woensdag 30 april 2014

Yes, Vatican II must not be canonized -- it must be cannonized.


Trouw: Bijna helft jonge christenen is 'neofundamentalist'

Jonge christenen hebben steeds vaker (zeer) behoudende opvattingen. Dat schrijft het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) in een onderzoek naar de kerkelijkheid van Nederlanders dat vandaag verschijnt. Het instituut munt zelfs een nieuwe term voor de orthodoxe christenjongere: de neofundamentalist.

Bijna de helft van de kerkgangers tussen de 17 en 30 jaar is van mening dat je je aan alle voorschriften van je kerk hebt te houden. Ter vergelijking: twintig jaar geleden vond dat slechts een op de vijf jonge christenen.

De jonge generatie gelovigen laat een ontwikkeling zien die al langer gaande is in de kerk: die wordt kleiner en orthodoxer. De tendens naar hertraditionalisering is in zowel protestantse als katholieke kring waarneembaar, schrijft het SCP in 'Geloven binnen en buiten verband'.

Comeback hel en duivel
Kerkelijke jongeren beschouwen zich vaker dan hun ouders als een gelovig of religieus mens, zien een sterk geloof als belangrijkste waarde in het leven en geloven zonder twijfel in God. Opmerkelijk daarbij is volgens het SCP dat het geloof in de hel en duivel met een comeback bezig is.

Bron: Trouw

Link:

http://www.trouw.nl/tr/nl/5091/Religie/article/detail/3643343/2014/04/28/Bijna-helft-jonge-christenen-is-neofundamentalist.dhtmlOpmerking:

Met 'neofundamentalist' bedoelen ze "gewoon gelovig"!

'Flater van de week': Dit keer uit 'De Standaard':

"De Nederlandse jonge christenen worden almaar fanatieker in hun geloof. In Vlaanderen lijkt het nog lang niet zover."

Bron: De Standaard

Link:


http://www.standaard.be/cnt/dmf20140428_01085829

Ook hier vergist 'De Standaard' zich weer.

zondag 27 april 2014

Dominica in Albis - Introitus: "Quasi modo géniti infántes, allelúia: rationabiles, sine dolo lac concupíscite, allelúia, allelúia allelúia."'Beloken Pasen' is de eerste zondag na Pasen (octaafdag van Pasen). Op die dag wordt de paasweek (het paasoctaaf) afgesloten. 'Beloken' komt van beluiken, een oud Nederlands woord dat 'afsluiten' betekent. Deze dag wordt ook wel aangeduid als Barmhartigheidszondag (of Zondag van de Goddelijke Barmhartigheid). De Latijnse naam van Beloken Pasen is Dominica in Albis (zondag in witte kleren), een verwijzing naar de witte doopkleren van de doopleerlingen. De Paus draagt dan speciale witte koorkledij, een witte satijnen mozetta afgezet met bont. In Duitsland wordt Beloken Pasen daarom "Witte Zondag" genoemd. Deze zondag wordt ook Quasimodo-zondag genoemd naar de beginwoorden van het introïtus dat op die zondag wordt gezongen: "Quasi modo geniti infantes..." (1 Petrus 2:2).


1 Pe 2:2  Weest, als pasgeboren kinderkens, begerig naar onvervalste geestelijke melk, om daardoor op te groeien tot zaligheid,
1 Pe 2:3  zo "gij reeds gesmaakt hebt, dat de Heer goedertieren is."

1 Pe 2:11  Geliefden, ik vermaan u, als pelgrims en vreemdelingen, u verre te houden van de vleselijke lusten, die strijd voeren tegen de ziel.

vrijdag 25 april 2014

Theoloog Klaus Berger: "Het Westers christendom staat op instorten."

"De westerse varianten van het christendom" zullen "van eigen zwakheid instorten", omdat men de geloofsbelijdenis vervangen heeft door het gebod van tolerantie.

"Het enige wat ons kan redden is wanneer wij de eisen van Jezus een kans geven", verklaart theoloog Klaus Berger, hoogleraar-emeritus Nieuwe Testament van de universiteit Heidelberg en auteur van het ook in KN opgemerkte boek Die Bibelfälscher ('De bijbelvervalsers').

Een loutere modernisering van de kerken zal het probleem niet oplossen, waarschuwt Berger, "want dat bestaat niet uit vermeend vermolmde structuren, maar uit een religieuze burn-out".  

Berger verklaart waarom veel theologiestudenten tijdens hun studie hun geloof verliezen. Aan universiteiten wordt "de Bijbel op een zodanige wijze uit elkaar getrokken, ja welhaast gesloopt, dat van het geloof haast niets meer kan overblijven'.

Door de methode van historisch-kritische exegese wordt de Bijbel vervalst en het christendom "tot in het onherkenbare" misvormt "tot een zachte en volledig vrijblijvende zondagsmoraal", kritiseert Berger.

In de wetenschappelijke benadering van de Bijbel komt men niet meer toe aan waar het eigenlijk om gaat. "Ik zou nog eens uitdrukkelijk willen onderstrepen dat ik veel vragen en resultaten van de historisch-kritische exegese met respect en erkenning tegemoet treed. Maar zij is niet in elk opzicht en ook in haar geheel niet opgewassen tegen de zaak waar het om gaat. Haar doel is overal naar de natuurwetenschappelijke oorzakelijkheid te vragen."

"Wonderen, engelen, visioenen en charisma's in de Bijbel zijn vanuit 'redelijk' oogpunt pijnlijk en ongepast, en dus worden ze terzijde geschoven. Men gaat zelfs zover die als 'katholiek' of erger nog als 'fundamentalistisch' triomfalisme te brandmerken."

Decennia van historisch-kritische uitleg van de Bijbel hebben van de volkskerk een woestijn gemaakt, stelt Berger vast. "Verwoest werd werkelijk systematisch alles, van de geboorte in Bethlehem tot aan Jezus' hemelvaart, van de maagd Maria tot aan het laatste oordeel en de wederkomst van Christus."

Tegelijk heeft Berger helaas "herhaald ervaren dat een theologie het minst immuun is tegen misbruik van eigen macht dan wanneer zij zichzelf als 'liberaal' aanduidt, aldus de emeritus.

Bron: Katholiek Nieuwsblad

Met andere woorden, wanneer ongelovige theologen studenten onderwijzen, worden deze vanzelf ook ongelovig. In feite onderwijst men atheïsme aan de universiteiten en de studenten nemen dat over. Studenten zijn dus ongelovig, omdat ze het geloof niet kennen. Omdat niemand het de moeite vond om het hen te onderwijzen. Dit geldt trouwens ook voor priesters en bisschoppen.

zondag 20 april 2014

Salve Festa Dies - Notre-Dame de Fontgombault


Victimae Paschali Laudes - Notre-Dame de Fontgombault
Latijnse tekst

Victimae paschali laudes immolent Christiani.
Agnus redemit oves: Christus innocens Patri reconciliavit peccatores.
Mors et vita duello conflixere mirando: dux vitae mortuus regnat vivus.
Dic nobis, Maria, quid vidisti in via?
Sepulcrum Christi viventis: et gloriam vidi resurgentis.
Angelicos testes, sudarium et vestes.
Surrexit Christus spes mea: praecedet vos in Galilaeam.
Scimus Christum surrexisse a mortuis vere: tu nobis, victor Rex, miserere.
 

Amen.
 

Alleluja.


Nederlandse vertaling

Laten de Christenen aan het Paaslam huldezangen wijden.
Het Lam heeft nu de schapen vrijgekocht; en Christus, die zonder zonden was, heeft de zondaars met de Vader weer verzoend.
Dood en leven streden een wondere strijd; de vorst des levens, die gestorven was, heerst nu in onvergankelijkheid.
Zeg ons, Maria, wat hebt gij op uw weg gezien?
Ik zag het graf van de levende Christus en de heerlijkheid van de Verrezene; zijn engelen zag ik als getuigen en ook de zweetdoek en het grafkleed.
Christus, mijn hoop, is verrezen!
Hij zal u voorgaan naar Galilea.
Nu weten wij, dat Christus uit de doden is verrezen.
Gij, Koning en overwinnaar, wil U over ons ontfermen.
 

Amen.
 

Alleluja.

Victimae Paschali Laudes - Notre-Dame de Paris


EXVLTET - Vetus Missale Romanum

zaterdag 19 april 2014

De Paaskaars


Christus heri et hódie,
Princípium et Finis,
Alpha
et Omega;
Ipsíus sunt témpora
et sǽcula;
Ipsi gloria et imperium
per universa æternitátis sǽcula.
Amen.Christus gisteren en heden,
Begin en Einde,
Alpha
en Omega;
Hem behoren de tijden
en de eeuwen;
aan Hem is de heerlijkheid en de heerschappij
door alle eeuwen der eeuwen.
Amen. 


Stille Zaterdag: Christus daalt neer ter Helle...

Het voorgeborchte is een plek tussen hemel en hel, waar de zielen van de rechtvaardige ongedoopten, die overleden waren voor de opstanding van Christus, tijdelijk verbleven, tot ze door Christus meegevoerd werden naar het hemelse paradijs. Christus verbrijzelt de poorten en reikt Adam en Eva de hand...

In het Credo van de Apostelen is 'de helle' dus de plaats waar de rechtvaardige doden verzameld worden, zonder onderscheid; er staat “ad inferos”, van inferi, meervoud, “onderwereld”. Eerst later heeft het woord “hel” in onze taal de uitsluitende betekenis gekregen van de plaats der verdoemden.

Vóór de verlossing door Christus werden de zielen der vrome afgestorvenen nog niet tot de aanschouwing van God toegelaten. In afwachting van dat heuglijke ogenblik, werden zij in een deel van de “onderwereld” bijeen gehouden. Daar heeft Christus hen na zijn dood “bezocht” en hun de verlossing verkondigd die plaats vond bij de verrijzenis, toen Jezus’ ziel weer met zijn lichaam werd verenigd.

De Kerk ontleent het dogma aan de H. Schrift, waaruit men 1 Petrus 3, 19 als meest sprekende tekst aanhaalt. Deze tekst luidt, samen met vers 18: «Want ook Christus is voor onze zonden gestorven, de Rechtvaardige voor de onrechtvaardigen, om ons tot God te brengen. Gedood naar het vlees werd Hij levend gemaakt naar de geest, waarin Hij ook, naar de geesten in de kerker gaande, hun heeft gepredikt.» Onder “de geesten in de kerker” moeten de zielen der overleden rechtvaardigen worden verstaan, voor wie de toegang tot God in hun toenmalige toestand nog versperd was.

Een andere tekst is Handelingen 2, 27-31, waarin Psalm 16, 10 wordt aangehaald: «Want Gij zult mijn ziel niet aan het dodenrijk overlaten, noch uw vrome het bederf doen zien; Gij hebt mij de wegen van het leven doen kennen, Gij zult mij vervullen met vreugde voor Uw Aanschijn.» In de laatste tekst wordt een psalmvers toegepast op Christus. De vervulling van het Oude Testament in het Nieuwe, “volgens de Schriften”, zal bij een andere gelegenheid nog aan de orde komen.

Wij besluiten met vast te stellen dat de leer van de “nederdaling ter helle” duidelijk zijn oorsprong vindt in het Nieuwe Testament. Waar het in het dogma om gaat is, dat Christus aan de vrome afgestorvenen heeft laten weten, dat hun verlossing op handen was.

19 april 2005


Heb 5:7 - En ofschoon Hij in de dagen van zijn Vlees, onder luid geroep en tranen, gebeden en smekingen heeft opgestierd tot Hem, die Hem van de dood kon redden; ofschoon Hij verhoord werd terwille van zijn godvrezendheid; Heb 5:8 - ofschoon Hij bovendien zelfs de Zoon was, heeft Hij toch door zijn lijden de gehoorzaamheid geleerd, Heb 5:9 - en is Hij na zijn verheerlijking de oorzaak van eeuwige zaligheid geworden voor allen, die Hem gehoorzaam zijn; Heb 5:10 - daar Hij door God was uitgeroepen tot "Hogepriester naar de Orde van Melkisedek."


vrijdag 18 april 2014

Marcellino Pane e Vino


Uit de liturgie van Goede Vrijdag: de Aanbidding van het Heilig Kruis

Zoete boomstam, zoete spijkers, zoete last is 't die gij draagt...

Uw Kruis, Heer, aanbidden wij en uw heilige verrijzenis loven en verheerlijken wij: want zie, door het hout kwam de vreugde over geheel de wereld.

De 'Semana Santa' in Valencia
Isa 53:5 - Om ònze zonden wordt Hij doorboord, Om ònze misdaden wordt Hij gebroken; Op Hem rust de straf, ons ten heil, Door zijn striemen komt òns genezing. Isa 53:8 - Men sleept Hem uit kerker en rechtzaal ter dood, Wie bekommert zich nog om zijn lot; Uit het land der levenden wordt Hij gestoten, Ter dood gebracht om de schuld van zijn volk.


Johannes 19:4 Nu kwam Pilatus weer naar buiten, en sprak tot hen: Zie, ik breng Hem u naar buiten, om u te doen weten, dat ik volstrekt geen schuld in Hem vind. - Johannes 19:5 Jesus kwam dus naar buiten, met de doornenkroon en de purperen mantel. En hij sprak tot hen: Ziet den mens.


zaterdag 12 april 2014

Studiedag 'Interreligieuze Dialoog' op 18 november 2013 met Roger Burggraeve

Roger Burggraeve over het 'draagmoederschap' van God...

Roger Burggraeve vertelt een 'Talmoed-verhaal'...
Roger Burggraeve is inderdaad een zeer speciaal geval:


In 1942 geboren in Passendale in West-Vlaanderen, ingetreden bij de salesianen [!], was hij vanaf 1982 als professor ethiek en moraal aan de KULeuven verantwoordelijk voor de opleiding van de priesters aldaar gedurende bijna 30 jaar (en dus ook voor de godsdienstleraars).

De resultaten zijn ons allen bekend en liggen beschamend voor onze ogen.


De "haalbaarheidsmoraal" is natuurlijk relativisme puur; dat interesseerde overigens geen mens in Vlaanderen.


Sedert de kritiek hieraan door Lionel Nagels in "Positief": Hij beschreef het strijdgesprek tussen Aartsbisschop Léonard en Burggraeve vóór Tertio en legde de achtergronden bloot en vooral na de herhaalde verwijzing hiernaar op Kavlaanderen.blogspot wordt deze ketterij in de laatste 2 jaren niet meer sterk genoemd in Leuven.


Naar de "haalbaarheidsmoraal" wordt nog altijd gerefereerd op de homepage van de uitgeverij Pelckmans betr. haar godsdienstboekenreeks "Meander".Bijzonder merkwaardig is wel wat hij in zijn interviews en zijn Curriculum vitae bij de KUL alles schrijft en zegt:

-Dat hij altijd graag en veel met de jeugd bezig was...


-Dat hij zich uiterst sterk geïnspireerd voelde door de joodse filosoof Emmanuel Levinas...


-In de laatste jaren schreef hij vooral over de homoseksualiteit bij en voor de "gelovigen"...


Link:

https://theo.kuleuven.be/apps/onderzoekers/Burggraeve/ 


- Eén zijner laatste optredens 2011 voor de Caritas in Antwerpen bij (natuurlijk) bisschop Johan Bonny...

- Op 07.12.2010 een groot interview met Knack waar hij het celibaat als de oorzaak van het kindermisbruik beschrijft


Link:

http://www.knack.be/nieuws/mensen/moraaltheoloog-legt-link-tussen-celibaat-en-misbruik/article-normal-11980.html

Deze these wordt door uitvoerig onderzoek in Duitsland naar het rijk der fabels verwezen!

- en bijzonder ontmaskerend: zijn interview op de homepage van het IPB (Interdiocesaan Pastoraal Beraad), waar hij kolossaal lang rond de pot draait wat de Kerk nu eigenlijk is; klaarblijkelijk is het voor hem een losse wolk, een cloud, zonder tesamenhangende structuur, en zeker geen volk van gelovigen - in hoeverre de kerkleden nog Geloof hebben, is klaarblijkelijk zelfs niet belangrijk; het is de facto de apokatastasis, iedereen wordt gered, het Geloof, het besef van zonde en boosheid schijnen geen rol meer te spelen; het ganse Danneels-gelul opnieuw:


"Zondig méér, al uw zonden zijn reeds vergeven, want God is 'liefde'!"

Dat druist natuurlijk lijnrecht in tegen de ecclesiologie van Mystici corporis, Lumen gentium, van de werken van J. Ratzinger en H.U. von Balthasar.


Het is weer typisch voor de domheid van deze lieden, dat ze op hun eigen homepages al deze onzin uitkramen en publiceren.En nu iets gans bijzonder:

Hoewel zo lang in Leuven, in de theologische faculteit, uiterst goed bekend en vernet en gepromoot in het onderwijs, bij alle heibel om pedofiele godsdienstboeken en hun auteurs, de sluiting van een seminarie met sterke homo-atmosfeer, de schandalen enz. is nauwelijks een uitspraak van de chef moraaltheologie en ethiek over het kindermisbruik in de Vlaamse kerk bekend.

Dat in deze ganse context steeds nog mantra-achtig gezegd wordt "dat ze graag met de jeugd bezig zijn", dat schijnt mij op zijn echt-brussels gezegd "wried dangereus".

Pro-life burgerinitiatief ‘Een van Ons’ gehoord in Europees Parlement

In het Europees Parlement is vandaag de hoorzitting gehouden over het pro-life burgerinitiatief Een van Ons.

Dat roept op tot een stop van EU-gelden voor “onderzoek met embryonale stamcellen en klonen, evenals voor abortus als middel tot bevolkingscontrole en gezinsplanning”. De organisatie beroept zich daarbij op een vonnis van het Europees Hof uit 2011, waarin staat dat het leven van een mens begint op het moment van de samensmelting van een zaadcel en een eicel.

'Publiekelijk getuigenis afgelegd'
“Twee miljoen Europeanen hebben publiekelijk getuigenis afgelegd van de waarde van het menselijk leven”, hield de voorzitter van het initiatief, de Franse jurist Patrick Gregor Puppinck, de Europarlementariërs voor.

'Diep beschamend'
Europarlementariër Peter van Dalen van de ChristenUnie noemde het in zijn bijdrage aan het debat “problematisch dat de EU onderzoek financiert dat maar in een paar lidstaten is toegestaan, terwijl het in andere lidstaten om morele redenen niet mag. En dat bij Europese ontwikkelingssamenwerking abortussen worden gefinancierd is diep beschamend”.

Alternatieven
Van Dalen wil dat de Europese Commissie het geld dat naar embryonaal stamcelonderzoek gaat, in de alternatieven steekt, die beschikbaar of in ontwikkeling zijn, “zoals onderzoek met stamcellen uit darmweefsel. Bij deze methoden hoeft geen enkele embryo te worden vernietigd en zijn toch goede wetenschappelijke resultaten te boeken”.

Kritiek Lunacek
Een van Ons kon rekenen op forse kritiek uit progressieve hoek, onder meer van de Oostenrijkse Ulrike Lunacek, die eerder bekend werd als voorvechtster van een pro-homoseksuele herdefiniëring van het huwelijk. Haar rapport daarover werd begin dit jaar aangenomen. Volgens haar zou het omzetten van de ideeën van Een van Ons leiden tot een hogere moedersterfte in ontwikkelingslanden, onder meer omdat de toegang tot gezondheidsinstellingen “die ook veilige abortus aanbieden” in gevaar zou komen.

Amnesty International
Soortgelijke bedenkingen uitte de koepelorganisatie Action Aids Europe, een coalitie van ngo’s waaronder Amnesty International, in een brief aan de Europese Commissie.

'Huwelijkse trouw is nodig'
Volgens Peter van Dalen snijdt die kritiek geen hout: “Er zijn zo veel manieren om de gezondheid van vrouwen en hun ongeboren kinderen in ontwikkelingslanden te verbeteren. Financiering van abortus moet daarbij niet aan de orde zijn. Wat nodig is zijn huwelijkse trouw, voorlichting, betere hygiënische omstandigheden, betere verbindingen naar ziekenhuizen, betere opleidingen voor dokters.”

'Zeer teleurstellend'Ook de Oostenrijkse Een van Ons-verantwoordelijke, theologe en juriste Gudrun Kugler, bekritiseerde Lunacek. Haar opmerkingen waren “zeer teleurstellend”. Voorstanders van het initiatief als “religieus eenzijdig” en “intolerant” neerzetten, is volgens Kugler een poging hen in diskrediet te brengen.

Met inbegrip van ongeboren kinderen
De Duitse mensenrechtenexpert Sophia Kuby wil een herdefiniëring van het in dit kader leidende begrip ‘reproductieve gezondheid’. Daarbij moet de seksuele gezondheid van mannen en vrouwen in acht worden genomen, met inbegrip van de nog ongeboren kinderen.

Geen verbod
Conservatieve Europarlementariërs benadrukten in het debat dat Een van Ons geen verbod op abortus eist, maar enkel een einde aan directe of indirecte financiële bevordering door EU-programma’s. Dat, betoogden zij, correspondeert met het Europees recht en zou de ontwikkelingshulp verbeteren.

Succesvolste burgerinitiatief
Een van Ons is het tweede Europese burgerinitiatief dat voldoende handtekeningen inzamelde voor een hoorzitting. Met ongeveer 1,72 miljoen goedgekeurde steunbetuigingen is het het meest succesvolle tot nog toe. Het initiatief ‘Water is een Mensenrecht’ haalde er 1,65 miljoen op. Die hoorzitting vond half februari plaats in het Europees Parlement.

Bron: Katholiek Nieuwsblad

Over de anti-katholieke Universiteit Leuven: Vlaamse universiteiten luiden alarmbel: 'Stamcelonderzoek mag niet in gevaar komen'

De Vlaamse universiteiten maken zich bijzonder ongerust, omdat de Europese commissie een burgerinitiatief ontvankelijk heeft verklaard dat financiering van wetenschappelijk onderzoek met menselijke embryonale stamcellen wil verbieden. Veelbelovende onderzoeken naar mogelijke medische behandeling met stamcellen van ziekten zoals parkinson en diabetes lopen daardoor gevaar.

Vandaag 10 april is de hoorzitting van het burgerinitiatief “One of us” voor de Europese commissie. ‘One of us” vraagt de EU een verbod uit te vaardigen en een einde te maken aan de financiering van activiteiten die de vernietiging van menselijke embryo’s veronderstellen, in het bijzonder met betrekking tot de domeinen van onderzoek, ontwikkelingshulp en volksgezondheid. Recent heeft de Europese commissie het burgerinitiatief “One of us” officieel ontvankelijk verklaard. Als de Europese commissie gehoor geeft aan het initiatief dan zet dit de Europese fondsen voor wetenschappelijk onderzoek van humane embryonale stamcellen zwaar ter discussie.

Bron: KULeuven

Link:

http://nieuws.kuleuven.be/node/13270

STOP DE MOORD-SUBSIDIES!

De vier 'Kardinalen' in 2003 in Wenen: Christoph Schönborn, Jean-Marie Lustiger (†, Parijs), Godfried Danneels (Brussel) en Jose da Cruz Policarpo (†, Lissabon)

Kardinaal Schönborn van Wenen is bekend door zijn gebrek aan karaktersterkte: steeds strevend naar irenische vriendschap en vrede, goede stemming en wellness voor iedereen was hij in de voorbije jaren nooit een voorbeeld van trouw en dapper geloof.

Zeer bekend het startsein voor de nieuwe evangelisatie in de grote steden van West-Europa in 2005, waar hij op het plein voor de Stephansdom in Wenen naast Kard. Lustiger (Parijs, zeer modernistisch, kort nadien overleden), Kard. Policarpo de la Cruz (Lissabon, eveneens zeer modernistisch, voor kort overleden - Hij kreeg wegens domme uitspraken over het celibaat enz. een geweldige bolwassing van het Vaticaan en Kard. Danneels (ons allen welbekend als supermodernist) vanvoor op de tribune stond.

Naar het resultaat en de efficiëntie van dit bekeringsoffensief moet men beter niet vragen - het is alles nog veel slechter geworden!

Na geweldig veel kritiek aan zijn vicaris-generaal wegens diens totaal on-katholieke en spijtig genoeg antikatholieke uitspraken en tendensen, moest hij hem dan toch ontslaan. Uit grote schrik en angst deelde hij dit de betreffende niet persoonlijk mee, hoewel ze op dezelfde verdieping woonden, maar legde, 's nachts om middernacht, in alle stilte, het ontslagschrijven voor diens deur en verdween vervolgens op vakantie met onbekende bestemming om niet lastiggevallen te kunnen worden.

Van 'christelijk' soldatendom (om van ridderlijkheid te zwijgen) geen spoor.
Om het eufemistisch te zeggen: de paljas en de clown Gods - de foto's spreken boekdelen.

Link:

http://kavlaanderen.blogspot.be/2014/04/de-arme-kerk-van-bergoglio-of-hoe-de.html

Die Wiener Stadtmission
Met Schönborn
Schönborn en Père Gilbert hand in hand...

vrijdag 11 april 2014

Over de leugenachtigheid van 'Kerknet' en Theo Borgermans:

Theo Borgermans schrijft op 'Kerknet': "Daarbij zou hij ook gedwongen zijn tot orale seks. Ook zegt het slachtoffer meermaals te zijn verkracht en pogingen daartoe te hebben moeten verduren."

Borgermans insinueert hier dat ook deze klachten gegrond zouden zijn. Dit klopt niet! "Gluren" en "betasten" staat mijlenver van "orale seks" en "meermaals verkracht", dat het verdacht klinkt.


En inderdaad, de Klachtencommissie geeft aan dat: "Waar de beschuldigingen verder gaan dan betasten ontbreekt steunbewijs, zodat die niet gegrond kunnen worden verklaard."

DIT LAATSTE SCHRIJFT BORGERMANS ECHTER NIET!

BORGERMANS CITEERT SELECTIEF EN VERDRAAIT DE WAARHEID! 

Link:

http://www.kerknet.be/actua/nieuws_detail.php?nieuwsID=122245

 

Dit is een deel van de bijdrage in het 'Katholiek Nieuwsblad' die Borgermans verzwijgt:

"Waar de beschuldigingen verder gaan dan betasten ontbreekt steunbewijs, zodat die niet gegrond kunnen worden verklaard. “Waarmee overigens bepaald niet gezegd wil zijn dat de door klager gestelde handelingen niet waar zouden zijn”, aldus de Klachtencommissie. Die noemt het verweer van Gijsen dat hij de klager niet zou kennen en nooit brieven zou hebben ontvangen “niet aannemelijk”, omdat “aangeklaagde de familie van de klager regelmatig bezocht en ook andere familieleden wel eens brieven van hun vader naar aangeklaagde moesten brengen.” De oud-bisschop reageerde op de klacht uit 2011 met een aangifte tegen de klager wegens smaad [!]. De Klachtencommissie kon aanvankelijk
[!] geen gegrondverklaring geven bij gebrek aan steunbewijs [!] [!] [!]. Toen zij kennis nam van de tweede klacht besloot zij, een week na Gijsens overlijden, de zaak te herzien." WAAROM? [!] [!] [!] Een week na het overlijden van Gijsens 'herziet' men de zaak en dit staat in contrast met "aanvankelijk". Dus, toen Gijsens nog leefde was er géén steunbewijs en na zijn dood was er wél steunbewijs? Ongeloofwaardig! Hier worden andere 'rekeningen' vereffend, hetgeen ronduit schandalig is!

Link:

http://www.katholieknieuwsblad.nl/nieuws/item/5500-klachtencommissie-verklaart-misbruikklachten-gijsen-gegrond donderdag 10 april 2014

Een quizvraag uit 'Kerk en leven'... Wat zou het antwoord zijn?


Roger Vangheluwe in 2008 in Afrika

Link:

http://www.humo.be/actua/31414/nonkel-roger-in-congo

Afschuwelijk- en totaal waar!

De haat op de Hl. Kerk en het Geloof, zoals dat door de gewone gelovigen destijds werd gepraktiseerd, was bij het episcopaat inderdaad enorm.

Zelfs de meest bevooroordeelde bronnen en publicaties (Kerknet met "Volgconcilie" en de teksten van Mathijs Lamberigts van de KU Leuven) getuigen hiervan:

- Uit een Brief van een Belgische bisschop aan zijn familie (over de openingsceremonie van het 2e vat. concilie): "...Het bekende gekweel van de cappella sixtina..." (sic) (waarbij men bij de auteur zeker niet met een specialist van Gregoriaanse neumen en opvoeringstechnieken te doen had);
- De eermaals luidkeels geuite mening en woedeuitbarstingen van bisschop Desmedt, dat "...hier (d.w.z. bij de acties van Siri en Ottavian) zeer slecht het werken van de Hl. Geest kon ontdekt worden..." (waarbij hij zich schromelijk vergiste);
- De teksten van M. Lamberigts over de "squadra belga" geven hierover een gedetailleerd (en tegelijk erbarmelijk) beeld.

Het door de Franse taal en cultuur geobsedeerde Belgische episcopaat met zijn interesse voor het liberalisme, de verlichting, zelfs de vrijmetselarij, voor het personalisme en het positivisme, was eerst zeer onverschillig voor de noden van het Vlaamse volk, voor de landbouwers, voor zijn opvoeding en zijn scholing; en mettertijd waarschijnlijk ook in haat daarvoor (daar zijn het door Suenens uitgehekte mandement en de Danneels ontkerstening van Vlaanderen een goede illustratie van).

De herders, de "pastores" stemden met hun kudde "grex" niet meer overeen - zo lieten ze de kudde onder hun ogen en onverschillig teloor gaan.

Het Belgisch episcopaat en het onderwijzend korps van de universiteit Leuven was reeds sedert de eeuwwisseling zwaar doordrenkt van het personalisme, een speciale moraalfilosofie, ontwikkeld door de protestantse dominee A. Loissy, sterk verbonden met het positivisme en het relativisme (zeer goed besproken in het Vlaamse Katholieke blaadje "Positief" door Lionel Nagels in 2011).

Deze tendensen en denkwijzen zijn natuurlijk echt ketters en als zulks ook veroordeeld door de Pausen Pius IX, Leo XIII en de Hl. Paus Pius X.

Tezelfdertijd begon in Leuven de ontwikkeling van de zogenoemde "neoscholastiek" met Kard. Mercier, de "Big Bang" van Lemaitre, de bouw van het merkwaardige seminarie in Leuven...

De discrepantie van deze theorieen met de noden van de bevolking leidde dan tot de gedachten van Albert Dondeyne (geboren in Lo in West-Vlaanderen), die bijna 40 jaar lang (van ca. 1935 tot 1975) voor de vorming van de Vlaamse seculiere priesters verantwoordelijk was.

In 1942-1944 reeds een inherente zwakte van de fundering van het Geloof bij de gewone Katholieken vaststellend (J. Ratzinger stelde dit in Duitsland in 1958 eveneens vast), trok hij, anders dan Ratzinger, de conclusie dat de Kerk en het Geloof aan de wereld aangepast moest worden - met totaal andere gevolgen voor de Vlaamse kerk dan Ratzinger voor de Wereldkerk en de Ecclesia Dei-gezelschappen in het bijzonder.

De slechte geest in de vorming van de Vlaamse seculiere priesters werd op het einde der jaren 1950 en in de jaren 1960 massief virulent.

Ene Godfried Danneels werd liturgieprofessor- nog tijdens het concilie (1965) werd reeds met de kerkelijke beeldenstorm begonnen, de liturgie halsoverkop veranderd, de communiebanken kapotgezaagd ("gekraakt" om de homepage van de Frando - parochiekonglomeraat in Heverlee en Kessel-Lo - te citeren).

Jef Bulckens, de latere chef-uitgever van de pedofiel getinte godsdienstboekenreeks 'Roeach', verscheen eensklaps in het Leuvense om er professor in de catechese te worden met eveneens pedofiele tendensen in het boek voor vormelingen "In het teken van de geest" in de herfst 1968 (dus gemaakt in 1967).

F. Lefevre verschijnt eveneens ten tonele in deze tijd en Roger Vangheluwe wordt hier priester en begint in deze tijd ook zijn carriere.

Summa summarum: vanaf 1965 wordt in de Vlaamse kerk alles afgebroken en tegelijkertijd nemen deze 'tisten' de overhand.

In 1968 begint de West-vlaming Eric Dejaeger zijn opleiding bij de Oblaten, waar Robert Boudens 1975 Kard. Mercier zwaar verdedigt in zijn boek "Kardinaal Mercier en de Vlaamse beweging" (van de sinistere verbinding met het personalisme enz. werd er niets gezegd).

Vanaf 1975 was een homofiele atmosfeer in de seminaries niet zeldzaam, de roepingen gingen faliekant terug (tussen 1950 en 2005 -99% -een treurig absoluut record in de Westerse wereld).

In 1984 Jef Barzin met zijn pedofielen-ondersteuningsactie, Roeach in 1995 enz.

In 1985 begon het CPRL in Antwerpen (weldra de hotste homo-tref in Antwerpen). In 1999 in alle stilte plots gesloten. Langdurig directeur Marc Ghesquiere, de latere deken van Kortrijk, die verdronk in de Leie.

Niet te vergeten natuurlijk de West-Vlaamse salesiaan Roger Burggraeve, langjarig moraalfilosoof aan de uni Leuven, uitvinder van de "haalbaarheidsmoraal" (niet alleen aan de universiteit "academisch" verspreid maar ook in de godsdienstboekenreeksen "Respons" en "Meander" (dat zijn de opvolgers van het beruchte "Roeach") voor het secundair onderwijs op brede schaal gedrukt.

Dat is natuurlijk relativisme puur (dit kwam zeer goed ter sprake bij een droge en serene en tezelfdertijd zeer fundamentele discussie tussen Burggraeve en Z.E. AB Léonard (voor de chefredacteur v. Tertio) (ca.2010-2011), door Lionel Nagels in "Positief" zeer deskundig becommentarieerd.

Het probleem in Vlaanderen is niet, dat er enige vieze venten zouden zitten, of dat de oversten proberen te chipoteren. Het geweldig probleem, en dat is inderdaad uniek in de wereldkerk, is dat er een zeer lange traditie van ketterse leer en nog veel erger: van ketterse gemoedsgesteltenis tot in de hoogste lokale structuren aanwezig is, zonder empathie, schuld- of schaamtegevoel voor de teloorgegane schapen hunner kudde, gecombineerd met een geweldige doordrenking van pedo-en homofilie.

Dat Dejaeger en Vangheluwe in dit milieu opbloeien konden, is geen wonder; dat de "onderzoekingen" door de Kerk, door leuvense universitairen niet vooruit komen, eveneens niet.

Het is een geweldige beerput- en zeer veel is bekend, nog veel meer ook gepubliceerd of te vinden.

De grote vraag is inderdaad of deze tendensen ook een rol speelden bij het Tweede Vaticaans Concilie?

Bron: Anoniem.

Johan Bonny enkele dagen geleden in Assisiwoensdag 9 april 2014

Over de Faculteit Theologie (en Religiewetenschappen) aan de K.U.Leuven

"In Leuven hadden we ons ontdaan van elk keurslijf. Hier in Rome kwam ik terug in een schools regime, met een gedisciplineerd belsignaal. Van academische kwartiertjes was hier geen sprake. Ik denk met heimwee terug aan wijlen pater Albert Deblaere en professoren als Jos Janssens en mijn doctorvader Jos Vercruysse. Zij hebben mij nog zoveel surplus geboden op de vorming die Leuven me had meegegeven. Beide laatstgenoemden zijn vrienden voor het leven geworden."

Waren er ook theologische verschillen?


"Ik herinner mij Leuven vooral van de God-is-dood-theologie [Suenens!] en de ontluistering en de daarmee gepaard gaande banalisering van de kernpunten van het Christelijk geloof. Teveel belichtte men in die tijd de christelijke traditie naargelang zijn politieke en morele consequenties. Verder kwam men dikwijls niet."

"In Rome verscheen voor mij ook Christus als de Verrezene, met wie men innerlijk een band opbouwt, ook langs de kritische wetenschap om. Slechts zeer sporadisch kwam dit aan bod in Leuven. Niet dat ik met modder wil werpen naar mijn opleiding in Leuven, maar er was voor mij toch een tekort."

"Er is hier heel wat te ontdekken i.v.m. onze eigen christelijke roots en de wereld waarin dat christendom ontstaan is. Dit heeft men in de Faculteit van Leuven ook te sterk onderschat. We hadden nooit een studiereis naar Rome ondernomen, laat staan dat er aan werd gedacht.

Ik herinner mij dat tijdens het bezoek van de paus aan België, in Leuven, een professor zei bij wijze van boutade: als de paus naar Leuven komt, dan gaan wij naar Rome."

"Ja, de afkeer van Rome in die tijd leek in Leuven groot, te groot om geloofwaardig te kunnen blijven. Dat heeft ook omgekeerd zijn effect gehad. Hier in Rome geldt op dit moment Leuven nauwelijks meer. Sommige Nederlandse faculteiten kunnen wel mee, maar met Leuven staan de contacten – spijtig genoeg – eerder op een laag pitje."

Bron: Echo's uit Rome - J. I.

De 'arme kerk' van Bergoglio... Of hoe de 'post-conciliaire kerk' een 'kerk' van bedriegers is geworden... Vasten? Hebben deze lieden niets beters te doen?

Christoph 'Kardinaal' Schönborn op The Love Boat

dinsdag 8 april 2014

Het hoofd van de Russisch-Orthodoxe Kerk, Patriarch Kirill, heeft deze week de gender-ideologie bekritiseerd

Hij deed dat tijdens een bijeenkomst met leiders van het Russische bedrijfsleven.

De gender-ideologie is de idee dat verschillen tussen man en vrouw niet aangeboren zijn, maar cultureel bepaald worden.

‘Geslacht is keuze van God’
Kirill hekelt de gender-ideologie omdat deze de keuzes van God betwist, zoals het huwelijk tussen man en vrouw en de bepaling van het geslacht. “De geslachtskeuze is geen intellectuele keuze, maar de keuze van God”, aldus Kirill.

‘Zieke fantasieën’
De patriarch ergert zich aan landen waar de “zieke fantasieën” van de gender-ideologie wettelijk worden beschermd en onderwezen aan kinderen. “Kinderen wordt geleerd: je moet zelf kiezen of je een jongen of een meisje bent”, aldus Kirill.

Bron: Katholiek Nieuwsblad

Link

http://www.katholieknieuwsblad.nl/nieuws/item/5470-russisch-orthodoxe-leider-bekritiseert-genderideologie

Rome wordt andermaal door Moskou voorbij gestoken.

maandag 7 april 2014

SALUS ANIMARUM SUPREMA LEX

"De hoogste Wet van de Kerk betreft het zieleheil van de gelovigen"


CODEX IURIS CANONICI
Codex van het Canonieke recht
BOEK VII - PROCESSEN
DEEL V - PROCEDURE BIJ ADMINISTRATIEF BEROEP EN BIJ VERWIJDERING OF VERPLAATSING VAN PASTOORS
AFDELING II - Procedure bij verwijdering of verplaatsing van pastoors
HOOFDSTUK II - Procedure bij verplaatsing van pastoors


1752 - In zaken van verplaatsing dienen de voorschriften van can. 1747 toegepast te worden, met inachtneming van de canonieke billijkheid en met het zielenheil voor ogen, dat in de Kerk steeds de hoogste wet moet zijn.


zondag 6 april 2014

Jozef Maria Heuschen, de latere Bisschop van Hasselt, op hét Concilie:

"Het is werkelijk ongelooflijk druk geweest deze dagen, en aan dit tempo kan niemand het nog langer dan één week uithouden. Het zit werkelijk zo dat de andere bisschoppen het werk door de Belgen laten doen. Dat maakt het hier natuurlijk zwaar, doch het brengt ook het voordeel mee dat we nog heel wat verbeteringen aan de tekst hebben kunnen aanbrengen en aldus het gelaat van de Kerk wat menselijker en reëler [!] hebben kunnen maken dan in de eerste constitutie. De twee vorige dagen vooral heeft het er hard tegen hard gegaan. (…) Kardinaal Ottaviani is werkelijk een man met haar op zijn tanden; hij heeft het helemaal alleen op sommige ogenblikken tegen allen opgenomen. Moed heeft de man genoeg en ik moet ook in alle eerlijkheid toegeven dat hij zijn nederlaag met de glimlach kan opnemen. Het is zeker een persoonlijkheid waar men moet tegen opzien al heeft hij ons bijna anderhalve dag [!] doen verliezen. (…) Het is werkelijk opvallend hoe de meer juridische vorming en opleiding van de Romeinse theologen een mens kan tekenen; ze hebben werkelijk geen zin noch voor de Schrift, noch voor de Kerkvaders, noch voor de overlevering uit de eerste tien eeuwen van de Kerk. Zij denken nog altijd zoals men in de middeleeuwen dacht…[!]"

Uit zijn Conciliedagboek


[!] "...aldus het gelaat van de Kerk wat menselijker en reëler hebben kunnen maken." [!]

[!] "Het is zeker een persoonlijkheid waar men moet tegen opzien al heeft hij ons bijna anderhalve dag doen verliezen." [!]

[!] "Zij denken nog altijd zoals men in de middeleeuwen dacht… " [!] 

Het is werkelijk schokkend om vast te stellen hoe deze lakse en vadsige modernisten de Kerk - zoals ze was - regelrecht haatten.

Heiloo: 'schuiloord' voor Belgische, pedofiele priesters

In de jaren vijftig en zestig vonden minstens enkele pedofiele priesters onderdak in de psychiatrische inrichting in Heiloo, Noord-Holland. Een van hen was op de vlucht voor de Belgische justitie. Die beschouwde Heiloo als een 'schuiloord'. De psychiaters konden zijn uitlevering tegenhouden.

Op de loop voor de Belgische justitie vond de pedofiele priester André B. in de jaren zestig onderdak in Nederland. Hij was in ons land twee keer veroordeeld voor zedenfeiten met minderjarige jongens en moest daarvoor nog een deel van zijn straf uitzitten, maar toen het tweede vonnis werd geveld, was hij al uit België vertrokken. Met hulp van de bisschop van Brugge [!] kon hij zich als patiënt in de Sint-Willibrordusstichting in Heiloo inschrijven. Daar werd hij anderhalf jaar behandeld.

Nadien kreeg hij een nieuwe kans, onder meer als leraar op een meisjesschool in Etten-Leur. Daar zou hij veel aanzien hebben genoten en goed hebben gefunctioneerd. Toen de Belgische justitie begin 1968 aan de Nederlandse autoriteiten om zijn uitlevering vroeg, dook hij plots weer onder in Heiloo.

Met de hulp van de katholieke psychiaters daar lukte het hem om uit de handen van justitie te blijven. Dankzij hun medische verklaringen konden de psychiaters de Nederlandse minister van Justitie immers overtuigen om de uitlevering tegen te houden. Nochtans hadden België en Nederland nog maar pas een uitleveringsverdrag getekend.

Het verhaal werd - geanonimiseerd - beschreven in het lijvig rapport van de commissie-Deetman, die het seksueel misbruik in de katholieke kerk in Nederland onderzocht, maar raakte hier vreemd genoeg niet eerder bij het brede publiek bekend. De Standaard kon het uitleveringsdossier van de priester in het Nationaal Archief in Den Haag inkijken.

Volgens Annelies van Heijst, hoogleraar Zorg, Cultuur en Caritas aan de Universiteit van Tilburg, zegt het verhaal van André B. iets over de 'verregaande daderbescherming in religieuze kringen'. 'In Heiloo werd de misdadiger omgevormd tot patiënt. Door de daders te medicaliseren, hoopte men aan strafvervolging te ontsnappen.'

De Nederlandse historici Joost Vijselaar (Utrecht) en Theo van der Meer vermoeden dat er nog wel meer Belgische priesters en religieuzen in Heiloo voor zedendelinquentie werden behandeld. Heiloo was in de jaren twintig gesticht door een van oorsprong Belgische orde, was bekend tot over de landsgrenzen en was uitgegroeid tot een 'referentiecentrum voor zedendelinquentie'. Uit een case van een andere pedofiele priester die in Hasselt jongens had misbruikt, blijkt hoe het bisdom Luik eerst advies bij het naburige bisdom van Roermond had ingewonnen. Daaruit was Heiloo als gouden tip gekomen.

Opvallend is ook de suggestie van de commissie-Deetman dat priester André B. er mogelijk werd gecastreerd. Bewijzen daarvoor zijn er niet gevonden, maar de priester werd er wel door psychiater Aimé Wijffels behandeld, die in de jaren vijftig op het castratievraagstuk was gedoctoreerd en onder meer pedofiele priesters had gecastreerd. Hij noemde zichzelf de 'grote castreur van Nederland'. Wijffels was er zeker van dat B. geen gevaar meer vormde voor de samenleving.

Historicus Vijselaar krijgt dit jaar toegang tot de archieven van Heiloo om de omvang van de castratiepraktijk beter te kunnen inschatten. Het onderzoek komt er op vraag van de Nederlandse overheid. 'Mijn focus ligt niet op priesters en religieuzen. Maar wie weet wat ik nog ontdek. Er is nog veel onontgonnen archiefmateriaal.'

DIT WAS DAN HET WERK VAN DE MODERNISTEN BINNEN DE KERK!

ZIJ WILDEN HET GELAAT VAN DE KERK 'MENSELIJKER' EN 'REËLER' MAKEN!

DE MODERNISTEN DACHTEN DAT ZE DE PEDOFIELEN KONDEN 'GENEZEN'!

Bron: De Standaard

Link:


http://www.standaard.be/cnt/dmf20140405_006


Wat was het oordeel van Jozef Maria Heuschen over de Traditionalisten ook al weer?

"Zij denken nog altijd zoals men in de middeleeuwen dacht…"

De Standaard: "Met hulp van de bisschop van Brugge kon hij zich als patiënt in de Sint-Willibrordusstichting in Heiloo inschrijven." Het gaat hier over 'Bisschop' Emiel Jozef De Smedt. Het net sluit zich verder... Steeds weer het Bisdom Brugge...

Wie was 'Bisschop' Emiel Jozef De Smedt?


Emiel-Jozef De Smedt (Opwijk, 30 oktober 1909 - Brugge, 1 oktober 1995) was de 24ste bisschop van Brugge.

Na zijn humaniora in Boom ging De Smedt studeren aan het seminarie van Mechelen en aan de Gregoriana te Rome. Daar behaalde hij het doctoraat in de filosofie en de theologie.

Mgr. Heuschen studeerde ook aan de Gregoriana.

De Gregoriana is de universiteit van de Jezuïeten. Zo'n zestienhonderd priester-studenten uit de hele wereld volgen er nog steeds hun opleiding. Opvallend is dat de Jezuïeten van zeer nabij betrokken zijn bij veel van de pedofiele/homofiele zaakjes her en der... Denken wij maar aan Noord-Amerika.

En Bergoglio met zijn: "Who am I to judge?"

Dus, de Gregoriana, dus Brugge...

Op 30 juli 1952 werd hulpbisschop De Smedt tot 24ste bisschop van Brugge benoemd, het ambt dat hij tot in 1984 zou uitoefenen.

Tijdens zijn episcopaat wijdde hij 620 diocesane priesters, onder wie Johan Bonny, Roger Vangheluwe en Godfried Danneels. Ook werd hij co-consecrator bij de bisschopswijdingen van Godfried Danneels, van zijn hulpbisschoppen Maurits Gerard De Keyzer en Eugeen Laridon en van zijn opvolger Roger Vangheluwe.

Hier hebben we de hele bende!

Op 3 december 1962 haalde De Smedt tijdens hét Concilie de wereldpers met zijn felle kritiek op het klerikalisme en het juridisme die binnen de Kerk volgens hem heersten en dat hij met een woord van eigen vinding resumeerde als 'triomfalisme'.Wie is wie?

Johan Bonny:

Johan Bonny met zijn deken Jef Barzin van de 'Oecumenische Werkgroep Pedofilie'

Link:

http://kavlaanderen.blogspot.be/2014/01/johan-bonny-is-op-de-hoogte-van-het.html

http://kavlaanderen.blogspot.be/2013/12/de-antwerpse-trojka-kanunnik-wim.htmlDeken Jef Barzin van Antwerpen

http://kavlaanderen.blogspot.be/2014/01/deken-jef-barzin-van-antwerpen.html
Roger Vangheluwe:

'Nonkel' Roger...Godfried Danneels:

"Kardinaal Danneels verdedigt homohuwelijk"

Link:

http://www.standaard.be/cnt/dmf20130601_00606884


Godfried 'Kardinaal' Danneels verklaart: "We moeten een beetje ophouden met over die pedofilie nog verder te doen. Op het einde wordt ge daar zo moe van. Ik heb alles gezegd, wat ik moest zeggen, denk ik."

Link:


http://kavlaanderen.blogspot.be/2013/06/godfried-kardinaal-danneels-verklaart.htmlGodfried Kardinaal Danneels, Roger Vangheluwe en de 'Roeach Affaire'

Link:

http://kavlaanderen.blogspot.be/2013/03/godfried-kardinaal-danneels-roger.html


Nultolerantie aangaande pedofilie ook in het Bisdom Antwerpen? Over de voormalige 'Oecumenische Werkgroep Pedofilie' van Pastoor Jef Barzin in 'Kerk en leven'

Link:

http://kavlaanderen.blogspot.be/2014/01/nultolerantie-aangaande-pedofilie-ook.html
Maurits Gerard De Keyzer:

Tijdens zijn studies aan de Gregoriana [!] in Rome knoopte De Keyzer vriendschap aan met de Mechelse medestudent Emiel Jozef De Smedt. Toen deze in 1952 tamelijk onverwacht tot bisschop van Brugge werd benoemd en hij in een midden terechtkwam waar hij nauwelijks iemand kende, benoemde hij Maurits De Keyzer tot zijn rechterhand, enerzijds als vicaris-generaal, anderzijds als president van het Seminarie. De Keyzer had een gunstige reputatie bij de clerus en bekommerde zich om het geestelijk en materieel welzijn van de West-Vlaamse priesters. Hij was het die zich inliet met de benoemingen.


Biografische schets


16/08/1931: priesterwijding Brugge;
16/08/1934: professor aan filosofische afdeling van kleinseminarie Roeselare;
15/09/1943: directeur wijsgerige afdeling van kleinseminarie Roeselare;
27/12/1952-31/07/1961: president van het Grootseminarie Brugge;
25/09/1952: ere-kanunnik van Sint-Salvatorskathedraal Brugge;
30/09/1952: benoeming tot vicaris-generaal;
24/04/1962: benoeming tot titulair bisschop van Tinum (ex-Joegoslavië), hulpbisschop van Brugge;
11/06/1962: bisschopswijding;
31/10/1972: emeritaat; ere-vicaris-generaal van het bisdom Brugge;


Profielschets


Naar aanleiding van zijn gouden priesterjubileum schreef mgr. De Smedt over hem: "Vijftig jaar lang ging de aandacht van mgr. De Keyzer in hoofdzaak naar de vorming en de begeleiding van de priesters en de religieuzen. Zijn schrander verstand, zijn blijde omgang, zijn onvermoeibare luisterbereidheid, zijn heldere christelijke visie en zijn groot hart en diepe verknochtheid aan Christus en de kerk bewerkten dat ontelbaren bij mgr. De Keyzer raad en bemoediging en steun konden vinden."
Eugeen Laridon:  

Eugeen Laridon (Diksmuide, 16 november 1929 - Kortrijk, 20 oktober 1999) was hulpbisschop van Brugge en titulair bisschop van Tiges.

In 1976 werd hij tot hulpbisschop en vicaris-generaal van het bisdom Brugge benoemd en door Mgr. Emiel-Jozef De Smedt, tot bisschop gewijd. Eugeen Laridon was van 1964 tot 1994 directeur van het Centrum Licht en Ruimte in Roeselare. Hij was de stuwende kracht achter de jeugdpastoraal, de evangelisatiewerking en het mediabeleid, de inspirator van de Vlaamse Kerkdagen en van de Kerkivals van het bisdom Brugge.

Als vicaris-generaal was Laridon verantwoordelijk voor media, cultuur, toerisme, de dienst voor evangelisatie en roepingenpastoraal. Hij was verantwoordelijk voor de persdienst en zat de redactieraad van het blad Ministrando voor.

Binnen de Belgische bisschoppenconferentie was hij, onder meer, referent voor de media, cultuur en nieuwe evangelisatie [!]. Voorts was Laridon voorzitter van de interdiocesane commissie voor media en cultuur
[!], van het studiecentrum voor zielzorg en van de redactieraad van Kerk en Leven [!]. Hij was ook mee verantwoordelijk voor de samenstelling van de leerplannen godsdienstonderwijs [!].

Hij stierf aan de gevolgen van een slepende ziekte en werd, na de uitvaartplechtigheid in de Brugse Sint-Salvatorskathedraal, begraven op het kerkhof van Diksmuide.Voorzitter van de redactieraad van Kerk en Leven:

In de jaren tachtig nodigde 'Kerk & leven' ['het Parochieblad'] de gelovigen uit om 'pedofielen beter te leren kennen'

Link:

http://kavlaanderen.blogspot.be/2013/04/in-de-jaren-tachtig-nodigde-kerk-leven.html


Nultolerantie aangaande pedofilie ook in het Bisdom Antwerpen? Over de voormalige 'Oecumenische Werkgroep Pedofilie' van Pastoor Jef Barzin in 'Kerk en leven'

Link:

http://kavlaanderen.blogspot.be/2014/01/nultolerantie-aangaande-pedofilie-ook.htmlOver Danneels, Vangheluwe, Bonny, Lefevre, Vanhoutte en Laridon

Link:

http://kavlaanderen.blogspot.be/2013/04/over-danneels-vangheluwe-bonny-lefevre.htmlVlaamse filmpjes...

Link:

http://kavlaanderen.blogspot.be/2013/09/vlaamse-filmpjes.html

 BESTE MENSEN,

DIT IS NIET DE HEILIGE KERK DIE HET HEILIG AANSCHIJN VAN JEZUS CHRISTUS ONZEN HEER EN GOD WEERSPIEGELT!

DIT ALLES IS DIABOLISCH THEATER!!!


De Vlaamse bisdommen moeten worden opgeheven wegens gebrek aan gekwalificeerd personeel.

De ganse staf van bisschoppen en vicarissen en hun secretarissen en personeel moet worden buitengesmeten.

Verkoop de leegstaande panden en paleizen.

Vergoed de slachtoffers in Noord-Canada.

Het Bisdom Brugge is berucht tot in Canada. Marc Kardinaal Ouellet, de Aartsbisschop van Québec, en vele anderen, kennen de Brugse schandalen!

Paus Franciscus wil een arme Kerk. Wel, laten we dan in Vlaanderen beginnen!

Het boek Daniël beschrijft dat Belsazar een groot feest gaf voor duizend van zijn machthebbers. Tijdens de maaltijd gebruikten dezen op bevel van Belsazar de bekers die zijn vader Nebukadnezar uit de tempel van Jeruzalem had geroofd. Ineens verscheen er een hand die een tekst in een onbekend schrift op de muur schreef. Koning Belsazar vroeg aan de wijzen van Babel het schrift te verklaren, maar geen van hen kon het schrift ontcijferen. Daarop haalde men Daniël, die de tekst uitlegde. Het was een waarschuwing van God vanwege Belsazars heiligschennis.

De woorden waren: Mené Mené Tekèl Ufarsin, dat wil zeggen Geteld geteld gewogen gebroken

Daniël verklaarde deze woorden als volgt:

Mene: God heeft uw koningschap geteld en er een einde aan gemaakt.
Tekel: Gij zijt in de weegschaal gewogen en te licht bevonden.
Peres (een verbogen vorm van Upharsin, met een woordspeling met Pers): 'Uw koninkrijk is gebroken en aan de Meden en Perzen gegeven.De Kerk groeit en bloeit in India en verdoken in China. Ze bloeit in Zuid-Korea en groeit in Japan. Ze lijdt onder het martelaarschap in Noord-Korea. Ze wordt vervolgd in vele landen van Afrika en in de Arabische wereld. Ze herbront zich de Franstalige en Engelstalige landen.

Nieuwe orden en gemeenschappen bloeien. In de Duitssprekende landen begint een groot Katholiek renouveau. Bijvoorbeeld de Cisterciënser-abdij van Heiligenkreuz in Oostenrijk met de Pauselijke Hogeschool P. Benedikt XVI.

De Petrusbroederschap (FSSP), het Instituut Christus Koning en Soeverein Hogepriester, de vele Traditionalistische Gemeenschappen en Orden floreren.

Maar, deze bietekwieterij hier in Vlaanderen gaat te gronde en heeft ook niets beters verdiend.


Mené Mené Tekèl Ufarsin

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer