BREAKING NEWS

News Ticker --- 31-12-2022 SEDE VACANTE 31 DECEMBER 2022 --- Einde berichten ---

dinsdag 30 december 2014

@ Guido,


Wij hebben de Kerk weldegelijk nodig. Ook al wordt Zij hier op aarde bevolkt door zondaars, die ook en vooral de hiërarchie bevolken. Toch is de apostolische successie uiterst belangrijk. We moeten echter zeker niet lief zijn voor de hippie-goeroes binnen de hiërarchie.

Jezus heeft ons inderdaad het zwaard gebracht en dit leidt zeker tot conflict. Het is de strijd tégen het kwade en deze wordt weldegelijk gevoerd, misschien onzichtbaar, maar toch...

Jezus was ook fanatiek en een fundamentalist.

En inderdaad, heilige priesters zijn een schaars goed.

vrijdag 26 december 2014

Sint-Stefanus: "Hardnekkigen en onbesnedenen van hart en van oren: altijd weerstaat gij den Heiligen Geest; gij, juist als uw vaderen."UIT DE HANDELINGEN VAN DE APOSTELEN:

Act 6:8  Intussen deed Stéfanus, vol genade en kracht, grote wonderen en tekenen onder het volk.
Act 6:9  Daarom begonnen er sommigen uit de synagoge, welke die der Vrijgelatenen Cyreneërs en Alexandrijnen wordt genoemd, en sommigen uit Cilicië en Azië, met Stéfanus te twisten;
Act 6:10  maar ze waren niet bestand tegen de wijsheid en den Geest, waarmee hij sprak.
Act 6:11  Toen stookten ze enige lieden op, om te verklaren: We hebben hem lastertaal horen spreken tegen Moses en tegen God.
Act 6:12  Ze hitsten ook het volk, en de oudsten met de schriftgeleerden tegen hem op, overvielen hem, sleepten hem mee, en brachten hem voor de Hoge Raad.
Act 6:13  Daar lieten ze valse getuigen komen, die zeiden: Deze man spreekt onophoudelijk tegen de heilige plaats en tegen de Wet;
Act 6:14  want we hebben hem horen zeggen, dat die Jesus van Názaret deze plaats zal verwoesten, en de instellingen wijzigen, die Moses ons heeft overgeleverd.
Act 6:15  Allen, die in de Raad zaten, staarden hem aan, en aanschouwden zijn gelaat als dat van een engel.

Act 7:51  "Hardnekkigen en onbesnedenen van hart en van oren: altijd weerstaat gij den Heiligen Geest; gij, juist als uw vaderen."
Act 7:52  Wien der profeten hebben uw vaderen niet vervolgd? Zij hebben de boden gedood van de komst van den Rechtvaardige, maar gij, gij zijt zijn verraders en moordenaars geworden;
Act 7:53  gij, die de Wet door beschikking van engelen ontvingt, maar ze niet onderhoudt.
Act 7:54  Toen ze dit hoorden, barstten ze in woede los, en knarsetandden tegen hem.
Act 7:55  Maar hij, vervuld van den Heiligen Geest, blikte op naar de hemel, en zag de heerlijkheid Gods en Jesus staande aan de rechterhand Gods.
Act 7:56  En hij sprak: Zie, ik zie de hemelen open, en den Mensenzoon staan aan de rechterhand Gods.
Act 7:57  Maar ze schreeuwden het uit, stopten hun oren, en stormden als één man op hem los.
Act 7:58  Ze wierpen hem buiten de stad, en stenigden hem. En de getuigen legden hun mantels neer voor de voeten van een jongen man, Saul geheten.
Act 7:59  En terwijl men Stéfanus stenigde, bad hij, en sprak: Heer Jesus, ontvang mijn geest.
Act 7:60  Dan zonk hij op zijn knieën neer, en riep met luider stem: Heer, reken hun deze zonde niet toe. Na deze woorden ontsliep hij. Ook Saul stemde in met die moord.

Jeruzalem, 26 december 35 - Het martelaarschap van Stefanus, de Eerste Martelaar


De politici dragen de volledige en exclusieve verantwoordelijkheid voor elke oorlog. Alleen zij zijn verantwoordelijk!


'The Dakota War' van 1862 of 'the Sioux Uprising' van 1862 en de Amerikaanse genocide op de Indianen.

En de massa-executie van de 38 'Dakota men' op 26 December 1862, in Mankato, Minnesota, USA


Op 26 december 1862 vindt de grootste massa-executie uit de Amerikaanse geschiedenis plaats. Ten tijde van de Amerikaanse burgeroorlog worden 38 Sioux (Dakota) indianen, die deel hadden genomen aan de Dakota oorlog van 1862, ter dood gebracht door ophanging.

Link:

https://rebelcivilwar.wordpress.com/2014/11/25/executie-van-38-dakota-indianen/


dinsdag 23 december 2014

Tijdens zijn kerstboodschap op 22 december 2014 diagnosticeerde 'dokter' Bergoglio de kwalen van de Curie...

Volgens Bergoglio lijdt de Curie aan 15 kwalen Hier is de lijst met kwalen:


1. De curie-kardinalen hebben het gevoel 'onsterfelijk' te zijn en denken onmisbaar te zijn. Ze hebben last van het 'Messias-complex' en zijn narcistisch.
 

2. De curie-kardinalen vertonen de symptomen van hyperactiviteit en zijn over-stressed.
 

3. De curie-kardinalen lijden aan mentale en spirituele 'verstarring' en zijn procedurele machines.
 

4. De curie-kardinalen zijn controle-freaks, zijn statisch en hebben een boekhoudersmentaliteit.
 

5. De curie-kardinalen coördineren hun zaken slecht zoals een orkest dat alleen maar lawaai maakt.
 

6. De curie-kardinalen lijden aan geestelijke Alzheimer, hun geestelijke capaciteiten gaan erop achteruit. Ze hebben last van bevliegingen en allerlei obsessies.
 

7. De curie-kardinalen bekampen elkaar en zijn ijdele snoevers met een valse onderdanigheid.
 

8. De curie-kardinalen lijden aan existentiële schizofrenie. Zij leiden een dubbelleven dat typisch is voor middelmatige mensen die een geestelijke leegheid promoten. Het zijn bureaucraten die de zin voor realiteit kwijt zijn. Zo creëren ze een parallelle wereld.
 

9. De curie-kardinalen zijn roddel- en babbelziek. Zij zaaien, net zoals Satan, verdeeldheid. Het zijn koelbloedige moordenaars van andermans reputatie. Het zijn lafaards. Pas op voor het terrorisme van de roddel!
 

10. De curie-kardinalen vergoddelijken hun baas. Het zijn strebers en opportunisten. De curie-medewerkers onderwerpen zich aan hun bazen en worden psychologisch afhankelijk van hen, zodanig dat het hun 'collaborateurs' worden.
 

11. De curie-kardinalen zijn onverschillig ten overstaan van anderen. Zij zijn onverschillig en gewiekst.
 

12. De curie-kardinalen trekken altijd een begrafenisgezicht. Ze zijn rigide, bot en arrogant, theatraal en steriel.
 

13. De curie-kardinalen zijn geldwolven.
 

14. De curie-kardinalen doen aan kliekvorming. Ze zijn slaven van hun kliek en worden daardoor een kankergezwel.
 

15. De curie-kardinalen zoeken werelds profijt en zijn praalziek. Ze zijn uit op macht. Ze lasteren en brengen anderen in diskrediet. Zij voelen zichzelf superieur en zijn egocentrisch.

Indien deze 'diagnose' zou kloppen, dan wordt het hoogtijd, dat de Curie in gedwongen quarantaine wordt geplaatst.


Mensen beledigen, kan Bergoglio als de beste!"WHO AM I TO JUDGE?"

De splinter in het oog van de ander ziet hij, maar Bergoglio ziet de balk in zijn eigen oog niet!

Beste lezer, ziet u één kwaal waaraan Bergoglio zélf niet lijdt? 

Link naar de toespraak:

http://w2.vatican.va/content/francesco/en/events/event.dir.html/content/vaticanevents/en/2014/12/22/curiaromana.htmlVoor wie er nog aan zou twijfelen... Bergoglio is knettergek! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Info:

Pope warns Curia against ‘spiritual diseases’

Link:

http://www.cruxnow.com/church/2014/12/22/pope-warns-vaticans-upper-echelon-against-spiritual-diseases/


Francis' 15 'Ailments of the Curia'

Link:


http://www.cruxnow.com/church/2014/12/22/a-list-of-pope-francis-15-ailments-of-the-curia/


Pope Francis’ risky love/hate relationship with the Vatican


Link:

http://www.cruxnow.com/church/2014/12/22/pope-francis-risky-lovehate-relationship-with-the-vatican/

maandag 22 december 2014

Duitse 'bisschoppen': "Sommige hertrouwd gescheidenen toelaten tot sacramenten"

Een  meerderheid van de Duitse bisschoppen wil dat in gegronde, individuele gevallen, hertrouwd gescheiden katholieken de biecht en de communie kunnen ontvangen. [Waarom verwondert ons dit niet?]

Een minderheid [!] wil vasthouden aan de huidige regeling, waarin burgerlijk hertrouwde katholieken, van wie het eerste, kerkelijk huwelijk niet nietig is verklaard, geen toegang hebben tot de sacramenten. De bisschoppen zijn het er over eens dat de zielzorg voor gelovigen wier eerste huwelijk op de klippen is gelopen en die een nieuwe verbintenis zijn aangegaan, geïntensiveerd moet worden.

Document
Dit meldt KNA op basis van een vandaag openbaar gemaakt document van de Duitse bisschoppenconferentie. Het hoofdstuk daarin over de hertrouwd gescheidenen heet Theologisch te verantwoorden en pastoraal passende wegen naar de begeleiding van hertrouwd gescheidenen.

'Bepaalde voorwaarden'
De bisschoppen, benadrukte conferentievoorzitter kardinaal Reinhard Marx vandaag in Bonn, houden het voor onjuist om zonder onderscheid alle hertrouwd gescheidenen tot de sacramenten toe te laten. Veeleer pleiten zij volgens hem voor "gedifferentieerde oplossingen, die het individuele geval recht doen en onder bepaalde voorwaarden een toelating tot de sacramenten mogelijk maken".

Lakmoesproef
Volgens de bisschoppen is de pastorale omgang met hertrouwd gescheiden katholieken voor vele kerkelijk geëngageerde gelovigen een lakmoesproef voor de geloofwaardigheid van de Kerk [Blijkbaar is de Kerk niet meer geloofwaardig! Het duivelse plan van de ketterse Duitse 'bisschoppen' gaat de geloofwaardigheid van de Kerk zeker ten goede komen!]. Kardinaal Marx zei dat het thema wereldwijd tot de dringendste uitdagingen van het huwelijks- en gezinspastoraat behoort.

'Recht doen'
"De kerkelijke verkondiging en pastoraal moet zowel Jezus' verbod van de echtscheiding als ook recht doen aan zijn boodschap van Gods liefde voor diegenen die schuldig geworden zijn", schrijven de bisschoppen. [Pure ketterij! De schuldigen worden in de hel geworpen!]

'Voor onbruikbaar houden'
Dat hertrouwd gescheiden katholieken de sacramenten niet kunnen ontvangen, wordt volgens hen door veel geëngageerde katholieken en ook priesters niet meer begrepen. "Onder de priesters hebben deze situaties niet zelden tot gevolg dat ze tegen de instructie van de Kerk handelen, omdat ze die in de pastorale praktijk voor onbruikbaar houden." [Inderdaad! De Katholieke Doctrine is verouderd! Tegenwoordig gaan alleen nog maar hoerenlopers naar de hemel! Aldus de Duitse 'bisschoppen'!]

Bron: Katholiek Nieuwsblad

Link:


http://www.katholieknieuwsblad.nl/nieuws/item/6718-duitse-bisschoppen-sommige-hertrouwd-gescheidenen-toelaten-tot-sacramenten


DE MENINGEN VAN KETTERS, SCHISMATIEKERS EN AFVALLIGEN ZIJN VAN NUL EN GENER WAARDE!

vrijdag 19 december 2014

Broeder Michael Perry (OFM), de algemene overste van de minderbroeders, zegt: "Wij zijn failliet!"

De orde van de minderbroeders is door een dubieuze belegging ernstig in de financiële problemen geraakt. Dat deelt de Amerikaanse franciscaan Anthony Perry, de nieuwe algemene overste van de minderbroeders, in een brief mee aan alle oversten van de Franciscanen wereldwijd. De oorzaak is de aankoop en renovatie van een hotel door de minderbroeders in Rome. Door gebrek aan financieel toezicht zijn er bij die operatie miljoenen euro's verdwenen.

Het betreft dit luxehotel in Rome: Il Cantico

http://www.ilcantico.it/#gallery_foto


Naast deze affaire werden nog eens tientallen miljoenen euro's in beslag genomen door het Zwitserse gerecht.

Het incident is des te pijnlijker omdat de gelofte van armoede centraal staat in de orde van de heilige Franciscus van Assisi (1181/1182-1226). Die orde blijft met 14.000 broeders een van de grootste orden wereldwijd.

Volgens Italiaanse media kwam er bij een onderzoek in september een serie dubieuze activiteiten door buitenstaanders die het vertrouwen hebben misbruikt aan het licht. Dat werd bevorderd door het feit dat er ontoereikend toezicht was op de financiële uitgaven. De omvang van de schade blijft tot op vandaag onduidelijk. De toenmalige penningmeester van de orde, pater Giancarlo Lati, heeft inmiddels zijn functie neergelegd. De algemene overste Anthony Perry verzekert in zijn brief aan de oversten dat alles in het werk wordt gesteld om transparantie te schenken.

Bron: Kerknet


Wie blijft voorlopig buiten schot, maar zit in het oog van de storm?

De vorige algemene overste van de minderbroeders, namelijk: Jose Rodriguez Carballo.

De minderbroeder Jose Rodriguez Carballo is hoofdverantwoordelijke nummer 1 voor dit maxi-scandalo. Hij was de algemene overste van de minderbroeders ten tijde van de feiten.

Jose Rodriguez Carballo is de nieuwe algemene overste van de Internationale Unie van Hogere Oversten van de Religieuzen (USG) en hij speelde zo een cruciale rol bij de vervolging en de ontmanteling van de Franciscanen van de Immaculata.

Nu zijn de minderbroeders zelf failliet. 

Uitstekend nieuws om 'het Jaar van het Gecon­sacreerde Leven' te beginnen! 


Jose Rodriguez Carballo, "noem me maar Pepe", samen met de aartsbisschop-emeritus van Buenes Aires

Wie stopt deze heiligschenner?


woensdag 17 december 2014

Un tango per il compleanno di Papa Francesco

De tango: de dans van de wachtende 'klanten' in de bordelen van Buenos Aires...
De tango werd door Paus Pius X veroordeeld als immoreel!

Lof en erkenning voor Amerikaanse religieuzen

Het rapport over de visitatie van de kloosters van Amerikaanse vrouwelijke religieuzen bevat vooral lof en erkenning voor het leven en de inzet van de vrouwelijke religieuzen, ook al worden zij aangemaand tot navolging van de leer van de Katholieke Kerk. Het twaalf bladzijden tellende rapport over de visitatie werd vanmorgen in Rome voorgesteld. Het prijst in het bijzonder de bijdrage van de zusters tot het onderwijs en de impulsen voor de katholieke kerkgemeenschap in de VS. Het rapport werd voorgesteld door de Spaanse franciscaan José Rodriguez Carballo (59), de secretaris van de Congregatie voor het Godgewijde Leven, en de Amerikaanse overste Sharon Holland, de voorzitster van de Amerikaanse Unie van Vrouwelijke Religieuzen. Zij spreekt over 'een bevestigend en bemoedigend rapport', dat zeer goed de grote verscheidenheid binnen het godgewijde leven weergeeft.

Bron: Kerknet

DUS, GEEN PATER FIDENZIO VOLPI VOOR DE SCHISMATIEKE 'NONNEN' DAAR IN AMERIKA, ZOALS BIJ DE ROOMSGETROUWE FRANCISCANEN VAN DE IMMACULATA!!!


ZEER LAFFE HOUDING VAN HET VATICAAN!


Lof van 'kardinaal' Joao Braz de Aviz voor 'zuster', of is het een omgebouwde man, Sharon Holland (Leadership Conference of Women Religious) en zuster Agnes Mary Donovan...

Nog meer 'lof' en een grimace van pater Lombardi...

Luisterende 'nonnen'...
Géén lof en erkenning echter voor de Franciscanessen van de Immaculata

maandag 8 december 2014

Mgr. André Léonard wil zijn functie als aartsbisschop volgend jaar neerleggen

Dat vertelt hij in een openhartig gesprek in het VTM NIEUWS-magazine Telefacts. Op 6 mei wordt Léonard 75, de leeftijd waarop van aartsbisschoppen verwacht wordt dat ze hun ontslag indienen bij de paus. Meestal vraagt de paus dan om aan te blijven tot er een opvolger gevonden is.

Bij kardinaal Danneels, de voorganger van Léonard, duurde dat nog bijna twee jaar. Maar voor Léonard hoeft het niet langer te duren. “Ik hoop er niet op om nog een paar jaar voort te mogen doen. Niemand op aarde is onontbeerlijk”, zegt hij.

Het hele interview met André Léonard is morgen te zien in Telefacts om 21.40 uur bij VTM.

Bron: VTM Nieuws

Link:

http://nieuws.vtm.be/binnenland/119294-leonard-wil-stoppen-als-aartsbisschop


DE REDEN?

GODFRIED 'KARDINAAL' DANNEELS,
DE HOMOVRIENDELIJKE PRELAAT,
BLIJFT HEM STOKKEN IN DE WIELEN STEKEN!!!


De 'binnenkerkelijke' homo-maffia slaat weer toe!
Roeach: de catechismus van Danneels
Roeach: de catechismus van Danneels

Danneels zweeg twee weken

Kardinaal Godfried Danneels, die begin dit jaar [2010] als aartsbisschop werd opgevolgd door André-Joseph Léonard, hoorde naar eigen zeggen pas begin april van kindermisbruik door Vangheluwe. Vraag blijft: waarom stapte hij dan niet meteen naar Léonard?

Bron: Het Nieuwsblad

Link:

http://m.nieuwsblad.be/cnt/GG92PD9CE

vrijdag 5 december 2014

Over de Latijnse Mis:


Iraakse patriarch hekelt 'vermeend beschaafde' Westen: 'nogal stil' over gevluchte Christenen

Het hoofd van de Syrisch-katholieke Kerk heeft hard uitgehaald naar westerse regeringen.


Volgens patriarch Joseph III Younan van Antiochië verwaarlozen zij de christelijke vluchtelingen in Irak omdat zij geen economische prikkels hebben hen te helpen. De patriarch deed zijn uitspraken in een interview met de katholieke hulporganisatie Kerk in Nood.

'Noch de aantallen, noch de rijkdommen'
Patriarch Younan zei dat het Westen Iraakse christenen negeert omdat zij "noch de aantallen, noch de rijkdommen hebben om hen aantrekkelijk te maken". Hij zei onthutst te zijn dat toen hij steun zocht voor de uit hun huizen verdreven Irakese christenen, "de vermeend beschaafde westerse wereld nogal stil is".

'Vluchtelingen in eigen land'
"Wij zijn vluchtelingen in ons eigen land", aldus de Syrisch-katholieke patriarch. Het moreel is laag, zo zei hij, onder de christenen die uit hun huizen zijn verdreven en nu geconfronteerd worden met de waarschijnlijkheid dat zij nooit terug zullen kunnen keren.

'140.000 christenen ontheemd'
Younan schatte dat 140.000 christenen nu ontheemd zijn. De Kerk in Irak heeft volgens hem niet de middelen heeft om hen te verzorgen met voedsel, onderdak, medische zorg en onderwijs.

Bron: Katholiek Nieuwsblad

Link:

http://www.katholieknieuwsblad.nl/nieuws/item/6629-iraakse-patriarch-hekelt-vermeend-beschaafde-westen-nogal-stil-over-gevluchte-christenen

woensdag 3 december 2014

Bergoglio ontslaat het hoofd van de Zwitserse Wacht, Kolonel Daniel Rudolf Anrig, wegens "te streng"...

Ook bij de Zwitserse Wacht moet de laksheid haar intrede doen...


Mensen ontslaan is natuurlijk niet "streng"...
 

Bergoglio de hartvochtige!

Bron: Il Messaggero

Link:

http://www.ilmessaggero.it/PRIMOPIANO/VATICANO/guardie_svizzere_capo_papa_francesco_licenziato/notizie/1046588.shtmlIl Colonnello Dottor Daniel Rudolf Anrig werd het jongste slachtoffer van de zuiveringen van Bergoglio

Het geval van de Franciscanen van de Immaculata. Uiteindelijke doel: de vernietiging van de orde

El caso de los Franciscanos de la Inmaculada VII. Objetivo final: la destrucción de la Orden


Bron: AdelanteLaFE

Link:

http://www.adelantelafe.com/el-caso-de-los-franciscanos-de-la-inmaculada-vii-objetivo-final-la-destruccion-de-la-orden/

Ketters, schismatiekers en ongelovigen:


The Exorcist (film)


dinsdag 2 december 2014

Mario Giordano: "De paus die tot Allah bidt, lijkt mij een capitulatie, niet een dialoog"

Mario Giordano: "Il Papa che prega Allah mi sembra una resa, non un dialogo"

In de Italiaanse kranten stelt men zich dus terecht de vraag, of Bergoglio moslim geworden is...

Bron: Libero

Link:

http://www.liberoquotidiano.it/news/libero-pensiero/11728016/Mario-Giordano--il-Papa-che.html

Bergoglio biddend in de Blauwe moskee, staande voor de mihrab, die de gebedsrichting naar Mekka, de qibla, aangeeft:

maandag 1 december 2014

Apostaat Bergoglio steekt Sint-Franciscus het mes in de rug!

 

 

 

 

 

 

 

 

Pope Francis vs. St. Francis of Assisi - the "Blue Mosque" Affair

"Sint-Franciscus voor de Sultan" versus "Bergoglio in de Blauwe moskee"

BERGOGLIO IS DE GROOTSTE APOSTAAT UIT DE GESCHIEDENIS VAN DE KERK!

Link:

http://www.cfnews.org/page88/files/2191f0efb39c5c77282dd8313862eb87-307.html

De sultan van Babylon


Franciscus had de stille hoop de eer van het martelaarschap te mogen ontvangen. ‘Zo ging hij in het dertiende jaar na zijn bekering voor de derde keer naar Syrië en stelde hij zich vastberaden aan vele gevaren bloot doordat hij de sultan van Babylon persoonlijk wilde ontmoeten. Tussen de christenen en Saracenen woedde toen een zo meedogenloze oorlog dat het , hoewel de kampen van beide legers dicht tegenover elkaar lagen, van weerskanten onmogelijk was zonder levensgevaar van het ene kamp naar het andere te komen. De sultan had immers het wrede besluit uitgevaardigd dat wie hem het hoofd van een christen bracht, als beloning een Byzantijns gouden muntstuk zou ontvangen. Maar Franciscus, de onverschrokken ridder van Christus, liet zich niet afschrikken. Hij hoopte in de nabije toekomst het doel waarnaar hij met heel zijn hart verlangde, te kunnen bereiken. Zonder zich van de dreigende dood iets aan te trekken, besloot hij, ertoe gedreven door zijn verlangen voor Christus te sterven, op weg te gaan. En na eerst gebeden te hebben, zong hij, zijn kracht vindend in God, vol vertrouwen het woord van de psalmist: “Al moet ik door de diepste duisternis van de dood heen, ik zal geen onheil vrezen, want u bent altijd bij mij” (Psalm 23,04).

Als metgezel koos hij een medebroeder uit, Illuminatus - ‘de Verlichte’ - geheten. Deze man leefde deugdzaam in het licht van Gods genade. Met hem ging hij op weg. Op een gegeven moment zagen ze twee schapen. Die ontmoeting deed de heilige man veel plezier en vrolijk zei hij tot zijn metgezel: “Vertrouw op de Heer, broeder! Bij ons gaat immers het woord van het evangelie in vervulling: ‘Zie ik zend jullie als schapen onder de wolven’ (Matteus 10,16). Toen ze wat verder voortgegaan waren, stootten ze op een troep hun tegemoet komende Saraceense soldaten. Als razende wolven die een aanval deden op schapen, snelden dezen op Gods dienaren toe en overmeesterden hen op ruwe wijze. Hun wreedheid en verachting op hen botvierend beschimpten ze hen, bewerkten hen met zwepen, en sloegen hen in de boeien. En na hen danig toegetakeld te hebben en veel mishandelingen te hebben laten ondergaan, brachten ze Gods dienaren tenslotte - Gods voorzienigheid beschikte het zo - vóór de sultan precies wat de man Gods had verlangd. Op diens vraag wie hen gezonden had, met welk doel ze gezonden waren, wat voor een zending ze hadden en hoe ze bij hem hadden kunnen komen, antwoordde Christus’ dienaar onverschrokken dat hij niet op bevel of met hulp van een mens door de linies gekomen was, maar dat de allerhoogste God hem er doorheen had laten trekken om hem, de sultan, en zijn volk de weg naar het eeuwig heil kenbaar te maken en het ware evangelie te verkondigen. En zo rustig en vastberaden, zo moedig en enthousiast sprak hij tot de sultan over de Drie-Ene God en over Jezus Christus, de Zaligmaker van alle mensen, dat overduidelijk in hem bewaarheid bleek wat het evangelie zegt: “Ik zal jullie welsprekend maken en een wijsheid geven die geen tegenstander zal kunnen weerstaan of weerspreken” (Lukas 21,15).

Want toen de sultan het wonderbaarlijke enthousiasme en de geestkracht van de man Gods zag, luisterde hij ook graag naar hem; hij drong er met nadruk bij Franciscus op aan bij hem te blijven. Maar Christus’ dienaar antwoordde hem, op ingeving van God: “Als u zich met uw volk tot Christus wilt bekeren, zal ik uit liefde voor Hem graag bij u blijven. En als u er misschien tegen opziet, omwille van het geloof in Christus, de wet van Mohammed af te zweren, laat dan een zeer groot vuur ontsteken; samen met uw priesters zal ik dat vuur ingaan, opdat u erachter zult komen aan welk geloof men zich terecht houden moet om zijn grotere zekerheid en heiligheid.” In antwoord hierop zei de sultan tot hem: “Ik denk niet dat één van mijn priesters bereid is om dat vuur in te gaan of vrijwillig enige foltering te ondergaan om zijn geloof te verdedigen.” Want hij had gezien hoe één van zijn priesters, een hoogbejaarde vertrouweling van hem, zich bij het horen van dat voorstel onmiddellijk uit de voeten had gemaakt.

Toen zei de heilige man: “Ik wil ook wel alleen door dat vuur gaan. Maar dan moet u mij wel, ook namens uw volk, beloven dat u en uw volk tot de christelijke eredienst zal overgaan, wanneer ik er ongedeerd uit zal komen. Mocht ik verbranden, geef dan de schuld aan mijn zonden; maar als Gods macht mij zal beschermen, erken dat Christus, Gods kracht en Gods wijsheid, waarachtig is en Heer en Verlosser van alle mensen.” De sultan zei vervolgens dat hij het niet waagde hierop in te gaan, omdat hij dan een oproer van het volk vreesde. Wel bood hij de man Gods vele kostbare geschenken aan.’ Die weigerde Franciscus. Hij wilde geen goud, hij wou zielen redden. Bovendien - zo besluit Bonaventura dit verhaal - zag Franciscus niet het geringste zaad van een ware godvruchtigheid in de ziel van deze sultan.

[Vgl. Bonaventura, Grote Levensbeschrijving, IX.7-8; Haarlem, Gottmer, 1978 p:103-105; vgl. Giotto’s fresco nr. 11 in de San Francesco te Assisi]

Apostaat Bergoglio


S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer

2 Timoteüs 2:3 Neem ook uw aandeel in het lijden als een goed krijgsknecht van Christus Jezus

2 Timoteüs 2:3  Neem ook uw aandeel in het lijden als een goed krijgsknecht van Christus Jezus
-------- “Wij zijn de zonen van de Kruisvaarders en we zullen niet terugdeinzen voor de zonen van Voltaire.” -------- -------- “We are the sons of the Crusaders and we shall not recoil before the sons of Voltaire.” ------------------------- -------- “Noi siamo i figli dei Crociati e non indietreggeremo davanti ai figli di Voltaire!” ---------------------------------