BREAKING NEWS

News Ticker --- 31-12-2022 SEDE VACANTE 31 DECEMBER 2022 --- Einde berichten ---

zaterdag 30 juli 2011

Aartsbisschop Fulton Sheen interviewt Richard Wurmbrand


Fulton Sheen interviews Pastor Wurmbrand from Schwarz Report on Vimeo.

De eerste droom van Giovanni 'Don' Bosco toen hij 9 jaar was

Zalige Titus Brandsma

Het zegel van de eerbiedwaardige Paus Pius XII

Kardinaal Cañizares beveelt mondcommunie aan

In een interview met ACI Prensa zei de prefect van de Congregatie voor de Goddelijke Eredienst en de Regeling van de Sacramenten, kardinaal Antonio Cañizares, dat het aan te bevelen is dat Katholieken de Communie knielend op de tong ontvangen.

Dit is de veruitwendiging van de "betekenis die de Communie zou moeten hebben, aanbidding en verering van God". Zo communiceren is "een teken van verering dat zou moeten terugkomen". Ik denk dat de Communie door heel de Kerk knielend zou moeten ontvangen worden." "Als iemand de Communie staand ontvangt, zou hij een kniebuiging of een diepe buiging moeten maken, maar dit wordt niet gedaan.

Verder zei hij nog: "als we de Communie banaliseren, zullen we op den duur alles banaliseren. We mogen zo'n belangrijk moment niet voorbij laten gaan. Het is tijdens de Communie dat we erkenning tonen voor de werkelijke aanwezigheid van Christus".

Ondanks het feit dat we weten dat het Vaticaan traag werkt, is het toch bevreemdend, dat men voor het trekken van deze conclusie 40 jaar nodig heeft gehad. Dit is geen kritiek, eerder een vaststelling. Nu nog de bisschoppen overtuigen! Een eerste actie zou kunnen zijn om de niet zo buitengewone en vooral vrouwelijke "buitengewone bedienaars van de H. Communie" de toegang tot het tabernakel te ontzeggen!!!

H. Robertus Bellarminus, bisschop en kerkleraarRobertus werd in 1542 te Montepulciano geboren uit het partriciërsgeslacht Bellarmino. Zijn moeder Cynthia Cervini, zuster van paus Marcellus II, was een vrome vrouw. Toegerust met een buitengewone godsvrucht en zuiverheid van zeden, trad Robertus op achttienjarig leeftijd in de Sociëteit van Jezus, waar hij tot zijn dood toe voor allen een voorbeeld is geweest van de kloosterlijke deugden. Nadat hij zijn filosofische studies beëindigd studies beëindigd had, werd hij eerst naar Florence gestuurd, dan naar Mondovi, Padua en Leuven; hoewel hij nog niet tot priester was gewijd, toonde hij zich overal een uitstekend leraar en prediker. Te Leuven priester gewijd, doceerde hij er theologie en wel zo, dat hij reeds toen in heel Europa naam verwierf als voortreffelijk theoloog. Naar Rome teruggeroepen, gaf hij aan het Romeins College lessen over de geschilpunten met de protestanten. Ook werd hij aangesteld als geestelijke leidsman van de studenten in dit college; daar heeft hij de engelachtige Aloysius op het pad naar de heiligheid geleid. Vergeefs verzette hij zich, toen paus Clemens VIII hem onder de kardinalen wilde opnemen. Enige tijd later werd hij tot bisschop gewijd; gedurende drie jaren bestuurde hij onberispelijk het aartsbisdom Capua. Daarna bleef hij zijn verdere leven te Rome als onkreukbaar en toegewijd raadsman van de paus. Op 17 september 1621 stierf hij, bijna 80 jaar oud, een zalige dood. Behalve zijn controversen schreef hij nog een groot aantal andere werken, waaronder zijn catechismus, een gouden boekje, het belangrijkste is. Paus Pius XI nam deze krachtige verdediger van de waarheid van het katholicisme op onder het getal der heiligen en riep hem tot kerkleraar uit.

Alle foto's van de Heilige Bernadette


Young Men, Join the Norbertines

vrijdag 22 juli 2011

Johannes Maria Vianney


« Mon petit ami, tu m'as montré le chemin d'Ars ;
je te montrerai le chemin du Ciel ! »

Vexilla regis prodeunt


Vexilla regis prodeunt

Des konings vaandels gaan vooraan,
’t geheim des kruises grijpt ons aan,
dat op het schandhout uitgespreid
de Schepper als een schepsel lijdt.

Zijn handen heeft Hij uitgestrekt,
zijn voeten zijn met bloed bedekt;
opdat Hij ons ter hulpe kwam
is Hij geofferd als een lam.

Het harde ijzer van de speer
stak in de zijde van de Heer,
opdat het water en het bloed
ons reinigde in overvloed.

Wat David in zijn vrome lied
voorspeld heeft, dat is nu geschied.
Hij heeft de volkeren geleerd
dat God vanaf het hout regeert.

Hoe moogt gij, boom, zo blinkend staan
met ’t koninklijke purper aan?
O stam, het heeft de Heer behaagd
dat gij zijn heilig lichaam draagt!

O zalig aan wiens takken breed
het schoonste dat de wereld weet
als aan een waag gewogen is,
geheven uit de duisternis.

Wat heeft uw schors een zoete stroom
van geur verspreid, o levensboom.
Gij draagt als rijpe vrucht de Heer,
gij draagt de kroon van lof en eer.

Ik groet u, altaar, groet u, lam,
dat ’t heerlijk lijden op zich nam,
waar ’t leven mee de dood bedwingt,
als ’t leven uit de dood ontspringt.

O kruis, u groet ik, want gij zijt
mijn hoop in deze lijdenstijd.
Geef vrolijkheid wie u vertrouwt
genade, wie zijn kwaad berouwt.

U brenge al wat leeft de eer,
Drievuldigheid, o ene Heer,
die ons door ’t kruisgeheim bevrijdt,
regeer ons tot in eeuwigheid.

maandag 18 juli 2011

De H. Mis: een Offer

De leer van de Kerk, dat de H. Mis een offer is, is in delen van de Kerk verdwenen. Sprak men vroeger altijd over het "(Heilig) Misoffer", nu komt deze uitdrukking in ons land nog maar sporadisch voor en is zij vervangen door "Eucharistie". Men spreekt zelfs van "een Eucharistie" als men daarmee bedoelt wat vroeger "een H. Mis" zou zijn genoemd. Het zijn duidelijk niet de gelovigen die de oude aanduiding hebben doen verdwijnen, maar de geestelijkheid, de voorgangers van het "Volk Gods".

Met "Misoffer" is ook het woord "H.Mis" verdwenen hoewel het in de officiële liturgische boeken van de Kerk nog altijd wordt gebruikt. De in 1969 ingevoerde nieuwe eucharistische liturgie heet Ordo Missae en het woord Offer, nog wel met een hoofdletter gebruikt, komt in de inleiding tot de nieuwe Ordo Missae eveneens voor (zie b.v. no 56h). In heel de inleiding is het voortdurend gebruikte woord Missa de term bij uitstek waarmee de eucharistische viering wordt aangeduid.

Het is helaas zo dat daar waar het woord "Misoffer" niet meer wordt gebruikt, dit vaak samenhangt met het in vergetelheid willen brengen van de leer dat brood en wijn op het altaar door de woorden van de priester substantieel veranderen in Christus' Lichaam en Bloed, zodat Hij werkelijk, en wel substantieel tijdens de viering der Eucharistie op onze altaren tegenwoordig komt; alleen dan kan Hij er zich op offeren en geofferd worden. Is Hij er niet, dan kan er geen sprake van een eucharistisch offer, resp. Misoffer zijn.

Wil het Katholieke leven weer opbloeien uit zijn bijna algemene lethargie, dan zal het H. Misoffer weer overal in ere hersteld moeten worden en in geloof moeten gevierd zoals het werkelijk is: het kruisoffer van Christus, tegenwoordig komende op onze altaren en daar onbloedig opgedragen, aan het eind waarvan wij ons in diepe eerbied en aanbidding met Christus verenigen in de H. Communie.

VOOR DE DUIDELIJKHEID...

ER KAN GEEN E
NKELE DISCUSSIE ZIJN OVER WAT DE HEILIGE MIS IS:

EEN OFFER DAT TELKENS WORDT HERHAALD!!!zaterdag 16 juli 2011

Youth 2000 New York

Dit is de essentie van het Katholieke geloof...

De Heilige Hostie is Christus zélf!

Christus is waarlijk aanwezig in de tekenen van brood en wijn! "DIT IS MIJN LICHAAM! DIT IS MIJN BLOED!" Letterlijk!

Door het nuttigen van de Heilige Communie komt Christus zélf in ons!

Christus heiligt ons! Zo kunnen wij hopen dat Christus ons zal redden en ons tot de hemel zal toelaten!

We moeten zonder zonden PROBEREN te zijn! Alleen dan kunnen we gered worden! Het nuttigen van de Heilige Hostie sterkt ons in ons geloof; sterkt ons zodanig dat we onze zwakheden hopelijk kunnen overstijgen!

Respect hebben voor het Heilig Sacrament en het Heilig Sacrament aanbidden is hetzelfde als respect hebben voor Christus en Christus aanbidden en uiteindelijk GOD ZELF respecteren en aanbidden!

Wekelijks naar de mis gaan is essentieel! Getuigenis afleggen van het geloof tegenover anderen is onze opdracht! We moeten volhouden en proberen te groeien in het geloof!

We zijn op de goede weg wanneer we een innerlijke rust ervaren. Die serene heiligheid laat ons God zélf voelen.

Wanneer we voor het altaar komen, naderen we God zelf. We moeten ons dan klein maken en nederig zijn!

Wij geloven niet uit onszelf! God schenkt ons het geloof. We kunnen God vragen om ons te laten groeien in het geloof!

Wanneer we God oprecht om meer geloof vragen, dan zal Hij het ons geven!

Kijk naar de tekenen om je heen...

Als je op de juiste manier kijkt, dan zien we God overal!

Toevalligheden zijn géén toevalligheden, maar uitnodigingen van God zélf om méér te geloven!

Ga in op de uitnodiging van God!

Des te meer de anderen met ons spotten, des te meer zijn we op weg naar de heiligheid!

Christus zelf werd bespot toen en ook nu nog! Laten wij samen met Christus het kruis dragen net zoals Simon van Cyrene.

Laten we onze tegenslagen en mislukkingen met trots dragen! Laten wij ons lijden moedig dragen!

Omhelzen wij ons kruis! Omhelzen wij HET KRUIS, want het is ONZE HEER die eraan vastgemaakt werd!

Nightfever BXL

Nightfever BXL from dPro on Vimeo.

http://nightfeverbxl.be/

donderdag 14 juli 2011

Sint-Baafskathedraal - Gent

Het 'oude' hoogaltaar:
Het 'nieuwe' bureautafeltje dat nu in het priesterkoor wordt gebruikt:Als je het zo ziet, dan vraag je jezelf toch af:"Wat is hier toch gebeurd?"

Alleen deze vergelijking al bewijst hoe absurd de veranderingen zijn die men heeft doorgevoerd. Hoe ondoordacht en amateuristisch allemaal! Zo banaal! Bijna onzichtbaar!

De hele kerk is georiënteerd op het hoogaltaar; het moderne tafeltje bevindt zich in het luchtledige, los van elke architectonische en symbolische context!

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer

2 Timoteüs 2:3 Neem ook uw aandeel in het lijden als een goed krijgsknecht van Christus Jezus

2 Timoteüs 2:3  Neem ook uw aandeel in het lijden als een goed krijgsknecht van Christus Jezus
-------- “Wij zijn de zonen van de Kruisvaarders en we zullen niet terugdeinzen voor de zonen van Voltaire.” -------- -------- “We are the sons of the Crusaders and we shall not recoil before the sons of Voltaire.” ------------------------- -------- “Noi siamo i figli dei Crociati e non indietreggeremo davanti ai figli di Voltaire!” ---------------------------------