BREAKING NEWS

News Ticker --- 31-12-2022 SEDE VACANTE 31 DECEMBER 2022 --- Einde berichten ---

dinsdag 29 oktober 2019

Directie Muntschouwburg in Brussel is regelrecht gestoord!

Seksistische Munt presenteert vrouwonvriendelijke opera over Jeanne d’Arc

De opera Jeanne d’Arc au bûcher (Jeanne d’Arc op de brandstapel) van de Franse componist Arthur Honegger, in een regie van de satanische Italiaanse regisseur Romeo Castellucci en goede vriend van Johan Bonny, wordt vanaf 5 november opgevoerd in De Munt te Brussel. De operaproductie was eerder al te zien in Lyon en werd ook daar gecontesteerd. De Franse, Katholieke organisatie Fédération Pro Europa Christiana neemt nu ook aanstoot aan de operaproductie in Brussel, die zij “obsceen en transgender” noemt. “Een volledig naakte actrice doet alsof ze Jeanne d’Arc vertolkt en veranderde tijdens de voorstelling ook nog eens van geslacht”. De Katholieke organisatie is al in augustus met een petitie gestart en daar staan nu ruim 10.000 handtekeningen onder met de eis dat de voorstellingen in de Munt worden geannuleerd.

Peter de Caluwe, directeur-intendant van de Munt schermt natuurlijk met de ‘vrijheid van meningsuiting’. Maar, wij vragen ons toch wat het vervalsen van de geschiedenis te maken heeft met de ‘vrijheid van meningsuiting’? Peter de Caluwe geeft trouwens zélf toe, dat de portrettering van Jeanne d’Arc als “mannelijke conciërge aan het begin van de voorstelling een doelbewuste fictionele keuze is”. Deze mannelijke figuur zal zich tijdens de voorstelling dan transformeren in een hysterische vrouw, die naakt over het podium dwaalt.

De boodschap die de Munt dus verspreid, is fundamenteel vrouwonvriendelijk, omdat Jeanne d’Arc in de beleving van de satanische Italiaanse regisseur Romeo Castellucci blijkbaar onmogelijk een vrouw kan zijn. Dat Peter de Caluwe en de Munt deze seksistische en obscene interpretatie delen en zelfs verdedigen, is natuurlijk onbegrijpelijk. Het is duidelijk, dat de Middeleeuwen beduidend vrouwvriendelijker waren dan een paar derderangs kunstgoeroes in het begin van de 21ste eeuw. De satanische Italiaanse regisseur Romeo Castellucci wordt enkel maar gefêteerd omdat hij een internationaal bekende vaandeldrager van het militante atheïsme is. Het obscene spektakel van deze atheïstische jihadist is ondermaats en fundamenteel in strijd met de goede smaak.

Dat Romeo Castellucci, samen met zijn goede vriend Johan Bonny, het Christendom en de Katholieken haat, was al bekend. Dat zijn haat zich nu tégen alle vrouwen richt, en dat hij hierbij nog op de steun van Peter de Caluwe en de Munt kan rekenen, tart elke verbeelding. Blijkbaar houden beide heren niet van dominante vrouwen en zitten zij dus ook in het kamp van hen die destijds Jeanne d’Arc op de brandstapel zetten. En dat was voor alle duidelijkheid niet de Katholieke Kerk, maar wel een amalgaam van dubieuze Franse edelen die met de Engelse bezetters collaboreerden. Ook de professoren van de Parijse Sorbonne, die met de Engelse bezetter collaboreerden, hadden trouwens een belangrijk aandeel in het schijnproces dat tégen Jeanne d’Arc werd gevoerd.

Het probleem met de voorstelling in de Munt is, dat men Jeanne d’Arc nog maar eens op de psychiatrische rooster legt en haar persoon en haar spirituele erfenis kapot wil maken. Destijds werd enkel haar lichaam verbrand, nu zet de Munt ook haar ziel en geest op de brandstapel. De satanische regisseur Romeo Castellucci bekijkt het fenomeen Jeanne d’Arc natuurlijk door de zieke bril van de 21ste eeuw. Maar ook eerder al hebben andere vrijzinnigen geprobeerd het fenomeen Jeanne d’Arc op één of andere manier ‘rationeel’ te verklaren.

De documenten uit haar eigen tijd en de historici van voor de 20ste eeuw noemen Jeanne d’Arc echter zonder uitzondering “lichamelijk en geestelijk gezond”. Dit creëert voor de vrijzinnigen natuurlijk een probleem. Hoe valt het fenomeen Jeanne d’Arc te verklaren? Recentelijk, en hier hoort ook de satanische Italiaanse regisseur Romeo Castellucci bij, probeert men haar visioenen en het horen van stemmen uit te leggen als het gevolg van epilepsie, migraine, tuberculose en schizofrenie. Veel van deze pseudowetenschappelijke ‘diagnoses’ werden echter opgesteld door incompetente historici en niet door medische specialisten. Medische experten wezen er eerder trouwens al zélf op, dat dergelijke vermeende ziektebeelden niet te verenigen zijn met de activiteiten die Jeanne d’Arc ontplooide. Jeanne d’Arc was dus zeker géén hysterische vrouw, die verdwaasd en naakt door de wereld strompelde, maar zij blonk net uit door daar fenomenale intellect. Met gemak kon zij ook tijdens haar proces de valse argumenten en aantijgingen van haar aanklagers en de professoren van de Sorbonne weerleggen.

Jeanne d’Arc speelde voor haar gevangenschap een grote rol in de morele rehabilitatie van koning Karel VII van Frankrijk. Haar mysterieuze optreden, leidde tot een aantal spectaculaire militaire successen en zij kon de karakterloze Karel VII ertoe overhalen zich volgens de traditie tot koning te laten kronen in Reims. Op 17 juli 1429 scheen het tij definitief gekeerd. Karel viel evenwel spoedig daarna terug in zijn apathie en miste de kans tot herstel van de Franse eenheid. Het strekt hem zeker niet tot eer, dat hij geen enkele poging heeft ondernomen om zijn weldoenster Jeanne d’Arc uit de klauwen van de Engelse bezetter te redden. Het onder leiding van de Engelsen gevoerde schijnproces zou in 1431 uiteindelijk leiden tot de dood van Jeanne op de brandstapel.

Het Rehabilitatieproces van Jeanne d’Arc begon in Reims op 7 november 1455. De ondervraging van een honderdvijftigtal getuigen leverde een totaal ander beeld van Jeanne op. Zij schilderden bijna unaniem een portret van een eerlijk, zuiver, integer en dapper meisje. De belangrijke spelers bij het originele proces bleven vaag en konden zich weinig of niets herinneren. Inquisiteur-generaal Jean Bréhal maakte een samenvatting van 55 pagina’s, waarin hij Jeanne beschreef als een martelares en de ondertussen overleden bisschop van Beauvais Pierre Cauchon beschuldigde van ketterij, omdat hij een onschuldig meisje deed veroordelen omwille van een seculiere twist tussen koningshuizen. Op basis van dit document werd Jeanne volledig in ere hersteld.

De dubieuze bisschop Pierre Cauchon was een voorvechter van de Engelse belangen in Frankrijk in de slotfase van de Honderdjarige Oorlog. Hij speelde een doorslaggevende rol bij de veroordeling van Jeanne d'Arc tot de brandstapel. Zijn beslissing om het politieke conflict tussen Engeland en Frankrijk in een kerkelijke rechtbank uit te vechten, werd scherp veroordeeld en Cauchons vonnis met betrekking tot Jeanne d’Arc werd op 7 juli 1456 herroepen met medewerking van Paus Calixtus III. Het nieuwe vonnis, uitgesproken op 7 juli 1456, verwierp het oorspronkelijke oordeel en omschreef de eerdere rechtszitting als “corruptie, bedrog, laster, fraude en kwaadwilligheid”.

Perverse figuren zoals de satanische regisseur Romeo Castellucci en Peter de Caluwe kunnen echter niet genoeg van krijgen van dat eerste frauduleuze proces, maar zij zouden zich beter zelf eens psychiatrisch moeten laten onderzoeken, aangezien zij de leugenachtige vuiligheid die zij in de Munt presenteren blijkbaar als ‘normaal’ beschouwen.

Perverse figuren zoals de satanische Italiaanse regisseur Romeo Castellucci en Peter de Caluwe schijnen ook uit het oog te verliezen, dat het Middeleeuwse denken toch enigszins verschilde van het hedendaagse denken. Wanneer men het idee van een opdracht te hebben, een sterk moreel gevoel, maagdelijkheid, ingetogenheid en religiositeit in het algemeen met ‘ziektebeelden’ gaat associëren, slaat men de bal mis. Historisch revisionisme heeft niets met de ‘vrijheid van meningsuiting’ te maken. Peter de Caluwe vergist zich hier dus schromelijk en begaat een professionele blunder.

Het feit dat Jeanne d’Arc zowel door voor- als tegenstanders op haar maagdelijkheid werd getest, om na te gaan of ze geloofwaardig was als gezonden door God, laat een ander licht schijnen op de ‘aseksualiteit’ van de Maagd van Orléans. Jeanne d’Arc speelde als jong meisje van relatief eenvoudige afkomst een beslissende rol in de Honderdjarige Oorlog tussen Engeland en Frankrijk. Op negentienjarige leeftijd werd ze door een partijdige rechtbank veroordeeld en stierf ze heldhaftig op de brandstapel in Rouen. Helaas zullen dergelijke overwegingen de ‘jihadisten van de perversiteit’ waarschijnlijk niet van hun obscene gedachten kunnen verlossen, omdat de grootsheid van deze gebeurtenissen hun beperkte en bekrompen verstand ver te boven gaat.


Breng hulde aan het getuigenis van Jeanne d’Arc en teken de petitie op:

https://petit.io/petition/federation-pro-europa-christiana/jeanne-d-arc-dans-une-piece-obscene-et-transgenre-stop


« La Pucelle d'Orléans »

Advies aan de Neo-modernisten: "Lees de teksten van het Tweede Vaticaans Concilie er nog eens op na en u zal nog versteld staan!"De Zwitserse bisschop Marian Eleganti (O.S.B.) zegt het klip en klaar:
"Het Tweede-Vaticaans Concilie heeft duidelijk verklaard dat het Celibaat
niet moet worden gewijzigd. Het is niet alleen een Kerkwet, het heeft ook
een veel diepere betekenis. Ik herinner aan Jezus die celibatair leefde,
Jezus is het prototype van de Priester, Jezus is het icoon, het rolmodel, het
Celibaat heeft een innerlijke kant. Tijdens het Tweede Vaticaans Concilie
heeft men hier strikt aan vast gehouden."


zondag 27 oktober 2019

Christus Rex

Joh. 18:37 Dixit ítaque ei Pilátus: Ergo Rex es tu? Respóndit Iesus: Tu dicis, quia Rex sum ego. Ego in hoc natus sum et ad hoc veni in mundum, ut testimónium perhíbeam veritáti: omnis, qui est ex veritáte, audit vocem meam.

Joh. 18:37 Pilatus zei Hem: “Gij zijt dus toch koning?” Jezus antwoordde: “Gij zegt het; koning ben Ik. Hiertoe ben Ik geboren en hiertoe ben Ik in de wereld gekomen om getuigenis af te leggen van de waarheid. Alwie uit de waarheid is, luistert naar mijn stem.”

BREAKING: Protest tégen de Amazone-synode nabij het Colosseum

Vannacht werd in Rome een spandoek opgehangen waarop te lezen stond: "Johannes IX heeft ons geleerd: een synode annuleren is geen zonde"
Paus Johannes IX liet de zogenaamde 'Kadaversynode' annuleren


De Kadaversynode is een in januari 897 in Rome gehouden kerkelijk schijnproces waarvoor paus Stefanus VI het lijk van zijn een jaar eerder overleden voorganger Formosus liet opgraven.

Stefanus VI liet het lijk van Paus Formosus, voorzien van de pauselijke gewaden, op een troon neerzetten om het te veroordelen wegens meineed, bewust zoeken van het pausschap en het in de steek laten van zijn bisdom ten gunste van een ander bisdom. Formosus was namelijk bisschop van het Italiaanse Portus voordat hij paus en dus bisschop van Rome werd. Bijzonder detail is, dat Stefanus VI (VII) aan het begin van het proces zelf in overtreding was, daar hij nota bene door Formosus was aangesteld als bisschop van Anagni. Door de ongeldigverklaring van zijn voorgangers daden was dit probleem voor Stefanus opgelost.

Formosus' officiële daden als paus werden tijdens de Kadaversynode ongeldig verklaard. De drie vingers van zijn rechterhand waarmee hij wijdingen had verricht, werden afgehakt. Zijn lichaam werd opnieuw begraven, vervolgens nogmaals opgegraven en in de rivier de Tiber gegooid. Een kluizenaar haalde het daaruit en begroef het weer.

Een half jaar na de Kadaversynode werd paus Stefanus tijdens een volksopstand afgezet, in een kerker opgesloten en uiteindelijk gewurgd.

Stefanus' opvolger Paus Theodorus II groef het lichaam van Formosus later opnieuw op en liet het in de Sint-Pietersbasiliek bijzetten.

Paus Johannes IX was vervolgens Paus van januari 898 tot 900. Hij was een Benedictijn die op voorspraak van keizer Lambert van Spoleto werd gekozen. Hij bekrachtigde het oordeel van zijn directe voorganger, Paus Theodorus II om de eerdere Paus Formosus alsnog een Christelijke begrafenis te geven. Bovendien liet hij de veroordeling van Formosus, uitgesproken tijdens de 'Kadaversynode', herroepen en de notulen van de synode verbranden.

Padre Pio: “Satan zal komen om de valse kerk te besturen”zaterdag 26 oktober 2019

Mgr. José Luís Azcona Hermoso (OAR), bisschop van Belém in Brazilië, zegt

dat het door Bergoglio vereerde beeld in het Vaticaan de demoon Pachamama was
"Pachamama is het equivalent van 'Moeder Aarde',  de Frygische godin Cybele, de Romeinse Magna Mater of de Babylonische Astarte, die de vrouwelijke vruchtbaarheid symboliseert."

"De aanroeping van deze heidense godin in het Vaticaan is een satanische daad van heiligschennis."

"Pachamama is niet de Heilige Maagd Maria. Maria is totaal anders. Wie beweert dat men in het Amazonegebied Pachamama aanbidt, liegt, want wij vereren enkel en alleen maar onze Heilige Moeder Maria van Nazareth. Punt!"
(Applaus in de kerk.)

vrijdag 25 oktober 2019

Heidense en onverdraagzame Aboriginals verbieden bezoek aan Ayers Rock

Dwaze VRT-journalist probeert dan de bekrompenheid van de Aboriginals te vergoelijken met: "Bij ons beklim je ook geen kathedraal"


Nog maar eens bewijs van de bedenkelijke kwaliteit van de VRT
met de grootste nieuwsredactie van het land!

Bezoekers op het dak van de dom van Milaan

Bezoekers op het dak van de Sint-Pietersbasiliek in Rome

Bezoekers op het dak van de basiliek van Koekelberg

donderdag 24 oktober 2019

Ook 'CD&V-boegbeeld' Wilfried Martens liet zich euthanaserenWilfried Martens, een van 'de grootste politici die de CD&V al heeft gekend',
overleed op 9 oktober 2013. "Hij werd 77 en is in zijn woning in Lokeren overleden",
luidde de mededeling toen beknopt. Pas 5 jaar later kwam uit dat dit door
euthanasie gebeurde.

In "De Afspraak" op 2 oktober 2018 vertelde Miet Smet voor het eerst dat 'haar man'

euthanasie had laten uitvoeren, nadat hij de diagnose van pancreaskanker had gekregen:
"Hij was in januari geopereerd, maar je zag dat hij vermagerde en dat het niet veel had
opgebracht. Uiteindelijk zijn we overeen gekomen dat hij euthanasie ging plegen. En dat
was ook zijn keuze." Ze maakte vorig jaar ook bekend dat ze zelf ook aan euthanasie
denkt als haar gezondheid het laat afweten.
 

dinsdag 22 oktober 2019

Over lege kerken en de Contrarevolutie

Splashamama heeft het kennelijk niet gehaald! De 'leider van de herders' en de 'leider van alle kuddes', die dé Kudde moet vormen, overtuigde blijkbaar niet. Hij ving bot met zijn gebakken lucht en zijn histrionische vaderlijke toon. Hij kon ons niet bekoren met zijn grappen en zijn grollen, ook al is het met hem erbij nooit saai. Echter, de gelovigen willen een paus en géén clown.

We waren de Pool Wojtyla gewoon. Deze oorlogszoon, die tot het einde zijner dagen publiekelijk zijn lijden toonde, ook al was deze Zur­schau­stel­lung van zijn lijden géén grond om heilig verklaard te worden. Dan kwam de lévende heilige, Paus Benedictus XVI, nog steeds en voor altijd Paus, die het Katholieke Geloof op dit ogenblik als geen ander belichaamt! Maar, 'na' hem kwam dan Don Camillo. Dit keer een buitenwipper-jezuïet uit de sloppenwijken van Buenos Aires. Hij leidde ons naar geen enkele weide, maar annuleerde slechts eeuwenoude dogma's die ons zieleheil dienen en die ons dierbaar zijn. Deze jezuïet leidt ons weg van het altaar en doet de gelovigen twijfelen aan de Goddelijkheid van onze Heer. We hadden al eerder van een marxistische Jezus horen mompelen, door één of andere verstokte communist, maar dit uit de mond van een 'paus'?

De kerken zijn leeg, omdat deze Don Camillo ze in gebruik neemt als gaarkeukens voor illegale immigranten, als uitzendbureaus voor gepolitiseerde (linkse) 'priesters' en als heidense tempels voor Pachamama. Heilige priesters worden door deze satanische clown uit hun kerken en kloosters gejaagd. Zij die hun Geloften verdedigen, worden door deze buitenwipper-jezuïet belachelijk gemaakt. Wij als gelovigen willen echter, dat onze kerken het Huis van God zijn en blijven. Wij willen dat onze kerken heilige plaatsen blijven waar God woont en waar wij met kinderlijke schroom naar binnen kunnen gaan en voor het altaar kunnen neerknielen. Met een heilige angst en bewust van onze zonden in woord en gedachte, in doen en laten, willen wij stotterend ons Confiteor belijden. Geknield voor het tabernakel, het huis van het Mysterium Fidei. Starend naar de kleine deur die het Lichaam van Christus beschermt, mijn Heer en mijn God!

Deze syncretistische jezuïet is géén paus, maar een marionet van de globalistische elite met hun open-grenzenpolitiek. Als tegenwoordig opperhoofd van de Maffia van Sankt Gallen zaait hij alleen maar verdeeldheid onder de gelovigen en wil hij van de Kerk een NGO maken. Dit kunnen wij niet aanvaarden omdat het God is die Zijn mensen kiest. Christus heeft Zélf Zijn Apostelen gekozen en niet andersom. De Heilige Schrift staat vol met voorbeelden waarin Jezus de mens voor de keuze stelt: Hem volgen of de Mammon. Het is zonneklaar: CHRISTUS IS NIET VOOR IEDEREEN! DE HEMEL IS NIET VOOR IEDEREEN!

Want velen zijn geroepen, maar weinigen zijn uitverkoren (Mat 22:14). Christen-zijn houdt een duidelijk engagement en een expliciete verplichting in. Christus is inderdaad moeilijk om na te volgen, maar de Liefde van de Vader en de Genade van de Heilige Geest én het moederlijke geduld van de Heilige Maagd Maria helpen ons.

Wij eisen respect! Niet voor ons zélf, maar wél voor God. Daarom bekritiseren wij de wereldlijkheid binnen de Kerk. Wij bekritiseren de zwijgende bisschoppen en de bisschoppen die naar de vijand zijn overgelopen. Want zij zijn verslaafd aan hun bureaucratie. Zij zijn op een gênante wijze op zoek naar wereldlijke relevantie. Zij hunkeren naar applaus van de wereld en hanteren ijzeren-vuistmethoden tégen legitieme kritiek. In hun antropocentrische zucht driften zij weg van de Goddelijke Openbaring. Hun geestverstikkende, liturgische middelmatigheid en hun narcisme zijn een bron van ergernis bij de gelovigen. De bisschoppen vluchten ondanks hun pastoraal 'concilie' weg van hun pastorale verantwoordelijkheden en weigeren de Ware Leer te verkondigen. Zij verwaarlozen hun dure bisschoppelijke eden en omhelzen een seculier humanisme en vallen in stilte twee millennia Katholieke Traditie af. Toch zouden net zij de compromisloze orthodoxie moeten laten weerklinken en de onveranderlijke moraliteit van de Geboden en de Zaligsprekingen moeten verkondigen. De Goddelijke Liturgie moet de Goddelijke Mysteries waardig beschermen tégen de lompe en vulgaire blikken van de wereld. De bisschoppen en de priesters moeten de liefdevolle aanbidding van de Heer, in de Werkelijke Lichamelijke Tegenwoordigheid van Christus in het Allerheiligste Sacrament des Altaars, mogelijk maken en zich niet met het 'klimaat' bezighouden. Alsof het knuffelen van een boom belangrijker zou zijn dan ons zieleheil!

De gnostisch-ketterse usurpator van de pauselijke troon (en de voormalige buitensmijter van een nachtclub in Buenos Aires) Jorge Mario Bergoglio is géén 'barmhartige en liefdadige herder van zielen'. Hij is een sluwe en roofzuchtige beeldenstormer en vernietiger van alles wat écht heilig en Katholiek is. Zijn agenda is dezelfde als die van Voltaire, die ooit zei: "Ik ben het zat om te horen dat twaalf mannen het Christendom hebben gesticht. Ik ga bewijzen dat één man het Christendom kan vernietigen." Maar, Christus heeft voor ons allemaal Zijn Kruis al "gedragen" en het kwade overwonnen. Toch zijn het enkel maar de uitverkorenen die het Kruis verdedigen tégen de domheid, tégen het relativisme, en tégen de loochening van de wereld.

Kortom, wij, de Contrarevolutionairen, verdedigen het Kruis tégen de duivel die tegenwoordig te vaak verkleed rondloopt... Ja, soms zelfs in een witte soutane.
zondag 20 oktober 2019

In "Paarse pepers" is Mgr. Rob Mutsaerts, Hulpbisschop van 's-Hertogenbosch, vernietigend voor de zogenaamde 'Amazonesynode' van Bergoglio:


Amazonesynode


Als je het Werkdocument van de zogeheten Amazonesynode leest, lijkt het wel dat het de bedoeling is dat de synode uitdraait op een nieuwe religie. Een soort eco-socialisme, een amalgaam van ecologie, klimaatverandering, oecumene, viri probati, wijding van vrouwen en, oh ja, een enkele keer een vermelding van Jezus, maar dan niet als Zoon van God, Verlosser, maar Jezus de filosoof, revolutionair en hippie. Jezus krijgt zijn plaatsje in het Pantheon, als een van de velen. De bisschoppensynode voor het Pan-Amazonegebied vindt merkwaardigerwijs niet plaats in het Amazonegebied, maar in Rome. Eveneens merkwaardig is dat talloze bisschoppen en kardinalen - allen van een en dezelfde signatuur - van buiten het Amazonegebied uitgenodigd zijn. En dan is er nog iets aparts: je vindt er tal van seculiere doelstellingen in. Integrale ecologie is er een van.

Het Werkdocument omarmt pantheïsme (hetgeen de Kerk altijd afgewezen heeft) en erkent heidens bijgeloof als bron van openbaring (alternatieve wegen die leiden tot verlossing; daarmee zeg je impliciet dat het verlossingswerk van Christus niet uniek is; Hij is gewoon één van de velen). Al bij al ontdoet het document - goedgekeurd door Franciscus - de Kerk van haar identiteit zoals zij die altijd verstaan heeft. Het gaat met geen woord over het verlossingswerk van Jezus, over bekering, misoffer of sacraliteit. Het omarmen van bomen wordt hoger aangeslagen.

De paus heeft onlangs nog eens opgemerkt met iedereen in debat te willen gaan. Behalve als je Burke heet, of Müller. Burke en Brandmüller wachten nog steeds op antwoord op enkele eenvoudige vragen (de zogeheten ‘dubia’). Het wonderlijke is dat zelfs de media geen kritiek op de paus dulden. Burke c.s. worden door de pers verketterd. Dat is buitengewoon verwonderlijk als je weet dat diezelfde media kritiek op Johannes Paulus II en Benedictus een vanzelfsprekende zaak vonden. Een ieder echter die kritiek heeft op paus Franciscus wordt weggezet als onderdeel van een complot om de paus weg te krijgen, terwijl ze alleen maar enkele vragen hebben gesteld. Je zou zeggen, geef gewoon antwoord, dan ben je er vanaf. Op vragen van journalisten over de verklaring van aartsbisschop Vigano antwoordde de paus dat ze dat maar lekker zelf uit moesten zoeken. En kritiek uit Amerika beschouwt hij als een eer. Een schisma vreest hij ook al niet, zo vertelde hij journalisten op de terugvlucht van Afrika naar Rome. Als het daar op uitdraait, het zij zo. Ik vrees een schisma wèl. Dat is werkelijk het slechtste dat de Kerk kan overkomen. Op de terugvlucht van Mauritius voegde de paus er nog aan toe dat kritiek heilzaam is. Vervolgens merkte hij op “dat niet alleen Amerikanen kritiek op mij hebben, maar ook binnen de curie zijn er kritikasters”. Waarom nodigde de paus de vier kardinalen van de ‘dubia’ niet gewoon uit om er eens over te praten. Dan was hij geloofwaardiger overkomen als bruggenbouwer (pontifex) en zou hij heel wat verwarring hebben kunnen voorkomen. De paus kiest er echter voor om hen tegenover de pers weg te zetten als rigide moralisten en afgegleden ideologen.

Tot slot nog dit. Hoe vaak hoor ik niet dat het allemaal een kwestie is van barmhartigheid. Ik geloof ze niet. Het is valse barmhartigheid. Men wil het celibaat niet liberaliseren om het priesterschap te heiligen, maar om een regel opzij te zetten die om heiligheid vraagt. Ze willen de leer over homoseksualiteit niet veranderen omdat ze barmhartig willen zijn tegenover de zware last van de zonde, maar om te zeggen dat zonde geen zonde meer is. Ze willen seks buiten het huwelijk niet toelaten omdat ze positief ingesteld zijn aangaande seksualiteit, maar omdat ze het huwelijk (m+v) niet als het enige door God erkende huwelijksverbond willen erkennen. Wees eens eerlijk en houd op met verborgen agenda’s.

Bron: Paarse Pepers

Link:

https://vitaminexp.blogspot.com/p/columns.html

vrijdag 18 oktober 2019

zondag 13 oktober 2019

De Heilige Padre Pio van Pietrelcina zei in 1960 tegen exorcist Padre G. Amorth: "Satan zal komen om een ​​valse kerk te regeren"

Dit en de algehele geloofsafval binnen de Kerk is het Derde Geheim van Fatima
Lucas 18:1  Jezus zeide hun nog een gelijkenis over de noodzakelijkheid, om altijd te bidden, en nooit de moed te verliezen.

Lucas 18:7  En zou God dan aan zijn uitverkorenen geen recht doen, die dag en nacht tot Hem roepen? Of zou Hij ze lang laten wachten?


zaterdag 5 oktober 2019

Heidense rituelen ter ere van apostaat Jorge Mario Bergoglio
Apostaat Bergoglio overtreedt hier op zeer flagrante wijze het eerste Gebod.

De gnostisch-ketterse usurpator van de pauselijke troon (en de voormalige buitensmijter van een nachtclub in Buenos Aires) Jorge Mario Bergoglio is géén 'barmhartige en liefdadige herder van zielen'. Hij is een sluwe en roofzuchtige beeldenstormer en vernietiger van alles wat echt heilig en Katholiek is. Zijn agenda is dezelfde als die van Voltaire, die ooit zei: "Ik ben het zat om te horen dat twaalf mannen het Christendom hebben gesticht. Ik ga bewijzen dat één man het Christendom kan vernietigen."

Ook dit keer werd in Rome bij de creatie van de nieuwe kardinalen de 'pantomime van de twee pausen' weer eens opgevoerdDeze komedie zal niet meer lang blijven duren. We moeten nog wat geduld hebben want,

"Neen, de scepter der bozen mag niet blijven drukken op het erfdeel der vromen, opdat ook de braven ten leste hun handen niet aan ongerechtigheid slaan." (Psa 125:3)
 

Michael Voris: Is Bergoglio verkozen door een ongeldig conclaaf en een ketter?
There are whispers and quiet chatter all over Rome just days before the controversial Amazon Synod kicks off that the conclave which elected Pope Francis might have been invalid; a very close second to the talk of an invalid conclave is that Francis may have committed heresy.

All of these things, and much more, have started a lot of private conversations in and around Rome, as well as other parts of the Church, explicitly asking the question: Is Francis really the true pope?

So, quiet dinner conversations are punctuated with topics about whether the conclave that elected him was actually valid.

Or if it was valid, has Francis pronounced heresy in some fashion? And if he has, is he, therefore, no longer the pope?


