BREAKING NEWS

News Ticker --- 31-12-2022 SEDE VACANTE 31 DECEMBER 2022 --- Einde berichten ---

zaterdag 28 april 2012

Traditie en de toekomstDe jeugd van tegenwoordig is net iets gesofistikeerder dan de 'modernisten' van enkele tientallen jaren geleden. Ze zoeken iets van een hoger niveau en dat vinden ze in de traditie van de Katholieke Kerk.

woensdag 25 april 2012

De praktijk van de handcommunie moet zo snel mogelijk worden verboden

Elk, ook het kleinste, nauwelijks zichtbare deeltje van de geconsacreerde hostie, is Christus met Zijn Goddelijkheid en Zijn Menselijkheid, met Zijn Lichaam en Zijn Ziel. De praktijk van de handcommunie moet zo snel mogelijk worden verboden. Om deze reden alleen al. Er zijn natuurlijk nog vele andere redenen.

"PRO MULTIS" - "VOOR VELEN"

De Paus schrijft aan de Duitse bisschoppen: "pro multis" met "voor velen" vertalen.

Papst schreibt an deutsche Bischöfe: „pro multis“ mit „für viele“ übersetzen


Summus Pontifex Episcopis theodiscis scripsit: Verba "pro multis" in verba "für viele" vertenda sunt


NEEMT EN EET HIERVAN, GIJ ALLEN,
WANT DIT IS MIJN LICHAAM DAT VOOR U WORDT GEGEVEN
NEEMT DEZE BEKER EN DRINKT HIER ALLEN UIT, WANT DIT IS DE BEKER VAN HET NIEUWE, ALTIJDDURENDE VERBOND
DIT IS MIJN BLOED, DAT VOOR U EN [VOOR ALLE MENSEN] VOOR VELEN WORDT VERGOTEN TOT VERGEVING VAN DE ZONDEN
BLIJFT DIT DOEN OM MIJ TE GEDENKEN.Mt 26 [27] Ook nam Hij een beker, sprak het dankgebed uit en gaf hun die met de woorden: ‘Drink er allen uit, [28] want dit is mijn bloed van het verbond, dat voor velen wordt vergoten tot vergeving van zonden.


zaterdag 14 april 2012

Het Geloof van Alle Tijden behouden

"We zijn niet hier om de bisschoppen en de priesters te bekritiseren. We zijn niet hier om op één of andere manier te rebelleren tegen het episcopaat. Nee! Absoluut niet! Dit is absoluut niet onze bedoeling. Integendeel, wij zouden wensen dat de bisschoppen en de priesters, die zien wat we doen, zouden toegeven dat zij zelf in hun jeugd, tijdens de hele periode van het Concilie, toen ze priester waren, altijd dezelfde Mis gecelebreerd hebben net zoals wij, en dat zij zelf de Katholieke Kerk zo trouw waren zoals we Haar trouw zijn tot op de dag van vandaag. Of zijn de dingen, die jullie in jullie jeugd gedaan hebben, nu verdoemd?

Wij geloven dat in ieder geval niet. Daarom willen wij jullie vandaag uitleggen, mijn geliefde Broeders, dat wij tegenover niemand vijandig staan. Integendeel, wij zijn de trouwste dienaren van de Kerk, de trouwste dienaren van de Paus en de bisschoppen. We zijn veel dank verschuldigd aan hen. Juist omdat we vast besloten zijn om het Geloof van Alle Tijden te bewaren en in gemeenschap met de Kerk van Alle Tijden te blijven. Daarom zijn wij ook hier. We hopen dat iedereen rondom ons dit begrijpt, zodat ze samen met ons bidden voor de Kerk."

Aartsbisschop Marcel Lefebvre bij de opening van de Duitse 'Heilig Hart' seminarie in het Beierse Zaitzkofen in 1978.

donderdag 12 april 2012

De haat van de wereld
John 15,18-16,3


Hoofdstuk 15
[18] Als de wereld jullie haat, bedenk dan dat zij Mij vóór jullie heeft gehaat. [19] Als jullie van de wereld waren, zou de wereld jullie als het hare erkennen en liefhebben. Maar jullie zijn niet van de wereld: Ik heb jullie uit de wereld uitgekozen, en daarom haat de wereld jullie. [20] Bedenk wat Ik gezegd heb: “Een knecht is niet meer dan zijn meester.” Als ze Mij hebben vervolgd, zullen ze ook jullie vervolgen; en voor zover ze mijn woord ter harte hebben genomen, zullen ze ook dat van jullie ter harte nemen. [21] Dat alles zullen ze je dus aandoen vanwege mijn naam, omdat ze Hem niet kennen die Mij gezonden heeft. [22] Als Ik hun mijn boodschap niet was komen verkondigen, dan zouden ze zonder zonde zijn. Maar nu hebben ze geen verontschuldiging voor hun zonde: [23] wie Mij haat, haat ook mijn Vader. [24] Als Ik in hun midden geen daden had verricht zoals niemand anders ooit verricht heeft, dan zouden ze zonder zonde zijn. Maar ze hebben Mij die zien verrichten, en toch zijn ze vol haat, tegen Mij en tegen mijn Vader. [25] Maar het woord dat in hun wet geschreven staat moest in vervulling gaan: Ze hebben Mij gehaat zonder reden. [26] Wanneer echter de Helper komt die Ik jullie zal zenden als Ik bij de Vader ben – de Geest der waarheid, die van de Vader komt – zal Hij over Mij getuigenis afleggen; [27] en ook jullie moeten getuigenis afleggen, want jullie zijn vanaf het begin bij Mij.

Hoofdstuk 16
[1] Dit heb Ik jullie gezegd om je te waarschuwen, zodat je niet ten val komt. [2] Want ze zullen jullie uit de synagoge bannen; er zal zelfs een tijd komen dat ze denken God een dienst te bewijzen door jullie ter dood te brengen. [3] Dat ze tot zulke dingen in staat zullen zijn, komt doordat ze de Vader niet hebben leren kennen en Mij ook niet.

zondag 8 april 2012

Pasen: "Non est hic, surrexit enim sicut dixit – Hij is niet hier, want Hij is verrezen zoals Hij gezegd heeft."
Toen de sabbat voorbij was, kochten Maria Magdalena, Maria de moeder van Jakobus, en Salome welriekende kruiden om Hem te gaan balsemen. Op de eerste dag van de week, heel vroeg, toen de zon juist op was, gingen zij naar het graf (Mc. 16, 1-2). Naar binnen gaand, raken ze hevig ontsteld, want ze vinden het lichaam van de Heer niet. – Een jongeman, in wit gewaad gekleed, zegt hun: "Weest niet bevreesd. Ik weet dat gij Jezus van Nazaret zoekt." "Non est hic, surrexit enim sicut dixit. – Hij is niet hier, want Hij is verrezen zoals Hij gezegd heeft." (Mt. 28, 5).

RESURREXIT SICUT DIXIT, ALLELUIA !!!

Auguri di Buona Pasqua a tutti !!!!!!!

vrijdag 6 april 2012

Christus daalde neer ter helleChristus, die neerdaalde ter helle, gaat terug op de kerkvaders uit de eerste eeuwen, zoals Ireneus en Origenes. In de helle werden van oudsher de doden verzameld en ondergebracht, in de macht van de Dood. Jezus heeft aan de binnenkant van de dood hetzelfde gedaan als aan deze kant: zielen gered.

Voor de Bijbelse achtergrond verwijst men naar Matteus 12,40: ‘Want zoals Jona drie dagen en drie nachten in de buik van een grote vis zat, zo zal de Mensenzoon drie dagen en drie nachten in het binnenste van de aarde verblijven. Daarnaast Handelingen 02,24: ‘… de dood kon zijn macht over Hem niet behouden’; en vooral 1 Petrus 03,18-19 ‘Naar het lichaam werd Hij gedood, maar naar de geest ten leven gewekt. Hij is naar de geesten gegaan die gevangen zaten om dit alles te verkondigen.’

Christus staat op de ingestorte deuren van de helle. Christus neemt de eerste dode, Adam, bij de hand en haalt hem naar zich toe. Achter hem volgen Eva en vele anderen.Goede Vrijdag


Paus Benedictus gaat ongeschoeid het Kruis, waaraan de Redder van de Wereld heeft gehangen, vereren.

maandag 2 april 2012

"Naar 80 kerken voor de wekelijkse mis!"Het bisdom Hasselt heeft aan zijn 59 parochiefederaties gevraagd na te denken over de rol van hun parochiekerken [Als men dat na 2.000 jaar nog niet weet?]. Daarvoor is een visietekst meegegeven [Waarom vraagt men het dan?]. “Daarin vragen we om één kerk vooruit te schuiven die een spilfunctie krijgt in de parochiefederatie”, zegt vicaris Karel D’Huys, coördinator van het plan.

Op termijn zou het bisdom zo naar een tachtigtal kerken kunnen gaan die uitsluitend dienen voor pastoraal gebruik ["Uitsluitend"??? GEEN DUBBELBESTEMMINGEN VOOR DE ANDERE KERKEN!!! EEN KERK IS HET HUIS VAN GOD!!! GEEN EVENEMENTENHAL!!!]. Limburg telt nu 312 parochiekerken.

In 2013 verwacht Vlaams voogdijminister Geert Bourgeois (N-VA) van elke gemeente een meerjarenplan voor de investeringen in kerkgebouwen [En dan? De Vlaamse Gemeenschap en de gemeenten moeten betalen! Geen diefstal van kerkelijk goed door de staat!]. Kernvraag: moet dat monumentale gebouw in het centrum van een dorp nog gebruikt worden als kerk [Ja!] of kan het herbestemd worden? [Neen!] Want nog maar 5 procent van de Vlamingen woont wekelijks de mis bij. [En dan? Geen chantage door de Vlaamse Overheid!]

Vicaris D’Huys denkt dat op termijn zo’n 80 kerken hun volwaardige functie zullen houden ["Volwaardig"??? GEEN DUBBELBESTEMMINGEN VOOR DE ANDERE KERKEN!!! EEN KERK IS HET HUIS VAN GOD!!! GEEN EVENEMENTENHAL!!!], maar wil zich niet vastpinnen op dat getal.

Over de niet-religieuze taken houdt vicaris Karel D’Huys de boot af. “We zijn wel gewonnen voor pastorale activiteiten als catecheseles, oudercontact, parochiesecretariaat... Die kunnen gerust plaatsvinden in een aparte ruimte van de kerk. Zeker in kleine parochies waar geen pastorie meer is.

Sommige niet-godsdienstige activiteiten gebeuren nu ook al in de kerk zoals een klassiek orkest of zangkoor. Dat een vereniging voor armenzorg als Sint-Vincentius er kantoor houdt, zou ook kunnen.”

Nochtans schuwt de visietekst ‘Een toekomst voor de parochiekerken’ termen als “ontrekken aan de eredienst” en “afbraak als redelijke oplossing” niet.

D’Huys: “Indien de overheid of een onderneming een kerkgebouw overneemt en wil gebruiken voor een andere functie dan moet dat deze volgens het kerkrecht ontrokken worden aan de eredienst, in de volksmond ‘ontwijding’. Hoewel we dan toch nog respect vragen dat dit niet vloekt met de oude functie van het gebouw.” [Volgens het Kerkelijk Recht is het onttrekken aan de eredienst een uitzondering en bijna onmogelijk!]

Kerken afbreken, zoals in Nederland gebeurt, moet volgens D’Huys omzichtig mee omgesprongen. [Waarom? Men mag rustig de modernistische kerkgebouwen van na 1960 slopen, zo niet worden ze toch maar in een sporthal veranderd! Gemeentelijke sporthallen en zwembaden kosten ook handvol geld en worden ook niet ten volle benut!]

Bron: Het Belang van Limburg

http://www.hetbelangvanlimburg.be/limburg/naar-80-kerken-voor-wekelijkse-mis.aspx

Boodschap aan de 'vicaris': 'Handen af van onze kerken!'

De Goede Week

Aan hen die de begrafenismis willen afschaffen... Zo gaat het er aan toe in een échte requiemmis!

Moedige seminaristen... Bidden tégen abortus...De seminaristen van het Pontifical College Josephinum (Columbus, Ohio, USA) bidden de rozenkrans buiten de locale abortus-fabriek.

http://www.pcj.edu/2011-12/clinic.html

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer

2 Timoteüs 2:3 Neem ook uw aandeel in het lijden als een goed krijgsknecht van Christus Jezus

2 Timoteüs 2:3  Neem ook uw aandeel in het lijden als een goed krijgsknecht van Christus Jezus
-------- “Wij zijn de zonen van de Kruisvaarders en we zullen niet terugdeinzen voor de zonen van Voltaire.” -------- -------- “We are the sons of the Crusaders and we shall not recoil before the sons of Voltaire.” ------------------------- -------- “Noi siamo i figli dei Crociati e non indietreggeremo davanti ai figli di Voltaire!” ---------------------------------