woensdag 4 februari 2015

Kardinaal Paul Josef Cordes: 'Hier vergist kardinaal Kasper zich'

De Duitse kardinaal Paul Josef Cordes haalt in een nieuw boekje uit naar zijn landgenoot en collega-kardinaal Walter Kasper. Die "vergist zich" waar hij het daadwerkelijk en het geestelijk ontvangen van de communie zonder meer op een lijn zet. Cordes refereert aan het voorstel van Kasper om hertrouwd gescheiden katholieken onder bepaalde voorwaarden toch toe te laten tot de sacramenten.

In een door kath.net gepubliceerde passage uit het boekje Geestelijke communie – Bevrijd van het stof van eeuwen blikt Cordes terug op de buitengewone synode over het gezin van oktober 2014.

'Tornen'
In zijn openingstoespraak bracht kardinaal Kasper "zijn al vaak uiteengezette argumenten" voor het toch ontvangen van de communie door hertrouwd gescheidenen "weliswaar in vraagvorm" naar voren, maar er was in het algemeen "de wil in te erkennen aan de tot nu toe geldende rechtsnormen voor het ontvangen van de communie te tornen".

Bergrede
Enkele synodevaders verwezen daarop volgens Cordes naar de passage in de Bergrede waar Jezus zegt: "Maar Ik zeg jullie: ieder die zijn vrouw verstoot, behalve in geval van ontucht, brengt haar tot echtbreuk, en wie trouwt met een vrouw die is verstoten, pleegt echtbreuk."

'Vierkant van een cirkel'
Cordes erkent dat gezien het "sterk gegroeide aantal" hertrouwd gescheidenen nodig is dat er "bijzondere zorg en deelname" voor hen is. Maar Kaspers voorstel, zo schrijft hij, nodigt de Kerk uit "een vierkant van een cirkel" te maken.

'Nieuwe poging verwachten'
Verrast door het voorstel om hertrouwd gescheidenen onder bepaalde voorwaarden toch toe te laten tot de sacramenten, was hij niet, aldus Cordes. Gezien Kaspers eerdere uitingen in die richting was "kon ik (...) een nieuwe poging verwachten".

Geestelijke communie
Volgens Cordes wees hij Kasper meteen na diens toespraak op Jezus' woorden in de Bergrede. Ook herinnerde hij zijn landgenoot aan de mogelijkheid voor hertrouwd gescheidenen Christus toe ontmoeten in de geestelijke communie.

'Verschillende paren schoenen'
Kaspers "commentaar luidde kort en bondig: wie niet tot voor de sacramentele ontvangst van de communie kan worden toegelaten, is ook onwaardig voor de geestelijke communie". Maar, stelt Cordes: "Hier vergist de theoloog Kasper zich. Want kerkelijk recht, dat in ons geval de toelating tot de communie ontzegt, en anderzijds de geestelijke gesteldheid van het hart – dat zijn twee verschillende paren schoenen."

'Uitspraken van de pausen'
Volgens Cordes gaat Kasper hier niet alleen voorbij aan het kerklijk recht, dat "niet over de zielstoestand van de mens kan beslissen en daar ook geen beroep op doet", maar ook aan "verbindende uitspraken van de pausen".

Belang
Hij verwijst daarbij naar een toespraak van paus Benedictus XVI uit 2012 waarin deze het belang van de geestelijke communie voor hertrouwd gescheidenen onderstreept.

'Verdere overdenking'
Zowel de paus als het kerkelijk recht "beveelt dus met nadruk verdere overdenking van deze vorm van ontmoeting met de Heer aan – niet in de laatste plaats, omdat de slotformulering van de buitengewone bisschoppensynode de indruk wekt dat de dwalende theologie van kardinaal Kasper onder de synodegangers enkele aanhangers heeft gevonden".

Bron: Katholiek Nieuwsblad

Link:


http://www.katholieknieuwsblad.nl/nieuws/6917-kardinaal-cordes-kardinaal-kasper-vergist-zich

Geen opmerkingen:

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer