BREAKING NEWS

News Ticker --- 31-12-2022 SEDE VACANTE 31 DECEMBER 2022 --- Einde berichten ---

maandag 31 oktober 2016

Een 'katholiek' stukje van het 'Reformatorisch Dagblad':

"Leerverschillen protestanten en rooms-katholieken te groot voor gezamenlijke reformatieherdenking"


Behoudende lutheranen in Zweden zijn niet blij met een gezamenlijke reformatieherdenking door protestanten en rooms-katholieken. Paus Franciscus kan beter thuisblijven, vindt ds. Bengt Birgersson. „De leerverschillen tussen Rome en Wittenberg zijn te groot.” [!]

Veel Zweedse christenen zien de start van de herdenking van 500 jaar Reformatie, maandag in de kathedraal van Lund, als een belangrijke stap in de oecumene tussen de Rooms-Katholieke Kerk en de Lutherse kerk, zegt de secretaris van de Missions Provinsen. Dit verband van behoudende lutheranen ontstond in 2003 uit verontrusting over de liberale koers van de Kerk van Zweden.

Een gezamenlijke herdenking van luthersen en rooms-katholieken is volgens ds. Birgersson alleen mogelijk door leerverschillen te verdoezelen [Leerverschillen verdoezelen!]. „Het ware evangelisch-luthers belijden, geloof en leven verschilt enorm van de leer en praktijk van de Rooms-Katholieke Kerk [!]. Als Maarten Luther hier maandag zou zijn, dan zou hij met meer dingen worstelen dan hij destijds in de zestiende eeuw deed, zelfs al is de kerk van Rome nu veel vriendelijker dan toen.”

Rechtvaardiging

De predikant vindt dat de verschillen tussen protestanten en rooms-katholieken te groot zijn om gezamenlijk de Reformatie te herdenken. Hij noemt onder meer de uiteenlopende visies op heilig avondmaal en Mis – waardoor God genade zou schenken – en het gezag van de Schrift. „Als God Zich openbaart in de Bijbel én in de traditie, zoals Rome leert, dan opent dat de deur voor menselijke willekeur.” [Deze bewering is natuurlijk nonsens! Wat is het protestantisme anders dan "menselijke willekeur"?]

Lutheranen en rooms-katholieken gaven in 1999 een gezamenlijke verklaring over de rechtvaardigingsleer uit, maar volgens ds. Birgersson lopen hun visies op het heil wel degelijk uiteen. „Als je de Catechismus van de Katholieke Kerk leest, wordt al snel duidelijk dat de leer over de rechtvaardiging anders is dan die in het concordiënboek van de Lutherse Kerk. De Rooms-Katholieke Kerk heeft het prachtige evangelie van de gerechtigheid – de gave van Christus aan zondaars door het geloof – niet begrepen [LOL!]. Zij stelt echter dat geloof en goede werken, die door Gods genade worden gedaan, de mens uiteindelijk rechtvaardig maken. Maar dat zullen weinig mensen in dit leven bereiken, dus daarom zijn de hulp en verdiensten van de Maagd Maria en de Heiligen nodig. De Bijbelse boodschap dat Christus’ bloed ons van alle ongerechtigheden reinigt, staat daar haaks op.” [Dit is een zeer hardnekkig misverstand, dat we nu ook in de Novus Ordo Missae aantreffen! Christus heeft de hemelpoorten voor allen geopend, echter, dit betekent niet, dat allen gered zouden zijn. Integendeel, velen zullen verloren gaan. Indien iedereen al bij voorbaat gered zou zijn, dan heeft het geen zin om 'gelovig' te zijn.]

Aflaat

De Reformatie begon toen Luther in 1517 in Wittenberg zijn 95 stellingen tegen de aflaathandel publiceerde. Veel mensen denken aflaten tegenwoordig geen rol meer spelen in het rooms-katholieke denken, zegt ds. Birgersson. „Het is waar dat je geen aflaten voor zonden kunt kopen, zoals in Luthers dagen. Maar dit leerstuk bestaat nog steeds. Je betaalt een priester geld om een mis op te dragen, zodat voor jou of voor een familielid de tijd in het vagevuur verkort wordt [De Kerk bidt ook 'gratis' voor alle zielen in het Vagevuur. Heilige Missen zijn inderdaad een krachtig middel om zielen uit het Vagevuur te krijgen, echter, met veel gebed is ook veel mogelijk.]. De lutherse manier van denken is echter Bijbels: Jezus zei tegen de moordenaar aan het kruis op Golgotha: Heden zult u met Mij in het paradijs zijn.” [Hier sprak Jezus een persoonlijk oordeel uit, dat enkel maar voor de 'goede moordenaar' gold, maar niet voor iemand anders! Jezus zal ons oordelen. Vooral dat is Bijbels!]

De leerverschillen tussen Rome en Wittenberg zijn in de loop van de tijd zelfs groter geworden [!], denkt ds. Birgersson. Hij wijst op de besluiten van de Rooms-Katholieke Kerk over de positie van Maria en het primaat van de paus. „Franciscus is een vriendelijk man, maar zijn machtsclaim over alle christenen is ketters.” [Dit kan tellen als uitspraak, maar deze uitspraak is zélf ketters!]

Klassiek belijden

Toch moeten lutheranen hun hand in eigen boezem steken, vindt hij. „Een van de grote problemen is dat veel evangelisch-lutherse kerken die samen met de Rooms-Katholieke Kerk de Reformatie herdenken, ver van het klassieke lutherse belijden afstaan. Dat geldt niet in het minst voor de Kerk van Zweden. Die keert zich zelfs tegen groepen die willen vasthouden aan wat de Bijbel zegt over de verhouding tussen mannen en vrouwen en over het heil: het geloof in Jezus als de enige weg tot behoud.”

Lutheranen die samen met rooms-katholieken de Reformatie herdenken, hebben volgens de Zweedse predikant hun identiteit verloren. [Dit geldt ook voor de Post-conciliaire 'katholieken'!!!]

Paus Franciscus neemt toch maar de moeite om naar Lund te komen om een kerkscheuring te herdenken. Een teken van welwillendheid?

„Nogmaals, de leider van de Rooms-Katholieke Kerk is een vriendelijk persoon. Maar ik zie zijn bezoek als een slimme manier van Rome om meer mensen onder haar gezag te brengen.” [!!!]

Hoe zou u 500 jaar Reformatie dan willen herdenken?

„Hou seminars en conferenties om ons te herinneren aan de kernpunten van de Reformatie en de toepassing daarvan in onze tijd. Het gaat dan om de drie zogenoemde sola’s: alleen de Schrift heeft gezag en mensen worden alleen door genade en alleen door geloof gered. [Dit zijn grote ketterijen! De Kerk heeft met het Concilie van Trente op onfeilbare manier gereageerd op de ketterijen van Luther een zijn aanhangers!] 

Bron: Reformatorisch Dagblad

Link:

http://www.rd.nl/kerk-religie/leerverschillen-protestanten-en-rooms-katholieken-te-groot-voor-gezamenlijke-reformatieherdenking-1.1139989

zondag 30 oktober 2016

In gebed voor het beeld van de Heilige Benedictus

A flagello terraemotus, libera nos Domine.

Zusters uit Norcia geëvacueerd

Over de 'Novus Ordo':Bergoglio krijgt zijn zin niet en gooit dan maar iedereen buiten!


'Paus vervangt alle leden Congregatie voor de Eredienst'


Totaal onverwacht heeft paus Franciscus alle leden van de Congregatie voor de Goddelijke Eredienst vervangen. Vrijdag verving de paus alle 27 leden, onder wie verschillende kardinalen, zo maakte het Vaticaan bekend.

Liberaler dan voorgangers


Normaliter worden leden van de verschillende Vaticaanse congregaties en pauselijke gefaseerd vervangen. Volgens Catholic Culture zijn de nieuw benoemden een stuk liberaler dan hun voorgangers.

