BREAKING NEWS

News Ticker --- 31-12-2022 SEDE VACANTE 31 DECEMBER 2022 --- Einde berichten ---

donderdag 28 november 2013

Euthanasie: NEEN! KAVlaanderen verwerpt de aanstaande wet die de nazistische 'ideologie van de dood' propageert!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Euthanasie - Commissie stemt met wisselmeerderheid voor uitbreiding tot minderjarigen

BRUSSEL 27/11 - De verenigde commissie Justitie en Sociale Zaken van de Senaat heeft woensdagmiddag met een wisselmeerderheid ingestemd met de uitbreiding van de bestaande euthanasiewet tot wilsbekwame minderjarigen. Socialisten, liberalen, groenen en N-VA keurden de uitbreiding goed, de meerderheidspartijen CD&V en cdH en Vlaams Belang stemden tegen.

De tekst die uiteindelijk in commissie werd goedgekeurd, breidt de bestaande euthanasiewet uit tot wilsbekwame minderjarigen die ondraaglijk en uitzichtloos fysiek lijden. Het wetsvoorstel voorziet dat bij een niet-ontvoogde minderjarige het advies nodig is van een jeugdpsychiater of psycholoog. De ouders of wettelijke vertegenwoordigers moeten hun akkoord geven over het verzoek van de minderjarige patiënt.

Tijdens de zitting probeerden de tegenstanders van de tekst - CD&V, cdH en Vlaams Belang - nog een hoorzitting te verkrijgen over het onderzoek van het Metaforum van de KU Leuven, maar dat werd door de commissie verworpen.

Els Van Hoof (CD&V), Francis Delpérée (cdH) en Bart Laeremans (Vlaams Belang) herhaalden hun kritiek op de voorliggende tekst en wezen op de slordigheden in de tekst. Van Hoof had nog een amendement ingediend waarin onder meer gesteld werd dat de uitbreiding zou gelden voor minderjarigen vanaf 15 jaar.

Ecolo wilde de toestemming van de ouders schrappen, terwijl Laeremans in zijn amendement de aandacht vroeg voor het recht op palliatieve zorgen. De amendementen werden echter weggestemd.

Bron: Belga

Euthanasie - 26/11/13 - 'Les Veilleurs' voor de Senaat in Brussel


Euthanasie - 26/11/13 - 'Les Veilleurs' voor de Senaat in Brussel - Elf onder hen worden zonder reden gearresteerd...


Euthanasie - 26/11/13 - Na de arrestatie van de elf 'Veilleurs' in Brussel werd er meteen een manifestatie georganiseerd voor de Belgische ambassade in Parijs...

Catherine Labouré en de Wonderdadige Medaille

Parijs, Rue du Bac 1830

Europe: Your Catholic Identity is Written in the Stars!


woensdag 27 november 2013

De Kerk is het Mystieke Lichaam van Christus

Zoals Eva uit de zijde van Adam werd geboren, zo ook werd de Katholieke Kerk uit de zijde van Christus geboren

De geboorte van Eva,
de Bruid van Adam,
uit de zijde van Adam
De geboorte van de Kerk,
de Bruid van Christus,
uit de zijde van Christus
De nederdaling van de Heilige Geest met Pinksteren,
de formele stichting van de Kerk

De Kerk werd geboren aan het Kruis

Met Maria, Mater Dolorosa, de Moeder van Smarten, staan we in de schaduw van het Kruis en wenen we met haar over wat Jeruzalem is aangedaan en over de zonden van de wereld. We staan met haar stil bij Calvarië en zien het bloed en water komen uit de wonde van haar Zoon. In het bewustzijn wat de verschrikkelijke consequenties zijn van de zonden, zijn we getroffen door het berouw over onze eigen zonden en over de zonden van de kinderen van de Kerk van alle eeuwen. O Maria, ontvangen zonder zonden, help ons op de weg van de bekering.

Het Kruis, dat zo diep geworteld ligt in de Persoon van Christus, dat het niet te scheiden is van Zijn roeping, van Zijn werk dat Hij kwam doen en de woorden die Hij sprak. Het Kruis was niet een fatalistisch lot dat hem voor de toekomst wachtte. Het Kruis doordrong Zijn Persoon volledig. Terwijl niets menselijks voor Hem vreemd was, was Hij in volle vrijheid voor het Kruis geboren. Het Kruis was Zijn opdracht, Zijn bestemming, daar was Hij voor geboren. Het was absoluut onafwendbaar, dat, in de wereld als deze, alleen de Heiligheid van Jezus tot dit Kruis kon komen. Christus Zelf kwam in de volheid van de tijd en nam het Kruis op als het Lam dat geslacht werd: het Paaslam.

Door dit Kruis heeft Christus de weg naar het Eeuwig Leven voor de mensheid heropend. Zoals het bloed van het paaslam leidde tot de uittocht van het volk van Abraham, Izaäk en Jacob – het volk van God – uit Egypte, het land van slavernij, zo leidde het Bloed van Christus, het Paaslam, tot de uittocht van het nieuwe volk van God uit het land van de slavernij der zonde. Het is dit Bloed dat uit de Zijde van Christus vloeide waardoor het nieuwe volk in gemeenschap met God, Zijn Kerk, is geboren om uit het land der slavernij te worden geleid.

Evenals dat het joodse volk na de uittocht uit het land der slavernij eerst gezuiverd moest worden door een barre tocht door de woestijn alvorens zij geleid door Jaweh het beloofde land in bezit kon nemen, gaat de Kerk, het nieuwe volk van God, onder leiding van Onze Lieve Heer haar pelgrimstocht door de woestenij van de wereld alvorens aan het einde der tijden het beloofde land binnen te gaan. Een Pelgrimage door de wereld onder leiding van Christus zelf. Hij heeft ons daartoe aan het Kruis Zijn Moeder, de H. Maagd Maria, tot onze Moeder gegeven, Haar in de Hemel opgenomen en tot Koningin gekroond. Daarom heeft Hij ons de Heilige Kerk onder leiding van de Heilige Geest en voorzien van de nodige Sacramenten gegeven.dinsdag 26 november 2013

De doos van Pandora: over abortus, euthanasie en meer van dat 'fraais'...

In België wordt gestemd over uitbreiding van de euthanasiewet. Onder het voorwendsel de 'vrijheid' te bevorderen, wordt een cultuur van de dood geïnstalleerd.


Beschaamd Belg te zijn

Ik was in Afrika toen de wet op abortus werd gestemd, en ik was toen beschaamd Belg te zijn. Ik was in Azië toen de wet op euthanasie werd gestemd, en ook toen was ik beschaamd Belg te zijn. Ik zal in Rome zijn wanneer wellicht de uitbreiding op de wet op euthanasie wordt gestemd, en ik zal maar niet zeggen dat ik Belg ben wanneer ik dan één van onze geliefde Romeinen ontmoet.

Broeder René Stockman is generaal overste van de Broeders van Liefde.

Bron: Katholiek Nieuwsblad

Link:

http://www.katholieknieuwsblad.nl/opinie/item/4824-de-doos-van-pandora.html

maandag 25 november 2013

De beenderen, die teruggevonden werden in de 'Verborgen Bewaarplaats in de Graffiti-muur' onder de 'Confessio' in de Sint-Pietersbasiliek in Rome, zijn weldegelijk de beenderen van de Heilige Apostel Petrus

1. Het 'tropaion' of het grafmonument onder het hoofdaltaar van de Sint-Pietersbasiliek is vrijwel zeker het graf van de Heilige Petrus.

2. De 'Verborgen Bewaarplaats in de Graffiti-muur' werd blijkbaar tegen het graf aangebouwd om er iets waardevols in te kunnen verbergen, namelijk de beenderen van de Heilige Petrus. Het kwam er dus op aan om de beenderen droog te kunnen bewaren.

3. Na verloop van tijd werden de beenderen van de Heilige Petrus dus uit het graf gehaald. Dat deze beenderen in de grond gelegen hebben, bewijzen de restjes aarde die nog steeds op en in de poriën van de beenderen zitten. De textuur van de grond op de beenderen komt overeen met de grond uit het centrale graf van het tropaion. Vervolgens werden deze beenderen ingepakt in een purperen doek. Dit valt af te leiden uit de kleurstofresten op de beenderen zelf. Daarna werden de beenderen in de 'Verborgen Bewaarplaats' neergelegd en ingemetseld.

4. Het Keizerlijke purper waarin de beenderen werden gewikkeld, wijst erop dat het hier de beenderresten van een zeer belangrijk persoon betrof.

5. De 'Graffiti-muur' en de 'Geheime Bewaarplaats' werden rond 250 n.C. gebouwd. Na de depositie van de beenderen in de 'Verborgen Bewaarplaats' werd deze vervolgens verzegeld en niet meer geopend tot de ontdekking in de jaren '40 van de vorige eeuw. Deze beenderen zijn dus sowieso ouder dan 250 n.C. Tot op heden werd er nog geen C14-datering op de beenderen uitgevoerd omwille van een zekere terughoudendheid om toch maar geen stuk van de relikwieën te vernietigen.

6. Het beroemde graffiti-fragment "Petros eni" kwam uit de 'Graffiti-muur'. Waarschijnlijk markeerde het de plek van de 'Verborgen Bewaarplaats' in de 'Graffiti-muur'.

7. De beenderen zijn deze van een oudere, stevig gebouwde man, die waarschijnlijk tussen de zestig en zeventig jaar oud was. Dit is in overeenstemming met de feiten die bekend zijn. De Heilige Petrus werd tussen 63 en 67 n.C. te Rome door Nero gemarteld en ter dood gebracht.

8. Het skelet is echter niet compleet. Slechts de helft werd in de 'Verbogen Bewaarplaats' teruggevonden. In het reliekschrijn van Petrus boven het hoofdaltaar in de Sint-Jan-van-Lateranen worden ook delen van de schedel en het kaakbeen van Petrus bewaard. Blijkbaar werd er een deel van het skelet van Petrus apart gehouden en verdeeld. Een deel is later in het Lateraan terechtgekomen.

9. Ook opvallend is het feit dat de beenderen van de voeten geheel ontbreken. Zou dit betekenen, dat Petrus die ondersteboven werd gekruisigd, snel van het kruis werd afgenomen, door zijn voeten na zijn dood aan het kruis, af te hakken net boven de enkel?

10. Op het ogenblik dat Keizer Constantijn de 'memoria' liet bouwen rondom het graf van de Heilige Petrus, werd ervoor geopteerd om de 'Graffiti-muur' mee in te bouwen. Dit had als gevolg dat de 'Nis van de Pallia' een beetje asymmetrisch kwam te staan. Dit is tot op de dag van vandaag zo gebleven. Degenen die de 'memoria' bouwden, moeten dus blijkbaar geweten hebben, dat de relieken van de Heilige Petrus zich in de Graffiti-muur bevonden. Waarom zou men anders deze latere toevoeging aan het graf van Petrus per se hebben willen bewaren, aangezien dit eigenlijk niet esthetisch verantwoord was.


Bronnen:

The Tomb of St. Peter
by Margherita Guarducci - 1960


The Bones of St. Peter
The First Full Account of the Search for the Apostle's Body
by John Evangelist Walsh - 1982Afbeeldingen:


De bewaard gebleven skeletdelen van de Heilige Petrus zijn in het zwart aangeduid.
De 'Nis van de Pallia' staat links van de dwarse ''Graffiti-muur (g) die tegen het graf van Petrus is aangebouwd.

De 'Nis van de Pallia' met rechts de marmeren bekleding van de 'Graffiti-muur'. Door het hekwerk zien we nog een stuk van het altaar van Paus Callixtus II.

View inside St. Matthew's Cathedral in Washington, during the funeral Mass for President John F. Kennedy, Nov. 25, 1963.


zondag 24 november 2013

Christus Koning van het Heelal

Over de beenderen van de Heilige Petrus: "PETROS ENI - PETRUS IS HIER"

Tekst van de aankondiging van Paus Paulus VI betreffende de relieken van de Heilige Petrus - The New York Times 27 juni 1968

"Paus Pius XII zei in zijn Kerstboodschap voor de radio op 23 december 1950: 'De essentiële vraag is als volgt: Is het graf van de Heilige Petrus werkelijk gevonden? De definitieve conclusie van het werk en het onderzoek beantwoordt die vraag met een zeer duidelijk 'ja'."

"Nieuwe onderzoeken, zeer uitgebreid en nauwgezet, zijn daarna uitgevoerd op de beenderen met resultaten die we, gesteund door het oordeel van gekwalificeerde, prudente en bekwame mensen, geloven positief te zijn. De relieken van de Heilige Petrus zijn geïdentificeerd op een wijze die wij als overtuigend beschouwen."

Paus Paulus VI - 27 juni 1968 


De Vaticaanse Necropolis

De Vaticaanse necropolis, ook bekend als de Scavi, ligt onder de 'grotten' van de Sint-Pietersbasiliek.

De necropolis ontstond vanaf de 1ste eeuw langs de Via Cornelia die over de Vaticaanse heuvel in westelijke richting liep. Volgens de overlevering werd hier Petrus begraven, nadat hij in het naastgelegen Circus van Nero was gekruisigd. Ondanks de verscheidene perioden van de christenvervolgingen, werd zijn graf op deze plaats altijd vereerd door het groeiende aantal Christenen. Zij kwamen als pelgrims naar het graf om te bidden.

Constantijn de Grote liet boven het graf van Petrus vanaf 324 de Oude Sint-Pietersbasiliek bouwen. Voor de bouw van deze grote kerk was het noodzakelijk een deel van de Vaticaanse heuvel te egaliseren. Er werd een grote hoeveelheid aarde aangevoerd die bovenop de necropolis werd gestort, waardoor een kunstmatig platform ontstond. Het altaar van de kerk stond precies boven de tombe van de Heilige Petrus. Dit graf en vele andere tombes langs de Via Cornelia bleven zo ondergronds bewaard. In 1506 werd de sterk vervallen oude kerk afgebroken en vervangen door de huidige basiliek.

Tussen 1940 en 1949 werd in opdracht van Paus Pius XII een grote opgraving georganiseerd onder de crypte van de Sint-Pieter. Immers, enige dagen nadat Eugenio Pacelli tot Pius XII verkozen was, in maart 1939, gaf hij opdracht aan Monseigneur Ludwig Kaas, de 'domheer' van de Sint-Pietersbasiliek, om de opgravingen onder de Vaticaanse Grotten te starten.

Bij deze werkzaamheden werd een deel van de antieke necropolis blootgelegd. Ook de tombe van de Heilige Petrus werd opgegraven. In het originele graf, beneden de 'Muro Rosso' - 'de Rode Muur' werden er echter géén menselijke beenderen in situ aangetroffen. De beenderen van de Heilige Petrus werden aangetroffen in een 'Verborgen Bewaarplaats in de Graffiti-muur'.

Paus Pius XII maakte daarop wereldkundig dat de stoffelijke resten van de Apostel Petrus waarschijnlijk waren teruggevonden.

