BREAKING NEWS

News Ticker --- 31-12-2022 SEDE VACANTE 31 DECEMBER 2022 --- Einde berichten ---

zaterdag 26 december 2015

Jeruzalem, 26 december 35 - Het martelaarschap van Sint-Stefanus, de Eerste Martelaar; net zoals Onze Heer, door de joden vermoord!

Sint-Stefanus sprak tot de joden: "Hardnekkigen en onbesnedenen van hart en van oren: altijd weerstaat gij den Heiligen Geest; gij, juist als uw vaderen."


UIT DE HANDELINGEN VAN DE APOSTELEN:

Act 6:8  Intussen deed Stéfanus, vol genade en kracht, grote wonderen en tekenen onder het volk.
Act 6:9  Daarom begonnen er sommigen uit de synagoge, welke die der Vrijgelatenen Cyreneërs en Alexandrijnen wordt genoemd, en sommigen uit Cilicië en Azië, met Stéfanus te twisten;
Act 6:10  maar ze waren niet bestand tegen de wijsheid en den Geest, waarmee hij sprak.
Act 6:11  Toen stookten ze enige lieden op, om te verklaren: We hebben hem lastertaal horen spreken tegen Moses en tegen God.
Act 6:12  Ze hitsten ook het volk, en de oudsten met de schriftgeleerden tegen hem op, overvielen hem, sleepten hem mee, en brachten hem voor de Hoge Raad.
Act 6:13  Daar lieten ze valse getuigen komen, die zeiden: Deze man spreekt onophoudelijk tegen de heilige plaats en tegen de Wet;
Act 6:14  want we hebben hem horen zeggen, dat die Jesus van Názaret deze plaats zal verwoesten, en de instellingen wijzigen, die Moses ons heeft overgeleverd.
Act 6:15  Allen, die in de Raad zaten, staarden hem aan, en aanschouwden zijn gelaat als dat van een engel.

Act 7:51  "Hardnekkigen en onbesnedenen van hart en van oren: altijd weerstaat gij den Heiligen Geest; gij, juist als uw vaderen."
Act 7:52  Wien der profeten hebben uw vaderen niet vervolgd? Zij hebben de boden gedood van de komst van den Rechtvaardige, maar gij, gij zijt zijn verraders en moordenaars geworden;
Act 7:53  gij, die de Wet door beschikking van engelen ontvingt, maar ze niet onderhoudt.
Act 7:54  Toen ze dit hoorden, barstten ze in woede los, en knarsetandden tegen hem.
Act 7:55  Maar hij, vervuld van den Heiligen Geest, blikte op naar de hemel, en zag de heerlijkheid Gods en Jesus staande aan de rechterhand Gods.
Act 7:56  En hij sprak: Zie, ik zie de hemelen open, en den Mensenzoon staan aan de rechterhand Gods.
Act 7:57  Maar ze schreeuwden het uit, stopten hun oren, en stormden als één man op hem los.
Act 7:58  Ze wierpen hem buiten de stad, en stenigden hem. En de getuigen legden hun mantels neer voor de voeten van een jongen man, Saul geheten.
Act 7:59  En terwijl men Stéfanus stenigde, bad hij, en sprak: Heer Jesus, ontvang mijn geest.
Act 7:60  Dan zonk hij op zijn knieën neer, en riep met luider stem: Heer, reken hun deze zonde niet toe. Na deze woorden ontsliep hij. Ook Saul stemde in met die moord.

woensdag 23 december 2015

Inzake de Franciscanen van de Immaculata fluit het hoogste Italiaanse Gerechtshof Bergoglio over de gehele lijn terug! Nogmaals gaat Bergoglio op zijn bek!

Oberster Gerichtshof bestätigt Urteil in Sachen Franziskaner der Immakulata


(Rom) Der Oberste Gerichtshof in Rom bestätigte, daß sich der Gründer der Franziskaner der Immakulata und die dem Orden nahestehenden Laienorganisationen nichts zuschulden haben kommen lassen. Der beschlagnahmte Immobilienbesitz muß an die Laienorganisationen zurückgegeben werden.

Bron: Katholisches.info

Link:

http://www.katholisches.info/2015/12/22/oberster-gerichtshof-bestaetigt-urteil-in-sachen-franziskaner-der-immakulata/

De ketterijen en het vuil van Kerknet kennen geen grenzen: "Opperrabbinaat van Israël begroet afwijzing van de bekering van de joden"

Het opperrabbinaat van Israël sprak vrijdag zijn tevredenheid uit over de expliciete afwijzing van de zending naar en bekering van de joden, in het recente document van het Vaticaan over de joods-christelijke relaties. De verklaring werd in Rome gepubliceerd naar aanleiding van de vijftigste verjaardag van de concilieverklaring Nostra Aetate. "Voor het eerst wordt de geldigheid van het verbond met het joodse volk zwart op wit in een kerkelijk document erkend", aldus de joodse rabbijnen.

Bron: Kerknet


Enkele opmerkingen:

Wat het Opperrabbinaat van Israël te melden heeft, interesseert ons helemaal niets.

Dat het zionistische Kerknet deze vuiligheid overneemt, is natuurlijk te verwachten.

De 'joden' verheugen zich blijkbaar, dat het Vaticaan geen georganiseerde missie tegen de 'joden' zal opzetten. Het gevolg is natuurlijk, dat de joden en masse naar de hel zullen gaan. Maar, blijkbaar verheugen zij zich daarop. Hoe waar! 

Dit zegt Christus over de joden die niet in Hem geloven:

Joh 8:44  Gij hebt den duivel tot vader, en de zin van uw vader verkiest gij te doen. Hij was een moordenaar van den beginne; ook hield hij zich niet met de waarheid op, omdat er in hem geen waarheid is. Wanneer hij leugen spreekt, spreekt hij naar eigen aard; want hij is een leugenaar, en de vader daarvan.  


Verder beweren de joodse rabbijnen:
 
"Voor het eerst wordt de geldigheid van het verbond met het joodse volk zwart op wit in een kerkelijk document erkend."

De joodse rabbijnen zijn natuurlijk niet goed ingelicht.

Het document is getiteld: "The Gifts and Calling of God are irrevocable"

Wat is de status van dit document?

"The text is not a magisterial document or doctrinal teaching of the Catholic Church, but is a reflection prepared by the Commission for Religious Relations with the Jews on current theological questions that have developed since the Second Vatican Council."

Dit document behoort dus niet tot het Magisterium van de Kerk.

Dus kan het meteen de vuilbak in. Het heeft geen enkele waarde!


Nu, over dat Oude Testament:

"The covenant that God has offered Israel is irrevocable. “God is not man, that he should lie” (Num 23:19; cf. 2 Tim 2:13). The permanent elective fidelity of God expressed in earlier covenants is never repudiated (cf. Rom 9:4; 11:1-2). The New Covenant does not revoke the earlier covenants, but it brings them to fulfilment. Through the Christ event Christians have understood that all that had gone before was to be interpreted anew."


Uit de Heilige Schrift:

Rom 9:4  Israëlieten zijn ze toch; aan hen behoort het kindschap, de heerlijkheid en het Verbond, de Wet, de eredienst en de Beloften;
Rom 9:5  tot hen behoren de Vaders, en van hen stamt Christus af naar het vlees: Hij die God is, boven alles gezegend in eeuwigheid. Amen!
Rom 9:6  Maar toch, Gods woord heeft niet gefaald! Want niet allen, die afstammen van Israël, behoren tot Israël;
Rom 9:7  en niet allen zijn kinderen, omdat ze zijn uit Abrahams geslacht. Integendeel: "Het kroost van Isaäk zal uw kroost worden genoemd,"
Rom 9:8  dat wil zeggen: niet de kinderen naar het vlees zijn de kinderen van God, maar de kinderen der Belofte worden als kroost beschouwd.


En


Rom 11:1  Ik vraag dus: Heeft God dan zijn volk soms verstoten? Verre vandaar! Want ook ikzelf ben een Israëliet, uit het geslacht van Abraham, uit de stam van Benjamin.
Rom 11:2  Neen, God heeft zijn volk niet verstoten, dat Hij uitverkoren had. Of weet gij niet, wat de schrift door Elias zegt, toen deze zich bij God over Israël beklaagde:
Rom 11:3  "Heer, uw profeten hebben ze gedood, uw altaren omver geworpen; ik alleen ben overgebleven, en ze staan me naar het leven."
Rom 11:4  Welnu, wat antwoordt hem de godsspraak: "Zeven duizend mannen heb Ik Mij voorbehouden, die de knie niet voor Baäl hebben gebogen."


Met andere woorden,

Niet alle joden zijn verdoemd, maar toen werden er 7.000 gered, "die de knie niet voor Baäl hebben gebogen".

Hetzelfde gebeurde bij de dood van Christus. Niet alle joden werden verdoemd, maar zij die geloofden in Christus, werden gered.

Met andere woorden,

Wie is het échte Israël?

De Kerk is het nieuwe en échte Israël! 

De Christenen zijn de nieuwe joden!

En de zogenaamde 'joden' die Christus verwerpen, zijn geen 'joden', maar duivelaanbidders!


MYSTICI CORPORIS CHRISTI
Over het mystieke lichaam van Christus en over de vereniging die wij daarin bezitten met Christus
Paus Pius XII - Encycliek

28 Vooreerst werd door de dood van de Verlosser de oude wet afgeschaft en door het Nieuwe Testament vervangen; toen is de wet van Christus tezamen met haar geheimen, wetten, instellingen en gewijde riten voor de gehele aarde bekrachtigd in het Bloed van Jezus Christus. Want, zolang de goddelijke Zaligmaker in een klein land predikte - Hij was immers alleen gezonden tot de verloren schapen van het huis van Israël - stonden wet en Evangelie naast elkander; maar op het kruishout, waaraan Hij stierf, deed Jezus de wet met haar bepalingen teniet; het handschrift van het Oude Testament hechtte Hij aan het kruis, en in Zijn Bloed, dat Hij voor het gehele mensengeslacht vergoot, stichtte Hij het Nieuwe Testament. "Toen heeft", aldus de H. Leo de Grote sprekend over het kruis des Heren, "zo klaarblijkelijk de overgang plaats gehad van de wet tot het Evangelie, van de synagoge tot de Kerk, van de vele offers tot het éne Slachtoffer, dat, toen de Heer de geest gaf, het geheimzinnig voorhangsel, dat het binnenste van de tempel en het verborgen heiligdom afsloot, plotseling van boven tot onder scheurde."Door de dood van Christus werd de oude wet afgeschaft en door het Nieuwe Testament vervangen, omdat de oude wet niet meer correct was. Christus kwam de oude wet voltooien en dat lezen we net in het Nieuwe Testament.

Met andere woorden, de oude wet alleen is niet voldoende om gered te worden. Om gered te worden, is het noodzakelijk, dat men Christus als Zoon van God erkent!

= "De overgang van de synagoge naar de Kerk!"

Wie in Christus gelooft, behoort tot de Kerk!

Wie Christus verwerpt, behoort niet tot de Kerk, maar tot de "Synagoge van Satan"!


Johannes schrijft zeer terecht:

Openbaringen 2:9  Ik ken uw verdrukking en uw armoede, —toch zijt ge rijk; ook de lastering door hen, die zich joden noemen, —toch zijn ze het niet, maar een Synagoge van Satan.

Openbaringen 3:9  Zie, Ik breng lieden van de Synagoge van Satan, die zeggen, dat ze joden zijn: —toch zijn ze het niet, maar ze liegen; —zie, Ik zal ze tot u doen komen, ze doen neervallen aan uw voeten, en ze doen weten, dat Ik u liefhad.Met andere woorden, zij die zich 'joden' noemen, zijn geen joden, zij liegen, want zij behoren in werkelijkheid tot de Synagoge van Satan!

De échte joden, die zich Christenen noemen, behoren tot de Kerk, want de Kerk is het nieuwe Israël.


Het Opperrabbinaat van Israël kan op geen enkele manier claimen, dat zij 'joden' zouden zijn!

Het belangrijkste boek voor hen is niet de Thora, maar wel de Talmoed!

De anti-christelijke Talmoed diskwalificeert zichzelf volledig!

De Talmoed is anti-christelijk, anti-bijbels, anti-thora, en zelfs anti-joods!


Het gebed in de Latijnse Ritus:

Laat ons bidden voor de ongelovige joden: opdat onze God en Heer de blinddoek van hun harten afneme, opdat ook zij onze Heer Jesus Christus mogen erkennen.

Almachtige eeuwige God, die zelfs het ongeloof van de joden van uw barmhartigheid niet uitsluit, verhoor onze gebeden, die wijze storten voor de verblindheid van dit volk, opdat zij het licht van uw waarheid, dat Christus is, mogen erkennen, en aan hun duisternis onttrokken worden. Door dezelfde Heer…

vrijdag 11 december 2015

Vaticaan vraagt versterking van de dialoog met het 'jodendom'

Het Vaticaan riep donderdag op tot de versterking van de samenwerking en de dialoog met het jodendom. In een verklaring naar aanleiding van de 50ste verjaardag van de publicatie van het conciliedocument 'Nostra aetate', dat na het Tweede Vaticaans Concilie (1962-1965) de basis legde voor een nieuwe dialoog met het jodendom, wordt benadrukt dat jodendom en christendom op elkaar zijn aangewezen [De Christenen hebben niets te maken met het hedendaagse 'jodendom'! De joden uit de tijd van Christus kenden de Talmoed niet! De Talmoed is een verzameling van anti-christelijke documenten!]. "Dit theologische gesprek is niet enkel noodzakelijk, maar tevens een plicht", aldus de verklaring [Ronduit belachelijk!].

Het vandaag verschenen 17 pagina's tellende document van de pauselijke Commissie voor de Interreligieuze Dialoog distantieert zich van pogingen om joden te bekeren, al getuigen christenen in hun gesprekken met joden wel over hun geloof in Jezus Christus [De Kerk mag de joden niet bekeren, maar moet met hen 'dialogeren'. Zo een houding is fundamenteel anti-katholiek! Wie verzint zoiets?]. Joden en christenen moeten elkaar via die dialoog beter leren kennen en de rijkdom van elkaars erfenis ontdekken [De hedendaagse 'joden' hebben de Christenen niets te bieden!]. De commissie spoort joden en christenen ook aan om zich samen in te zetten voor gerechtigheid, vrede, de bescherming van de schepping en verzoening in de wereld [Bla, bla, bla...]. Samen moeten zij rassendiscriminatie en antisemitisme bestrijden [Door moslims te bombarderen?]. "Het nieuwe verbond met christenen betekent niet de opheffing van het oude verbond [TOTALE KETTERIJ!], maar het is veeleer de vervulling van dat oude verbond [TOTALE KETTERIJ!]." Het nieuwe verbond betekent in geen geval dat joden van het heil van God zouden uitgesloten worden [JODEN MOETEN ZICH BEKEREN, WANT ANDERS GAAN ZE NAAR DE HEL!].

Bron: Kerknet

dinsdag 8 december 2015

Tweede Vaticaans Concilie: 24 november 1965: "Crisis over anticonceptie in Schema 13" - Gaudium et spes - "Over de Kerk in de wereld van deze tijd"...

CONTEXT

Na de toespraak van kardinaal Suenens op het einde van de eerste zittijd en na instemming van kardinaal Montini, komt het thema van de Kerk in de moderne wereld op de Concilie-agenda. Ook al vragen invloedrijke commissieleden zich begin 1963 nog openlijk af of een Concilie zich wel moet inlaten met zoiets veranderlijks en voorbijgaands als 'de wereld'.

Omdat het onderwerp nieuw is, kunnen de kerkleiders en theologen het ook maar moeilijk afbakenen. Het thema staat laatst op de lijst van te behandelen schema’s. Tekenend is ook dat commissieleden het schema steevast met z’n nummer benoemen, eerst XVII later XIII, in plaats van met de titel zoals dat voor andere onderwerpen gebruikelijk is.

Joseph Ratzinger, de latere Paus Benedictus XVI en toen als peritus bij het Concilie betrokken, noemde Schema XIII ooit "een samenraapsel".


24 NOV 1965

De vraag van de paus om 4 tekstwijzigingen (modi) over anticonceptie in Schema 13 zorgen voor een laatste grote crisis van het Tweede Vaticaans Concilie. De wijzigingen bevestigen de leer van de encycliek Casti connubii van Pius XI over de ontoelaatbaarheid van kunstmatige anticonceptie.

Wat is de reactie van de Commissie?

De meeste leden van de gemengde commissie die zich met de materie bezighoudt, reageren heftig. Commissie reageert verbolgen! Mgr. Charue spreekt van de moeilijkste week van het hele Concilie.

Donderdag 25, men zou beginnen met het De Matrimonio in Santa Martha, toen het grote incident met de modi ontplofte.

Men las een brief van kard. Cicognani, die door te vragen om de modi te aanvaarden, praktisch het concilie liet verklaren zich aan Casti connubii te houden en pater Tromp verklaarde dat dit de conclusie van de pauselijke commissie was; Kardinaal Cento, besloot zonder nuance, die hij slechts Amen te zeggen had op de beslissingen van de paus. Paus Paulus VI vroeg
dus aan het Concilie om zonder discussie de traditionele leer te bevestigen.

Kardinaal Léger reageerde zeer heftig en vertrok om zich te beklagen bij Mgr. Dell’Acqua, die zich verwonderde over de manier waarop men de zaken had voorgesteld. De lekenauditoren schreven een gezamenlijke brief naar de paus. Ook kardinaal Suenens is bijzonder verontwaardigd. Hij is voorstander van een 'minder traditioneel standpunt'.

Op vrijdag
25 november komt er een nieuwe brief van kard. Cicognani, zeggende dat men de tekst van de modi kon bediscussiëren. De paus laat dus toe, dat zijn tekstwijzigingen bediscussieerd mogen worden. Ottaviani maakte goed het onderscheid tussen de doctrine en de manier van verwoorden, maar feitelijk ging de discussie over de grond...

Mgr. Heuschen, de hulpbisschop van Luik, en de Leuvense moraaltheoloog Prof. Heylen vinden uiteindelijk een nieuwe formulering die de modi 'onschadelijk maken'. Zij waren dus ook pro anticonceptie! Het Concilie neemt in die nieuwe formulering geen beslissing over het onderwerp, noch in de ene noch in de andere zin. In elk geval blijft de kwestie van de morele toelaatbaarheid van middelen tot geboorteregeling onbeslist.

De paus gaat akkoord met de voorstellen van Heuschen en Heylen op 28 november.
De week van 29 november tot 4 december kende nog emoties. Tot op het laatste moment was het een va-et-vient met de entourage van de paus. Mgr. Heuschen, geholpen door de kanunniken Heylen, Delhaye, Prignon, de Locht en Mgr. Dondeyne, maakte een tekst die velen zeer goed vonden. Mgr. Dell’Acqua feliciteerde Mgr. Heuschen er zelfs voor.
 
Vooral de timing zorgt voor extra dramatiek in deze laatste grote crisis van het Concilie. Want Schema 13 moet nog definitief gestemd worden en op 8 december is het definitief afgelopen met het Tweede Vaticaans Concilie.


Het bijzondere van de tekst van Gaudium et Spes is dat deze door inspanning van de concilievaders zelf tijdens het concilie tot stand gekomen is. Waar Paus Pius XII in zijn encycliek Humani generis nog vooral op waarschuwende wijze de moderniteit had benaderd, wilden de concilievaders in dit document op meer positieve wijze de hedendaagse wereld tegemoet treden. Illustratief is dat betreffende de anticonceptie de kerkvaders schreven dat 'het bereiken van een edelmoedige doch verantwoorde vruchtbaarheid' een zaak is tussen de echtelieden en God. Het Vaticaan steunde hierbij sterk op de conclusies van het eerste congres van Katholieke Dokters, gehouden op Malta in 1964.

Bron: VolgConcilie


SCHEMA XIII - GAUDIUM ET SPES [= Een heterodoxe woordenwaterval!]

Over de Kerk in de wereld van deze tijd
2e Vaticaans Concilie - Constitutie
7 december 1965

50 - In de opdracht het menselijk leven door te geven en hun kinderen op te voeden, hetgeen als de eigen zending van de echtgenoten moet worden beschouwd, weten zij zich medewerkers van de liefde van God, de Schepper, en als het ware zijn tolken [Correct!]. Zij zullen dus hun taak met menselijke [Ketterij!] en christelijke
[Correct!] verantwoordelijkheid vervullen; en in een geest van volgzame eerbied jegens God [Correct!] en in gezamenlijk beraad [Ketterij!] en met gezamenlijke inspanning [Ketterij!] zullen zij zich een goed gefundeerd oordeel [Ketterij!] trachten te vormen, daarbij rekening houdend zowel met hun eigen welzijn [Ketterij!] als met dat van hun reeds geboren en toekomstige kinderen [Ketterij!]. Zij zullen daarbij ook letten op de materiële [Ketterij!] en geestelijke factoren van hun tijd [Ketterij!] en van hun situatie [Ketterij!], en tenslotte zullen zij daarbij rekening houden met het welzijn van het gezin van de burgerlijke samenleving [Ketterij!] en ook van de Kerk. In laatste instantie zijn het de echtgenoten zelf [Ketterij!], die dit oordeel voor het aanschijn van God moeten vormen [Correct!]. Wat hun wijze van handelen betreft: de christelijke echtgenoten moeten wel weten, dat zij niet naar eigen willekeur kunnen handelen [Correct!], maar zich altijd moeten laten leiden door hun geweten [Ketterij!], hetwelk zich moet richten naar de Goddelijke Wet zelf [Correct!], in volgzaamheid jegens het kerkelijk leerambt [Correct!], dat die wet gezagvol vertolkt in het licht van het Evangelie [Correct!].

Dit is zo typisch voor de teksten van het Tweede Vatciaans Concilie!

Het is een mengelmoes van Ware Leer en ketterij!

Met een woordenwaterval worden de gelovigen in slaap gewiegd.

Aan de ene kant zegt men, dat men inzake anticonceptie zijn "geweten moet volgen". Aan de andere kant zegt men, dat dat geweten "zich moet richten naar de Goddelijke Wet zelf, in volgzaamheid jegens het kerkelijk leerambt, dat die wet gezagvol vertolkt in het licht van het Evangelie".

Dus mag men zijn geweten niet volgen!

WAAROM BEGINT MEN DAN OVER 'HET GEWETEN'???

ANTICONCEPTIE HEEFT NIETS MET HET GEWETEN TE MAKEN!

MEN MAG ZIJN GEWETEN NIET VOLGEN, MEN MOET DE GODDELIJKE WET VOLGEN!!!

MET ANDERE WOORDEN, GAUDIUM ET SPES PRETENDEERT IETS TE ZEGGEN, DAT HET NIET ZEGT!!!

MEN PROBEERDE DE GELOVIGEN TE MISLEIDEN!!!

DE MODERNISTEN DACHTEN, DAT ZE GESCOORD HADDEN, MAAR DAT WAS NIET ZO!

DIT IS HOE DAN OOK EEN HETERODOXE TEKST!

Zo typisch Tweede Vaticaans Concilie!! 

Een 'schitterende' bijdrage van Mgr. Heuschen!

Waarom hij felicitaties kreeg voor dit gedrocht van een tekst, ontgaat mij geheel!!!

Het zogenaamde 'Tweede Vaticaans Concilie' was door en door corrupt en anti-katholiek!

Het was dan ook géén 'concilie', maar regelrecht verraad!

Hoe men het Katholieke Geloof heeft vervalst:

De Mis "ter beëindiging van alle schisma", werd plots een mis "voor de eenheid van de Kerk"! Dit is pure ketterij, want de Kerk is één en daarnaast heb je de schismatiekers, die géén deel uitmaken van de Kerk! 

donderdag 3 december 2015

Mgr. Schneider: ‘Onfeilbaarheid van paus niet overdrijven’

We moeten aan de woorden van paus Franciscus, die nu eenmaal graag improviserend spreekt, geen overspannen betekenis hechten [Inderdaad! De woorden van Bergoglio hebben geen enkele betekenis.]. De paus zelf wil ook helemaal niet, als hij zo spreekt, de gelovigen “verplichten of dwingen” om in te stemmen met wat hij zegt [De 'meningen' van Bergoglio zijn waardeloos!].

Competentie

Dat zegt mgr. Schneider, hulpbisschop van Astana, in reactie op de vragen die Aleteia.org hem voorlegde naar aanleiding van de antwoorden die de paus gaf aan een Lutherse vrouw, die haar spijt uitsprak niet gemeenschappelijk met haar katholieke man te communie te kunnen gaan. De paus zei daarbij ook dat dit niet zijn competentie was [Het is inderdaad niet de competentie van Bergoglio, maar wel die van de Paus!]. Dat is die van kardinaal Sarah, aan wie Aleteia.org dezelfde vraag voorlegde. De Congregatie waaraan deze hij als prefect leiding geeft, is immers niet alleen “voor de Goddelijke Eredienst” maar ook voor “de Discipline van de Sacramenten”.

Profanatie

Volgens Sarah zelf liggen de zaken duidelijk; “Intercommunie tussen katholieken en niet-katholieken is niet toegestaan. Je moet het katholieke geloof belijden. Een niet-katholiek kan niet de Communie ontvangen [!!!]. Dat is zeer, zeer helder. Het is geen zaak van je geweten volgen.” Onzorgvuldigheid hierin kan alleen leiden tot “profanatie” van het sacrament, aldus Sarah, die erop wijst dat katholieken evengoed hun geschiktheid om te communie te gaan moeten onderzoeken. Zij moeten in staat van genade zijn, anders eten en drinken zij, zoals Sint Paulus zegt, “hun eigen veroordeling”.

Inquisitie

Mgr. Athanasius Schneider wijst erop dat een gelovige het heel goed oneens kan zijn met de bewoordingen die de paus kiest [!], zolang de paus daarbij niet uitdrukkelijk nastreeft een definitieve uitspraak te doen [!]. Sarah: “Ik denk dat we een klimaat van dialoog nodig hebben dat vrij is van intimidatie. Anders zal het een atmosfeer van dictatuur zijn, en ik denk dat paus Franciscus er niet van houdt gezien te worden als iemand die een atmosfeer van inquisitie, dictatuur of vervolging creëert voor iemand die beredeneerde gedachten en opinies tot uitdrukking brengt.” [De Bergogliaanse dictatuur vergelijken met de Heilige Inquisitie is een grote belediging voor de Inquisitie!]

Bron: Katholiek Nieuwsblad

Link:


http://www.katholieknieuwsblad.nl/nieuws/mgr-schneider-onfeilbaarheid-van-paus-niet-overdrijven

woensdag 2 december 2015

"Una «bomba sexy» in Vaticano": 'Seksbom' Francesca Chaouqui zwanger van de Vaticaanse 'Monseigneur' Lucio Ángel Vallejo Balda?

De tweede zitting van het proces voor 'Vatileaks 2', naar aanleiding van de heling en verspreiding van vertrouwelijke documenten over de hervorming van paus Franciscus, duurde maandag nauwelijks dertien minuten.

Net zoals vorige keer verschenen mgr Vallejo Balda [= Secretaris van de Prefectuur voor Economische Aangelegenheden en van Opus Dei!], die nog steeds is opgesloten, Francesca Chaouqui en de twee Italiaanse journalisten Emiliano Fittipaldi en Gianluigi Nuzzi voor de rechtbank. Op vraag van Francesca Chaouqui werd het proces verdaagd tot 7 december, opdat haar nieuwe advocaat de kans zou krijgen om het dossier te bestuderen. Francesca Chaouqui werd eerder vrijgelaten omdat zij goed heeft meegewerkt en zwanger is.

De Spaanse priester Vallejo Balda beweert nu dat hij een intieme relatie had [!!!] met zijn voormalige medewerkster [!!!], maar dat wordt door Francesca Chaouqui ontkend.

Bron: Kerknet'Seksbom' Francesca Chaouqui samen met
haar minnaar 'Monseigneur' Lucio Ángel Vallejo Balda van Opus Dei

Mr. Bergoglio, 'Monseigneur' Lucio Ángel Vallejo Balda en 'seksbom' Francesca Chaouqui

Ondanks dat Bergoglio, naar eigen zeggen, géén Renaissance prins is,
is het Vaticaan onder zijn 'leiding' een regelrecht bordeel geworden! 

Er moesten per sé méér vrouwen in het Vaticaan benoemd worden...

BIJVOORBEELD EEN TWEEDE LUCREZIA BORGIA???

Met dank aan Mr. Bergoglio!

'Loser' Bergoglio:


dinsdag 1 december 2015

'New York Times' doet oproep aan Vaticaanstad

De bekende Amerikaanse krant 'New York Times' heeft de openbare aanklager van het Vaticaan opgeroepen om alle klachten tegen de twee Italiaanse journalisten Gianluigi Nuzzi en Emiliano Fittipaldi, die allebei recent een boek publiceerden over de weerstand van sommige leden van de Romeinse Curie tegen de financiële hervormingen van paus Franciscus.

De krant benadrukt dat beiden worden vervolgd op basis van een wet uit 2013, die werd goedgekeurd om seksueel misbruik van minderjarigen en kinderporno te bestrijden [!!!]. Emiliano Fittipaldi noemde het proces kafkaiaans. De Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE), evenals beroepsorganisaties van journalisten vroegen het Vaticaan om het proces tegen de journalisten stop te zetten [!].

De krant 'New York Times' erkent dat het Vaticaan mensen kan vervolgen die vertrouwelijke informatie onthullen of documenten helen. Maar de krant geeft Vaticaanstad het advies om de klachten tegen de journalisten te laten vallen. Eerder hadden Vaticanwatchers als John Allen van National Catholic Reporter en Crux het Vaticaan al gewaarschuwd dat het proces zich tegen het Vaticaan zelf dreigt te keren.

Bron: Kerknet

Het is duidelijk, dat Bergoglio een ongelofelijke dictator is!

Je mag er niet aan denken, dat een figuur zoals Bergoglio over echte macht zou beschikken! 

Al moet dat ook weer meteen in perspectief worden geplaatst...

De Franciscanen van de Immaculata hebben al veel langer te lijden onder de vervolgingen van Bergoglio!!!

GEEN GROTERE DICTATOR, DAN EEN LIBERTIJN!!! 


De journalisten Gianluigi Nuzzi en Emiliano Fittipaldi melden zich bij de Vaticaanse rechtbank

 
Gianluigi Nuzzi en Emiliano Fittipaldi staan de pers te woord.

Het is duidelijk, dat dictator Bergoglio moeilijk met kritiek kan omgaan.

Zelf permitteert de goddeloze Bergoglio zich alles en houdt hij met niemand rekening.
 
Maar wie Bergoglio voor de voeten loopt, walst hij als een dikke olifant genadeloos plat!!! 

woensdag 25 november 2015

Kerknet: "Herdenking reformatie mag niet onbenut blijven als kans"

De huispredikant van het Vaticaan, de kapucijn Raniero Cantalamessa [Die zélf een protestant is! Meer bepaald, een aanhanger van de pinksterbeweging!], zei tijdens een toespraak bij het begin van de synode van de Church of England [Wat gaat die man daar doen?] dat de vijfhonderdste verjaardag van de reformatie niet onbenut mag blijven door gevangen te blijven in het verleden of eindeloze discussies over wie nu al of niet gelijk had [De Katholieke Kerk verkondigt de Geopenbaarde Leer van God. De Church of England wijst die Leer af! Geen discussie nodig!]. "Wij moeten deze gebeurtenis benutten om kwalitatief een stap vooruit te zetten." Pater Raniero Cantalamessa hield zijn toespraak in de abdij van Westminster, in aanwezigheid van Queen Elizabeth II, die nog steeds hoofd is van de Church of England and Wales [En dan?].

De theoloog verwees naar belangrijke hervormers als Martin Luther en de anglicaan Thomas Cranmer en hun visie over de rechtvaardigingsleer [Het Concilie van Trente (Sessio VI) is hier bindend.]. Die krijgt vandaag een nieuwe actualiteit door de bewering van de mensen dat zij zichzelf kunnen redden dankzij wetenschap, technologie of een moderne menselijke spiritualiteit, zonder verlosser buiten de mensheid.

De huispredikant [LOL] erkende dat het herstel van de Eenheid van de Christenen niet eenvoudig is [De Christenen zijn één binnen de Katholieke Kerk. Alle anderen zijn niet christelijk en al zeker die Church of England niet!]. Toch is de eenheid van de christenen een wens van Christus, die vandaag nieuwe actualiteit krijgt: "In vele delen van de wereld worden vandaag mensen vermoord. Niet omdat zij katholiek, anglicaan of pinksterchristen zijn, maar louter omdat zij christen zijn. In de ogen van diegenen die ons vervolgen zijn wij al een. Laten wij daarom ook een zijn in onze ogen en die van God."

Bron: Kerknet


MORTALIUM ANIMOS - Over de bevordering van de werkelijke eenheid van religies
Paus Pius XI - Encycliek - Datum: 6 januari 1928

De Kerk

8 Wie zich Christenen noemen, kunnen niet anders doen dan geloven, dat een Kerk, en slechts één Kerk, door Christus gesticht is.

 

Een kapitale fout in de oecumenische beweging

9 En hier is de plaats om uiteen te zetten en te weerleggen de valse opvatting, waar heel deze kwestie op rust, en waaruit opschiet de veeltakkige samenzwering der niet-katholieken, om de 'christelijke kerken' te verbroederen.
Met andere woorden, de Kerk is niet verdeeld!


Met andere woorden, je hebt Christenen en apostaten!


Op 19 juni 2006 te Buenos Aires, liet Bergoglio zich 'zegenen'
door een protestantse leek in aanwezigheid van Cantalamessa (die bruine 'pater')!

Duidelijk een publieke daad van apostasie!

Dit is een samenzwering tégen de Kerk!

zondag 22 november 2015

Nog meer slachtoffers van het moslim-terreur: DIESEL en MAILKO

Diesel loopt zijn dood tegemoet

De Mechelse herder of malinois Diesel (links) overleed tijdens de raid in Saint-Denis en Mailko overleed enkele uren later aan haar verwondingen

zondag 8 november 2015

Notre-Dame du Laus, het Franse bedevaartsoord waar Mgr. André Léonard zich over enkele maanden zal gaan vestigen om er de rector van het heiligdom bij te staan:


Ces jeunes qui vont regretter Mgr Léonard

Un catholicisme plus assumé

Au-delà des bourrasques médiatiques, Mgr Léonard a en effet pu fédérer autour de lui une bonne partie de la jeunesse catholique bruxelloise et francophone. "Si ce n’est son entièreté, c’est sans doute la frange la plus dynamique des 20-35 ans qui se retrouvent autour de paroisses bien marquées, souvent urbaines, et très fidèles au magistère romain", explique Vincent.

On est donc bien loin, dans l’univers de ces jeunes, d’un catholicisme "Mai 68" comme ils l’appellent, ou d’un catholicisme "tiède et consensuel".

Sans vouloir généraliser, force est d’ailleurs de constater qu’ils affichent un attachement très marqué aux sacrements (eucharistie, confession, adoration…), qu’ils ont leurs auteurs (Rémi Brague, Fabrice Hadjadj, Benoît XVI lui-même…), gardent le Pape pour référence et font preuve d’un grand dynamisme dans le témoignage décomplexé de leur foi.

On assiste, admettent plusieurs, à un nouveau "tournant générationnel". Tournant générationnel qui s’insère très bien dans la ligne proposée par Mgr Léonard.

"Il est pour nous un repère , explique Eric, jeune père de famille. C’est un homme de Dieu, totalement dévoué, bien plus proche des siens qu’on ne le croit."

"Un homme de dialogue"

Tous les témoignages reçus (plus d’une centaine) témoignent de la même chose. C’est la rencontre avec leur archevêque qui a marqué ces jeunes. "Quand je l’ai rencontré, j’ai remarqué qu’il n’était pas ce grand censeur moral que l’on nous présente. Au contraire, il regarde chacun personnellement. Tout qui va à lui, quel qu’il soit, se sentira écouté", assure Michaël.

"J’aime sa détermination, qui est toujours pleine de tendresse et de compassion , poursuit Léopold. Il n’a jamais fui le dialogue, il est toujours resté clair dans ses convictions. Il a su parler avec force et clarté lorsque cela
était nécessaire, par exemple sur l’euthanasie ou sur les différents scandales dans l’Eglise."

Bron: La Libre

Link:


http://m.lalibre.be/actu/belgique/ces-jeunes-qui-vont-regretter-mgr-leonard-5548f33c3570fde9b314cdd2

dinsdag 3 november 2015

Bergoglio opnieuw in opspraak naar aanleiding van zijn zelfbenoemde pin-up...

"Twee medewerkers Vaticaan opgepakt voor lekken geheime documenten"

Twee medewerkers van het Vaticaan zijn opgepakt op verdenking van het lekken van vertrouwelijke documenten. Het tweetal maakte tot vorig jaar deel uit van een commissie die de financiën van de Heilige Stoel moest hervormen. Volgens het Vaticaan gaat het om een "zware beschadiging van het vertrouwen van de paus". Het is alleszins het grootste schandaal sinds de zogenoemde Vatileaks in 2012.

De Spaanse prelaat Lucio Angel Vallejo Balda (54), de op een na hoogste in rang in de prefectuur voor Economische Zaken, en Francesca Chaouqui (33), een Italiaanse communicatiespecialiste, werden afgelopen weekend opgepakt. Chaouqui werd vandaag vrijgelaten omdat ze goed meewerkt met het onderzoek.

Zowel Vallejo Balda als Chaouqui maakten deel uit van een commissie die in 2013 door paus Franciscus in het leven werd geroepen en die als taak had om orde op zaken te stellen in de financiële zaken van de Heilige Stoel. De commissie leverde vorig jaar haar eindrapport af. Als gevolg van de adviezen in dat rapport besliste Franciscus om een nieuw ministerie van Economische Zaken op te richten.

Vallejo Balda is vandaag nog steeds in dienst van het Vaticaan en is onder meer lid van de conservatieve beweging Opus Dei [Opus Dei is ultra modernistisch!]. Hij is ook degene die Chaouqui destijds in dienst nam. De aanwerving was intern fel besproken, niet in het minst wegens de gewaagde foto op haar Facebookprofiel.

Bron: De Redactie

Link:

http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/buitenland/1.2486359Reeds op 17 april 2014 heeft KAVlaanderen gewaarschuwd zowel voor Lucio Angel Vallejo Balda als voor pin-up Francesca Chaouqui!


Maar, Bergoglio en co. weten het natuurlijk beter.

Wie zijn gat verbrandt, moet op de blaren zitten, ook al is ie 'bisschop van Rome'!

Immanente gerechtigheid heet dat!

Hier is de link naar onze bijdrage toen: Lucio Angel Vallejo Balda en pin-up Francesca Chaouqui in actie!

De 'Arme Kerk' van Bergoglio - 'De Vaticaanse Herberg' - 'Osteria del Vaticano'  


Link:

http://kavlaanderen.blogspot.be/2014/04/de-arme-kerk-van-bergoglio-de.htmlNog een artikeltje over PR-goeroe Francesca Chaouqui:

Link:

http://www.express.co.uk/news/world/434620/PR-guru-Francesca-Chaouqui-to-help-rebrand-Vatican-s-tarnished-image 


Toen het de liturgische misbruiken betrof, was het allemaal geen probleem.

Nu er geld mee gemoeid is, is het kot te klein.

Dat Bergoglio, in het kader van het jaar van de barmhartigheid, nu maar alles snel vergeet en vergeeft!

maandag 2 november 2015

Allerzielen


Domine Jesu ChristeHeer Jezus Christus, Koning van glorie, verlos de zielen van alle overleden gelovigen van de straffen der hel en van de diepe poel. Verlos hen uit de muil van de leeuw. Dat de afgrond hen niet verzwelge, en zij niet verzinken in de duisternis, maar dat de standaarddrager, de H. Michaël, hen opvoere tot het eeuwig licht, dat Gij eertijds aan Abraham en zijn geslacht beloofd hebt.

Offers en lofgebeden dragen wij U op, Heer; neem ze aan voor die zielen, die wij heden gedenken. Laat hen, Heer, van de dood overgaan tot het leven, dat Gij eertijds aan Abraham en zijn geslacht beloofd hebt.

zaterdag 24 oktober 2015

Op 24 oktober 1147 valt de stad Lissabon in handen van de Christenen en wordt de stad na een lang beleg eindelijk van de Moren bevrijd:

Het Beleg van Lissabon vond plaats van 1 juli tot 25 oktober 1147 en resulteerde in het veroveren van de stad op de Moren, de stad viel op 24 oktober in handen van de Christenen en kwam daarmee definitief onder Portugese heerschappij. Het Beleg van Lissabon was de enige Christelijke overwinning van de Tweede Kruistocht en wordt gezien als een zeer cruciale slag in de Reconquista.

maandag 19 oktober 2015

Antonio Kardinaal Canizares, de Aartsbisschop van Valencia, noemde de vluchtelingencrisis een "invasie van immigranten" en omschreef het fenomeen als het "Paard van Troje"...

Spanien: Kardinal sorgt für Empörung


Mit seiner Aussage, es gebe eine „Invasion der Einwanderer“, die sich als „trojanisches Pferd“ erweisen könnte, sorgte der Erzbischof von Valencia, Kardinal Antonio Canizares, am Mittwoch für Empörung. Joan Ribo, Bürgermeister von Valencia, warf dem Kardinal vor, er habe sich auf die Seite der „extremen Rechten“ gestellt. Was er gesagt habe, sei „unglücklich und unsolidarisch“ und widerspreche „dem Geist und den Schriften von Papst Franziskus“ [De uitspraken van Kardinaal Canizares gaan inderdaad in tégen "de geest en de geschriften van Bergoglio", maar gaan niet in tegen de Leer van de Kerk!]. Auch die Bürgermeisterin von Barcelona, Ada Colau äußerte Kritik an den aussagen: Die Einlassungen des Kardinals seien „offenkundig rassistisch. Sie fordert den Rücktritt des Erzbischofs. 

Bron: Radio Vatikan

Link:

http://de.radiovaticana.va/news/2015/10/16/spanien_kardinal_sorgt_f%C3%BCr_emp%C3%B6rung/1179749


woensdag 14 oktober 2015

De 'kerk van Bergoglio' in Argentinië:

Op 12 Oktober 2015 probeerden pro-abortus 'feministen' de kathedraal van Mar de Plata in Argentinië in brand te steken:
Wie durft nu nog beweren, dat abortus niet 'des duivels' is?
 

Bergoglio, werk aan de winkel, in uw eigen land!

maandag 12 oktober 2015

Het Vaticaan is de regie totaal kwijt!

Boze gelovigen uit het Bisdom Osorno, Chili, vroegen Bergoglio om uitleg aangaande de benoeming van bisschop Juan Barros Madrid, die ervan verdacht wordt een doofpot te hebben georganiseerd om priester Fernando Karadima, die 20 jaar lang misdienaars misbruikt heeft, te beschermen.

Bergoglio blijft achter de benoeming van bisschop Juan Barros Madrid staan en noemde de gelovigen van Osorno: "Dom".

Bergoglio zei: "Osorno is dom omdat ze hun hart nog niet geopende hebben voor wat God zegt".

Dus, wanneer Bergoglio spreekt, dan spreekt God.

Ik kan me nog een pastoor herinneren die net hetzelfde beweerde. Het is toen niet goed afgelopen met die man.

 

Oproer in Osorno!


De gelovigen van Osorno vertrouwen Bergoglio niet meer wanneer hij zegt, dat hij de pedofilie binnen de Kerk met wortel en tak zal uitroeien.Zij zeggen:
 

"NU ZIEN WE HET WARE GEZICHT VAN BERGOGLIO!"

"BERGOGLIO IS ONTMASKERD!"


Bron: Church Militant

Link:

http://www.churchmilitant.com/news/article/uproar-after-pope-calls-chilean-bishops-critics-dumbZie ook:

http://kavlaanderen.blogspot.be/2015/03/de-post-conciliaire-bastaardkerk-in.htmlOordeel zelf!

In de volgende video spelt Bergoglio de gelovigen de les.

Ziet u ook een verstokte, autoritaire man?

Een gevaarlijke dictator?


Ziedaar de beroemde 'Bergogliaanse Barmhartigheid'!

dinsdag 6 oktober 2015

Bruno de Kartuizer, La Torre † 1101 - Feest 6 oktober
Bruno voelde zich sterk aangetrokken tot de eenzaamheid. Hij verlangde ernaar God te zoeken in een leven van gestrengheid en gebed.

Er is een legende die probeert te verklaren hoe dat gekomen is:

Toen Bruno in Parijs een glanzende kerkelijke carrière tegemoet leek te gaan, stierf een beroemde professor aan de universiteit; volgens een oude verhalencyclus over het leven van Bruno heette deze geleerde Diocres. Bruno woonde de dodenwake bij. De overledene lag opgebaard in een open kist.

Toen de lector in de kerk de woorden voorlas: "Responde mihi!" (= "Antwoord mij!"), ging de overledene plotseling rechtop zitten en riep met luide stem: "Ik ben voor Gods rechterstoel geroepen." Daarop zonk hij weer zielloos terug. De aanwezigen waren verlamd van schrik.

De volgende morgen werd het ochtendofficie voor de overledene gebeden. Toen men bij de woorden was aangekomen "Responde mihi!", hief de overledene wederom zijn hoofd rechtop en riep: "Over mij is voor Gods rechterstoel een oordeel uitgesproken!" En weer stoven de aanwezigen uiteen naar alle kanten.

Op de derde dag had zich een grote menigte verzameld voor de uitvaart; men was afgekomen op de griezelige verhalen. Voor de derde maal richtte de dode zich op, en sprak wanhopig: "Ik ben voor Gods rechterstoel verdoemd." Daarop werd hij in ongewijde aarde begraven.

Na deze gebeurtenis zou Bruno zijn studenten hebben gewezen op het kluizenaarsbestaan; zelf heeft hij alle wereldse zaken eraan gegeven hebben om als kluizenaar God te zoeken.

Bruno was geboren rond het jaar 1030 in een vooraanstaande Keulse familie. Al tijdens zijn opleiding tot een geestelijk ambt vestigde hij de aandacht op zich door zijn talent en zijn houding van recht-door-zee. Door de bisschop van Reims werd hij benoemd tot directeur van de domschool aldaar. Hij bleek een voortreffelijk docent. Onder zijn leerlingen bevond zich o.a. Hugo van Grenoble († 1132; feest 1 april) die verderop in het leven van Bruno een belangrijke rol zou spelen. Toen de Paus aan Bruno vroeg de kanselier van de bisschop van Reims te worden, vluchtte hij. Hij had een afschuw van de hardvochtige en praalzieke levenswijze van de kerkvorst die bovendien zijn ambt voor geld gekocht had.

Aanvankelijk trok hij zich terug in de Benedictijner abdij van Molesme. Maar ook hier vond hij de strenge geest te zeer verziekt door welvaart, spil- en speelzucht. Met zes gelijkgezinde monniken verliet hij het klooster en begaf zich naar zijn oudleerling Hugo (de latere heilige bisschop Hugo van Grenoble, bijgenaamd 'de Kartuizer'); deze had hem in een nachtelijk visioen al naar hem toe zien komen, ontving hem met zijn gezellen hartelijk, kleedde hen met een nieuw ordesgewaad en schonk hun een woest stuk grond in de eenzaamheid van de Alpen. Daar aangekomen bouwden de zeven zich een onderkomen: ieder bewoonde een eigen hutje en zorgde voor zijn eigen onderhoud. Eenmaal per dag kwam men in een kapelruimte bij elkaar voor gezamenlijk gebed. Eens per week maakte men een korte wandeling waarin men elkaar geestelijk voedsel toediende. Het heette daar: "La Chartreuse". De beweging van de Kartuizers was geboren. Het was 1084. De heilige bisschop Hugo kwam herhaaldelijk voor enige tijd naar de Chartreuse om er te bidden; dat hield hij dan zo lang vol dat Bruno zich genoodzaakt zag hem in zijn gebed te storen om hem eraan te herinneren dat hij naar zijn mensen terug moest.

Bruno mocht hopen dat men hem zou vergeten, en dat hij zijn geliefde leven van God-zoeken-in-de-eenzaamheid onbekommerd zou kunnen voortzetten. Maar Paus Urbanus II († 1099; feest 29 juli) had een vroom en wijs raadsman naast zich nodig en zijn keus viel op Bruno. Deze kon niet weigeren, en begaf zich tot zijn verdriet in het jaar 1090 naar zijn nieuwe taak. Onophoudelijk heeft hij de Paus gevraagd om te mogen terugkeren naar de eenzaamheid.

Tenslotte stond deze het hem toe: 1091. Hem werd een stuk grond in Calabrië geschonken, en wederom trok hij zich met zes gelijkgezinden in de stilte terug. Pogingen om contacten te leggen met zijn eerste vestiging mislukten. Na tien jaar aan het hoofd te hebben gestaan van de Calabrische Chartreuse, stierf hij. Hij werd ter plaatse begraven. Toen men vierhonderd jaar later zijn lichaam opgroef, bevond het zich nog in ongeschonden staat.

San Bruno wordt afgebeeld in kartuizer-habijt (lang wit gewaad met capuchon), een vinger aan de lippen; soms een mijter aan zijn voeten, omdat hij in 1090-1091 een aanbod van Urbanus II afsloeg om bisschop van Reggio te worden; vaak houdt hij de blik gevestigd op een kruisbeeld; soms valt er ook een schedel te zien, symbool voor versterving; hetzelfde symboliseert de voorstelling dat hij op een aardbol staat: wereldverzaking; ook wordt hij wel afgebeeld met een ster op de borst of een krans van sterren om zich heen.

Prior Marcellin Theeuwes van La Grande Chartreuse
Comune di Serra San Bruno - La visita del Papa 9 ottobre 2011


Paus Benedictus XVI - 2 oktober 2015


maandag 5 oktober 2015

Om de 'moraal' op de Synode wat op te krikken, werd dit lied uitgebracht:"Ben jij een 'believer'?" "Klimaat of religie?"


'Kerknet' over het 'cricketteam' van het Vaticaan

Op een persconferentie in Rome maakte Nigel Baker, de Engelse ambassadeur bij de Heilige Stoel [Ook de Engelsen spelen wat veel baas daar in het Vaticaan.], bekend dat het cricketteam van het Vaticaan op 24 oktober zal aantreden tegen een team van anglicaanse geestelijken [De anglicanen hebben geen 'geestelijken'.]. De wedstrijd vindt plaats in Rome. Het Britse cricketteam reist vanuit Londen mee naar Rome met de delegatie van de anglicaanse Kerk [De anglicaanse staatskerk, die eerder een sekte is, wordt hier bedoeld.], die op 25 oktober deelneemt aan de slotviering van de bisschoppensynode.

De oprichting van het cricketteam van het Vaticaan werd al in oktober 2013 door de Pauselijke Raad voor de Cultuur aangekondigd. Het sportteam wordt gevormd door priesters en seminaristen, evenals studenten van de pauselijke universiteiten en colleges in Rome. Het cricketteam van het Vaticaan draagt de naam ‘St. Peter’s Cricket Club’. De idee voor de oprichting van het team was afkomstig van John McCarthy, de Australische ambassadeur bij het Vaticaan en fanatiek cricketliefhebber. In september 2004 speelden enkele priesters en seminaristen uit Rome al eens een vriendschappelijke wedstrijd tegen anglicaanse geestelijken [Nogmaals, de anglicanen hebben geen 'geestelijken'.].

Bron: Kerknet

'Kerknet' probeert hier weer te provoceren met haar 'anglicaanse geestelijken'. Maar, zoals zo vaak loopt 'Kerknet' achter de feiten aan! 

Niet alleen anglicanen, maar ook moslim cricketteams zullen aantreden!

Dat is nog wat anders dan die anglicanen!

"Vatican cricket team to play Muslim club from Yorkshire" 


Bron: The Telegraph

Link:


http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/vaticancityandholysee/11904368/Vatican-cricket-team-to-play-Muslim-club-from-Yorkshire.html

Danneels-Gate 17: "Una manovra occulta per l’elezione di papa Francesco?" - Over de occulte maffia-club die Bergoglio aan de macht heeft gebracht!

Se certe faccende fossero anche soltanto verosimili, già vi sarebbe motivo di allarme. Quando poi si rivelino vere, la preoccupazione si trasforma in tragedia. È questo il pensiero che sorge spontaneo dopo la presentazione della sconcertante biografia sul card. Godfried Danneels uscita in Belgio, opera degli storici della Chiesa, Jürgen Mettepenningen e Karim Schelkens. Che hanno compiuto indubbiamente il proprio lavoro: loro stessi hanno definito «scientifico» l’approccio scelto e non v’è ragione di dubitarne, avendo avuto accesso agli archivi personali dell’interessato.

Tutto ebbe dunque inizio nel 1996, quando l’Arcivescovo di Milano, card. Carlo Maria Martini, deciso ad arginare la crescente influenza nella Chiesa del card. Joseph Ratzinger e del suo entourage, iniziò ad organizzare degli incontri “riservati” con Eminenze e Vescovi. Si tennero nella cittadina di San Gallo, in Svizzera, su iniziativa del vescovo del posto, mons. Ivo Fürer. Di tali incontri ebbero sentore alcuni addetti ai lavori, ma la notizia non si propalò. 

Bron: Corrispondenza Romana

Link:

http://www.corrispondenzaromana.it/una-manovra-occulta-per-lelezione-di-papa-francesco/

zondag 4 oktober 2015

Via Crucis 2005 - Joseph Kardinaal Ratzinger: "Hoeveel vuil is er in de Kerk, juist ook onder degenen die Hem in het priesterschap helemaal zouden moeten toebehoren! Het besmeurde kleed en gelaat van uw Kerk shockeert ons."


De Vaticaanse homo-priester, Krzysztof Charamsa werd gesuspendeerd door Mgr. Ryszard Kasyna, de Bisschop van Pelplin:

"De verklaringen in de media van Krzysztof Charamsa gaan in tégen de Heilige Schrift en tégen de Leer van de Katholieke Kerk."

Verder roept de Bisschop de gevallen priester op om tot inkeer te komen.

Bron: Polonia Christiana

Link:

http://www.pch24.pl/biskup-pelplinski-upomnial-ksiedza-krzysztofa-charamse,38557,i.html


Een duidelijke actie!

Imitating Judas: The Kasper Position

First, like Judas and the money bag, they are more concerned about money than the salvation of souls.

It is no secret that the main proponents of the Kasper proposal (i.e. most of the German bishops) stand to gain a great deal of money if the church overturns her 2,000 year old practice on Holy Communion. This is so because the church in Germany receives money from the German government for every person that identifies themselves as “Catholic” on their income taxes. Many divorced and remarried Germans who would otherwise identify themselves as “Catholic” do not do so because they are forbidden to receive Holy Communion. This means the German bishops are losing money under the current discipline in the Church.

Financial gain is an incredibly strong motive to advance the Kasper position.

Bron: One Peter 5

Link:

http://www.onepeterfive.com/imitating-judas-the-kasper-position/

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer

2 Timoteüs 2:3 Neem ook uw aandeel in het lijden als een goed krijgsknecht van Christus Jezus

2 Timoteüs 2:3  Neem ook uw aandeel in het lijden als een goed krijgsknecht van Christus Jezus
-------- “Wij zijn de zonen van de Kruisvaarders en we zullen niet terugdeinzen voor de zonen van Voltaire.” -------- -------- “We are the sons of the Crusaders and we shall not recoil before the sons of Voltaire.” ------------------------- -------- “Noi siamo i figli dei Crociati e non indietreggeremo davanti ai figli di Voltaire!” ---------------------------------