vrijdag 30 september 2016

BREAKING: Het dossier van de parochianen en de vrienden van de 'Priester-Broederschap van de Heilige Apostelen' te Brussel, waarin Jozef De Kesel wordt aangeklaagd, werd twee weken geleden te Rome neergelegd!


Op 11, 12 en 13 september 2016, zijn twee boodschappers van de vrienden van de 'Priesterbroederschap van de Heilige Apostelen', de parochianen en de vrienden van de Sint-Katelijnekerk te Brussel, naar Rome gevlogen met een uitgebreid dossier met brieven, getuigenissen en verzoekschriften aangaande de 'Priesterbroederschap van de Heilige Apostelen'.

Beide boodschappers werden uitvoerig door Beniamino Kardinaal Stella, Prefect van de Congregatie voor de Clerus, ontvangen. Zij hebben de Romeinse autoriteiten grondig geïnformeerd en gevraagd om de onrechtvaardige, onbarmhartige, on-christelijke en brute daad van Jozef De Kesel aangaande de 'Priesterbroederschap van de Heilige Apostelen', die op slinkse en achterbakse manier tijdens de grote vakantie werd doorgevoerd, terug te draaien.

Er moet een oplossing komen voor de seminaristen van de 'Priesterbroederschap van de Heilige Apostelen' die door de onbarmhartige Jozef De Kesel werden verbannen. Moslim-vluchtelingen worden door De Kesel opgenomen, maar de eigen, Katholieke mensen worden op straat gezet!


 Het dossier tégen Jozef De Kesel bevat:

  • 13.000 handtekeningen van de petitie tegen de sluiting van de Sint-Katelijnekerk te Brussel.
  • 3.400 handtekeningen van de petitie tegen de ontbinding van de 'Priesterbroederschap van de Heilige Apostelen' opgericht door Mgr. André-Joseph Léonard die de Sint-Katelijnekerk in hartje Brussel nieuw leven inblies.
  • 320 canonieke verzoekschriften aan Jozef De Kesel en die door De Kesel ONBEANTWOORD zijn gebleven, hetgeen van zijn slechte wil getuigt, met de eis de beslissing van Jozef De Kesel aangaande de 'Priesterbroederschap van de Heilige Apostelen' te schorsen en in te trekken.

De specifieke aanklacht tégen Jozef De Kesel spreekt van de ergernis en het schandaal die het onbarmhartige besluit van De Kesel onder de gelovigen heeft veroorzaakt. Het besluit van De Kesel is onwettig omdat het geen zwaarwichtige reden noemt voor het opdoeken van de 'Priesterbroederschap van de Heilige Apostelen'.


Er werden inmiddels 35 leugens geïdentificeerd die door de woordvoerders van het Aartsbisdom én Jean Kockerols in de media werden verspreid. Deze leugens van het Aartsbisdom en de weerleggingen werden aan het dossier tégen De Kesel toegevoegd en worden nu te Rome bestudeerd.

De handelswijze van Jozef De Kesel past niet binnen het pastorale beleid van de Kerk en gaat tégen elk Christelijk principe van barmhartig in en dit net in het 'Jaar van de Barmhartigheid'!

Bron: Les Amis de l'église Sainte Catherine à Bruxelles

Link:

http://www.eglisesaintecatherinebruxelles.be/2016/09/le-dossier-de-sainte-catherine-depose-a-rome-12-septembre-2016.html


Net voorbij de Sint-Anna-poort van het Vaticaan, met links de toren van de IOR-Bank
met geparkeerde Rolls-Royce. Het Bergogliaanse Vaticaan waar 'de armen' welkom zijn!

Het zeer dikke dossier dat het wanbeleid van Jozef De Kesel aanklaagt

Het uitzicht van de Derde Verdieping hetgeen bewijst, dat je ver bent gekomen!


De 'macht' van de modernistische 'aartsbisschoppen' van Mechelen-Brussel, Leo 'kardinaal' Suenens, Godfried 'kardinaal' Danneels en would-be aarsbisschop Jozef De Kesel is definitief gebroken!

Zij hebben lang genoeg met de voeten van de gelovigen gespeeld!

We gaan door tot De Kesel van de zetel van Mechelen-Brussel wordt verwijderd!

Parochianen Sint-Katelijne verzetten zich tegen ontbinding broederschap
De Parochianen van Sint-Katelijne verzetten zich tegen de ontbinding van de Broederschap van de Heilige Apostelen. Deze week verzamelden ze al 200 bezwaarbrieven en 3.000 handtekeningen van geestelijken en kerkgangers. Die moeten aartsbisschop De Kesel van gedachten doen veranderen over de ontbinding. "Maar daar is geen sprake van", klinkt het bij het bisdom. "Zij die al priester zijn in Sint-Katelijne mogen hun ambt wel gewoon houden."

Bron: BRUZZ

Link:

http://www.bruzz.be/nl/video/parochianen-sint-katelijne-verzetten-zich-tegen-ontbinding-broederschap

Teken de Petitie tégen het wanbeleid van Jozef De Kesel en voor het behoud van de Priesterbroederschap van de Heilige Apostelen:


VERZOEKSCHRIFT aan Mgr. DE KESEL, AARTSBISSCHOP VAN MECHELEN – BRUSSEL en algemeen toezichthouder van de BROEDERSCHAP VAN DE HEILIGE APOSTELEN en aan de BELGISCHE BISSCHOPPENCONFERENTIE.

De Broederschap van de Heilige Apostelen is volkomen rechtmatig opgericht in het aartsbisdom Mechelen-Brussel op 7 april 2013. Zij kan er niet op wettige wijze uit verdreven worden, tenzij op grond van zwaarwichtige redenen. 

Daarom verzoeken wij u met aandrang dat deze Broederschap, die haar pastorale taak met grote evangelische uitstraling vervult vanuit de Sint-Katharinakerk (te Brussel) die haar werd toevertrouwd, aldaar haar leven en haar zending kan verderzetten volgens de eigen spiritualiteit.


Link naar de petitie:

https://www.change.org/p/mgr-j-de-kesel-nee-aan-de-ontbinding-van-de-broederschap-van-de-heilige-apostelen-ja-aan-haar-behoud-binnen-de-belgische-kerk


Petitie tégen het wanbeleid van Jozef De Kesel in het Italiaans!


"Succede a Bruxelles: analogie con i FI?"

"Wat er in Brussel met de 'Heilige Apostelen' gebeurt, lijkt dat op de Franciscanen van de Immaculata?"

 

Mons. J. de Kesel:

"No allo scioglimento della Fraternità dei SS. Apostoli!"

"Si alla Sua permanenza in Belgio."


Supplica a Mons. J. de Kesel, Arcivescovo di Malines-Bruxelles e Servo Generale della Fraternità dei Santi Apostoli, e alla Conferenza Episcopale del Belgio.

La Fraternità dei Santi Apostoli è stata legittimamente eretta nell'arcidiocesi di Malines-Bruxelles, il 7 aprile 2013, e non può esserne legittimamente espulsa, se non per gravi motivi.


Vi chiediamo quindi con insistenza che questa Fraternità, la quale svolge, con grande irraggiamento evangelico, la cura pastorale della Chiesa di Santa Caterina (Bruxelles) affidatale, possa ivi continuare la propria vita e ministero secondo la sua propria grazia.

Il carisma e la presenza di questa comunità di sacerdoti e seminaristi nei nostri quartieri, nella nostra Chiesa e nelle sue periferie, rispondono alla necessità di sacramenti, di spiritualità, di liturgia, di accoglienza, di servizio, di fraternità e di apostolato aperto sul mondo. La sua innegabile fecondità genera vocazioni tanto attese e implorate fervorosamente.

Siamo fiduciosi che voi possiate continuare ad accogliere questa comunità apostolica nella Chiesa del Belgio, conformemente al diritto canonico ed in ascolto alla voce dei fedeli e dei firmatari di questa supplica, i quali sono preoccupati per il futuro del cristianesimo nel cuore dell'Europa e del mondo.

Vi ringraziamo di voler considerare favorevolmente la nostra richiesta.


LINK:

https://www.change.org/p/monsignor-j-de-kesel-no-allo-scioglimento-della-fraternit%C3%A0-dei-ss-apostoli-si-alla-sua-permanenza-in-belgio


dinsdag 27 september 2016

De door 'Kerknet' opgehemelde 'Verklaring van Chieti' is ketters!


De 'Verklaring van Chieti' schrijft: "De bisschop van Rome heeft tijdens het eerste millennium nooit kerkrechterlijke zeggenschap over de kerken van het oosten gehad."

Dit is ketterij!Enkele voorbeelden om dit aan te tonen:

Uit de Heilige Schrift is bekend, dat Petrus de universele zeggenschap over de Kerk vanuit Jeruzalem uitoefende. Na een tijd heeft Petrus de Zetel naar Rome verplaatst. Iedereen kan dat zelf lezen.

Paus Clemens I (stierf rond 99 n.Chr.) was de derde opvolger van Petrus als Bisschop van Rome. Bekend van hem is de 'Eerste brief van Clemens aan de Christenen van Korinthe' waarin Clemens zijn universele zeggenschap uitoefent in de lokale gemeenschap van Korinthe. Clemens schreef deze brief waarschijnlijk omstreeks 96 n.Chr. In de brief is sprake van een rebellie van een groepje jonge christenen die de ouderlingen van de Kerk in Korinthe hadden afgezet. Clemens betoogt dat de jongeren moesten worden verbannen en de ouderlingen in hun ambt moesten worden hersteld.

Paus Victor I werd rond het jaar 190 tot bisschop van Rome gekozen en had universele zeggenschap over de Kerk. Dit komt tot uiting in de uniformering van de paasviering die tijdens zijn regeerperiode werd doorgevoerd. In Klein-Azië was men nog steeds gewend de avondmaalviering of "Pasen" (afgeleid van Pascha op 14 nisan (een joodse maand) te vieren. (Deze christenen stonden daarom bekend als de quartodecimanen.) Dit werd door Victor I veroordeeld, en verplicht naar de zondag van de stervensweek van Christus verzet. Hiermee kwam er een eind aan de tolerantie ten opzichte van de datum van de paasviering die bestond sinds Pius I de viering te Rome op een zondag zette.


De 'Verklaring van Chieti' schrijft: "Het gezag van de paus als universeel gezag moet begrepen worden tegen de achtergrond van dat van de bisschoppen, zoals dat vorm krijgt in de synodaliteit en de conciliariteit."

Dit is ketterij!Het Gezag in de Kerk komt Jezus Christus zélf toe, het ene Hoofd van de Kerk.

Wat is de specifieke functie van de Paus in een ecclesiologie van koinonia en met het oog op conciliariteit en gezag? Dit alles is zeer duidelijk gedefinieerd!Uit de Heilige Schrift:

Mat 16:18  En Ik, Ik zeg u: gij zijt Petrus; en op deze steenrots zal Ik mijn Kerk bouwen, en de poorten der hel zullen haar niet overweldigen.
Mat 16:19  En u zal Ik de sleutels geven van het Rijk der Hemelen. En al wat ge op aarde zult binden, zal ook in de hemel gebonden zijn; en al wat ge op aarde zult ontbinden, zal ook in de hemel ontbonden zijn.Dit betekent, dat Petrus niet de primus inter pares is, maar wél het zichtbare, onbetwistbare opperhoofd van de Kerk is, bekleed met de universele en absolute macht.

Met andere woorden, de Paus heeft de andere bisschoppen niet nodig om zijn soevereine, absolute macht uit te oefenen en de andere bisschoppen hebben ook géén deel aan de pauselijke macht.

De bisschoppen hebben enkel gedelegeerde macht in hun eigen bisdom.


PASTOR AETERNUS
4e Zitting - Dogmatische Constitutie over de Kerk van Christus

Eerste Vaticaans Concilie

6 - Wie daarom zegt, dat de Heilige Apostel Petrus niet door Christus de Heer tot vorst over alle Apostelen en tot het zichtbare hoofd van de gehele strijdende Kerk is aangesteld, of dat hij slechts een erevoorrang en niet de voorrang van de ware en eigenlijke rechtsbevoegdheid direct en onmiddellijk van onze Heer Jezus Christus zou hebben verkregen, die zij in de ban.

9 - Wie dus beweert, dat niet op grond van de inzetting door Christus de Heer zelf, d.w.z. op grond van Goddelijk Recht, de Heilige Petrus zijn opvolgers van alle tijden in de voorrang over de gehele Kerk zou hebben verheven of dat de Bisschop van Rome niet de opvolger van Petrus zou zijn in deze voorrang, die zij in de ban.

15 - Wie dus zegt, dat de Bisschop van Rome slechts het ambt van opzicht of leiding zou hebben en niet het volledige hoogste gezag van de rechtsbevoegdheid over de gehele Kerk - en wel niet alleen in zaken van geloof en zeden, maar ook terzake van datgene, wat tot de ordening en regering van de over het ganse rond der aarde verbreide Kerk behoort -, of wie zegt, dat hij slechts een groter aandeel, niet evenwel de ganse volheid van dit hoogste gezag zou hebben, of dat dit zijn gezag niet gewoon en onmiddellijk evenzeer over de gezamenlijke en de enkele kerken als over de gezamenlijke en individuele herders en gelovigen zou gelden, die zij in de ban.HET IS OVERDUIDELIJK, DAT DE 'VERKLARING VAN CHIETI' KETTERS IS, WANT INDIEN DE 'VERKLARING VAN CHIETI' CORRECT ZOU ZIJN, DAN ZOU ER NATUURLIJK GEEN SCHISMA ZIJN!

HET IS NET OMDAT DE ORTHODOXEN HET PRIMAATSCHAP NIET AANVAARDEN, DAT ZE SCHISMATIEK ZIJN!

HET IS DAN OOK ABSOLUTE NONSENS, OM NA 1000 SCHISMA, TE BEWEREN, DAT DE PAUS ZIJN MACHT ZOU ONTLENEN AAN DE BISSCHOPPEN! DIT IS DE TOTALE KETTERIJ!

DE PAUS ONTLEENT ZIJN MACHT DIRECT AAN CHRISTUS!

De foute vrienden van Jozef De Kesel:

Interreligieuze dialoog met de Dalai Lama


"Ik ben Jozef De Kesel en ik ben een modernist!"

De Lama: "Is die boord dan niet wat ouderwets?"


De Kesel: "Ge moest mij eens in m'n soutane zien!"

maandag 26 september 2016

'Bisschop' Patrick Hoogmartens op bezoek in het dekenaat Vlijtingen-Voeren:

"Dit pastorale bezoek stond in het teken van de 50ste verjaardag van het bisdom Hasselt..." U weet wel: Heusschen, Schruers, Hoogmartens...

Waar in Vlaanderen vindt men nog ijverige waarheidsgetrouwe priesters zoals de twee dappere tachtigjarigen in de Sacramentskerk in Luik? Iedere zondag Tridentijnse, prachtig gezongen H. Missen en iedere dinsdag van 5 u. tot 7 u. uitgebreide Sacramentsaanbidding. Gregoriaans gezongen vespers - vast deel en variërend deel - biechtgelegenheid (de kranige priesters spreken ook Nederlands), Evangelie van de dag, rozenkrans zoals in Banneux, enz. enz. Men is daar zeer goed bezig.

Dan ontmoet men in eigen dorp 'bisschop' Patrick Hoogmartens wiens betoog hoofdzakelijk bestaat uit aan elkaar gerijgde 'suggesties', totaal mediagericht, zijn wereldse afspraken zijn hem meer waard dan de toch extreem 'vernieuwende' sacramentsaanbidding waar hij samen met de deken drie kwartier te laat voor aankomt, om dan ook nog een zeer 'vernieuwende' vertoning te geven bij het hanteren van de monstrans, vermoedelijk bedoeld om 'vuurplekken van vreugde' op te wekken. In de zondags-'mis' presteert hij blijkbaar een krachttoer met een ernstige poging zowaar om drie volle minuten geestelijke taal te spreken in een uiteraard totaal 'socialistische' preek van niet minder dan 22 minuten.

Na de sacramentsaanbidding moet mijn Engelbewaarder me wel geholpen hebben, want ik kon Hoogmartens zowaar volle drie minuten geheel alleen spreken en op mijn vraag over de triestige kwaliteit van de 'gebeden' wist hij niets te antwoorden en begon hij dan nog maar eens te meer op te scheppen over de Wereldjongerendagen in Polen.

Een trotse, op zichzelf gerichte mediafiguur, zonder een zweem van geestelijke beleving... Geestelijke uitstraling: nul. Kortom: een nutteloos schilderij van de intocht van Christus, euh pardon, Hoogmartens, in in het dekenaat Vlijtingen-Voeren, omkranst met alle belangrijke personages van de streek.

Maar de vraag blijft hangen: "Is hij beschaamd om waarachtig getuigenis af te leggen van zijn geloof?"

Bron: Anoniem

Wat zou Hoogmartens met het gemeentebestuur bespreken?

KERKSLUITINGEN???

zondag 25 september 2016

Mons. Mario OLIVERI, de door Bergoglio afgezette Bisschop van Albenga-Imperia, vandaag in Caravonica, LiguriëOpnieuw 'blockbuster'-artikel van 'Restkerk': MUST READ!

The Remnant Newspaper en Catholic Family News:

‘Wij beschuldigen paus Franciscus…’ [van ketterij en schisma]


"U hebt reeds een breuk [= schisma] in de Kerkelijke universele discipline veroorzaakt, waarbij enkele bisschoppen eraan vasthouden, ondanks Amoris Laetitia, terwijl anderen, inclusief diegenen in Buenos Aires, een verandering aankondigen puur gebaseerd op de autoriteit van uw schandalige “apostolische exhortatie”. Nog nooit is er zoiets gebeurd in de geschiedenis van de Kerk."

"Katholieken over heel de wereld, en niet enkel “traditionalisten” [vooral zij niet!], zijn overtuigd dat de situatie die Bellarmine hypothetisch voorzag, vandaag een realiteit is [Bergoglio = een ketter. Hij zou dan zijn ambt verliezen.]. Deze overtuiging is het motief voor dit document."

Moge God de rechter zijn van de rechtschapenheid van onze intenties.

Christopher A. Ferrara
Hoofd columnist, The Remnant

Michael J. Matt
Redacteur, The Remnant

John Vennari
Redacteur, Catholic Family News


Bron: Restkerk

Link:

https://restkerk.net/2016/09/24/the-remnant-newspaper-en-catholic-family-news-wij-beschuldigen-paus-franciscus/Onze positie is net iets anders:

Bergoglio is een atypische conciliaire 'paus', omdat er al een paus was toen hij tot 'paus' verkozen werd. De laatste keer, dat dit in de Kerk is gebeurd, is 600 jaar geleden.

Bergoglio is vanaf het allereerste moment gecontesteerd geweest en het protest wordt alleen maar groter.

Bergoglio is dus géén paus, niet omdat hij ketterijen verkoopt, maar omdat hij ongeldig tot paus werd verkozen.


Merk op, in feite beschuldigen de auteurs géén paus van ketterij, maar een gewone bisschop, om de simpele reden, dat Bergoglio géén paus is.

Met andere woorden, Bergoglio is "de in het wit geklede bisschop" die door Onze-Lieve-Vrouw van Fatima werd voorspeld.

zaterdag 24 september 2016

De nieuwe abt-primaat van de Benedictijnen, Gregory Poland celebreerde, op zaterdag 24 september 2016, voor het eerst de Mis in Montecassino:Ad Orientem Novus Ordo Mis

Wat een liturgische rommelboel! Totaal onzinnig!
Alsof de geconsacreerde hostie een voor- en een achterkant zou hebben!

Idem voor de beker!

Zeer interessant overzichtsbericht op 'Restkerk':

Paus Benedictus op de vraag of hij de laatste paus is: ‘Alles is mogelijk’


“Wie is de Paus vandaag, en hoeveel zijn er nu juist?” vroeg de Italiaanse journalist Antonio Socci, die bekend staat door zijn geaccentueerde kritiek op paus Franciscus, zaterdag in zijn publicatie voor de krant Libero. Er heerst algemene verwarring in de Kerk en het nieuw interviewboek van Benedictus XVI “De Laatste Gesprekken”, voegt er nog wat mist aan toe in plaats van ze weg te nemen. Socci heeft in 2014/2015 de geldigheid van de verkiezing van paus Franciscus in vraag gesteld, maar nog niet zo lang geleden distantieerde hij zich van deze hypothese, hoewel hij het niet volledig heeft opgegeven zo blijkt. De nog steeds verrassende aftreding van Benedictus XVI stoort hem en andere katholieken nog steeds. Het is een innerlijke rusteloosheid die voortdurend wordt gevoed door het pontificaat van Franciscus.

In het nieuw artikel stelt Socci opnieuw de geldigheid van het officiële aftreden van Benedictus in vraag, en ook de nog meer verrassende stap, om een voordien onbekende figuur in te voeren, namelijk een “emeritus paus”. Is Benedictus nog steeds Paus? Hoe kunnen er twee pausen zijn? Deze vragen rijzen niet enkel bij Socci, want ook leidende canonisten hebben gewaarschuwd voor de introductie van deze figuur. Zo’n vragen werden gesteld door Kardinaal Walter Brandmüller, een nauwe vertrouweling van Benedictus XVI, en die het “op pensioen gaan” niet goedkeurt. Daarom waarschuwde de kardinaal afgelopen juli voor de institutionalisering van een “papa emeritus”, mede omdat er groepen zijn in de Kerk die Benedictus nog steeds zien als de legitieme paus, en dit is een gevaarlijke explosieve kracht met het risico van schisma die in de lucht hangt.

Vandaar dat Socci al van in 2013 zijn bezorgdheid over het ongewone aftreden en het daaropvolgende conclaaf in diverse artikels duidelijk maakte. Ondertussen onderzocht de canonist Stefano Violi de verklaring of “Declaratio” waarmee Benedictus zijn aftreden aankondigde, en hij kwam tot de conclusie: “Benedictus ging akkoord om het ministerium (de bediening) te verlaten: niet het pausschap onder de bepalingen van Bonifatius VIII, noch de munus (het ambt zelf) volgens Canon 332 §2, maar het ministerium, of zoals verklaard in zijn laatste audiëntie: de actieve uitoefening van het ministerie.

Zijn persoonlijke secretaris, Aartsbisschop Georg Gänswein, kondigde afgelopen mei in zijn toespraak in de Gregoriana aan wat Benedictus XVI nu verder zet in zijn interviewboek. Gänswein ging zelfs nog verder in detail. Gänsweins toespraak, die door de meeste media werd gecensureerd, sloeg volgens Socci “bij de Romeinse Curie in gelijk een atoombom.”

Een duplicatie van het ambt is niet toegestaan!

Bron: Restkerk

Link:


https://restkerk.net/2016/09/23/paus-benedictus-op-de-vraag-of-hij-de-laatste-paus-is-alles-is-mogelijk/

Santuário do Bom Jesus do Monte - Braga - Portugal


woensdag 21 september 2016

België - De stilte van de 'bisschoppen' produceert monsters:

Moord op minderjarigen door middel van 'euthanasie'


Het eerste geval in België van een moord op een kind door middel van 'euthanasie' doet de vraag rijzen hoe een land met een sterke Katholieke traditie in deze afgrond is terechtgekomen... Het proces van de-christianisering werd door de 'bisschoppen' zélf geïntroduceerd door zich uitsluitend bezig te houden met de Kerk te besmetten met de aardsheid van de wereld.

De ineenstorting van de Kerk in België viel samen met de periode na het Tweede Vaticaans Concilie. Dit is zeker géén toeval. Hier, meer dan elders, zijn de bittere 'vruchten' van het Tweede Vaticaans Concilie, tot volle rijpheid gekomen. Het Concilie gaf het startsein voor een roekeloze rush om de wereld na te jagen. De mentaliteit om de wereld in de Katholieke Kerk binnen te brengen, werd vooral geïntroduceerd door Leo 'kardinaal' Suenens en zijn opvolger Godfried 'kardinaal' Danneels. Zij waren de onbetwiste hoofdrolspelers in de zelfvernietiging van de Kerk in België.

In een (tevergeefse) poging om het tij nog te doen keren, stelde Paus Benedictus XVI Monseigneur André-Joseph Léonard tot opvolger van Danneels aan. Maar, kort na zijn 75ste verjaardag, bijna een jaar geleden, werd Mgr. Léonard onmiddellijk vervangen door een voormalig assistent van Danneels, namelijk Jozef De Kesel, zodanig dat de destructieve, progressivistische molen weer op volle capaciteit kon draaien.

De sloop van de Katholieke Kerk in België en de voortdurende transformatie naar een protestantse sekte, besmet de Kerk in België steeds verder met de aardsheid van de wereld. De satanische geest van de wereld in de Kerk met daaruit voortvloeiend anticonceptie, abortus, pedofilie, homo-huwelijk, euthanasie (= zelfmoord), kindermoord (wegens niet wilsbekwaam) en het in vraag stellen van het priesterschap zélf, heeft tot gevolg dat de 'bisschoppen' geen enkele aandacht hebben voor het Volk van God, dat op de vlucht is en deels ondergedoken zit!

Méér nog, de vervolging van de Katholieken in België wordt georganiseerd door de 'bisschoppen' zélf, die herleid zijn tot tandeloze staatsambtenaren in dienst van de vrijmetselarij! Het hoeft ons dan ook niet te verwonderen, dat de fundamenten gelegd zijn voor nog meer rampen in de Kerk in België.

Zo wordt o.a. de priesterbroederschap van de Heilige Apostelen en het seminarie, dat door Monseigneur Léonard werd opgericht, ontbonden, en dat met het zielige excuus, dat er tevéél seminaristen zijn.

De resultaten zijn voor iedereen duidelijk: de stoptrein van de-christianisering in België gaat, onafgezien van een paar tussenstations, gewoon door. Dit alles gaat hand in hand met een steeds groter wordende economische, sociale en etnografische crisis. Maar ook met de opkomst van een perverse bio-ethiek die vijandig staat tegenover het leven en de mens zélf. Dit is een satanische aanval op het leven, de mens, de Schepping en God zélf.

Als vandaag in België minderjarigen worden vermoord in naam van de 'barmhartigheid', dan is dat ook in niet geringe mate de schuld van de Belgische 'bisschoppen'.

Het stilzwijgen van het Belgische episcopaat is oorverdovend!


De 'bisschoppen' hebben bloed aan de handen! 

Met 'dank' aan:

Leo 'kardinaal' Suenens

Godfried 'kardinaal' Danneels

En would-be aartsbisschop Jozef De Kesel!


maandag 19 september 2016

dinsdag 6 september 2016

S.E. Mons. Mario OLIVERI, de té Katholieke en de onwettig door Bergoglio afgezette Bisschop van Albenga-Imperia (provincie Savona), zal aanstaande zondag, 11 september om 10.30 u. het Heilig Vormsel toedienen in het 'Santuario del Santo Nome di Maria' te Pornassio, in de hoedanigheid van 'Vescovo emerito di Albenga-Imperia'. Met de groeten aan Bergoglio!


Zo wordt een écht H. Vormsel toegediend

Mons. Mario OLIVERI celebreert de Heilige Mis (Novus Ordo)
volgens de 'voorschriften' van het Tweede Vaticaans Concilie

Mons. Mario OLIVERI op bezoek bij
de Franciscanen van de Immaculata

Raymond Kardinaal Burke op bezoek bij Mons. Mario OLIVERI.
Maar, ook dat mag niet van de Bergogliaanse Vrijmetselaarskerk!

Mons. Mario OLIVERI nog steeds alive and kicking!

zondag 4 september 2016

De 'massa' op het Sint-Pietersplein op 15 augustus 2016


Volgens Rome Reports:En volgens de officiële live-feed:
Link Rome Reports:
Link live-feed:
Wat kan Bergoglio nu doen om de bezoekersaantallen te laten stijgen?

zaterdag 3 september 2016

NOOIT GEZIEN! Bergoglio 'viert' de vespers naar aanleiding van de door hem ingestelde 'Wereldgebedsdag voor de Zorg van de Schepping' in een LEGE Sint-Pietersbasiliek (1 september 2016)


EXIT BERGOGLIO

De 'preek' werd gehouden door P. Raniero Cantalamessa, O.F.M. Cap.,
de ketterse 'predikant' van het Pauselijke Huis.Cantalamessa, die zoals bekend, een ketter is, zei het volgende:

Quanto ha dovuto attendere l’universo, quale lunga rincorsa ha dovuto prendere, per giungere a questo punto! Miliardi di anni, durante i quali la materia, attraverso la sua opacità, avanzava verso la luce della coscienza, come la linfa che dal sottosuolo sale faticosamente verso la cima dell’albero per espandersi in foglie, fiori e frutti. Questa coscienza fu finalmente raggiunta quando comparve nell’universo quello che Teilhard de Chardin chiama «il fenomeno umano».

Hoelang heeft het universum moeten wachten, welke lange aanloop heeft het moeten nemen, om te komen tot dit punt! Miljarden jaren, gedurende dewelke de materie, doorheen haar donkerte, avanceerde naar het licht van het bewustzijn, zoals het sap dat moeizaam uit de ondergrond opstijgt naar de top van de boom om zich daar uit te breiden naar de bladeren, de bloemen en de vruchten. Dit bewustzijn werd uiteindelijk bereikt toen in het universum verscheen, hetgeen Teilhard de Chardin noemt "het menselijke fenomeen".

Bron: L'Osservatore Romano n. 200 del 2 settembre 2016

Link:

http://w2.vatican.va/content/francesco/it/homilies/2016/documents/papa-francesco_20160901_giornata-preghiera-cura-creato.html


Merk op:

1. Het Teilhardisme is door de Kerk veroordeeld.

2. Cantalamessa ontkent hier de Goddelijke Schepping.

Hetgeen kan tellen op de 'Wereldgebedsdag voor de Zorg van de Schepping'!!!vrijdag 2 september 2016

Het Argentijnse dagblad 'Clarin' schrijft:

"De theorie van de 'twee pausen' verontrust Bergoglio"

"La teoría de "los dos Papas" inquieta a Bergoglio"Vaticano

El secretario general de Benedicto XVI lanzó la idea. Dijo que Ratzinger no abandonó "para nada" la misión de Pedro.


Bron: Clarin

Link:

http://www.clarin.com/mundo/teoria-Papas-inquieta-Bergoglio_0_1635436552.htmlNu ook in de Spaanse en de Duitse media:

Papst Franziskus über Zwei-Päpste-Theorie „beunruhigt“ und „besorgt“?


(Rom) Die argentinische Tageszeitung Clarín befaßte sich in ihrer Sonntagsausgabe in einem ausführlichen Artikel mit der von Kurienerzbischof Georg Gänswein am 20. Mai an der Päpstlichen Universität Gregoriana vorgebrachten These von einem „erweiterten“ Papstamt. „Die ‚Theorie der zwei Päpste‘ löst Debatte aus und besorgt Bergoglio“, lautet der Titel des Clarín-Artikels aus der Feder von Julio Algañaraz.

Bemerkenswert ist vor allem der Titel, besser gesagt, sind die Titel der Online- und Druckausgabe, die sich unterscheiden. Die Veröffentlichung im Internet erfolgte bereits am Vorabend, genau drei Monate nach der Gänswein-Rede, mit dem  Titel: „Die Theorie ‚der zwei Päpste‘ beunruhigt Bergoglio“.


Bron: Katholisches.info

Deze link werd intussen verwijderd:

http://www.katholisches.info/2016/08/22/papst-franziskus-ueber-zwei-paepste-theorie-beunruhigt-und-besorgt/Het bewuste artikel werd echter opnieuw gepubliceerd door een 'voorzienige' lezer:

Link:

http://jochen-roemer.de/Gottes%20Warnung/Hintergrund/Archiv/Beitraege/Ist%20Papst%20Franziskus%20%c3%bcber%20Zwei-P%c3%a4pste-Theorie%20%e2%80%9ebeunruhigt%e2%80%9c%20und%20%e2%80%9ebesorgt%e2%80%9c.pdfConclusie:

Paus Benedictus XVI is de paus.

Bergoglio is een anti-paus.

Alle woorden en daden van Bergoglio hebben géén enkel belang en zijn ongeldig!

Jozef De Kesel is dan ook géén 'aartsbisschop' van Mechelen-Brussel, dat is nog steeds Mgr. André-Joseph Léonard!

donderdag 1 september 2016

De zogenaamde 'abdicatie' van Paus Benedictus XVI loopt uit op een klucht!
Giuseppe Sciacca, de Secretaris-Generaal van de Hoogste Rechtbank van de Apostolische Signatuur (= de Raad van State van de Kerk), Auditeur-generaal van de Apostolische Kamer en een gerenommeerd canonist zegt: "Een gedeeld pausschap kan niet bestaan."


Sciacca: “Non può esistere un papato condiviso”


Le domande aperte dopo la rinuncia di Benedetto XVI: il segretario della Segnatura apostolica, noto canonista spiega che la distinzione tra «munus» e «ministerium» non regge nel caso del Pontefice

De «munus» (= het ambt) en het «ministerium» (= de uitoefening/de bediening van het ambt) kunnen niet door twee personen gedeeld worden.


Dit is contra de 'Gänswein-hypothese', die in feite de 'Benedictus-hypothese' is!!!

Sciacca: "Vorrei cominciare col dire che la distinzione tra munus e ministerium è impossibile nel caso del Papa".

"Ik wil graag beginnen met te zeggen, dat het onderscheid tussen munus en ministerium
in het geval van de paus onmogelijk is."


CODEX IURIS CANONICI
Codex van het Canonieke recht

331 De Bisschop van de Kerk van Rome, in wie het door de Heer alleen aan Petrus, de eerste van de Apostelen, verleende en aan diens opvolgers over te dragen ambt voortbestaat, is het hoofd van het Bisschoppencollege, Plaatsbekleder van Christus en Herder van de gehele Kerk hier op aarde; daarom bezit hij krachtens zijn ambt de hoogste, volledige, onmiddellijke en universele gewone macht in de Kerk, die hij altijd vrij kan uitoefenen.


Met andere woorden, de munus en het ministerium zijn verenigd in één persoon: dé Paus. 

Twee pausen tegelijkertijd is dan ook onmogelijk, aangezien er maar één het hoofd kan zijn!

Bron: Vatican Insider

Link:

http://www.lastampa.it/2016/08/16/vaticaninsider/ita/inchieste-e-interviste/sciacca-non-pu-esistere-un-papato-condiviso-kKGyLX287uo1i5GZKpCZhP/pagina.htmlDouble Friendly Fire Against the “Pope Emeritus”


First Cardinal Brandmüller, then Bishop Sciacca. The one an illustrious historian, the other a luminary of canon law. Both of the circle closest to Ratzinger. But both absolutely opposed to his continuing to have himself called pope.

Bron: Chiesa.espressonline.it

Link:

http://chiesa.espresso.repubblica.it/articolo/1351363?eng=y&refresh_ceNeue Breitseite gegen „emeritierten Papst“ – Kirchenrechtler Sciacca: „Juristisch und theologisch unhaltbar“


(Rom) Der selbstgewählte und von Papst Franziskus akzeptierte Status eines „emeritierten Papstes“ ist in „doppeltes Freundfeuer“ geraten, so der Vatikanist Sandro Magister. Benedikt XVI. wählte bei seinem unerwarteten Amtsverzicht einen bisher in der Kirchengeschichte nie dagewesenen „Mittelweg“, den Kritiker als „unhaltbare Halbherzigkeit“ bezeichnen. Er verzichtete auf das Petrusamt, für das er auf Lebenszeit erwählt worden war, behielt aber Kleidung, Namen und Anrede bei. Eine Vorgangsweise, die gerade unter jenen Personen, die ihm besonders nahestehen, zunehmend auf Kritik stößt. Es gab in der zweitausendjährigen Kirchengeschichte mehrere Päpste die zurückgetreten sind. Nur einer, Coelestin V. (1294), tat es vor Benedikt XVI. freiwillig. Keiner der zurückgetretenen Päpste behielt jedoch in irgendeiner Form den Status eines Papstes bei. In der Regel wurden sie wieder Kardinäle wie zum Zeitpunkt vor ihrer Wahl oder wurden, falls sie diesen Rang zuvor noch nicht hatten, zu Kardinälen ernannt. Sie wurden nach ihrem Tod auch nicht als Päpste begraben, sondern als Kardinäle. Dem deutschen Papst weniger freundlich gesinnte Kirchenvertreter applaudierten 2013 lautstark dem Amtsverzicht. In Rom waren aber schon damals Stimmen zu hören, die besagten, Benedikt XVI. wolle zwar nicht mehr Papst sein, aber als Papst begraben werden. Die Frage loderte unter der Asche weiter. Als am 20. Mai Benedikts langjähriger Sekretär, Kurienerzbischof Georg Gänswein, in einer Rede an der Gregoriana von einem „erweiterten Papsttum“ mit „zwei Päpsten“, einem „amtierenden und einem kontemplativen“ Papst, brach die Diskussion über den Status von Benedikt XVI. mit neuer Wucht auf. Von einem „Fabulieren“ sprachen Kritiker, die als Benedikt-Freunde bekannt sind, und meinten damit die Gänswein-Aussagen. Die neue Diskussion offenbarte, wie sehr die Wunde des Amtsverzichts von Benedikt XVI. auch dreieinhalb Jahre danach noch schmerzt. Vor allem aber werden die Vorbehalte gegen den Status eines „emeritierten Papstes“ immer deutlicher formuliert. Den ersten Schritt setzte der Kirchenhistoriker Kardinal Walter Brandmüller, ein ausgewiesener Freund und enger Weggefährte Benedikts XVI., den dieser in den Kardinalsrang erhoben hatte (siehe dazu Kardinal Brandmüller: Figur eines „emeritierten“ Papstes birgt „große Gefahren“ für Einheit der Kirche). Nun folgte ein anderen Vertrauter des deutschen Papstes, der italienische Kurienbischof und Kirchenrechtler Giuseppe Sciacca. Der Jurist Sciacca ist seit 16. Juli Sekretär der Apostolischen Signatur, und damit deren stellvertretender Leiter. Er ist zudem Consultor der Glaubenskongregation. Am 8. September wird Peter Seewalds Gesprächsbuch mit Benedikt XVI. in den Buchhandel kommen. Ab heute ist die italienische Monumentalbiographie von Elio Guerriero über den deutschen Papst erhältlich (siehe „Diener Gottes und der Menschheit“ – die neue Biographie über Benedikt XVI.). Das darin abgedruckte Interview, das La Repubblica und der Osservatore Romano vor wenigen Tagen bereits im Vorabdruck veröffentlichten, konzentriert sich weitgehend auf den Amtsverzicht. Benedikt XVI. wird Raum gegeben, noch einmal seinen Schritt zu erklären. Erneut nannte dieser ausschließlich das Schwinden seiner Kräfte als einzigen Grund. Damit widersprach er seinem Nachfolger Franziskus, der in einem am 3. Juli von der argentinischen Tageszeitung La Nacion veröffentlichten Interview betont hatte: „Sein Rücktritt hatte mit nichts Persönlichem zu tun. Es war eine Regierungshandlung, seine letzte Regierungshandlung“ (siehe Spektatuläres Interview von Papst Franziskus: War Benedikt XVI. „das Problem“ der Kirche?). Beide Päpste, so Magister, sind sich aber darin einig, die in der Kirchengeschichte beispiellose neue Figur eines „emeritierten Papstes“ einführen zu wollen, für die es „weder historische noch theologische noch juridische“ Vorbilder gibt. Im Vorwort für Guerrieros Benedikt-Biographie schreibt Papst Franziskus: „Für die Kirche ist die Präsenz eines emeritierten Papstes neben dem amtierenden eine Neuheit. [...] Sie bringt auf besonders evidente Weise die Kontinuität des Petrusamts zum Ausdruck, ohne Unterbrechung, wie die Glieder derselben Kette die durch die Liebe zusammengeschweißt sind.“ Wie bereits erwähnt, ging Kurienerzbischof Gänswein noch viel weiter im „Fabulieren“ einer Kirche mit „zwei Päpsten“. „Man weiß aber nicht, bis zu welchem Punkt Ratzinger die öffentlich vertretenen, gewagten Thesen seines Sekretärs teilt“, so Magister. „Immer deutlicher wird hingegen, daß einige der kompetentesten und bedeutendsten Persönlichkeiten aus dem Kreis jener, die dem ehemaligen Papst am nächsten stehen, diese Thesen strikt ablehnen.“ Kardinal Brandmüller sprach sich im Juli „mit harten Worten“ nicht nur gegen die Figur eines „emeritierten Papstes“ aus, sondern auch gegen die seit 2013 offiziell in der Kirche behauptete These von der großen und positiven Bedeutung des Rücktritts. Eine Position, die in der katholischen Kirche weltweit zahlreiche Anhänger hat, von denen der Rücktritt im Zusammenhang mit der darauf folgenden Wahl von Papst Franziskus als „Katastrophe“ gesehen wird. Nun meldete sich in einem Interview mit dem Hofavatikanisten Andrea Tornielli auch Kurienbischof Giusepe Sciacca zu Wort. Der renommierte Kirchenrechtler zerlegte regelrecht, in dem am 25. August von Vatican Insider veröffentlichten Interview, die Figur eines „emeritierten Papstes“ und erbrachte den Nachweis, daß der Status eines „papa emeritus“ für einen Papst, der abgedankt hat, sowohl juristisch als auch theologisch unhaltbar ist. Schiacca wörtlich: „Es kann kein gemeinsames Papsttum gegeben“. Schiacca und Joseph Ratzinger sind seit vielen Jahren engbefreundet. Eine freundschaftliche Beziehung, die auch nach der Abdankung aufrecht blieb. Sciacca zerpflückte nun vor allem die von Gänswein vertretene These, Benedikt XVI. habe nur auf einen Teil seines Papsttums verzichtet, nämlich den „aktiven“ Teil, während der weiterhin den „passiven“, „kontemplativen“ Teil des Papsttums ausübe. Es gebe nur einen Papst, so Sciacca, weshalb auch sonst niemand, die Betonung liege auf niemand, irgendeinen Anteil am Papsttum habe. Es gebe nur ein entweder oder, das habe Benedikt XVI. auch gewußt, als er seinen Schritt setzte. Der Jurist „läßt vom ‚emeritierten Papst‘ nichts übrig“, so Magister. Auch Sciaccas Kritik beschränkt sich aber, wie zuvor schon jene von Kardinal Brandmüller, nicht auf die Figur eines „emeritierten Papstes“. Auch Sciacca äußert Bedenken zum Amtsverzicht selbst.

"Es kann weder ein gemeinsames noch ein geteiltes Papsttum geben"

"Een gemeenschappelijk of een gedeeld pausschap kan niet bestaan"

Bron: Katholisches.info

Link:

http://www.katholisches.info/2016/08/30/neue-breitseite-gegen-emeritierten-papst-kirchenrechtler-sciacca-juristisch-und-theologisch-unhaltbar/Conclusie:


Het is duidelijk, dat men in Rome ten einde raad is.

Er kwam steeds meer bewijs, dat de zogenaamde 'abdicatie' van Paus Benedictus ongeldig was. Om dit te maskeren, is men met de hypothese van een 'verruimd' pausschap gekomen. Een mooie 'nieuwigheid', maar een theologische onmogelijkheid!

Twee personen zouden tegelijkertijd het pausambt bekleden. De ene passief en de andere actief. Tegen deze absurde stelling komt nu reactie van de hoogste prelaten binnen de Kerk.

Wat Kardinaal Brandmüller en Giuseppe Sciacca nog niet zeggen, is dat een dergelijke hypothese ketterij is.

De 'abdicatie' van Paus Benedictus XVI is ongeldig!

Er was in 2013 géén Sede Vacante!

Het Conclaaf van 2013 is ongeldig!

Bijgevolg is Bergoglio een usurpator en een anti-paus!

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer