BREAKING NEWS

News Ticker --- 31-12-2022 SEDE VACANTE 31 DECEMBER 2022 --- Einde berichten ---

donderdag 18 maart 2021

Wij kunnen als Katholieke gelovigen niet accepteren, dat de rector van de KU Leuven - Luc Sels - namens de Kerk of namens de gelovigen, stellingen de wereld instuurt die niet overeenstemmen met de Geopenbaarde Leer van de Kerk

Het misdrijf van apostasie - het afwijzen van het Christelijk Geloof - verbeeld
Het stotterende en stamelende intellectuele lichtgewicht Luc Sels, de would be 'anti-paus' en rector van de KU Leuven, beweert in een interview op VRT Radio 1: "We moeten de K van de KU Leuven kritisch en eigentijds invullen"


Echter, aangezien creepy uncle Luc Sels niet de eigenaar is van die K, heeft hij ook niet te bepalen hoe die K moet worden ingevuld


De rector van de Katholieke Universiteit Leuven (KU Leuven), Luc Sels, heeft zich volgens vrtNWS in een opiniestuk in [de anti-katholieke] 'De Standaard' ook uitgesproken "tegen het standpunt van het Vaticaan dat homo's een 'zonde' zijn" [We weten natuurlijk al langer dat journalisten niet erg vertrouwd zijn met kerkelijke zaken en het bijbehorende jargon, maar dat homo's een "zonde" zijn, is wel een leuke 'nieuwigheid'. Je zou grammaticaal nog kunnen beweren, dat 1 homo 1 zonde is, maar dat meerdere homo's 1 zonde zijn, is natuurlijk nonsens. Dat de journalist - waarschijnlijk ook afgestudeerd aan de KU Leuven waar men de holebi-ideologie tegenwoordig belangrijker schijnt te vinden dan de pure wetenschap - had dat moeten weten. Een 'zonde' slaat echter op een bewust gestelde daad, en iemand die zondigt, is een 'zondaar'.]. Sels spuit zijn kritiek in een opiniestuk in [de anti-katholieke] 'De Standaard'. "Het standpunt van het Vaticaan heeft een verwoestende kracht, maar toch heeft het geen nut om afstand te nemen van de "K" in KU Leuven", zegt Sels [Ook hier weer: "Het standpunt van het Vaticaan". Wat is dat? Het Vaticaan is een staat en die eigenlijk los staat van de Kerk.]

De Heilige Stoel heeft volgens het Verdrag van Lateranen in 1929 de exclusieve jurisdictie verkregen over de toen nieuw te vormen staat Vaticaanstad, de Status Civitatis Vaticanae of de Stato della Città del Vaticano.  Onder internationaal recht wordt de Heilige Stoel, in tegenstelling tot Vaticaanstad, gezien en erkend als rechtspersoon. De Katholieke Kerk is een zelfstandige rechtspersoon en wordt derhalve niet bedoeld wanneer men over de Heilige Stoel spreekt. De Heilige Stoel valt juridisch te onderscheiden van Vaticaanstad. Vaticaanstad is het territorium waarover de Heilige Stoel soevereiniteit heeft en de Paus is territoriaal soeverein van Vaticaanstad. De Romeinse Curie (Latijn: Curia Romana) is het bestuursorgaan van de Heilige Stoel. De Heilige Stoel heeft een soort grondwet, de Regimini Ecclesiae Universae. Daarin wordt aan de Paus (het staatshoofd), de volledige wetgevende, uitvoerende en rechtsprekende macht toebedeeld. Een commissie van kardinalen o.l.v. de kardinaal-staatssecretaris voert het dagelijks bestuur van Vaticaanstad. De centrale 'regering' van de Katholieke Kerk berust bij de Paus en het College van Kardinalen. Het Staatssecretariaat is het belangrijkste politieke instituut van de Heilige Stoel. Daarnaast bestaan er congregaties en pauselijke raden. De congregaties zijn ingedeeld naar de diverse vakgebieden en treden op als uitvoeringsorganen van de pauselijke regering.


Het Hoofd van de Kerk is volgens de Heilige Schrift Jezus Christus. Zie bijvoorbeeld Kolossenzen 1:18, Kolossenzen 2:19, Efeziërs 1:22, Efeziërs 4:15 en Efeziërs 5:23. In de Katholieke ecclesiologie wordt Jezus Christus het Onzichtbare Hoofd of het Hemelse Hoofd genoemd, terwijl de Paus het Zichtbare Hoofd van de Kerk wordt genoemd. Daarom is de Paus de Vicaris van Christus of de Plaatsbekleder van Christus.

Na de van [rechtswege geëxcommuniceerde] Antwerpse bisschop, Johan [gay] Bonny, heeft ook de [afvallige] rector van de KU Leuven, Luc Sels, gereageerd op het standpunt van het Vaticaan [Dit 'standpunt' heeft echter niets met het Vaticaan te maken.] dat homo's een 'zonde' zouden zijn [Een mooi voorbeeld van de steenezel-journalistiek van de VRT die toch allang niet meer is wat het ooit is geweest.]. "Deze standpunten zijn voor velen in de westerse Kerk een ontgoocheling", klinkt het bij Sels [Wat Sels met 'de westerse Kerk' bedoelt, is onduidelijk. Waarschijnlijk bedoelt hij eerder de post-katholieken. Dit zijn mensen die denken dat ze katholiek zijn, terwijl ze helemaal niet weten wat die term inhoudt. Dit wordt natuurlijk aangetoond door het feit, dat deze mensen door "het standpunt van het Vaticaan ontgoocheld zijn". Als je weet waar het Katholieke Geloof over gaat, dan kan je daar niet over "ontgoocheld" zijn, want het Geloof is nu eenmaal wat het is.]. "Ze zijn vooral een staalharde kaakslag voor alle holebi's en voor wie opkomt voor een meer inclusieve samenleving." [Dat Luc Sels - zoals we sinds de Corona-crisis weten - een intellectueel lichtgewicht is, wordt hier nog maar eens aangetoond. Indien het "standpunt van het Vaticaan" "een staalharde kaakslag is voor alle holebi's en voor wie opkomt voor een meer inclusieve samenleving" dan weten deze lieden niet waar het over gaat. Zijn deze lieden Katholiek of niet? Nergens staat in de Heilige Schrift dat Jezus Christus gezegd zou hebben, dat dit of dat bedoeld zou zijn voor holebi's en voor wie opkomt voor een meer inclusieve samenleving. De Goddelijke Openbaring is niet bedoeld voor deze of gene groep. De Goddelijke Openbaring is universeel en bedoeld voor iedereen. Of je nu in Europa, Azië, Afrika of Amerika woont, de Goddelijke Openbaring discrimineert niet en is overal hetzelfde. De Heilige Schrift is bedoeld voor alle mensen van Goede Wil. Het is dus heel erg jammer voor Luc Sels omdat hij aantoont, dat hij alvast niet tot de mensen van Goede Wil behoort. Integendeel! Hij zondigt tégen de Heilige Geest, hetgeen betekent dat hij niet gered kan/wil worden.]

De hypocrisie van Sels wordt aangetoond, door te beweren, dat ook de KU Leuven voor "een inclusieve samenleving" staat. Ik zou eens willen weten, wat er zou gebeuren wanneer een student eens op een examen het antwoord van 'het Vaticaan' zou geven? Iedereen is welkom bij de KU Leuven, behalve overtuigde Katholieken. Iedere overtuigde Katholieke student wéét dat ie best zijn bek houdt wanneer het aan de KU Leuven over dit soort zaken gaat. De 'inclusieve' professoren van de KU Leuven vernietigen elke Katholieke student die ze onderhanden krijgen. Ofwel word je door deze huichelaars geestelijk geruïneerd ofwel financieel. In die zin was het ook grappig dat Sels beweerde dat bepaalde - waarschijnlijk homofiele - bisschoppen hun seminaristen naar de KU Leuven sturen omwille van de 'ruimdenkendheid' van de Leuvense professoren. Lees: "Bepaalde homofiele bisschoppen sturen hun seminaristen naar Leuven om hun geloof eens en voor altijd te vernietigen". In die zin is de Faculteit Theologie en Religiewetenschappen van KU Leuven eerder een instrument van de Satan!

Het is niet voor niets, dat de Amerikaanse bisschoppen hun seminaristen sinds enkele jaren niet meer naar de KU Leuven sturen, net omdat het onderwijs daar niets meer met het Katholieke Geloof te maken heeft. Het is tegenwoordig zelfs al zover gekomen, dat Katholieke Organisaties hun missioneringsactiviteiten aan de KU Leuven op een laag pitje hebben gezet, net omdat ze weten, dat wanneer ze het geloof bij de studenten daar proberen aan te wakkeren, dat je hen daarmee ruïneert. Een openlijk Katholieke student krijgt aan de KU Leuven geen diploma. Punt! Daarom Sels, hou alsjeblieft op met je gezeur over een "inclusieve universiteit" want je wéét maar al te goed dat je een leugenaar bent!

Waarom zou iemand gaan studeren aan een universiteit waarvan je weet, dat je door professoren en rectoren belogen wordt? Dat Sels het niet eens is met de Leer van de Katholieke Kerk, dat zou ik nog kunnen begrijpen, maar dat hij de Leer van de Katholieke Kerk anders voorstelt, dan de Leer in wérkelijk is, is onvergefelijk. Dit toont aan, dat Sels een wetenschappelijke sjoemelaar is die de dingen anders probeert te definiëren dan hetgeen ze werkelijk zijn. Dit is geen wetenschap, maar anti-katholieke ideologie en zelfs bedrog. Het is de typische geestesgesteldheid van een loser! Dan zijn de professoren aan de VUB een stuk eerlijker, want die zullen je perfect uitleggen waar de Katholieke Kerk voor staat. Het is ook zeer typerend, dat je in situaties zoals deze nooit professoren van de VUB zal horen. Neen, liever gaat de VRT te rade bij zeepsmoelende professoren van de KU Leuven omdat hun commentaren in dit soort van situaties véél vernietigender zijn.


"Maar het zit dieper", vervolgt hij. "Het Vaticaan is (nog) niet in staat om met menselijke verscheidenheid om te gaan of ze te respecteren. Het begrijpt het (nog) niet." [Sels kan blijven fulmineren tégen het Vaticaan, maar dat is naast de kwestie. Fundamenteel gaat het over de vraag die ieder voor zich zou moeten stellen: "Wil ik naar de hemel gaan of naar de hel?" Iedereen kan die vraag voor zichzelf in alle vrijheid beantwoorden. Maar, het is niet aan creepy uncle Sels om te gaan bepalen wat de weg naar de hemel is. Sels hoeft mij niet uit te leggen wat Katholiek-zijn betekent, want Sels is een zielige pathologische leugenaar en blijkbaar ook een grote liefhebber van anale seks.]

Sels benadrukt vooral de verwoestende kracht van het signaal dat het Vaticaan de wereld instuurt [De voorbije 2000 jaar heeft Luc Sels blijkbaar niet goed opgelet. Of misschien is deze mislukte socioloog wel te rade gegaan bij zijn gedegenereerde professoren van de Faculteit Theologie en Religiewetenschappen van KU Leuven]. "Ongetwijfeld zullen sommige wereldleiders dit soort standpunten misbruiken om homohaat, repressie en misdaden tegen holebi's te rechtvaardigen. Een standpunt wordt op die manier een mechanisme van uitsluiting en ontneemt groepen de kans om volwaardig deel te nemen aan de samenleving." [Inderdaad! "Ongetwijfeld zullen sommige wereldleiders, rectoren en professoren dit soort standpunten misbruiken om katholieken-haat, repressie en misdaden tegen Katholieken te rechtvaardigen. Een standpunt wordt op die manier een mechanisme van uitsluiting en ontneemt groepen de kans om volwaardig deel te nemen aan de samenleving." Luc Sels is in deze natuurlijk de pot die de ketel verwijt.]

"Paus Franciscus komt hier niet goed mee weg", zegt Sels nog in "De ochtend" op Radio 1 [Ook dat nog!]. "In het verleden heeft hij de nodige openheid getoond naar holebirelaties, maar hij slaagt er duidelijk niet in om dat ingeschreven te krijgen in de leer van de kerk." [Wel, Buon pranzo, Sels!]

De "K" van KU Leuven

Sels benadrukt dat de KU Leuven wel een inclusieve organisatie wil zijn [In de zin van: "Iedereen welkom, behalve overtuigde, Katholieke studenten"! Huichelaar!]. "Dat is met vallen en opstaan, maar met een helder doel", zegt hij. "Tegelijkertijd is het belangrijk om te beseffen dat wij zijn gegroeid in een katholieke traditie. Maar we proberen al decennialang een kritische rol op te nemen in en voor de katholieke gemeenschap." [In feite is de universiteit van Leuven - op enkele schaarse gloriejaren na - nooit écht Katholiek geweest. De professoren zijn altijd al belhamels en revolutionairen geweest. Denken wij bijvoorbeeld maar aan de Jansenisten in Leuven. Sinds het Tweede Vaticaans Concilie dragen vooral hypocriete figuren zoals Leo Suenens en een Godfried Danneels een verpletterende verantwoordelijkheid voor de steile afgang van de KU Leuven als 'katholieke' universiteit. En nu is de K zo uitgehold, dat ook de Kwaliteit van het onderzoek en het onderwijs aan de U Leuven er ernstig op achteruit gaan. Rector Sels is een toonbeeld van dwaasheid, net zoals bijvoorbeeld een Marc Van Ranst, maar ook zeer vele anderen. Gent staat klaar om de fakkel over te nemen.]

Toch is het belangrijk om geen afstand te doen van die "K" in KU Leuven, zegt Sels [Neen, want de K levert nog steeds vele studenten en veel subsidie op. En dat allemaal in het kader van het verkopen van (anti-katholieke) illusies. Maar, de K staat allang niet meer voor 'Kwaliteit'!]. "Het is niet omdat je het oneens bent met een - niet te rechtvaardigen - beslissing, dat je uit die Kerk moet stappen en de "K" moet laten vallen", klinkt het [Eigenlijk zou 'het Vaticaan' de K moeten afpakken, dan was de wereld eindelijk een hoop hypocrisie armer!]. "Nee, dit is eerder een teken dat we die "K" kritisch en eigentijds moeten invullen. Afstand nemen zou fout en voorbarig zijn, maar zwijgen voelt aan als schuldigverzuim." [Zoveel idiotie hebben we nog nooit gezien! En dat terwijl de KU Leuven zich al jaren wentelt in een poel van homofiele pedofilie. Niet zomaar is Roger Vangheluwe een product van de KU Leuven!]

"Het is een trieste vaststelling dat dit verzet ook in 2021 nodig blijft", sluit Sels zijn opiniestuk af [Men moet hier toch niet vergeten, dat de holebi-beweging een Amerikaanse ideologie is die pas vanaf 1969 echt op gang is gekomen. Dus vlak nadat de geheime diensten van de Verenigde Staten van Amerika het Tweede Vaticaans Concilie hadden gekaapt.]. "Het Vaticaan kan zich niet achter traditie of ritueel blijven verschuilen [Hier ontkent creepy uncle Sels de fundamenten van het Katholieke Geloof en toont deze apostaat zijn ware creepy tronie!]. Het wordt tijd het de samenleving recht in de ogen kijkt en opkomt voor gelijke behandeling van iedereen." [Het warrige en huichelachtige discours van Luc Sels verandert echter niets aan het feit dat de Kerk niet de macht heeft om homoseksuele relaties te zegenen; een dergelijke zegen zou onwettig zijn en in strijd met de Wil van God.]

Bron: vrtNWS

4 opmerkingen:

Anoniem zei

Luc Sels heeft waarschijnlijk teveel oudere jaargangen van het zeer curieuze tijdschriftje " 't Kerkklokje" gelezen: de promotie en openlijkmaking van de homofilie in het Kempense geschiedde inderdaad in een interparochiaal tijdschriftje aldaar...

Iedereen in het belgische kerkelijke establishment zwijgt overigens zowel over de knettergekke toeren van Danneels met zijn verloren en teruggebrachte/"gevonden" ring en nog veel meer over de estbattementen van Dries/Dré (de)Breyne, de neef an Godfried Danneels...
(Dat is een heteroin de 3e graad)

Anoniem zei

Ze zouden vanuit Rome Bonny beter op conversietherapie sturen. Binnenkort is daar een goed adres voor (hier in Europa is dat allicht al verboden)
https://nypost.com/2021/03/15/milo-yiannopolous-to-open-conversion-therapy-facility-in-florida/?fbclid=IwAR3WddMiPF1I3oMdxUyZDng1OjF8iqLSI4nkxSCR3y8_9y2ValCu0xK09vc

Anoniem zei

“Misdrijf” bestaat alleen in het burgerlijk strafrecht. Apostasie kan geen misdrijf zijn. De dwaasheden van de Kerk niet volgen, getuigt zelfs van wijsheid.

The Guardian Angel zei

@ Vorige Anoniem,

Ik heb Jef De Kesel dat ook ooit eens horen beweren toen hij zich interessant probeerde te maken tijdens een uiteenzetting voor het Grootoosten.

Henri Bartholomeeusen, Grootmeester van het Grand Orient de Belgique, heeft De Kesel toen eens goed in zijn gezicht uitgelachen:

https://www.youtube.com/watch?v=Ll-1sPzEvXs

In de 'Codex Iuris Canonici' komt het lemma 'misdrijf' welgeteld 35 keer voor.

Zie o.a.

CODEX IURIS CANONICI

Codex van het Canonieke recht+

BOEK VI - SANCTIES IN DE KERK
DEEL I - MISDRIJVEN EN STRAFFEN IN HET ALGEMEEN
TITEL I - Bestraffing van misdrijven in het algemeen

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer

2 Timoteüs 2:3 Neem ook uw aandeel in het lijden als een goed krijgsknecht van Christus Jezus

2 Timoteüs 2:3  Neem ook uw aandeel in het lijden als een goed krijgsknecht van Christus Jezus
-------- “Wij zijn de zonen van de Kruisvaarders en we zullen niet terugdeinzen voor de zonen van Voltaire.” -------- -------- “We are the sons of the Crusaders and we shall not recoil before the sons of Voltaire.” ------------------------- -------- “Noi siamo i figli dei Crociati e non indietreggeremo davanti ai figli di Voltaire!” ---------------------------------