maandag 30 december 2013

De toespraak van 'rabbijn' Abraham Skorka, op 11 oktober 2012, ter gelegenheid van zijn eredoctoraat van de 'Katholieke' Universiteit van Argentinië, dat hij uit de handen van Jorge 'Kardinaal' Bergoglio S.J. ontving:

Abraham Skorka bedankt eerst en vooral de aanwezige Israëlische en Duitse ambassadeurs. Vervolgens zegt hij dat de wortels van het anti-semitisme zich ontwikkeld hebben in de theologie van de Katholieke Kerk en in de theologie van de Russisch-Orthodoxe kerk. Dit is natuurlijk een loopje nemen met de waarheid, aangezien het Nazisme en het Communisme duidelijk neo-paganistische ideologieën waren die niets met de Katholieke Kerk te maken hebben. Integendeel, de Katholieke Kerk heeft het Nazisme en het Communisme altijd bestreden.

Daarna prijst Skorka 'Kardinaal' Kasper en zijn boek: "De God van Jezus Christus". De Spaanstalige versie van het boek werd in 2011 gepubliceerd. Skorka noemt Kasper een "zeer religieus" man, zoals zou moeten blijken uit het voorwoord van het boek.

Vervolgens verwijst Skorka naar Augustin 'Kardinaal' Bea, S.J., die door Paus Johannes XXIII tot kardinaal werd gecreëerd. Ter informatie... Op 6 juni 1960 werd Bea de eerste president van het nieuw ingestelde 'Secretariaat voor de Eenheid der Christenen'. In die hoedanigheid was hij betrokken bij de opstelling van verschillende sleuteldocumenten die voortkwamen uit het Tweede Vaticaanse Concilie. Tijdens het Concilie had hij verschillende aanvaringen met zijn behoudende tegenvoeter binnen de Romeinse Curie, Alfredo Ottaviani.

Dan praat Skorka over het feit hoe de Joods-Katholieke betrekkingen zijn verbeterd, en vermeldt Nostra Ætate.

Vervolgens maakt Skorka een praatje over hoe hij ingenomen is met het humanisme en het naturalisme, alhoewel hij geen gebruik maakt van deze exacte woorden. Het humanisme en het naturalisme zouden zich volgens Skorka bewegen "voorbij de theologische verschillen".

Met andere woorden, "theologie is slecht en humanisme is goed".

Skorka blijkt dus eerder een zeer liberale vrijzinnige te zijn.

Op het einde zoekt Skorka oogcontact met Bergoglio e.a. en zegt dat we in afwachting zijn van de 'Messias'!?

Bergoglio e.a. juichen hem geestdriftig toe!

De woorden van Skorka zijn nog niet eens zo schokkend, wegens weinig origineel. Maar, schokkend is wel, dat deze woorden blijkbaar het denken van Bergoglio vertolken!!!Vrijmetselaarsgroet: 'The Five Points of Fellowship': voet tegen voet, knie tegen knie,
borst tegen borst, hand op de rug en wang aan wang. Dan fluistert de Grootmeester: "Mah-Ha-Bone"

Bergoglio en Skorka


Zie ook:

Bergoglio bij het beeld van de Immaculata op 8 december 2013! Waarlijk een 'annus horribilis' voor de Kerk! Men lacht met de gelovigen!


http://kavlaanderen.blogspot.be/2013/12/bergoglio-bij-het-beeld-van-de_10.html

zondag 29 december 2013

Aartsbisschop Gerhard Ludwig Müller, de Prefect van de Congregatie voor de Geloofsleer zegt: "De Kerk heeft niet de bevoegdheid om de Woorden en de Geboden van God te relativeren."

Die Kirche hat keine Autorität, die Gebote Gottes zu relativieren

27.12.2013

Glaubenspräfekt Müller: Bischofskonferenzen „Koordinatoren, nicht Vize-Päpste“ – Kardinal Meisner warnt vor Anpassung an Zeitgeist

Müller wörtlich: „Die Kirche hat keine Autorität, die Worte und Gebote Gottes zu relativieren.“

"De Kerk heeft niet de bevoegdheid om de Woorden en de Geboden van God te relativeren."

"Nationale 'kerken' bestaan niet."

"De voorzitters van de nationale bisschoppenconferenties zijn géén vice-pausen."

"Er zijn géén twee pausen."

"De hertrouwde gescheidenen zullen ook in de toekomst géén Communie krijgen."

"Noch de Paus, noch een Synode, kunnen hertrouwde gescheidenen tot de Sacramenten toelaten."

"Om de Sacramenten te kunnen ontvangen, moet men aan een aantal objectieve criteria voldoen."

"De Kerkelijke Leer mag niet aan de omstandigheden worden aangepast."

"De Kerk is géén politieke partij die enquêtes organiseert om tot een consensus te komen."

Bron: Die Tagespost

Link:

http://www.die-tagespost.de/Die-Kirche-hat-keine-Autoritaet-die-Gebote-Gottes-zu-relativieren;art456,148531ZIE OOK:

De Aartsbisschop van Freiburg, Robert Zollitsch, zegt: "Abortus is géén mensenrecht"

http://kavlaanderen.blogspot.be/2013/12/de-aartsbisschop-van-freiburg-robert.html

In 2013 sloten 93 abortus-'klinieken' in de VS hun deuren... Een nieuw record!

Onze-Lieve-Vrouw is onze Voorspreekster; onze "Advocata Nostra"


maandag 23 december 2013

Godfried 'Kardinaal' Danneels over de 'methode' van Bergoglio: "Ge moet op een muis niet kloppen met een hamer, die is lang weg. Maar, ge moet ze aantrekken met wat voedsel te leggen of wat gif." - GIF is inderdaad het woord! Bergoglio strooit GIF in de geesten van de mensen!

Godfried 'Kardinaal' Danneels steekt Léonard links en rechts voorbij...

Het psychogram van allen die in het pedofilieschandaal verwikkeld waren, is gekenmerkt door o.a. theatraal gedrag (= histrioniek).

De theatrale persoonlijkheidsstoornis (TPS) is een persoonlijkheidsstoornis die zich kenmerkt door overdreven emotionele uitingen en het zoeken van aandacht. De stoornis openbaart zich doorgaans in de vroege volwassenheid.

TPS-lijders komen in eerste instantie over als levendig, uitbundig, enthousiast, charmant, flirten veel en zijn meestal in staat op hoog niveau te functioneren. Ze gebruiken seksuele verleiding om aandacht te krijgen, ook als hun omgeving dit ongepast vindt. Bijvoorbeeld door het promoten van het zogenaamde 'homo-huwelijk'.

De emotionele uitingen van TPS-lijders zijn vaak sterker dan in de context verwacht wordt. Ze worden onrustig, kwaad of depressief als ze naar hun oordeel te weinig aandacht krijgen. Vaak beschouwen ze hun persoonlijke relaties als diepgaander dan ze in werkelijkheid zijn. Hierdoor zijn ze vatbaar voor depressies. In ernstige gevallen kunnen korte psychotische episoden optreden.

De oorzaak van de stoornis is onbekend, maar mogelijk spelen jeugdtrauma's en erfelijkheid een rol.


Het DSM-IV definieert de theatrale persoonlijkheidsstoornis als een aanhoudend patroon van overdreven emotionaliteit en aandacht zoeken. De stoornis uit zich in de vroege volwassenheid in verschillende situaties. De diagnose kan worden gesteld als sprake is van vijf of meer van de volgende situaties:

 • De persoon voelt zich niet op zijn gemak in situatie waarin hij niet in het centrum van de aandacht staat.
 • De communicatie tussen de persoon en anderen is vaak ongepast seksueel verleidelijk of provocatief.
 • De persoon vertoont een snelle en oppervlakkige overgang van emoties.
 • De persoon gebruikt consistent zijn/haar uiterlijk om aandacht te trekken.
 • De persoon heeft een oppervlakkig taalgebruik en heeft het niet over details.
 • De persoon vertoont overdreven en theatraal gedrag en overdrijft zijn/haar emoties.
 • De persoon is eenvoudig te beïnvloeden door anderen of door omstandigheden.
 • De persoon beschouwt relaties als intiemer dan ze in werkelijkheid zijn.

Deze mensen hebben gebrek aan empathie en schaamte. Men komt steeds weer voor de pinnen, verschijnt op de pauselijke Loggia, hetgeen voor dergelijke kerkelijke overheden uiterst belangrijk is, en er is een grote hang tot recidiveren. Men kan gewoon niet ophouden, men komt telkens weer opnieuw in de media.

Errare humanum est, perseverare diabolicum.

dinsdag 17 december 2013

Kerknet: "IPB vraagt dat systematische vermindering van aantal bedienaars van de eredienst een halt wordt togeroepen"

Het [ketterse] Bureau van het Interdiocesaan Pastoraal Beraad, het interdiocesaan overleg- en adviesorgaan van de Vlaamse kerkgemeenschap waarin alle geledingen van de katholieke kerkgemeenschap vertegenwoordigd zijn [behalve de Katholieken], schreef een brief aan de Belgische bisschoppen met betrekking tot de verloning van de parochie-assistenten [!]. Daarin drukt het overlegorgaan van Vlaamse [vrijzinnige] leken zijn waardering uit voor wat de bisschoppen reeds ondernomen hebben. Tegelijk wordt gevraagd deze kwestie als hoge prioriteit verder op te volgen.

“Wij weten dat de bisschoppen zelf al oplossingen hebben gezocht en wij waarderen dit. Wij zien echter dat het ‘politieke spel’ van enkelen niet toelaat om de inzet van velen, waaronder de bisschoppen, te verzilveren. Om een toekomstgericht personeelsbeleid mogelijk te maken is het hoog tijd dat de systematische vermindering van het aantal bedienaars van de eredienst een halt wordt toegeroepen.”

“Het IPB betreurt dat waardevol potentieel in dienst van de geloofsgemeenschappen verloren gaat omwille van een eenzijdige invulling van het begrip ‘bedienaar van de eredienst’ [!]. Leken met degelijke vorming en grote verantwoordelijkheidszin worden tot op vandaag niet benoemd in de vrijgekomen plaatsen. Het IPB vraagt met aandrang deze kwestie prioritair te blijven opvolgen en wenst met de bisschoppen samen te ijveren voor een betere omkadering van de parochieassistenten en samen te werken aan een snelle doorbraak in het dossier. “

Bron: Kerknet


Parochie-assistenten zijn géén 'bedienaars van de eredienst'!!!

KAVlaanderen roept de Vlaamse bisschoppen op om de rol van 'parochie-assistent' volledig af te schaffen! 

vrijdag 13 december 2013

De abdicatie van Paus Benedictus XVI is waarschijnlijk ongeldig!

CODEX IURIS CANONICI
Codex van het Canonieke recht

332 - § 2 Als het voorkomt dat de Paus afstand doet van zijn ambt, is voor de geldigheid vereist dat de afstand vrij geschiedt en op de juiste wijze kenbaar gemaakt wordt, niet echter dat deze door wie ook aanvaard wordt.


Er zijn aanwijzingen dat:

1. De abdicatie van Paus Benedictus XVI NIET uit vrije wil geschiedde.

De abdicatie is bijgevolg ongeldig.


2. In de Latijnse tekst van de abdicatie staan taalfouten die de tekst onbegrijpbaar maken.

De abdicatie is bijgevolg ongeldig.


AAN BEIDE VOORWAARDEN OM TOT EEN GELDIGE ABDICATIE TE KOMEN, WERD DUS NIET VOLDAAN!!!

 

1. Paus Benedictus zou met de dood zijn bedreigd en zo gedwongen tot aftreden:

Opmerkelijk is dat het dreigement op 10 februari 2012 werd bekendgemaakt en dat de aankondiging van de abdicatie gebeurde op 11 februari 2013!
 
Exact één jaar later!


Link:

http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/vaticancityandholysee/9073811/The-Pope-will-die-within-a-year-Vatican-assassination-fears-revealed.html
 

 

2.Over de taalfouten in de Latijnse tekst die de abdicatie ongeldig maken:Link:


http://www.ultimostiempos.org/7-noticias/150-bxvi

http://www.suscipedomine.com/forum/index.php?topic=4700.0Conclusie


Paus Benedictus XVI zou dus nog steeds de enige, legitieme Paus zijn!

donderdag 12 december 2013

Bert Claerhout van ‘Kerk&Leven’: "Actief pluralisme is verworden tot illusie"

Volgens hoofdredacteur Bert Claerhout van ‘Kerk&Leven’ spreekt de manier waarop de Senaatscommissie Justitie en Sociale Zaken de uitbreiding van de euthanasiewet goedkeurde naar oordeelsbekwame minderjarigen die fysiek ondraaglijk lijden boekdelen over hoe onze politici aankijken tegen ethische kwesties.

“Het is overduidelijk dat het streven naar een morele consensus bij ethische debatten in ons land niet meer aan de orde is. Ideologische en politieke spelletjes winnen het van een serene besluitvorming die rekening houdt met de diverse sociale medespelers – levensbeschouwingen en religies inbegrepen. De eenzijdige berichtgeving in de media, in het bijzonder in het geval van euthanasie, versterkt die evolutie. Het zogenaamde ‘actieve pluralisme’ waarop velen het afgelopen decennium hun hoop hadden gevestigd, is verworden tot een illusie.”

“De realiteit leert dat godsdiensten, religies en wereldbeschouwingen – onder het motto godsdienst is privé – niet als ernstige partners in de cultuur- en samenlevingsopbouw worden aangezien, maar veeleer als relieken uit het verleden. Als het van Open Vld afhangt, zo bleek recentelijk op het partijcongres, moet de overheid zelfs stoppen met het financieren van religies en levensbeschouwingen. Meteen weten we welke plaats deze, en ongetwijfeld ook sommige andere partijen, nog toekennen aan godsdiensten en religies in het publieke domein: geen. Die bekrompenheid van denken laat zich maatschappelijk almaar scherper gevoelen.”

Bron: Kerknet/Kerk en leven


Beste Bert Claerhout,

In plaats van nu te komen jammeren, zou u misschien eens de hand in eigen boezem kunnen steken.

Wat heeft 'Kerk en leven' gedaan om de uitbreiding van de euthanasiewet tegen te houden?

NIETS!


Wat heeft 'Kerknet' gedaan om de uitbreiding van de euthanasiewet tegen te houden?

NIETS!


Wat heeft 'Tertio' gedaan om de uitbreiding van de euthanasiewet tegen te houden?
 
NIETS!


Wat hebben de Belgische bisschoppen gedaan om de uitbreiding van de euthanasiewet tegen te houden?

NIETS!


Om gehoord te worden in het maatschappelijke debat, moet men eerst en vooral zijn mond durven open te trekken!

Vanuit de Kerk in Vlaanderen hebben we helemaal NIETS gehoord!

Waarom jammeren dat men niet gehoord is, wanneer men ook helemaal niets gezegd heeft?

Huichelaars!

"Vijgen na Pasen" zou ik zeggen, maar over euthanasie is het laatste woord nog niet gezegd!

maandag 9 december 2013

Leve de Traditie!

Mgr. Basile Mvé Engone; de Aartsbisschop van Libreville, Gabon

IPB-forum over 'Kerk van onderuit'...

Het IPB-Forum van zaterdag 7 december maakte kennis met een nieuwe vorm van missionair kerk zijn in Engeland. Liesbeth Pulinckx schetste de [ketterse] ‘Fresh Expressions of Church’, die er binnen de anglicaanse Kerk [Dit is géén 'kerk'!] in heel verschillende vormen gestalte krijgen. Het gaat om honderden kleine groepen, die het goede nieuws van het Rijk Gods realiseren [Mensen kunnen het Rijk Gods niet 'realiseren'!] en verkondigen. Ze ontstaan van onderuit en zijn sterk context gebonden. Dit missionaire model richt zich op de eerste plaats op mensen die ver van de Kerk [Nogmaals, deze lieden zijn géén lid van de Kerk!] staan en wil hen een ‘groeiweg’ gaan om Jezus Christus te ontdekken. Het veronderstelt een grote vrijmoedigheid om geloof ter sprake te brengen.

Er zijn ‘Fresh Expressions’ [Totaal ketters!] in scholen, woonwijken, cafés, jeugdhuizen, surfclubs e.a. Er zijn er voor jongeren, voor jonge gezinnen, voor liefhebbers van bepaalde muziek. Telkens is er een gevormde begeleider die zo’n groep helpt om te verdiepen en [ketterse] liturgie te vieren. De levensnabijheid en de kleine groep zorgen voor een vitaliteit waar we in Vlaanderen ook van dromen en aan werken. [Wij dromen daar helemaal niet van, want het is de kortste weg richting hel.]


Vragenlijst synode

Het laatste deel van het Forum werd gewijd aan de voorbereidende bevraging voor de buitengewone synode over het gezin die in oktober 2014 plaats vindt in Rome. De professoren Thomas Knieps en Annemie Dillen gaven een toelichting bij de vragenlijst die door de bisschoppen op vraag van paus Franciscus verspreid werd en die online kan ingevuld worden door alle pastoraal betrokken gelovigen.

[Het is gewoon ronduit belachelijk om een 'rondvraag' te organiseren, terwijl zij die bevraagd worden, niet eens weten waar het over gaat. Wat komen die professoren daar anders doen? Trouwens, je merkt aan de vragen dat ze voor priesters bedoeld zijn en niet voor leken:
 • "Bent u erin geslaagd om gebedsvormen voor het gezin aan te reiken die aangepast zijn aan de complexiteit van het leven en de cultuur van vandaag?"
 • "Welke bijdrage hebben echtparen en gezinnen geleverd in het geloofwaardig verspreiden van een integrale visie op het christelijke huwelijk en gezin?"
 • "Hoe beleven gedoopten deze onregelmatige levensstaat?"
Dit zijn vragen aan priesters over leken!

Bergoglio wilde zich weer eens interessant maken en stelde dus dat de leken die vragen ook mochten beantwoorden. Iets wat natuurlijk absurd is, want dat kunnen ze niet.]

Complementair organiseert de Faculteit Theologie en Religiewetenschappen een eigen, meer kwantitatieve bevraging over dezelfde thema’s [Natuurlijk.]. De aanwezigen waren het erover eens dat gesprek over huwelijk, geboorteregeling, echtscheiding, homoseksualiteit en aanverwante onderwerpen nodig is op alle niveaus van de Kerk, omdat de leer en de geleefde werkelijkheid vaak ver uit elkaar liggen [De 'mening' van gelovigen, priesters, bisschoppen en zelfs pauzen heeft geen enkel belang. Alleen al het discussiëren over dergelijke onderwerpen, waar men dus de Katholieke Doctrine in vraag stelt, is zondig!]. Er wordt ook met hoge verwachtingen uitgekeken naar de komende synodes, zowel die van 2014 als die van 2015 waarop de pastorale conclusies zullen getrokken worden [Waarom? De kerkelijke doctrine is bekend. Pastorale laksheid kunnen we missen als kiespijn!].

Bron: Kerknet

Beste Bisschoppen,

In plaats van jullie tijd daar te verliezen, zouden jullie beter het IPB meteen opdoeken. Dergelijke bijeenkomsten, die een ketterse en schismatieke natuur hebben, stellen werkelijk niets voor!

De Vlaamse vrijmetselaarskerk in actie... Johan Bonny, hoe lang gaat gij dit nog tolereren? Wij leven mee met hen die gedwongen werden dit spel mee te spelen. Antwerpen, 7 december in Parochiefederatie Warm-Noord

Met Eric Bochar, Herman Goemans, Kenny Brack, Rita Somers en Marcin Derdziuk
Met 'Deken' Jef Barzin van de voormalige 'Oecumenische Werkgroep Pedofilie' die de toon aangeeft, ..., Eric Bochar, Herman Goemans, Kenny Brack, Rita Somers en Marcin Derdziuk

zaterdag 7 december 2013

Nelson Mandela: rolmodel of crimineel?Hij was geen politieke gevangene, maar een terrorist die door de Sovjets werd gefinancierd en bewapend.

Mandela bekende 156 daden van geweld en terrorisme.

ANC = African National Congress = Abortus, Nepotisme en Corruptie


Nelson Mandela 'proven' to be a member of the Communist Party after decades of denial

Bron: The Telegraph

Link:

http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/nelson-mandela/9731522/Nelson-Mandela-proven-to-be-a-member-of-the-Communist-Party-after-decades-of-denial.html

Muslims in Egypt Turn to Christian Priests for Exorcisms

Possessed Egyptian Muslims are turning to Coptic priests to expel their demons the old-fashioned way—through the power of Christ.

Bron: Vinienco.com

Link:

http://upww.us/vinienco/2013/11/30/muslims-egypt-turn-christian-priests-exorcisms/

dinsdag 3 december 2013

Vrijdag, 10 februari 2012 - 'De Ketters' overhandigen hun duivelse manifest aan onze 'heldhaftige' Vlaamse Bisschoppen

Hier kunnen we nog even proeven van de gezellige sfeer aan tafel, terwijl Mark Deweerdt het woord voert. De gebruikelijke koffie en taart ontbreken echter. De Pauselijke Nuntius is nergens te bespeuren! Maar, het is plezant!
Isabel Maes overhandigt de ketterlijst aan Mgr. André-Joseph Léonard. Herman Cosijns, de ongemijterde bisschop, kijkt zichtbaar geamuseerd toe.
Een delegatie van de 'Werkgroep Kerkenwerk' overhandigde toen, tijdens een ontmoeting met de Vlaamse Bisschoppen, het manifest ‘Gelovigen nemen het woord’ en de namenlijst.

Wie waren de leden van de delegatie?

Joris Weyts; een zogezegde 'priester'
Isabel Maes; een catechiste
Mark Deweerdt; zogezegd van de 'Werkgroep Kerkenwerk'En dit was de reactie van de Vlaamse bisschoppen:

Vanmiddag hebben de Vlaamse bisschoppen een delegatie van de initiatiefnemers achter het manifest ['de initiatiefnemers achter het manifest'] ‘Gelovigen nemen het woord’ ontvangen. Dat gebeurde in Mechelen, waar alle Belgische bisschoppen verzamelden voor hun maandelijkse overleg op de bisschoppenconferentie. De delegatie werd ontvangen door Aartsbisschop André-Joseph Léonard, de bisschoppen Jozef De Kesel (Brugge), Luc Van Looy (Gent) en Patrick Hoogmartens (Hasselt) en de hulpbisschoppen Jean Kockerols (vicariaat Brussel) en Leon Lemmens (Vlaams-Brabant en Mechelen). Bisschop Johan Bonny was afwezig, omdat hij momenteel in Rome deelneemt aan het symposium over misbruik. De ontvangst verliep in een gemoedelijke sfeer en er werd van gedachten gewisseld.

Na afloop van de bisschoppenconferentie publiceerde de persdienst de hierna volgende reactie van de Vlaamse bisschoppen: “Met aandacht hebben wij, de Vlaamse bisschoppen, kennis genomen van het manifest ‘Gelovigen nemen het woord’. Het verlangen naar verandering dat uit de tekst spreekt, laat ons niet onberoerd [Dit kan in positieve of negatieve zin uitgelegd worden.]. Ook wij zoeken naar vernieuwing en grotere authenticiteit, in trouw aan de Schrift en aan de geloofstraditie van de kerk [De Persdienst schrijft 'Kerk' met kleine 'k'!]. De situatie die we vandaag als kerk meemaken is niet comfortabel [Dat is wel het minste dat je kan zeggen!]. Van pastorale verantwoordelijken wordt heel veel gevraagd. We hebben niet meer de maatschappelijke positie noch de impact die we vroeger hebben gehad [Om BINNEN de Kerk orde op zake te stellen, is die maatschappelijke positie niet relevant!].

We doen heel veel inspanningen om het evangelie [Kleine letter!] dicht bij het leven van de mensen te laten aansluiten. Maar in een samenleving waar het seculier levensgevoel steeds groter wordt, is dit niet eenvoudig. We begrijpen de pijn en de onmacht bij velen [Inderdaad! Als zij die de macht hebben niets doen... en ketterijen rustig laten doorwoekeren! Is dat geen schuldig verzuim?]. Hoe kunnen we het evangelie [Nogmaals kleine letter!] zo verkondigen dat het hart van de mens van deze tijd erdoor geraakt wordt? [Vrouwelijke priesters hebben niets te maken met de vraag hoe "het hart van de mens van deze tijd erdoor geraakt wordt".] Dat is de vraag die bij ons allen leeft en die onze grootste uitdaging blijft [Jullie moeten geen vragen stellen, maar antwoorden geven!]. Structurele hervormingen of aanpassingen zullen daar niets aan veranderen. Toch kunnen ze ons helpen. Daarom begrijpen we dat de geleidelijkheid van deze hervormingen het geduld op de proef stelt [Zijn onze bisschoppen 'geleidelijke hervormers'???]. Maar de evoluties in onze maatschappij zijn zo fundamenteel dat ze tijd en onderscheiding vragen om te zien wat in deze kan en moet gebeuren.

Het manifest geeft ons ook de gelegenheid onze positie te verhelderen [Ik ben eens benieuwd wat ze na al die maanden te zeggen hebben!]. Sommige elementen, zoals de kwestie van woorddienst op zondag, zijn een diocesane aangelegenheid en momenteel voorwerp van overleg [Schokkend!]. Andere, met name over het kerkelijk ambt en het priesterschap, zijn een aangelegenheid van de wereldkerk [Met andere woorden: "Rome, trek uwe plan! Het is ons probleem niet!"]. In kwesties die raken aan het persoonlijke leven van mensen, bepleiten wij een respectvolle, pastorale houding [Softies!]. Al is niet elke levensstaat gelijk, toch is niemand minderwaardig, want een mens is altijd meer dan zijn daden en dan de situaties waarin hij verkeert. De kerkgemeenschap ten slotte, opgebouwd rond Christus en zijn evangelie [Weer kleine letters!], wordt gezonden naar alle mensen. Ze neemt die missie op vanuit een vitale kern die leeft vanuit de eucharistie [Kleine letter!]. Want daar gebeurt de verbinding van de ranken met de wijnstok (Joh 15, 5). [Absurde omschrijving van 'de eucharistie'!] God heeft alle gelovigen, elke gedoopte, broodnodig om zijn liefde aan de wereld kenbaar te maken [God heeft niemand nodig! Wij hebben God nodig!].

Laat ons samen werk maken van een kerkgemeenschap die zorg draagt voor haar identiteit, trouw aan de zending die ze heeft ontvangen, een kerk [Kleine letter!] die open en toegankelijk is voor iedereen, met een ruim hart voor alle mensen.

Getekend,

de Vlaamse bisschoppen.”

Bron: KerkNet/IPID/RKnieuws.net


Dit hadden de Vlaamse bisschoppen moeten zeggen:

De vraag rond de priesterwijding van vrouwen is definitief beantwoord door Paus Johannes Paulus II. De leer dat vrouwen geen priester gewijd kunnen worden is onfeilbaar, ook al is het formeel nog geen dogma.

Wie iets anders eist of verkondigt staat niet meer in volle gemeenschap met de Katholieke Kerk en dient volgens can. 1371 met een rechtvaardige straf - excommunicatie niet uitgesloten - gestraft te worden.


FACTA, NON VERBA!

De Antwerpse Trojka: 'kanunnik' Wim Selderslaghs, 'bisschop' Johan Bonny en 'deken' Jef Barzin. Zo te zien is het bisdom Antwerpen in veilige handen...

 • 'Kanunnik' Wim Selderslaghs wil vrouwelijke priesters
 • 'Bisschop' Johan Bonny vindt het blasfemische toneelstuk van Romeo Castellucci een uiting van de persoonlijke zoektocht van de regisseur naar God
 • 'Deken' Jef Barzin vindt pedofilie OK.

Bisschop Johan Bonny: "Vlaanderen is opnieuw missieland"

Bisschop Johan Bonny van Antwerpen zei vrijdag tijdens de laatste avondconferentie naar aanleiding van het ‘Jaar van het Geloof’ bij Wereld Missiehulp in Boechout dat Vlaanderen missieland is geworden [Door ONZE schuld!]. “Maar er zit veel onder de grond! [Inderdaad, niks aan de hand.] De eerste bloemen die na de winter uitkomen, zoals sneeuwklokjes en narcissen, hebben wij niet gezaaid. Die zaten al onder de grond, als knolletjes [Bonny, wie hou je voor de gek?]. Wij beschikken over heel wat historisch erfgoed, maar soms laten wij dingen onbewust verdwijnen [Onbewust?].”

Bisschop Bonny: “Ons geloof was de voorbije decennia zeer expliciet, met overvloedige woorden [Inderdaad! Alleen maar woorden...]. Vandaag de dag zijn getuigenis en handeling belangrijker dan het grote woord [Ah ja?]. Kijk naar Jezus en de wijze waarop hij te werk ging [Neen, we kijken nu eens niet naar Jezus. We kijken naar de bisschoppen om te zien wat die doen...]. Mensen moeten zien en horen hoe een en ander gedaan wordt! In de periode van het Tweede Vaticaans Concilie was het zomertijd, oogsttijd. Die is nu weer voorbij [En WAT hebben jullie dan geoogst? Lege kerken?]. Alles gaat altijd in golven, doorheen de geschiedenis”. De bisschop verwees nog naar het verhaal van de zaaier en het zaad: “Het is nu opnieuw de tijd van zaaien en niet van oogsten. Vanuit kleine groepen kan de Kerk opnieuw groeien.”

Bron: Kerknet


Beste Johan Bonny,

In Vlaanderen gaan nog steeds circa 70% van de jongeren naar Katholieke scholen.

In plaats van zweverige praatjes te houden, zou u beter:

1. Een Katholiek benoemen aan de top van het VSKO.

2. Godsdienstles geven tijdens de godsdienstlessen in plaats van alleen maar aan seksuele ontgroening te doen tijdens die lessen.

Indien u écht wenst te herevangeliseren, heeft u alle troeven in handen.

U moet het alleen nog maar écht willen!

Met vriendelijke groet,

KAVlaanderenmaandag 2 december 2013

Over de Zonhovense homo-pastoor Rick Renckens - Een getuigenis...

"Het ligt me toch nog altijd zwaar op de maag dat wij hier in Zonhoven een homopastoor hebben, die homohuwelijken inzegent, voorzitter van de Belgische holebi-pastores is en ik weet niet wat van de Belgian Pride, en dan nog les geeft in de 'katholieke' Hogeschool en bovendien vier parochies onder zijn hoede heeft, en dan daar overal open en bloot voor uitkomt, behalve dan bij ons."

"Hier komen de mensen uit de lucht gevallen, als je daar mee afkomt. Ik snap eerlijk gezegd niet dat onze bisschop Hoogmartens dit toelaat. Wij hebben in onze gebedsgroep een nieuwe jonge priester uit Indië, Thomas. Hij kan nog zo goed als geen woord Vlaams, maar dat komt nog wel. Liever dan nog een H. Mis in het Engels.

Vroeger, toen de H. Mis nog in het Latijn was, marcheerde dat ook. Ik weet nog, dat we als misdienaar alle gebeden in het Latijn van buiten kenden en geslaagd waren in ons 'examen', ook al verstond je er niks van. Later als ik Grieks-Latijn volgde, verstond je het wel, maar ja dan werd de H. Mis ineens in het Nederlands gedaan......."

Bron: C.C.

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer