zaterdag 30 november 2013

'The dirty half-dozen' van het Tweede Vaticaans Concilie of hoe de 'Vetus Ordo Missae' de 'Novus Ordo' werd om de protestanten te plezieren...

De nieuwe liturgie, de Novus Ordo, werd ontworpen door de pauselijke commissie Consilium ad exsequendam Constitutionem de Sacra Liturgia ofwel kortweg het Consilium. Deze commissie stond onder leiding van vrijmetselaar en pater, later aartsbisschop, Annibale Bugnini. Belangrijke hervormingsgezinde liturgisten werkten in de commissie aan een nieuwe liturgie die aan de veranderingswil en de instructies van de Constitutie Sacrosanctum Concilium, een decreet van het Tweede Vaticaans Concilie (1962-1965), moest voldoen. Onder de bekende liturgiewetenschappers bevonden zich ook belangrijke geestelijken, zoals dom Bernard Capelle O.S.B., de voormalige abt van de Abdij Keizersberg in Leuven (België).

Vanwege de oecumenische gedachte werden ook zes protestantse theologen in de pauselijke commissie aangesteld, waaronder dominee Max Thurian van het calvinistische Taizé. Zij hadden het recht adviezen en wijzigingen in te dienen. Doel was om te komen tot een ritus voor de Eucharistie die niet langer aanstootgevend zou zijn voor de aanhangers van de Reformatie. Thurian drukte na totstandkoming van de nieuwe liturgie zijn overtuiging uit, dat "elke protestantse kerk deze nieuwe liturgie gezamenlijk met de Katholieke Kerk voor het 'avondmaal' moet kunnen gebruiken".

De oude Katholieke liturgie, de zogenaamde Tridentijnse ritus, was door de protestanten altijd afgewezen en aangevallen, omdat deze ritus de Misoffer-theologie benadrukt. Theologen wijzen er echter op, dat enige gebeden, zoals het eucharistisch gebed I, niet geheel aanvaardbaar zijn voor protestanten.


De protestantse adviseurs:

1. A. Raymond George (Methodist)
2. Ronald Jaspar (Anglicaans)
3. Massey Shepherd (Episcopaals)
4. Friedrich Künneth (Luthers)
5. Eugene Brand (Luthers)
6. Max Thurian (calvinistische gemeenschap van Taizé)


Paus Paulus VI bedankt de protestantse adviseurs bij hun hulp bij de totstandkoming van de geprotestantiseerde Novus Ordo Missae - L'Osservatore Romano op 23 April 1970

donderdag 28 november 2013

Euthanasie: NEEN! KAVlaanderen verwerpt de aanstaande wet die de nazistische 'ideologie van de dood' propageert!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Euthanasie - Commissie stemt met wisselmeerderheid voor uitbreiding tot minderjarigen

BRUSSEL 27/11 - De verenigde commissie Justitie en Sociale Zaken van de Senaat heeft woensdagmiddag met een wisselmeerderheid ingestemd met de uitbreiding van de bestaande euthanasiewet tot wilsbekwame minderjarigen. Socialisten, liberalen, groenen en N-VA keurden de uitbreiding goed, de meerderheidspartijen CD&V en cdH en Vlaams Belang stemden tegen.

De tekst die uiteindelijk in commissie werd goedgekeurd, breidt de bestaande euthanasiewet uit tot wilsbekwame minderjarigen die ondraaglijk en uitzichtloos fysiek lijden. Het wetsvoorstel voorziet dat bij een niet-ontvoogde minderjarige het advies nodig is van een jeugdpsychiater of psycholoog. De ouders of wettelijke vertegenwoordigers moeten hun akkoord geven over het verzoek van de minderjarige patiënt.

Tijdens de zitting probeerden de tegenstanders van de tekst - CD&V, cdH en Vlaams Belang - nog een hoorzitting te verkrijgen over het onderzoek van het Metaforum van de KU Leuven, maar dat werd door de commissie verworpen.

Els Van Hoof (CD&V), Francis Delpérée (cdH) en Bart Laeremans (Vlaams Belang) herhaalden hun kritiek op de voorliggende tekst en wezen op de slordigheden in de tekst. Van Hoof had nog een amendement ingediend waarin onder meer gesteld werd dat de uitbreiding zou gelden voor minderjarigen vanaf 15 jaar.

Ecolo wilde de toestemming van de ouders schrappen, terwijl Laeremans in zijn amendement de aandacht vroeg voor het recht op palliatieve zorgen. De amendementen werden echter weggestemd.

Bron: Belga

Euthanasie - 26/11/13 - 'Les Veilleurs' voor de Senaat in Brussel


Euthanasie - 26/11/13 - 'Les Veilleurs' voor de Senaat in Brussel - Elf onder hen worden zonder reden gearresteerd...


Euthanasie - 26/11/13 - Na de arrestatie van de elf 'Veilleurs' in Brussel werd er meteen een manifestatie georganiseerd voor de Belgische ambassade in Parijs...

Catherine Labouré en de Wonderdadige Medaille

Parijs, Rue du Bac 1830

Europe: Your Catholic Identity is Written in the Stars!


woensdag 27 november 2013

De Kerk is het Mystieke Lichaam van Christus

Zoals Eva uit de zijde van Adam werd geboren, zo ook werd de Katholieke Kerk uit de zijde van Christus geboren

De geboorte van Eva,
de Bruid van Adam,
uit de zijde van Adam
De geboorte van de Kerk,
de Bruid van Christus,
uit de zijde van Christus
De nederdaling van de Heilige Geest met Pinksteren,
de formele stichting van de Kerk

De Kerk werd geboren aan het Kruis

Met Maria, Mater Dolorosa, de Moeder van Smarten, staan we in de schaduw van het Kruis en wenen we met haar over wat Jeruzalem is aangedaan en over de zonden van de wereld. We staan met haar stil bij Calvarië en zien het bloed en water komen uit de wonde van haar Zoon. In het bewustzijn wat de verschrikkelijke consequenties zijn van de zonden, zijn we getroffen door het berouw over onze eigen zonden en over de zonden van de kinderen van de Kerk van alle eeuwen. O Maria, ontvangen zonder zonden, help ons op de weg van de bekering.

Het Kruis, dat zo diep geworteld ligt in de Persoon van Christus, dat het niet te scheiden is van Zijn roeping, van Zijn werk dat Hij kwam doen en de woorden die Hij sprak. Het Kruis was niet een fatalistisch lot dat hem voor de toekomst wachtte. Het Kruis doordrong Zijn Persoon volledig. Terwijl niets menselijks voor Hem vreemd was, was Hij in volle vrijheid voor het Kruis geboren. Het Kruis was Zijn opdracht, Zijn bestemming, daar was Hij voor geboren. Het was absoluut onafwendbaar, dat, in de wereld als deze, alleen de Heiligheid van Jezus tot dit Kruis kon komen. Christus Zelf kwam in de volheid van de tijd en nam het Kruis op als het Lam dat geslacht werd: het Paaslam.

Door dit Kruis heeft Christus de weg naar het Eeuwig Leven voor de mensheid heropend. Zoals het bloed van het paaslam leidde tot de uittocht van het volk van Abraham, Izaäk en Jacob – het volk van God – uit Egypte, het land van slavernij, zo leidde het Bloed van Christus, het Paaslam, tot de uittocht van het nieuwe volk van God uit het land van de slavernij der zonde. Het is dit Bloed dat uit de Zijde van Christus vloeide waardoor het nieuwe volk in gemeenschap met God, Zijn Kerk, is geboren om uit het land der slavernij te worden geleid.

Evenals dat het joodse volk na de uittocht uit het land der slavernij eerst gezuiverd moest worden door een barre tocht door de woestijn alvorens zij geleid door Jaweh het beloofde land in bezit kon nemen, gaat de Kerk, het nieuwe volk van God, onder leiding van Onze Lieve Heer haar pelgrimstocht door de woestenij van de wereld alvorens aan het einde der tijden het beloofde land binnen te gaan. Een Pelgrimage door de wereld onder leiding van Christus zelf. Hij heeft ons daartoe aan het Kruis Zijn Moeder, de H. Maagd Maria, tot onze Moeder gegeven, Haar in de Hemel opgenomen en tot Koningin gekroond. Daarom heeft Hij ons de Heilige Kerk onder leiding van de Heilige Geest en voorzien van de nodige Sacramenten gegeven.dinsdag 26 november 2013

De doos van Pandora: over abortus, euthanasie en meer van dat 'fraais'...

In België wordt gestemd over uitbreiding van de euthanasiewet. Onder het voorwendsel de 'vrijheid' te bevorderen, wordt een cultuur van de dood geïnstalleerd.


Beschaamd Belg te zijn

Ik was in Afrika toen de wet op abortus werd gestemd, en ik was toen beschaamd Belg te zijn. Ik was in Azië toen de wet op euthanasie werd gestemd, en ook toen was ik beschaamd Belg te zijn. Ik zal in Rome zijn wanneer wellicht de uitbreiding op de wet op euthanasie wordt gestemd, en ik zal maar niet zeggen dat ik Belg ben wanneer ik dan één van onze geliefde Romeinen ontmoet.

Broeder René Stockman is generaal overste van de Broeders van Liefde.

Bron: Katholiek Nieuwsblad

Link:

http://www.katholieknieuwsblad.nl/opinie/item/4824-de-doos-van-pandora.html

Nog een slachtoffer van het modernisme in de Kerk...

maandag 25 november 2013

De beenderen, die teruggevonden werden in de 'Verborgen Bewaarplaats in de Graffiti-muur' onder de 'Confessio' in de Sint-Pietersbasiliek in Rome, zijn weldegelijk de beenderen van de Heilige Apostel Petrus

1. Het 'tropaion' of het grafmonument onder het hoofdaltaar van de Sint-Pietersbasiliek is vrijwel zeker het graf van de Heilige Petrus.

2. De 'Verborgen Bewaarplaats in de Graffiti-muur' werd blijkbaar tegen het graf aangebouwd om er iets waardevols in te kunnen verbergen, namelijk de beenderen van de Heilige Petrus. Het kwam er dus op aan om de beenderen droog te kunnen bewaren.

3. Na verloop van tijd werden de beenderen van de Heilige Petrus dus uit het graf gehaald. Dat deze beenderen in de grond gelegen hebben, bewijzen de restjes aarde die nog steeds op en in de poriën van de beenderen zitten. De textuur van de grond op de beenderen komt overeen met de grond uit het centrale graf van het tropaion. Vervolgens werden deze beenderen ingepakt in een purperen doek. Dit valt af te leiden uit de kleurstofresten op de beenderen zelf. Daarna werden de beenderen in de 'Verborgen Bewaarplaats' neergelegd en ingemetseld.

4. Het Keizerlijke purper waarin de beenderen werden gewikkeld, wijst erop dat het hier de beenderresten van een zeer belangrijk persoon betrof.

5. De 'Graffiti-muur' en de 'Geheime Bewaarplaats' werden rond 250 n.C. gebouwd. Na de depositie van de beenderen in de 'Verborgen Bewaarplaats' werd deze vervolgens verzegeld en niet meer geopend tot de ontdekking in de jaren '40 van de vorige eeuw. Deze beenderen zijn dus sowieso ouder dan 250 n.C. Tot op heden werd er nog geen C14-datering op de beenderen uitgevoerd omwille van een zekere terughoudendheid om toch maar geen stuk van de relikwieën te vernietigen.

6. Het beroemde graffiti-fragment "Petros eni" kwam uit de 'Graffiti-muur'. Waarschijnlijk markeerde het de plek van de 'Verborgen Bewaarplaats' in de 'Graffiti-muur'.

7. De beenderen zijn deze van een oudere, stevig gebouwde man, die waarschijnlijk tussen de zestig en zeventig jaar oud was. Dit is in overeenstemming met de feiten die bekend zijn. De Heilige Petrus werd tussen 63 en 67 n.C. te Rome door Nero gemarteld en ter dood gebracht.

8. Het skelet is echter niet compleet. Slechts de helft werd in de 'Verbogen Bewaarplaats' teruggevonden. In het reliekschrijn van Petrus boven het hoofdaltaar in de Sint-Jan-van-Lateranen worden ook delen van de schedel en het kaakbeen van Petrus bewaard. Blijkbaar werd er een deel van het skelet van Petrus apart gehouden en verdeeld. Een deel is later in het Lateraan terechtgekomen.

9. Ook opvallend is het feit dat de beenderen van de voeten geheel ontbreken. Zou dit betekenen, dat Petrus die ondersteboven werd gekruisigd, snel van het kruis werd afgenomen, door zijn voeten na zijn dood aan het kruis, af te hakken net boven de enkel?

10. Op het ogenblik dat Keizer Constantijn de 'memoria' liet bouwen rondom het graf van de Heilige Petrus, werd ervoor geopteerd om de 'Graffiti-muur' mee in te bouwen. Dit had als gevolg dat de 'Nis van de Pallia' een beetje asymmetrisch kwam te staan. Dit is tot op de dag van vandaag zo gebleven. Degenen die de 'memoria' bouwden, moeten dus blijkbaar geweten hebben, dat de relieken van de Heilige Petrus zich in de Graffiti-muur bevonden. Waarom zou men anders deze latere toevoeging aan het graf van Petrus per se hebben willen bewaren, aangezien dit eigenlijk niet esthetisch verantwoord was.


Bronnen:

The Tomb of St. Peter
by Margherita Guarducci - 1960


The Bones of St. Peter
The First Full Account of the Search for the Apostle's Body
by John Evangelist Walsh - 1982Afbeeldingen:


De bewaard gebleven skeletdelen van de Heilige Petrus zijn in het zwart aangeduid.
De 'Nis van de Pallia' staat links van de dwarse ''Graffiti-muur (g) die tegen het graf van Petrus is aangebouwd.

De 'Nis van de Pallia' met rechts de marmeren bekleding van de 'Graffiti-muur'. Door het hekwerk zien we nog een stuk van het altaar van Paus Callixtus II.

View inside St. Matthew's Cathedral in Washington, during the funeral Mass for President John F. Kennedy, Nov. 25, 1963.


zondag 24 november 2013

Christus Koning van het Heelal

Is Hans Geybels, voormalig woordvoerder van Godfried 'Kardinaal' Danneels en nu docent 'pastoraaltheologie' aan de Katholieke Universiteit Leuven, een wetenschappelijke charlatan?

Hans Geybels zei vanochtend op Radio 1 in 'Bonus': "Petrus is volgens de wetenschap nooit in Rome geweest."

Verder beweert de Leuvense pastoraaltheoloog dat:
 
"De relieken die vandaag in Rome ter verering worden aangeboden 'bedrog' zijn."

Il faut le faire!
 

Luister zelf naar Radio1 vanaf 1 uur 49 min:

http://apps.vrt.be/radioplayer/player.html?channel=11&ondemand=11_11bonu.xml
 
 
Een wetenschapper vermeldt normaal gezien zijn bronnen.

Hier verwijst Geybels naar 'dé wetenschap'.

Graag zou KAVlaanderen van Geybels vernemen op wélk wetenschappelijk onderzoek hij zijn absurde uitspraken baseert.

Kan Geybels zijn bronnen noemen of doet hij alleen maar forse uitspraken om zich interessant te maken?
 
Indien u uw ongenoegen kenbaar wil maken, kan u Dhr. Geybels aldus bereiken:
 
Tel.  +32 16 32 45 08 
Fax +32 16 3 23862
GSM: 0472 749 760
 
E-mail:
 

HET IS EEN BEETJE JAMMER DAT DHR. GEYBELS BLIJKBAAR NIET OP DE HOOGTE IS EN HET VERSCHIL NIET WEET TUSSEN DE BEENDEREN DIE ONDER DE 'RODE MUUR' WERDEN GEVONDEN EN DE BEENDEREN DIE IN DE 'VERBORGEN BEWAARPLAATS IN DE GRAFFITI-MUUR' WERDEN GEVONDEN EN DIE WELDEGELIJK DE BEENDEREN VAN DE HEILIGE APOSTEL PETRUS ZIJN!
 
INDIEN U WIL WETEN WAT DE WETENSCHAP ECHT ZEGT, KLIK DAN OP DE ONDERSTAANDE LINK:

http://kavlaanderen.blogspot.be/2013/11/over-de-beenderen-van-de-heilige-petrus.html

Over de beenderen van de Heilige Petrus: "PETROS ENI - PETRUS IS HIER"

Tekst van de aankondiging van Paus Paulus VI betreffende de relieken van de Heilige Petrus - The New York Times 27 juni 1968

"Paus Pius XII zei in zijn Kerstboodschap voor de radio op 23 december 1950: 'De essentiële vraag is als volgt: Is het graf van de Heilige Petrus werkelijk gevonden? De definitieve conclusie van het werk en het onderzoek beantwoordt die vraag met een zeer duidelijk 'ja'."

"Nieuwe onderzoeken, zeer uitgebreid en nauwgezet, zijn daarna uitgevoerd op de beenderen met resultaten die we, gesteund door het oordeel van gekwalificeerde, prudente en bekwame mensen, geloven positief te zijn. De relieken van de Heilige Petrus zijn geïdentificeerd op een wijze die wij als overtuigend beschouwen."

Paus Paulus VI - 27 juni 1968 


De Vaticaanse Necropolis

De Vaticaanse necropolis, ook bekend als de Scavi, ligt onder de 'grotten' van de Sint-Pietersbasiliek.

De necropolis ontstond vanaf de 1ste eeuw langs de Via Cornelia die over de Vaticaanse heuvel in westelijke richting liep. Volgens de overlevering werd hier Petrus begraven, nadat hij in het naastgelegen Circus van Nero was gekruisigd. Ondanks de verscheidene perioden van de christenvervolgingen, werd zijn graf op deze plaats altijd vereerd door het groeiende aantal Christenen. Zij kwamen als pelgrims naar het graf om te bidden.

Constantijn de Grote liet boven het graf van Petrus vanaf 324 de Oude Sint-Pietersbasiliek bouwen. Voor de bouw van deze grote kerk was het noodzakelijk een deel van de Vaticaanse heuvel te egaliseren. Er werd een grote hoeveelheid aarde aangevoerd die bovenop de necropolis werd gestort, waardoor een kunstmatig platform ontstond. Het altaar van de kerk stond precies boven de tombe van de Heilige Petrus. Dit graf en vele andere tombes langs de Via Cornelia bleven zo ondergronds bewaard. In 1506 werd de sterk vervallen oude kerk afgebroken en vervangen door de huidige basiliek.

Tussen 1940 en 1949 werd in opdracht van Paus Pius XII een grote opgraving georganiseerd onder de crypte van de Sint-Pieter. Immers, enige dagen nadat Eugenio Pacelli tot Pius XII verkozen was, in maart 1939, gaf hij opdracht aan Monseigneur Ludwig Kaas, de 'domheer' van de Sint-Pietersbasiliek, om de opgravingen onder de Vaticaanse Grotten te starten.

Bij deze werkzaamheden werd een deel van de antieke necropolis blootgelegd. Ook de tombe van de Heilige Petrus werd opgegraven. In het originele graf, beneden de 'Muro Rosso' - 'de Rode Muur' werden er echter géén menselijke beenderen in situ aangetroffen. De beenderen van de Heilige Petrus werden aangetroffen in een 'Verborgen Bewaarplaats in de Graffiti-muur'.

Paus Pius XII maakte daarop wereldkundig dat de stoffelijke resten van de Apostel Petrus waarschijnlijk waren teruggevonden.

In zijn 'Kerkelijke Historie' [II xxv 6-7] verhaalt Eusebius van Ceasarea over een geestelijke met de naam Gaius

Eusebius schrijft:

"Gaius, in een geschreven dialoog met Proclus, de leider van de Phrygiërs, zegt het volgende over de plaatsen waar de heilige relieken van de genoemde Apostelen [Petrus en Paulus] geplaatst zijn: 'Maar ik kan de tropaia van de Apostelen aanwijzen; want als je naar het Vaticaan gaat [Petrus] of richting Ostia [Paulus], zal je daar de tropaia vinden van diegenen die de Kerk gesticht hebben."


Over de menselijke beenderen uit de 'Verborgen Bewaarplaats in de Graffiti-muur':

Op minder dan zes meter onder het hoofdaltaar van de Sint-Pietersbasiliek bevindt zich een met graffiti bedekte muur van gepleisterd baksteen. In die muur bevindt zich een rechthoekige holte die negentien doorzichtige plexiglas dozen bevat die gevuld zijn met oude botten, waarvan gezegd wordt dat het de sterfelijke resten zijn van de Heilige Petrus zelf. Een smalle spleet in de muur maakt het mogelijk twee van die dozen met hun inhoud van botten te zien.

Op zekere avond vroeg in 1942, een paar dagen nadat het team voor het eerst de 'Graffiti-muur' blootgelegd had en vluchtig in de door mensenhanden gemaakte holte gekeken hadden, met het voornemen daar later eens nader naar te kijken, kwam Mgr. Kaas op zijn inspectieronde in het gebied, samen met de voorman Segoni. Segoni onderzocht de holte met zijn zaklamp. Toen hij wat leek op een aantal botten, vermengd met puin rapporteerde, gelastte Mgr. Kaas hem zonder aarzelen deze te verwijderen om ze veilig te stellen. Behalve wat stukken mortel en puin die uit de bovenliggende muurvulling gevallen waren, waren het allemaal menselijke beenderen, die tot spierwit gebleekt waren. Mgr. Kaas plaatste ze één voor één eerbiedig in een doos.

Deze beenderen werden veertien jaar lang door Paus Pius XII zelf bewaard in zijn privé-appartement. Hoewel hij later enigszins terughoudend was over de authenticiteit van de botten, is duidelijk dat hij voor zichzelf geloofde dat ze echt waren. Tenslotte hadden zijn lijfarts Dr. Galeazzi-Lisi en verscheidene medische deskundigen de botten nauwgezet onderzocht in het bijzijn van de Paus, en hadden ze verklaard, dat het de botten van een man waren, krachtig gebouwd, misschien zeventig jaar oud ten tijde van zijn dood.


Over de dierlijke beenderen die werden opgegraven onder de 'Muro Rosso' - 'de Rode Muur':

Deze beenderen werden door Luigi Cardini geïndentificeerd als zijnde de botten van kippen, varkens, schapen en geiten. Deze botten, samen ongeveer vijftig tot zestig fragmenten, waren de restanten van een Romeins grafmaal. Hier hebben we te maken met de opvulling van het originele, lege graf, nadat de beenderen van de Heilige Petrus omwille van veiligheidsredenen uit het graf gehaald waren en in de 'Graffiti-muur' ingemetseld werden.


"PETROS ENI - PETRUS IS HIER"

Margherita Guarducci was een deskundige op het gebied van oude opschriften, die door het Vaticaan in september 1953 werd ingehuurd om de graffiti van de 'Graffiti-muur' te bestuderen, die ruim een decade eerder was blootgelegd. Zij kwam tot de conclusie, dat veel van de graffiti een Christelijke geheime code betrof, daarmee aangevend, dat de plaats niet alleen bezocht werd (waarschijnlijk in het geheim) door Christenen tot aan de tijd dat Constantijn zijn basiliek er over heen bouwde, maar ook dat een verering van Petrus daar had bestaan.

Guarducci kwam tot de conclusie, dat al deze aan Petrus gewijde graffiti betekenden, dat ze dicht bij een plaats was die van grote betekenis was geweest voor de vereerders van Petrus. Bovendien, een fragment van het ingekraste pleister op de 'Rode Muur' scheen de doorslag te geven. Geschreven in Griekse hoofdletters stond erop te lezen: "Petros Eni" (= "Petrus is hier"). Het fragment werd ontdekt door Antonio Ferrua, één van de vier oorspronkelijke onderzoekers.

Guarducci geloofde dat de beenderen die door Segoni te voorschijn waren gebracht geassocieerd waren met de 'Graffiti-muur' en ze geloofde dat de graffiti plus het Petros Eni fragment van de 'Muro Rosso' bewezen, dat het grafcomplex niets anders kon zijn dan het Tropaion van Gaius, dat we kennen van Eusebius van Ceasarea.


Beeldmateriaal:


Grafveld 'P', het zogenaamde Tropaion of het Grafmonument van Petrus en de 'Rode Muur' onder het hoofdaltaar van de Sint-Pietersbasiliek
Dwarsdoorsnede van de Sint-Pietersbasiliek, de Vaticaanse 'Grotten' en de Scavi
Grafveld 'P', het Tropaion/Grafmonument van Petrus en de 'Rode Muur' onder het hoofdaltaar van de Sint-Pietersbasiliek en de apsis van de Constantijnse Basiliek
Dwarsdoorsnede van de complexe architectonische situatie onder het Pauselijke altaar
Aanduiding van de 'Rode Muur'
De Romeinse weg met grafgebouwen onder de 'Grotten' van de Sint-Pietersbasiliek
Reconstructie van het Tropaion/Grafmonument van Petrus
De beenderen die onder de 'Rode Muur' werden gevonden
De 'Graffiti-muur' en de 'Verborgen Bewaarplaats' waarin de beenderen van de Heilige Petrus werden teruggevonden
De geheime Christelijke codetekens
Het Petros Eni fragment
De 'Verborgen Bewaarplaats in de Graffiti-Muur' nadat de beenderen verwijderd werden
De 'Verborgen Bewaarplaats in de Graffiti-Muur' met de beenderen van de Heilige Petrus in glazen kistjes zoals ze tegenwoordig worden bewaard
De beenderen van de Heilige Apostel Petrus
De beenderen van de Heilige Apostel Petrus
De beenderen van de Heilige Apostel Petrus

"Open Vld wil financiering religies en levensbeschouwingen afschaffen"

Als het van Open Vld afhangt, stopt de overheid met het financieren van religies en levensbeschouwingen. Het amendement over de financiering van religies raakte gisteren goedgekeurd.

Bron: De Morgen

Link:

http://www.demorgen.be/dm/nl/5036/Wetstraat/article/detail/1745681/2013/11/23/Open-Vld-wil-financiering-religies-afschaffen.dhtml


Akkoord, natuurlijk mits herroeping van het Concordaat van 15 juli 1801!!!

DIT BETEKENT, DAT ALLE 'GEMEENTELIJKE' KERKEN EN PASTORIEËN ETC. EN GRONDEN, DIE TIJDENS DE FRANSE REVOLUTIE VAN DE KERK ZIJN GESTOLEN EN DIE DOOR DE BELGISCHE STAAT TEN ONRECHTE NIET WERDEN TERUGGEVEN, OOK METEEN AAN DE KERKFABRIEKEN MOETEN WORDEN OVERGEDRAGEN!!!

En passant ook even de belasting proportioneel verlagen!

zaterdag 23 november 2013

Boodschap van Paus Paulus VI van 23 november 1963 naar aanleiding van de moord op John F. Kennedy; de eerste Katholieke president van de VS


Kerknet is blijkbaar lyrisch over het voornemen van de 'The Church of England' om ook vrouwen tot bisschop te wijden... Kerknet misleidt de lezers echter!

De synode van de Church of England heeft vandaag woensdag uiteindelijk toch principieel ingestemd met de wijding van vrouwelijke bisschoppen. Het compromisvoorstel werd met 378 stemmen voor, 8 tegenstemmen en 25 onthoudingen goedgekeurd. De motie werd een jaar geleden al eens aan de synode van de Church of England voorgelegd, maar behaalde toen geen meerderheid bij de leken. Het ontbrak toen slechts aan zes stemmen. Een meerderheid in de twee andere kamers van de synode, bij de anglicaanse bisschoppen en priesters, stemde toen wel voor het voorstel.

Onder impuls van de anglicaanse aartsbisschop Welby werd tegen deze synode in Londen een compromisvoorstel uitgewerkt dat deels tegemoet komt aan de bezwaren van de tegenstanders van de wijding van vrouwelijke bisschoppen. Het omvat de benoeming van een ombudsman, die fungeert als bemiddelaar en die tussenkomt indien het gezag van een vrouwelijke bisschop wordt betwist. De drie kamers van de synode moeten nu wel nog instemmen met de aanpassing van het kerkelijk recht, voordat ook daadwerkelijk vrouwen tot bisschop kunnen worden gewijd.

Bron: KerkNet/BBC/The Times

Wat 'Kerknet' er niet bij schrijft, is welke sacramenten deze vrouwelijke 'bisschoppen' gaan bedienen, aangezien alle sacramenten van de Anglicanen volgens de Katholieke Kerk ongeldig zijn, ook hun priester-, en bisschopswijdingen!

We roepen even Apostolicae Curae in herinnering. Misschien dat 'Kerknet' in hun enthousiasme dit even over het hoofd heeft gezien!

 

Apostolicae Curae

In de apostolische brief Apostolicae Curae van 13 september 1896 analyseert Paus Leo XIII de ritussen van de Church of England voor bisschop- en priesterwijding. In zijn besluit verklaart Leo XIII dat de wijdingen in de Church of England, vanuit een Rooms-Katholiek standpunt, ongeldig zijn. Dit houdt ook de onderbreking van de apostolische successie binnen de Church of England  in.

Jammer, voor de toekomstige vrouwelijke Anglicaanse 'bisschoppen'. Bisschop of priester zijn ze zeker NIET! Net zoals hun mannelijke collega's dat trouwens ook niet zijn!

De Russisch-Orthodoxe Kerk blaast de oecumenische 'dialoog' met de 'Church of England' op. Nu nog de Katholieke Kerk...

 

Russian Orthodox tell Archbishop of Canterbury: "Ordain women bishops and you can forget about unity"

Metropolitan Hilarion, head of ecumenical relations for the Moscow Patriarchate, delivered a pretty blunt message to the new 'Archbishop' of Canterbury last weekend (H/T Gillibrand):

"The introduction of the institution of female bishops will lead to the elimination of even a theoretical possibility of the Moscow patriarchate recognising the church hierarchy of the Anglican church, the communications service of the Department of External Church Relations reported on Saturday."

Even a theoretical possibility, note. This is exactly the same message coming from Rome (please don't kid yourself that a change of Pope will make any difference).

Bron: The Telegraph

Link:

http://blogs.telegraph.co.uk/news/damianthompson/100209298/russian-orthodox-tell-archbishop-of-canterbury-ordain-women-bishops-and-you-can-forget-about-unity/?fb

Beste Mgr. Leon Lemmens, uw plaats is in Mechelen, en niet in een moskee in Marokko. Sta de jongeren in uw vicariaat pastoraal bij en ga in op hun vragen, dan wordt u later ook niet van nalatigheid beschuldigd!

donderdag 21 november 2013

Nog méér Huub Oosterhuis... Dit keer vanuit Ename waar Oosterhuis zijn verjaardag viert op uitnodiging van 'pastoor' Patrick Derde. Wel 'Mgr.' Luc Van Looy, dit is er ééntje voor u... en een stevige!
Wie is 'pastoor' Derde; de organisator van het verjaardagsfeestje???


Zeer lezenswaardig:

Het Nieuwsblad: "Priesters onthouden zich van commentaar"

Link:

http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=HG3JP1RO

Drie priesters worden genoemd in verband met de petitie 'Gelovigen nemen het woord'.


1. 'Priester' Patrick Derde uit Oudenaarde:

"Ik kreeg al mailtjes over deze site, maar ik hoop dat zwijgen genoeg zegt?" Inderdaad!


2. 'Priester' Jozef Goethals, priester in Melle:

"Van een petitie weet ik helemaal niks." Inderdaad!


3. 'Priester' Piet Herregods uit De Pinte:

"‘Ik ken geen dergelijke website', zegt hij. ‘Wat zegt die site: dat ik een ketter ben omdat ik vrouwen wil toelaten als priester en omdat ik vind dat priesters mogen trouwen? Schitterend. Ik ga dat even op mijn gemak googlen, maar momenteel ben ik druk bezig.'" Inderdaad! Weet van niets, maar weet wél waarover het gaat.

Dit is 'priester' Piet Herregods met zijn homo-stola... 


 

Terug naar 'pastoor' Derde in Ename:


'Pastoor' Derde in een blauwe albe. Hoe origineel!  
Bij 'pastoor' Derde op de schoot... Lekker intiem...
Geen misdienaars aanwezig, maar wél koorden in allerlei kleurtjes...
'Pastoor' Derde in een beauty-farm in Peru. Leuke boel!
'Pastoor' Derde in India
'Pastoor' Derde gaat zwemmen met de misdienaars en mét fototoestel...
Een wandelingetje met 'pastoor' Derde.
'Pastoor' Derde gaat kamperen...
'Pastoor' Derde mét oorbel...
'Pastoor' Derde met Witte Donderdag in de kerk in Welden.
'Pastoor' Derde voert een valse eucharistieviering op...
'Pastoor' Derde gaat voor in een zwarte mis...
De blasfemie wordt alleen maar groter...
Gezellig hé! Mijn valse eucharistieviering!
Smakelijk zo een broodje met ham of kaas...
Slokje op, laat je rijden. 'Pastoor' Derde vult de glazen nog eens bij.
'Pastoor' Derde deelt de Bijbel uit...Links:


Trip met de misdienaars:

https://www.facebook.com/patrick.derde/media_set?set=a.10200838575501596.1073741834.1080195091&type=3


Witte Donderdag:

https://www.facebook.com/patrick.derde/media_set?set=a.4982381312224.1073741826.1080195091&type=3


15 Augustus:

https://www.facebook.com/patrick.derde/media_set?set=a.10200827863033791.1073741833.1080195091&type=3


Algemeen:

https://www.facebook.com/patrick.derde/photos_albums


Ja, die 'pastoor' Derde is me er één!

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer