BREAKING NEWS

News Ticker --- 31-12-2022 SEDE VACANTE 31 DECEMBER 2022 --- Einde berichten ---

donderdag 30 juli 2020

Open-brief aan Minister-President Jan Jambon


Geachte mijnheer Minister-President Jan Jambon,

Graag zou ik tien minuten van uw tijd willen vragen om mijn mail of brief met enkele bedenkingen mijnentwege te lezen.

Allereerst zou ik me willen voorstellen. Ik ben werkzaam in het UZ Brussel sinds 1984 waar ik mij gespecialiseerd heb tot angiografist en interventionele neuroradioloog, een hele mond vol, maar het komt erop neer dat ik via lies of arm met zeer fijne katheters tot bv. in de hersenen ga om aneurysmata en arterio-veneuze malformaties te behandelen met bv. zeer kleine veertjes en spiraaltjes of soms zelfs lijm. Deze technieken zijn enorm geëvolueerd sinds de laatste 20 jaar en als zodanig draag ik de ervaring mee van meer dan 20 jaar om dergelijke pathologieën te behandelen alsook de complicaties of tekortkomingen van het materiaal dat we gebruiken. Ik durf mij toch voorzichtig een expert te noemen in mijn domein. Er zijn slechts weinig artsen in België die dezelfde expertise hebben en als voorzitter van de BSITN (Belgian Society for Therapeutical and Interventional Neuroradiology) ben ik samen met enkele collega's ook gevraagd als expert in de commissies van het RIZIV ofschoon men hier veel minder naar onze expertise luistert bij het opstellen van de S2-stroke centra of bij het herzien van de terugbetaling van het zeer kostbare materiaal dat wij gebruiken, dan wel het geval is bij de virologen en co.

Met toenemende frustratie zie ik sinds maart dit jaar hoe de overheid en de politici blindelings de 'experts' volgen.

Plots zie ik uit alle hoeken artsen, vooral professoren in virologie, microbiologie, epidemiologie, vaccinologie en zelfs biostatistici opduiken met allemaal hun 'expertise'. In de eerste plaats zou ik willen stellen dat al deze mensen eigenlijk nooit met patiënten in contact komen tenzij voor de microbiologen de dagelijkse toer op de patiëntenafdelingen om de antibiotica aan te passen volgens de labo-resultaten. Ik wil maar zeggen dat de core business van deze artsen vooral in de laboratoria plaatsvindt met studies en testen meestal in het voorbereiden van papers of publicaties.

Wij zien deze collega's zelden of nooit.

Marc Van Ranst zal verwijzen naar de Mexicaanse griep, 11 jaar geleden, maar ondanks wereldwijde verspreiding kon deze influenza-vorm geen zoden aan de dijk zetten en is dan ook werkelijk in rook opgegaan. De WHO blijft bij haar standpunt om deze griep een pandemie te noemen en daarom wordt de bewuste stam nog in het influenza-vaccin gestopt terwijl wij al die jaren deze influenza-vorm niet meer gezien hebben. Dus tot zover de expertise van collega Van Ranst. Erika Vlieghe berust haar expertise op de ervaringen met het Ebolavirus, een virus dat via bloedbaan/contact verder verspreid wordt en zeker een geducht gevaar betekent voor de volksgezondheid. Als je niet zeer vlug ingrijpt bij een besmette patiënt, kun je hem/haar niet meer helpen en is de afloop dodelijk. Covid-19, het corona-virus of het sars-CoV-2 is een virus dat via de respiratoire wegen wordt overgedragen en dat is een compleet ander verhaal dan Ebola. Covid-19 wordt overgedragen via de speekseldruppels bij bv. hoesten, niezen of zelfs spreken waarop de WHO de social distancing van 1,5 m heeft voorgesteld ofschoon het eigenlijk maar 1m hoeft te zijn.

Het is echter niet zo dat elke persoon, die in contact gekomen is met het corona-virus, besmet wordt, laat staan ziek wordt. Van de mensen met symptomen, m.a.w. die zeker besmet zijn, weten we dat 80% zeer milde klachten hebben die sterk aan klassieke griep doen denken, 14% vertoont ernstige klachten en 6% zeer ernstige klachten met kans op ziekenhuisopname, respiratoire nood en orgaanfalen waarvoor opname op Intensive Care met ook hier de overlijdens.

Wat betreft de andere collega's, zoals Pierre Van Damme en Herman Goossens, is er al helemaal geen sprake van ervaring met een pandemie, die Covid-19 absoluut is.

Toch voelen al deze artsen zich geroepen om dagelijks via de media hun visie, adviezen enz. te verspreiden zonder dat ze ook maar enige expertise in deze hebben. Marc Van Ranst, gezien zijn bekendheid van 11 jaar geleden, en Erika Vlieghe, gezien haar betrokkenheid bij het behoeden van Ebola-verspreiding naar België op vraag van Maggie De Block enkele jaren terug, worden dan door de politici gevraagd voor de GEES met Erika als voorzitter.

Het gebrek aan expertise vertaalt zich in de hele rits tegenstrijdige adviezen en maatregels gedurende bijna vijf maanden, als je rekent van de carnavalsperiode en de krokusvakantie. Het mondmasker-verhaal is hier het beste voorbeeld. De allereerste verklaringen over het mondmasker waren juist, waarbij de verschillen tussen de mondmaskers werd uitgelegd, zoals deze informatie ook terug te vinden is op de bijsluiters van de professionele producten. Alleen de FFP2 maskers zijn beschermend in twee richtingen voor de (micro)druppels, waarbij de besmette patiënt ze moet dragen om anderen niet te besmetten en waarbij de zorgverleners, artsen, verpleegkundigen, die rechtstreeks in contact komen met zo'n besmette patiënt zichzelf moeten beschermen. Om die reden moesten deze zorgverleners ook de speciale pakken dragen, daar vermoed werd dat het virusmateriaal nog enkele uren overdrachtelijk kon zijn.

Probleem was toen dat er te weinig FFP2 maskers, beschermende pakken of ander beschermend materiaal voorradig was, waarbij de schuld net zo goed bij de ziekenhuizen lag dan bij de overheidsinstanties. Nochtans werd door de media veel aandacht geschonken aan de schuldvraag, iets waar natuurlijk niemand mee opschoot tenzij de media zelf.

Ik ga niet teveel in op de het verhaal van de WC-deksels die gesloten moesten zijn bij het doorspoelen, maar dagelijks werd we overspoeld met dergelijke adviezen met als gevolg dat de burger steeds banger werd gemaakt met groeiend wantrouwen niet alleen naar de politici maar ook naar de medeburger.

Ik had soms het gevoel dat de periode van de collaboratie weer was aangebroken met het verklikken van je naaste gebuur.

Ondertussen zijn we dus vijf maanden verder met al die tijd meer dan 99, 5% van de Belgen die gezond waren en zijn.

Niemand bij onze experts stelt zich de vraag waarom dit zo is, terwijl dit toch zeer besmettelijke virus, zo leek het toch, een drietal weken onbeperkt zijn/haar gang kon gaan in de periode vanaf half-februari. Als we het You Tube-filmpje van Professor Van Ranst zagen om aan te tonen hoe snel een onzichtbare kleurstof zich kon verspreiden onder studenten in een kantine of de speciale App van een BBC-programma die in een simulatie de snelheid van een virusverspreiding liet zien in Groot-Brittannië over enkele uren tot enkele dagen, moeten we inzien dat een verspreiding heel snel kan gaan.

Dit in acht genomen, moeten we toch vermoeden dat veel van de burgers in contact gekomen zijn met viraal materiaal, maar zonder enig ziektebeeld of symptoom. Niemand van onze experts die dit beaamt of zich geroepen voelt om dit te verklaren.

Als je ziet hoe de mensen in de winkels, maar ook daar buiten, aan het stuntelen waren met handschoentjes, mondmaskertjes ed. tijdens de lockdown, ook opgemerkt door collega Van Krunkelsven, dan kun je alleen maar vaststellen dat dit zeker niet zou bijdragen in de bescherming tegen het virus. Integendeel, dit kan alleen maar bijdragen tot besmetting, wat trouwens in de beginfase nog correct werd opgemerkt door Steven Van Gucht.

Ik heb enkele malen persoonlijk naar de heer Jan Segers, journalist bij de DPG met column in de HLN, geschreven, met dezelfde vraagstelling of bedenkingen om ergens toch een klankbord te vinden.

Zo vind ik cijfers op 17 mei dat 14.630 mensen genezen waren, ca. 0,125% van de bevolking; 1622 opgenomen patiënten of ca. 0,01386%; 9052 overlijdens of ca. 0,07736% waarbij meer dan 50% uit de WZC met de opmerking dat bij meer dan 70% het om niet-bevestigde Covid-19 patiënten ging. Toen vermoedde men dat 6% of 702.000 mensen immuun zou zijn op basis van een steekproef. Toch waren toen 99,5 à 99,7% van de Belgen niet ziek.

Dan hoorde je het verhaal van de asymptomatisch besmette patiënt die, zonder het te weten anderen kon besmetten, wat ook al voor de 'normale' besmette patiënt in de incubatieperiode het geval zou zijn. Men stelde dat de besmette patiënt eerst twee, later weer drie dagen voor het begin van de symptomen en de week daarop besmettelijk was. Hoe wil jij dan de besmettelijkheid uitleggen bij de asymptomatische besmette patiënt, als die dus nooit symptomen gaat krijgen?

Als een besmette patiënt asymptomatisch blijft, betekent dit dat het viraal materiaal niet de kans krijgt om binnen te dringen in het DNA van de cel en kun je toch alleen maar aannemen dat dit viraal materiaal vernietigd wordt. Hoe zou dit kunnen gebeuren als je nog nooit met Covid-19 in contact gekomen bent.

De enige plausibele uitleg is een kruisimmuniteit. Er bestaan zeer veel corona-virussen net zoals influenza multipele soorten of stammen kent. Net zoals bij influenza heb je bij het corona-virus een basisproteïne met daarrond a.h.w. de specifieke uitsteeksels of receptoren of hoe je het ook wilt noemen. De reden dat er meer dan 99,5% mensen niet echt iets mankeert, heeft te maken met een weerstand of immuniteit die men opgebouwd heeft tegen het basisproteïne zodat, vooraleer het virus kan toeslaan, dit herkend en vernietigd wordt. Dit gebeurt op dezelfde wijze bij influenza, want het zal zeker niet door het influenza-vaccin komen. In juni wordt er hier namelijk een keuze voor de virusstammen gemaakt uit honderden soorten met dan elk jaar toch weer 5000 à 6000 doden juist bij de doelgroep van de vaccinatie, de bewoners van de WZC, die door hun specifieke situatie niet kunnen ontkomen aan deze vaccinatie. "Het is niet de 'Rolls Royce' onder de vaccins", durft Marc Van Ranst dan te zeggen, wat op zijn minst een understatement is. Zo'n kruisimmuniteit is de manier hoe de mens sinds de Neanderthaler, als we die mogen meenemen, de tijd overleefd heeft.

Pierre Van Damme kwam dan weer recent uitleggen dat de mensen, die ernstig ziek zijn geweest met opname op IC en zelfs beademing, nog een lange tijd positief kunnen testen, waarbij de verklaring, volgens hem, kan liggen bij het feit dat de patiënt nog een beetje virusmateriaal ophoest, zodat dit dan bij de PCR-test opgepikt wordt. Maar, zegt hij erbij, de patiënt is niet meer besmettelijk. Laat dit nu de uitleg geweest zijn, die men gebruikte waarom de zg. asymptomatisch besmette patiënt toch besmettelijk was. Begrijpe wie begrijpe kan!

Het verhaal van de schoolsluiting past ook in de onlogica van experts en co. Al van bij het begin werd vastgesteld dat kinderen tot 12 jaar en eigenlijk gaat het zelfs tot 14, 15 jaar, niet ziek worden en de besmetting niet doorgeven. Waarom dit zo is, heeft nog niemand ons komen vertellen. Maar dan komt 'de' viroloog van Duitsland ons vertellen dat op basis van zijn vaststellingen, dit niet zo is, juist op het moment dat men in België wil beslissen de scholen terug op te starten. Anderhalve maand later toont een grondig(ere) studie, alweer in Duitsland, aan dat de oorspronkelijke bevindingen juist waren, dus kinderen worden zelden ziek en geven het virus eigenlijk niet door. Leg dan de voorzorgsmaatregelen in het onderwijs dan eens uit? Vier m2 voor elk kind en acht m2 voor de leerkracht. Als je anderhalve meter moet respecteren, betekent dit voor ieder een cirkel met een straal van 0,75m. De formule van een cirkel of Pi (3,14) xRxR geeft ons een oppervlakte van 1,766m2 per kind!

Hoe kun je met enige logica begrijpen dat, indien de scholen op 1 september kunnen beginnen, men één dag, waarschijnlijk woensdag, niet naar school moet komen? Zeker voor het lager onderwijs slaat dit nergens op. Wie geeft dit advies? De GEES?

Ondertussen herhaal ik nog maar eens dat al die tijd minstens 99,5% niet ziek is.

Nadat men mondjesmaat de versoepelingen invoert, waarbij ook weer het nodige gebrek aan logica, geïnspireerd door de leden van de GEES, kun je toch verwachten, zoals bij een gedegen (respiratoire) virale infectie, dat men weer meer besmette mensen gaat zien. Er wordt ook veel meer getest, maar men vergeet de verhouding uitgevoerde/positieve testen weer te geven.

Elke besmetting betekent niet noodzakelijk een zieke, m.a.w. zou ik graag weten hoe die nieuwe besmettingen zijn, hoe evolueren zij, worden ze uiteindelijk opgenomen in het ziekenhuis en wat gebeurt er dan nadien. Ondertussen hebben we zeker genoeg besmettingen die we op die manier kunnen traceren. Gebeurt dit? Zo ja, waarom geeft men dan niet aan hoe deze besmettingen zich gedragen? Zijn ze terug beter na negen, tien of veertien dagen.

De ziekenhuisopnames over heel België nemen (voorlopig) amper toe; er wordt niets gezegd over nieuwe opnames op IC of nood aan beademing.

Wel komt de media met een lichte toename van het sterftecijfer nl. van 2 naar 3, wat natuurlijk onzin is, omdat de overlijdens zich pas manifesteren na een lang ziekteproces met IC en beademing. Dus dit ruikt een beetje naar fake news, om de burger wat bang(er) te maken. Op dezelfde manier kun je de berichtgeving van de media verklaren bij het overlijden van dat meisje van drie jaar oud. Het gaat om een uitzonderlijk geval met comorbiditeiten. Om hier dan als nieuwsanker te verklaren dat dit overlijden toch maar aantoont dat iedereen kan sterven, is pure bangmakerij.

Het is ook opmerkelijk hoe de media de kant gekozen heeft van onze vermeende experts tegenover de politiek of de overheid, zonder dat ze de nodige kritische kijk vertonen ondanks alle tegenstrijdige verklaringen en/of adviezen. Alleen Steven Van Gucht had een beetje de boter gegeten i.v.m. de mondmaskers, maar hij was de enige die het juist voor had, maar op het einde moest hij dan toch zwichten voor de tandem Van Ranst-Vlieghe, die bij het volk dus blijkbaar niets verkeerd kunnen doen. Ik vermoed dat hij toch op vakantie naar Oostenrijk is vertrokken, terwijl Marc Van Ranst het interessanter vond om de tweede golf toe te lichten op de Nederlandse publieke omroep.

Wanneer zien de burgers en de politici in dat deze mensen geen experts in deze zijn?
 

Het verhaal van de mondmaskers, opnieuw!

Daar waar we de mondmaskers, gekregen van de overheden, gemeentes, zelf aangekocht of de zelfgemaakte stoffen versies, die moesten gedragen worden door mensen van de Horeca, marktkramers, winkelpersoneel, leerkrachten enz. of door iedereen wanneer de social distancing van 1,5 m niet gegarandeerd kon worden, tot voor kort dienden om de anderen te beschermen, omdat je toch besmet kon zijn zonder symptomen te vertonen, is door onze 'experts' (Marc, Erika en Pierre voorop) via de GEES en de Veiligheidsraad, een kleine twee weken geleden, beslist om de mondmaskers te verplichten, eerst in de winkels, bioscopen, theaters, bibliotheken ed., maar vanaf nu ook op alle publieke ruimtes, Horeca bij het binnen- en buitengaan of bij een eventueel WC-bezoek ed. Waar zit trouwens de logica als je aan tafel dan wel zonder mondmasker mag zitten? Maar goed!

De rationale was gebaseerd op een advies van de WHO, n.a.v. een publicatie van ca. 200 specialisten, die hadden aangetoond dat het corona-virus zich ook via de zg. aërosols, microdruppels, zoals bij airco- en ventilatie-systemen, kon verspreiden. Toen de Hoge Gezondheidsraad dan ook haar steentje bijdroeg met een communicatie en advies was dit voor de experts en zelfs voor een enkele burgemeester de reden om de mondmaskerplicht op te leggen zoals hierboven beschreven. Wat ze niet genoeg benadrukten - naar mijn mening - was, dat nu de reden jezelf beschermen voor die microdruppels zou zijn!

Wat ze ook even vergeten waren, was het feit dat al de hierboven vernoemde mondmaskers NIET beschermen tegen deze microdruppels. Alleen de zg. FFP2 mondmaskers doen dit (cfr. supra wat betreft hun toepassing). Kan iemand mij dan eens uitleggen waarom ze dan gedragen moeten worden?

Dit toont nog maar eens wat het niveau van onze experts is!

Na het debacle van de burgemeester van Deinze tegenover Minister De Crem, halen de burgemeesters nu hun gram thuis met het instellen van eigen maatregels waarbij bv. in Leuven en in Gent men mondmaskerplicht heeft in heel de binnenstad, zelfs voor fietsers en in Gent ook voor mensen die willen sporten, zoals bv. joggen. Pure absurditeit die alle wetenschappelijke studies tart!

Aan de kust wordt dan ook beslist om de mondmaskers te verplichten als men wandelt op de dijkboulevards. Dit is correct als het heel druk zou zijn, maar hadden we ook weer niet gesteld dat social distancing van 1,5 m de richtlijn is en dat we drukte dienen te vermijden.

Nee, nu mag het wel druk zijn, maar met een mondmaskertje op zijn we veilig. Niet dus!

De recente mondmaskerplicht dateert van ca. 14 dagen terug, precies de periode waarbij we nu de dagelijks, oplopende stijging van het aantal besmettingen zien. Vreemd, niet?

Al die tijd daarvoor, zien we daling van alle cijfers, terwijl er geen mondmaskers gedragen werden, tenzij door enkele mensen die waarschijnlijk echt bang waren.

Zou het stijgen van de besmettingen toch niet anders in zijn werk gaan? Voor de experts is het vijf voor twaalf, zo niet vijf na twaalf, maar objectief zien we weinig gebeuren in de ziekenhuizen. De besmettingen zitten ook bij andere leeftijdsgroepen. De meeste hebben milde symptomen of zelfs niets.

Dit lijkt meer op het verhaal van de jaarlijkse griepepidemie, waarbij dagelijks minstens tien patiënten in de wachtzaal van elke huisarts zitten. Heeft men al eens bekeken hoeveel besmettingen we dan per dag zien, maar ja, die worden nooit getest.

Vandaag, volgens de statistieken van de befaamde Johns Hopkins University, die ik dagelijks krijg, zie ik wereldwijd 15.762.007 besmettingen op een bevolking van 7,7 miljard mensen. Het sterftecijfer is 640.276 mensen, ca. 4,1% van het aantal besmettingen, maar slechts 0,008315% van de totale wereldbevolking, die trouwens elke dag met meer dan 225.000 toeneemt!

Voor België zien we nu een sterftecijfer van ca. 9817 wat 0,0839% inhoudt, maar met een overschatting van het aantal overlijdens door Covid-19 in de WZC. Het reële cijfer, vergelijkbaar met de manier van tellen in onze buurlanden, ligt waarschijnlijk rond 6.370 of 0,0544%.

Ondertussen hebben we geen griepdoden geteld, zijn er in mijn specialiteit geen ischemische beroertepatiënten geweest en zo zijn er nog voorbeelden.

Ischemische beroertes kun je niet uitstellen, die doe je gewoon. Dus die mensen liggen ook op het Covid-19 kerkhof!

Pas op het einde van dit jaar of zelfs pas volgend jaar zullen we het exacte oversterftecijfer door Covid-19 kennen.

Het aantal officiële besmettingen wordt geschat op 65.199 wat 0,557% van de Belgische bevolking is. Er wordt vaak gezegd dat dit aantal veel hoger zou zijn, maar zoals er nu getest wordt bij een populatie die bang gemaakt werd door alle media-aandacht met tendentieuze berichtgeving, denk ik niet dat er veel gevallen gemist worden. Wel onthouden we de schatting van 6% immuniteit bij de bevolking op 17 mei. Dit cijfer werd naderhand nooit meer gecontroleerd. Waarom niet?

Cru gesteld, moet men al de maatregels tegenover het echte dodenaantal zetten en berekenen hoeveel miljoenen euro's werden uitgegeven per dode, die meestal hoogbejaard was met een zeer beperkte leeftijdsgrens of anderzijds met ernstige comorbiditeiten (vaak cardiaal, Diabetes, nierfalen maar ook oncologische pathologie). Hoeveel Qualies hadden deze mensen eigenlijk?

Ik stel voor dat men dit moet meenemen bij het verstrengen van de maatregels, zeker als men een tweede lockdown zou overwegen. Dit is pas dodelijk, namelijk voor de hele economie en op die manier voor onze jeugd, onze toekomst. Ik zou dit niet graag op mijn geweten willen hebben en ik zou me zeker niet laten sturen door een groep van experts die in mijn ogen absoluut geen experts zijn in deze omstandigheden.

Erika Vlieghe zei in het virtuele symposium 'Medische Wereld' dat zij, de virologen, als een kapitein op een schip zijn zonder enige navigatie terwijl het pikdonker is en, naar ik mag aannemen, ook nog eens bewolkt! Zou u op dit schip willen zitten? Ik in ieder geval niet!

Ik zou mijn logisch verstand gebruiken, zoals Marc Van Ranst zelf zo vaak aanhaalt. Alleen is hij het nu een beetje vergeten, denk ik, en zien we eerder een soort paniekvoetbal, waarbij dagelijks nieuwe, niet-wetenschappelijk onderbouwde maatregels.

Even terug stelden diezelfde virologen en co. voor om bij een volgende lockdown dat alleen zij samen met enkele ambtenaren het voor het zeggen zouden moeten hebben, zonder de politici. Dit getuigt van een behoorlijke arrogantie als je al hun adviezen , uitspraken ed. overschouwt. Dit zou een echt technocratische dictatuur kunnen worden, een nieuwe orde, het nieuwe normaal.
 

Met beleefde groeten,
 

Hoogachend,
 

Frank van Tussenbroek
Afd Hoofd Angio & NeuroInterventionele Radiologie
UZ Brussel


Link:

https://www.viruswaanzin.be/post/zo-hoort-u-het-ook-eens-van-een-arts


40 opmerkingen:

Ilse De Vis zei

Eindelijk iemand met verstand! Please be our new captain! Niet opgeven aub

Unknown zei

Eindelijk eens iemand die dit door een hele andere en eerlijke bril ziet en zegt. Even als Van Gucht die ik eerder geloof.

Martine zei

Inderdaad er is weinig logica in heel dat gebeuren.

Unknown zei

Boeiende info maar neemt de verwarring niet weg.

Unknown zei

Heel juist ! Eindelijk !!!

Anoniem zei

De verklaring voor de enorme uitbraken in gesloten omgevingen, cruiseschepen vliegdekschepen homes steden ontbreekt. Of hebben al deze mensen nooit eerder een corona infectie gehad?

Anoniem zei

@ Vorige Anoniem,

U verwijst waarschijnlijk naar het cruiseschip de Diamond Princess.

Dit is een zeer goed bestudeerd geval, dat ons veel leert over Covid-19.

Op 16 maart hadden ten minste 712 van de 3711 passagiers en bemanning positief op het corona-virus getest. Op 14 april waren 14 van de opvarenden overleden aan de ziekte.

Zelfs in deze besloten populatie zijn er slechts 19% van de opvarenden ziek geworden. Bij een gewone griep kunnen maximaal 15% van de bevolking ziek worden. Met een zeer gebrekkige medische verzorging lag de mortaliteit op 0,37%, hetgeen iets hoger is dan bij griep (0,1%).

Rekening houdende met het feit, dat de populatie van de opvarenden hoofdzakelijk uit 65-plussers bestond, is het duidelijk, dat minder mensen ziek worden van Corona en minder mensen sterven aan Corona dan van de griep.

De hoge mortaliteit in de woonzorgcentra ligt aan het feit dat men massaal morfine heeft toegediend. In de ziekenhuizen stierven de mensen omwille van het feit dat ze massaal geïntubeerd werden.

Unknown zei

Op vele punten groot gelijk, maar dit zal de nieuwe griep worden , waar we mee zullen moeten leven. Spijtig genoeg. Danku voor de info.

Anoniem zei

Wel er is een verschil tussen iemand eens passeren die besmet eens (dus korte contacten) en voordurend het zelfde materiaal te gebruiken zoals deurklinken etc. Het is niet dat bv. cruiseschepen hierop konden voorbereiden en dus het materiaal hadden om alles te ontsmetten... Lijkt mij toch logisch als je in een gesloten omgeving zit en het virus via lucht verplaatst het uiteindelijk wel overal komt...

Unknown zei

Is er bij een gewone griep ook een oversterfte van 40%? Dus de overlijdens in de zorgcentra is het gevolg van morfine en niet omdat de huisarts niets anders kon aanbieden aan die mensen die langzaam aan het verstikken waren. De mensen die overleden op IC is het gevolg van de Cytokinestorm of door aantasting van de nieren, hart hersenen en slechts zelden als gevolg van overdruk. Wat de Diamond Princess betrekt, de diagnose werd gelukkig zeer snel gesteld zodat adekwate maatregelen konden getrokken worden. 120 intensivisten overleden er in Noord Italië. Nooit zoiets meegemaakt in mijn 38jarige loopbaan als specialist werkzaam in groot regionaal ziekenhuis.

Anoniem zei

Er is een spreekwoord dat zegt : "To a hammer everything looks like a nail..."

Voor een viroloog is dit ook zo, alles ziet er een vreselijke pandemie uit en eindelijk kunnen ze eens uitspelen hoe belangrijk ze wel zijn. Ik heb respect voor de mensen die mijn zaak inkomen met een mondmasker en voorzie ook ontsmettingsmiddelen. Maar avond klokken en verplichte mondmaskers in open lucht gaan mij te ver.

Anoniem zei

Als volgend jaar (bv. in commissie Corona) zal blijken dat de nationale en provinciale algemene lockdowns in combi met de maskerverplichting door x overheden meer kwaad dan goed gedaan heeft, ben ik nog benieuwd hoe en wie zich in naam van de Staat zal verantwoorden voor deze onherstelbare (economische, familiale, bancaire) schade door faillissementen, leegstand, verkrotting, imago- en sectorschade, echtscheidingen, psychische aandoeningen ... die totaal vermeden kon worden als de juiste mensen op de juiste stoel hadden gezeten.

Groet,
Erik Van Ransvlieghe.

Unknown zei

Wat Diamond Princess betreft, lees aub het eindrapport van prof Hiroshi Nishiura. De zieke patiënten werden aan land behandeld vermits het in de haven van Yokohama lag. Het schip werd in zones onderverdeeld doch de ziekte werd door het personeel die het voedsel enz... Lees

Anoniem zei

Bijzonder interessant en dit zou wel eens heel dicht bij de waarheid kunnen zijn. Hysteriologen hebben we niet nodig.

Unknown zei

Stof tot nadenken?
Enige bevestiging van meningen die terecht twijfelden a zovele verhalen of voorstellingen?
Dan zijn er natuurlijk de vele tegenstrijdige, onzekere verzinsels, door intern. honderden "experts-docters"
Balans :zeer zeer Twijfelachtig de hele vertoning rond corona.
De leugenaars krijgen door gecreëerde angst steeds voordeel vd twijfel!

Unknown zei

Dat plakt!

Unknown zei

Moedige man en eentje die echt weet waarover hij spreekt. Enfin, hopelijk gaan de politici hun ogen open.

Anoniem zei

Een uitstekend artikel.

Voor Bart de Wever extra in het latijn: "Res ad triatios adiit".
Jan Jambon MOET op dit artikel antwoorden, en wel DIREKT.
Wanneer Jan Jambon niet antwoordt, door domhkoppigheid zijnetwegen en door intelligente onlust van Bart DeWever, is zijn partij namelijk dáár waar nu ook de cd&v is, namelijk in de prullebak ( "lecht zout" en "een onvruchtbare boom, die men moet omkappen en verbranden").
Dat werd voor een jaar ook reeds eens epicritisch zu beoordeeld door Mme. Marine le Pen.

De belgische politikasters staan met hun rug tegen de muur.
De economie is in Belgiê intussen veel meer tesamengezakt dan men ooit dacht (cijfers van voor 36 uur).
De hele corona-hoax wordt als circus ontlarft.
Groot respekt voor de moed van Frank van Tussenbroek!

Morvan wonen zei

Binnen enkele jaren gaat deze periode herinnerd worden als een mondiale massahysterie.
Met het geld uitgegeven hadden we onze infrastructuur, gezondheidszorg, onderwijs,armoede, energiewende...kunnen uitbouwen, vernieuwen, decimeren....
We hebben geen leiders, de mens wordt zwakker en zwakker.
Vroeg of laat komt de big bang...

Danielle Liesenborghs zei

Eindelijk een expert met ballen aan zijn lijf. Je hoeft zelf geen medisch expert te zijn om al tot een gelijkaardige conclusie te komen. Wat opzoekingswerk en je ziet meteen dat elke logica ontbreekt en er ronduit foute info de wereld wordt ingestuurd. De journalisten doen hun werk niet; elke vorm van discussie ontbreekt, geen enkel kritisch vermogen. Pertinente vragen worden niet gesteld. Het feit alleen al dat ze geen experten met een andere mening interviewen - of nog beter, in een discussie panel zetten met iemand zoals van Ranst - zegt toch genoeg. Welke verborgen agenda zit hierachter? De media worden door de politici opgevoerd.
In de omliggende landen zijn er al langer medische experten die net hetzelfde zeggen. Van Tussenbroek is hier bij mijn weten de eerste. Hopelijk volgen er nog.

Anoniem zei

Waarom wordt dit niet opgepikt in de media? Waarom is er geen ruimte voor een publiek debat? Waarom wordt gefundeerd kritiek niet serieus genomen? Een grote schande! Chapeau voor dr. Frank van Tussenbroek om zijn nek uit te steken, heel heel spijtig dat meerdere artsen uit het veld dit niet doen..

Anoniem zei

Wat Dr. Frank van Tussenbroek hier schrijft is eigenlijk niets wat we nog niet op de blog of in de commentaren in de voorbije maanden hebben kunnen lezen. Maar natuurlijk, hij kan dit zeggen met de autoriteit van een hoogopgeleide en ervaren dokter en chirurg.

Elke ouder die een kind door een griep verzorgd heeft, blijkt meer kennis te hebben over virussen dan de gehele veiligheidsraad, en crisiscentra tesamen. Iedereen die kan lezen, en zich tijdens de lockdown zich in wat medische literatuur verdiept heeft, weet nu veel meer over virussen.

Er is nu eenmaal niets wetenschappelijk aan het Corona crisis beleid, en de maatregelen zijn onmenselijk, anti-humaan, en ik zou zeggen dat de overheid oorlog verklaard heeft op de bevolking, en als dit niet zo is, wil ik weten wat er wel achter zit, om bv. mondmaskers te verplichten in de buiten lucht, op de fiets of zo.

Sinds wanneer is frisse lucht giftig?

Dit alles is nu eenmaal het ‘Expert Problem’ zoals Dr. Frank van Tussenbroek het vermeld.

Het expert problem bestaat niet alleen in de medische wetenschap, maar in elke academische discipline. Academici, (versus praktijk beoefenaars), verdienen hun boterham met artikeltjes. Hoe meer hoe beter, en hoe meer verwijzingen naar hun artikeltjes door andere acdemici, hoe beter. Zoals Re-Tweets op Twitter, of Delen of Facebook. Maar die artikeltjes zijn maar woorden. Inconsequentieel. Of het juist of fout is, doet er niet toe. Ze hebben re-tweets.

Je mag zo veel artikeltjes over social distancing of lockdowns schrijven als je wil, het zal geen gevolg hebben.. Maar wanneer je in de echte wereld een echte lockdown uitvaardigt, dan zijn er wel gevolgen.

Acties hebben consequenties. En Acties hebben reacties.

Anoniem zei

Off-Topic – Big Pharma plaatst schadeloosstelling clausules in hun contracten voor een corona vaccin.

Dit is een nooit-geziene situatie.

Dit toont hoe weinig vertrouwen ze zelf in deze medicaties hebben.

AstraZeneca en anderen eisen schadeloosstelling omdat ze onder druk van de overheid om sneller dan mogelijk een vaccin op de markt te brengen en cruciale stappen in het verminderen van nevenwerkingen en veiligheid van het geneesmiddel overgeslagen zijn, en direct naar clinische proeven overstappen – gewoon om de luchthavens en hotels terug vol te krijgen.

In het vaccin van Moderna rapporteerden meer dan de helft van de proefkonijnen ernstige nevenwerkingen waaaronder: vermoeidheid, koude rillingen, hoofdpijn, spierpijn en pijn op de "injectieplaats", koorts, gewrichtspijn en misselijkheid. Niet mis voor een vaccin.

Anoniem zei

Gisteren 31 juli 2020 beleefde deze website van de Katholieke Actie Vlaanderen kavlaanderen.blogspot een absoluut record.

Zoals in de linkerzuil onder FlagCounter te zien, werd deze website- en dit door het kordaat artikel van Frank Van Tussenbroek, 2706 (tweeduizendzevenhonderdenzes) maa bezocht: absoluut record in het dertien jaar lange leven van deze website.
En midden in de vakantie sprong het aantal bezoekers van ca. 100 (trouwe lezerschaar) plots naar 277!
(Het absoluut record ligt hier- voor een katholieke website goed begrijpelijk- bij de mooie reportages van het lichtgevend marriabeeld van Banneux in Jalhay op 20 maart 2014).

Het is fantastisch hoe dapper en met geweldige kwaliteit op deze website het mizerabel gepruts en gekonkelfoes van de belgische regerenden aan de kaak wordt gesteld.

Mijn groot respect voor Frank Van Tussenbroek en mijn grootste bewondering voor @The Guardian Angel en zijn équipe van "drie man en een paardekop", zoals een verzuurde bastaardkerker uit de leuvense "theologische" stal hier ooit verachtend schreef.

En een geweldige schande voor noord-Belgiê en Vlaanderen, dat de huidige joernalisten en persmedia niets, maar dan ook NIETS over enige kritiek berichten.
Collaborateurs met een mensenverachtende regering.
Blind en dom.
Het tegendeel overigens van echt katholiek.
Een echte christen geeft zijn gezond mensenverstand namelijk niet af zoals een hoed in de garderobe.

Wijlen Frans Van der Elst en Professor Walter Couvreur zouden zich omdraaien in hun graf bij deze vieze truuksvan Jan Jambon en Bart DeWever.
No balls.
Zizania ad comburrendum (NB.: deze uitspraak stamt van een man met name Jezus Christus, gestorven in het jaar 29 van onze tijdrekening)(kwestie van traceren en "App")
.


The Guardian Angel zei

@ Vorige Anoniem,

De 277 bezoekers zijn nieuwe bezoekers die deze blog nog nooit bezocht hebben.

In totaal hebben gisteren echter 2.707 unieke bezoekers de blog bezocht.

Die 2.707 bezoekers hebben gisteren voor 14.255 pageviews (= elke klik op de blog) gezorgd.

Inderdaad een record.

Geen enkele van deze bezoekers, die ons eigenlijk al kennen, stelde zich vragen bij het bestaan van deze Katholieke Blog.

Het is en blijft een zoektocht naar de Waarheid. (cfr. de Heilige Theresia van Lisieux)

We moeten proberen te achterhalen wat nu de bedoeling is van deze corona-crisis.

Hoe moeten wij als Katholieken reageren en wat wordt er van ons verwacht?

Die vraag kunnen wij aleen maar beantwoorden als we toch tenminste ongeveer weten waarover het gaat.

Christus is de waarheid!

Anoniem zei

@GA.

Een antwoord op uw vorige vraag over wat er achter de ongrondwettelijk maatregelen tegen het coronavirus steekt, heb ik wel vaker benatwoord.

Het is een vraag die me al sinds begin maart bezighoudt.

Het politieke systeem, en het economische systeem, zjn letterlijk en figuurlijk hopeloos failliet, en dysfunctioneel. Corona wordt een excuus dit bankroet onder het tapijt te vegen. De bewindvoerders gebruiken het om autoritair uit de hoek te komen en te doen alsof ze alles onder controle hebben, terwijl niets minder waar is.

De burger wordt dan een bedreiging in dit vacuum.

Maar een machtsstructuur zal altijd dat doen wat zichzelf beschermt. De coronamaatregelen zijn dus niet bedoeld om een virus te bestrijden, maar dienen om de machtsstructuur te beschermen - terwijl deze in realtiteit structureel uit elkaar gevallen zijn.

Ik vergelijk de huidige maatschappij, politiek en economie met het einde van de Romeinse republiek, (er zijn inderdaad veel overeenkomsten ) en de overgang van de republiek naar een keizerrijk. zoiets gebeurd niet op 5 minuten, maar neemt decennia in beslag waarin allerlei crises uitspelen. Bepaalde momenten steken er bovenuit, zoals Nero had Rome ook in brand gestoken om te verhullen dat hij de macht kwijt was en failliet was, en gaf de christenen de schuld.

Anoniem zei

Tot hedenavond 02 augustus 2020 20:42 :

Jan Jambon heeft niet geantwoord.
Bart DeWever heeft ook niet geantwoord.
Dat is fataal voor hun partij. Game over.

En Marc Van Ranst heeft een kleine melding gemaakt op Facebook.
Dat is zwak, zeer zwak.
In plaats van sereen een open wetenschappelijk debat aan te gaan, laat Vaan Ranst een tweet bij het niet zeer serieuze Facebook los en snauwt dat hij als virologieprofessor (KUL) een oudere angioloog en interventionele neuroradioloog wil buizen op een examen.
Frank Van Tussenbroek zou natuurlijk ook kunnen zeggen dat Marc Van Ranst bij hem in klinische diagnostiek en behandeling gebuisd zou zijn.
Totaal onwetenschappelijk van Van Ranst, uiterst onsympathiek en vooral: het totaal gebrek aan communicatievermogen van deze tist demonstrerend.
Dit laatste is evenwel essentieel in deze geweldige affaire.

Zoals gezegd: zwak, zeer zwak.
Té zwak.
Dat weten dee politikasters ook- en niet meer terug kunnend, reageren ze als angstbijtende honden.Anoniem zei

De virologen staan met de rug tegen de muur. Ze kunnen niet meer wijken en hun verantwoordelijkheid is intussen immens geworden en dat weten zij ook. Nu gaan zij tot het einde door, ondanks die verpletterende waarheid van hun onkunde, misleiding van een ganse bevolking en het scheppen van een desastreuze economische crisis. Ik denk daarbij aan Hitler in zijn bunker in April 1945, waar zelfmoord zijn enige alternatief bleek. Zo zal het ook onze virologen vergaan.

Anoniem zei

@ Vorige Anoniem,

Marc Van Ranst heeft natuurlijk een missie en dat is het land op de knieën krijgen om het zo klaar te maken voor zijn verhoopte communistische revolutie.

Anoniem zei

Open brief aan Dokter Frank Van Tussenbroek

Hooggeachte Heer dokter Frank Van Tussenbroek,

Uw schrijven dd. 30 juli 2020 bereikte mij, Jan Hesp, voor 263 jaar geboren (1767-1834), met enige vertraging.
Ik ben ook een dagje ouder en hier in het protestantse hiernamaals is de internetverbinding zeer langzaam en af en toe gestoord.
Uw schrijven is zeer lezenswaardig en realistisch en met harde feiten onderlegd.
Dat is dan wel ook de reden waarom Jan Jambon, mijn noordbelgische moderne naamgenoot, nog niet geantwoord heeft.
"Dum tacent consentiunt" zeiden de oude romeinen (voor iedereen behalve Bart DeWever: "Omdat ze zwijgen, zijn ze eens met de uitspraken (van Frank Van Tussenbroek))

Grasduinend in het internet bij mijn naamgenoot Jan Jambon en zijn partij-website, las ik toch zeer geînteresseerd een paar meldingen, die deze n-va (heeft misschien ook miets te maken met de "Nationale VolksArmee" alias het leger van de terziele gegane DDR) mij wou opsolferen.
"De ruimte voor de vlaamse kweekkonijnen wordt verdubbeld" (22.07.2020), wat voor de langoortjes natuurlijk wel aangenaam is maar voor de vlaamse mens in de huisarresten bij de lockdown niet schijnt te gelden.
Juist in het antwerpse werd de eigenaar van de nazaat in de 35e generatie van mijn trouwe hond beboet omdat hij een stapje buiten zette.
Deze n-va-partij (ik doe hier in het hiernamaals helemaal niet aan poliziek- ik zing alleen bas in het muziekkoor hier) schijnt mij een rommelig allegaartje van alles mogelijke, maar niets serieus, te zijn.
Echt merkwaardig wordt het dan bij een ophefmakende meldinfg van de n-va-minister Ben Weyts, politoloog van vorming, die triomfantelijk meldt dat de paarden- en ponycarrousels van de vlaamse kermissen gaan verdwijnen in 2023.
Ben Weyts spreekt dan uitdrukkelijk van een "uitdoofscenario"en toont daarmee, waar hij zijn mosterd haalt: bij kardinaal Jefke De Kesel en kerknet (zo woordelijke citaten voor 6 jaar, op deze interessant blog-website gerefereerd).
Niet lachen: er zijn maar 4 (vier) uitbaters, maar ze moeten zich wel laten registreren...
Maar dan komt de werkelijk belangrijke zin (licht geparaphraseerd):
"In een beschaafde maatschappij ist het onze verdomde plicht, voor de levenskwaliteit en de elementaire rechten van de dieren (***) te strijden". (***: "Pour les flamands la même chose"/ lees aldus: Vlamingen)

Dit zal ik mij ter harte nemen.
Zo veroorloof ik mij, Jan Hesp, in overeenstemming met de nieuwe "bubbel" van 10 (tien) personen, toe te treden tot dit commando van "drie man en een paardekop" ;-)

En U, Dr. Van Tussenbroek, mijn beste wensen voor succes in beroep en in het leven, en met de uitdruk van mijn bewondering voor Uw moed,

Jan Judocus Hesp
Blomevennaweg 15
Hiernamaals NL IIDanielle Liesenborghs zei

Ik heb hier al gereageerd maar ondertussen heb ik naar het kabinet van JJambon gebeld waar ik te horen kreeg dat de verantwoordelijke met vakantie is. Dan maar een mail gestuurd met de vraag wat er met de open brief gaat gebeuren en waarom er geen platform gecreëerd wordt om te discuteren. Ik heb ook mijn groot ongenoegen geuit over het feit dat geen enkel nieuws medium hierover bericht heeft.
Ik ben niet katholiek en lid van NV-A. Ieder zijn ding. Dat belet niet dat we hierover dezelfde ideeën delen.

Anoniem zei

@Anoniem 09:27: Van Ranst is dus bezig met de HELE WERELD op de knieën te krijgen? Avondklok in Australië? Lockdown in China? Mondmaskerplicht in de Filippijnen? Allemaal de schuld van Van Ranst? Laat me niet lachen.... Volgens uw theorie spannen 95% van de virologen dus wereldwijd samen om de wereld ten val te brengen. Een zonneslag doet blijkbaar rare dingen met een mens....

Anoniem zei

@ Vorige Anoniem,

99% van de virologen worden geboycot en door de media monddood gemaakt.

Denkt u dat er in Vlaanderen niemand anders dan Van Ranst en Vlieghe iets te vertellen zouden hebben?

Van Ranst is een door en door corrupt figuur die gekocht is door de BIG-Pharma. Hij is de Belgische woordvoerder van de Pharma-maffia die wél mondiaal opereert.

De bemoeienis van de Belgische overheid in de andere landen is zeer zorgwekkend. Een Belg in het buitenland is gehouden om zich aan de lokale wetgeving te houden. België hoeft geen oranje of rode zones af te bakenen die om de haverklap van kleur wisselen. De lokale overheden zijn verantwoordelijk voor de veiligheid en niet België. België is de VS niet en het gedrag van de Belgische politici en ambtenaren toont alleen maar hun grootheidswaanzin aan. Vroeg of laat zullen zij het deksel hard op de neus krijgen!

Anoniem zei

@Anoniem 12:13: Dankuwel oor deze verheldering. Dus de PVDA-sympathieën (die het bij mijn weten niet zo ophebben met de BIG-pharma, cfr. Kiwi-model) van Van Ranst zijn gewoon een rookgordijn en in feite is hij een ultrarechtse liberaal?
Altijd al vermoed dat de communicatietechnieken van de liberalen zeer vreemde wegen volgen. Bedankt voor het aanleveren van het ultieme bewijs hiervan.

Anoniem zei

@ Vorige Anoniem,

De meeste 'linkse' figuren preken links, maar hebben hun portefeuille wel réchts hangen. Men noemt dat hypocrisie!

Anoniem zei

Aan anoniem 3 augustus 2020 13:07

U heeft het posting van @anoniem 3 augustus 2020 van 09:27 zeer slecht gelezen en insinueert daarop leugenachtige vragen.
Deze poster heeft niet gezegd dat VanRanst de WERELD op de knieên wil krijgen, maar wel DIT LAND (hier: Belgiê).
U overschat schromelijk het belang en de kwaliteit van Van Ranst.
In het buitenland is Van Ranst hoofdzakelijk bekend door zijn rol bij de nep-pandemie bij de Zwijne-influenza alias Mexico-griep (beide termen stierven een abrupte dood toen enerzijds de boerenbonden en masse protesteerden en anderzijds de mexicanen met een massainvasie over de USA-grens dreigden, zodat de USA zeer snel een einde aan dat circus maakten).
De vogelgriep werd door de chinezen dan zeer snel en rabiaat bestreden.
De AMADA alias PVDA was daar niet involveerd.
De AMADA alias PVDA is overigens veel meer op de Bende van Vier gericht, niet op Deng Hsiao Ping (die werd dan weer door Leo Tindemans gewaardeerd :-) LOL)(geen fakenews: door de Standaard zo voor goed 30 jaar gepubliceerd).
De avondklok in Australiê is in de outback zowiezo niet te controleren en heeft alleen de functie in dat zeer warme land in de kuststreken de massieve volksbewegingen van en naar het strand 's avonds te regelen ( mutatis mutandis zou in Belgiê daarom ook het treintransport naar de kust extreem gereduceerd moeten worden cfr. Jabbbeke).
De lockdown in China betreft maar een deel van het land- de economie groeit daar namelijk enorm ( + 5%) en dat moet zo verder gaan.
De Filippijnen: enerzijds geîndoctrineerd door de virologen van de WHO (onder leiding van de vroegere kommandeur van het Volksbevrijdingsfront van Tigraye)(super-rood-links) en aan de andere kant met sterke bevolkingsconcentraties en een zeer arme bevolking- het gedroomde terrein voor een biologisch wapen.
De mondmaskers brengen qua gezondheid niets maar zijn toch schaamlapjes van de regrring.
(Nu niet aan Yulia Ushakova denken!LOL)
En er zijn zeer veel virologen die deze hoax zeer critisch zien.
Zoals Pres. Poetin zei, "zijn we nu allen virologen" (LOL)- "laten we ons gezond mensenverstand gebruiken" (or.cit. Pres. Poetin, herhaald door Pres. Trump).
Nu heeft U nog niets tegen de vaststellingen van Frank Van Tussenbroek gezegd.
Dat is heel eenvoudig: blaaskaak.

Anoniem zei

Geachte Mevrouw Danielle Liesenborghs,
Hartelijk dank en mijn groot respect voor Uw interventies bij het kabinet van Jan Jambon.
Intussen heeft de antwerpse gouverneuse Cathy Berx in haar antwoord geschreven, dat de communicatie nu zo is en we tevreden moeten zijn.
Uw verhaal is dan wel het bewijs dat ook het vijfde kapitel van C.Berx' antwoord niets deugt.

Politieke partijen zijn zo'n zaak: een rotte boel en de zin "Mon parti c'est mon pays" is ondertussen is ook meer dan 60 jaar oud.
En wat Uw geloof betreft: kavlaanderen.blogspot is gegarandeerd niet infectieus, bedelt niet om geld, is eerlijk en zonder slijmerige schijnheiligheid.
Uiterst dapper en recht door zee.
Het geloof is een gave, een geschenk, gratis, van buitenuit, niet afdwingbaar.
Het evangelie is daar, de openbaring is geschied: of men dit WIL geloven, hangt van de betreffende persoon zelf af.
Het is echter geen voorwaarde om deze interessante website regelmatig te lezen.

Anoniem zei

@Anoniem 17:54:
Begrijpend lezen en gevoel voor enige nuance is blijkbaar niet aan iedereen besteed. Ik herformuleer mijn opmerking. Ik stel vast dat in de hele wereld dezelfde soort maatregelen genomen worden tegen de verspreiding van COVID-19. Dan lijkt het mij toch getuigend van ernstige tunnelvisie om alleen naar de Belgische situatie te kijken en te doen alsof België een eiland in de wereld is. U kan Van Ranst aanvallen, maar hij doet ook niet meer of minder dan wat al die honderden, duizenden virologen over de hele wereld doen. En mij lijkt het persoonlijk nogal twijfelachtig dat die allemaal in één groot complot zouden zitten. En dat bovendien geen enkele van die duizenden virologen nooit eens zijn mond voorbijpraat. Ik kan me natuurlijk vergissen, maar ik heb tot op heden nog geen bewijzen gezien van het bestaan van zo'n complot, maar overtuig me gerust van het tegendeel. Ik ben een redelijk mens die altijd openstaat voor goede argumenten.
Ik ga me zelf niet wagen aan het tegenargumenteren van wat de heer van Tussenbroek schrijft, ik ben namelijk niet beslagen in die materie.
vanwege "Blaaskaak"

The Guardian Angel zei

@ Vorige Anoniem,

Reeds op 14 april schreven wij:

Volgens de Internationale Gezondheidsregelgevingen (IHR) van de Constitutie van de WHO (artikel 21 en 22), die in juni 2007 van kracht werden, heeft de directeur-generaal van de WHO (Tedros Adhanom) het recht om internationaal een noodsituatie voor de gezondheid af te kondigen. In dat geval kan besloten worden tot quarantaine, reisbeperkingen en gedwongen vaccinatie, waarbij alle landen die het verdrag met de WHO ondertekend hebben, verplicht zijn deze maatregelen uit te voeren.

Link:

https://kavlaanderen.blogspot.com/2020/04/de-bevolking-is-geen-vee-dat-je-zomaar.html

Is dit een complot? Een 'geheim plan'?

Ja, want bijvoorbeeld u wist dit niet!

Anoniem zei

Aan anoniem 3 augustus 2020 om 10.46 en 4 augustus om 11.40

Het is de taak van de auteur om duidelijk te schrijven wat hij meent; het is niet de taak van de lezer om lang te zoeken wat de mogelijks idiote auteur wil zeggen.
"Herformuleringen" zijn in een discussie dan ook fataal.
Dat wisten de oude chinezen en Confucius reeds:
"Drie dingen krijgt men in het leven niet terug: een verschoten verloren pijl, een losgelaten dom woord en een voorbijgegane kans." :-) LOL

Waarom U nu wil commenteren bij een artikel van Frank Van Tussenbroek wanneer U zelf toegeeft, dat U van de materie nirts verstaat, is mij een raadsel. "Schoenmaker, blijf bij je leest" heette dat vroeger en dan is voor buitenstaanders natuurlijk "spreken zilver, zwijgen goud" ;-) LOL
Ongelooflijk hoe na 10 (tien) jaar kavlaanderen.blogspot de modernisten en bastaardkerkers steeds weer in het vernietigend kruisvuur trappen.

Uw "vaststelling dat in de hele wereld dezelfde soort (sic!) maatregelen genomen worden tegen de verspreiding van COVID-19" is fout.
Integendeel, de maatregelen zijn uiterst verschillend.
Taiwan, Singapur, de Far öer, Groenland, Ijsland, Noorwegen hebben zich direct helemaal van de buitenwereld afgekapseld.
Belgiê liet zijn grenzen veel te lang open- geanimeerd door Macron en Merkel.
Nederland opteerde- achteraf totaal juist- voor de "collectieve immunisatie"; en heeft veel minder doden dan Belgiê.
Polen, Hongarije, Sloweniê, Tsjechiê en Slowakije deden als eerste in de EU hun grenzen toe, werden daarvoor door de EU-maffia in Brussel eerst streng bestraft, en Hongarije zette als eerste land weer de grondwet in volle kracht en beêindige de bijzondere toestand.
Iran hief de uitgaansbeperking al na 10 dagen op.
Rusland sperde zijn grenzen, quarantainiseerde de zieken in sprciale stations en desinfecteerde op grote schaal.
Zeer nuttig, zoals de hot spots in Gütersloh (Slachterij Tönnies), in München 83 slachterijen) en in Mayenne (Frankrijk, ook slachterijen gecombineerd met arme mensen in woonsilo's) bewijzen.
In Duitsland was de situatie per bondstaat zeer heterogeen, waarbij de gebieden met de laagste morbiditeit en mortaliteit die met de geringste beperkingen waren.
Overigens: met zingen werd tot nu toe geen corona overdragen, ook niet met de tongcommunie, ook niet met wierook en ook niet wijwater.
En sterven kan men overal: in Navarra (rode hot spt van corona) en in Belgiê, en niet alleen door corona.
In Afrika komen door de uitgaansverboden veel meer mensen om dan er gered worden (zie de getuigenis uit Oeganda op LifeSitenews).
U heeft werkelijk geen benul van de materie.

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer

2 Timoteüs 2:3 Neem ook uw aandeel in het lijden als een goed krijgsknecht van Christus Jezus

2 Timoteüs 2:3  Neem ook uw aandeel in het lijden als een goed krijgsknecht van Christus Jezus
-------- “Wij zijn de zonen van de Kruisvaarders en we zullen niet terugdeinzen voor de zonen van Voltaire.” -------- -------- “We are the sons of the Crusaders and we shall not recoil before the sons of Voltaire.” ------------------------- -------- “Noi siamo i figli dei Crociati e non indietreggeremo davanti ai figli di Voltaire!” ---------------------------------