BREAKING NEWS

News Ticker --- 31-12-2022 SEDE VACANTE 31 DECEMBER 2022 --- Einde berichten ---

woensdag 14 februari 2024

Aartsbisschop Marcel Lefebvre: "Wij willen ons Geloof niet opgeven!"

14 opmerkingen:

Anoniem zei

Nochtans geloven de protestanten in dezelfde God enJezus als de rooms-katholieken, maar ze hebben daar geen mannenmachtskerk voor nodig.

The Guardian Angel zei

“Buiten de Kerk geen heil” --- Extra ecclesiam nulla salus

Volgens de Katholieke Leer ontberen de protestanten de volheid van de middelen tot Verlossing, aangezien de protestanten de Kerk ontberen die nodig is voor de Verlossing.

De Catechismus van de Katholieke Kerk zegt:

"De Kerk, verenigd met Christus, wordt door Hem geheiligd; door Hem en in Hem wordt Zij ook heiligend. "Het doel van alle werken van de Kerk is heiliging van de mensen in Christus en de verheerlijking van God". In de Kerk is dus "de volheid van de heilsmiddelen" aanwezig. In haar "verwerven wij door Gods genade de heiligheid". (824).

"Het Concilie leert, daarbij steunend op de heilige Schrift en de Overlevering, dat deze pelgrimerende Kerk noodzakelijk is voor het heil." (846)

"De Kerk is Katholiek: Zij verkondigt de totaliteit van het Geloof; Zij draagt de volheid van de heilsmiddelen in zich en dient die toe; Zij is gezonden tot zij is van alle volken; Zij richt zich tot alle mensen; Zij omvat alle tijden; "Zij is van nature missionair"." (868)

Paus Benedictus XVI benadrukte deze Leer opnieuw op 10 juli 2007 toen hij zei: “Er bestaat één Kerk in Christus … in de Katholieke Kerk … Protestantse gemeenschappen “kunnen niet ‘kerken in de juiste zin’ worden genoemd, omdat zij de apostolische opvolging ontberen, dat wil zeggen het vermogen om hun leiderschap terug te voeren op de oorspronkelijke discipelen van Christus.”


In essentie zegt de Katholieke Kerk:

1. Alle protestanten vallen onder minstens één straf Latae Sententiae die hen automatisch onderwerpt aan een excommunicatie:

A. Als zij zich niet aan de Paus onderwerpen, zijn het schismatiekers.
B. Als zij willens en wetens minstens één punt van het Rooms-Katholieke dogma's verwerpen, zijn het ketters.
C. Als zij eigen 'kerken' hebben, zijn het schismatiekers en sektariërs.


2. Anathema is het soort van grote excommunicatie die Trente voorschrijft voor overtredingen van de Canons:

A. Trente vervloekt de protestantse formuleringen van rechtvaardiging.
B. Trente verwerpt de protestantse formuleringen van genade.
C. Trente verwerpt de gereformeerde opvattingen omtrent bijvoorbeeld predestinatie.


3. De vloekformule van Trente verwijst de protestanten die niet tot inkeer willen komen specifiek naar het vuur van de hel.

Anoniem zei

@ GA:

Lefebvre beantwoordde dus nét als u en gelijkgezinden aan de dwaling als schismatieker en sektariër.

The Guardian Angel zei

@ Vorige Anoniem,

Schisma - zoals gedefinieerd in Canon 751 - betekent, het zich onttrekken aan het gezag van de Paus of aan de gemeenschap met de onder zijn gezag staande kerkleden.

De premisse is natuurlijk dat de Paus Katholiek is.

En zelfs indien de Paus Katholiek zou zijn, betekent dit nog niet dat 'een loutere daad van ongehoorzaamheid aan een meerdere' zou impliceren dat die meerdere geen ambt bekleedt of geen gezag heeft. Een kind dat tegen zijn moeder zegt: "Ik wil niet!", ontkent niet dat zij zijn moeder is. Dit betreft dus géén schisma.

Elke Katholiek is verplicht te aanvaarden en te behouden alle uitspraken en elke uitspraak afzonderlijk die met betrekking tot 'de Leer over geloof en zeden' door het leergezag van de Kerk definitief worden gedaan, welke namelijk vereist zijn om dit geloofsgoed heilig te bewaren en getrouw uit te leggen; wie deze definitief te houden uitspraken afwijst, gaat derhalve in tegen de leer van de Katholieke Kerk.

Dit geldt eerst en vooral voor de Paus zélf!

Het gaat trouwens niet over de gehoorzaamheid aan één Paus, maar over de gehoorzaamheid aan alle Pausen. Met andere woorden; de gehoorzaamheid aan de Traditie.

DE Paus is eerst en vooral de grote verdediger van de Traditie. Een Paus zit daar niet om de Traditie te hervormen, zoals Paulus VI en Johannes Paulus II weldegelijk gedaan hebben.

De daden van bestuur van een Paus - bijvoorbeeld over wie wel en niet Bisschop mag zijn - vallen formeel niet onder 'de Leer over geloof en zeden'.

Het bekritiseren van de Paus omwille van bepaalde bisschopsbenoemingen, is legitiem. Het bekritiseren van de Paus omwille van zijn verdediging van het Katholieke Geloof kan natuurlijk niet.

Het Vaticaan maakte bijvoorbeeld op 22 september 2018 bekend dat Bergoglio “heeft besloten om alle resterende ‘officiële’ bisschoppen die de afgelopen jaren in China zijn gewijd zonder het pauselijke mandaat, weer tot volledige kerkelijke gemeenschap toe te laten”. Er waren acht van dergelijke bisschoppen, van wie er drie tijdens het pontificaat van Benedictus XVI geëxcommuniceerd werden. Hoewel een van de acht in 2017 stierf, rekende Bergoglio hem toch tot de verzoenden.

Wat voor communistisch China kan, is kennelijk niet mogelijk in verband met de SSPX. De verdedigers van de Novus Ordo verkopen nog steeds de leugens die u hierboven herhaalt.

Het punt is net dat de discussie met Lefebvre altijd doctrinair was.

Met andere woorden: "Wie is Katholiek en wie niet?"

The Guardian Angel zei

Hoewel Johannes Paulus II Aartsbisschop Lefebvre en de bisschoppen die hij in 1988 wijdde, 'vermoedelijk' excommuniceerde, werd deze excommunicatie in 2009 door Paus Benedictus XVI opgeheven. 'Vermoedelijk' omdat volgens het Kerkelijk Recht moet worden bewezen dat de wijding van bisschoppen zonder pauselijk mandaat 'ex-dolo' is, dat wil zeggen uit boosaardigheid, vijandigheid of frauduleus is. Vijandigheid richting de Kerk is iets wat men de Missionaris uit Afrika, Aartsbisschop Lefebvre, zeker niet kan aanwrijven. In feite legt de nieuwe codex van het Canoniek Recht zwaar de nadruk op het geweten. Mgr. Lefebvre volgde duidelijk zijn geweten bij het wijden van bisschoppen zonder de goedkeuring van Rome.

Daarnaast bestaat er een heel oude ‘rechtsregel’ (Regula iuris 15) die in strafzaken het voordeel van elke twijfel geeft: 'Odia restringi, et Javores convenit amliari'. Met andere woorden: als er twijfel bestaat of er in een bepaald geval al dan niet een straf werd opgelegd, betekent dit dat men veronderstelt dat deze straf niet werd opgelegd. Het is daarom niet nodig om te bewijzen dat de wijdingen moreel onschuldig waren en uit noodzaak werden gedaan; het is voldoende om voldoende serieuze argumenten aan te voeren om vast te stellen dat er twijfel bestaat.

The Guardian Angel zei

Met betrekking tot het verzet tégen een Paus stelt Thomas Kardinaal Cajetan (1469–1534), een vooraanstaand theoloog van zijn tijd, het volgende:

"Daarom moet u zich - in zijn gezicht - verzetten tegen een paus die openlijk de Kerk verscheurt."


Francisco Suarez (1548–1617) van de School van Salamanca, een jezuïet en theoloog, door velen beschouwd als één van de grootste scholastici na St. Thomas van Aquino zelf, schreef:

"Als de paus een bevel uitvaardigt dat in strijd is met de juiste gebruiken, hoeft men hem niet te gehoorzamen; als hij iets probeert te doen dat duidelijk in strijd is met de rechtvaardigheid en het algemeen belang, is het geoorloofd om zich tegen hem te verzetten; als hij met geweld aanvalt, kan hij met geweld worden afgeslagen, met de gematigdheid die kenmerkend is voor een proportionele verdediging.

The Guardian Angel zei

Sylvester Prieras (1456–1523), een Dominicaanse theoloog, door Paus Leo X benoemd tot meester van het Apostolisch Paleis en bekend om zijn gedetailleerde weerlegging van Luthers 95 stellingen, schreef:

"Als antwoord op de vraag: “Wat moet er gedaan worden in gevallen waarin de paus de Kerk vernietigt door zijn kwade daden?”: “Hij zou zeker zondigen; het mag hem niet worden toegestaan om op een dergelijke manier te handelen, noch mag hij worden gehoorzaamd in wat slecht is; maar hij moet worden bestreden met een hoffelijke represaille. ... Hij heeft niet de macht om te vernietigen; daarom is het geoorloofd om zich tegen hem te verzetten als er bewijs is dat hij het doet. Het resultaat van dit alles is dat als de paus de Kerk vernietigt door zijn bevelen en daden, men weerstand kan bieden en de uitvoering van zijn mandaten kunnen worden verhinderd.

Het recht op openlijk verzet tegen misbruik van gezag door prelaten komt ook voort uit de natuurwet. ... Zoals Cajetan opmerkt, bevestigen we dit alles niet in de zin dat iemand de bevoegdheid zou kunnen hebben om de paus te beoordelen of gezag over hem te hebben, maar in de betekenis van: "dat het geoorloofd is om jezelf te verdedigen". Iedereen heeft het recht zich te verzetten tegen een onrechtvaardige daad, te proberen deze te voorkomen en zichzelf te verdedigen."

The Guardian Angel zei

Francisco de Vitoria (1483–1546), oprichter van de School van Salamanca, schreef:

"Als de paus door zijn bevelen en daden de Kerk vernietigt, kan men zich tegen hem verzetten en de uitvoering van zijn geboden belemmeren."


Sint Robertus Bellarminus (1542–1621), jezuïetentheoloog, kerkleraar, één van de grootste verdedigers van de Katholieke theologie tijdens de Contrareformatie, schreef:

"Zoals het geoorloofd is om zich tegen de paus te verzetten, als hij iemands persoon aanvalt, zo is het geoorloofd om zich tegen hem te verzetten, als hij de zielen aanvalt, of de staat in moeilijkheden brengt, en nog veel meer als hij ernaar streeft de Kerk te vernietigen. Het is geoorloofd, zeg ik, om hem te weerstaan, door niet te doen wat hij beveelt, en de uitvoering van zijn wil te belemmeren; toch is het niet geoorloofd om hem te veroordelen, te straffen of zelfs af te zetten, omdat hij niets anders is dan een meerdere."


Juan Cardinal de Torquemada (1388–1468), niet te verwarren met Tomás, de grootinquisiteur (1420–1498), schreef:

"Als de paus iets zou bevelen dat indruist tegen de Heilige Schrift, of tegen de geloofsartikelen, of tegen de waarheid van de Sacramenten, of tegen de Geboden van de Natuurlijke of Goddelijke Wet, dan behoort hij niet gehoorzaamd te worden, maar moet hij bij zulke geboden genegeerd worden."

The Guardian Angel zei

Sint Thomas van Aquino is het ermee eens dat zelfs een ondergeschikte zijn superieur kan en soms moet vermanen:

"Als er sprake zou zijn van een gevaar voor het Geloof, zouden de superieuren door hun ondergeschikten moeten worden berispt, zelfs in het openbaar."

Summa Theologica II-II, q33, a. 4

The Guardian Angel zei

St. Thomas, andere moralisten en zelfs de Kerk zelf stellen bepaalde voorwaarden waaronder we het bevel van een meerdere niet mogen uitvoeren. En dit is ook van toepassing op bisschoppen, en in sommige zeldzame gevallen zelfs op de paus. We zijn alleen maar verplicht om hun legitieme bevelen te gehoorzamen.

De eerste voorwaarde die ons zou vrijstellen van gehoorzaamheid is als ze iets bevelen dat in strijd is met de Natuurwet of de Goddelijke Positieve Wet, dat wil zeggen: als het gebod zondig is, is men verplicht om niet te gehoorzamen; sterker nog, het is dan verboden om te gehoorzamen.

Ten tweede, als het gebod duidelijk onvoorzichtig is, en dit volgt uit het feit dat onvoorzichtigheid een zonde is. Dit kan alleen worden gedaan als men een zeer duidelijk inzicht heeft in alle betrokken omstandigheden, anders gaat het voordeel van de twijfel naar iemands meerdere.

Ten derde zegt de Kerk zelf in het Wetboek van Canoniek Recht dat als de omstandigheden waaronder het bevel werd gegeven de uitvoering van het bevel onmogelijk maken, de persoon terug moet gaan naar de meerdere en vragen wat hij moet doen.

Ten vierde: als de superieur u bijvoorbeeld opdraagt iets te doen dat in strijd is met het levensonderhoud, kunnen uw superieuren u niet bevelen om te vasten tot het punt waarop u van de honger omkomt.

Ten vijfde: als het gebod buitensporig belastend is, is men niet verplicht te gehoorzamen. Als uw superieur u bijvoorbeeld heeft opgedragen om 's nachts van vier uur slaap te leven.

Ten zesde, als het bevel niet afkomstig is van iemand met jurisdictie.

Ten zevende kunnen uw superieuren u niet bevelen iets te doen dat geestelijk of moreel schadelijk is. Bijvoorbeeld als uw leidinggevende een jonge man de opdracht geeft piano te gaan spelen in een bordeel.

The Guardian Angel zei

Het is aan de paus en de bisschoppen om hun daden te rechtvaardigen. Zij hebben de traditionele rituelen van de Heilige Mis en de Sacramenten verlaten; zij hebben toegestaan dat ketterij werd onderwezen in de scholen en dat er overal in de Kerk sprake was van (seksueel) 'misbruik'.

Luc Terlinden zei vrijdag in de Kamercommissie nog: "Het had nooit mogen gebeuren." De vraag blijft dan natuurlijk waarom het dan toch gebeurd is??? Het is niet 'de Kerk' die verantwoordelijk is, maar bepaalde gezagsdragers binnen de Kerk die te laks geweest zijn. Deze lieden moeten bij naam genoemd worden en het zogenaamde Belgische 'episcopaat' weigert nog steeds dat te doen!!!

Traditionele Katholieken zijn alleen maar trouw gebleven aan hetgeen de Kerk altijd heeft geleerd en gedaan, en deze trouw aan de Traditie is de enige oorzaak van al hun problemen met de hedendaagse 'autoriteiten'.

We hebben nu de belachelijke episode meegemaakt waarin de Heilige Stoel zes bisschoppen in de Kerk veroordeeld heeft die duidelijk Katholiek zijn!

Echter, het 'katholicisme' van de lieden die de Heilige Stoel bezetten, is niet langer manifest, en hun houding en daden van de afgelopen zestig jaar trekt hun oprechtheid in twijfel.

Het is nu aan de 'paus' en degenen die beweren hem 'trouw' te zijn, om hun daden uit te leggen en te laten zien dat ze niet protestants, maar nog steeds Katholiek zijn.

Anoniem zei

Om te beginnen: Het is fantastisch dat de website van kavlaanderen.blogspot weer actief is.
In deze moeilijke tijden voor de Hl. Kerk is dit broodnodig.

DE 2 kleine commentaren van Anoniem 17 februari 2024 om 09.47 zijn typisch voor bastaardkerkers petieterig klein en oudbakken pseudofeminist ("mannenmachtskerk")
Oervervelend en inhoudelijk fout.

1. Zijne Eminentie aartsbisschop Lefebvre werd nooit voor dogmatische afwijkingen vervolgd of gecensureerd.
De gesprekken met de Congregatie voor de Geloofsleer werden eerst zeer laat gevoerd- en P.Paulus VI vermeed zo lang hij kon een persoonlijk gesprek met ZE AB Lefebvre.
Tercht, omdat bij de vele documenten van het 2e Vat. Concilie zeer veel antikatholiek dynamiet verstopt is, dat men zer graag zo senel mogelijk wil vergeten.
Zo blijft tov. Msgr AB Lefebvre alleen de bschuldiging van "ongehoorzaamheid", waar bij die natuurlijk niet tegen de Waarheid mag collideren.
De enige vatstelling die men over de FSSPX kan doen, is "dat haar kanonische status op dit moment niet klaar bepaald is".
Daar ligt de voetbal nu in het kamp van de postconciliaire kerk- en die wil daar nu niets aan doen, zeker niet "Franciscus", die de FSSPX nu niet werkelijk lastig valt.
Bij Bergoglio is zowiezo alles mogelijk en niks klaar: "ja-nee-ja-nee- ach, doet wat ge wilt" (sic)
Het zuiverste peronisme: dat is de kruising van het platvulgairste fascisme met volkspuebloideologie.

Anoniem zei

Om het klaar en duidelijk te zeggen:
Om tot paus verkozen te worden, zijn er 2 voorwaarden:
a. mannelijk geslacht
b. roomskatholiek zijn.

Geen mens twijfelt bij Bergoglio aan a. (hij was ooit buitenwipper in een discotheek/sexclub in Buenos Aires)(sprak hierover nog bij een audiêntie in het vaticaan voor holladse nonnen).
Maar Bergoglio is niet katholiek (b.), zoals ten laatste zijn wilde toeren 1966-1985 bewijzen: inclusief psychiatrische behandeling en theraieên, amtsontheffing als jezuîetenprovinciaal en zijn vernietigende beoordeling door Pater-generaal Kolvenbach SJ.
Bergoglio zit helemaal in neoplatonistisch-vrijmetselaars- en rozenkruisersideideologie verstrikt, met haat op de Hl. Kerk en de Trasitie.
Dat heedt ZE AB Msgr Lefebvre instinktief en intuîtief zeer goed aangevoeld- en dan ook de juiste conclusies getrokken.

Anoniem zei

Uiterst interessant is de nieuwe uitgave/herdruk van de Roomse Catechismus van 1598;
2023, Renovamen Verlag, "Römischer Katechismus" (boekbesprekinhg op katholisches.info 23.02.2024)

De eerst druk is reeds helemaal uitverkocht, de 2e druk komt wschl. na pasen op de markt.
Niet lachen: de KKK "Katechismus der Kathol.Kirche" van 1985 verschilt nauwelijks en voor het overgrote deel alleen in kleine details van de Catehismus van 1598.
Hij werd natuurlijk onder de Egide van JosephCardRatzinger gemaakt ;-) , waarmee we weer bij onze oude bekenden terechtgekomen zijn...

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer

2 Timoteüs 2:3 Neem ook uw aandeel in het lijden als een goed krijgsknecht van Christus Jezus

2 Timoteüs 2:3  Neem ook uw aandeel in het lijden als een goed krijgsknecht van Christus Jezus
-------- “Wij zijn de zonen van de Kruisvaarders en we zullen niet terugdeinzen voor de zonen van Voltaire.” -------- -------- “We are the sons of the Crusaders and we shall not recoil before the sons of Voltaire.” ------------------------- -------- “Noi siamo i figli dei Crociati e non indietreggeremo davanti ai figli di Voltaire!” ---------------------------------