BREAKING NEWS

News Ticker --- 31-12-2022 SEDE VACANTE 31 DECEMBER 2022 --- Einde berichten ---

woensdag 7 juni 2023

Wie is de Paus?

MOGELIJKHEDEN:

  • Franciscus/Bergoglio is de paus en is dat al tien jaar
  • Franciscus/Bergoglio werd paus toen Paus Benedictus stierf
  • De Zetel is vacant sinds het overlijden van Paus Benedictus
  • De Zetel is vacant sinds het overlijden van Paus Pius XII
  • Het pausdom bestaat niet meer, als het al ooit heeft bestaan, Vaticanum I was een vals concilie, de poorten van de hel hebben gezegevierd
  • Ik weet het niet!!!


Breng hieronder uw stem uit!

LINK:


https://canon212voice.com/2023-who-is-the-pope/


16 opmerkingen:

Anoniem zei

Leken hebben niets te zeggen in de Kerk en mogen dus niet stemmen!

The Guardian Angel zei

@ Vorige Anoniem,

Misschien dat anderen toch méér kennis van de gang van zake binnen de Kerk hebben dan uzelf.

U moet er Canon 212 van het Canoniek Recht eens op naslaan!

Anoniem zei

Ook goed om weten:
https://www.catholic.com/audio/caf/is-francis-pope-munus-vs-ministerium

Anoniem zei

Ratzinger zegt in zijn ontslagtoespraak:
"Ik verklaar dat ik afstand doe van het ambt van bisschop van Rome, opvolger van Sint Petrus, dat mij op 19 april 2005 door de kardinalen is toevertrouwd, op zo'n manier dat vanaf 28 februari 2013, om 8.00 uur, de Zetel van Rome, de Stoel van Sint Petrus zal vacant zijn en een Conclaaf om de nieuwe Opperste Paus te kiezen zal moeten worden bijeengeroepen door degenen wiens competentie het is."

Het kan niet duidelijker zijn.

The Guardian Angel zei

@ Vorige Anoniem,

Bij mijn weten heeft Benedictus XVI zijn ontslagtoespraak niet in het Nederlands gehouden.

De Nederlandse en andere vertalingen hebben het echter over:

Ik ben mij zeer wel bewust van het feit dat dit ambt...

...dat ik afstand doe van het ambt als bisschop van Rome...


DIT KLOPT ECHTER NIET!

In het Latijn klinkt het echter als volgt:

Bene conscius sum hoc munus...

...declaro me ministerio Episcopi Romae...renuntiare...

ER KAN GEEN ENKELE TWIJFEL OVER BESTAAN DAT BENEDICTUS XVI ENKEL AFSTAND HEEFT GEDAAN VAN DE PUBLIEKE UITOEFENING VAN ZIJN AMBT - DE BEDIENING - MINISTERIUM - MAAR DAT HIJ ZIJN FUNCTIE (MUNUS) ALS PAUS NIET HEEFT NEERGELEGD.

MET ANDERE WOORDEN, BENEDICTUS XVI OEFENDE ZIJN MUNUS NIET LANGER UIT "IN WOORDEN EN DADEN", MAAR WEL "DOOR LIJDEN EN DOOR GEBED".

INDIEN BENEDICTUS XVI NIET AAN ZIJN MUNUS HEEFT VERZAAKT, DAN WAS HIJ NOG STEEDS PAUS EN IS HET CONCLAAF VAN 2013 ONGELDIG EN IS BERGOGLIO VOLGENS HET KERKELIJK RECHT EEN ANTIPAUS.

Anoniem zei

Heel uw theorie voor wat ze waard is. Als uw theorie klopt, waarom heeft hij zich niet tegen een antipaus verzet? Waarom liet hij het conclaaf dan doorgaan?

The Guardian Angel zei

@ Vorige Anoniem,

Het betrof géén abdicatie, maar wél een "Verhindering van de zetel".

"...is het de taak van het consultorencollege een priester te kiezen om het bisdom te besturen."

Het gaat over het bestuur [MINISTERIUM] van het Bisdom, niet over wie de Bisschop [MUNUS] is!Sede Impedita / Verhindering van de zetel

Géén abdicatie, géén sedisvacatie, géén conclaaf en géén nieuwe paus in 2013

Sede Impedita

https://rkdocumenten.nl/toondocument/30-codex-iuris-canonici-nl/?systeemnum=30-477

Codex van het kerkelijk recht

CODEX VAN HET KERKELIJK RECHT

- BOEK II Volk van God

- DEEL II Hierarchische inrichting van de Kerk

- Afdeling II Particuliere kerken en groeperingen ervan

- Titel I Particuliere kerken en het daarin gestelde gezag

- Hoofdstuk III Verhindering en vacatie van de zetel

- Artikel I Verhindering van de zetel

412 Een bisschopszetel wordt verhinderd genoemd als de diocesane Bisschop wegens gevangenschap, verbanning, ballingschap of onvermogen volledig verhinderd is zijn pastorale taak in het bisdom te vervullen, en daarbij zelfs niet schriftelijk met zijn diocesanen in verbinding kan treden.

413

§ 1 Bij verhindering van de zetel komt het bestuur van het bisdom, tenzij de Heilige Stoel anders voorzien heeft, aan de Bisschop-coadjutor toe, als er een is; bij diens ontbreken of verhindering, aan een hulpbisschop of Vicaris-generaal of bisschoppelijk Vicaris of aan een andere priester, met inachtneming van de volgorde van personen volgens een lijst die door de diocesane Bisschop zo spoedig mogelijk na de inbezitneming van het bisdom opgesteld moet worden; deze lijst, die aan de Metropoliet meegedeeld moet worden, dient tenminste om de drie jaar vernieuwd en door de kanselier onder geheimhouding bewaard te worden.

§ 2 Wanneer er geen Bisschop-coadjutor is of deze verhinderd is, en de lijst waarover in § 1, niet voorhanden is, is het de taak van het consultorencollege een priester te kiezen om het bisdom te besturen.

§ 3 Hij die het bestuur van het bisdom volgens §§ 1 en 2 op zich genomen heeft, dient zo spoedig mogelijk de Heilige Stoel in kennis te stellen van de verhindering van de zetel alsook van het opnemen van zijn taak.

414 Ieder die volgens can. 413 geroepen is om tussentijds de pastorale zorg te dragen van het bisdom, en alleen voor de tijd dat de zetel verhinderd is, is in de uitoefening van de pastorale zorg van het bisdom gehouden aan de verplichtingen en bezit de macht, die in het recht aan een diocesaan Administrator toekomen.

Tot slot:

335 Wanneer de zetel van Rome vacant is of geheel en al verhinderd, mag in het bestuur van de Kerk als geheel niets veranderd worden: dan dienen de bijzondere wetten die voor deze omstandigheden uitgevaardigd zijn, in acht genomen te worden.

Anoniem zei

Een fantastisch artikel!
Een korte tekst, de inhoud klaar en duidelijk geformuleerd, een link naar een internationale website die ook nor probleemloos functioneert en ziedaar:
binnen de 10 uren na publicatie 7 commentaren, het eerste daarvan door een typische modernist met met de oudbekende ultrakorte uitschelding.
Deze website leeft en is boeiend- dit intotaal contrast tot kerknet van de noordbelgische bisschoppen, waar helemaal niets gecommenteerd kan worden en waar men zonder inschrijving/registrering niets interessants kan lezen.
Kerknet enz. zijn klaarblijkelijk failliet omdat de weinige gelovigen die het lezen, nu gevraagd worden te betalen...
En de modernistische bankroetiers kijken met argusogen naar @kavlaanderen met zijn beroemde "drie man en een paardekop" (sic).
Dat moeten echte cracks zijn :-)
En het buitenland leest nog veel meer mee (extreem zelden voor een belgische/vlaamse website) : er moet hier dus zeer interessant materiaal staan...

Anoniem zei

Dit artikel treft natuurlijk de kern van de zaak. En het snelle bitsige commentaar van anoniem van 07 juni 19:29 bewijst de pertinentie van de vraag.

1. Het pausschap, het primaat van de bisschop van Rome, heeft zijn grote belangrijkheid in de eeuwenlange ontwikkeling gekregen als garant tegen verwarring en uiteendrijvende tendensen.D paus is pontifex: bruggenbouwer-archtitekt, de zaak kunstvol tesamenhoudend, en wel aan hethoofd van de Una Sancta Catholica Ecclesia.
Dat is een hoofdpunt van het Credo.
Dat is de maatstaf waaraan de paus moet voldoen- de zin van zijn ambt en functie.

2. De uitspraak "Leken hebben niets te zeggen in de Kerk en mogen dus niet stemmen" is platvloers, lomp en totale onzin.
De Hl. Kerk ist mystieke lichaam van Christus ; als dusdanig hebben alle christelijke gelovigen het recht én de plicht steeds weer het Credo oprecht te zeggen.
En iedere gelovige, leek of priester, heet het recht en de plicht een persoon met ketterse uitspraken te corrigeren en te vermanen.
Bergoglio heet vele ketterse uitspraken gedaan én het wordt steeds duidelijker, welke fundamenteel onchristelijke grondhouding hier geventileerd wordt.
De Correctio filialis had het dan ook in zich- ze werd overigens ook door grote lekentheologen geschreven.
Bergoglio heeft geweldige ketterijen geproduceerd, en wel aan lopende band en zonder voornemen van beterschap.
3. Over die ketterijen van Bergoglio moet men niet "afstemmen".
Ze zijn er, objektief gedocumenteerd en aangetoond; en ze zijn door Brgoglio te corrigeren.

Anoniem zei

DE activiteiten van Bergoglio zijn rampzalig.
Zoals Z.Em.Kardinaal Sarah voor een paar dagen vaststelde: "In de Kerk heerst geweldige verwarring".
Deze verwarring is op de eerste en veruit belangrijkste plaats de schuld van the Commanding Authority Bergoglio- het is het fnuikend faillietoordeel van zijn regering.
Van "bruggenbouwen", zeker met katholieken die aanhanger der traditie zijn, geen spoor.
Daarentegen doofpotting bij financiêle schandalen (Londen/IDPI), bescherming van financiêle (Becciu) en sexschandaal-sjoefelaars (Grassi, McCarrick, enz. enz.)
Verwarring- alles dooreen gebracht (dia-ballein)(daarvan diabolos, duivel)
Dat is het tegendeel van de Logos, die naar de proloog van het Johannesevangelie God zelf is.
et wordt nu zeer knakkig...

Anoniem zei

DE link toont dan ook zeer goed de totale verwarring onder vele gelovigen:
een groot deel weet hoegenaamd niet meer wie nu de echte paus is of dat er nu wel een echte paus is.
De sociale acceptantie is echter broodnodig voor het uitoefenen van het pausschap- anders is men alleen een soort boeddhistische lama van de een of andere observantie.

Het Concilie van Trient heeft zeer veel belang gehecht aan de eenheid van leer en persoon bij het pausdom.
Tot 2013 werd op katholieke websites met fierheid steeds herhaald, dat er nooit een ketterse paus gewesen was (paus Damasus werd daar verzwegen resp. bij onduidelijkheid van bewijs niet meegerekend).
Sedert 2013 met Bergoglio is dit anders: ketterse uitspraken doet hij aan de vleet en een systeem is er spijtig genoeg ook bij.
DE gehoorzaamheid in de Kerk is steeds een gehoorzaamheid in het geloof.
Een neppaus, die ketterijen verkoopt, heeft alle respect en recht op gehoorzaamheid der gelovigen verbeurd.
Het 2e Vaticaans concilie heeft overigens de speciale rol en positie van de bisschop van Rome zeer waas gelate. De"nota praevia explanatoria" werd door de belg. modernist Msgr. Phillips in de laatste nachtminuten toegevoegd, maakt echter geen deel van de concilietekst uit en is deshalve ook niet met rechtskracht.
58 jaar na het afsluiten van het 2e vat. concilie vallen de scherven der destijds gebroken moderne potten nu op de voeten van de modernisten.
Geen wonder dat anoniem 7 juni 19:29 zo azijnzurig gefrustreerd is.

Anoniem zei

Waren de kerkjuristen ingeslapen toen het conclaaf bijeen geroepen werd en de deelnemers wederrechtelijk Borgiglio tot paus gekozen hebben?
Ik mis de mening van een kerkjurist in deze.

The Guardian Angel zei

@ Vorige Anoniem,

Het probleem is dat ze tegenwoordig het Latijn niet meer meester zijn.

Dat was trouwens ook al een probleem tijdens het Tweede Vaticaans Concilie.

Omdat de synodes tegenwoordig in het Italiaans verlopen, is het moeilijker om de teksten te vervalsen.

Anoniem zei

Als Ratzinger niet aan zijn ‘munus’ verzaakte, waarom zei hij dan dat de Stoel van Petrus vacant zou worden op 28 februari 2013?
U zit verstrikt in uw leugens.

The Guardian Angel zei

@ Vorige Anoniem,

In de Declaratio lezen we inderdaad: “declaro me ministerio Episcopi Romae, Successoris Sancti Petri, mihi per manus Cardinalium die 19 aprilis MMV commisso renuntiare ita ut a die 28 februarii MMXIII, HORA 20, sedes Romae, sedes Sancti Petri vacet”.

“Ik verklaar afstand te doen van het ministerium van de Bisschop van Rome, Opvolger van de Heilige Petrus, mij toevertrouwd door de Kardinalen op 19 april 2005, zodat vanaf 28 februari 2013, om 20.00 uur, de Zetel van Rome, de zetel van de Heilige Petrus LEEG zal zijn [en NIET 'vacant' zoals het foutief werd vertaald]”.

Anoniem zei

Benedictus verzaakte aan de uitoefening van zijn ambt als bisschop van het bisdom Rome (ministerium), maar niet aan de munus - als hoofd van de Kerk (Petrus). In principe kan die scheiding niet, maar Benedictus heeft die toch gemaakt in uitzonderlijke omstandigheden, waarbij hij de modernisten een hak zette door niet aan de munus te verzaken. De verzaking aan de munus was dé canonieke voorwaarde voor een geldig aftreden, waar dus nooit aan voldaan werd. Zij (de Maffia van Sankt Gallen) dachten het pausschap nu in handen te hebben, maar God besliste anders! We leven dan ook in apocalyptische tijden, onder meer voorzegd door Onze Lieve Vrouw in La Salette: "Rome zal het geloof verliezen en de zetel worden van de Antichrist" en Onze Lieve Vrouw in Fatima, die in het 3e geheim onderscheid maakte tussen "De bisschop in het wit, die lijkt op de H. Vader, en de H. Vader." Dit gaat duidelijk over Bergoglio en Benedictus.

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer

2 Timoteüs 2:3 Neem ook uw aandeel in het lijden als een goed krijgsknecht van Christus Jezus

2 Timoteüs 2:3  Neem ook uw aandeel in het lijden als een goed krijgsknecht van Christus Jezus
-------- “Wij zijn de zonen van de Kruisvaarders en we zullen niet terugdeinzen voor de zonen van Voltaire.” -------- -------- “We are the sons of the Crusaders and we shall not recoil before the sons of Voltaire.” ------------------------- -------- “Noi siamo i figli dei Crociati e non indietreggeremo davanti ai figli di Voltaire!” ---------------------------------