maandag 30 juni 2014

Ter herinnering aan Mieke Van Hecke: "Katholiek onderwijs wil geen voorlichtingslessen door Pro Vita"

Het katholieke onderwijsnet kant zich tegen Pro Vita, de ultrakatholieke vzw die tegen abortus en anticonceptie strijdt. "Wij hebben een eigen voorlichtingsaanbod", benadrukt Mieke Van Hecke, directeur-generaal van het Vlaams Secretariaat van het Katholiek Onderwijs (VSKO).

In heel wat stads- en gemeentescholen staan blijkbaar voorlichtingslessen van Pro Vita op het programma. Hoeveel scholen in het katholieke net gebruikmaken van hun diensten, is onduidelijk. "Maar het zou me verwonderen als het er veel zijn", zegt Van Hecke. "Ik ga dat nu wel uitzoeken. Ons net heeft zijn eigen aanbod van voorlichtingslessen en die zijn gebaseerd op onder andere het aanbod van Sensoa en van de visie van ons net."

Bron: De Morgen

Link:

http://www.demorgen.be/dm/nl/1344/Onderwijs/article/detail/1665235/2013/07/08/Katholiek-onderwijs-wil-geen-voorlichtingslessen-door-Pro-Vita.dhtmlReactie van Mieke Van Hecke op alle bezorgde schrijvers

Met veel aandacht heb ik kennis genomen van de inhoud van uw reacties op mijn quote over Pro Vita  in een recent artikel in de krant ‘De Morgen’.  Mijn, door de journaliste, gevraagde opgenomen reactie in de krant was een beperkte weergave van mijn tussenkomst zonder weinig nuances.

Het VSKO wil vandaag samen met haar instellingen onderwijs aanbieden geïnspireerd en geworteld in de evangelische boodschap.  Het is onze uitdrukkelijke opdracht dit ‘visioen’ te hertalen naar de concrete context van onze onderwijsinstellingen, die een weerspiegeling zijn van de samenleving. Dit betekent dat we vanuit onze  christelijke identiteit niet alleen onze gelovige antwoorden aanbieden op existentiële levensvragen, maar ook kennis geven van de andere grote levensbeschouwelijke en filosofische stromingen, die aanwezig zijn in onze maatschappij. We nodigen onze jongeren uit om in dialoog te gaan, om kritisch te reflecteren en een eigen keuze te maken, die zin geeft aan hun leven.

Op diezelfde wijze hebben we rond het thema ‘relationele vorming en seksuele voorlichting’ een visietekst  opgesteld zowel voor het lager als voor het secundair onderwijs. Ik kan enkel betreuren en vaststellen dat u bent overgegaan tot oordelen en vooral te veroordelen zonder ook maar één vraag te hebben gesteld tot inzage van deze teksten. U vindt onze desbetreffende visietekst op de link naar onze website hierna:

http://ond.vsko.be/portal/page?_pageid=1599,3189122&_dad=portal&_schema=PORTAL

Bron: Katholieke leken nemen het woord

Link:

http://www.katholieke-leken-nemen-het-woord.be/1/post/2013/07/reactie-van-mieke-van-hecke-op-alle-bezorgde-schrijvers.htmlEnkele bedenkingen bij de “visietekst” van het VSKO over “relationele en seksuele vorming”

+ Seksuele en relationele vorming wordt uitdrukkelijk in verband gebracht met het christelijke geloof.
+ De visietekst gaat uit van een personalistisch mensbeeld.
+ Liefde, trouw en duurzaamheid worden als ideaal naar voren geschoven.

- De visietekst bevat heel wat goede elementen maar is bijzonder vaag waardoor ze ruimte laat om daar gelijk welke invulling aan te geven.


Bron: Katholieke leken nemen het woord

Link:

http://www.katholieke-leken-nemen-het-woord.be/1/post/2013/08/bedenkingen-bij-de-visietekst-van-het-vsko-over-relationele-en-seksuele-vorming.html

Antwoord aan Mieke Van Hecke: hoe katholiek is haar visietekst?

Geachte Mevrouw Van Hecke,

Hoewel er goede dingen staan in het document waar u naar verwijst, schiet deze tekst toch vooral enorm te kort op diverse terreinen.

In uw reactie hebt u ook geen enkel woord van waardering voor wat provita doet en uit u ook geen enkel voorbehoud bij de inhoud die door sensoa wordt verspreid.

Ik wil hierbij enkele punten vermelden.

*Nergens staat er in de tekst een kritische bedenking over de visie van sensoa, cavaria, faranet en aanverwanten, maar er wordt wel veelvuldig naar verwezen.

Bij het gedeelte over porno bijvoorbeeld staat er: “Maak leerlingen ervan bewust dat pornofilms een vertekend beeld geven van seksuele relaties tussen mensen.”

In de links wordt er verwezen naar sensoa en wat zegt men daar over porno?

“Porno geeft een vertekend beeld van seksualiteit. Zolang je daar bewust van blijft, is er niks mis met regelmatig naar porno kijken en ervan genieten. Het kan zelfs zeer ontspannend zijn, iets dat je even afleidt van de dagelijkse beslommeringen.”

Hier wordt porno dus overduidelijk als iets goeds bestempeld. Zoiets als computerspelletjes (zolang je maar beseft dat het niet de realiteit is en je er niet aan verslaafd geraakt, is er niets mis mee).

Er staat geen enkele link die een andere visie over porno verkondigt!

*De genderideologie, waarbij wordt aangeleund, is absoluut niet onschuldig. Ik verwijs hiervoor naar de analyse van Gabriele Kuby over Gender Mainstreaming. Het is een onwetenschappelijke visie die verwoestende gevolgen heeft voor de seksuele moraal en de identiteitsontwikkeling van kinderen.

*Er wordt kritiekloos verwezen naar de ideeën over gelijkwaardigheid vanuit de homobeweging. De ideeën van de moderne homobeweging zijn gegroeid vanuit de behoefte om het verbod op homoseksuele handelingen af te schaffen. Ze zijn ideologisch gefundeerd en verdragen geen kritisch denken ten opzichte van homoseksualiteit zelf! Het succes ervan kan je vergelijken met dat van een sekte die kwetsbare mensen verleidt met slogans, positieve affirmatie en een pseudowetenschappelijke identiteit waardoor ze radicaliseren en emotioneel gebonden worden aan het groepsdenken. Hiervoor verwijs ik ondermeer naar “The Born Gay Hoax” van Ryan Sorba.

*De katholieke leer inzake seksualiteit wordt nauwelijks of niet verdedigd of aangeprezen. Er wordt niets gezegd over Humanae Vitae, de waarde van NFP ten opzichte van anticonceptie, het respect voor het leven vanaf de bevruchting, de immoraliteit van homoseksuele handelingen (respect voor de homoseksuele persoon is iets helemaal anders als respect voor het seksueel gedrag, bemin de zondaar, niet de zonde!), het belang van wachten met seks tot het huwelijk (vanuit persoonlijke, maatschappelijke en sacramentele overweging), de katholieke moraal als beste preventie tegen aids en andere soa’s.

De verwijzingen naar nfp.be en jongereninfolife.be zijn daarbij als het ware een lichtpuntje in de duisternis. Voor de rest is een christelijk voor- en nawoord met wat bijbelse referenties absoluut onvoldoende als men weet hoe tegenwoordig de maatschappij overheerst wordt door de libertijnse visie op seksualiteit waarbij alles mag en alles kan, zolang het maar “veilig” gebeurt.

Een probleem is vaak dat men het kwaad niet wil zien. Men wil liefst blijven geloven dat het kwaad beperkt is tot enkele zieke randfiguren en dat het overgrote gedeelte van de bevolking weinig of niets verkeerd doet. Dat leidt ertoe dat men blind wordt voor het kwaad in homoseksualiteit, anticonceptie, voorhuwelijkse betrekkingen, zelfbevrediging, abortus, IVF, porno enzovoort. Christenen moeten profeten zijn die durven spreken, die tegen de stroom in durven gaan, in plaats van mee te huilen met de wolven tegen het kerkelijke leergezag!

Hoogachtend,

D. B.Nog meer bedenkingen bij de “visietekst” van het VSKO over “relationele en seksuele vorming” van Mieke Van Hecke:

De zorgvuldige nalezing van deze tekst leidde niet tot een relativering van onze bezwaren, maar tot een confirmatie ervan.

In uw antwoord stelt u dat het de uitdrukkelijke opdracht is van het VSKO om het “visioen” van de evangelische boodschap te hertalen. Mogen wij u erop attent maken dat de evangelische boodschap geen visioen is, maar gebaseerd is op de geschiedkundige werkelijkheid van het leven, de leer en het voorbeeld van Jezus Christus. Zijn leer moet “overgedragen” worden naar de volgende generaties en niet “hertaald”, want dat laatste betekent in de praktijk iets heel anders en nogal eens net het tegenovergestelde.

De visietekst bevat, naast enkele redelijk goede maar vage passages, ook zeer bedenkelijke tot zelfs verwerpelijke vanuit een zuiver christelijk perspectief. Er wordt overvloedig in gerefereerd naar verenigingen waarvan de seksuele moraal in formele tegenspraak is met de katholieke, terwijl de verwijzingen naar specifiek christelijke (laat staan katholieke) literatuur eerder schaars zijn, om het zacht uit te drukken. Van de christelijke spiritualiteit die er de grondslag voor zou moeten zijn, is er weinig te merken, behalve in wat algemeenheden. Grote nadruk wordt er gelegd op de technische aspecten van de seksuele vorming, terwijl er weinig of niets te merken valt van een consequente katholieke ethiek (zie pag. 7, waar het “ontwikkelen van waarde- en normbesef” als vijfde en laatste punt wordt vermeld). De concrete aanpak van de “Relationele en seksuele vorming” gebeurt vanuit een zogenaamde “hedendaagse benadering” (sic, pag.4), iets waarmee men zo ongeveer alle kanten op kan. Elders worden dan weer open deuren ingetrapt, met zinnen zoals “Die waarden en normen kunnen sterk verschillen van mens tot mens en ze kunnen in plaats en tijd veranderen” (pag.8), die niets bijbrengen en enkel als alibi kunnen dienen voor een “doe maar op” cultuur.

Op pag.5 wordt het gehanteerd “biopsychosociaal” model voorgesteld. Religie wordt daarin als laatste item ondergebracht in het vakje “sociale factoren”. Dit driehoeksmodel illustreert goed de gebruikte waardeschaal in deze visietekst: “Tenslotte wil seksuele vorming waarden en normen bespreekbaar maken en verhelderen en op die manier meningsvorming stimuleren” (pag.8). Het is dus vooral zaak om niet te veel de nadruk te leggen op een seksuele moraal die gebaseerd is op de katholieke leer aangaande seksueel gedrag. Gebeurt dit uit vrees om sommige andersdenkende leerlingen of ouders te “kwetsen”? Of moet een kwaliteitsvolle geloofsoverdracht wijken voor het streven naar een zo groot mogelijk leerlingenaantal? Voortgaande op wat we verder lezen op pag.8 (“Bij het uitwerken van de visie zijn ook het niet onderwijzend personeel, de ouders, de leerlingen en het CLB betrokken partijen”) rijst er een vermoeden dat beide overwegingen hierin hun rol hebben gespeeld. Deze “open” aanpak laat in ieder geval niet veel ruimte meer voor een coherent katholiek moraalonderricht.

Het thema “anticonceptiemiddelen” (pag.14) wordt bondig en technisch omschreven, zonder ook maar enige verwijzing naar morele afwegingen, laat staan (al was het alleen maar ter informatie) naar het kerkelijk standpunt ter zake, zoals verwoord in de encycliek Humanae Vitae. De aangehaalde bronnen zijn van moreel neutrale aard of uitgesproken vrijzinnig (sensoa, jeugd en seksualiteit). Op pag. 16, waar de diversiteit wordt behandeld, wordt de genderideologie geïntegreerd in het vormingsbeleid en krijgen de leerkrachten de raad “staar je niet blind op de verschillen tussen jongens en meisjes “ en vooral “werk roldoorbrekend in het geven van voorbeelden”. Onze jongeren zouden anders wel eens kunnen uitgroeien tot volwaardige mannen en vrouwen.... Op pag. 18 wordt aangemaand om homo- en heteroseksuele geaardheid op een gelijkwaardige manier te behandelen en “vooroordelen” te bestrijden. Zowel vanuit christelijk als biologisch perspectief is seksualiteit in de eerste plaats gericht op de voortplanting in ideale omstandigheden. Toch moet volgens deze visietekst homoseksualiteit (waarvan de benaming eigenlijk een contradictio in terminis is) als “gelijkwaardig” worden behandeld, tegen elke christelijke traditie in en ten dienste van een slaafse politieke correctheid.

Op pag.20 geeft men raad over het RSV onderwijs in een multiculturele klas. Daar wordt helemaal niet meer gesproken van katholiek onderricht ter zake. Integendeel: “Benoem de diversiteit in normen en waarden zonder hierover een oordeel te vellen”. Dus: vooral niet uitkomen voor je eigen christelijk oordeel en geweten. Daarenboven: “Wijs jongeren op de internationale seksuele en reproductieve rechten”. Dit kan regelrecht uit de pen komen van een progressieve feministe, maar waar die zogenaamde “internationale reproductieve rechten” werden goedgekeurd of vastgelegd, is niet geweten. Onder “seksueel grensoverschrijdend gedrag” op pag. 21 wordt nergens melding gemaakt van een christelijke zedelijkheid, laat staan van het aanleren van seksuele zelfdiscipline, of van een normering in functie van het hoofddoel van seksualiteit (een gezonde voortplanting). Op de volgende pagina wordt onder “Tienerzwangerschap” kort en droog vermeld “Het betrokken meisje heeft beslissingsvrijheid” (inzake abortus), zonder ook maar even aan te halen dat de katholieke leer vrijwillige zwangerschapsafbreking als een zeer zware doodzonde bestempelt. De aangehaalde referenties onderaan verwijzen naar literatuur waarin de “keuzevrijheid” van de vrouw centraal staat en waarin er geen moreel standpunt wordt ingenomen ten aanzien van abortus.

Dezelfde neutrale opstelling, wars van enige christelijke moralisering, wordt doorgetrokken op de volgende pagina’s. Over “Veilig vrijen” (pag.23): “Vermijd een ethiek van de vrees waarbij men jongeren seksueel inactief wil houden door allerlei gruwelverhalen te vertellen”. In plaats van de jongeren te leren hun gevoelens te kanaliseren en onder een verantwoorde controle te houden, leert men hen technieken om planmatig de gevolgen van een vrije seksbeleving zo goed als mogelijk te omzeilen. In laatste instantie is er dan natuurlijk nog het “vrije beslissingsrecht” van het betrokken meisje, dat nog eens benadrukt wordt op pag. 24, onder de titel “zwangerschapsafbreking - abortus”.

Deel 3, op pag.26, behandelt de vakoverschrijdende eindtermen. Daar leest men o.a.: “Hoe scholen dit concreet invullen, behoort tot de pedagogische vrijheid van de school en hangt dus sterk af van hoe belangrijk ze het thema vinden, van hun visie en schoolcultuur hieromtrent”. Maar o wee als Mieke Van Hecke erachter komt dat een bepaalde school het lef heeft gehad om Pro Vita uit nodigen, zodat onze jongeren kunnen kennismaken met een authentiek christelijke moraalleer inzake seksualiteit, abortus en andere ethisch gevoelige onderwerpen. Om tenslotte aan het geheel toch nog een christelijk tintje te geven wordt er afgerond met een hoofdstuk “Bijbelfragmenten”. Zij bezingen allemaal “de liefde” in haar diverse aspecten en definities. Maar geen enkele hiervan handelt over de wijze waarop de algemene liefdeswet vertaald wordt in concrete christelijke waarden, normen, geboden en verboden. Het lijkt wel of in naam van “de liefde” alles is toegelaten....

Een samenspel van commerciële en politieke motieven, ondersteund door een Leuvens modernisme dat haar katholieke ziel heeft prijsgegeven aan de “hedendaagsheid”, leidde tot een steeds lagere profilering van het katholieke onderwijsnet. De praktijk (zowel de politieke als de religieuze) toont aan dat zulk beleid het tegenovergestelde effect heeft van het beoogde. De resterende verschillen tussen katholiek – en staatsonderwijs worden steeds meer afgevlakt. Van verscheidene kanten krijgen we al berichten van mensen die de voorkeur geven aan het geloofsonderricht in het rijksonderwijs boven dat van het katholieke, omdat hun kinderen daar grondiger kennis maken met de concrete geloofsinhoud. De vrijwaring van de solide positie van het katholiek onderwijs binnen ons bestel, wordt gaandeweg uitgehold, aangezien het zijn inhoudelijke bestaansreden grotendeels heeft kwijtgespeeld. Het is zeker niet met visieteksten die uitblinken in vaagheid en doorspekt zijn van dooddoeners dat deze situatie zal verbeteren.

In het belang van het resterende katholiek bewustzijn van onze bevolking en met het verschuldigde respect voor de positieve kanten van uw beleid, menen we dat het ogenblik is aangebroken om ten aanzien van de komende generaties uw verantwoordelijkheid op te nemen. Dat kan enkel gebeuren door een drastische koerswijziging, of door plaats te ruimen voor een frisse nieuwe katholieke wind, aangedreven door beleids- en onderwijsmensen met een durvende rechtlijnigheid in zake katholiek geloof en moraal, zonder complexen. Enkel zulke radicale ommekeer kan de toekomst van ons eertijds zo geprezen katholiek onderwijs nog redden.

Zoals we zeiden bij de aanvang: Wij maken ons sterk dat wij hiermee woordvoerder zijn van een groeiende malaise in heel wat katholieke middens.

Graag eindigen wij dit omstandig antwoord met het volgend toepasselijk citaat uit de brieven van St Paulus:

'Ten slotte zoekt uw kracht bij de Heer en zijn almacht. Legt de wapenrusting Gods aan om te kunnen standhouden tegen de listen van de duivel. Want onze strijd is niet tegen vlees en bloed, maar tegen de heerschappijen, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van deze duisternis, tegen de boze geesten in de hemelen. Grijpt daarom naar de wapenrusting Gods; dan kunt ge weerstand bieden op de dag der verschrikking en staande blijven, strijdend tot het einde..

Neemt ook de helm van het heil en het zwaard van de Geest, dat is, het Woord Gods.'
Efeziërs 6, 10-17

Met christelijke groeten,

I. V. H.

zondag 29 juni 2014

Liefdesverklaring aan Mieke Van Hecke:

Mevrouw, u kunt me niet kennen, doch ik ken u nogal goed.
Een meisje was ooit een vriendin van mij in onze jeugdjaren,
en zij gelijkt van karakter ontzettend sterk op u.
Zij deed Latijn-Grieks en hogere studies en godsdienstwetenschappen en nog zo een en ander.
Terwijl ik gewoon niets heb of ben ...

Zij heeft een zeer hoge intelligentie, is zeer sociaal en hartelijk.
Zij bezit een enorme innerlijke lentekracht. Zij houdt van ongerepte vrije natuur.
Dat 'leeft' zij spijtig genoeg onbewust; nooit komt zij tot inkeer, tot innerlijk beleven.

Ik vrees dat ook u het drama niet ziet.
Zij heeft zich door de wereld om haar heen in volle overgave laten opslorpen.
Maar dat begrijpt u niet, of wel?
In alles wat u doet of zegt verklaart u hartsgrondig "NEEN !" aan uw ziel.
En nooit zult u, al was het maar heel even, stilstaan en innerlijk leven.

Dat maakt dat, elke keer ik over u hoor of lees, mijn hart zeer pijn doet.
Des te meer omdat ik zie dat er, diep in uw zieltje verborgen, een zeer grote dame schuilt.
Ik zie een grote rijkdom, een schat, een bruisende innerlijke kracht.
Dat ligt daar, zomaar nutteloos, op de bodem van uw ziel, verlaten, verwereldst.
En nooit zult u toelaten dat iemand u daar naar toe geleidt.

Weet u wat het betekent een leven lang te hopen dat iemand haar innerlijke ogen zou gaan openen?

Maar het is nog niet te laat. Het kan nog !

Lieve hartelijke dame, wacht niet langer !

Open eindelijk uw ziel voor "Des Heilgen Stromes Well'n."
Mendelssohn - Auf Flügeln des Gesanges (Sung by Peter Schreier):Groeten en smekingen van uw toegewijde kleine Vlaming,
die door uw uiterlijke beleving blijft hongeren naar innerlijk voedsel,
dat u uzelve zelfs ontzegt.


Bron: Anoniem

Liefdesverklaring van Johan Bonny aan Mieke Van Hecke. Klopt, liefde maakt blind!


De post-conciliaire bastaardkerk in Duitsland: toning van het Mariakleed in Aken


Het verzet tegen Bergoglio groeit. Opmerking: Paus Benedictus is de enige legitieme Paus, voor het overige een vrij correcte schets van de huidige situatie...


zaterdag 28 juni 2014

'Flater van de Maand': Mieke Van Hecke, topvrouw van het Vlaamse anti-katholieke onderwijs, zegt in 'Kerk en leven':

"Het is kwetsend dat vrouwen in de Kerk onder aan de trap blijven staan."

Het is inderdaad ook kwetsend, dat bepaalde vrouwen die al 10 jaar lang 10.000 Euro per maand van de Kerk krijgen, dit soort van ondankbare uitspraken doen.

Het is inderdaad ook kwetsend, dat bepaalde vrouwen die 'binnen' de Kerk alle 'kansen' gekregen hebben, dit soort van ondankbare uitspraken doen.

Het is inderdaad ook kwetsend, dat het net die vrouwen zijn die er duidelijk géén ascetische levenswijze op na houden, dit soort van ondankbare uitspraken doen.

Het is inderdaad duidelijk dat men na 10 jaar 'topvrouw' van het Vlaamse anti-katholieke onderwijs te zijn geweest niet per se 'christelijk' is.

Het Katholieke Geloof gaat niet over geld, macht en carrière, maar wél over nederigheid, bescheidenheid, dienstbaarhaar en Geloof. En dat allemaal gratis en voor niks!

Maar, zelfs met hun zakken vol geld, klagen ze de Kerk nog aan.

Waarde post-conciliaire Vlaamse Bisschoppen, jullie appeasement-politiek heeft dus duidelijk gefaald.

De wereld laat zich niet paaien door altijd maar méér concessies te doen!

Waarde Bisschoppen, 'zwijggeld' betalen, schijnt dus niet te werken!

Geld maakt niet gelukkig!
Geld maakt ook niet gelovig!

Moed is binnen de kerkelijke hiërarchie een erg zeldzame deugd!

'Flater van de Week': de 'wijze' woorden van Mgr. Nunzio Galantino, secretaris-generaal van de Italiaanse Bisschoppenconferentie:

"Io non mi identifico con i visi inespressivi di chi recita il rosario fuori dalle cliniche, che praticano l’interruzione della gravidanza, ma con quei giovani che sono contrari a questa pratica e lottano per la qualità delle persone, per il loro diritto alla salute, al lavoro."

"Ik identificeer me niet met de expressieloze gezichten van hen die de Rozenkrans reciteren buiten de klinieken, die abortus praktiseren, maar met die jonge mensen die tegen deze praktijk zijn en die strijden voor de kwaliteit van het leven van de mensen, voor hun recht op gezondheid en werk."

De post-conciliaire prelaten houden er blijkbaar van om de gelovigen te beledigen. Echter, in de 'pre-conciliaire Kerk' waren dergelijke woorden voldoende om iemand in de hel te laten belanden!

Het valt ook meteen al op, dat deze prelaat geen amict draagt. Zoals altijd maken de kleren de man...De post-conciliaire, satanische bastaardkerk in Italië:


maandag 23 juni 2014

En zo gaat de 'soap' verder... De ongelovige nicht van Bergoglio, 'pausin' Cristina Bergoglio verkondigt: "Ik ben niet bang om te zeggen, dat de Kerk ouderwets is."

De 'meningen' van ongelovigen, ook al zijn het nichten van Bergoglio, doen niet ter zake, al moet dit toch wel hard aankomen na 50 jaar 'vernieuwing' in de Kerk...

Hoe zei Bergoglio I ook alweer... "Mensen proberen te bekeren is nonsens!"

Zelfs zijn eigen familie is ongelovig! Apostasie is blijkbaar een familiekwaal...

Ziedaar het 'Bergoglio-effect': AFVALLIGHEID!

Link:

http://www.cfnews.org/page88/files/99dff96b3bd1351ec08bd019af0a62f8-239.html


https://catholic4lifeblog.wordpress.com/2014/06/20/francis-effect-popes-niece-cristina-bergoglio-not-religious-but-spiritual-uncle-will-fix-outdated-church-thinking/

zondag 22 juni 2014

'Corpus Domini' in Rome - Eerder en op 19 juni 2014...

"Zoek het verschil!" Vorig jaar liep Bergoglio de Apostaat tijdens de Sacramentsprocessie in Rome achter de sacramentswagen aan. Hij knielde niet neer op de wagen daar hij naar eigen zeggen, niet kan knielen, omdat hij mank loopt. Bergoglio knielt dus ook nooit tijdens een eucharistieviering. Dit jaar waren de twee kilometer plots te lang voor Bergoglio en liet hij zich in een geblindeerde auto van het Lateraan naar de Santa Maria Maggiore rijden. Manklopen is trouwens een kenmerk van de duivel. Deze 'kwaal' liep hij op toen hij als gevallen engel uit de hemel op aarde neerstortte!

Bergoglio kan naar eigen zeggen dus niet knielen. Ook niet voor het Heilig Sacrament. Echter, enkele weken geleden, tijdens een manifestatie van de Charismatische Vernieuwing, kon Bergoglio de Leugenaar blijkbaar wél knielen... Bergoglio, Anathema Sit!

zaterdag 21 juni 2014

GELATERIA: PROVA IL NUOVO GUSTO PAPA = IJSSALON: PROBEER DE NIEUWE PAUS-SMAAKNog meer nonsens van Bergoglio: "Maffiosi worden geëxcommuniceerd"

Paus Franciscus heeft zaterdag zwaar uitgehaald naar de maffia in Italië. Hij noemde hen een voorbeeld van ‘de aanbidding van het kwaad’ en vindt dat leden van de maffia geëxcommuniceerd moeten worden.

Bron: De Standaard

Link:


http://www.standaard.be/cnt/dmf20140621_01150104Enkele bedenkingen:

Waarom zegt Bergoglio niet dat alle zondaars geëxcommuniceerd zijn?

Dit soort van belachelijke uitspraken gaat helemaal in tégen het Kerkelijk Recht.

De enigen die als groep zijn geëxcommuniceerd, zijn de vrijmetselaars...

Maar, dat zal Bergoglio niet zeggen!

Bergoglio de Apostaat liet zich op 16 juni 2014 'zegenen' door de zogenaamde 'aartsbisschop van Canterbury', Justin Welby. Naast oliebaron is deze leek, die het 'hoofd' is van de Engelse staatskerk, ook nog vrijmetselaar...


Vrijmetselaars onder mekaar!

Paus Leo XIII in Apostolicae Curae
In de apostolische brief Apostolicae Curae van 13 september 1896 analyseert Paus Leo XIII de ritussen van de anglicanen voor bisschop- en priesterwijding. In zijn besluit verklaart Leo XIII dat de wijdingen van de anglicanen ongeldig zijn. Dit houdt ook de onderbreking van de apostolische successie in.

Dit circus, door Bergoglio georkestreerd, is in totale tegenspraak met de doctrine van de Katholieke Kerk. Bergoglio is een apostaat!
Bergoglio, anathema sit!

Paus Leo XIII: "De wijdingen, volgens de anglicaanse ritus verricht, zijn volstrekt ongeldig en te ene male nietig."


De leek Justin Welby, de zogenaamde anglicaanse 'aartsbisschop van Canterbury', samen met Bergoglio de Apostaat:

Hier als vrijmetselaar.
Hier samen met zijn vrouw.

Link:

http://thetablet.org/reuniting-pope-francis-and-archbishop-of-canterbury-share-special-relationship/

Voor de muggenzifters die er nog aan twijfelen of Bergoglio een vrijmetselaar is:

Bergoglio de Apostaat bij het beeld van de Immaculata op 8 december 2013

Bergoglio samen met Ignazio Marino, de burgemeester van Rome, homo-activist en pleitbezorger van het zogenaamde 'homo-huwelijk'. Is dat normaal gedrag voor twee volwassen kerels? Gedraagt zich zo de Vicaris van Christus? Betoont men zo zijn respect voor de Vicaris van Christus?

Uit het handboek van de Vrijmetselarij: 'The Five Points of Fellowship': voet tegen voet, knie tegen knie, borst tegen borst, hand op de rug en wang aan wang. Dan fluistert de Grootmeester: "Mah-Ha-Bone" - "Wat, de metselaar!".

Helemaal perfect uitgevoerd! Bergoglio als vrijmetselaar ontmaskerd!

Samen met Paus Leo XIII tégen de valse oecumene en de vrijmetselarij:


vrijdag 20 juni 2014

'Thomas' en de KULeuven halen voor de tweede keer de 'Léonard-toespraak' over het anti-christelijke 'Katholiek Onderwijs' in Vlaanderen van het internet...

Een universiteit die de 'data' censureert en kost wat kost wil voorkomen, dat deze informatie beschikbaar wordt gesteld, is een 'lichtbaken' in de wetenschappelijke wereld! Dit is wat ze hier in Leuven bedoelen met 'wetenschappelijke vrijheid'!

Een prachtig voorbeeld van hoe men tegenwoordig aan 'wetenschap' doet!


Link:

https://www.youtube.com/watch?v=JNGWsiyBFqU

'Auteursrechtclaim' door de KULeuven op het intellectuele eigendom van Mgr. Léonard?

 

Vorige keer was de reden "privé": 

Link:

http://www.kuleuven.be/thomas/page/leonard/

dinsdag 17 juni 2014

Koran-recitatie in Vaticaan roept inderdaad op tot 'overwinning op ongelovigen'

Het moslimgebed in het Vaticaan van zondagavond roept steeds meer kritiek op, vanwege de drie geciteerde verzen uit de tweede sura van de Koran ('Help ons tegen de ongelovigen!').

Hierbij wordt het Arabische woord kafir gebruikt, dat ondubbelzinnig de niet-moslims aanduidt.

Ook pater Bernd Hagenkord SJ, die begonnen was met te ontkennen dat er iets loos was, krabbelt nu terug. Tegenover Die Presse geeft het hoofd van de Duitstalige afdeling van Radio Vaticana nu toe dat de recitatie van de imam, die immers oproept tot vernietiging van niet-moslims, "geen goede zet" (kein feiner Zug) in het vredesgebed was.

Kennelijk heeft de imam verzen geciteerd, die niet in het officiële programma van de vredesbijeenkomst waren opgenomen, en ook niet afgesproken waren. (Die Presse)

Bron: Katholiek Nieuwsblad

Link:

http://www.katholieknieuwsblad.nl/inspiratie/item/4418-gods-woord-doorgeven-dat-is-toch-cool-1

Imam 'bidt' samen met Bergoglio voor de "overwinning op de ongelovigen"

L'Imam prega con Bergoglio per la "vittoria sugli infedeli"?

Si era parlato, ben spiegando, del recente raduno sincretista tenutosi nei giardini vaticani, pregando un "dio" indefinito, quindi una farsa agnostica, alla ricerca di una "pace" umana. 

Link:

http://radiospada.org/2014/06/limam-prega-con-bergoglio-per-la-vittoria-sugli-infedeli/Friedensgebet gegen „Ungläubige“?

Nach einem muslimischen Gebet im Vatikan wird die Textwahl kritisiert.Nun gibt es Kritik an der Koranrezitation des Imams: Er hat nach dem Gebet, dessen Text im Vorhinein bekannt gegeben worden ist, auf Arabisch die letzten drei Verse aus der zweiten Koransure rezitiert, die mit der Bitte an den „Schutzherrn“ Allah enden: „Hilf uns gegen das Volk der Ungläubigen!“ („kafir“ bedeutet ursprünglich „undankbar“ und bezeichnete die Gegner Mohammeds, die Nichtmuslime).

Bron: Die Presse

Link:

http://diepresse.com/home/panorama/religion/3819692/Friedensgebet-gegen-Unglaeubige


Inderdaad een agnostische en sadistische farce!

De polyforme 'god' van Bergoglio de Apostaat

Neutrale gebeden in een syncretistisch Vaticaan

Mais pour que l’Eglise ait du poids, il faut que l’Eglise soit elle-même, qu’elle fasse son travail, c’est-à-dire celui de proclamer l’évangile, d’envoyer des apôtres pour convertir au Christ les peuples de la Terre.

Ce n’est pas par une prière neutre à un dieu « polyforme » dans un Vatican syncrétiste que le pape François obtiendra la paix.


Bron: Médias-Presse-Info

Link:

http://medias-presse.info/priere-neutre-a-un-dieu-polyforme-dans-un-vatican-syncretiste/11057

Met andere woorden: "Moeten we dan Christus verloochenen omwille van de lieve vrede?"

Neen! Wij moeten getuigen zijn van Christus, de Zoon van God.

maandag 16 juni 2014

Bergoglio, de ketter der ketters


Het is duidelijk dat de Engelse vrijmetselarij het Vaticaan gekaapt heeft:

Anglican leader comes to Vatican, launches IARCCUM website

(Vatican Radio) The Archbishop of Canterbury Justin Welby arrives in Rome on Saturday for a two day visit that will culminate on Monday in a meeting with Pope Francis in the Vatican’s Apostolic Palace. On Sunday the Anglican leader will preach at Vespers at the church of St Gregory on the Caelian Hill, visit the two Anglican churches here in Rome and take part in a prayer service with the St Egidio community at St Bartholomew’s on the Tiber Island. During his packed programme, the Archbishop will also launch a new website for the International Anglican-Roman Catholic Commission on Unity and Mission (IARCCUM), showcasing ways in which members of the two communions are increasingly worshipping, working and witnessing side by side.

Bron: Vatican Radio

Link:

http://en.radiovaticana.va/news/2014/06/14/anglican_leader_comes_to_vatican,_launches_iarccum_website/1101785De zogenaamde 'aartsbisschop van Canterbury' is een leek.

"...showcasing ways in which members of the two communions are increasingly worshipping, working and witnessing side by side."

Wie samen bidt met ketters en schismatiekers is zélf een ketter en een schismatieker!


Naast 'bidden' kwam Justin Welby ook nog cricket spelen:

De lichaamstaal van Justin Welby verraadt, dat hij zich wat té goed thuis voelt in het Vaticaan. Zo gedragen 'gasten' zich niet. Het is duidelijk dat Bergoglio door de Britten gecontroleerd wordt...

Teken de petitie om de atheïstische en blasfemische Facebook-pagina "The Virgin Mary should 've aborted" van het net te halen:

Link:

https://www.americaneedsfatima.org/component/com_protests/Itemid,10034/layout,current/view,protests/


vrijdag 13 juni 2014

Jean-Pierre Delville, de 'bisschop' van Luik, stelt voor om de kerk van het Heilig Hart en Onze-Lieve-vrouw van Lourdes in de Luikse wijk Cointe om te dopen tot een vredesbasiliek - Anathema sit!

Mgr. Jean-Pierre Delville, de bisschop van Luik, stelt voor om de kerk van het Heilig Hart en Onze-Lieve-vrouw van Lourdes in de Luikse wijk Cointe om te dopen tot een vredesbasiliek. De kerk, die door de Luikenaars (onterecht) 'la basilique du Sacré Coeur' wordt genoemd, ligt op een heuvel van waarop ze met haar hoogte 75 meter neerkijkt op de stad [Het Heilig Hart is blijkbaar een doorn in het oog van deze apostaat.]. De bisschop formuleert het voorstel naar aanleiding van de herdenking op 4 augustus van het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog, waarop heel wat leiders van de in de oorlog betrokken landen aanwezig zullen zijn. De dag voor de herdenking, op 3 augustus, gaat mgr. Delville voor in een eucharistieviering samen met mgr. Stephan Ackermann, de bisschop van Trier [Ook nog zo een ketter!].

De basiliek uit 1936 behoort met de er vlakbij gelegen toren tot het 'Mémorial Interallié' van Cointe, waarmee ze een religieus en burgerlijk gedenkteken voor de slachtoffers van de geallieerden in de Eerste Wereldoorlog vormt [De kerk is religieus, de toren is burgerlijk.]. Het memoriaal bevat de herdenkingsmonumenten van Italië, Frankrijk, Roemenië, Spanje, Groot-Brittannië, Polen en Rusland. Mgr. Jean-Pierre Delville zou het een bijzonder symbolisch gebaar vinden als er ook een herdenkingsmonument komt voor de slachtoffers van de Eerste Wereldoorlog in Duitsland en Oostenrijk, ook al omdat de provincie Luik het Duitstalige Eupen, Malmédy, St-Vith en Waremme omvat waarvan de inwoners in die tijd Duitser waren. Zo zouden alle betrokkenen hun symbool van vrede en verzoening krijgen.

Volgens de Luikse bisschop ligt het project in het verlengde van de oorspronkelijke intentie van het monument. Zo bevat het altaar van de basiliek de inscriptie 'Cor Iesu, pax et reconciliatio nostra, miserere nobis' (Hart van Jezus, onze vrede en verzoening, ontferm U over ons). Het centrale glasraam bevat de tekst: 'Sacré Coeur, prince de Paix' (Heilig Hart, prins van de Vrede). Na de restauratie kan de basiliek een centrum voor vredesanimatie worden, met permanente en gelegenheidstentoonstellingen, een conferentiecentrum en interactieve documenten die toegankelijk zijn voor jongeren [Typisch 'kerkelijke' activiteiten.]. Er zouden dan ook gebedsmomenten en bijeenkomsten voor de vrede kunnen plaatsvinden [Geen eucharistievieringen meer natuurlijk.]. De nabijheid van het nieuwe station van Guillemins maakt het monument bovendien makkelijk toegankelijk en als de site permanent geopend zou zijn, wordt ze uiteraard ook veel aantrekkelijker voor het publiek [Er komt inderdaad geen hond!]. Volgens het bisdom Luik kan het project alvast op grote sympathie rekenen van plaatselijke politici [PS], ook al omdat het een tweede leven kan geven aan dit in menig opzicht merkwaardig stuk patrimonium.

Bron: Kerknet

Wij zijn het er natuurlijk niet mee eens.

"Vredesbasiliek" klinkt zo Katholiek.

Maak er meteen een 'tempel van de vrede' van!

Klinkt veel beter in die vrijmetselaarsoren! 

Ik denk dat het vrij duidelijk is vanwaar de wind waait daar in Luik.

Waarom zijn onze bisschoppen toch zulke dweilen?

Psa 22:16 Dan komen honden om mij heen. Een bende boosdoeners houdt mij omlegerd. Ze doorboren mijn handen en voeten. 

Cor IesuS.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer