BREAKING NEWS

News Ticker --- 31-12-2022 SEDE VACANTE 31 DECEMBER 2022 --- Einde berichten ---

zaterdag 29 februari 2020

De satanische vreugde van de Nederlandse bastaardbisschoppen omwille van het coronavirus, en hun laffe aanval op de tongcommunie, ontmaskerd


Omwille van het corinavirus denken de Nederlandse bastaardbisschoppen de tongcommunie te moeten verbieden. Echter, de blasfemische handcommunie is vele malen onhygiënischer dan de tongcommunie.

In tegenstelling tot wat de Nederlandse bastaardbisschoppen en logebroeders denken te moeten doen, volgt hier de richtlijn voor de rite van de Heilige Communie in tijden van een pandemie, maar dan vanuit een écht Katholiek perspectief:


DE RITE VAN DE HEILIGE COMMUNIE IN TIJDEN VAN EEN PANDEMIE


1 Niemand kan ons dwingen om het Lichaam van Christus te ontvangen op een manier die een risico vormt voor het verlies van de partikels, en een afname van de eerbied, zoals de manier van het ontvangen van de handcommunie. Hoewel het waar is dat men de communie zou kunnen ontvangen via een kleine witte en schone zakdoek (reiniger, kleine korporaal) direct in de mond, is deze manier niet altijd uitvoerbaar en wordt zelfs door sommige priesters geweigerd.

In deze gevallen is het beter om een Geestelijke Communie te doen, die de ziel met bijzondere genaden vervult. In tijden van vervolging waren veel Katholieken niet in staat om lange tijd op sacramentele wijze de Heilig Communie te ontvangen, maar ze deden wel een Geestelijke Communie met veel geestelijk voordeel.

2 De communie in de hand is niet hygiënischer dan de communie in de mond. Sterker nog, het kan gevaarlijk zijn voor besmetting. Vanuit hygiënisch oogpunt draagt de hand een enorme hoeveelheid bacteriën. Veel ziektekiemen worden via de handen overgedragen. Of het nu gaat om het schudden van de handen van andere mensen of het veelvuldig aanraken van voorwerpen, zoals deurklinken of leuningen en grijpstangen in het openbaar vervoer, ziektekiemen kunnen snel van hand tot hand gaan; en met deze onhygiënische handen en vingers raken mensen dan vaak hun neus en mond aan. Ook kunnen ziektekiemen soms dagenlang overleven op het oppervlak van de aangeraakte voorwerpen. Volgens een studie uit 2006, gepubliceerd in het tijdschrift "BMC Infectious Diseases", kunnen influenzavirussen en soortgelijke virussen enkele dagen overleven op levenloze oppervlakken, zoals bijvoorbeeld deurklinken of leuningen en handgrepen in het vervoer en openbare gebouwen.

Veel mensen die naar de kerk komen en dan de Heilige Communie in hun handen krijgen, hebben eerst deurklinken of leuningen aangeraakt en grijpen aan stangen in het openbaar vervoer of andere gebouwen. Zo worden virussen op de palm en de vingers van hun handen ingeprent. En vervolgens raken ze tijdens de Heilige Mis met deze handen en vingers soms hun neus of mond aan. Met deze handen en vingers raken ze de geconsacreerde Hostie aan en maken zo ook indruk op de Hostie, waardoor ze de virussen via de Hostie in hun mond brengen.

3 Tongcommunie is zeker minder gevaarlijk en hygiënischer dan de handcommunie. In feite bevatten de handpalm en de vingers van de hand, zonder intensief te wassen, ontegenzeggelijk een opstapeling van virussen.

4 Het verbod op tongcommunie is ongegrond in vergelijking met de grote gezondheidsrisico's van de handcommunie in de tijd van een pandemie. Een dergelijk verbod vormt een misbruik van het gezag. Bovendien lijkt het erop dat sommige kerkelijke autoriteiten de situatie van een epidemie als voorwendsel gebruiken. Het lijkt er ook op dat sommigen van hen een soort cynische vreugde hebben om het proces van bagatellisering en desacralisatie van het Allerheiligste en Goddelijke Lichaam van Christus in het Eucharistische Sacrament meer en meer te verspreiden, waardoor het Lichaam van de Heer zelf wordt blootgesteld aan de werkelijke gevaren van oneerbiedigheid (verlies van partikels) en heiligschennis (diefstal van de gewijde hosties).

5 Dan is er ook nog het feit dat er in de tweeduizendjarige geschiedenis van de Kerk geen bewezen gevallen van besmetting door de ontvangst van de Heilige Communie zijn geweest. In de Byzantijnse Ritus geeft de priester de Communie aan de gelovigen, zelfs met een lepel, dezelfde lepel voor iedereen. En dan drinkt de priester of diaken de wijn en het water waarmee hij de lepel heeft gezuiverd, die soms zelfs met de tong van een gelovige werd aangeraakt tijdens de ontvangst van de Heilige Communie. Veel gelovigen van de Oosterse riten zijn geschandaliseerd, wanneer ze het gebrek aan geloof van bisschoppen en priesters van de Latijnse Ritus zien, omdat ze het verbod op het ontvangen van de tongcommunie invoeren, een verbod dat uiteindelijk is ingesteld wegens gebrek aan geloof in het heilige en goddelijke karakter van het Lichaam en Bloed van de Eucharistische Christus.

6 Als de Kerk in onze tijd niet opnieuw met de grootst mogelijke ijver probeert het geloof, de eerbied en de veiligheidsmaatregelen voor het Lichaam van Christus te vergroten, zullen alle veiligheidsmaatregelen voor de mensen tevergeefs zijn. Als de Kerk in onze tijd zich niet zal bekeren en zich tot Christus zal wenden, door voorrang te geven aan Jezus, en met name aan de Eucharistieviering, zal God de waarheid van zijn Woord laten zien, dat zegt: "Tenzij de Heer het huis bouwt, werken zij tevergeefs aan de bouw ervan. Tenzij de Heer de stad bewaart, waakt hij tevergeefs over het behoud ervan" (Ps. 126, 1-2).

7 Het volgende gebed voor het doen van een Geestelijke Communie wordt aanbevolen:

"Aan Uw voeten, o mijn Jezus, werp ik mij ter aarde en ik bied U het berouw van mijn berouwvolle hart aan, dat verootmoedigd is in zijn nietigheid en in Uw heilige aanwezigheid. Ik aanbid U in het Sacrament van Uw liefde, de onuitsprekelijke Eucharistie. Ik verlang U te ontvangen in de arme woning die mijn hart U aanbiedt. In afwachting van het geluk van de sacramentele Communie wil ik U in de geest bezitten. Kom tot mij, o mijn Jezus, want ik kom van mijn kant tot U! De liefde omarmt mijn hele wezen in het leven en in de dood. Ik geloof in U, ik hoop in U, ik hou van U. Amen"

+ Athanasius Schneider, hulpbisschop van het Aartsbisdom Sint Maria in Astana - 28 februari 2020


KORTOM

Door de tongcommunie te willen verbieden, misbruiken de Nederlandse bastaardbisschoppen hun gezag, aangezien zij over dergelijke zaken géén zeggenschap hebben!

vrijdag 28 februari 2020

Naar aanleiding van de verspreidng van het coronavirus verplichten de Nederlandse bastaardbisschoppen de handcommunie:


De handcommunie is een teken van rebellie tégen de Traditie van de Kerk
Vanaf zondag, 1 maart:

1. Tijdens vieringen in parochies en instellingen is het ontvangen van de communie op de tong niet mogelijk
2. De communie kan alleen op de hand worden ontvangen en dient alleen door de celebrant uitgereikt te worden
3. De kelkcommunie is voorbehouden aan de celebrant
4. Kerkgangers geven elkaar bij de vredeswens niet de hand
5. Er wordt geen gebruik gemaakt van wijwater bij binnenkomst en verlaten van de kerk

Bron: RKKERK.NL

Link:

https://www.rkkerk.nl/maatregel-nederlandse-bisschoppen-vanwege-het-coronavirus/De Nederlandse bastaardbisschoppen vergeten natuurlijk, dat een gelovige net in zijn hand kan hebben geniest en dat het snot dan op de hand van de priester kan komen die het dan weer doorgeeft aan de volgende gelovige. De handcommunie vormt dan eigenlijk een groter risico dan de tongcommunie.

Hygiëne is goed, maar overdrijf niet en stel dan de geestelijke communie in als alternatief.

Wij willen de gelovigen eraan herinneren, dat de handcommunie blasfemisch is.

Ook willen wij de gelovigen eraan herinneren, dat men niet moet communiceren, om aan zijn zondagsplicht te voldoen

De verraders zijn onder ons! Altijd moeten deze lui aantonen, dat ze de facto ongelovig zijn! 

Met deze maatregelen zetten de Nederlandse bastaardbisschoppen aan tot zonde.

De Synode van Saragossa (380) excommuniceert elke leek die de Heilige Communie met de hand aanraakt. De Synode van Toledo bevestigde dit.

Het Derde Concilie van Constantinopel (680-681) bedreigde opnieuw iedereen met excommunicatie die zich niet aan de tongcommunie houdt.


Oproep aan de Nederlandse bastaardbisschoppen AKA het Judassen-college:

"WACHT NIET LANGER, MAAR SLA DE KERKDEUREN VANDAAG NOG DEFINITIEF DICHT!"


OPROEP AAN DE NEDERLANDSE GELOVIGEN:

"BOYCOT DE VRIJMETSELAARS BINNEN DE HIËRARCHIE VAN DE KERK EN COMMUNICEER NIET ZOLANG ZIJ DE TONGCOMMUNIE VERBIEDEN!!!"

De tongcommunie is de Wet van de Kerk


zondag 23 februari 2020

Augustus Tolton, de eerste, zwarte priester in de Verenigde Staten (1886)

Giovanni Kardinaal Simeoni, Prefect van de Congregatie voor de Evangelisatie van de Volkeren, stuurde Tolton niet zoals voorzien naar Afrika als missionaris, maar hij stuurde Tolton terug naar de Verenigde Staten van Amerika
dinsdag 18 februari 2020

Bernadette opent op aanwijzing van Onze-Lieve-Vrouw de bron in Lourdes
“Ga drinken aan de bron en was u er”, vroeg de Heilige Maagd Maria aan Bernadette op 25 februari 1858. Het water van de bron is echter géén wijwater. Het is doodgewoon water. Het heeft geen enkele genezende kracht of bijzondere eigenschap. De populariteit van het water van Lourdes komt echter door de wonderen. De genezen personen hebben er allemaal van gedronken, er zich in laten onderdompelen of er zich mee gewassen. Bernadette Soubirous heeft zelf gezegd: “Men neemt het water als een medicament. Maar, men moet geloof hebben, men moet bidden. Dit water heeft geen enkele waarde zonder het Geloof!”

zondag 2 februari 2020

Kaarsenprocessie voor Maria-Lichtmis in Bordeaux


De kaarsenprocessie wordt gehouden vóór de mis; vandaar de naam 'Lichtmis'. De processie staat symbool voor de intrede van Christus in de tempel van Jeruzalem, als het 'Licht dat voor alle volkeren straalt'. 


zaterdag 1 februari 2020

Processie ter ere van de Heilige Caecilius, patroonheilige van Granada


De Heilige Caecilius van Elvira/Granada is één van de Zeven Apostolische Mannen, de zeven geestelijken door de Heilige Petrus en Paulus in Rome gewijd, om Spanje te evangeliseren.S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer

2 Timoteüs 2:3 Neem ook uw aandeel in het lijden als een goed krijgsknecht van Christus Jezus

2 Timoteüs 2:3  Neem ook uw aandeel in het lijden als een goed krijgsknecht van Christus Jezus
-------- “Wij zijn de zonen van de Kruisvaarders en we zullen niet terugdeinzen voor de zonen van Voltaire.” -------- -------- “We are the sons of the Crusaders and we shall not recoil before the sons of Voltaire.” ------------------------- -------- “Noi siamo i figli dei Crociati e non indietreggeremo davanti ai figli di Voltaire!” ---------------------------------