Poging Sarah in te tomen

De stap wordt daarom door sommigen uitgelegd als een poging kardinaal Robert Sarah in te tomen, de prefect van de met de liturgie belaste Congregatie. Die werkt voortvarend aan een eerbiediger liturgie en de “hervorming van de hervorming”.

Nieuwkomers

Nieuwelingen zijn onder anderen kardinaal Pietro Parolin, kardinaal-staatssecretaris, en de kardinalen Beniamino Stella, prefect van de Congregatie voor de Clerus Gianfranco Ravasi, president van de Pauselijke Raad voor de Cultuur en Rainer Woelki (Keulen).

Opmerkelijk

De meest opmerkelijke benoeming is die van aartsbisschop Piero Marini, voormalig hoofd ceremoniën onder paus Johannes Paulus II. Hij lag destijds regelmatig overhoop met degenen die meer hechtten aan de traditionele liturgie.

‘Behoudend’

Onder de 27 ontheven prelaten zijn de als ‘behoudend’ geldende kardinalen Raymond Burke, Angelo Scola, George Pell, Marc Ouellet, Angelo Bagnasco en Malcom Ranjith, van 2005 tot 2009 de ‘tweede man’ van de congregatie en aartsbisschop van Colombo.

Bron: Katholiek Nieuwsblad

Link:

http://www.katholieknieuwsblad.nl/nieuws/paus-vervangt-alle-leden-congregatie-voor-de-eredienst


'Nieuwe zuivering in het Vaticaan'


Het lijkt wel Moscou onder Stalin!…Is deze despoot misschien het grote voorbeeld van paus Franciscus? Het lijkt er inderdaad meer en meer op. Het nieuws sloeg bij vele kritische katholieken in als een bom: paus Franciscus heeft op vrijdag 28 oktober alle zevenentwintig leden van de Congregatie van de Goddelijke eredienst, waaronder verschillende kardinalen, vervangen (bron: Pers bulletin van het Vaticaan).

Onder de 27 in diskrediet gevallen prelaten, de als ” conservatief “geachte kardinalen  Angelo Scola , George Pell, Marc Ouellet,  Angelo Bagnasco , Malcolm Ranjith en last but not least de alombekende kardinaal Raymond Burke (ook de nieuwe Paulus of de atleet van God genoemd, met wie wij ter gelegenheid van een internationale bedevaart te Lourdes twee dagen lang mee opgetrokken zijn en zo het voorrecht gehad hebben hem op diepgelovige, plechtige en ingetogen wijze de H.Mis te zien opdragen ).

Volgens sommige bronnen is deze beslissing van de paus een poging om de  plannen van de charismatische Robert Sarah, prefect van de Congregatie van de Clerus, te dwarsbomen. Deze voorstander van de "hervorming van de hervorming", in de lijn van Benedictus XVI, werkt volop aan een liturgie die teruggaat naar de bron en een halt wil toeroepen aan de huidige wildgroei van holle “babbelvieringen”(zoals wij deze dikwijls in Vlaanderen en in heel België trouwens ingelepeld krijgen), die dikwijls niets meer te maken hebben met wat een H.Mis moet zijn.

De nieuw benoemden komen allen uit progressieve hoek: o.a. Pietro Parolin, kardinaal -staatssecretaris en de kardinalen Beniamino Stella, prefect van de Congregatie van de Clerus , Gianfranco Ravasi, president voor de Pauselijke Raad voor de Cultuur en de uiterst-progressieve en in Duitsland door velen betwiste Rainer Woelki van Keulen, bekend om zijn fanatieke pro-immigratie standpunten.

Hoe verklaart men deze dictatoriale ingreep van paus Franciscus? Sommigen spreken van een soort paranoia van de paus, die zich belaagd voelt door diegenen die kritiek hebben op zijn chaotisch beleid, zijn dubbelzinnige uitspraken en zijn cynisme (kijk maar naar de jongste synode , waar alles al op voorhand binnenskamers bedisseld was…).

Wie niet in zijn stramien past, wordt brutaal de laan uitgestuurd. Het is duidelijk …deze paus wil een progressieve Kerk, gebaseerd op de Zuid-Amerikaanse, door het marxisme geïnspireerde bevrijdingstheologie. Alles moet wijken voor dit concept, ook de geloofswaarheden. Paus Franciscus interesseert  zich eigenlijk niet voor de liturgie, hij is er gewoon niet gevoelig voor. Hij gaat daarin lijnrecht in tegen zijn voorganger, Benedictus XVI .

Is dit nu de paus van de “barmhartigheid”? Meer en meer gelovige katholieken twijfelen eraan. Opnieuw toont  paus Franciscus zijn ware gelaat: dat van een man die bikkelhard is, onbarmhartig voor degenen die hij verdenkt van weerbarstigheid tegen zijn zienswijze en zijn beslissingen, die verstrekkende gevolgen hebben en steeds meer afwijken van de leer van de “Ene, Heilige, Katholieke en Apostolische Kerk”.

Wij zijn trouw aan het leergezag, aan  de opvolger van Petrus. ls deze echter dit leergezag misbruikt om de leer van Christus en zijn apostelen om te buigen, als hij ergerniswekkende uitspraken doet en eenzijdige en brutale beslissingen neemt,  die de gelovigen in verwarring en vertwijfeling brengen , dan is het onze christelijke plicht om hem in zijn eigen Italiaanse taal "basta" toe te roepen!

Bron: Katholiekforum

Link:

http://www.katholiekforum.be/index.php/2016/10/29/nieuwe-zuivering-in-het-vaticaan/

donderdag 20 oktober 2016

Moslims en de 'interreligieuze dialoog':
Merk op, dat het Tridentijnse hoogaltaar wordt aangevallen
en niet het Novus Ordo 'volksaltaar'!

zaterdag 1 oktober 2016

Over de begrippen 'Sensus fidei' (= het bovennatuurlijke geloofsaanvoelen / geloofservaring / geloofszin / geloofsbegrip / geloofsbesef / geloofsverstaan) en de 'Sensus fidelium' (= het 'geloofszin(tuig)' van de gelovigen of hoe de gelovigen het Geloof waarnemen, ervaren en beleven)


UIT DE CATECHISMUS VAN DE KATHOLIEKE KERK


De interpretatie van het erfgoed van het Geloof

Het erfgoed van het Geloof dat aan de Kerk in haar totaliteit is toevertrouwd

84 - "Het geloofsgoed" ('depositum fidei'), die vervat ligt in de Heilige Overlevering en de Heilige Schrift, is door de Apostelen aan de Kerk in haar totaliteit toevertrouwd. "Door aan deze geloofsschat vast te houden volhardt het hele heilige volk, verenigd met zijn herders, voortdurend in de Leer van de Apostelen en in het gemeenschappelijk leven, in het breken van het brood en het gebed, zodat er tussen bisschoppen en gelovigen een uitzonderlijke eensgezindheid ontstaat in het behouden, beleven en belijden van het overgeleverde Geloof".


Het Leergezag van de Kerk

85 - "De taak om op authentieke wijze het geschreven of overgeleverde woord van God te verklaren is alleen aan het levend leergezag van de Kerk toevertrouwd", d.w.z. aan de bisschoppen in gemeenschap met de opvolger van Petrus, de bisschop van Rome; "het oefent zijn gezag uit in de naam van Jezus Christus".

86 - "Dit Leergezag staat echter niet boven het Woord van God [!], maar is de dienaar ervan door alleen te leren wat overgeleverd is, voor zover het namelijk dit overgeleverde Woord, krachtens goddelijke opdracht en met de bijstand van de Heilige Geest, met eerbied aanhoort, heilig bewaart en trouw uiteenzet en doordat het uit deze ene geloofsschat alles put wat het als door God geopenbaard te geloven voorhoudt".

