BREAKING NEWS

News Ticker --- 31-12-2022 SEDE VACANTE 31 DECEMBER 2022 --- Einde berichten ---

maandag 16 juli 2018

BREAKING: Het 'SODALIZIO SACERDOTALE MARIANO' zegt: "IL PAPA È BENEDETTO XVI" = "De Paus is Benedictus XVI"

 "De twee pausen zijn een anti-chistologische anomalie."

"De munus zit bij Paus Benedictus XVI: Tu es Petrus."

"De Vaticaanse Vrijmetselarij houdt Paus Benedictus XVI gevangen."

"Jorge Mario kardinaal Bergoglio is niet de paus!"

"De Maffia van Sankt Gallen heeft de afzetting van Paus Benedictus XVI geënsceneerd."

"Zij hebben een vals Conclaaf georganiseerd."

"Samen met kardinaal Bergoglio zijn alle andere kardinalen en bisschoppen van de Maffia van Sankt Gallen én alle kardinalen die aan het valse conclaaf hebben deelgenomen, geëxcommuniceerd. Het zijn ketters en apostaten!"

"Bergoglio heeft geen enkele jurisdictie over de Kerk!"

"WIJ ZIJN DE KATHOLIEKE KERK SAMEN MET PAUS BENEDICTUS XVI!"

"DE VALSE KERK VAN BERGOGLIO IS SCHISMATIEK EN GEËXCOMMUNICEERD!"

"DE VALSE KERK VAN BERGOGLIO VERTEGENWOORDIGT DE SATANISCHE MASSA!"


vrijdag 13 juli 2018

De Post-Conciliaire Bastaardkerk houdt onze kerken bezet

Zo worden Katholieken welkom geheten in Ars:

Op de foto links van de ingang van de kerk: Jorge Mario Bergoglio en Enzo Bianchi van de 'oecumenische monastieke gemeenschap te Bose'. Zij zijn de hogepriesters van de satanische vrijmetselaarskerk; de twee profeten van de Antichrist, die de goddelijkheid van Jezus Christus ontkennen!

Aangezien Bergoglio niet in de goddelijkheid van Christus gelooft, is hij de facto een Ariaan en dus een ketter.

Iedereen die ketters, in casu Bergoglio, verdedigt, zoals de rector van het heiligdom van Ars, is dus zélf ook een ketter!

woensdag 11 juli 2018

12. The Roman Canon: "Liturgical Decadence"

SESSIO XXII - DOCTRINA DE SANCTISSIMO MISSAE SACRIFICIO
22e Zitting - Over het Allerheiligst Misoffer
Concilie van Trente
17 september 1562

DEEL 2 - Canones over het H. Misoffer

Canon 9 over het H. Misoffer

Als iemand zegt:

  • de Ritus van de Roomse Kerk, waarin met gedempte stem een deel van de canon en de consecratiewoorden worden uitgesproken, moet veroordeeld worden,
  • of de Mis mag alleen maar in de volkstaal gecelebreerd worden;
  • of bij de offering van de wijn in de kelk, moet geen water worden bijgemengd, omdat het tegen de instelling door Christus zou zijn,

hij zij verdoemd.Met andere woorden,

Als iemand zegt dat de canon en de consecratiewoorden met luide stem moeten worden uitgesproken, hij zij verdoemd!

Als iemand zegt, dat de Mis in de volkstaal gecelebreerd moet worden, hij zij verdoemd!

dinsdag 10 juli 2018

11. Teilhard's Offertory: The Preparation of the Gifts

Een ideetje van Paulus VI:

Tijdens de Offerande van de Novus Ordo Missae neemt de priester de pateen met brood en zegt: "Gezegend zijt Gij Heer, God van al wat bestaat. Uit Uw milde hand hebben wij het brood ontvangen. Aan U dragen wij op de vrucht van de aarde, en het werk van onze mensenhanden. Het zal voor ons worden tot brood van eeuwig leven."

De priester heft de kelk op en zegt: "Gezegend zijt Gij, Heer, God van al wat bestaat. Uit uw milde hand hebben wij de wijn ontvangen. Aan U dragen wij op de vrucht van de wijnstok en het werk van mensenhanden. Hij zal voor ons worden tot drank van eeuwig leven."


Het Latijnse adagium 'Lex orandi, lex credendi' betekent letterlijk 'de wet van het bidden, is de wet van het geloven'. Het is een klassiek, Katholiek principe.

Wet van bidden en geloven
Het Latijnse adagium 'Lex orandi, lex credendi' betekent letterlijk 'de wet van het bidden is de wet van het geloven'. Het komt erop neer dat de bestaande gebedspraktijk bepalend is voor wat men moet geloven. Het is een klassiek, Katholiek principe, dat de verhouding tussen eredienst en geloofsbelijdenis weergeeft.

Vijfde eeuw
Volgens sommige historici zou het principe voor het eerst omstreeks 440 gebruikt zijn door de monnik Prosper van Aquitanië. Het adagium zou een afgeleide zijn van Legem credendi lex statuat supplicandi ('De wet van het smeken bepaalt de wet van het geloven'). Dit principe zou afkomstig zijn uit de zogeheten capitula Coelestini, bijlagen van een brief van paus Celestinus I (422-432).Met andere woorden, hoe we bidden, bepaalt wat we geloven.

Het is duidelijk, dat de Novus Ordo Missae anders 'bidt', dan de Tridentijnse Mis.

Met andere woorden,

Omdat men anders bidt,
is in de Novus Ordo-kerk
ook het Geloof veranderd!

Kortom, de Novus Ordo-kerk
is niet katholiek,
maar een Bastaard-kerk!

maandag 2 juli 2018

Johannes Paulus II en het schandalige document 'Ecclesia Dei Adflicta' van 2 juli 1988 over de verhouding van 'Rome' met de Priesterbroederschap St. Pius X

 

Wat is de Traditie? Met andere woorden, wat zijn de bronnen van het Geloof?


Vaticaans Concilie: Dogmatische Constitutie over het Geloof: Dei Filius (24 april 1870)
 

8 "Deze bovennatuurlijke openbaring is naar het Geloof van de gehele Kerk - de heilige kerkvergadering in Trente heeft dit Geloof uitgesproken - vervat in 'geschreven boeken en ongeschreven overleveringen, die de Apostelen uit Christus' mond ontvangen hebben of die door de Apostelen op ingeving van de Heilige Geest als het ware van hand tot hand zijn doorgegeven en zo tot ons zijn gekomen'. Men moet de volledige boeken van het Oude en Nieuwe Verbond met al hun delen, zoals ze in de leerbeslissing van dezelfde kerkvergadering worden genoemd en in de oude Latijnse Vulgata-uitgave zijn vervat, als heilig en canoniek aannemen. Niet daarom beschouwt de Kerk deze boeken als heilig en canoniek, omdat zij mogelijkerwijs alleen door menselijke inspanning samengesteld en daarna op hun eigen gezag zouden zijn erkend; ook niet daarom, omdat ze de openbaring feilloos bevatten; maar daarom, omdat ze, geschreven op ingeving van de Heilige Geest, God tot oorsprong hebben en als zodanig aan de Kerk zijn overgegeven."

Met andere woorden, de Traditie is onveranderlijk en een dieper begrip van de Traditie ligt in de lijn van de Traditie en niet in iets nieuws! Een definitie van een geloofspunt beperkt het aantal interpretaties, maar voegt er zeker géén nieuwe aan toe!Ecclesia Dei Adflicta 4: "De Traditie is veranderlijk" [= ketterij!]


De wortel van deze [vermeende] schismatieke daad [De wijding van de vier bisschoppen door Mgr. Lefebvre.] is een onvolledige en tegenstrijdige kennis van de Traditie [Vals!]. Onvolledig omdat zij onvoldoende rekening houdt met het levende karakter van de traditie, "die - zoals het Tweede Vaticaans Concilie duidelijk heeft onderwezen [Het Tweede Vaticaans Concilie heeft niets duidelijk onderwezen.] - zijn oorsprong heeft bij de apostelen, voort gaat in de Kerk onder bijstand van de Heilige Geest: Want het inzicht zowel in de overgeleverde werkelijkheden als in de overgeleverde woorden groeit, door de beschouwing en de studie van de gelovigen die alles in hun hart bewaren, door het innerlijk begrip van de geestelijke dingen die zij ervaren, door de verkondiging van hen die met de opvolging van het bisschopsambt de betrouwbare geestesgave van de waarheid ontvangen hebben" [maar altijd in dezelfde zin geïnterpreteerd en niet in iets nieuws!]. Bovendien heeft het contradictionele begrip van de Traditie in zich, dat het zich verzet tegen het universele Magisterie - Leergezag van de Kerk, waarvan de bisschop van Rome de houder is en het corpus - lichaam van de bisschoppen [Dat is de theorie!]. Men kan niet trouw blijven aan de Traditie en tegelijk de kerkelijke band breken met diegene, waaraan Christus zelf in de persoon van de apostel Petrus het ministerie van de eenheid in zijn Kerk heeft toevertrouwd [Dat is de theorie!].

De Waarheid is onveranderlijk en spreekt Zichzelf niet tégen! Er kan dus niets nieuws geleerd worden, omdat de Openbaring bij de dood van de laatste Apostel werd afgesloten.

Nummer 4 van Ecclesia Dei Adflicta is dus ketterij, omdat hier, net zoals de Nouvelle Théologie valselijk beweert, wordt gezegd, dat de Traditie veranderlijk zou zijn! Dit is ketterij!Ecclesia Dei Adflicta 5b: "De Kerk kan nieuwe leer verkondigen" [= ketterij!]


Ik [Johannes Paulus II] zou bovendien de aandacht van de theologen en van andere deskundigen in de kerkelijke wetenschappen willen vragen, opdat zij zich aangesproken voelen door de tegenwoordige omstandigheden. Inderdaad de omvangrijkheid en de diepte van de leer van het Tweede Vaticaans Concilie in de Traditie, in het bijzonder op de punten van doctrine, die misschien door haar nieuwheid nog onvoldoende zijn begrepen door sommige sectoren van de Kerk. [Dit is ketterij! Met andere woorden, Mgr. Lefebvre heeft de "nieuwigheden" van het Tweede Vaticaans Concilie nog onvoldoende begrepen! Wat een hybris van Johannes Paulus II!] 

Het Tweede Vaticaans Concilie verkondigt dus een nieuwe leer!

Dit is hetgeen wat Johannes Paulus II zegt van het Tweede Vaticaans Concilie!

Dit maakt van het Tweede Vaticaans Concilie ketters!


PASTOR AETERNUS
4e Zitting - Dogmatische Constitutie over de Kerk van Christus

21 Want ook aan de opvolgers van Petrus is de Heilige Geest niet zo beloofd, dat zij op grond van Zijn inspiratie een nieuwe leer zouden bekendmaken. Zij moeten juist met Zijn bijstand de door de Apostelen overgeleverd Openbaring, d.w.z. het weggelegde geloofsgoed (depositum fidei) heilig bewaren en getrouw uitleggen [DOGMA]. Hun Apostolische Leer hebben alle eerbiedwaardige vaderen aangenomen, de heilige, rechtgelovige leraren hebben zij in ere gehouden en zijn hen gevolgd. Zij wisten klaar en zeker, waren daarvan diep overtuigd, dat deze Stoel van de Heilige Petrus steeds van alle dwaling vrij bleef, overeenkomstig de goddelijke belofte die onze Heer en verlosser aan de vorst zijner discipelen gegeven heeft: "Ik heb voor u gebeden, dat uw geloof niet zou bezwijken en gij, wanneer ge u bekeerd hebt, bevestig dan uw broeders." (Lc. 22, 32).


De Kerk kan géén nieuwe leer verkondigen!

Totaal onmogelijk!

Want dat zou tegenstrijdig zijn aan de Openbaring!

Toch spreekt Johannes Paulus in Ecclesia Dei Adflicta van "nieuwigheden" die tijdens het Tweede Vaticaans Concilie werden ingevoerd!Ecclesia Dei Adflicta 3: "Ongehoorzaamheid is een schismatieke daad" [= ketterij!]


Op zich zelf is een dergelijke handeling [De wijding van de vier bisschoppen door Mgr. Lefebvre.] een handeling van ongehoorzaamheid aan de paus geweest in een zeer gewichtige materie en van kapitaal belang voor de eenheid van de Kerk, omdat in de wijding van bisschoppen zich sacramenteel de apostolische opvolging voort zet. Daarom vormt een dergelijke handeling van ongehoorzaamheid - waarbij inbegrepen een praktische weigering van het Romeins primaatschap - een schismatieke daad. [Niemand die serieus is en weet waarover het gaat, kan hiermee akkoord gaan. Want, bijna 2000 jaar lang heeft de Kerk een illegale wijding van bisschoppen nooit onder excommunicatie geplaatst!]

Een schismatieker of een ketter is meteen geëxcommuniceerd, omdat hij dat zichzelf aandoet!

Echter, een schismatieker is niet iemand die ongehoorzaam is aan de Paus. Neen! Een schismatieker is iemand die het recht van de Paus ontkent, om als Hoogste Gezag op te treden. Dat is totaal iets anders! Want indien dan iemand ongehoorzaam zou zijn aan de Paus, dan zou die meteen geëxcommuniceerd zijn. Bijvoorbeeld, katholieke gehuwden die voorbehoedsmiddelen zouden gebruiken, zouden dan allemaal geëxcommuniceerd zijn. Echter, dit klopt niet!

Iemand die ongehoorzaam is aan de Paus is dus niet meteen geëxcommuniceerd!

In Canon 1382 van de nieuwe Codex lezen we:

De bisschop die zonder pauselijk mandaat iemand tot bisschop wijdt, en eveneens hij die van deze de wijding ontvangt, lopen een excommunicatie van rechtswege op die aan de Apostolische Stoel voorbehouden is. 

Dit is bijna 2000 jaar lang zo nooit bestraft geweest. Maar, zelfs in de nieuwe Codex betreft dit géén schismatieke daad.

Sterker nog, Canon 1382 valt niet onder TITEL I - Misdrijven tegen de godsdienst en tegen de eenheid van de Kerk (dus schismatieke daden), maar valt wél onder TITEL III - Wederrechtelijke toeëigening van kerkelijke taken en misdrijven bij de uitoefening ervan.

De wijding van bisschoppen zonder pauselijk mandaat is dus géén schismatieke daad!

Wanneer Johannes Paulus II dus schrijft dat, "Daarom vormt een dergelijke handeling van ongehoorzaamheid - waarbij inbegrepen een praktische weigering van het Romeins primaatschap - een schismatieke daad." dan liegt hij.

De wijding van bisschoppen zonder toestemming van de Paus, betekent niet dat men het primaatschap van de Paus zou ontkennen en is dus op zich géén schismatieke daad!

Mgr. Lefebvre was de Paus ongehoorzaam op één enkel punt, hij mocht géén bisschoppen wijden en deed het toch, maar Mgr. Lefebvre ontkende het primaatschap van de Paus niet!

Omwille van dat feit, kan Mgr. Lefebvre op geen enkele manier een schismatieker zijn. 

Ecclesia Dei Adflicta van 2 juli 1988 is dus een ketters,
schismatiek en frauduleus document.

Tegenwoordig is het probleem, dat het bestaan van verschillende pseudo-traditionalistische groepen binnen de Kerk zich op dit ketterse document, Ecclesia Dei Adflicta, baseren!

Iemand die de documenten van het Tweede Vaticaans Concilie aanvaardt, is een domoor, omdat hij of zij de manifeste ketterijen in de documenten nog niet eens ziet staan!


De ritus van de Latijnse Kerk is de Tridentijnse ritus! Niet de Novus Ordo!


SESSIO VII - DECRETUM DE SACRAMENTIS
7de Zitting - Decreet over de Sacramenten
Concilie van Trente
3 maart 1547

Canon 13 over de Sacramenten

Als iemand zegt: de ontvangen en erkende ritus (ceremonie) van de Katholieke Kerk die gewoonlijk bij de plechtige toediening van de sacramenten worden gebruikt, kunnen

    of te wel veracht,
    of te wel zonder zonde door de bedienaar naar believen weggelaten worden,
    of te wel door welke herders van de Kerk dan ook, in andere nieuwe veranderd worden,

hij zij verdoemd.DOGMA!

DUS, IEMAND DIE DE RITUS VAN DE KERK VERANDERT, IS VERDOEMD!!!

GEHOORD PAULUS VI?


QUO PRIMUM
H. Paus Pius V - Bul
14 juli 1570

Krachtens Apostolische Autoriteit geven Wij verlof en staan Wij toe, in de zin van het ter tafel zijnde schrijven, en eveneens met bestendige werkzaamheid: in iedere kerk, zonder onderscheid, moet volgens hetzelfde Missaal de Mis worden gezongen en gelezen, en wel zonder een zweem van onrust van het geweten, en zonder in welke straffen, veroordelingen, berispingen of verwijten ook te vallen, die als gevolg daarvan op een of andere manier van kracht zouden kunnen worden; veeleer kan men daarvan immer een vrij en toegestaan gebruik maken en is men daartoe gerechtigd. Geen enkele bisschop, ambtsdrager, kanunnik, kapelaan of andere seculiere priester van welke naam en titel ook, en geen enkele ordesgeestelijke uit welke van dergelijke gemeenschappen ook, mag verplicht worden de Heilige Mis anders te celebreren dan door Ons is vastgesteld. Zij mogen ook niet, door wie dan ook, er toe gedwongen en genoodzaakt worden dit Missaal te veranderen. Ook kan dit ter tafel zijnde schrijven nooit en in geen enkele tijd worden herroepen of beperkt. Wij bepalen en verklaren veeleer op dezelfde manier, dat het voor immer vast in zijn onverstoorbare geldige kracht blijft bestaan.


Nogmaals:

Geen enkele bisschop, ambtsdrager, kanunnik, kapelaan of andere seculiere priester van welke naam en titel ook, en geen enkele ordesgeestelijke uit welke van dergelijke gemeenschappen ook, mag verplicht worden de Heilige Mis anders te celebreren dan door Ons is vastgesteld. [= op zijn Tridentijns dus!!!]


De Novus Ordo is dus totaal onwettig!

De Novus Ordo is tégen de Wil van Christus, tégen de Wil van de Kerk, en tégen de Wil van de Paus!

Verder is de Novus Ordo in vele vertalingen ketters en zet ze aan tot geloofsafval!

En in vele gevallen is het waarschijnlijk, dat de Novus Ordo Missae in de volkstaal ongeldig is!

Bijgevolg is de handcommunie dan ook vaak een fictie!

Aangezien het twijfelachtig is, of de transsubstantiatie in de Novus Ordo Missae werkelijk wel plaatsvindt, is het Katholieken verboden, om de Novus Ordo Missae bij te wonen, aangezien het een twijfelachtig sacrament betreft!Dit is dan de man, Johannes Paulus II, die in het schandalige document Ecclesia Dei Adflicta, drie maal gezegd heeft, dat Mgr. Lefebvre buiten de Kerk staat:
zondag 1 juli 2018

Nog meer leugens van 'Kerknet'; de spreekbuis van de BastaardkerkOpmerking vooraf:

Aangezien de zogenaamde 'excommunicaties' reeds op 21 januari 2009 door Paus Benedictus XVI formeel werden kwijtgescholden, kan er natuurlijk géén sprake zijn van de "30ste verjaardag van de excommunicatie van de Sint-Pius X Priesterbroederschap".

Verder zou 'Kerknet' zijn woorden eens wat beter mogen wikken en wegen. De Priesterbroederschap als dusdanig werd nooit geëxcommuniceerd. 'Kerknet' weet blijkbaar niet, dat een excommunicatie alleen personen treft en géén instellingen.

Indien 'Kerknet' dan toch zo hoog oploopt met de 'oecumene', waarom verzetten zij zich dan met zoveel bitterheid tégen een ééngemaakte Kerk? Dikwijls krijgt men de indruk dat ook de Kerk tenminste één groep nodig heeft die men geen tolerantie behoeft te betonen, waarop men dan vervolgens rustig vol haat kan lostrekken.

Dit artikel van 'Kerknet' zaait verdeeldheid binnen de Kerk en net zij zijn dan ook de échte schismatiekers!


Wat heeft 'Kerknet' nog te melden?

"Door de wijding van vier bisschoppen precies 30 jaar geleden door aartsbisschop Marcel Lefebvre werd de fraterniteit van rechtswege geëxcommuniceerd." [Dit is een flagrante leugen die hoger reeds werd weerlegd.]

Vandaag zaterdag 30 juni is het precies dertig jaar geleden dat de Franse aartsbisschop Marcel Lefebvre (1905-1991) vier priesters van zijn Sint-Pius X Priesterbroederschap zonder toestemming van Rome tot bisschop wijdde [Mgr. Lefebvre had inderaad niet de toestemming van Karol Józef Wojtyła, maar hij had wél de toestemming van de Paus en van de Kerk. Want de Paus en de Kerk wil, dat de zielen worden gered! In 1988 waren er wereldwijd slechts 2 bisschoppen die bisschoppen wilden wijden in de Traditie van de Kerk. De Novus Ordo Missae is géén werk van de Kerk, maar ze is schismatiek, onwettig én in de volkstaal ongeldig.]. Op 2 juli 1988 veroordeelde de toenmalige paus Joannes Paulus II met de publicatie van het Motu proprio Ecclesia Dei [Adflicta] (Gods Kerk) zoals verwacht [maar totaal ten onrechte] de viervoudige bisschopswijding als schismatiek, waarmee de fraterniteit van rechtswege werd geëcommuniceerd [Nog maar eens een herhaling van deze laffe leugen! De Bastaardkerkers gebruiken het Canonieke Recht alleen maar als het hun uitkomt, maar ze hebben in feite gewoon géén rechtsgevoel en zij begrijpen ook niet het nut van het 'recht' in het algemeen, namelijk rechtvaardigheid!].

De Sint-Pius X Priesterbroederschap was door Marcel Lefebvre op 1 november 1970 in het Zwitserse Fribourg [volgens het Canonieke Recht én met goedkeuring van de plaatselijke bisschop] opgericht uit diepe onvrede over de conciliebesluiten van Vaticanum II (1962-1965) met betrekking tot de liturgie (die niet langer verplicht in het Latijn en met de voorganger met de rug naar het volk) en de oecumenische en interreligieuze toenadering [Ten eerste werd de Sint Pius X Priesterbroederchap opgericht op vraag van een aantal Katholieke seminaristen en was Mgr. Lefebvre op dat moment eerder van plan om op pensioen te gaan. Deze seminaristen van het Franse seminarie in Rome werden voordien uit het seminarie weggejaagd, omdat ze de soutane wensten te dragen en de Rozenkrans wilden bidden. Dat was toen in het revolutionaire klimaat van Rome blijkbaar onaanvaardbaar. Ten tweede is het celebreren van de liturgie in de volkstaal veroordeeld door de pauselijke bul Auctorem fidei van Paus Pius VI op 28 august 1794. Dit betekent, dat een Novus Ordo mis in de volkstaal zélf een schismatieke en onwettige daad is, die de eenheid van de Kerk in gevaar brengt. Ten derde, iedereen die akkoord gaat met de besluiten van het Tweede Vaticaans Concilie is formeel een ketter! Ten vierde, het celebreren van de Novus Ordo Missae is dus blasfemisch en zondig! Ten vijfde, de ritus van de Katholieken van de Latijnse Kerk is de Tridentijnse Mis, en niet de Novus Ordo Missae die net daarom onwettig is!].

Kardinaal Joseph Ratzinger, de latere paus Benedictus XVI en toenmalige prefect van de Congregatie voor de Geloofsleer, had nochtans kort daarvoor getracht om met de traditionalisten overeenstemming te bereiken over enkele basisprincipes [Ratzinger had Lefebvre een bisschop beloofd. Johannes Paulus II heeft hier echter persoonlijk een stokje voor gestoken!!!]. Als paus Benedictus XVI zou hij zich tot het uiterste inspannen om het enige schisma uit de moderne geschiedenis opnieuw ongedaan te maken [Dit is ronduit een belachelijk statement. De Chinese katholieke staatskerk wijdt bisschoppen aan de lopende band die ook allemaal geëxcommuniceerd zijn, maar wij zouden die nu volgens Bergoglio, zonder het opheffen van de excommunicaties, zomaar als Katholieke bisschoppen moeten accepteren. Van twee maten en twee gewichten gesproken! China is natuurlijk ver van hier!]. Zo erkende hij in 2005 de oude Latijnse ritus als buitengewone vorm van de Romeinse liturgie [Alweer een fout, dat was in 2007.]. En in januari 2009 herriep hij de excommunicatie van de vier bisschoppen die op 30 juni 1988 door Marcel Lefebvre tot bisschop waren gewijd.

Bernard Fellay, die aartsbisschop Lefebvre opvolgde aan het hoofd van de priesterfraterniteit, stelde in een interview met de weekendeditie van de krant Die Tagespost naar aanleiding van de 30ste verjaardag van de excommunicatie dat hij ervan overtuigd is dat Rome en de broederschap zich opnieuw zullen verzoenen, ondanks het blijvende verzet van sommigen zoals onder meer kardinaal Gerhard Ludwig Müller, die tot voor kort nog prefect was van de Congregatie voor de Geloofsleer. Ook de Duitse bisschoppen blijven fel tegen hereniging gekant. Daardoor staat deze paus tussen twee vuren [LOL].

Fellay voegde er nog aan toe dat zijn priesterbroederschap en de pauselijke commissie Ecclesia Dei, die door de paus werd opgericht om de geschillen bij te leggen, vorig jaar een akkoord hadden bereikt. Maar dat werd volgens Fellay eenzijdig door de prefect van de Congregatie van de Geloofsleer opgezegd, omdat hij verregaande toegevingen vroeg van de traditionalisten met betrekking tot de besluiten van het Tweede Vaticaans Concilie [Je vraagt je af waarom de Bastaardkerkers zo hoog oplopen met hun Tweede Vaticaans Concilie, terwijl zijzelf alle voorgaande Concilies ontkennen!]. Die erkenning van de conciliebesluiten vormt nog steeds de kern van het conflict. Fellay benadrukt dat zijn broederschap zich blijft verzetten tegen sommige ketterse opvattingen [!!!] die daar werden verkondigd en op die manier ook de universele Kerk probeert te beschermen. Wij zijn bereid om een compromis te sluiten over heel wat controversiële onderwerpen en met name met betrekking tot de liturgie, de godsdienstvrijheid en de oecumene. Fellay zegt tot slot nog dat hij ervan overtuigd is dat het conflict al in 1988 bijgelegd had kunnen worden op basis van het toenmalige akkoord met kardinaal Ratzinger [Dit is weer een leugen. Er was géén sprake van een 'akkoord', wél van een protocol, namelijk het verslag van een gesprek, dat Mgr. Lefebvre 'voor akkoord' getekend heeft.]. Door de tegemoetkoming inzake liturgie onder paus Benedictus XVI is er volgens hem wel opnieuw meer belangstelling voor de Tridentijnse liturgie.

Bron: Kerknet


De Kerk heeft dogmatisch gedecreteerd op het Concilie van Trente, dat de gelovigen het recht hebben om de Mis bij te wonen in hun eigen rite. Waarom zou dan een groep 'schismatiek' zijn, omdat zij doen wat de Kerk vraagt, terwijl de Bastaardkerkers net weigeren om de gelovigen te geven waar ze recht op hebben?

De excommunicaties van 1988 door Johannes Paulus II waren natuurlijk ongeldig, omdat Mgr. Lefebvre onschuldig was.


CODEX IURIS CANONICI

1321 § 1 Niemand wordt gestraft, tenzij de door hem bedreven uiterlijke schending van een wet of verordening hem ernstig aangerekend kan worden wegens opzet of wegens schuld.


Wel, Mgr. Lefebvre was onschuldig, omdat het niet zijn schuld was, dat er géén Katholieke Bisschoppen meer waren!

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer

2 Timoteüs 2:3 Neem ook uw aandeel in het lijden als een goed krijgsknecht van Christus Jezus

2 Timoteüs 2:3  Neem ook uw aandeel in het lijden als een goed krijgsknecht van Christus Jezus
-------- “Wij zijn de zonen van de Kruisvaarders en we zullen niet terugdeinzen voor de zonen van Voltaire.” -------- -------- “We are the sons of the Crusaders and we shall not recoil before the sons of Voltaire.” ------------------------- -------- “Noi siamo i figli dei Crociati e non indietreggeremo davanti ai figli di Voltaire!” ---------------------------------