BREAKING NEWS

News Ticker --- 31-12-2022 SEDE VACANTE 31 DECEMBER 2022 --- Einde berichten ---

donderdag 31 mei 2012

De bedevaart van Chartres naar Orléans 2012

Als je niet meer weet dat je wilde sterven...

"De patiënte gedroeg zich in haar laatste minuten als iemand die niet begreep wat men met haar aan het doen was."

Sinds de invoering van de euthanasiewet in 1997 is er in Nederland een nog altijd voortdurend maatschappelijk gesprek op gang gekomen over situaties die aan de rand liggen van wat de wet toelaatbaar acht. Ook de buren dachten mee. Vooral vanuit Engeland wierp men een meewarige blik op Nederlandse artsen die niet leken te beseffen dat ze zichzelf op een hellend vlak begaven waarlangs zij onhoudbaar omlaag zouden schuiven in de richting van het willekeurige doodmaken van zieke mensen die daar niet om vroegen.

Vanuit België hoorden we geen protesten. De Duitsers keken verschrikt weg, hun verleden werkt nog altijd verlammend als het gaat om deze kwesties [De Nazi's!]. De Fransen interesseert het niet wat Nederlanders doen. De Britten hebben gelijk gekregen, we zitten inderdaad op een hellend vlak in die zin dat er een continue uitbreiding is van patiëntencategorieën die menen dat zij in aanmerking komen voor euthanasie.

Bron: De StandaardExcuses Duitse artsen voor nazi-misdrijven

BERLIJN - De Duitse medische beroepsvereniging heeft in een verklaring excuses aangeboden voor sadistische experimenten en andere misdrijven van artsen in de nazi-tijd.

In de eerder deze week in Neurenberg aangenomen verklaring stelt de vereniging dat veel artsen zich onder de nazi's schuldig hebben gemaakt aan schendingen van mensenrechten, waarvoor aan de slachtoffers en hun nakomelingen om 'vergeving' wordt gevraagd.

Behalve aan pseudowetenschappelijke experimenten op concentratiekampgevangenen, werkten Duitse artsen in de nazitijd ook mee aan gedwongen sterilisaties of euthanasie bij geesteszieken of andere 'levensonwaardigen'.

'Deze misdrijven werden niet begaan door afzonderlijke artsen, maar betroffen vooraanstaande leden van de medische gemeenschap', wat volgens de artsenvereniging een waarschuwing moet zijn voor de toekomst.

Bron: Metro

http://www.metronieuws.nl/nieuws/excuses-duitse-artsen-voor-nazi-misdrijven/IWIley!axmLLjW9jzJqoiUq0ZpMlw/

zondag 27 mei 2012

Paus Johannes XXIII op 26 mei 1962: "Wat van priesters wordt verwacht!"

"Tenslotte moeten priesters oppassen om zich niet volledig over te geven aan activisme en andere uiterlijkheden van hun ambt. Door een dergelijk onvoorzichtig gedrag tentoon te spreiden, door langzaamaan de ziel te verarmen, is men niet langer in staat om te werken voor het welzijn van de parochie en van het bisdom. Dit veroorzaakt ook ernstige schade in verband met de roepingen tot het priesterschap. Want hoe zullen jonge mannen de ernst van het priesterambt begrijpen als ze niet in priesters een voorbeeld van perfectie zien, dat ze zouden willen imiteren?"

"Daarom mogen priesters niet vergeten, om een voorbeeld van perfect gedrag te stellen, en dat de belangrijkste activiteiten van hun missie zijn: [1] om het Offer van het Altaar waardig op te dragen; [2] om het Woord van God te verkondigen; [3] om de Sacramenten toe te dienen; [4] om in de buurt van de zieken te zijn, in het bijzonder de stervenden; [5] om het Geloof aan de onwetenden te onderwijzen. Al de rest dat niet relevant is voor deze activiteiten moet aan de kant worden geschoven of hooguit getolereerd.""Videant denique sacerdotes, ne sacri ministerii agitationi atque externis operibus totos se dedant. Huiusmodi inconsultum agendi studium, cum animum ad egestatem pedetemptim conducat, non paroeciae bonum neque multiplex dioecesis procuranda utilitas comprobare potest. Idque non sine gravi quoque sacerdotii candidatorum detrimento contingere potest. Quomodo enim adulescentes aequa aestimatione sacerdotalis officii perpendant gravitatem, si in sacerdotes oculos conicientes, exinde perfecti exempli formam sumere nequeant, quam imitentur?"


"Ad quam quidem perfectam formam moribus exprimendam, sacerdotes probe meminerint, praecipuas sui muneris partes has esse: altaris Sacrificium digne offerre, verbum Dei nuntiare, Sacramenta ministrare, adesse infirmis praesertim morituris, ignaros fidei erudire; cetera, quae ad haec officia non pertineant, posthabenda esse vel summum toleranda."

Veni Sancte Spiritus

woensdag 23 mei 2012

Over 'donkere nachten' en de 'Ecclesia militans'

Paus Benedictus XVI heeft aan het Heilige College van Kardinalen verteld, hoe de 'donkere nachten' van zijn leven hem dichter bij Christus hebben gebracht.

"Pas achteraf realiseert men zich, dat zelfs de 'donkere nachten' van het leven nodig en goed zijn."
 
Benedictus zei ook dat: "We kunnen zien hoe het kwade de wereld wil domineren en dat het noodzakelijk is om de strijd tegen het kwade aan te gaan." 


Hij voegde eraan toe dat, hoewel de term "Ecclesia militans" of de "Militante Kerk" tegenwoordig wordt beschouwd als "een beetje uit de mode", deze term toch "de waarheid bezit."

"Het kwade", zei Paus Benedictus, "manifesteert zich op een groot aantal voor de hand liggende manieren, door middel van verschillende vormen van geweld, maar subtieler kan het kwaad zich ook voordoen als valse 'goedheid', terwijl het zo de morele fundamenten van de samenleving vernietigt." 

Bron: CNA

Kardinaal Walter Brandmuller: "Dignitatis humanae en Nostra aetate hebben géén bindende, dogmatische inhoud"

Kardinaal Walter Brandmuller, oud-voorzitter van het pauselijke comité voor historische wetenschappen zei:

"Er is een groot verschil tussen de constituties en de eenvoudige verklaringen, die tijdens het Tweede Vaticaanse Concilie werden opgesteld. De verklaring over de godsdienstvrijheid [Dignitatis humanae] en de verklaring over de betrekkingen met de niet-christenen [Nostra aetate] hebben geen bindende, dogmatische/leerstellige inhoud. Over deze verklaringen kan dus worden 'gedialogeerd'." zei hij.

Bron: Radio Vaticaan

http://www.oecumene.radiovaticana.org/ted/Articolo.asp?c=589918


Het Tweede Vaticaans Concilie is enkel maar daar bindend, waar het teruggrijpt naar de dogmatische uitspraken van de vorige Concilies en de verklaringen van de Pausen.

Het Tweede Vaticaans Concilie zélf en de Pausen Johannes XXIII en Paulus VI hebben herhaaldelijk verklaard, dat het géén 'dogmatisch', maar een 'pastoraal' Concilie was. Daarmee geeft het Concilie zélf haar eigen leerstellige grenzen aan.

De teksten van het Tweede Vaticaans Concilie dragen dus niet de kwalificatie 'dogmatisch'. Daarom zijn deze documenten geen uitdrukking van het 'onfeilbare leergezag', maar zijn ze slechts uitdrukking van het 'authentieke leergezag'.

Als zodanig vereisen zij wel 'religieuze gehoorzaamheid van het verstand en wil', maar zijn de documenten van het Tweede Vaticaans Concilie - met respect voor de Paus en de bisschoppen - voor discussie en verbetering vatbaar.

Hoe de modernisten het Tweede Vaticaans Concilie misbruiken

Over 'tolerantie' en 'intolerantie'


maandag 14 mei 2012

Visioenen uit de hel

De Heilige Theresia van Avila en haar visioen van de hel

"Een lange tijd nadat de Heer mij veel van de gunsten had verleend, die ik eerder al heb genoemd en die mij in hogere sferen brachten, was ik op een dag weer in gebed verzonken. Plotseling werd ik mij ervan bewust dat ik, zonder te weten hoe, mij schijnbaar in de hel bevond. Ik begreep dat de Heer wilde, dat ik de plaats zou zien, die de duivels er voor mij hadden voorbereid, en die ik, als gevolg van mijn zonden, ook verdiende. Deze ervaring besloeg slechts een korte tijdspanne, maar zelfs als ik nog vele jaren zou leven, dan nog zou het voor mij onmogelijk zijn om deze ervaring te vergeten."

"De ingang van de hel was vergelijkbaar met een zeer lang en smal steegje, zoals een oven, laag en donker en besloten. De vloer leek te bestaan ​​uit vies, modderig water, dat een vieze stank uitstootte en dat vol zat met verrot ongedierte. Aan het einde van de steeg was er een gat, dat op een kleine kast leek, die werd uitgehold in de wand. Daarin werd ik geplaatst, in een verkrampte toestand. Dit alles was nog 'heerlijk' om te zien, in vergelijking met wat ik daar voelde. Wat ik heb beschreven, kan nauwelijks 'overdreven' worden genoemd."

"Wat ik voelde, lijkt mij, is niet eens het begin van overdrijving... Noch kan het worden begrepen. Ik ervoer een verschroeiend vuur in mijn ziel, dat ik onmogelijk kan beschrijven. De 'lichamelijke' pijn was totaal ondraaglijk en dat terwijl ik in dit aardse leven reeds vele helse pijnen heb doorstaan, waarvan de artsen zeggen, dat het de ergste pijnen zijn die een mens hier op aarde kan ondergaan. Toen ik verlamd was, waren al mijn zenuwen gekrompen. Daarnaast heb ik vele verschillende soorten van lijden moeten doorstaan. Lijden waarvan sommigen zeggen dat ze door de duivel zijn veroorzaakt. Toch was dit aardse lijden helemaal niets in vergelijking met het lijden dat ik in de hel ervoer, daar ik zag dat de helse martelingen zonder einde zijn, zonder dat er hoop is dat ze ooit zouden ophouden."

"Dit helse 'lichamelijke' lijden was echter niets in vergelijking met de kwelling van de ziel: een beklemming, een verstikking, een aandoening zo pijnlijk gevoeld, die gepaard ging met zulk een wanhopig en kwellend ongeluk, dat ik de woorden niet ken die sterk genoeg zouden zijn om uit te drukken wat ik voelde. Het leek erop alsof de ziel voortdurend uit het lichaam werd gerukt. Echter deze omschrijving voldoet niet, aangezien men zou denken dat iemand anders het leven zou wegnemen, terwijl het hier de ziel zélf was die zichzelf in stukken leek te scheuren."

"Het is een feit, dat ik niet weet hoe ik op een voldoende krachtige manier zou kunnen beschrijven hoe het innerlijke, verschroeiende vuur en de wanhoop, die nog eens bovenop deze extreme kwellingen en pijn kwamen. Ik kon niet zien wie mij deze kwellingen toebracht, al leek het erop dat ik mezelf voelde branden en afbrokkelen. En ik herhaal, het ergste was dat innerlijke, verschroeiende vuur en de wanhoop."

"Op deze onheilzame plaats, niet in staat om op enige vertroosting te hopen, was het mij onmogelijk om te gaan zitten of om te gaan liggen, noch was er ruimte, hoewel ik me in dit gat in de wand bevond. Deze wanden, angstaanjagend om te zien, sloten alles af en verstikten alles. Er was geen licht, maar alles was gehuld in de zwartste duisternis. Ik begrijp niet hoe het mogelijk is, dat alles wat pijnlijk was om te zien, toch zichtbaar was."

zondag 13 mei 2012

In principio creavit Deus cælum et terram - In het begin schiep God hemel en aarde - International Space Station - Timelapse

Onze-Lieve-Vrouw van Fatima - Portugal

De verschijningen van Maria werden vooraf gegaan door drie bezoeken van een engel. Op 13 mei 1917 zou Maria voor de eerste keer aan de kinderen verschenen zijn en beloofd hebben elke maand opnieuw op de dertiende te zullen verschijnen. Ze riep de kinderen op om boete te doen en offers te brengen met het doel lijdende zielen uit het vagevuur te helpen en te bidden voor de bekering van zondaars, opdat zij niet naar de hel zouden gaan. De kinderen snoerden zichzelf daarop in met stevige koorden en zagen af van eten en drinken op bijzonder warme dagen. Ook droeg Maria hen op iedere dag de Rozenkrans te bidden omdat dat zou leiden tot innerlijke en algehele vrede.zondag 6 mei 2012

Paus Benedictus XVI: "Katholieke scholen moeten trouw blijven aan leergezag"

Katholieke scholen kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de opbouw van een samenleving die duurzaam geworteld is in een authentiek humanisme. Dat heeft Paus Benedictus XVI gisteren gezegd tegen een groep Amerikaanse bisschoppen die op Ad Limina bezoek zijn in Rome.

De Paus wees ook op de noodzaak om de Katholieke identiteit van de scholen te bewaren. Hij nodigde hen uit trouw te blijven aan het leergezag.

Benedictus XVI zei ook dat de Katholieke onderwijsinstellingen een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de nieuwe evangelisatie

Bron: RKnieuws.net

zaterdag 5 mei 2012

De Vlaamse Katholieke scholen moeten weer Katholiek worden

Ik denk dat Katholieke scholen moeten zijn en weer worden, zoals ze oorspronkelijk bedoeld waren, namelijk: kweekvijvers voor Evangelisatie. Onze voorouders hebben veel geïnvesteerd in deze scholen, omdat ze geloofden dat er vruchtbare grond nodig was voor het planten van de zaden van het Geloof.

We hebben een geweldige kans om hele families naar de praktijk van het Geloof terug te brengen. Er is niets mooier dan ouders en hun kinderen gedoopt zien te worden in de Paaswake, omdat een leraar hen uitnodigde om Katholiek te wordenWant zie je, Katholieke scholen zijn er niet alleen maar om het lichaam en de geest te vormen. Katholieke scholen zijn er eerst en vooral om zielen te vormen, en dat maakt het verschil.

Laten we beginnen met iets 'nieuws': Katholieke scholen waar de leerkrachten een passie hebben voor hun Katholieke Geloof en het Heilig Evangelie. Studenten die bidden en gelovig proberen te leven in elk aspect van hun leven. De visie en de missie van een Katholieke school is niet veranderd in 50 jaar. 

God begint iets nieuws. 

God vraagt ​​u en mij om onze Vlaamse Katholieke scholen opnieuw te evangeliseren.


Sacramentsprocessie in The Oratory School, Verenigd-Koninkrijk
Leerlingen zijn misdienaar, dragen de hemel en vormen als kadetten de militaire erehaag
 
De leerlingen aanbidden geknield het Allerheiligste Sacrament des Altaars
  
Dit is een Katholieke school

dinsdag 1 mei 2012

Indrukwekkende en massale Heilig-Rock-Wallfahrt - Heilig-Onderkleed-Bedevaart 2012 nog tot 13 mei in Trier
Johannes 19

[23] Toen de soldaten Jezus hadden gekruisigd, verdeelden ze zijn kleren in vieren, voor iedere soldaat een deel. Maar er was ook nog de lijfrok: die was naadloos, van bovenaf uit één stuk geweven. [24] Daarom zeiden ze tegen elkaar: ‘Die mogen we niet stukscheuren; laten we hem liever onder elkaar verloten.’ Zo moest het schriftwoord in vervulling gaan dat zegt: Ze hebben mijn kleren onder elkaar verdeeld, en om mijn kleding hebben ze gedobbeld. Dit hebben de soldaten inderdaad gedaan.


Sinds 1810 is de onderkleding/tunica van Christus in totaal vijf maal tentoongesteld. Hetgeen keer op keer een stormloop op de Heilige Rok veroorzaakte. Net als de Lijkwade van Turijn werd de Heilige Rok slechts zelden en zeer onregelmatig uitgesteld. De meeste tijd rust de Heilige Rok in het zware eikenhouten schrijn in een speciaal gebouwde kapel, die alleen tijdens de jaarlijkse Heilig-Rock-Tagen toegankelijk is. Al blijft de rok dan onzichtbaar in de schrijn. Hetgeen overigens geen invloed heeft op de volle aflaat die aan een pelgrimage naar de Heilige Rok verbonden is. Nog tot 13 mei is de Heilige Rok in Trier tentoongesteld.

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer

2 Timoteüs 2:3 Neem ook uw aandeel in het lijden als een goed krijgsknecht van Christus Jezus

2 Timoteüs 2:3  Neem ook uw aandeel in het lijden als een goed krijgsknecht van Christus Jezus
-------- “Wij zijn de zonen van de Kruisvaarders en we zullen niet terugdeinzen voor de zonen van Voltaire.” -------- -------- “We are the sons of the Crusaders and we shall not recoil before the sons of Voltaire.” ------------------------- -------- “Noi siamo i figli dei Crociati e non indietreggeremo davanti ai figli di Voltaire!” ---------------------------------