Bron: Church Militant

Link:

https://www.churchmilitant.com/news/article/pre-synod-report-invalid-conclave-or-heresy?


vrijdag 4 oktober 2019

Vaticaanse Justitie opent de aanval op de Maffia van Sankt GallenDe Vaticaanse politie viel op 1 oktober de kantoren van het Staatssecretariaat binnen en nam documenten en apparatuur in beslag op bevel van de hoogste officier van justitie. De persdienst van het Vaticaan heeft bekend gemaakt, dat de verbluffende inval was geautoriseerd door de hoogste officier van justitie, Gian Piero Milano, in verband met een onderzoek naar verdachte financiële transacties.

De ongekende inval was gericht op de zogenaamde 'eerste afdeling' van het Vaticaanse Staatssecretariaat, dat het administratieve werk van de Romeinse Curia en de Vaticaanse stadstaat controleert. De inval had ook betrekking op de kantoren van de Financiële Informatie Autoriteit (FIA), die in 2010 werd opgericht om toezicht te houden en transparantie te waarborgen voor financiële zaken in Vaticaanstad.

Vijf mensen zijn dinsdag bij de invallen gearresteerd. Het gaat volgens het Italiaanse tijdschrift L'Espresso onder andere om iemand van de Financiële Informatie Autoriteit (FIA), de instantie die gaat over de geldstromen binnen het Vaticaan. Daar werd een inval gedaan, net als bij het Staatssecretariaat van de Heilige Stoel. Onduidelijk is waar de arrestanten precies van worden verdacht. Ze zijn geschorst.

De schokkende aanval op het Staatssecretariaat, het machtigste agentschap van het Vaticaan, volgt op het verzet van het Staatssecretariaat tegen de inspanningen van het Secretariaat voor Economie om onafhankelijke audits uit te voeren en te zorgen voor een volledige begrotingsboekhouding voor alle afdelingen.


Wat is hier aan de hand? Dit is wat we zeker weten:

Gedurende ten minste enkele maanden heeft de officier van justitie onderzoek gedaan naar dubieuze financiële transacties die waren gemarkeerd door de Vaticaanse bank en door het kantoor van de auditeur-generaal. Het ambt van de auditor-generaal is momenteel echter vacant. Het werk wordt daar gedaan door een interim-beheerder. De laatste auditeur-generaal, Libero Milone, werd gedwongen af ​​te treden in juni 2017. Hij werd tot ontslag gedwongen door aartsbisschop (nu tot kardinaal benoemd als dank voor 'bewezen diensten') Angelo Becciu. Milone beweerde dat hij was afgezet nadat hij begon met het opsporen van financiële onregelmatigheden. Becciu beweerde dat Milone zijn superieuren had bespioneerd. Eén van de Vaticaanse functionarissen die nu geschorst zijn in verband met dit onderzoek is Mgr. Mauro Carlino die tot voor kort assistent was van 'kardinaal' Becciu in het Staatssecretariaat.

Zoals altijd houdt men binnen het Vaticaan de lippen stevig op mekaar, maar zelfs met de weinige feiten die nu al aan het licht zijn gekomen, is het duidelijk, dat de Vaticaanse financiële corruptie niet geëlimineerd kan worden zolang het Staatssecretariaat effectief een vetorecht heeft over de beslissingen van het Secretariaat voor Economie. George Kardinaal Pell, die nog steeds in een Australische gevangenis verblijft, werd destijds naar Rome gebracht om het Vaticaan financieel transparant te maken. Pell verloor een belangrijke strijd toen zijn plan voor een onafhankelijke audit werd geblokkeerd... door het Staatssecretariaat. Milone, de auditor-generaal, verloor zijn baan toen zijn zoektocht naar voorkennis werd geblokkeerd... door het Staatssecretariaat.

Had het Staatssecretariaat de hand in de veroordeling van George Kardinaal Pell? Heeft het corrupte Bergogliaanse Vaticaan - dat op de rand van het faillissement balanceert - Kardinaal Pell zo uit de weg geruimd?

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer

2 Timoteüs 2:3 Neem ook uw aandeel in het lijden als een goed krijgsknecht van Christus Jezus

2 Timoteüs 2:3  Neem ook uw aandeel in het lijden als een goed krijgsknecht van Christus Jezus
-------- “Wij zijn de zonen van de Kruisvaarders en we zullen niet terugdeinzen voor de zonen van Voltaire.” -------- -------- “We are the sons of the Crusaders and we shall not recoil before the sons of Voltaire.” ------------------------- -------- “Noi siamo i figli dei Crociati e non indietreggeremo davanti ai figli di Voltaire!” ---------------------------------