maandag 30 september 2013

'Magnum Incendium Romae' of hoe Rome brandt en de bisschoppen, zoals keizers zonder kleren, lustig op hun modernistische harpje blijven tokkelen...

Luc Van Looy; de blasfemische schandaal-bisschop van Gent en de 'conservator' van het kathedrale 'museum'! Mijnheer de bisschop, u spot met God! De 'bezoekers' zijn welkom, maar de gelovigen jaagt u de woestijn in! Ontslag nu!
Over de zorgeloze en onbezonnen hoogmoed van de zogenaamde 'bisschop' van Gent: Luc Van Looy - Uit de profeet Amos 6,1a.4-7

Dit zegt de almachtige HEER:


“Wee, de zorgelozen in Sion,
de zelfverzekerden op Samaria’s berg.
Zij liggen op ivoren bedden
en strekken zich uit op hun rustbanken;
zij eten de lammeren van de kudde op
en de kalveren uit de stal.
Zij verzinnen maar liederen
bij het getokkel van de harp,
en denken dat hun speeltuig dat van David evenaart;
zij drinken wijn uit brede schalen
en zalven zich met de kostelijke olie,
maar om Jozef’s ondergang bekreunen zij zich niet.
Daarom gaan zij als eersten de ballingschap in,
en is het gedaan met de feesten

van hen die daar lui liggen uitgestrekt.”

Onze bisschoppen hebben 'de geest van de wereld' omarmd. Maar, 'de geest van de wereld', die diabolisch is, is onze vijand! Daarom vertrouwen de Katholieken hun zwakke bisschoppen niet meer!


zaterdag 28 september 2013

Over de CD&V-kliek die de dienst uitmaakt bij 'Kerk en leven' of zoals ze het bij 'Kerk en leven' zelf zeggen: "Communicatie in dienst van de wereld"

Na de voorstelling van zijn Septemberverklaring vond minister-president Kris Peeters (CD&V) de tijd om de nieuwe digitale lijn van 'Kerk en leven' in te huldigen. Het Parochieblad of 'Kerk en leven', het partijblad van de CD&V? In haar zoektocht naar het Vlaamse buikgevoel was het de voorbije jaren voor de CD&V-strategen kwestie om zich van de onpopulaire, 'verbrande' Vlaamse kerk te distantiëren. Dat aartsbisschop Léonard daarin de rol werd toebedeeld van pispaal en zondebok, is zeer waarschijnlijk. Achteraf bekeken is het allemaal wat teveel om toevallig te zijn: de georchestreerde hetze tegen Léonard, en het feit dat Mettepenningen officieel voor de CD&V ging rijden, wettigen het vermoeden dat deze progressieve theoloog al vroeger door de CD&V was gepolst om een opfrisbeurt te organiseren. Er moest vooral een tussenschot opgetrokken worden tussen een leeglopende kerk die van het ene schandaal in het andere verzeilt, en de Vlaamse christendemocratie die van haar electorale uppercut nog altijd aan het bekomen is.
Kanunnik Jean-Pierre De Rudder, voorzitter van NV Halewijn en dus de grote baas van het Parochieblad en bijgevolg dus verantwoordelijk voor de ketterijen die in het blad verschijnen! Het hoeft natuurlijk niet te verbazen dat De Rudder iemand is uit het Sint-Salvatorskapittel in Brugge. De Brugse connectie!
Toon Osaer, directeur van NV Halewijn, stelde niet zonder trots dat NV Halewijn met dit digitale project gewapend is om ook in de 21ste eeuw haar missie van "communicatie in dienst van de wereld" waar te maken. "Communicatie in dienst van de wereld" is het adagio van de Vlaamse bastaard-kerk. Wie zit er trouwens op de eerste rij? Godfried 'Kardinaal' Danneels, kerk-verwoester en vriend van Roger Vangheluwe. Natuurlijk mag ook Johan Bonny, poulain van Vangheluwe, niet ontbreken. Verder nog aanwezig, Luc Van Looy, vrijmetselaar, en Deken Dirk De Gendt van Leuven, poulain van Danneels. Merkwaardig toch dat bij de inhuldiging van de nieuwe persen van de 'spreekbuis van de Vlaamse bisschoppen' Mgr. Léonard afwezig is. Nog absurder is de aanwezigheid van onze Kardinaal. Wat doet die Danneels daar? Heeft hij nog steeds de touwtjes in handen??? Danneels met zijn 'homo-huwelijk', een levend fossiel uit de jaren '60 en de macabere schaduw van Leo Suenens; kardinaal en vrijmetselaar. O ja, Toon Osaer was indertijd nog woordvoerder van Danneels. Ziedaar het anti-katholieke en incestueuze clubje achter 'Kerk en leven'.

vrijdag 27 september 2013

De Redactie: "Slechts vijf nieuwe priesterkandidaten in Vlaanderen"

In Vlaanderen starten dit jaar slechts vijf nieuwe kandidaten met de priesteropleiding. Het bisdom Brugge en het aartsbisdom Mechelen-Brussel hebben elk twee kandidaten, het bisdom Antwerpen één, de bisdommen Gent en Hasselt geen. Alles samen zijn momenteel 21 Vlaamse seminaristen in opleiding.

Inmiddels is het een topprioriteit voor aartsbisschop André-Joseph Léonard om nieuwe priesterkandidaten in het buitenland te werven die na hun wijding in het aartsbisdom werkzaam zullen zijn. De meeste Vlaamse bisdommen zien de inschakeling van buitenlandse priesters evenwel niet zitten.

Bron: De Redactie/Belga


Enkele bedenkingen:

"De meeste Vlaamse bisdommen zien de inschakeling van buitenlandse priesters evenwel niet zitten."

Dit is de doctrine van de pedofiele en homoseksuele ex-bisschop van Brugge; Roger Vangheluwe. De 'Vangheluwe-doctrine' wordt nu blijkbaar ook door de andere Vlaamse bisschoppen gevolgd.

Zouden de hoge heren misschien dan in al hun goedheid eens uit hun ivoren torens kunnen komen, om ons mede te delen wat ze dan wél van plan zijn?

Wat is dan plan B?

"Aan de vruchten kent men de boom":

Zou er dan misschien toch iets mis zijn met het Katholiek onderwijs in Vlaanderen?
Zou er dan misschien toch iets mis zijn met de godsdienstlessen?
Zou er dan misschien toch iets mis zijn met de vormselcatechese?
Etc.

Als de bisschoppen van de gelovigen protestanten willen maken, dan hebben de gelovigen ook géén priesters meer nodig!

De potentiële 'priesterkandidaten' begrijpen dat natuurlijk ook.

Geroepen door God, maar 'liefdevol' door de bisschoppen geweigerd, wegens 'overbodig'!


Uit de Heilige Schrift:

Mat 12:33  Of wel: gij noemt de boom goed, maar dan ook goed zijn vrucht; of wel: gij noemt de boom slecht, maar dan ook slecht zijn vrucht; want de boom wordt aan de vruchten gekend.
Mat 12:34  Adderenbroed, hoe zoudt gij iets goeds kunnen zeggen, terwijl gij slecht zijt? Want de mond spreekt waar het hart van overvloeit.
Mat 12:35  De goede mens brengt goed voort uit de goede schat, de kwade mens kwaad uit de kwade schat.
Mat 12:36  En Ik zeg u: Van ieder ijdel woord, dat de mensen hebben gesproken, zullen ze rekenschap geven op de oordeelsdag.
Mat 12:37  Op grond van uw woorden zult ge gerechtvaardigd worden, en op grond van uw woorden worden veroordeeld.

Gazet van Antwerpen - 02/02/2010 - "Brugse bisschop Roger Vangheluwe wil geen buitenlanders als priester" = de "Vangheluwe-doctrine"

Roger Vangheluwe, bisschop van Brugge, wil niet weten van Poolse of Afrikaanse priesters. Er is nochtans een tekort aan priesters in zijn bisdom.

"Buitenlanders zijn geen optie om het tekort aan priesters op te vangen in West-Vlaanderen. Ik weet dat het elders gedaan wordt, maar ik vind het geen goede zaak om Afrikanen of Polen hier als priester aan de slag te laten gaan", aldus Vangheluwe (73).

"Ik krijg vaak de vraag van Polen om hier als priester te komen werken", zegt Vangheluwe over het tekort. "Ook uit Afrika zijn er geregeld mensen die me contacteren. Maar ik wimpel dat af. Die Afrikaanse priesters kunnen in hun thuisland veel nuttiger werk leveren dan bij ons."

"En wat is de motivatie van die mensen? Onze kerk redden of naar België komen omdat we het hier beter hebben dan daar? Ondertussen is het aantal aanvragen al flink verminderd, omdat ze weten dat ik toch neen zeg."

Hans Geybels, [de woordvoerder van Godfried 'Kardinaal' Danneels], geeft Vangheluwe gelijk. ‘Wij zeggen ook: liever niet', zegt Geybels. ‘Een priester uit Afrika weghalen om hem hier aan de slag te laten gaan, berokkent meer schade dan dat je er goed mee doet. Vaak zijn de priesters de enige opgeleiden van hun dorp of stad. Moet je die daar dan laten vertrekken? Bij de Polen speelt vooral het cultuurverschil. Polen is een zéér katholiek land. Als die dan in een geseculariseerd land als België aan de slag gaan, zijn ze vaak binnen de kortste keren ontgoocheld. Het cultuurverschil is gewoon te groot.'

Volgens Vangheluwe biedt een Pool of Afrikaan geen meerwaarde als priester voor Vlaamse gelovigen. ‘Onze misvieringen verlopen volgens onze eigen cultuur en in onze eigen taal, daar kun je moeilijk onderuit. Je kunt in een kerk in een West-Vlaams dorpje niet beginnen zingen en dansen zoals dat in Afrika gebeurt.'

Vangheluwe: "Onze misvieringen verlopen volgens onze eigen cultuur."

Heel erg Katholiek!

De reden waarom buitenlanders in West-Vlaanderen niet welkom waren, was dat men bevreesd was, dat de omerta van het pedofiele en homofiele netwerk 'binnen' de Kerk doorbroken zou worden.

Bronnen:

http://www.gva.be/nieuws/binnenland/aid899346/brugse-bisschop-wil-geen-buitenlanders-als-priester.aspx

http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=SV2LN276


Over de zelfveroorzaakte 'crisis' in de Kerk...


dinsdag 24 september 2013

Over de 'klimaats-opwarming' - Wetenschappers liegen en bedriegen op grote schaal om bijvoorbeeld het 'Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)' niet bij naam te noemen...

Wetenschappers van het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) stellen deze week hun nieuwste rapport voor in Stockholm. Door zelf te focussen op het feit dat de gemiddelde wereldtemperatuur sinds 1998 niet meer zo snel stijgt, proberen ze critici monddood te maken.

Bron: De Redactie

Link:

http://www.deredactie.be/cm/vrtnieuws/wetenschap/130923_klimaatverandering


Kortom, er is helemaal geen sprake van een 'klimaats-opwarming', zeker niet als de ijskap op de Noordpool in één jaar tijd met 60% groeit! Het is gewoon het weer dat veranderlijk is.

Link:

http://kavlaanderen.blogspot.be/2013/09/leerkrachten-de-leerlingen-hebben.html

maandag 23 september 2013

Paus Gregorius XVI - de Encycliek 'Mirari Vos': over de modernistische samenzwering tégen het priestercelibaat

Mirari Vos is een pauselijke encycliek van 15 augustus 1832, waarin Paus Gregorius XVI uiteenlopende moderne ontwikkelingen veroordeelde. De encycliek is een van meerdere pauselijke documenten uit de 19e eeuw, die zich alle richten tegen de inperking van de kerkelijke macht en de toenemende macht van seculier ideeëngoed. De ondertitel luidde 'Over het liberalisme en religieuze onverschilligheid'. Mirari Vos werd gepubliceerd als antwoord op de ontwikkelingen in met name Frankrijk. Het was grotendeels een rechtstreeks antwoord op de ideeën van Lamennais, zoals die tussen 1830 en 1832 in het tijdschrift L'Avenir gepubliceerd waren.

De religieuze onverschilligheid (indifferentisme, relativisme, oecumene) wordt in Mirari Vos gehekeld en pervers genoemd. Volgens de encycliek is de opvatting dat iedereen verlost kan worden, ongeacht welke godsdienst men aanhangt mits men maar in overeenstemming met de moraal leeft, een dwaling. De encycliek veroordeelt ook de "absurde en onjuiste veronderstelling dat vrijheid van geweten overal voor iedereen gehandhaafd moet zijn". Mateloze vrijheid van mening, van meningsuiting en net zo mateloze vernieuwingsdrang brengt volgens de paus onheil over de mensen.

In het document wordt verder nog de scheiding van Kerk en staat en het het regelen van de verhouding tussen staten en de Heilige Stoel door concordaten afgewezen. Het pleit verder ook tegen de wettelijke mogelijkheid van echtscheiding en verdedigt het priestercelibaat.

Mirari Vos: Over het priestercelibaat

11. Nu, echter, willen wij u oproepen om de afschuwelijke samenzwering tegen het priestercelibaat te bestrijden. Deze samenzwering verspreidt zich dagelijks meer en meer en wordt bevorderd door roekeloze filosofen, waarvan sommigen zelfs tot de clericale orde behoren. Zijn zij de waardigheid van hun persoon en ambt vergeten en worden zij slechts verlokt door het 'plezier'? Zij hebben het zelfs aangedurfd om herhaald openbare oproepen aan de wereldlijke prinsen te richten voor de afschaffing van deze meest heilige discipline. Maar het is walgelijk om lang te blijven stilstaan bij deze kwaadaardige pogingen. Integendeel, wij vragen dat u er met al uw macht naar streeft om het priestercelibaat te rechtvaardigen en de wet van het priestercelibaat te verdedigen zoals voorgeschreven door de heilige canons, waartegen de pijlen van deze wellustelingen zijn gericht.

Paus Gregorius XVI

Over het 'Modernisme'


zondag 22 september 2013

Flor Brondeel, de deken van Gent-Stad: "Een nuchtere voorspelling laat zien dat in 2020 nog één diocesaan priester actief zal zijn in Gent-Stad."

Gent: Dekenaal plan 'een toekomst voor onze kerk'
Op korte termijn worden er een negental kerken gesloten.

http://users.skynet.be/fb441505/beleidsplan.pdf
 
"Nog één actieve diocesane priester in 2020 te Gent?"
"Goed bezig mannen!"

Herdenking Gentse seminaristen in Wesel

Vorig weekend werden in Wesel 35 Gentse seminaristen in Wesel herdacht in het bijzijn van mgr. Van Looy, bisschop van Gent. Voor de tweehonderdste verjaardag van de verbanning en van de dood van 35 van deze jonge mannen werd een uitgebreid herdenkingsprogramma opgezet door de katholieke geloofsgemeenschap, het Collegium vocale, de stad Wesel, de Hansgilde en de Historische vereniging. De Bedevaarten van het Bisdom Gent boden de gelegenheid om op zaterdag 14 september aan de herdenking deel te nemen. Bisschop Luc Van Looy ging voor en hield de homilie in een herdenkingseucharistieviering in de St.-Martinikerk.

“Omdat zij hun geweten volgden en voor het onrechtvaardig bevel van Napoleon niet wilden buigen, werden 148 studenten van het Gentse seminarie van 31 augustus 1813 tot 6 mei 1814, verbannen naar de Citadel in Wesel”, zo staat te lezen aan de ingang van de kazematten in de citadel van Wesel. Deze Gentse seminaristen werden in 1813 verbannen omdat zij trouw wilden blijven aan hun bisschop mgr. de Broglie, die door Napoleon gedwongen werd ontslag te nemen. Ze wilden niet buigen voor de la Brue die door de keizer als nieuwe bisschop van Gent werd aangesteld. Toen er gedreigd werd bij de seminaristen dat ze zouden ingelijfd worden in het Franse leger antwoordden zij in koor: ‘Niet morgen vertrekken wij, maar vandaag. Liever soldaat dan schismatiek.’ Ze vertrokken op 19 en 21 augustus 1813. De tocht naar Wesel was zwaar. Na drie weken kwamen zij er aan en werden ondergebracht in de kazematten van de citadel.

Na de herdenkingsviering werd een bezoek gebracht aan het kerkhof waar door de stad Wesel voor de honderdste verjaardag een gedenkteken werd opgericht dat nog steeds onderhouden wordt en waar de namen worden vermeld van de 35 seminaristen. Met een gebedsmoment en een kleine bloemenhulde werd het bezoek afgesloten.

In de Kasematten, waar de seminaristen verbleven, brachten mevrouw Ulrike Westkamp, burgemeester van Wesel , pastoor Stefan Sühling en organisator Maritzen, hulde aan de jonge mannen die hier zijn gestorven omdat zij geloofden in de Vorst van vrede en gerechtigheid en niet wilden buigen voor onrecht en machtsmisbruik . Ze legden er terecht de nadruk op dat de mensen van Wesel de seminaristen hebben bijgestaan in hun nood en hen hebben geholpen waar ze konden.
Er werd meermaals verwezen naar situaties in landen waar ook vandaag onrecht en vervolging hoogtij vieren.

Bron: Kerknet


Toelichting:

Tijdens de Franse overheersing (1794 - 1815) wilde keizer Napoleon I, tegen alle kerkelijke wetten in, de bisschoppen zelf benoemen. Mgr. de Broglie, bisschop van Gent sinds 1807, (sinds het concordaat van 1801 behelsde het bisdom Gent de beide Vlaanderen) verzette zich tegen deze bemoeienis van de keizer. Hij viel in ongenade en werd samen met de bisschop van Namen gevangen gezet. In april 1813 benoemde de keizer M. de la Brue, een kanunnik van Dyon, tot bisschop van Gent.

Op 1.200 priesters van het bisdom waren er slechts een dertigtal die de ‘indringer’ erkenden. Het waren bijna alle priesters die tijdens de Franse Omwenteling (1797) de eed van getrouwheid aan de Republiek en van haat aan het koningdom hadden gezworen. Ook de seminaristen wilden de la Brue niet als bisschop aanvaarden. Zij bleven Mgr. de Broglie trouw. Het seminarie werd op 26 juli 1813 gesloten. Ze werden bijeengeroepen te Gent in augustus. Er waren 75 aanwezigen, twee seminaristen ontbraken. De seminaristen werden als dienstplichtigen beschouwd en gestuurd naar het fort van Wezel op de Rijn in Duitsland. Vier moesten er achterblijven. Zij werden later naar de gevangenis in Parijs overgebracht. Enkelen konden nog snel onderduiken en met 53 trokken ze naar Wezel. Enkele dagen later kwamen er nog 18 seminaristen aan die door de gendarmes op het onderduikadres waren opgepakt.

49 seminaristen, waaronder 29 uit West-Vlaanderen, zijn tijdens de vervolging gestorven. Daar de vijand, die Wezel belegerde, de stad niet bestormde, viel geen enkele seminarist onder de vijandelijke kogels. Alle stierven ze aan ziekte: tyfus en rode loop. De ziekenoppassers, meestal oud-soldaten waren harteloze kerels die de zieken aan hun lot overlieten, als ze al niet tussenbeide kwamen om de dood een handje toe te steken, uit vrees dat de klederen en andere bezittingen van de overledenen hen zouden kunnen ontsnappen. De niet of minder zieke seminaristen deden wat in hun mogelijkheden lag om hun zieke collega’s te helpen. De overlevenden werden in vrijheid gesteld nadat de bondgenoten Napoleon hadden overwonnen en Wezel zich had overgegeven op 8 mei 1814. Na Napoleons val kwamen de seminaristen naar Gent terug. Op 14 mei nam Mgr. De Broglie terug bezit van zijn bisschoppelijke zetel te Gent. Hij oefende zijn functie uit tot 1829.

Ter gelegenheid van de honderdste verjaardag van hun strijd heeft men te Wezel in 1913 een gedenkteken opgericht met volgend opschrift (in het Latijn weliswaar):

Tot roemvolle gedachtenis
der 35 Levieten
die ten jare 1813 uit het seminarie van Gent gedreven
te Wezel gestorven zijn.
Wier asch hier geborgen
den loon verwacht
van hunne onwankelbare getrouwheid aan de
kerkelijke regeltucht.


Mgr. Van Looy; géén woorden, maar daden
en voorkom dat u de de la Brue van de 21ste eeuw wordt!

Over de contra-revolutie binnen de Kerk...


zaterdag 21 september 2013

Evolutie op zijn VRT-ees: 'Dinosauriërs hadden geen veren nodig om te kunnen vliegen'

Dinosauriërs van het geslacht Microraptor hadden geen veren nodig om te kunnen vliegen. Dat blijkt uit een onderzoek van de Universiteit van Southampton in Engeland [De haven van waaruit de Titanic is vertrokken.]. Wetenschappers vermoeden nu dat veren voor een ander doel zijn ontstaan.

Microraptor is een geslacht van kleine vleesetende dinosauriërs die zo'n 120 miljoen jaar geleden leefden in het gebied van het huidige China. De lengte van de dinosauriërs bedroeg zo'n 75 centimeter.

Het meest opvallende kenmerk van een Microraptor bestaat uit zijn verenkleed. Wetenschappers van de Universiteit van Southampton hebben nu echter ontdekt dat het vliegvermogen van de dinosauriër niet afneemt als de veren worden verwijderd.

De vliegtechniek van de dinosauriër werd getest met een levensgroot model in een windtunnel. Uit de test blijkt dat de viervleugelige Microraptor een uitstekende zweefvlieger was, zelfs zonder veren.

Wetenschappers vermoeden nu dat veren voor een ander doel zijn ontstaan. "We zullen nu alleen nog moeten uitzoeken wat dat precies is", aldus onderzoeksleider Gareth Dyke. [Dat is natuurlijk de crux. Waarom kunnen vogels vliegen? Omdat ze vleugels en veren hebben. Waarom hebben vogels vleugels en veren? Om te kunnen vliegen. De typische darwinistische benadering! Cirkelredeneringen! Dit zijn drogredenen die volgen uit een manier van redeneren waarbij al als juist wordt aangenomen wat nog bewezen moet worden, of waarbij feiten gebruikt of aangehaald worden waarvan de 'wetenschapper' verkeerdelijk veronderstelt dat ze al bestaan of verwezenlijkt zijn.]

Bron: De Redactie


Enkele bedenkingen:

1. De 'dino-tot-vogel-theorie' stelt dat vogels evolueerden uit 'geveerde dinosauriërs'.

2. Er is géén bewijs dat er géén 'geveerde dinosauriërs' hebben bestaan.

3. Er is echter ook géén bewijs dat er wel 'geveerde dinosauriërs' zouden hebben bestaan.

4. Het is duidelijk dat sommigen van deze 'geveerde dinosauriërs' géén dinosauriërs, maar gewone vogels zijn.

5. China staat bekend voor de vele vervalste fossielen die er verkocht worden.

6. Indien Microraptor geen vervalsing is, dan zou het een dier met vier vleugels betreffen.

7. Microraptor zou dan inderdaad een zweefvlieger zijn. Qua vliegstijl bijvoorbeeld te vergelijken met een vliegende eekhoorn. Tussen de voor- en achterpoten van deze eekhoorns bevindt zich een membraan, waarmee zweefvluchten tussen bomen kunnen worden gemaakt. Op deze manier kunnen relatief grote afstanden worden overbrugd.

8. Microraptor is misschien een vogel en géén dinosauriër, omdat het dier, om te kunnen zweefvliegen, zijn achterpoten op een dusdanige manier zou moeten spreiden die niet mogelijk is voor dinosauriërs. 

9. De originele fossielen van Microraptor zijn van een handelaar gekocht.

10. Bij het originele fossiel van Microraptor was er maar één veer aanwezig. Het zou dus kunnen, dat die veer géén onderdeel uitmaakte van het fossiel.

11. Dat de 'onderzoekers' van de Universiteit van Southampton nu blijkbaar hebben 'ontdekt', dat de aan- of afwezigheid van veren géén enkel verschil zou uitmaken, hoeft dus niet te verwonderen, aangezien Microraptor sowieso niet geveerd was!

12. Microraptor is dus géén dinosauriër en waarschijnlijk ook géén vogel, maar eerder een wezen zoals een vliegende eekhoorn met membranen, waarmee zweefvluchten tussen bomen konden worden gemaakt.

13. Met andere woorden: "Much Ado About Nothing!"


Conclusie:

Er is dus géén enkel bewijs dat de dinosauriërs de 'voorouders' van de vogels zouden zijn!

vrijdag 20 september 2013

De JMJ in Rio de Janeiro: 'Sodom en Gomorra'


Johan Bonny: "Katholieke scholen staan niet op een eiland"

“Kinderen en jon­geren leren op school niet enkel doen en denken, ze leren er ook leven en samen­leven. Vanuit een chris­telijk mens– en wereld­beeld wil het katholiek onder­wijs tot dat inte­grale leer­pro­ces bij­dra­gen [Wat betekent dat?]. Tegelijk staan katholieke scholen niet op een eiland [Hoezo?]. Ze staan mid­den in onze plu­ri­forme en mul­ti­cul­turele samen­lev­ing. Daarom kiezen we voor het profiel van de dialoogschool: een school die vanuit haar chris­telijke eigen­heid open­staat voor dialoog en samen­werk­ing met al wie zich in haar ped­a­gogisch project herkent”. Dat stelt mgr. Johan Bonny, biss­chop van Antwer­pen.

Bron: RKnieuws.net


Beste Johan Bonny,

Als het nodig is om omwille van het Rijk der Hemelen op een eiland te gaan, dan doen wij dat graag!

Springt u in de put/hel als de anderen dat ook doen? Of doet u dat niet?

Of huilt u toch liever mee met de volven in het bos?

Trouwens, als wij om Katholieke scholen vragen, hebben wij ook niet de behoefte om op een eiland te gaan staan.

Vanuit die Katholieke scholen gaan wij Vlaanderen evangeliseren.

Dat is de belangrijkste taak van een Katholieke school of een Katholieke bisschop.

Blijkbaar weet u dat niet!


Uit de Heilige Schrift:

Mat 28:18  Jesus trad op hen toe, en sprak: Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde.
Mat 28:19  Gaat dus heen; onderwijst alle volken, doopt ze in de naam van den Vader en van den Zoon en van den Heiligen Geest,
Mat 28:20  en leert ze onderhouden al wat Ik u heb geboden. Ziet, Ik blijf altijd bij u, tot aan het einde der wereld.

woensdag 18 september 2013

Het voormalige Sint-Jozef Seminarie te Sint-Katelijne-Waver (1935-1965)
OPRICHTING
Vanaf september 1935 volgden alle priesterkandidaten uit het aartsbisdom Mechelen hun wijsgerige cyclus en eerste jaar theologie aan het nieuw opgerichte Sint-Jozefseminarie te Sint-Katelijne-Waver. Het was kardinaal Mercier die in 1926 de start gaf voor de bouw van een nieuw seminarie op braakliggende terreinen aan het IJzerenveld in Sint-Katelijne-Waver. De seminariegebouwen te Mechelen konden immers het sterk gestegen aantal priesterkandidaten niet meer opvangen. Kardinaal Van Roey gaf in 1932 de bouwopdracht aan architect Simon Van Craen. De eigenlijke bouwwerken startten in 1933. Het monumentale gebouw werd opgetrokken in neoromaanse stijl met elementen van art deco. In september 1935 was het seminarie instapklaar. Twaalf Norbertienen van het Convent van Nazareth te Mechelen stonden in voor het 'huishoudelijk dienstbetoon' in het seminarie.

SLUITING
Vanaf 1955 daalde het aantal priesterkandidaten in het aartsbisdom drastisch en werd het Sint-Jozefseminarie te ruim. In het kader van de herziening van de priesteropleiding wenste kardinaal Suenens bovendien dat meer seminaristen studeerden aan de K.U.Leuven. Daartoe werd in 1964 het Johannes XXIII Seminarie te Leuven geopend, waar de nieuwe priesterkandidaten hun eerste cyclus startten. In juli 1965 hield het Sint-Jozefseminarie op te bestaan als onafhankelijk bisschoppelijk college en kwam het onder het bestuur van het Grootseminarie van Mechelen, waar de resterende theologiestudenten naar doorverwezen werden. Vrijwel alle meubilair en de bibliotheek werden verdeeld tussen het Grootseminarie van Mechelen, het nieuwe diocesane seminarie van Antwerpen en de theologische faculteit van de K.U.Leuven. De sluiting en ontruiming van het Sint-Jozefseminarie gebeurde in alle stilte.

HERBESTEMMING
Na de opheffing als Sint-Jozefseminarie in 1965 deed het gebouw als opleidingscentrum dienst. Daarnaast werden het privé-secretariaat van de aartsbisschop en de afdeling ter ondersteuning van het apostolaat er ondergebracht. Desondanks raakte het gebouw snel in verval. Op 4 december 1970 stelde het aartsbisdom het complex te koop. Op 24 september 1974 kocht Borgerstein vzw het gebouwencomplex mét park van het aartsbisdom en vormde dit om tot een opvangcentrum voor volwassen personen met een handicap en bejaarden.

Bron: Odis

maandag 16 september 2013

Vlaamse filmpjes...

Koen Vanhoutte, biss­chop­pelijk vic­aris voor de parochies van het bis­dom Brugge, werd in 1957 in Oostende geboren. Vanhoutte is afkomstig uit Moere, een polderdorpje bij Gistel waar ook de Antwerpse 'bisschop' Johan Bonny vandaan komt. Hij liep school aan het Onze-Lieve-Vrouwecollege van Gistel (het huidige Sint-Godelievecollege) en Oostende. Hij werd in Moere op 17 juli 1983 tot priester gewijd. Hij is bachelor in de wijsbegeerte (Katholieke Universiteit Leuven) en doctor in de theologie (Rome). Sinds 29 juni 1985 doceert hij liturgie en algemene sacramentenleer als professor aan het Grootseminarie van Brugge.

Op 1 juli 2005 werd hij door Vangheluwe benoemd tot bisschoppelijk vicaris voor de parochies en de liturgie in opvolging van de overleden vicaris Noël Vangansbeke. Vanhoutte werd verantwoordelijk voor de parochiepastoraal, de liturgie en de vorming van leken. Hij is lid van de Bisschopsraad, van de Uitgebreide bisschopsraad, van het Consultorencollege en van de Diocesane priesterraad. Op 30 juni 2006 werd hij door Roger Vangheluwe ook nog benoemd tot president van het Grootseminarie, na het onverwachte overlijden van kanunnik Eric Vanden Berghe. Op 26 april 2010 werd Vanhoutte benoemd tot 'diocesaan administrator' van het bisdom Brugge, na het ontslag van 'bisschop' Roger Vangheluwe en in afwachting van de benoeming van een opvolger.

In 1984 was er dan de grote heibel aangaande de 'Oecumenische Werkgroep Pedofilie' en hun artikel in 'Kerk en Leven'. Het was het jaar de Vangheluwe bisschop van Brugge werd. Hoofdredacteur van 'Kerk en Leven' destijds was de West-Vlaming Felix Dalle, vriend van Roger Vangheluwe en Godfried Danneels.

Link:

http://kavlaanderen.blogspot.be/2013/04/de-oecumenische-werkgroep-pedofilie-in.html


'Kerk en Leven' werd vanuit Brugge aangestuurd. Felix Dalle was priester van het bisdom Brugge, en werd reeds in 1963 hoofdredacteur van "Kerkelijk Leven", toen nog een Katholiek weekblad. Onder zijn leiding werden de kolommen van het blad geopend voor buitenlandse reportages, onder meer voor thema's als ontwikkelingssamenwerking. Later werd deze op de wereld gerichte aanpak ook weerspiegeld in de nieuwe en huidige naam van het blad: "Kerk en Leven". Dalle bleef tot 1987 aan als hoofdredacteur, hij werd opgevolgd door Mark Van de Voorde.

De nieuwe bisschop van Brugge, Roger Vangheluwe, door Godfried Danneels gewijd, vertegenwoordigde de bisschoppenconferentie bij de KU Leuven, bij Pax Christi Vlaanderen, bij Broederlijk Delen, bij het Netwerk Caritas Solidariteit en Caritas Catholica Vlaanderen. Hij was ook voorzitter van de bisschoppelijke commissie ‘diaconie' en 'Kerk & dienst aan de wereld'. Tevens was hij referendaris bij Caritas Catholica Vlaanderen en bij het Netwerk Rechtvaardigheid en Vrede. Het mag dan ook niet verwonderen dat deze organisaties hun Katholieke signatuur net onder Vangheluwe verloren.

Interessant is dat vanaf 1976 Eugeen Laridon vicaris-generaal in het bisdom Brugge was, tevens ook voor de 'nieuwe evangelisatie' verantwoordelijk en in deze jaren ook bezig met de roepingenpastoraal in het Bisdom Brugge. Johan Bonny was daar ook in het Brugse grootseminarie van 1973-1980. Eveneens was in het grootseminarie van Brugge destijds ook F. Lefevre aanwezig. Deze was goed bekend met Godfried Danneels. Zij schreven te samen het boek 'Hemel en Aarde' (over de schepping) met Adam en Eva in zerokini op de kaft in fauvistische kleuren.

Link:

http://kavlaanderen.blogspot.be/2013/04/bogen-tussen-hemel-en-aarde-over-adam.html


In 1982 werd de bijbelwetenschapper Albert Denaux afgelost als president van het grootseminarie van Brugge en opgevolgd door Eric Vanden Berghe die tot zijn plotse dood in 2006 aldaar president en een uiterst belangrijke figuur in het West-Vlaamse kerkelijk milieu bleef.

In 1985 benoemde Roger Vangheluwe Johan Bonny tot directeur van de afdeling theologie en in 1991 tot geestelijk directeur van de afdeling theologie van het grootseminarie te Brugge. Bonny heeft zijn carrière dus ook aan Vangheluwe te danken.

In 1984 werd de 'late roeping' Marc Gesquière, 'de Roze Deken', tot priester gewijd, waarbij de grond voor zijn late roeping destijds al bekend was. Deze laatste sprak "de taal der tongen" (weer zware toebak uit Brugge!), zat eerst kort in Bredene (niet ver van Vanhouttes geboortedorp) en werd bijna direct (in 1989) 'begeleider' van de pastorale fase en later president in het 'Centrum voor Priesteropleiding op Rijpere Leeftijd' (C.P.R.L.) in Antwerpen, dat zich op korte tijd tot de hotste homo-club in 't Stad ontwikkelde.

Deze zaak kwam stinkend aan het licht met het geval Rudy Borremans; de eerste Vlaamse Priester die openlijk met zijn vriendgezel samenwoonde. De heibel daaromtrent en vooral het commentaar van Guy Vermeylen, studiekameraad en vriendgezel van Rudy Borremans, eveneens homo maar (zeer terecht) gedegouteerd door de schijnheilige sfeer in C.P.R.L.

In een interview met Humo vertelt Rudy Borremans dat hij de president van het seminarie, Marc Gesquière, op de hoogte stelde van zijn geaardheid: "Ik heb, na lang wikken en wegen, besloten de president op de hoogte te brengen. Het was net voor mijn wijding als diaken. Ik kende de man, ik vertrouwde hem, maar het bleef net zo goed een risico. 'Homo of hetero,' zei de president, 'wat doet het ertoe? Als je maar een goede priester wordt.''

Vermeylen was destijds boos omdat zijn vriend Rudy Borremans uit het priesterambt dreigde te worden ontzet, terwijl hij zijn seksualiteit op precies dezelfde wijze beleefde als zovele andere priesters. Alleen, zij blijven veilig in de kast zitten.

Guy Vermeylen (in 1999): "Na mijn afscheid ben ik nog heel veel seminaristen en kandidaat-seminaristen tegen het lijf gelopen in een bekende homobar in Brussel. De meeste zitten daar met de daver op het lijf: bang om betrapt of verklikt te worden, zoals met Rudy en mij is gebeurd. De kerkelijke overheid zou er zich dringend bij moeten neerleggen dat negentig procent van de kandidaten aan het seminarie homofiel is."

Frans Sneyers - de hoofdaalmoezenier van het gevangeniswezen, die de in opspraak gekomen Borremans niet in zijn buurt wil - krijgt van Vermeylen de volle laag voor zijn dubbele moraal: 'Pastoor Sneyers wordt (volgens een anonieme beller, red. Humo) meermaals gesignaleerd op homoparkings langs de snelweg.'

De 'verblinde' bisschoppen wilden aanvankelijk nog juridische stappen ondernemen tégen deze verklaringen, maar zwegen echter bij het uitkomen van de waarheid. Godfried Kardinaal Danneels 'lost' de zaak vervolgens op zijn manier op.

Gesquière krijgt van Godfried Danneels de opdracht om Rudy Borremans op andere gedachten te brengen, en hem duidelijk te maken dat een priester zijn homoseksualiteit niet openlijk mag beleven.

Het CPRL werd in 1999 halsoverkop gesloten.

Link:
 
http://www.humo.be/humo-archief/31108/de-roze-deken-de-mysterieuze-verdwijning-van-marc-gesquiere-update


Marc Gesquière kwam echter niet zonder kleerscheuren uit deze affaire, maar vond opvang bij Roger Vangheluwe. Deze benoemde Gesquière tot deken van het decanaat Kortrijk en pastoor-moderator in de federatie Kortrijk-Groeninge op 23 oktober 2000. Het dekenaat werd een levendige plek waar heel wat priester af en aan liepen.

John Dekimpe, pastoor van de Sint-Rochusparochie in die stad en organisator van de petitie voor vrouwelijke priesters: 'Vangheluwe benoemde alle dekens zélf. Het was dus zijn benoeming. En het was een mooie benoeming: Kortrijk is samen met Brugge de speerpunt van het bisdom.'

Deken Marc droomt ook van een ruimdenkende, open kerk. Hij durft openlijk het verplichte celibaat ter discussie te stellen. Hij ijvert voor de opwaardering van de positie van de vrouw.

Dan is er Johan Scheire, de pastoor van de Sint-Laurentiusparochie in Wielsbeke: die wordt opgepakt op verdenking van de aanranding van de eerbaarheid van een minderjarige en het bezit van kinderporno.

Daarna is er de merkwaardige zaak van Antoon Vandenhende, de pastoor van Bellegem met het gat in de hand. Vandenhende, zo blijkt uit het gerechtelijk onderzoek, is afgeperst door een familie van Kosovaren, twee broers en een zus uit de omgeving van Rijsel. Er is sprake van 'seksfeestjes' met de pastoor, waarvan de Kosovaren bezwarend beeldmateriaal zouden hebben. Daarmee persen ze hem af.

Antoon Vandenhende: 'Het verhaal is fel overroepen'. 'Zéker dat seksverhaal. En wat dan nog? Als ik seks heb gehad, heeft niemand daar zaken mee.'

Link:

http://www.demorgen.be/dm/nl/989/Binnenland/article/detail/1085140/2010/03/26/Pastoor-Bellegem-dekte-seksaffaires-toe-met-kerkgeld.dhtml


Jozef Lagast (90), de biechtvader van Roger Vangheluwe, had twee poulains,' zegt een West-Vlaamse priester: 'Antoon Vandenhende en Roger Vangheluwe. Hij is bijzonder trots op die mensen: te pas en te onpas pakt hij met zijn goede relatie uit.'

Op 20 februari 2011 pleegde Marc Gesquière zelfmoord. Een paar dagen later kwam bisschop Jozef De Kesel opdraven om hem met alle eer en glorie tijdens de begrafenisviering de hemel in te prijzen.

Pieter Delanoye, een jonge Kortrijkse priester die zich openlijk verzette tegen de 'homo-onvriendelijke' uitspraken en de benoeming van Aartsbisschop Léonard, kwam meermaals in de dekenij over de vloer. Delanoy zag dat de gebeurtenissen deken Marc niet onberoerd lieten, maar had niet de indruk dat die eronder gebukt ging. "Ik had wel de indruk dat delen Marc moe was. Niet depressief, zo is Marc niet, maar het drukke leven eiste zijn tol. Dat, en de schandalen natuurlijk: Scheire, Vandenhende, Vangheluwe, etc."

John Dekimpe: "Ik ken verschillende heteroseksuele priesters die bijna openlijk met een vrouw samenleven. Niemand neemt daar aanstoot aan. Maar ik ken geen enkele homoseksuele priester - en God weet dat ze met velen zijn - die met een man samenleeft. Kennelijk kan dat niet."

Link:
 
http://www.humo.be/humo-archief/31108/de-roze-deken-de-mysterieuze-verdwijning-van-marc-gesquiere-update


De liberale mentaliteit onder de gemijterde en niet-gemijterde heren werd reeds algemeen bekend met de controverse rond het godsdienstboek 'Roeach' in 1997. 'Roeach' is het oud-hebreeuwse woord voor "Geest / Wind". Deze term werd gekozen als naam voor een serie 'godsdienstboeken' voor het secundair onderwijs. Het uitgeverscomité - hoofdzakelijk gebaseerd op de as West-Vlaanderen (Bisdom Brugge) en Leuven (KUL/ Catechese-instituut aldaar) was over vriendschappen enz. ten zeerste verbonden met Kardinaal Danneels.

'Roeach', uitgegeven onder hoofdredactie van Prof. Jef Bulckens (KULeuven) en Prof. Frans Lefevre (Grootseminarie Brugge), toonde een stripverhaal waarin een naakte kleuter, een meisje, zegt “Ik vind het lekker om mijn spleetje te strelen,” “Ik speel graag mijn broekje uit bij andere vriendinnen,” “Ik wil in de kamer blijven als papa en mama vrijen.” En een naakt jongetje en meisje worden getoond terwijl ze “doktertje spelen” en het jongetje zegt: “Kijk eens, mijn piemel is groot.”

Eén van de 2 uitgevers van 'Roeach'; Frans Lefevre was als grootpenitentiair van het bisdom Brugge zeker dé specialist voor de zware zonden van Vangheluwe en hij was als Kanunnik van het St. Salvatorskapittel ook een 'collega' van Koen Vanhoutte, directeur van het grootseminarie in Brugge. Johan Bonny was van 1991 tot 1997 ook professor in het grootseminarie van Brugge (onder 'leiding' van Vangheluwe).

Link: 

http://kavlaanderen.blogspot.be/2013/03/godfried-kardinaal-danneels-roger.html


Toen in 1995 het pedofiele godsdienstboek 'Roeach' op de scholieren van 14-15 jaar werd losgelaten, met opnieuw zeer veel heibel daarover door de onvolprezen inzet van Mevr. Alexandra Colen, rees er groot protest bij de ouders. Het laffe zogenaamde 'Katholieke onderwijs' liet de ouders danig in de steek.

Ondanks de tegenstemmen van de bisschoppen van Antwerpen en Hasselt, met de onthouding van de bisschop van Gent, werd dit boek toch letterlijk en figuurlijk doorgedrukt door Godfried Kardinaal Danneels en zijn vriend Roger Vangheluwe.

De zaak maakte zo'n ophef dat de Wereldkerk er snel betrokken bij geraakte. In De Standaard werd deze actie van Mevr. Colen zeer gelaakt als 'schadelijk' voor Kardinaal Danneels; eerst na herhaaldelijk en zeer robuust ingrijpen van de Congregatie voor de Geloofsleer onder leiding van Joseph Kardinaal Ratzinger/Paus Benedictus XVI kwam deze affaire tot stilstand. Dit ingrijpen verklaart ook het kwaad weglopen van Danneels na het Conclaaf van 2005 dat Joseph Ratzinger tot Paus verkoos.
  
Het 'Roeach-jaar' 1995 was tegelijkertijd ook het jaar waarin de West-Vlaamse oblatenmissionaris Eric Dejaeger uit Noord-Canada wegvluchtte terug naar België. Dejaeger vertrok in de jaren '70 als missionaris naar Canada. Hij werd er op 5 april 1990 veroordeeld tot vijf jaar cel voor de verkrachting van acht kinderen. Na enkele maanden kwam hij al vervroegd vrij. In 1995 volgden er nieuwe aanklachten. Eric Dejaeger landde in een villa van de Oblaten in Blanden, niet ver van Leuven, waar de toenmalige Professor voor Kerkgeschiedenis en oblaat Robert Boudens was, eveneens uit West-Vlaanderen (Brugge) en een goede vriend van Godfried Danneels en Eric Dejaeger, die overigens van dezelfde jaargang was als de toenmalige president van het Brugse grootseminarie Eric Vanden Berghe.

Het is inderdaad zeer onwaarschijnlijk dat Robert Boudens van niets heeft geweten. De huidige vrouwelijke professor van dit vak in Leuven heeft overigens gestudeerd bij en samengewerkt met Boudens. Klaarblijkelijk zijn er daar in Leuven zoveel lijken onder het tapijt geveegd, dat in deze afdeling helemaal niets over deze 'Vlaamse' zaken wordt gepubliceerd. In de plaats ervan leest men op deze blog de materialia en ephemerides van deze tsunami.

Vanaf 2006 begon dit homo- en pedo-seksuele kaartenhuis in mekaar te zakken: Roger Vangheluwe
werd ontmaskerd, Eric Dejaeger ontdekt en uitgeleverd, Marc Gesquière pleegde zelfmoord, bij anderen werden de gepleegde misdaden openbaar.

Sommigen, zoals Koen Vanhoutte, president van het Grootseminarie in Brugge, schijnen ook nog steeds niet de ernst van de situatie te beseffen. Denken we hier maar aan een jonge 'priester' uit West-Vlaanderen, die direct voor zijn priesterwijding door Roger Vangheluwe in de gazetten grote interviews gaf. 'Priester' Pieter: "Ik ben zeker geen voorstander van het verplichte celibaat, maar het priesterschap staat of valt voor mij daarmee niet zolang ik kan terugvallen op een groep goede vrienden."

Link:

http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=CP1VUH3E

http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=F22KV39A


De laatste stoot was dan die jonge Brugse seminarist (ook van de kust afkomstig: Bredene), die bij de plotse veranderingen een beetje doormekaar raakte en tamelijk naïef op een gay-site zichzelf adverteerde. Commentaar van het bisdom: niets.

Koen Vanhoutte, de president van het grootseminarie, is op de hoogte van wat er op de site staat maar neemt voorlopig geen maatregelen. ‘Ik heb al verschillende gesprekken met de betrokken leerling gehad. Ik ben er nog niet uit of hij die pagina zelf heeft aangemaakt of hij het slachtoffer is van een flauwe grap. Dat moet blijken uit de gesprekken die nog volgen.'

Link:

http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=DMF20130311_00500558


Tot uiteindelijk de bom barstte.

Koen Vanhoutte, president van het Grootseminarie, weigert elk commentaar. Hij stelt enkel: “De student in kwestie heeft deze week het Grootseminarie verlaten.”

Link:

http://www.focus-wtv.be/nieuws/algemeen/bredense-student-priester-van-het-brugse-grootseminarie-plaatste-profiel-op-homodatingsite/article-4000262819712.htm


In navolging van Godfried Kardinaal Danneels weet Koen Vanhoutte niets, zegt hij niets en doet hij niets. Alles vergeten en 'vergeven', geen enkele herinnering meer, het grote niets.

Alleen wéét Koen Van­houtte, biss­chop­pelijk vic­aris voor de parochies van het bis­dom Brugge en president van het Grootseminarie van Brugge dat: "God is wellicht anders dan wat we eeuwen over Hem dachten."

Vanhoutte verwisselt in zijn artikel enerzijds de wellness-kerk à la Danneels, die feitelijk bijna identiek is met de CD&V, met de Heilige Kerk anderzijds.

Vanhoutte verwisselt hier ketterse gedachten met de Waarheid.

Link:

http://kavlaanderen.blogspot.be/2013/09/koen-vanhoutte-bisschoppelijk-vicaris.html


Dan zijn er ook nog de Holebi-pastores. Deze pastoresgroep is opgericht in 1980, door een groepje van een viertal priesters. Zij vonden bijna vanaf het begin steun bij Piet De Haene, Kanunnik van de Sint-Salvatorskathedraal in Brugge. Hoofdrolspelers nu zijn de Zonhovense pastoor Rik Renckens en Rik Beckers uit het Mechelse.

Link:

http://kavlaanderen.blogspot.be/2013/06/holebi-pastores-werd-opgericht-door.html

http://kavlaanderen.blogspot.be/2013/05/de-zonhovense-bastaard-priester-rik.html

http://kavlaanderen.blogspot.be/2013/03/wel-mgr-hoogmartens-wat-zal-het-worden.html

http://kavlaanderen.blogspot.be/2013/06/wie-is-die-homo-pastor-rik-beckers-van.html


En dan is er nog 'deken' Jef Barzin van Antwerpen met zijn 'werkgroep pedofilie':

Link:

http://4.bp.blogspot.com/-BCzJmekLySs/UVdIosji9_I/AAAAAAAAFH4/DXvDnnho1SY/s1600/Barzin7.jpg

http://kavlaanderen.blogspot.be/2013/04/vicaris-selderslaghs-bisschop-bonny-en.html


En dan is er ook nog Tom Schellekens (38), de ex-jeugdvicaris van het bisdom Antwerpen. Hij is weer priester. In 2004 werd hij priester gewijd, maar drie jaar later bood hij zijn ontslag aan. Kort nadien begon hij een gezinsleven. Tijdens een pinksterviering o.l.v. Johan Bonny in de O.L.-Vrouw kathedraal in Antwerpen heeft Schellekens zijn priester­ambt weer opgenomen.

"Gelukkig werd Schellekens nooit tot de lekenstaat teruggebracht en is zijn ontslag nooit officieel naar Rome gegaan. Formeel is Schellekens altijd priester gebleven. Dat maakte het makkelijker om het priester­ambt opnieuw op te nemen. Het zou heel wat complexer geweest zijn om vanuit het Vaticaan opnieuw groen licht te kri­j­gen", zegt Olivier Lins, woordvoerder van de Antwerpse bisschop Johan Bonny.

Link:

http://kavlaanderen.blogspot.be/2013/09/priester-tom-schellekens-in-knack.html


BESTE MENSEN,

DIT IS NIET DE HEILIGE KERK DIE HET HEILIG AANSCHIJN VAN JEZUS CHRISTUS ONZEN HEER EN GOD WEERSPIEGELT!

DIT ALLES IS DIABOLISCH THEATER!!!


De Vlaamse bisdommen moeten worden opgeheven wegens gebrek aan gekwalificeerd personeel.

De ganse staf van bisschoppen en vicarissen en hun secretarissen en personeel moet worden buitengesmeten.

Verkoop de leegstaande panden en paleizen.

Vergoed de slachtoffers in Noord-Canada.

Het Bisdom Brugge is berucht tot in Canada. Marc Kardinaal Ouellet, de Aartsbisschop van Québec, en vele anderen, kennen de Brugse schandalen!

Paus Franciscus wil een arme Kerk. Wel, laten we dan in Vlaanderen beginnen!


Het boek Daniël beschrijft dat Belsazar een groot feest gaf voor duizend van zijn machthebbers. Tijdens de maaltijd gebruikten dezen op bevel van Belsazar de bekers die zijn vader Nebukadnezar uit de tempel van Jeruzalem had geroofd. Ineens verscheen er een hand die een tekst in een onbekend schrift op de muur schreef. Koning Belsazar vroeg aan de wijzen van Babel het schrift te verklaren, maar geen van hen kon het schrift ontcijferen. Daarop haalde men Daniël, die de tekst uitlegde. Het was een waarschuwing van God vanwege Belsazars heiligschennis.

De woorden waren: Mené Mené Tekèl Ufarsin, dat wil zeggen Geteld geteld gewogen gebroken

Daniël verklaarde deze woorden als volgt:

Mene: God heeft uw koningschap geteld en er een einde aan gemaakt.
Tekel: Gij zijt in de weegschaal gewogen en te licht bevonden.
Peres (een verbogen vorm van Upharsin, met een woordspeling met Pers): 'Uw koninkrijk is gebroken en aan de Meden en Perzen gegeven.De Kerk groeit en bloeit in India en verdoken in China. Ze bloeit in Zuid-Korea en groeit in Japan. Ze lijdt onder het martelaarschap in Noord-Korea. Ze wordt vervolgd in vele landen van Afrika en in de Arabische wereld. Ze herbront zich de Franstalige en Engelstalige landen.

Nieuwe orden en gemeenschappen bloeien. In de Duitssprekende landen begint een groot Katholiek renouveau. Bijvoorbeeld de Cisterciënser-abdij van Heiligenkreuz in Oostenrijk met de Pauselijke Hogeschool P. Benedikt XVI.

De Petrusbroederschap (FSSP), het Instituut Christus Koning en Soeverein Hogepriester, de vele Traditionalistische Gemeenschappen en Orden floreren.

Maar, deze bietekwieterij hier in Vlaanderen gaat te gronde en heeft ook niets beters verdiend.

zondag 15 september 2013

'Priester' Tom Schellekens in Knack: "Voltijds pastoor zijn is me te eenzaam"

Vijf jaar geleden zegde Tom Schellekens het priesterschap vaarwel, opgebrand en verlangend naar een privéleven. Sinds deze maand is hij opnieuw pastoor. Knack brengt deze week zijn getuigenis.

Tijdens uw priesterpauze daverde de kerk op haar grondvesten toen talrijke gevallen van kindermisbruik aan het licht kwamen. Heeft dat u niet doen twijfelen om terug te keren?

Schellekens: De hele pedofiliekwestie heeft niet meegespeeld bij mijn beslissing. Maar toen de affaires losbarstten na mijn uittreding dacht ik wel even: oef, blij dat ik nu geen priester ben [Schellekens geeft dus toe, dat hij dacht, dat hij formeel 'geen priester meer was'. Is hij tot de lekenstaat teruggebracht? Blijkbaar niet. Heeft hij dispensatie gekregen? Blijkbaar ook niet. Welke gesprekken heeft hij dan indertijd wél met 'bisschop' Paul Van den Berghe gevoerd? Wat is daar gezegd en toegezegd? Wat heeft men daar zitten bekokstoven?]. Dat was een verschrikkelijke lawine. En het ergste was dat het gewoon wáár was. Als er onterechte kritiek op de kerk komt, dan zet ik mij daar makkelijk over. Maar hier werd de bittere waarheid op tafel gegooid. [Dat priesters zich niet aan het celibaat houden, los van pedofilie, is ook waar!]

In een tweede reactie was ik ook opgelucht dat ik eruit gestapt was [Waar was Schellekens uitgestapt?]. Ik was in de war, dreigde verstrikt te worden, en ik heb op tijd gereageerd [Heeft hij psychiatrische hulp gekregen van het bisdom?]. In het verleden hadden veel meer mensen in de kerk beter een pauze genomen of hun functie aan de kant gezet ['Pauze nemen' en hun 'functie aan de kant zetten'? Vroeger ging men op retraite; bezinning. Nu zet men zijn functie aan de kant! Hetgeen niet kan voor een priester, die bijvoorbeeld verplicht is om dagelijks een eucharistieviering op te dragen!], in plaats van achteraf te zeggen 'dat het de schuld was van het celibaat', of andere verklaringen te zoeken voor hun misbruik.

De tijden dat een pastoor de meest gerespecteerde figuur van het dorp was, zijn al lang voorbij. Maar nu is het imago wel erg kwalijk. [Vind je het raar?]

Schellekens: Haatbrieven en -mails zijn deel gaan uitmaken van de job. Ook ik ben er mee geconfronteerd [Naar aanleiding van de pedofilieschandalen!]. Sommigen zien een kruisje, denken 'dat is er ook zo een', en springen voor je auto of beginnen hevig te roepen [En dan nog te bedenken dat onze modernistische priesters en bisschoppen tegenwoordig géén soutane en zelfs géén priesterboord meer dragen. Wat een geluk!]. Misschien zijn dat slachtoffers, en dan begrijp ik dat [Ook de gelovigen zijn 'slachtoffer' van het wangedrag van deze onwaardige priesters én bisschoppen.]. Maar wij krijgen het wel op onze boterham [Terecht!]. We slepen het hele verleden mee van een instituut waar de macht gecorrumpeerd en geperverteerd was [Kijk hoe dergelijke lieden redeneren. Zij plegen pedofiele feiten. Zij houden zich niet aan het celibaat. Zij zondigen met hun wangedrag. Maar, het is niet hun schuld, maar de schuld van de Kerk: "een instituut waar de macht gecorrumpeerd en geperverteerd was". Neen Schellekens! Niet de Kerk, maar jouw gedrag is corrupt en geperverteerd! En dan maar de zakken vullen op kap van de gelovigen!] Het heeft geen zin om dat te ontkennen [Inderdaad.]. En goedmaken kunnen we het ook niet [Dat is natuurlijk makkelijk. Boetedoening en gebed is er natuurlijk niet meer bij!]. Het enige wat we kunnen doen is de fouten erkennen en een nieuw systeem opbouwen waarin de neiging minder groot is om macht te misbruiken [Ja. Zij 'erkennen' de fouten! Hoe makkelijk! Hoe gratuit! Denken jullie nu werkelijk dat jullie er op het Laatste Oordeel er zo makkelijk van af komen?].

Bij de herbevestiging van uw priesterschap op Pinksteren toonde de kerkgemeenschap zich tevreden met uw terugkeer [Wat is de 'herbevestiging van het priesterschap'? Die vaudeville die Bisschop Johan Bonny daar in de kathedraal opgevoerd heeft? Klappen in de handjes, blij blij blij!]. Maar een paar conservatieve gelovigen staken hun afkeuring niet onder stoelen of banken. Heeft dat u gekwetst?

Schellekens: 'Wanneer zal hij nog eens loopbaanonderbreking nemen?' En: 'Hij had weggestuurd moeten worden.' [Inderdaad.] Ik heb dat ook gelezen. Die mensen vinden dat er niet gesold mag worden met het priesterschap [Inderdaad.]. Het ís ook niet vanzelfsprekend om er eerst uit te stappen en later terug te keren [Neen. Dat is wel het minste dat je kan zeggen.]. Maar het leven is niet altijd even voorspelbaar [Zeker als je zonder diploma werkloos thuis zit en dan met hangende pootjes maar weer terugkomt, want priesters worden zo slecht nog niet betaald. Een vet salaris. Geen huishuur. Geen verwarmings- of telefoonkosten. Gratis water en elektriciteit.]. Het is goed dat er vaststaande principes en engagementen zijn, maar ze mogen het leven niet verpulveren [Inderdaad. En de hel zou ook niet mogen bestaan.]. Die negatieve commentaren stonden trouwens alleen op het internet, niemand heeft ze in mijn gezicht gezegd. Mijn omgeving is net heel blij dat ik opnieuw priester ben [Jezus Christus, Onze Heer en God, is ook heel erg 'blij'!].

In Menen nam een jonge collega van u onlangs ontslag als pastoor omdat hij wou blijven lesgeven en omdat de combinatie onmogelijk bleek. Verwacht de kerk niet te veel van de weinige priesters die nog overblijven?

Schellekens: Het ene versterkt het andere. Er zijn zo weinig pastoors dat degenen die overblijven van bij het begin uitgeperst worden [Een normaal mens werkt 40 uur per week buitenshuis en 40 uur per week binnenshuis en staat nog eens 20 uur in de file. Maar, priesters slagen er nog niet in om op een weekend 3 'vieringen' te doen. Niet de 'eenzaamheid' is het probleem, maar wél de verveling, de luiheid en de vadsigheid van onze modernistische priesters!]. Niemand koerst graag van de ene parochie naar de andere om misvieringen af te rammelen [Dit was het argument om de Tridentijnse Mis af te schaffen. Ze werd maar 'afgerammeld'. Met die mis was echter niets mis, wél met de priesters die hun miske maar 'aframmelden'!]. Ikzelf wil ook geen voltijdse pastoor zijn [Ha? Hier hebben we een pastoor die geen pastoor wil zijn. Wat dan? 'Pastor'?]. Het is nog eenzamer dan het priesterschap [?]. Je zwerft maar wat rond zonder collega's [Christus is jouw 'collega'! Ja, maar de modernistische priesters bidden niet meer omdat het 'te eenzaam' is.]. De Antwerpse bisschop Johan Bonny speelt daarom met het idee om pastoors te laten samenwonen in plaats van elk apart in de pastorij van hun parochie [Bonny speelt met vele ideetjes. Over enkele jaren kunnen alle priesters van het bisdom Antwerpen daar in het Bisschoppelijk Paleis gaan wonen en dan kunnen ze meteen een kaartclub beginnen om de eenzaamheid te verdrijven.]. Het nadeel daarvan is dat je niet zo bereikbaar bent voor je parochianen [Wanneer komt een priester nog eens de Laatste Sacramenten toedienen?]. Maar na een dag van huwelijken en begrafenissen zit je tenminste niet meer alleen en kun je nog iets vertellen tegen een ander [Hoe praten die lui? Ze praten zich inderdaad moe. In de meeste parochies zijn er hooguit één of twee huwelijken per jaar en de begrafenissen worden sowieso al door leken 'voorgegaan'.].

Het volledige interview met Tom Schellekens, onder meer over het celibaat en de toekomst van het priesterschap in Vlaanderen, leest u deze week in Knack. [Weet je dat me de 'mening' van Schellekens over deze onderwerpen écht niet interesseert?]

(HC)

Bron: Knack

DIT HELE INTERVIEW IS EEN SCHANDAAL, SCHOKKEND, BESCHAMEND VOOR DE BETROKKENEN EN EEN SLAG IN HET GEZICHT VAN ELKE KATHOLIEK!

MAAR IS HIERMEE DE KOUS AF? NEEN!

In alle berichtgeving van het Bisdom Antwerpen lezen we het volgende:

"Tijdens de Pinksterviering in de Antwerpse kathedraal, met Johan Bonny, nam Tom Schellekens zijn priesterambt opnieuw op. Enkele jaren geleden was hij ermee gestopt en koos hij voor een gezin, maar nu is hij dus opnieuw priester geworden."

Onmogelijk om deze twee zinnen te becommentariëren. Nog nooit zoveel onzin in twee zinnen gelezen.

Schellekens is blijkbaar niet tot de lekenstand teruggebracht en heeft ook geen dispensatie gekregen.

Bisschop Van den Berghe heeft dit allemaal verzuimd. Men had Schellekens dus uit de clericale staat moeten wegzenden. Maar, Van den Berghe heeft de papieren niet naar Rome gestuurd. Hier maakte Van den Berghe dus een zeer zware fout!

Formeel is Schellekens al die tijd 'priester' geweest, maar hij dacht dat hij het niet meer was en gedroeg zich daar ook naar.


Uit de Codex van het Kerkelijk Recht:

1394

§ 1 Onverminderd het voorschrift van can. 194, § 1, nr.3, loopt een clericus die een huwelijk, ook louter burgerlijk, waagt, een suspensie van rechtswege op; indien hij na vermaning niet tot inkeer gekomen is en voortgegaan is met ergernis te geven, kan hij trapsgewijs met ontnemingen gestraft worden en zelfs ook met wegzending uit de clericale staat.

§ 2 Een religieus met geloften voor het leven, die geen clericus is, en die een huwelijk, ook louter burgerlijk, waagt, loopt een interdict van rechtswege op, onverminderd het voorschrift van can. 694.


1395

§ 1 Een clericus die in concubinaat leeft, buiten het geval waarover in can. 1394, en een clericus die in een andere uiterlijke zonde tegen het zesde gebod van de Decaloog ergernisgevend blijft verkeren, dienen met een suspensie gestraft te worden, waaraan, indien het misdrijf na vermaning blijft bestaan, trapsgewijs andere straffen toegevoegd kunnen worden tot wegzending uit de clericale staat toe.

§ 2 Een clericus die anderszins tegen het zesde gebod van de Decaloog misdaan heeft, dient, als het misdrijf bedreven is met geweld of bedreigingen of in het publiek of met een minderjarige beneden de leeftijd van zestien jaar, met rechtvaardige straffen gestraft te worden, wegzending uit de clericale staat eventueel niet uitgesloten.


Dit alles roept de volgende vragen op:
 • Heeft Schellekens zijn celibaatsgelofte geschonden?
 • Welke straffen werden hem opgelegd?
 • Is die Schellekens gehuwd geweest?
 • Burgerlijk of eventueel zelfs kerkelijk?
 • Zijn 'partner', was dat een man of een vrouw?
 • Uit dat 'gezin', zijn daar kinderen uit voortgekomen?
 • Is Schellekens intussen gescheiden?
 • Waar is die 'partner' van Schellekens nu?
 • Wie onderhoudt nu die (ex-)'partner'?
 • Wat is de 'relatie' met die parochie-assistente?
 • Leefde Schellekens als priester al die tijd in concubinaat?
 • Leeft Schellekens nog steeds in concubinaat?

Is hier geen sprake van een voor de gelovigen ergernisgevende situatie?

Allemaal vragen die bisschop Johan Bonny mag beantwoorden.

Het is duidelijk dat Tom Schellekens niet zomaar opnieuw zijn priesterlijke taken kan opnemen.

Bonny en voor hem Van den Berghe lijken het Bisdom Antwerpen blijkbaar tot een soort van privé-baronie verheven te hebben. Een privé-baronie die Rome niet informeert, maar alleen maar haar goesting doet.

En dan is er nog 'deken' Jef Barzin van Antwerpen met zijn 'werkgroep pedofilie':

http://4.bp.blogspot.com/-BCzJmekLySs/UVdIosji9_I/AAAAAAAAFH4/DXvDnnho1SY/s1600/Barzin7.jpg

http://kavlaanderen.blogspot.be/2013/04/vicaris-selderslaghs-bisschop-bonny-en.html


Is het priesterschap iets geworden voor seksueel geperverteerden, die geen raad weten met het celibaat en met zichzelf?

Het is bekend dat het grote opperhoofd van het Bisdom Brugge, de homofiele en pedofiele Roger Vangheluwe, in de 'verkennende' gesprekken met aspirant-seminaristen altijd aan het vissen was naar de geaardheid van de betrokkene. Hetero's werden veelal wandelen gestuurd!


Is dit hetgeen de Vlaamse bisschoppen voor ogen hebben aangaande de heiligheid van het priesterschap?

Hier wordt op een schandalige manier met het priesterschap gesold.

Weten die lui eigenlijk nog wel wat het woord 'Katholiek' betekent? 


Over het 'voorbeeld van zijn levenswandel' en de 'reinheid van zeden'

SACRAMENTUM ORDINIS
Over de heilige wijdingen van diaconaat, priesterschap en episcopaat


"Verleen, bidden wij U, almachtige Vader, aan deze Uw dienaar de waardigheid van het priesterschap; vernieuw in zijn hart de geest van heiligheid, opdat hij het ambt van de tweede rang, door U, O God, hem toevertrouwd, moge bekleden en door het voorbeeld van zijn levenswandel de reinheid van zeden moge verkondigen."

Gegeven te Rome, bij St. Pieter, 30 November 1947,
op het feest van de H. Apostel Andreas, in het negende jaar van ons pontificaat.


PAUS PIUS XII

zaterdag 14 september 2013

Paus Benedictus XVI op 14 september 2012 in Beiroet: "Het invoeren van wapens naar Syrië is een zware zonde!"


Luk 9:61 Weer een ander zeide: Ik zal U volgen Heer; maar sta me toe, eerst van mijn huisgenoten afscheid te nemen. Luk 9:62 Jesus sprak tot hem: Wie zijn hand aan de ploeg slaat en achterwaarts blikt, is niet geschikt voor het koninkrijk Gods.

UIT SACERDOTALIS CAELIBATUS
Over het priestercelibaat
Paus Paulus VI - Encycliek
Datum: 24 juni 1967


Bekrachtiging van de celibaatswet

43 Maar dit alles betekent geen verslapping van de geldende wetgeving en mag evenmin beschouwd worden als het voorspel van de afschaffing ervan. Laat men geen voedsel geven aan deze veronderstelling, waardoor in de harten de kracht en de liefde wordt verzwakt, die aan het celibaat zijn zekerheid en zijn geluk schenken, en waardoor de ware leer omtrent het celibaat motiveert en de verhevenheid ervan aantoont. Laat men veeleer de studie bevorderen ter verdediging van de geestelijke zin en de zedelijke waarde van de maagdelijkheid en het celibaat.


De wortel van het probleem

49 Wij kunnen moeilijk aannemen, dat door de afschaffing van het celibaat het aantal priesterroepingen aanstonds en in belangrijke mate zou stijgen. De huidige ervaring van de Kerken en de andere godsdienstige gemeenschappen, die aan hun ambtsdragers wel het huwelijk toestaan, schijnt het tegendeel te bewijzen. De oorzaken van het teruglopen van de priesterroepingen moeten elders worden gezocht, bijv. in het verlies of de verzwakking van de zin voor het goddelijke en het heilige, bij individuen en gezinnen, in het dalen van de waardering van de Kerk als heilsinstituut door geloof en Sacramenten. Het probleem moet daarom fundamenteel worden bestudeerd.


De diepste reden van het celibaat

54 De ware en diepste reden van het celibaat ligt, gelijk wij boven reeds zeiden, hierin, dat de priesterkandidaat zichzelf door een nauwere en vollediger relatie wil binden aan het mysterie van Christus en de Kerk, tot heil van de gehele mensheid. En er bestaat geen twijfel aan, dat deze hoogste waarden van de mens in deze keuze het best tot hun recht kunnen komen.


De werkelijke verantwoordelijkheid

83 Thans richten wij ons met vaderlijke liefde, met grote bezorgdheid en droefheid tot onze ongelukkige maar toch altijd uiterst dierbare en gewaardeerde broeders in het priesterschap, die, terwijl zij het merkteken van het priesterschap behouden, toch de verplichtingen, die zij bij hun priesterwijding op zich hebben genomen, jammer genoeg hebben verlaten. Hun droevige situatie en de nadelige gevolgen ervan voor hun persoon en voor de gemeenschap roepen bij sommigen de vraag op, of niet juist het celibaat tot op zekere hoogte de oorzaak is van deze tragedies en van de ergernis, die eruit voortvloeit voor het volk Gods. In werkelijkheid ligt de oorzaak niet in het celibaat, maar in het feit, dat men soms niet tijdig genoeg zich een volledig en verstandig oordeel heeft gevormd over de kwaliteiten van de priesterkandidaat, of in het feit, dat het leven van de priesters niet voldoende beantwoordde aan de plichten van hun totale toewijding aan God.


Een oproep in droefheid

86 Als deze priesters eens wisten, hoeveel leed, hoeveel schande, hoeveel zorg zij aan de Kerk Gods veroorzaken; als zij eens dachten aan de ernst en de verhevenheid van hetgeen zij eens op zich namen, aan de gevaren, die hen bedreigen voor het tegenwoordig en het toekomstig leven, dan zouden zij met voorzichtigheid en overleg te werk gaan bij hun beslissingen, dan zouden zij meer bereid zijn tot bidden, meer consequent en meer resoluut in het vermijden van de oorzaken van hun geestelijke en morele zwakheid.

Gegeven te Rome, bij Sint-Pieter, op 24 juni 1967, feest van Sint-Johannes de Doper, in het vijfde jaar van ons Pontificaat.

Paus Paulus VI

donderdag 12 september 2013

'Roze balletten' in vrijmetselaarstempel in Michigan, USA

Police break up 'drug-fueled orgy' at Masonic Lodge after finding women dancing naked on stage and men filming sex acts

Police in Michigan have broken up a shocking 'drug-fueled orgy' being hosted at a secretive Masonic Lodge - and this wasn't the first time it's happened, authorities warn.
Officers were called to the prominent building in downtown Battle Creek, Michigan - which sits across a park from police headquarters - about 2.15am Sunday. They found five women dancing on stage naked.
They also reportedly discovered a couple having sex in the lodge and several men standing around filming the action.

Bron: MailOnline

Link:

http://www.dailymail.co.uk/news/article-2408655/Police-break-drug-fueled-orgy-Masonic-Lodge-finding-women-dancing-naked-stage-men-filming-sex-acts.html

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer