BREAKING NEWS

News Ticker --- 31-12-2022 SEDE VACANTE 31 DECEMBER 2022 --- Einde berichten ---

vrijdag 31 januari 2014

"Konzil von Trient hat vollständige Gültigkeit" – Kardinal Eijk und die Ökumene

(Amsterdam) Heftige Polemiken lösten in den Niederlanden Worte des katholischen Erzbischofs von Utrecht, Willem Jacobus Kardinal Eijk aus. Dabei hatte der Kardinal lediglich an Selbstverständliches erinnert. Er sagte in einem Interview während der Gebetswoche für die Einheit der Christen, daß das Konzil von Trient nach wie vor vollständige Gültigkeit hat. Weil diese Selbstverständlichkeit in den vergangenen Jahrzehnten kaum mehr ausgesprochen wurde, konnte es zum Skandal kommen, der heftige Reaktionen auf protestantischer aber auch katholisch-ökumenischer Seite auslöste.

Bron: Katholisches.info

Link:

http://www.katholisches.info/2014/01/28/konzil-von-trient-hat-vollstaendige-gueltigkeit-kardinal-eijk-und-die-oekumene/


Kardinaal Eijk: De Leer van het Concilie van Trente blijft ‘onverkort’ van kracht


Link:

http://kavlaanderen.blogspot.be/2014/01/kardinaal-eijk-de-leer-van-het-concilie.html

De Traditie is jong!

donderdag 30 januari 2014

De Duitse 'evangelisch-lutherse sekte' boekt een miljoenenverlies met speculatie

Het evangelisch-lutherse stadsdekenaat van München heeft volgens de krant ‘Süddeutschen Zeitung’ miljoenen euro’s verloren met beleggingen in vier milieuvriendelijke energiebedrijven die zich toeleggen op zonne-, wind- en waterenergie, evenals de recyclage van afval. Het dekenaat hoopte dat de investering van 5,5 miljoen euro, die beantwoordde aan het streven naar ecologisch en ethisch verantwoorde investeringen, ook flinke winst zou opleveren. “Maar de ondernemingen zijn zwaar verlieslatend en van de investering dreigt niets meer over te blijven”, aldus de ‘Süddeutschen Zeitung’. Vervelend is dat ook enkele parochies in deze energiebedrijven investeerden. Het stadsdekenaat van München maakt zich sterk dat het hen voor de geboekte verliezen zal vergoeden. Het geïnvesteerde bedrag was afkomstig uit niet gebruikt geld van de kerkbelasting. De evangelisch-lutherse kerk kondigt een intern onderzoek aan, ook al omdat er in het stadsdekenaat van München in 2000 financiële onregelmatigheden plaatsvonden.

Bron: KerkNet/SZ

De 'evangelisch-lutherse sekte' moet dan maar niet met geld spelen, want de 'poorten der hel' zullen haar overweldigen!

zaterdag 25 januari 2014

Kardinaal Eijk: De Leer van het Concilie van Trente blijft ‘onverkort’ van kracht

De geloof­swaarhe­den die het Con­cilie van Trente in de 16e eeuw vast­stelde, zijn nog “onverkort” van kracht. En dat geldt ook voor de vervloekin­gen die de kerk­vergadering uit­sprak over dege­nen die deze leer­stukken ver­werpen. Zoals de protes­tanten. Dat zegt Kar­di­naal Eijk in een inter­view dat van­daag ver­scheen in het Refor­ma­torisch Dag­blad.

Het was vorige maand 450 jaar gele­den dat het Con­cilie van Trente werd afges­loten. Eijk, aarts­biss­chop van Utrecht, onder­streept in zijn werkkamer in Utrecht nog eens het belang van deze kerkver­gader­ing in het Noord-Italiaanse Trente. Het con­cilie is vol­gens hem een teken van het „zel­freini­gende ver­mo­gen” van de Rooms-Katholieke Kerk, dankzij „de lei­d­ing van de Heilige Geest.”

Trente maakte een einde aan tal van mis­bruiken bin­nen de laat­mid­deleeuwse Kerk, aldus Eijk. „Zoals de ver­han­del­ing van ambten, de on-Bijbelse invulling van het priester­schap en het gebrek aan dis­ci­pline in de kloost­ers. Wat dat betreft heeft Trente orde op zaken gesteld. Het con­cilie is ook heel vrucht­baar geweest. Toen alle decreten waren doorgevo­erd, lei­dde dat uitein­delijk tot het her­s­tel van de orden­ing in de Kerk.”

Trente droeg ook bij tot de afgren­z­ing van een aan­tal „geloof­swaarhe­den” ten opzichte van de protes­tanten. Die vast­gestelde geloof­swaarhe­den gelden onverkort, zegt hij. „Bijvoor­beeld wat betreft de essen­tie van het sacra­ment van de eucharistie en de transsub­stan­ti­atie.”

De vervloekin­gen die Trente uit­sprak, gaan vol­gens de kar­di­naal terug op wat de apos­tel Paulus in de Galaten­brief schri­jft: „Wie een ander Evan­gelie verkondigt, die zij vervloekt.” Eijk: „Als iemand het geloof van de Kerk in de eucharistie niet deelt, dan kan hij die ook niet ont­van­gen. De vervloek­ing of ban betekent in feite dat je buitenges­loten bent van het ont­van­gen van de sacra­menten, en dat geldt in die zin nog steeds.”

De vervloekin­gen en de ban hebben vol­gens Eijk betrekking op mensen die „met ken­nis van zaken, in het volle besef van de waarheid en met een vrije wil” de geloof­swaarhe­den van de kerk ver­w­er­pen. „Dat is in zekere zin een the­o­retis­che kwestie. Er zijn veel mensen die een ver­keerd beeld hebben van de Katholieke Kerk omdat ze zo zijn opgevoed, of ze hebben een ander gods­beeld. Dat kun je iemand per­soon­lijk niet aan­wrijven. De vervloekin­gen van Trente moet je dan ook niet zo opvat­ten dat iemand voor eeuwig door God is vervloekt. Het oordeel is aan God; dat kan en mag je als mens niet vellen.”

Eerher­s­tel zit er voor Maarten Luther niet in, zegt kar­di­naal Eijk. „Hij week op belan­grijke pun­ten af van de leer van de Katholieke Kerk. En de leer van de kerk bli­jft zoals die is.” De ban betek­ende dat Luther buiten de gemeen­schap van de kerk kwam te staan en niet meer mocht deel­ne­men aan de sacra­menten, aldus de aarts­biss­chop van Utrecht. „Na zijn dood was dat natu­urlijk niet meer aan de orde. Na de dood vallen we onder Gods oordeel, en dan moeten we ons –in dit leven trouwens ook al– toe­vertrouwen aan Gods barmhar­tigheid. Je kunt over per­so­nen geen oordeel vellen, alleen over wat ze zeggen en doen.”

Bron: RD.nl

woensdag 22 januari 2014

Over 'Late Roepingen'

Beste,

Het is moeilijk om wat dit betreft advies te geven.

Enkele dagen geleden schreef een Anoniem dit op de Blog:

Wat de Vlamingen betreft:

Van de 3 Salesianen in opleiding in Vlaanderen zijn er 2 uit Azië, die in Leuven hun opleiding doen, en de Vlaming zelf werd naar Rome gestuurd.

Een late roeping wordt direct naar Breda gestuurd. Zeer wenselijk na de catastrofe van het CPRL onder Danneels, en Marc Gesquière (van het Centrum voor priesterkandidaten op rijpere leeftijd in Antwerpen 1985-1999).

En in Tongerlo studeren 2 Norbertijnen en 2 Trappisten met mogelijks een derde Premonstratenzer-kandidaat.

De seminaries in Brugge en in Leuven zijn minimaal gevuld en worden met argusogen bekeken.

Hoopvol stemt echter, dat de ordespiritualiteit en -ernst toch jonge mensen aantrekt, behalve dan de zedig zwijgende Jezuïeten, Franciscanen en Dominicanen die klaarblijkelijk niet meer zo attractief zijn: "Zeer goed bezig mannen!"


Dus,

Wil je priester of pater worden?

Kandidaat-priesters worden inderdaad naar Breda (Nederland) gestuurd, naar Bovendonk.

Bovendonk is behoorlijk, al zijn wij er niet kapot van.

De link naar Bovendonk:

http://www.bovendonk-opleidingen.nl/index.php?page=936


Indien je pater wil worden, dan heb je meer keuze:

Veel informatie is te vinden op de website 'Jongerlo' van de Abdij van Tongerlo:

http://www.jongerlo.org/geboeid_door_jezus/geboeid_door_jezus_index.htm


Voor het serieuzere werk, raden we je aan om contact op te nemen met:

Abbaye Notre-Dame de Fontgombault (Franstalig, maar er verblijven ook Vlamingen)

http://nl.wikipedia.org/wiki/Abdij_Notre-Dame_de_Fontgombault

http://catholique-bourges.cef.fr/communaute/religieux/benedictins.htm


Ook de Abbaye Saint-Paul de Wisques hangt van Fontgombault af en werd speciaal 'hersticht' om Vlamingen op te vangen (50 km van Poperinge).

http://www.abbaye-saint-paul-wisques.com/

Fons Amoris: Les moines de Fontgombault

zondag 19 januari 2014

'Les Hommen' vanavond op de Mars voor het Leven in Parijs

Paus Benedictus XVI zette in 2 jaar tijd ca. 400 priesters uit hun ambt wegens kindermisbruik. Dit bewijst dat Paus Benedictus weldegelijk met harde hand optrad om deze kanker binnen de post-conciliaire kerk uit te roeien.

Paus Benedictus XVI heeft in 2011 en 2012 zowat 400 priesters uit hun ambt gezet wegens kindermisbruik. Dat blijkt uit een document dat het persagentschap AP kon inkijken.

Volgens het document zette de paus in de periode 2008-2009 170 priesters uit hun ambt omdat ze in opspraak waren gekomen door kindermisbruik. In 2011-2012 steeg dat tot 400 priesters.

Het document was een deel van de verdediging die het Vaticaan donderdag wilde gebruiken bij het VN-Comité voor de Rechten van het Kind van de Verenigde Naties. Uiteindelijk kwamen de cijfers echter niet aan bod in het pleidooi van Silvano Tomasi, de permanente waarnemer van de Heilige Stoel bij de Verenigde Naties.

Tomasi verklaarde onder meer dat heel wat kerkelijke instellingen zich hebben geëngageerd om de bescherming van kinderen te verzekeren en dat het Vaticaan alle relevante internationale verdragen ter bescherming van het kind heeft geratificeerd.

Bron: De Standaard

Link:

http://www.standaard.be/cnt/dmf20140117_00934785?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_term=dso&utm_content=article&utm_campaign=seeding


OOK KAVLAANDEREN HEEFT DE DOCUMENTEN KUNNEN INKIJKEN:De 'vruchten' van Vaticanum II

donderdag 16 januari 2014

Giuseppe Kardinaal Siri over pectorale kruisen...

Giuseppe Kardinaal Siri

In 1984 gaf Giuseppe Kardinaal Siri, een interview aan Mgr. Virgilio Levi voor het weekblad, Oggi.

Bij deze gelegenheid stelde Levi aan Kardinaal Siri de volgende provocerende vraag: "Eminentie, waarom paradeert u rond met een pectoraal kruis van goud en edelstenen, wanneer op dit ogenblik bijna alle bisschoppen zich tot een eenvoudig zilveren, metalen of houten kruis beperken?"

Het lucide antwoord van Kardinaal Siri luidde:

"Ten eerste paradeer ik niet rond met dit kruis. Ik draag het. Want ik ben eerst en vooral géén huichelaar. Ik heb prelaten gezien met houten pectorale kruisen, die op de achterkant met edelstenen ingelegd waren. Wat is de betekenis daarvan?

Ten tweede hebben de emigranten uit Ligurië, die nu in Argentinië wonen, mij dit kruis bij mijn bisschopswijding cadeau gedaan. Ik draag dit kruis om hen te eren en hen in mijn herinnering te houden.

Ten derde, 'armoede' gaat niet over dit soort van dingen.

Tot slot, ter gelegenheid van mijn reis naar de Sovjetunie werd ik zelfs door de 'Opperste Sovjet' geprezen voor mijn eerlijkheid en omdat ik het aandurfde om openlijk de tekenen van mijn Geloof en mijn rang binnen de Kerk te dragen zonder deze uit angst voor hen te verbergen."


Paus Benedictus XVI bij het graf van Kardinaal Siri in Genua
Kardinaal Siri en Koning Boudewijn

Giuseppe Kardinaal Siri bezocht het 'Santuario della Madonna di Caravaggio' in Rapallo op 19 juni 1988 en droeg er de Heilige Mis op.Link:

http://www.santamariadelcampo.it/index.html

woensdag 15 januari 2014

zaterdag 11 januari 2014

Joseph Kardinaal Ratzinger zegt tijdens een lezing: «La Chiesa non è una democrazia.» «De Kerk is géén democratie.»«Una Chiesa che riposi sulle decisioni di una maggioranza diventa una Chiesa puramente umana. Essa è ridotta al livello di ciò che è plausibile, di quanto è frutto della propria azione e delle proprie intuizioni ed opinioni. L'opinione sostituisce la fede.»

«Een kerk die is gebaseerd op de besluiten van een meerderheid, wordt een puur menselijke kerk. Ze wordt teruggebracht tot het niveau van wat mogelijk is, hetgeen het resultaat is van uw handelen, uw ideeën en opinies. De opinie vervangt het Geloof.»

Met andere woorden, de Kerk is gebaseerd op het Geloof; op de Goddelijke Openbaring.

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer

2 Timoteüs 2:3 Neem ook uw aandeel in het lijden als een goed krijgsknecht van Christus Jezus

2 Timoteüs 2:3  Neem ook uw aandeel in het lijden als een goed krijgsknecht van Christus Jezus
-------- “Wij zijn de zonen van de Kruisvaarders en we zullen niet terugdeinzen voor de zonen van Voltaire.” -------- -------- “We are the sons of the Crusaders and we shall not recoil before the sons of Voltaire.” ------------------------- -------- “Noi siamo i figli dei Crociati e non indietreggeremo davanti ai figli di Voltaire!” ---------------------------------