, van nature, het gevolg van misleiding, van desinformatie. De waarheid is nooit de hele waarheid, maar altijd een gedeeltelijke die aangepast is aan wat men op een gegeven moment wil horen. De media zijn dus verraderlijk. Men moet tussen de regels door zien te raden wat er werkelijk aan de hand is. Dappere journalisten of onderzoekers die tot de kern van een zaak doordringen, lopen het risico hun baan te verliezen, of erger. Mensen willen de waarheid niet. Ze willen evenmin de aperte leugen. Ze willen leugens die de schijn van waarheid hebben."

maandag 5 maart 2012

donderdag 1 maart 2012

Anoniem zei:

"Als moeder heb ik tijdens mijn zwangerschappen dit "eugenistisch" fenomeen aan de lijve kunnen ondervinden. Tegenwoordig zijn prenatale diagnosen met het oog op een mogelijke zwangerschapsafbreking een routinezaak, waarvan de ethische gevolgen niet met de ouders worden besproken. Men gaat er gewoon van uit, dat alle ouders deze "kwaliteitscontrole" wensen."

"Toen de trippel test (berekening van de kans op down syndroom) bij mijn jongste dochter tegenviel, moest ik hard aandringen om geen gevaarlijke vruchtwaterpunctie te ondergaan. De gynaecoloog begreep niet waarom ik ook openstond voor een kind met Down. Ik kon mijn kind echter al voelen en wou niet geconfronteerd worden met een keuze tussen leven een dood. Als mijn kind Down had, was ik bereid deze realiteit onder ogen te zien en de gevolgen ervan te dragen. Gelukkig had ik de steun van mijn man en onze gemeenschappelijke christelijke waarden. De ganse zwangerschap hebben we bang afgewacht op de uiteindelijke afloop, maar kregen gelukkig een gezonde dochter erbij!"

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer

2 Timoteüs 2:3 Neem ook uw aandeel in het lijden als een goed krijgsknecht van Christus Jezus

2 Timoteüs 2:3  Neem ook uw aandeel in het lijden als een goed krijgsknecht van Christus Jezus
-------- “Wij zijn de zonen van de Kruisvaarders en we zullen niet terugdeinzen voor de zonen van Voltaire.” -------- -------- “We are the sons of the Crusaders and we shall not recoil before the sons of Voltaire.” ------------------------- -------- “Noi siamo i figli dei Crociati e non indietreggeremo davanti ai figli di Voltaire!” ---------------------------------