BREAKING NEWS

News Ticker --- 31-12-2022 SEDE VACANTE 31 DECEMBER 2022 --- Einde berichten ---

dinsdag 30 april 2013

De Raad van Bisschoppenconferenties in Europa (CCEE) betuigt, naar aanleiding van het 'Femen'-incident, zijn solidariteit met Aartsbisschop André-Joseph Léonard

Kardinaal Pèter Erdö, aartsbisschop van Esztergom-Boedapest en voorzitter van de Raad van Bisschoppenconferenties in Europa (CCEE), heeft namens de raad een brief laten bezorgen aan aartsbisschop André-Joseph Léonard van Mechelen-Brussel naar aanleiding van het incident met het kwartet van Femen in de ULB afgelopen week. De CCEE laakt daarin het gebrek aan religieuze verdraagzaamheid van de actievoersters en betuigt zijn “welgemeende empathie en solidariteit” aan het adres van de aartsbisschop. De raad veroordeelt deze agressieve vorm van religieuze intolerantie en onderstreept dat ze de reactie van de bisschoppenconferentie van België volledig onderschrijft. In een persbericht hadden de bisschoppen van België het optreden van de dames “onaanvaardbaar” genoemd en erop gewezen dat “een democratisch debat over maatschappelijke aangelegenheden niet mogelijk is als niet iedereen de mogelijkheid krijgt om zijn ideeën uit te spreken in wederzijds respect en respect voor de vrijheid van meningsuiting”.

Bron: Kerknet

Persdienst Aartsbisdom

"De mailservers van het Aartsbisdom raken stilaan oververhit: duizenden mails met steunbetuigingen voor Aartsbisschop Léonard stromen binnen. En ze komen van overal: van België tot Spanje, van Brazilië tot Australië. Het zegt veel over de wereldwijde circulatie van de foto's van de Femen-rel aan de ULB, maar evenveel over de mondiale verontwaardiging die de actie opriep."

Heilige Mis in de buitengewone vorm

Vanaf zondag 5 mei zal er in de St. Cathrienkerk in ‘s-Hertogenbosch elke zondag om 13.15 uur een eucharistievier­ing plaatsvin­den vol­gens de buitenge­wone vorm van de Romeinse ritus (Tri­den­ti­jns).

Hier­mee wil Mon­seigneur Hurk­mans gehoor geven aan het ver­zoek van een groep gelovi­gen uit ‘s-Hertogenbosch e.o.  Sinds het motu pro­prio Sum­mo­rum Pon­tif­i­cum (2007) van Paus Bene­dic­tus XVI is de aan­dacht voor de Tri­den­ti­jnse liturgie toegenomen en wordt er op meer plaat­sen con­form de gegeven richtli­j­nen voorzien in deze behoefte.

Bron: RKnieuws.net

WIJ ROEPEN DE VLAAMSE BISSCHOPPEN OP OM GEHOOR TE GEVEN AAN DE VERZOEKEN DIE BEPAALDE GROEPEN GELOVIGEN REEDS BIJ HEN HEBBEN KENBAAR GEMAAKT!

DE PRIESTERS ZIJN ER AL, NU NOG HIER EN DAAR EEN KERK TER BESCHIKKING STELLEN!

BELANGRIJK IS OOK DAT DE GELOVIGEN IN DEZE KERKEN ALLE SACRAMENTEN 'OP ZIJN TRIDENTIJNS' KUNNEN ONTVANGEN, ZODANIG DAT ER VOLWAARDIGE, TRIDENTIJNSE, PERSONELE PAROCHIES KUNNEN ONTSTAAN.

WAAR ER LOCALE WEERSTANDEN BESTAAN VAN PRIESTERS EN KERKRADEN TEGEN HET MOTU PROPRIO SUMMORUM PONTIFICUM, DIENEN DE BISSCHOPPEN DEZE WEERSTANDEN TE BREKEN, AANGEZIEN ZIJ DIE ZICH TEGEN HET MOTU PROPRIO SUMMORUM PONTIFICUM VERZETTEN, TOT SCHISMA NEIGEN.

TOT SLOT MOETEN DE SEMINARISTEN, DIE EROM VRAGEN, DE MOGELIJK HEBBEN OM ZICH IN HUN EIGEN SEMINARIE IN DE BUITENGEWONE VORM TE BEKWAMEN.

zondag 28 april 2013

De Heilige Louis-Marie Grignion de Montfort


Raymond Cardinal Burke: ‘Individual bishops’, not just conferences must fight 'Culture of Death'

ROME, April 23, 2013 (LifeSiteNews.com) – The bishops of the world must, as individuals, take the lead in combating the Culture of Death, and not wait for the national conferences, Cardinal Raymond Burke told LifeSiteNews.com in an interview yesterday.

“It should be emphasized that the individual bishop has a responsibility in this matter. Sometimes what happens is the individual bishops are unwilling to do anything because they wait for the national bishops’ conference to take the lead.”


LINK:

http://www.lifesitenews.com/news/fight-against-abortion-is-the-first-issue-of-social-justice-vaticans-cardin

DE BISSCHOPPEN MOETEN ELK VOOR ZICH DE 'CULTUUR VAN DE DOOD' BESTRIJDEN!

maandag 22 april 2013

Uit cijfers, die 'Het Belang van Limburg' zaterdag publiceerde, blijkt dat de Limburgse vrijzinnigen, per vrijzinnig centrum, tot 5 x meer subsidie krijgen dan een gemiddelde Katholieke kerk. KAVlaanderen roept de Provincie Limburg en gedeputeerde Ludwig Vandenhove (sp.a) dan ook op om deze discriminatie van de Katholieke kerken snel weg te werken.

De Lim­burgse gemeen­ten hebben in 2011 9,5 miljoen euro uit­gegeven voor de finan­ciele teko­rten van de Katholieke kerk­fab­rieken. De moslims en de vri­jzin­ni­gen moeten aan­klop­pen bij de provin­cie. Voor de elf erkende moskeeën heeft de provin­cie 273.000 euro bijgepast en voor de elf cen­tra voor de vri­jzin­ni­gen 1,4 miljoen euro. Opvallend is de buitensporig hoge toelage die de vrijzinnigen toegestopt krijgen.

Bron: Het Belang van Limburg/RKnieuws.net

KAVlaanderen roept gedeputeerde Ludwig Vandenhove (sp.a) en 'Het Belang van Limburg' op om te stoppen met de anti-katholieke stemmingmakerij!

Over het nieuwe heidendom...


Over onkruid...

Mat 13:24  Een andere gelijkenis stelde Hij hun voor, en Hij sprak: Het Rijk der Hemelen is gelijk aan een man, die goed zaad op zijn akker zaaide.
Mat 13:25  Maar terwijl de mensen sliepen, kwam zijn vijand, zaaide onkruid onder de tarwe, en ging heen.
Mat 13:26  Toen nu het graan was opgeschoten en vrucht had gezet, vertoonde zich ook het onkruid.
Mat 13:27  Nu kwamen de dienaars van den heer des huizes, en zeiden: Heer, hebt ge geen goed zaad op uw akker gezaaid; waar komt dan het onkruid vandaan?
Mat 13:28  Hij zei hun: Een vijandig mens heeft dit gedaan. De dienaars zeiden tot hem: Wilt ge dus, dat we het gaan uitwieden?
Mat 13:29  Maar hij antwoordde: Neen; want bij het uitwieden van het onkruid, zoudt gij ook de tarwe kunnen uittrekken.
Mat 13:30  Laat beide opgroeien tot de oogst; in de oogsttijd zal ik tot de maaiers zeggen: Verzamelt eerst het onkruid en bindt het in bussels, om het te verbranden, maar brengt de tarwe in mijn schuur.

vrijdag 19 april 2013

The One True Faith: Catholicism

19 april 2005 - Verkiezing van Paus Benedictus XVI

Het 'Regina Caeli' gezongen door Paus Benedictus XVILatijn:

Regina coeli, laetare, alleluia Quia quem meruisti portare, alleluia, Resurrexit, sicut dixit, alleluia, Ora pro nobis Deum, alleluia.

V. Gaude et laetare, Virgo Maria, alleluia. R. Quia surrexit Dominus vere, alleluia.

Oremus. Deus, qui per resurrectionem Filii tui, Domini nostri Iesu Christi, mundum laetificare dignatus es: praesta, quaesumus, ut per eius Genitricem Virginem Mariam, perpetuae capiamus gaudia vitae. Per eundem Christum Dominum nostrum. Amen.Nederlands:

Koningin des hemels, verheug u, alleluja. Omdat Hij, die gij waardig geweest zijt te dragen, alleluja, Verrezen is, zoals Hij gezegd heeft, alleluja, Bid God voor ons, alleluia.

V. Verheug en verblijd u, Maagd Maria, alleluja R. Want de Heer is waarlijk verrezen, alleluja

Laat ons bidden. God, die U gewaardigd hebt door de verrijzenis van uw Zoon onze Heer Jezus Christus, de wereld te verblijden; geef ons, vragen wij, door zijn Moeder de Maagd Maria, de vreugden van het eeuwig leven te verwerven. Door dezelfde Christus onze Heer. Amen.

donderdag 11 april 2013

Het cynisme van Leo 'Kardinaal' Suenens blijkt onder andere uit zijn conciliedagboek... Alsof hij een 'heilige oorlog' voerde tégen de Kerk!

11 OKT '62 | De Italianen verwachten dat men alles zal aannemen bij handgeklap

En in de tekst van de toespraak van de Paus: "ik bezit goud, noch zilver". En dan de aankondiging dat hij weigert te veroordelen. Ik denk dat de Russen op dat punt ongerust waren, en nu ze gerust gesteld zijn hebben ze observatoren gestuurd.

In elk geval was de toespraak van de Holy [Een woord dat getuigt van een diep respect voor de Paus!] uitgesproken anti-Ottaviani van strekking. De Italianen verwachten dat men "dit alles" [de voorbereide schema's] zo maar zal aannemen bij handgeklap.


12 OKT '62 | We zouden moeten afspreken voor de namen van de stemming

Van 17 tot 19 uur vergadering hier [Belgisch College] met de 65 Belgische bisschoppen [inbegrepen de missiebisschoppen].

Ik heb een uiteenzetting gehouden dat we zouden moeten afspreken voor de namen van de stemming... iedereen is vertrokken met een lijst van 160 namen en men zal ongetwijfeld zo stemmen. De Fransen, de Duitsers, de Zuid-Amerikanen zullen op dezelfde manier stemmen.

Bea is deze namiddag gekomen om mijn tussenkomst te vragen zodat er morgenvroeg nog niet zou gestemd worden om de kandidaturen nog te laten rijpen. Maar het is om het even, we zijn klaar om het hoofd te bieden.


15 OKT '62 | Ik heb Philips gevraagd om zich aan het werk te zetten

Ik heb Philips gevraagd om zich samen met Congar en anderen aan het werk te zetten voor een beknopte "De Ecclesiae naturae".


16 OKT '62 | Men heeft het voorstel laten vallen als een steen in de zee

Men heeft eindelijk gestemd voor de 160 namen. Normaal gezien moet men nog drie keer herstemmen want men is maar verkozen met een absolute meerderheid. Indien die niet gehaald wordt, volstaat bij de derde ronde de relatieve meerderheid. Ottaviani heeft een sneller systeem voorgesteld dat door iedereen gewantrouwd wordt want zijn plotse ijver om het snel te laten gaan doet een valstrik vermoeden. Men heeft het voorstel laten vallen als een steen in de zee. Ook dat is een uitstekend voorteken.

woensdag 10 april 2013

Over Waarheid en publieke opinie...


Moderne seminaristen


Paus Benedictus: ‘Priesterschap is geen part-time job!’

"Het priesterschap is geen part-time job!"

Dat zei Paus Benedictus XVI op 10 maart 2011 tijdens zijn jaarlijkse ontmoeting met de priesters van het bisdom Rome in het Vaticaan.

De Paus zei onder meer ook dat de priesters geen Christendom naar keuze mogen verkondigen!

Vaticaan: ‘Leken mogen zich tot de nuntius wenden’

De lekengelovigen “moeten weten dat zij zich tot de nuntius kunnen wenden als er zaken zijn die gevolgen hebben voor de pastorale bediening van bisschoppen”. Dat stelt mgr. Charles Scicluna, de ‘openbaar aanklager’ van de Congregatie voor de Geloofsleer.

Tijdens een persconferentie over een op handen zijnde conferentie over seksueel misbruik door clerici werd aan Scicluna gevraagd wat er gedaan kan worden wanneer bisschoppen geen goede herders zijn.

In zijn antwoord verwees hij naar de recente rondzendbrief van de Congregatie voor de Geloofsleer, een hulpmiddel bij het opstellen van richtlijnen voor gevallen van seksueel misbruik. De brief is “een erg sterk signaal” over de verantwoordelijkheid van bisschoppen in zulke gevallen. Bovendien, zo zei hij, “heeft iedere gelovige het recht zijn zorg over het bisdom direct aan de Heilige Stoel te richten, via de nuntius”, die “de nabijheid van de Heilige Vader vertegenwoordigt, niet alleen bij regeringen, maar ook bij de lokale gemeenschap”. Het mag daarbij niet gaan om een bisschop in kwaad daglicht te stellen.

Bron: Katholiek Nieuwsblad

dinsdag 9 april 2013

Waarom kreeg Leo Kardinaal Suenens de Templeton Prize? Omdat hij voor artificiële geboorteperking/anticonceptie was...

Gaudium et Spes

In Gaudium et Spes (7 December 1965), een document dat in vele opzichten problematisch is, wordt er om één of andere reden, zeer sterk de nadruk gelegd op het 'probleem van de bevolkingsaanwas'. Het is duidelijk dat Kardinaal Suenens hierachter zit.

47 - "Tenslotte constateert men met grote bezorgdheid in bepaalde delen van de wereld problemen, die voortvloeien uit de bevolkingsaanwas. Dit alles beangstigt het geweten van velen."

87 - 1. "De internationale samenwerking is hoogst noodzakelijk, waar het gaat over volken, die tegenwoordig zeer dikwijls, naast zoveel andere moeilijkheden, ook nog de bijzondere lasten moeten dragen, die een gevolg zijn van hun snelle bevolkingsaanwas."

Gaudium et Spes beweert dus blijkbaar dat de bevolkingsaanwas 'beangstigend' is voor 'velen'. Wie zijn die velen?

De bevolkingsaanwas is dus een probleem en daar moet blijkbaar iets aan gedaan worden. Wie kan hulp bieden?

52 - "De wetenschapsmensen, vooral de deskundigen op biologisch, medisch, sociaal en psychologisch gebied, kunnen veel doen voor het welzijn van huwelijk en gezin en voor de rust van de gewetens, als zij door gemeenschappelijke studies meer licht trachten te brengen in de verschillende factoren, die voor een gezonde regeling van de menselijke voorplanting van nut zijn."

Toch zegt Gaudium et Spes:

51 - "Uitgaande van deze beginselen mogen de kinderen van de Kerk bij de geboorteregeling geen wegen inslaan, die door het leerambt, bij zijn interpretatie van de goddelijke wet, worden afgekeurd."

Echter, in voetnoot 14 van GS Deel 2, Hoofdstuk 1, Artikel 5 gaat de hellepoort open:

Voetnoot 14 - "Sommige vraagstukken, die nog een nadere en nauwkeuriger bestudering behoeven, zijn op bevel van de Paus toevertrouwd aan een Commissie voor de bestudering van de demografie, het gezin en de bevolkingsaanwas. Wanneer deze Commissie haar taak volbracht heeft, zal de Paus zelf zijn oordeel geven. Daarom wil de Heilige Synode bij deze stand van de leer van het Leerambt/Magisterium, niet onmiddellijk concrete oplossingen voorstellen."


Paus Paulus VI

Paus Paulus VI blies, onder druk van Kardinaal Suenens de reeds bestaande Commissie 'Demografie, Gezin en Bevolkingsaanwas' nieuw leven in. Echter, deze Commissie zou zich nu gaan bezighouden met de geboortenbeperkingspil en andere nieuwe methodes van anticonceptie.

In juni 1966 stemde deze Commissie ten gunste van een wijziging de kerkelijke leer aangaande geboortebeperking. Het rapport met de titel "Ontwerp van het Document betreffende Verantwoordelijk Ouderschap" werd natuurlijk meteen gelekt.

De stemming was als volgt verlopen:

Pro-anticonceptie: de Kardinalen Suenens, Doepfner en de Aartsbisschoppen Dearden, Dupuy, Mendez, Rueuss en Zoa

Contra-anticonceptie: Kardinaal Ottaviani, Aartsbisschop Morris en Bisschop Colombo

Onthoudingen: de Kardinalen Heenan en Aartsbisschop Pinz

Dat het tot een Commissie en tot een stemming pro-anticonceptie binnen de Kerk had kunnen komen, was een direct gevolg van de opening die door Gaudium et Spes werd gecreëerd.

Eén van de protestantse waarnemers tijdens Vaticanum II, Dr. Robert McAfee Brown, verklaarde het volgende:"Gaudium et Spes gaat veel verder dan de traditionele leer die zegt dat de voortplanting en de opvoeding van kinderen de primaire doeleinden van het huwelijk zijn. Dankzij de tussenkomst van mannen zoals Kardinaal Suenens en Kardinaal Leger werd de klemtoon in Gaudium et Spes verschoven van voortplanting en opvoeding naar 'echtelijke liefde'."


Humanae Vitae: het verbod op anticonceptie uitgevaardigd door Paus Paulus VI

Destijds gingen Suenens en co. rustig verder. Uiteindelijke zou Suenens in aanvaring komen met Paus Paulus VI naar aanleiding van zijn encycliek Humanae Vitae (1968). Het gebruik van abortus, sterilisatie en artificiële voorbehoedmiddelen zoals het condoom en de pil werden verboden. Suenens was het hier niet mee eens!

In mei 1969, gaf Suenens een interview aan het Franse Katholieke tijdschrift Informations Catholiques Internationales waarin hij gepassioneerd de Romeinse Curie bekritiseerde. Eugène-Gabriel-Gervais-Laurent Kardinaal Tisserant eiste vervolgens de herroeping van de kritiek, maar Suenens weigerde.


Waarschijnlijk heeft Suenens zijn Templeton Prize aan deze fratsen te danken.


Koning Boudewijn

Tijdens de abortuskwestie begin jaren negentig consulteert Koning Boudewijn discreet een aantal mensen. Eén van hen is Kardinaal Danneels.

Danneels adviseert Koning Boudewijn botweg om de abortuswet te ondertekenen.

Boudewijn vraagt in het geheim ook raad aan de Franse pediater Jérome Lejeune. Lejeune is een felle tegenstander van abortus en een persoonlijke vriend van Paus Johannes Paulus II. Lejeune raadt Koning Boudewijn aan om de wet niet te tekenen.

Tot slot werd Kardinaal Ratzinger, toen de Prefect van de Congregatie voor de Geloofsleer, geconsulteerd. Blijkbaar is Leo Delcroix nog persoonlijk naar Rome geweest om in naam van Koning Boudewijn met Kardinaal Ratzinger te gaan overleggen.

Kardinaal Ratzinger oordeelde dat Koning Boudewijn de abortuswet niet mocht ondertekenen.

Dit was duidelijk tegen de wil in van Danneels, die altijd al een 'goede' leerling van Suenens is geweest en gebleven.

Merkwaardig is ook dat het Kardinaal Danneels is die het opstarten van de procedure tot heiligverklaring van Koning Boudewijn na diens overlijden verhindert.

zaterdag 6 april 2013

Vlaamse bisschoppen, doe wat u moet doen!

Paus Franciscus wil net als zijn voorganger Paus Benedictus XVI een kordate aanpak van geestelijken die zich aan seksueel misbruik hebben schuldig gemaakt. Dat is vandaag door de persdienst van het Vaticaan bekendgemaakt na de ontmoeting van de Paus met Aartsbisschop Gerhard Ludwig Müller, de prefect van de Congregatie voor de Geloofsleer. “De Paus heeft tijdens de ontmoeting nadrukkelijk erop aangedrongen dat vastberaden moet worden opgetreden tegen gevallen van seksueel misbruik en dat de lijn van zijn voorganger wordt voortgezet.” Tegelijk heeft de Paus erop aangedrongen dat slachtoffers van seksueel misbruik beter zouden worden ondersteund. De Congregatie voor de Geloofsleer moet de bisschoppenconferenties ook ondersteunen bij de uitwerking en de toepassing van strenge richtlijnen die seksueel misbruik moeten voorkomen.

Bron: Kerknet

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer

2 Timoteüs 2:3 Neem ook uw aandeel in het lijden als een goed krijgsknecht van Christus Jezus

2 Timoteüs 2:3  Neem ook uw aandeel in het lijden als een goed krijgsknecht van Christus Jezus
-------- “Wij zijn de zonen van de Kruisvaarders en we zullen niet terugdeinzen voor de zonen van Voltaire.” -------- -------- “We are the sons of the Crusaders and we shall not recoil before the sons of Voltaire.” ------------------------- -------- “Noi siamo i figli dei Crociati e non indietreggeremo davanti ai figli di Voltaire!” ---------------------------------