87 - Wanneer de gelovigen zich het Woord van Christus tot zijn Apostelen herinneren: "Wie naar u luistert, luistert naar Mij" (Lc. 10, 16), ontvangen zij volgzaam het onderricht en de richtlijnen die hun herders hun op verschillende manieren geven.


De bovennatuurlijke Geloofszin

91 - Alle gelovigen hebben deel aan het verstaan en het doorgeven van de Geopenbaarde Waarheid. Ze zijn gezalfd met de Heilige Geest [door het Doopsel] die hen onderricht en naar de volle Waarheid leidt. 

92 - "De gemeenschap als geheel van de gelovigen (...) kan niet dwalen in het Geloof [!]; en zij manifesteert dit bijzonder kenmerk door middel van de bovennatuurlijke geloofszin van geheel het volk, wanneer dit 'vanaf de bisschoppen tot aan de eenvoudigste leken gelovigen' zijn universele eensgezindheid uitdrukt in zaken van geloof en zeden".

93 - "Door deze geloofszin, gewekt en in stand gehouden door de Geest van waarheid, blijft het volk van God onder de leiding van het heilig Leergezag ( ... ) onwankelbaar trouw aan het Geloof dat eens en voor altijd aan de heiligen werd overgeleverd, dringt er met een juist inzicht dieper in door en brengt het steeds volmaakter in praktijk".


De groei in het geloofsverstaan

94 - Door de bijstand van de Heilige Geest kan het verstaan van zowel de werkelijkheden als van de woorden van de geloofsoverlevering, groeien in het leven van de kerk:

  • "door de beschouwing en de studie van de gelovigen die dit alles in hun hart bewaren"; het is in het bijzonder "het theologisch onderzoek dat de kennis van de geopenbaarde waarheid verdiept".
  • "door het innerlijk inzicht in de geestelijke dingen dat de gelovigen ervaren"; "de goddelijke woorden en wie ze leest groeien samen;"
  • "door de prediking van hen die met de opvolging in het bisschopsambt het zeker charisma van de waarheid hebben ontvangen".


Toelichting:

De Sensus fidei zet, onder invloed van de Heilige Geest, het Licht van het Geloof, het deelhebben van de gelovige aan God als de Eerste Waarheid, als eerste grondvoorwaarde vooruit. Daardoor wordt het gelovige 'verstaan' eerst mogelijk. Gelovigen geloven, bidden en verstaan.

Het is overigens niet geheel onwaarschijnlijk, dat de leiding van de Kerk in België, zeer weinig, om niet te zeggen niets, van het Geloof verstaat. Integendeel, aan de lopende band bewijzen ze in 'Kerk en leven', op 'Kerknet' en met Suenens, Danneels, De Kesel, Vangheluwe, Van Looy, Bonny etc. dat ze er helemaal niets van verstaan!

Of met de woorden van Jozef De Kesel zélf: "Ik ben er niet klaar voor."

Bron: AnoniemEen concreet voorbeeld van de 'Sensus fidelium':


Ga geestelijk binnen in de cel van de Heilige Theresia van Lisieux
Mgr. Athanasius Schneider: "Binnen de Kerk mogen de gelovigen hun 'gedacht' (= 'Sensus fidei') zeggen, want de Kerk is géén dictatuur!"

Mgr. Athanasius Schneider roept Bergoglio op om de dwalingen in Amoris laetitia onmiddellijk te corrigeren en de verwarring te stoppen!


S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer

2 Timoteüs 2:3 Neem ook uw aandeel in het lijden als een goed krijgsknecht van Christus Jezus

2 Timoteüs 2:3  Neem ook uw aandeel in het lijden als een goed krijgsknecht van Christus Jezus
-------- “Wij zijn de zonen van de Kruisvaarders en we zullen niet terugdeinzen voor de zonen van Voltaire.” -------- -------- “We are the sons of the Crusaders and we shall not recoil before the sons of Voltaire.” ------------------------- -------- “Noi siamo i figli dei Crociati e non indietreggeremo davanti ai figli di Voltaire!” ---------------------------------