In zijn 'Kerkelijke Historie' [II xxv 6-7] verhaalt Eusebius van Ceasarea over een geestelijke met de naam Gaius

Eusebius schrijft:

"Gaius, in een geschreven dialoog met Proclus, de leider van de Phrygiërs, zegt het volgende over de plaatsen waar de heilige relieken van de genoemde Apostelen [Petrus en Paulus] geplaatst zijn: 'Maar ik kan de tropaia van de Apostelen aanwijzen; want als je naar het Vaticaan gaat [Petrus] of richting Ostia [Paulus], zal je daar de tropaia vinden van diegenen die de Kerk gesticht hebben."


Over de menselijke beenderen uit de 'Verborgen Bewaarplaats in de Graffiti-muur':

Op minder dan zes meter onder het hoofdaltaar van de Sint-Pietersbasiliek bevindt zich een met graffiti bedekte muur van gepleisterd baksteen. In die muur bevindt zich een rechthoekige holte die negentien doorzichtige plexiglas dozen bevat die gevuld zijn met oude botten, waarvan gezegd wordt dat het de sterfelijke resten zijn van de Heilige Petrus zelf. Een smalle spleet in de muur maakt het mogelijk twee van die dozen met hun inhoud van botten te zien.

Op zekere avond vroeg in 1942, een paar dagen nadat het team voor het eerst de 'Graffiti-muur' blootgelegd had en vluchtig in de door mensenhanden gemaakte holte gekeken hadden, met het voornemen daar later eens nader naar te kijken, kwam Mgr. Kaas op zijn inspectieronde in het gebied, samen met de voorman Segoni. Segoni onderzocht de holte met zijn zaklamp. Toen hij wat leek op een aantal botten, vermengd met puin rapporteerde, gelastte Mgr. Kaas hem zonder aarzelen deze te verwijderen om ze veilig te stellen. Behalve wat stukken mortel en puin die uit de bovenliggende muurvulling gevallen waren, waren het allemaal menselijke beenderen, die tot spierwit gebleekt waren. Mgr. Kaas plaatste ze één voor één eerbiedig in een doos.

Deze beenderen werden veertien jaar lang door Paus Pius XII zelf bewaard in zijn privé-appartement. Hoewel hij later enigszins terughoudend was over de authenticiteit van de botten, is duidelijk dat hij voor zichzelf geloofde dat ze echt waren. Tenslotte hadden zijn lijfarts Dr. Galeazzi-Lisi en verscheidene medische deskundigen de botten nauwgezet onderzocht in het bijzijn van de Paus, en hadden ze verklaard, dat het de botten van een man waren, krachtig gebouwd, misschien zeventig jaar oud ten tijde van zijn dood.


Over de dierlijke beenderen die werden opgegraven onder de 'Muro Rosso' - 'de Rode Muur':

Deze beenderen werden door Luigi Cardini geïndentificeerd als zijnde de botten van kippen, varkens, schapen en geiten. Deze botten, samen ongeveer vijftig tot zestig fragmenten, waren de restanten van een Romeins grafmaal. Hier hebben we te maken met de opvulling van het originele, lege graf, nadat de beenderen van de Heilige Petrus omwille van veiligheidsredenen uit het graf gehaald waren en in de 'Graffiti-muur' ingemetseld werden.


"PETROS ENI - PETRUS IS HIER"

Margherita Guarducci was een deskundige op het gebied van oude opschriften, die door het Vaticaan in september 1953 werd ingehuurd om de graffiti van de 'Graffiti-muur' te bestuderen, die ruim een decade eerder was blootgelegd. Zij kwam tot de conclusie, dat veel van de graffiti een Christelijke geheime code betrof, daarmee aangevend, dat de plaats niet alleen bezocht werd (waarschijnlijk in het geheim) door Christenen tot aan de tijd dat Constantijn zijn basiliek er over heen bouwde, maar ook dat een verering van Petrus daar had bestaan.

Guarducci kwam tot de conclusie, dat al deze aan Petrus gewijde graffiti betekenden, dat ze dicht bij een plaats was die van grote betekenis was geweest voor de vereerders van Petrus. Bovendien, een fragment van het ingekraste pleister op de 'Rode Muur' scheen de doorslag te geven. Geschreven in Griekse hoofdletters stond erop te lezen: "Petros Eni" (= "Petrus is hier"). Het fragment werd ontdekt door Antonio Ferrua, één van de vier oorspronkelijke onderzoekers.

Guarducci geloofde dat de beenderen die door Segoni te voorschijn waren gebracht geassocieerd waren met de 'Graffiti-muur' en ze geloofde dat de graffiti plus het Petros Eni fragment van de 'Muro Rosso' bewezen, dat het grafcomplex niets anders kon zijn dan het Tropaion van Gaius, dat we kennen van Eusebius van Ceasarea.


Beeldmateriaal:


Grafveld 'P', het zogenaamde Tropaion of het Grafmonument van Petrus en de 'Rode Muur' onder het hoofdaltaar van de Sint-Pietersbasiliek
Dwarsdoorsnede van de Sint-Pietersbasiliek, de Vaticaanse 'Grotten' en de Scavi
Grafveld 'P', het Tropaion/Grafmonument van Petrus en de 'Rode Muur' onder het hoofdaltaar van de Sint-Pietersbasiliek en de apsis van de Constantijnse Basiliek
Dwarsdoorsnede van de complexe architectonische situatie onder het Pauselijke altaar
Aanduiding van de 'Rode Muur'
De Romeinse weg met grafgebouwen onder de 'Grotten' van de Sint-Pietersbasiliek
Reconstructie van het Tropaion/Grafmonument van Petrus
De beenderen die onder de 'Rode Muur' werden gevonden
De 'Graffiti-muur' en de 'Verborgen Bewaarplaats' waarin de beenderen van de Heilige Petrus werden teruggevonden
De geheime Christelijke codetekens
Het Petros Eni fragment
De 'Verborgen Bewaarplaats in de Graffiti-Muur' nadat de beenderen verwijderd werden
De 'Verborgen Bewaarplaats in de Graffiti-Muur' met de beenderen van de Heilige Petrus in glazen kistjes zoals ze tegenwoordig worden bewaard
De beenderen van de Heilige Apostel Petrus
De beenderen van de Heilige Apostel Petrus
De beenderen van de Heilige Apostel Petrus

"Open Vld wil financiering religies en levensbeschouwingen afschaffen"

Als het van Open Vld afhangt, stopt de overheid met het financieren van religies en levensbeschouwingen. Het amendement over de financiering van religies raakte gisteren goedgekeurd.

Bron: De Morgen

Link:

http://www.demorgen.be/dm/nl/5036/Wetstraat/article/detail/1745681/2013/11/23/Open-Vld-wil-financiering-religies-afschaffen.dhtml


Akkoord, natuurlijk mits herroeping van het Concordaat van 15 juli 1801!!!

DIT BETEKENT, DAT ALLE 'GEMEENTELIJKE' KERKEN EN PASTORIEËN ETC. EN GRONDEN, DIE TIJDENS DE FRANSE REVOLUTIE VAN DE KERK ZIJN GESTOLEN EN DIE DOOR DE BELGISCHE STAAT TEN ONRECHTE NIET WERDEN TERUGGEVEN, OOK METEEN AAN DE KERKFABRIEKEN MOETEN WORDEN OVERGEDRAGEN!!!

En passant ook even de belasting proportioneel verlagen!

woensdag 20 november 2013

Op zondag 17 november werd de Schotse priester Matthew Despard door zijn Bisschop Joseph Toal geschorst. Toen de bisschop zijn beslissing in de kerk mededeelde, stak er een golf van protest op en weerklonk er boegeroep. Verscheidene gelovigen verlieten de kerk.

Oorzaak van de schorsing was een boek van de pastoor over het pestgedrag en de seksuele intimidatie van homoseksuele seminaristen op het seminarie van Chesters College. De kerkelijke hiërarchie heeft het nog steeds niet begrepen.

"One woman who was there said about 150 people attended the service and their ­reaction to Father Despard’s suspension was “as close to a riot as you could get” inside a place of worship. She said Bishop Toal had to raise his voice and read the statement a second time as his first effort was drowned out by shouts from those sitting in the pews. The Bishop later took Mass."

"The eyewitness, who asked not to be named, said: “I have never seen anything like it in a church. People were very upset. There were ­children in tears. People were shouting at Bishop Toal that there was a crisis in the Church and asking “where’s God in all this?” “Some refused to take ­Communion from the Bishop and walked out. Father Matthew is very much respected in the parish and he’s been here for about five years. “People back him over his book. It did cause some controversy and the congregation was split over it, but the majority have remained faithful to him.”

Of his time as a student at Chesters College, later renamed Scotus College, in Bearsden, in the late 1980s, he wrote: “One or two students tried to kiss me when I was there. I did not know what to make of that, whether they were perhaps testing me.”

Bron: Catholic Truth

Link:

http://catholictruthblog.com/2013/11/18/scots-priest-suspended-mass-riot-during-bishops-announcement/


Link:

http://www.dailyrecord.co.uk/news/scottish-news/parishioners-walk-out-mass-second-2803938

http://www.heraldscotland.com/news/home-news/parish-fury-as-catholic-church-suspends-rogue-priest-over-sexual-bullying-expos.22717016

http://www.scotsman.com/news/scotland/top-stories/priest-removed-after-publication-of-tell-all-memoir-1-3192011

http://www.katholieknieuwsblad.nl/nieuws/item/4795-schotse-priester-geschorst-vanwege-boek-over-invloed-homoseksuele-geestelijken.html

BLIJKBAAR HEEFT DE KERK IN SCHOTLAND WEER EENS BEREIKT WAT ZE WILDEN; EEN INTERNATIONAAL SCHANDAAL...

...OVER DE 'POST-CONCILIAIRE' KERKELIJKE OMERTA!!!


Link naar Amazon: 'Priesthood In Crisis' [Kindle Edition]:

http://www.amazon.com/Priesthood-Crisis-Matthew-Despard-ebook/dp/B00BWADFD6/ref=sr_1_1?s=digital-text&ie=UTF8&qid=1384904668&sr=1-1


Bisschop Joseph Toal is een goede van vriend van de Schotse ex-kardinaal Keith O'Brien. In februari 2013 werd O'Brien door drie priesters en een ex-priester beschuldigd van ongepast gedrag in de periode dat hij seminariepresident was. Volgens persberichten verklaarde een van hen lange tijd psychische zorg nodig te hebben gehad na een onbehoorlijke relatie met O'Brien. O'Brien ontkende de aanklachten, maar bood desalniettemin zijn ontslag aan omdat hij naar eigen zeggen niet wilde dat deze affaire de verkiezing van een nieuwe Paus zou overschaduwen. Op 25 februari 2013 werd bekend gemaakt dat Paus Benedictus XVI op 18 februari 2013 het ontslag van O'Brien had aanvaard. De kardinaal maakte hierop bekend niet te zullen deelnemen aan het conclaaf van 2013. Nauwelijks een week later gaf O'Brien toe dat hij zich in het verleden gedragen had op een manier die een priester, een aartsbisschop en een kardinaal onwaardig is.

Lord Carey: "Church of England dreigt te verdwijnen"

Lord Carey of Clifton (78), emeritus 'aartsbisschop' van Canterbury en tot 2002 de geestelijke leider van ca. 77 miljoen anglicanen wereldwijd, waarschuwt dat de Church of England binnen een generatie dreigt te verdwijnen. “De Church of England moet daarom radicaal durven investeren in jongeren.” De kerkleider lanceerde zijn opmerkelijke oproep op de synode van de Church of England. Volgens de emeritus aartsbisschop zal de helft van de 43 anglicaanse bisdommen binnen 25 jaar niet meer bestaan, tenzij de Church of England het roer radicaal kan omgooien en opnieuw erin slaagt om jongeren aan te trekken. Volgens recente cijfers is het aantal christenen het afgelopen decennium met 10% gedaald. In vergelijking met de jaren 1960 is het aantal Britse kerkgangers gehalveerd.

Bron: KerkNet/DailyTelegraph/Kipa-Apic


"Goed bezig, mannen!"

zondag 17 november 2013

Kardinaal Kasper pleit voor wederzijdse Katholiek-protestantse spijtbetuiging

Kardinaal Walter Kasper, de voormalige voorzitter van de Pauselijke Raad voor de Eenheid van de Christenen, meent dat de herdenking van de Reformatie zowel voor de Katholieke Kerk als de protestantse denominaties een aanleiding moet zijn voor een wederzijdse spijtbetuiging, omdat ze allebei de opdracht om een te zijn niet vervulden. Tegelijk moet de herdenking van de Reformatie in 2017 aansporen om deze opdracht sterker ter harte te nemen en waar te maken. Kardinaal Kasper stelt voor om de spijtbetuiging uit te spreken tijdens een gemeenschappelijke herdenkingsdienst.

Bron: KerkNet/Kipa-Apic/RadVat

In 2017 zijn de lutheranen van plan om de 500ste verjaardag van hun schisma te vieren. Kardinaal Kasper viert mee.

Op zich toch wel een beetje merkwaardig aangezien men blijkbaar een schisma gaat 'vieren'.

Indien Kardinaal Kasper nu zou zeggen, dat hij 4 jaar op water en brood gaat leven om zo de bekering van de lutheranen tot het Katholieke Geloof te bespoedigen, dan zou ik er nog kunnen inkomen... Maar, een schisma vieren?

Waarlijk satanisch!


Exsurge Domine (Nederlands: Sta op, o Heer) was een pauselijke bul uitgevaardigd door Paus Leo X op 15 juni 1520, waarin hij Maarten Luther opriep afstand te nemen van zijn dwaalleer. In de bul werden daarbij 41 door Luther gepubliceerde stellingen inzake het geloof aangehaald, die door de Paus bestempeld werden als 'errores' ('dwalingen').

Aan Maarten Luther werd 60 dagen gegeven om zijn mening te herzien. Mocht hij hierop niet ingaan, dan zou excommunicatie (voor Luther en zijn aanhangers) een onvermijdelijk gevolg zijn. Zou Luther wel gehoor geven aan de oproep van de Paus – door middel van wettelijk erkende documenten – dan zou de Paus openstaan voor vergeving.

Na bijna 500 jaar wachten de Katholieken nog altijd op een publiekelijke spijtbetuiging van de lutheranen. Tot op heden tevergeefs. Volgens Kardinaal Kasper zou de Kerk nu Haar spijt moeten betuigen. Absurd!

vrijdag 8 november 2013

'Onze Aartsbisschop' is in dit geval Mgr. Patrick Hoogmartens van Hasselt. Monseigneur, doe eindelijk eens wat u moet doen en schors Rik Renckens!

Het is overduidelijk dat Rik Renckens de zogenaamde 'gay-cultuur' promoot. Dat is onaanvaardbaar!

Link:

http://www.holebipastores.be/INSTRUCTIE OVER CRITERIA TER ONDERSCHEIDING VAN ROEPINGEN MET BETREKKING TOT PERSONEN MET HOMOSEKSUELE NEIGINGEN AANGAANDE HUN TOELATING TOT HET SEMINARIE EN DE HEILIGE WIJDINGEN
Congregatie Katholieke Vorming

"In het licht van deze leer meent dit dicasterie, in overeenstemming met de Congregatie voor de Goddelijke Eredienst en de Discipline van de Sacramenten dat het noodzakelijk is duidelijk te stellen dat de Kerk - met alle eerbied voor de betrokken personen - geen mensen kan toelaten tot de priesteropleiding of de heilige wijding, die homoseksualiteit in praktijk brengen, diepgewortelde homoseksuele neigingen hebben of een zogenaamde gay cultuur ondersteunen."

Stop eutha-Nazi bij minderjarigen:

Teken de petitie:

http://citizengo.org/en/719-stop-euthanasie-voor-minderjarigen-stop-euthanasie-des-mineurs


Ter overweging:

Please touch the small switcher button corresponding to your choice...


maandag 4 november 2013

Persmededeling van de Vlaamse jezuïeten over de recente ontwikkelingen in de Gesu-residentie in Brussel - 04/11/2013

"De Vlaamse jezuïeten, betreuren als voormalige eigenaars van het Gesú-klooster in Sint-Joost Ten Node de huidige verwikkelingen en de afhandeling van de krakersbewoning. Wij begrijpen de policy van de overheid niet. In het verleden, toen we zelf nog eigenaars waren, hebben we de policy van de overheid in dit vastgoeddossier ook nooit begrepen. Vanaf de jaren ’90 tot 2007 voelden we goed hoe onbepaalde krachten binnen de overheid dit vastgoeddossier blokkeerden. Dat het dan vroeg of laat misloopt wordt helaas gewoon voorspelbaar. Als voorspel op het grote bewonersprobleem in het Gesú-klooster vandaag, kregen we in 2007 zelf met een kortstondige maar grootschalige kraakactie te maken."

"We doen een oproep aan de ernstige onderzoeksjournalisten om licht te werpen op de grond van deze zaak. Hoe is het ooit tot deze rotte situatie kunnen komen? Waar ligt de echte verantwoordelijkheid? Want de grote vraag is hoe het komt dat meer dan 10 jaar lang de overheid weigert om vergunningen af te leveren om deze hoek van de stad bouwkundig te laten ontwikkelen? De voortschrijdende verrotting die daarvan het gevolg was en er nog steeds is, moet aangeklaagd worden. Het maakt slachtoffers onder de allerzwaksten; dit kan niemand in een ontwikkeld land tolereren. Schande!"

Johan Verschueren s.j.
Provinciaal overste van de Nederlandse en Vlaamse jezuïeten

Link:

http://www.jezuieten.org/nl/nieuw/persmededeling-vlaamse-jezuieten-over-recente-ontwikkelingen-gesu-residentie-in-brussel

De Jezuïeten sturen ons van Pontius naar Pilatus
en wassen hun handen in onschuld.


"Awesome party in a squatted church in Brussels" - "Fantastische drugsfuif in een gekraakte kerk te Brussel" - Dit is misschien hetgeen de modernistische prelaten bedoelen met 'de dialoog met de wereld'?DE JEZUÏETEN MOGEN ZELF OOK EENS BEGINNEN MET EEN GEWETENSONDERZOEK!!!

zondag 3 november 2013

Schokkende cijfers aangaande de Kerk in Vlaanderen:

Aangezien de Vlaamse priesters het tegenwoordig 'te druk' hebben, laten ze de zielzorg over aan leken. Het zieleheil van de overledenen gaat echter boven alles. 'Te druk' is géén geldige reden voor een priester om géén Mis te doen!

In Redemptionis Sacramentum, een instructie die handelt over de eucharistieviering en die in opdracht van de Zalige Paus Johannes Paulus II en in overleg met de Congregatie voor de Geloofsleer werd opgesteld, lezen wij het volgende:

REDEMPTIONIS SACRAMENTUM
Het Sacrament van de Verlossing
Wat nageleefd en vermeden dient te worden met betrekking tot de allerheiligste Eucharistie
HOOFDSTUK 7  -  Buitengewone taken van lekengelovigen


152 - Deze louter supplementaire taken mogen echter niet een aanleiding zijn om het ambt zelf van de priesters te vervormen, zodat er door deze laatsten een verwaarlozing plaats vindt van de viering van de heilige Mis voor het aan hen toevertrouwde volk, of van de persoonlijke zorg voor de zieken of van het dopen van kinderen of het assisteren bij huwelijken of het vieren van een christelijke uitvaart, hetgeen op de eerste plaats aan de priesters toekomt, daarin geholpen door de diakens. Derhalve mag het nooit gebeuren dat in parochies priesters de beurt van de pastorale dienst zonder onderscheid afwisselen met diakens of leken, want zo ontstaat er verwarring over het specifieke van eenieder.

Enkele cijfers:

In parochies waar er geen begrafenismis meer wordt gedaan, is het aantal kerkelijke uitvaarten met ca. 30% gedaald!

Dat de gelovigen een Mis geweigerd wordt, stuit op een steeds groter wordende weerstand. De gelovigen beginnen te morren en nemen de ongelovigheid van hun priesters en bisschoppen er niet langer op de koop toe bij!

Voor de uitvaartliturgie moet 250 Euro worden betaald. Men betaalt voor een Heilige Mis, maar men krijgt er geen. Dit riekt naar afzetterij. Men zou het tarief voor een woorddienst op 150 Euro kunnen zetten en een Mis aan 250 Euro. Zodoende zouden de gelovigen die dat willen, wél hun Mis kunnen krijgen.

De meeste kerkelijke uitvaarten, die door leken worden geleid, zijn verworden tot naäperij van de seculiere 'crematie-vieringen'. Niets is daar nog 'katholiek' aan.

Waar er met Allerheiligen voor de doden een 'gebedsviering' door leken werd georganiseerd, zijn er op één tot twee jaar tijd 30 tot 40% minder aanwezigen in de kerk en op het kerkhof!


Dit alles riekt naar contractbreuk. De modernistische kerk houdt zich niet aan de afspraken.

De Vlaamse ersatz-kerk doet duidelijk niet genoeg voor het zieleheil van de overledenen!

zaterdag 2 november 2013

Dé KERK laat de zielen in het vagevuur NIET aan hun lot over...

'Veilleurs Debout' - 'Jongeren voor het Leven': "ZEG NEEN TEGEN EUTHANASIE!" - Het Belgische parlement te Brussel op 29 oktober 2013

Manifestatie voor het Belgische parlement.
De groep groeide nu reeds aan tot meer dan 30 personen. Les Veilleurs staan er maar wat te staan. Er is geen sprake van een samenscholing, want ze staan allemaal apart. Formeel is er ook geen sprake van een betoging. Geen slogans en geen spandoeken! Alleen de oorverdovende stilte van een ingetogen gebed. Tégen euthanasie en voor het leven.
De Militaire Politie komt er zich mee bemoeien. Tevergeefs!
De politie komt zich ermee bemoeien. Tevergeefs!
Biddend voor een ondemocratisch parlement, dat eugenetische wetten wil stemmen om zo 'legaal' mensen makkelijker uit de weg te kunnen ruimen. Wetten die hun uiteindelijke inspiratie vinden in het nazisme.
Biddend voor het parlement... 'Bedreigend' voor de ongelovigen die binnenin samenhokken! Laten wij bidden voor deze jongeren, want zij voorkomen dat wij later zélf tegen onze wil geëuthanaseerd worden!LINK:

http://www.jeunespourlavie.org/

vrijdag 1 november 2013

Allerheiligen


Wie is in de hemel?

De armen van geest...
De zachtmoedigen...
Die wenen...
Die hongeren en dorsten...
De barmhartigen...
De zuiveren...
De vreedzamen...
Die vervolging lijden...


Uit de Heilige Schrift:

Mat 5:1  Toen Jesus de menigte zag, besteeg Hij de berg; en nadat Hij Zich had neergezet, naderden zijn leerlingen tot Hem.
Mat 5:2  En Hij opende de mond, om hen te onderrichten, en sprak:
Mat 5:3  Zalig de armen van geest; want hun behoort het rijk der hemelen.
Mat 5:4  Zalig de zachtmoedigen; want ze zullen het Land bezitten.
Mat 5:5  Zalig, die wenen; want ze zullen worden getroost.
Mat 5:6  Zalig, die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid; want ze zullen worden verzadigd.
Mat 5:7  Zalig de barmhartigen; want ze zullen barmhartigheid ondervinden.
Mat 5:8  Zalig de zuiveren van hart; want ze zullen God zien.
Mat 5:9  Zalig de vreedzamen; want ze zullen kinderen Gods worden genoemd.
Mat 5:10  Zalig, die vervolging lijden om de gerechtigheid; want hun behoort het rijk der hemelen.
Mat 5:11  Zalig zijt gij, als men u om Mijnentwil beschimpt en vervolgt, en vals beschuldigt van allerlei kwaad.
Mat 5:12  Verheugt en verblijdt u, want groot is uw loon in de hemel; zo toch heeft men de profeten vervolgd, die vóór u zijn geweest.

Libera me, Domine de morte aeterna - Heer, bevrijd mij van de eeuwige doodLibera me

Heer, bevrijd mij van de eeuwige dood
op die verschrikkelijke dag,
wanneer hemel en aarde geschokt zullen worden,
wanneer Gij met vuur de wereld komt oordelen.
Ik beef, en ik ben bang,
voor het oordeel dat zal komen, en voor de naderende toorn,
wanneer hemel en aarde geschokt zullen worden.

Allerheiligen

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer

2 Timoteüs 2:3 Neem ook uw aandeel in het lijden als een goed krijgsknecht van Christus Jezus

2 Timoteüs 2:3  Neem ook uw aandeel in het lijden als een goed krijgsknecht van Christus Jezus
-------- “Wij zijn de zonen van de Kruisvaarders en we zullen niet terugdeinzen voor de zonen van Voltaire.” -------- -------- “We are the sons of the Crusaders and we shall not recoil before the sons of Voltaire.” ------------------------- -------- “Noi siamo i figli dei Crociati e non indietreggeremo davanti ai figli di Voltaire!” ---------------------------------