donderdag 31 oktober 2013

Joris Polfliet, Secretaris van de Interdiocesane Commissie voor Liturgische Zielzorg: ‘We houden te veel rekening met wie toch niet naar de mis komt’

Zes jaar al leidt Joris Polfliet (46), priester van het bisdom Gent, de Interdiocesane Commissie voor Liturgische Zielzorg (ICLZ). Zijn grote zorg is dat christenen een liturgie beleven die trouw is aan zichzelf. Dat vergt soms keuzes, zoals de richtlijn over het uitdoven van kerkelijke uitvaarten in crematoria onlangs aantoonde.

Enkele citaten:

"Mensen klagen bij de ICLZ dat wat in hun parochie gebeurt, in wezen geen kerkelijke liturgie is en dat een kleine groep de vieringen monopoliseert met zelfgemaakte teksten. Die groep wantrouwt de traditionele grond van de liturgie en wil de liturgie daarom zoveel mogelijk aanpassen aan de heersende cultuur."

"We houden te veel rekening met wie toch niet naar de zondagsmis komt. Het christelijke geloof is niet meer vanzelfsprekend, maar klagen: „Ze weten het niet meer”, is fout. Ze weten het nog niet."

– Een nieuwe vertaling van de misteksten is in de maak. Wat mogen we verwachten?

"Het is niet ‘nieuw-nieuw’, het gaat om hetzelfde missaal. Een andere kwestie is een liturgische vertaling van de Bijbel, maar daaraan zijn we nog niet toe."

STOP EENS MET HET MAKEN VAN DIE 'NIEUWE' VERTALINGEN.

TEN EERSTE MOET DE LITURGIE IN HET LATIJN GECELEBREERD WORDEN.
TEN TWEEDE, INDIEN MEN DAN TOCH NEDERLANDS WIL KLETSEN, DAN MAG HET OOK EEN BEETJE 'ARCHAÏSCH' KLINKEN.

Bron: Kerk en leven

Link:

http://www.kerknet.be/admin/files/assets/kerkenleven/documenten/kerkenleven_1383061944_134407.pdf


Interessant:

"Mensen klagen bij de ICLZ dat wat in hun parochie gebeurt, in wezen geen kerkelijke liturgie is en dat een kleine groep de vieringen monopoliseert met zelfgemaakte teksten. Die groep wantrouwt de traditionele grond van de liturgie en wil de liturgie daarom zoveel mogelijk aanpassen aan de heersende cultuur."

Doe er dan iets aan!

De Kerk in Vlaanderen is inderdaad gekaapt door de modernisten!

Blijven klagen!!!

Toch zijn we blij dat Joris eindelijk het licht begint te zien.

dinsdag 29 oktober 2013

Zaterdag j.l. was er in Rome 'toevallig' ook de traditionele 'Internationale Pelgrimage Summorum Pontificum 2013'

De Traditie leeft!
Met Castrillón Kardinaal Hoyos
Tijdens de Heilige Mis op het altaar van Sint-Pieters-Stoel
Algehele consternatie bij het verlaten van de Sint-Pietersbasiliek. De attributen voor het circus later op de avond op het Sint-Pietersplein stonden al klaar. Werkelijk een ongeziene geldverkwisting! 
Het is ontegensprekelijk zo, dat er een diepe, en zelfs onoverbrugbare kloof gaapt tussen de Traditie en de modernistische, post-conciliaire 'kerk'. En het schisma zit duidelijk NIET aan de kant van de Traditie! 

Kerknet: "Vaticaan roept hindoes op tot samenwerking"

De Franse kardinaal [en vrijmetselaar] Jean-Louis Tauran, voorzitter van de Pauselijke Raad voor Interreligieuze Dialoog, roept in een boodschap naar aanleiding van het Diwalifeest de hindoes op tot een betere verstandhouding en meer samenwerking door het bevorderen van de vriendschap en de solidariteit. “Wij behoren allen tot dezelfde menselijke familie, ondanks onze etnische, culturele, religieuze en ideologische verschillen.” [Dit is het relativisme dat door de Verenigde Naties wordt verkondigd.]

In zijn brief schrijft kardinaal Tauran dat individualisme en materialisme de menselijke relaties steeds sterker dreigen aan te tasten en ten koste gaan van de geestelijke en religieuze waarden. Bovendien bevordert die trend ook de uitsluiting: “Christenen en hindoes moeten er samen naar streven om deze relaties te versterken, met het oog op het welzijn van de hele mensheid.” De kardinaal pleit voor een versterking van de relaties, omdat dit zal leiden tot de bevordering van de samenwerking, de vrede, de onderlinge solidariteit en de harmonie.

Helaas heeft kardinaal Tauran niets van het hindoeïsme begrepen.

Bron: Kerknet

De radeloosheid van de modernisten in het Vaticaan groeit met de dag.

These are desperate people !

maandag 28 oktober 2013

De 'televisie-viering' op de VRT kwam gisteren vanuit de parochie Sint-Ursula te Lanaken met als 'voorganger' Jos Vanderlee

In Redemptionis Sacramentum, een instructie die handelt over de eucharistieviering en die in opdracht van de Zalige Paus Johannes Paulus II en in overleg met de Congregatie voor de Geloofsleer werd opgesteld, lezen wij het volgende:

11 - Het mysterie van de Eucharistie is er te groot voor "dat iemand het zich kan veroorloven dit naar eigen goeddunken te behandelen, zodat noch de heilige natuur, noch de universele ordening ervan in acht wordt genomen". Wie daarentegen, ook al is hij priester, zo handelt toegevend aan zijn eigen voorkeuren, gaat in tegen de wezenlijke eenheid van de Romeinse ritus, die strikt dient te worden nageleefd, en stelt handelingen die geenszins overeenkomen met de honger en dorst naar de levende God welke het volk van onze tijd ervaart, en dit is ook niet dienstig voor een authentieke pastorale inzet of een juiste liturgische vernieuwing, maar berooft de christengelovigen veeleer van hun erfgoed en nalatenschap. Willekeurige handelingen komen een werkelijke vernieuwing immers niet ten goede, maar schaden het ware recht van de christengelovigen op liturgisch handelen, dat de uitdrukking is van het leven van de Kerk overeenkomstig haar overlevering en discipline. Uiteindelijk tasten elementen van vervorming en onenigheid de viering van de Eucharistie zelf aan, die op een uitstekende wijze en overeenkomstig haar aard erop is gericht om de gemeenschap van het goddelijk leven en de eenheid van het volk Gods tot uitdrukking te brengen en op wonderbaarlijke wijze te bewerkstelligen. Hiervan zijn onzekerheid wat de leer aangaat, twijfel of aanstoot bij het volk Gods en bijna noodzakelijkerwijs felle tegenstand het gevolg en dat alles brengt in onze tijd, waarin het christelijke leven ook vanwege de wind van de 'secularisering' die er waait, dikwijls zeer moeilijk wordt, veel christenen in grote verwarring en bedroeft hen.

12 - Anderzijds hebben alle christengelovigen recht op een echte liturgie, in het bijzonder op de viering van de Heilige Mis die zó dient te zijn, als de Kerk het heeft gewild en bepaald, en zoals in de liturgische boeken en andere wetten en normen wordt voorgeschreven. Eveneens heeft het Katholieke volk het recht dat het heilig misoffer voor het volk volledig wordt gevierd overeenkomstig de volle leer van het leergezag van de Kerk. Uiteindelijk is het een recht van de Katholieke gemeenschap dat de viering van de Allerheiligste Eucharistie voor haar zo wordt gerealiseerd dat zij als het Sacrament van de eenheid waarlijk zichtbaar wordt, met volledige uitsluiting van alle gebreken en houdingen die verdeeldheid of partijvorming in de Kerk zouden kunnen veroorzaken.


Een eerste ernstig liturgisch misbruik betrof de gebruikte hostie die veel te groot was.

Vervolgens konden we vaststellen, dat 'priester' Jos de hostie TIJDENS de Consecratie brak.


In Redemptionis Sacramentum lezen we:

55 - Op enkele plaatsen bestaat het misbruik dat de priester tijdens de consecratie in de viering van de heilige Mis de hostie breekt. Dit misbruik is tegen de Traditie van de Kerk. Het dient afgekeurd en dringend gecorrigeerd te worden.


Een ander storend element tijdens de 'viering' was het verwijfde ‘handjes-houden’ tijdens het 'Onze Vader'.

Toch merkwaardig dat men net voor de Communie handen gaat vasthouden en geven, terwijl de gebruikelijke regels aangaande de hygiëne uitdrukkelijk stellen, dat men zijn handen moet wassen voordat men 'aan tafel gaat'. Deze regel wordt blijkbaar in de wind geslagen en is blijkbaar niet geldig wanneer men Zijn Schepper op de hand neemt!

Sterker nog, de modernistische 'priesters' moedigen de gelovigen aan om met onhygiënische handen ter Communie te komen. Zelf loopt de priester een rondje over het koor om alles en iedereen toch maar eens goed beet te pakken. Daarna gaat hij de Communie uitdelen.

In feite betreft het hier pure blasfemie! 

Wat we ook konden vaststellen, is dat ondanks de aanwezigheid van twee 'priesters' een vrouwelijke leek naar het tabernakel ging en de ciborie van daar naar het altaar bracht. Ook dit is een zeer ernstig liturgisch misbruik.

Vervolgens konden wij een misbruik vaststellen aangaande de ‘Communie onder beide gedaanten’.


In Redemptionis Sacramentum lezen we:

104 - Het mag de communicant niet worden toegestaan zelf de Hostie in de Kelk in te dopen of de hierin ingedoopte Hostie op de hand te ontvangen.

Het was natuurlijk weer net dat waar we getuige van mochten zijn.


Een laatste punt, dat we nog naast de talloze andere liturgische misbruiken willen aankaarten, is een inhoudelijk punt.


In Redemptionis Sacramentum lezen we:

59 - Het verwerpelijke gebruik dient op te houden dat priesters of diakens of christengelovigen hier en daar de teksten van de heilige liturgie die aan hen worden toevertrouwd om uit te spreken, naar eigen goeddunken veranderen of variëren. Immers, wanneer zij dit doen, maken zij de viering van de heilige liturgie onbestendig, en niet zelden doen zij de authentieke betekenis van de liturgie geweld aan.


Aangaande het Agnus Dei:

De tekst luidt: “Zie het Lam Gods dat de zonden van de wereld wegdraagt.”

'Priester' Jos zei: “Zie het Lam Gods dat ALLE zonden van de wereld wegdraagt.”

Hier werd door 'priester' Jos de indruk gewekt, dat de boete-akt aan het begin van de Mis eenzelfde werkzaamheid zou hebben als het Boetesacrament.


In Redemptionis Sacramentum lezen we:

80 - De Eucharistie dient de gelovigen ook te worden voorgehouden "als een tegengif waardoor wij van de dagelijkse schulden worden bevrijd en tegen doodzonden worden beschermd". En dit wordt in verschillende delen van de Mis belicht. Wat de boete-akt aan het begin van de Mis betreft, deze heeft ten doel allen in zo'n gesteltenis te brengen dat zij in staat zijn de heilige geheimen te vieren; toch "mist zij de werkzaamheid van het Boetesacrament" en zij kan evenmin wat de kwijtschelding van zware zonden betreft, beschouwd worden als een vervanging van het Boetesacrament. De zielenherders dienen nauwgezet zorg te dragen voor de catechese, opdat de christelijke leer in deze aan de christengelovigen wordt doorgegeven.


Verder zei 'priester' Jos tijdens de preek: “Wij mogen klein en onvolmaakt zijn.”

In feite mogen wij dat niet. 

'Priester' Jos relativeert de zonde hier. Wij mogen niet zondigen en toch begane zonden moeten gebiecht worden, anders zijn ze niet vergeven en 'eten' wij ons een weg naar de hel! 

Door de indruk te wekken, dat zondigen niet zo erg is en dat het Lam Gods toch ALLE zonden van de wereld wegdraagt, verkondigt 'priester' Jos in feite protestantse dwaalleer.

Trouwens, ALLE zonden worden niet vergeven!

Zonden tégen de Heilige Geest zijn 'onvergeefbare' of 'eeuwige' zonden.


In de Catechismus van de Katholieke Kerk lezen we:

1864 - "Daarom zeg Ik u: Iedere zonde en godslastering zal de mensen vergeven worden, maar lastering van de Geest zal niet vergeven worden." (Mt. 12, 31) Er zijn geen grenzen aan Gods barmhartigheid, maar wie weloverwogen weigert om door het berouw de barmhartigheid van God te ontvangen, verwerpt de vergeving van zijn zonden en het heil dat aangeboden wordt door de Heilige Geest. Zo'n verharding kan leiden tot een volkomen verstoktheid en tot de eeuwige verwerping.


Tot slot lezen we in de Catechismus van de Katholieke Kerk:

1377 - De eucharistische tegenwoordigheid van Christus begint op het ogenblik van de consecratie en duurt zolang de eucharistische gedaanten blijven bestaan. Christus is geheel aanwezig in elk van beide gedaanten en geheel in elk deel ervan, zodat door het breken van het brood Christus niet opgedeeld wordt.

WIJ ZIJN ER VRIJWEL ZEKER VAN DAT 'PRIESTER' JOS DIT NIET GELOOFT!

Zeer ernstige liturgische misbruiken spelen zich af in de parochie Sint-Ursula te Lanaken onder leiding van 'priester' Jos Vanderlee

'Priester' Jos gaat voor in de 'viering' staande onder de regenboogvlag-ballonnetjes. Op zijn kazuifel staat 'Jezus met zijn vriend Menas' afgebeeld. Voor het altaar prijkt de gay-pride-vlag...
De eerste communiekantjes staan elk aan hun eigen altaartje...
Allerlei activiteiten vinden plaats op de mini-altaartjes...
De eerste-communiekantjes zitten ook bij hun eigen altaartjes...
'Priester' Jos deelt de Communie uit staande voor de gay-pride-vlag...
'Priester' Jos laat na de 'viering', met een theatraal gebaar, de regenboogvlag-ballonnetjes ten hemel stijgen... En dat moeten wij maar allemaal 'normaal' vinden?

De modernistische 'kerk' begint steeds méér op een circus te lijken...

De pastoor van de parochie in Weiz, nabij Graz in Oostenrijk. Waar wachten onze Vlaamse modernistische 'priesters' nog op? "Zet hem op!" die rode neus!

donderdag 24 oktober 2013

History Matters...
TEKEN DE PIETITIE OP FACEBOOK:

https://www.facebook.com/pietitie

In de commissie buitenlandse betrekkingen van de Kamer werd op 9 oktober de millenniumdoelstellingenresolutie goedgekeurd, die mee door Roel Desseyn (CD&V) en Georges Dallemagne (CDH) werd ingediend.

De millenniumdoelstellingen, ofwel de United Nations Millennium Development Goals, richten zich op het uitbannen van wereldwijde armoede.

 

Hoe gaat men de armoede uitbannen?


Uit het kamer-verslag:

"Vrouwen moeten vrij kunnen beschikken over hun
lichaam en hun leven, gebruik kunnen maken van contraceptie
en gezinsplanning, zo nodig abortus kunnen
plegen, en vrije en weloverwogen beslissingen kunnen
nemen in alle fasen van hun leven om hun persoonlijke
en economische emancipatie gestalte te kunnen geven.
De indieners van het voorstel van resolutie wensen
dat België werk maakt van een proactief solidair beleid
dat ertoe moet bijdragen dat elke mens, waar ook ter
wereld, dezelfde rechten geniet."

"Over het belang van de seksuele en reproductieve
gezondheid en rechten bestaat al lang een internationale
consensus, ook over het hiv/aids-vraagstuk (MDG’s
nrs. 5 en 6), maar dat betekent niet dat die rechten
als volledig verworven kunnen worden beschouwd.
De druk die conservatieve kringen uitoefenen, zowel
in het veld als op de internationale fora, is heel groot.
Die pressiegroepen lijken niet te beseffen in hoeverre
“onderontwikkeling” inzake gezinsplanning of de strijd
tegen seksueel overdraagbare aandoeningen, de inspanningen
om de honger of de armoede de wereld uit
te helpen, dwarsboomt."

Met andere woorden:

'Gezinsplanning' en 'de strijd tegen seksueel overdraagbare aandoeningen', lees hiv/aids, worden ingezet om de 'armoede' te bestrijden.


Met andere woorden:

De armoede wordt bestreden met het condoom en abortus.

Het recht om een gezin te stichten, wordt met voeten getreden!

Het recht op leven wordt hier met voeten getreden!

Men voert dus oorlog tégen de mensheid.

'Liberale' ideeën, zoals condooms en abortus, zijn suïcidaal.

De liberale filosofie snijdt de mens af van God.

De liberale filosofie liegt, omdat ze zich afkeert van God, die de Waarheid is.

De liberale filosofie moordt, omdat ze zich afkeert van God, die het Leven is.

Daarom is de liberale filosofie pro-abortus, pro-euthanasie en uiteindelijk pro-zelfmoord.


Dit is de 'Malthusiaanse waanzin'.

Dit is eugenetica!

woensdag 23 oktober 2013

Herder of huurling ? Over goed leiderschap...

Iedereen heeft er wel eens een meegemaakt, een leider die geen leider is: iemand die degenen die aan zijn zorg zijn toevertrouwd, slechts in gunstige omstandigheden leidt, maar voor zijn verantwoordelijkheid vlucht wanneer het tij tegenzit.

Jezus maakt zijn visie op goed leiderschap aan de hand van een beeld kenbaar in Joh 10,1-21, de passage waarin Hij spreekt over de kenmerken waaraan een herder moet voldoen. “De schapen luisteren naar de stem van de herder, hij roept zijn schapen bij hun naam en leidt ze naar buiten” (Joh 10,2-3). Wat doet de herder dan? “Wanneer hij al zijn schapen naar buiten heeft gebracht, loopt hij voor ze uit en de schapen volgen hem omdat ze zijn stem kennen” (Joh 10,4). De herder is vertrouwd met zijn schapen: hij kent ze en zij kennen hem, hij gaat ze voor en zij volgen. Zo behoort het te gaan, maar in feite gaat het niet altijd zo. Wanneer er ongunstige omstandigheden dreigen, komt aan het licht wie een goede herder is en wie niet. “Een goede herder geeft zijn leven voor de schapen,” zegt Jezus (Joh 10,11). “Een huurling, iemand die geen herder is, en die niet de eigenaar van de schapen is, laat de schapen in de steek en slaat op de vlucht zodra hij een wolf ziet aankomen. De wolf valt de kudde aan en jaagt de schapen uiteen. De man is een huurling en de schapen kunnen hem niets schelen” (Joh 10,12-13). In deze passage noemt Jezus zichzelf de goede Herder.

Een goede herder gaat zijn schapen dus voor in gunstige en ongunstige omstandigheden. Hij zorgt ervoor dat hij altijd bij ze is en ze nooit alleen laat. Dit laatste is wat de slechte herder doet. Zodra hij een wolf ziet, denkt hij alleen aan zijn eigen hachje en gaat hij ervandoor. Evenredig met de toename van het gevaar neemt zijn betrokkenheid af. Zo iemand is geen herder, maar een huurling.

Augustinus bespreekt de huurling in een preek, waarvan slechts een fragment is overgeleverd, preek 77C. De huurling is in deze preek een zielenherder die verzuimt om mensen die aan de kerk een schenking doen, op verder slecht gedrag aan te spreken. Dit zou hij, onafhankelijk van de schenking, dat wil zeggen: van het eigen belang, wel moeten doen. “Natuurlijk is de kans dat een terechtwijzing verkeerd valt bij hen die wel iets geven, maar slecht leven,” zegt Augustinus, en hij vermeldt er ook bij wat de gevolgen zijn: “Ze zullen dan waarschijnlijk niet meer zoveel geven als anders.” Wat voegt de predikant de huurling, die geen herder is, toe: “Je ziet de wolf, de duivel, hen besluipen om hun nek te breken.” Maar wat doe je? “Je steekt je kop in het zand, je durft hun geen nuttige terechtwijzing te geven, bang als je bent.” De huurling laat de schapen in de steek en slaat op de vlucht. “Als je een echte herder was, en je was echt bezorgd voor je schapen, zou je hen niet laten lopen.” Wat betekent dit? “Je mag dus niet denken of zeggen dat je een zorgzame herder bent, omdat je geen kwaad met kwaad vergeldt, wanneer het eerder lijkt dat je goed met kwaad vergeldt. Want hoewel die mensen misdadige zondaars zijn, geven zij uit hun eigen bezit aan de kerk. Maar jij vergeldt goed met kwaad, want je onthoudt hun je terechtwijzing.”

Hoe vervelend ook, we hebben deze huurlingen te accepteren, altijd en overal, in kerk en maatschappij. En dat is in normale, niet-bedreigende omstandigheden ook niet erg: er zijn nu eenmaal niet genoeg herders. “Ze werken waar mogelijk, ze zijn nuttig voor zover mogelijk,” zegt Augustinus in preek 137,11. Wanneer het er werkelijk om gaat, valt de huurling door de mand en moet er een herder komen, maar voor het gewone werk volstaan huurlingen: “Herder en huurling verkondigen” namelijk “allebei Christus.” Wel moeten de schapen op hun streken bedacht zijn: “De herder verkondigt zonder bijbedoelingen, de huurling niet: hij is uit op iets anders.”

Dan komt Augustinus met heldere criteria, ontleend aan de Schrift: “Wat wordt er over de huurlingen gezegd? Ik verzeker jullie: zij hebben hun loon al ontvangen. Maar wat zegt Paulus over de herder? Als iemand zich van dat soort zaken heeft gereinigd, wordt hij een bijzonder en heilig voorwerp, dat zijn eigenaar vele diensten kan bewijzen en geschikt is voor elk goed doel. Hij zegt niet: geschikt voor het ene doel en ongeschikt voor het andere, nee, steeds geschikt voor elk goed doel” (preek 137,12). Kan het duidelijker?

In deze tekst wordt het verschil in waardering tussen de huurling en de herder, dat wil zeggen: tussen de slechte en de goede leider, duidelijk gemaakt. Moge dit voor veel mensen stof tot nadenken zijn.
 
Tekst: Joost van Neer

Het Europees burgerinitiatief “Eén van ons” – één miljoen handtekeningen – een historische stap naar de bescherming van het leven in Europa
“Eén van ons” is een van de eerste geregistreerde burgerinitiatieven in de Europese Unie. Het doel van het initiatief is in belangrijke mate de bescherming  te bevorderen van het menselijk leven vanaf de conceptie in Europa – binnen de mogelijkheden van de bevoegdheden van de EU. Gebaseerd op de definitie van het menselijk embryo als het begin van de ontwikkeling van menselijk leven, gegeven in een recent oordeel van het HJEU in de zaak Brüstle vs. Greenpeace, vraagt “Eén van ons” de EU de financiering van activiteiten te beëindigen die de vernietiging van menselijke embryo’s veronderstellen, in het bijzonder met betrekking tot de domeinen van onderzoek, ontwikkelingshulp en volksgezondheid.

Dit zal worden gedaan door een verandering in het financiële reglement van de EU dat de besteding van het EU-budget bepaalt. Een verbod op een dergelijke financiering zal een grote bijdrage leveren aan de samenhang binnen de EU.


Teken de petitie:

http://www.oneofus.eu/nl/

Heilige Pater Pio B.V.O.

dinsdag 22 oktober 2013

'Bisschop' Luc Van Looy dient per direct uit zijn ambt ontzet te worden!

Enkele Reacties:

Van Looy noemde Martens een 'groot man', terwijl zijn non-verzet tegen de abortuswet hem de facto in excommunicatie bracht. Martens verdiende die grote begrafenis niet, maar wel een kleine waarbij men maar al te goed beseft, dat hij niet op een betere plaats is momenteel.

Men moet consequent zijn. Als een oorlogsmisdadiger geen publieke katholieke begrafenisplechtigheid verdient dan verdient Martens, die weinig tot niets gedaan heeft tegen de totstandkoming van de abortuswet, die ook niet, ook al zou hij op zijn sterfbed tot inkeer gekomen zijn.

Martens heeft heel, heel veel genade nodig. Terwijl een Padre Pio al veel genade nodig had om in de hemel te komen! Maar, Van Looy zal nog meer genade behoeven. Want hij faalt in zijn grootste taak, een taak waar het zielenheil van velen van afhangt: het Ware Geloof uitdragen.

De Rooms-Katholieke Kerk mag geen publiek schandaal geven door een openbare en bekende zondaar (hij heeft openlijk de abortuswet goedgekeurd en zijn 2 vrouwen bedrogen) een begrafenis toe te kennen. Zelfs indien Martens zich op het einde van zijn leven bekeerd heeft (onwaarschijnlijk, maar mogelijk), dan NOG mag de Kerk hem geen publieke begrafenis geven. Dit gaat om Rechtvaardigheid en Barmhartigheid, i.e. om het Godsvolk niet de idee te geven dat abortus en echtbreuk niet alleen mogen, maar zelfs prijzenswaardig zijn.

Not impressed at all.

vrijdag 18 oktober 2013

Juan Luis Kardinaal Cipriani tikt Aartsbisschop Gerhard Müller op de vingers: "Müller moet de Katholieke Doctrine verdedigen en niet naïef zijn!"

The Archbishop of Lima has criticised the Prefect of the Congregation for the Faith again, for opening up to liberation theologian Gustavo Gutiérrez : “He must defend the sound doctrine, don’t be naive.”

“I don’t agree with his statement about parties within the Church. I think he has got it wrong. Mgr. Müller’s job is to defend the sound doctrine of the Catholic faith so he should stop being naive and be more prudent. I say this with all humility.”

Bron: Vatican Insider

Link:

http://vaticaninsider.lastampa.it/en/the-vatican/detail/articolo/cipriani-mullero-28698

Pro-Life: net zoals de slavernij moet ook abortus worden afgeschaft!

woensdag 16 oktober 2013

Op 5 juni 2013 verscheen in 'Tertio', een eerder saai en vervelend tijdschrift, op blz.13, het artikel "Kind van het concilie?" van Bert Roebben...

Kind van het concilie?

Tertio: "Het is te hopen dat het Tweede Vaticaans concilie ooit echt geboren zal worden. Met die zin besluit Bert Roebben zijn bijdrage. Hij vraagt zich af hoeveel slachtoffers er nog moeten vallen eer het zover is en verkent de impact van Vaticanum II aan de hand van vijf stapstenen uit zijn biografie."

Bert Roebben:

Ik ben geboren in 1962 [De dekselse jaren '60!], het jaar van de opening van het Tweede Vaticaans Concilie. In vele opzichten heeft deze kerkelijke gebeurtenis mijn leven als jong mens en later als professioneel theoloog intensief gekleurd. Ik val gelukkig niet samen met die historische bijeenkomst. Er is meer in het leven dat mijn toewijding vroeg en vraagt: mijn vrouw en kinderen, familie,  werk, vrienden, muziek, engagementen en een goed glas wijn. En er zijn beslist vele momenten geweest in de afgelopen 50 jaar waarin ik bewust verkoos afstand te nemen van het Concilie. Toch is de impact ervan niet te onderschatten; ik verken die aan de hand van vijf stapstenen uit mijn biografie.

Zuster Maria
In 1972 was ik tien jaar. Kort daarna op de middelbare school in Borgloon was de overgangstijd van oud naar nieuw in de kerk goed voelbaar. Oudere priesters met boordje gingen met ons op bedevaart naar de Mariakapel van Helshoven, jonge priesters in hemdsmouwen lieten ons in de godsdienstles intensief over onze levenservaringen vertellen [Bijzonder dwaas! Welke 'levenservaringen' hebben jongeren? Vrijwel niets!]. En er was zuster Maria. Ze was bijzonder en wijdde ons in in de Vlaamse literatuur à la Felix Timmermans, Guido Gezelle en Stijn Streuvels. Ik had toen al een vaag vermoeden dat we ons in de godsdienstles op een religieuze breuklijn bevonden [In welke zin?].

Pastorale vrijruimte
In 1982 was ik twintig jaar. Ik studeerde aan het seminarie van Hasselt [Oei! Intussen gesloten!]. Mijn ervaringen in het jeugdwerk en de Chiro [Een priester is géén jeugdleider!], en mijn interesse voor spiritualiteit hadden me in die richting gedreven. Daar kreeg ik de smaak van de theologie te pakken. Mijn hart ging sneller slaan toen we in de collegezaal de grote theologische ontwerpen van Karl Rahner, Edward Schillebeeckx, Gustavo Guttierez en Jürgen Moltmann lazen [Allemaal weinig 'katholiek'!]. Deze kwamen voort uit een hervonden christelijk geloof, ingebed in levende geloofsgemeenschappen [Zoals de protestanten 500 jaar eerder!]. Die gingen hartstochtelijk op zoek naar sporen van Gods heilstoewending naar de wereld en vochten om een krachtig, mystiek en politiek antwoord van mensen daarop [Theologie is géén politiek.]. De tijd was rijp voor verandering. Vaticanum II begon langzaam maar zeker door te dringen in de ‘mindset’ van mensen aan de basis. Maar de kerkelijke structuren volgden niet. Een grote paradox ontstond: de docenten in het seminarie leerden ons smaak krijgen in een bevrijdende theologie [LOL], maar ze konden ons geen garantie bieden op pastorale vrijruimte later in de kerk. En dan was er nog het celibaat. We moesten geen ijdele hoop koesteren: die bevrijding van de priester zou niet plaatsvinden. En dus ging ik theologie studeren in Leuven [Roebben is dus een gebuisde pastoor.].

Proost in verwachting
In 1992 was ik dertig jaar. Mijn doctoraatswerk slorpte me op. De passie voor theologie was al die jaren alsmaar toegenomen en ik wilde mijn steentje bijdragen aan het onderzoek naar het spanningsveld religie en educatie. Mijn vrouw werd in die tijd pastor [Wat is een 'pastor'?] in de KAV van Limburg [Ook al niet meer 'katholiek'!] en de krant blokletterde, toen ze in verwachting was van onze oudste: “De proost is zwanger” [Heel erg grappig! Nu weten jongeren zelfs niet meer wat een proost is.]. In de liturgie van de universitaire parochie in Leuven [Bron van alle ketterij.] vonden we een religieuze taal die tot de verbeelding sprak [Religieuze LSD.]. Huub Oosterhuis [Een geschorste priester.] leerde ons thuiskomen in woorden om God te verstaan. De volkstaal van het concilie werd een feit [Liturgie in de volkstaal gaat in tégen de besluiten van het Tweede Vaticaans Concilie.]. Later verhuisden we naar Kessel-Lo en vonden in de parochie van Blauwput een eenvoudige maar levendige parochie, tot op vandaag [Ja, ja.]. Met een groep van toegewijde leken en onder impuls van onze pastoor en een residerend priester bereidden we de zondagsvieringen voor. Na verloop van tijd vergrootte de actieve deelname van leken, zoals het concilie voorhield [Leugens.]: bij ons mochten de leken zelfs preken [Dit is totaal verboden door het Kerkelijk recht en een zwaar liturgisch misbruik.]. Het concilie werd concreet in de Kerkstraat in Kessel-Lo [Dit zijn leugens.].

Nederland gidsland [naar de Hel]
In 2002 werd ik veertig jaar. Ik doceerde aan de toenmalige Katholieke Universiteit Brabant, in datzelfde jaar omgedoopt tot Universiteit van Tilburg. Nederland bleek het statuut van ‘gidsland’ langzaam maar zeker kwijt te spelen. Een aantal bisschoppen verstond perfect de kunst van het ‘saneren’ van het in hun ogen al te bontgekleurde kerkelijke landschap van de jaren zeventig en tachtig. De creatieve dynamiek viel stil [Zeer terecht.]. De interne variatie in de theologie nam af en de externe correctie op de theologie nam toe. Waardevolle collega’s werden slachtoffer van deze opkuisoperatie [Erg jammer.]. Van het enthousiasme van de nadagen van Vaticanum II bleef niet veel meer over [nu staande op de nog rokende puinhopen van wat eens de Kerk was.]. De institutionele theologiebeoefening in Nederland kwam onder druk te staan, er bleef één Faculteit Katholieke Theologie over en het aantal studenten ging verder achteruit. Het openbaar worden van de misbruikschandalen in 2010 en de onbeholpen kerkelijke reacties erop werden een doodsteek voor kerk en theologie, niet alleen in Nederland.

Bert Roebben vindt het hier blijkbaar nodig om op een zeer schijnheilige manier zijn gal te spuwen over de 'misbruikschandalen', terwijl hij zelf ook zijn duit in het zakje gedaan heeft! Ook hij heeft zijn vingers verbrand, maar daarover geen woord. De omerta werkt nog steeds perfect! Hoe hypocriet kan je zijn?

Gemengde gevoelens
In 2012 werd ik 50 jaar. De feestelijkheden van een halve eeuw Concilie werden ingezet en vandaag kijk ik met gemengde gevoelens op de jongste jaren terug. Met de nieuwe paus lijkt de lente in het Vaticaan te zijn doorgebroken [Blijf maar dromen.]. Zijn frisse, eenvoudige, barmhartige en lichthumoristische uitstraling doen veel goeds verwachten. De vraag blijft of de onderliggende machtsstructuren van de kerk, met de pedofilieaffaires als topje van de ijsberg [Hypocriet! De pedofilieschandalen mag de 'post-conciliaire kerk' op haar conto schrijven!], zullen veranderen. Niet alleen een spirituele herbronning is nodig. Ook de ‘human resources’ moeten worden herzien. Zullen onze Vlaamse bisschoppen op de positieve ‘vibrations’ in het Vaticaan weten in te spelen om bijvoorbeeld de ambtsdiscussie weer te heropenen? [Neen, dat zullen zij niet!] Of zullen zij met lede ogen blijven toezien hoe geloofsgemeenschappen hier te lande zonder leiderschap [Inderdaad!], en dus zonder eucharistie, uitdoven? [Dat de veelal ongeldige 'eucharistievieringen' zullen uitdoven, is een feit. Echter, de Heilige Missen bloeien!] En hoe de veelal oudere, respect verdienende voorgangers die er nog zijn, zelf ook opbranden? [Een échte priester 'brandt' niet op!] Laten we eerlijk de vraag stellen: hoeveel slachtoffers moeten er nog vallen? [Roebben zelf werd ook door Aartsbisschop Eijk uit Tilburg verbannen en zocht zijn 'heil' in Dortmund.]

Aan het eind van mijn verhaal lijkt alles wel kommer en kwel. Maar dat is het niet. In onze parochie Blauwput hebben we een nieuw elan gevonden na het vertrek van de pastoor. De continuïteit is verzekerd: om de twee weken gaan leken voor in de gebedsviering, de verantwoordelijkheid is samen gedragen [Indien men op zondag geen Heilige Mis bijwoont, dan voldoet men niet aan zijn zondagsplicht.].


UIT DE CODEX IURIS CANONICI

Canon 1247

"Op zondag en op de andere verplichte feestdagen zijn de gelovigen verplicht aan de Mis deel te nemen; zij dienen zich ook te onthouden van werken en bezigheden die een beletsel zijn voor de eredienst die aan God gebracht moet worden, voor de vreugde die aan de Dag des Heren eigen is, of voor de nodige ontspanning van geest en lichaam."


Ook mijn werk met theologiestudenten in Dortmund schenkt veel voldoening. We lezen en herlezen de lange volzinnen van Karl Rahner en kijken toe hoe die gevat en krachtig een licht werpen op de vragen van deze tijd.

Karl Rahner, de modernistische jezuïet, met zijn vriendin...
 
http://kavlaanderen.blogspot.be/2012/06/nouvelle-theologie-over-de-vriendin-van.html

Allemaal heel erg 'katholiek'!


Kern christelijke traditie [Grote woorden.]
Met deze vorm van publieke theologie in het kader van de lerarenopleiding aan een grote staatsuniversiteit, ontstaan nieuwe mogelijkheden om naar de kern van de christelijke traditie te gaan. Jonge mensen veranderen, hun theologieprofessoren veranderen, maar ook kerk, theologie en geloofsgemeenschap veranderen [De Kerk is onveranderlijk!]. Durven we dat echt zien? Laten we de Heilige Geest in die veranderingsprocessen voldoende aan het woord? Reageren we op Haar impact met angstige kortzichtigheid of veeleer met wijde vreugde en hoop - Gaudium et Spes -, zoals de concilievaders vijftig jaar geleden? En ikzelf dan? Ben ik nu een kind van het concilie? Nee. Ben ik getrouwd met het concilie? Gelukkig niet. Ben ik verwant met het concilie? Ja, ten diepste. En zal het concilie ooit echt geboren worden? Het is te hopen.

Hét Concilie was traditionalistisch, niet modernistisch!

Bron: Tertio


ENKELE BEDENKINGEN:

Bert Roebben presenteert hier een potpourri van ketterij en zoiets publiceert dan in 'Tertio'!

Belangrijk detail:

Deze Bert Roebben is één van de auteurs van de beruchte godsdienstboekenreeks "Roeach".

Hij was van 1995 tot 1999 ook in Leuven aan de Fak. Godsdienstwetenschappen en medewerker van de beruchte Jef Bulckens. Roebben schreef ook mee aan Roeach 3; het beruchte 'pedofielenboek'.

Roebben schreef in 2002 met Bulckens nog een boek. Roebben poetste echter de plaat en vertrok naar Nederland toen het Roeach-schandaal losbrak en in 1999 door het Vaticaan werd beëindigd.

Op een zeer schijnheilige manier 'betreurt' Roebben nu in 'Tertio' de pedofiliecrisis in de Kerk, waarbij hij destijds toch zelf persoonlijk zijn vingers zwaar aan verbrand heeft.

Dat hij nu op een Duitse bespreking van zijn opstellen als "Spezialist für das aufblühende Feld der Jugendpastoral" ("Specialist voor het opbloeiend veld van de jeugdpastoraal") betiteld wordt, laat de haren ten berge rijzen. Hier wordt echt de geitenbok tot tuinier!

Tertio: een reactie a.u.b.!!!


Naar de Roeach-Affaire:

http://kavlaanderen.blogspot.be/2013/03/godfried-kardinaal-danneels-roger.html

zondag 13 oktober 2013

'Les Veilleurs en Action!!!' Manifestatie voor het Belgische parlement tégen abortus en het zogenaamde 'homo-huwelijk' op 13 oktober om 16.00 u. te Brussel

Het 'Zonnewonder' te Fatima op 13 oktober 1917 in authentieke foto's

Onze-Lieve-Vrouw van Fatima

Op 13 oktober 1917 vond te Fatima het 'Zonnewonder' plaats...Onze-Lieve-Vrouw van Fatima: "Laten zij toch ophouden Onze-Lieve-Heer te beledigen. Hij is al veel te veel beledigd."


Op 13 oktober 1917 werd te Fatima door een menigte van circa 70.000 gelovigen en nieuwsgierigen het Zonnewonder waargenomen. De menigte stond verzameld rond de drie herderskinderen die een wonder voorspeld hadden.

Aanvankelijk waren er regenwolken, maar deze leken op te lossen en de regen hield plotseling op. De zon kwam door en stond als een matzilveren schijf aan het zenit, met een schitterende corona eromheen. Hij begon te beven en te schudden, hij draaide om zijn as als een vuurrad en straalde hierbij telkens anders gekleurde lichtbundels uit, zodat het leek alsof de hele aarde achtereenvolgens in een geel, groen, rood, blauw en paars spotlicht werd gezet. Toen stond hij enige ogenblikken stil.

Opeens leek het of de zon loskwam van de hemel en zich met sprongen zigzaggend naar de menigte bewoog en op de aarde zou neerkomen. Grote schrik maakte zich van de mensen meester, en zij vielen op hun knieën in de modder. Dit gebeurde drie keer achtereen. Toen de menigte tot zichzelf was gekomen en opgestaan uit de modder, bleek dat geen enkel kledingstuk vochtig was of besmeurd door het slijk.

Dit is de aangewezen manier om de Koning van het Universum te ontvangen:

zaterdag 12 oktober 2013

Benedictus XVI, de Paus-Emeritus, groet Onze-Lieve-Vrouw van Fatima

De Primaat van België, Aartsbisschop André-Joseph Léonard, werd op 11 oktober weer door een 'heldhaftige' taartengooier aangevallen. Christine Boutin werd vooraf belaagd door een groepje naakte lesbiennes. Eén zo een taart is een grotere eer dan 10 Nobelprijzen!

André-Joseph Léonard, de aartsbisschop van Mechelen-Brussel, is gisteren opnieuw het doelwit geworden van een taartengooier. Tijdens een bijeenkomst van Europese jonge Katholieken in het Sint-Michielscollege in Brussel werd hij belaagd door de beruchte taartengooier Noël Godin.

De actie viseerde ook Christine Boutin. De voorzitster van de Franse christendemocratische partij werd omcirkeld door vier Belgische ex-leden van Femen. Toen ze het woord nam, werd de Franse politica onderbroken door zingende feministes met ontblote borsten die haar ook omarmden. De ex-leden van Femen noemen zich voortaan "Liliths".

Boutin manifesteerde zich in Frankrijk als een tegenstandster van het homohuwelijk. Nadien doken de taartengooiers op en richtten zich ze tegen Léonard. De actievoerders spreken van een succes. "De actie was gericht tegen de antihomoseksuelen, de tegenstanders van abortus en tegen het Katholieke integrisme", luidt het.

Léonard vond het incident blijkbaar niet al te erg. Op de beelden van de RTBF is te zien dat hij het bord slagroom aflikt. Het is niet de eerste keer dat Léonard een taart in het gezicht krijgt. De aartsbisschop was eerder al een doelwit in april 2011 -hij kreeg toen 4 taarten toegeworpen op één avond- en tijdens een gebedsdienst op Allerheiligen in 2010.

Bron: De RedactieDe 'verheffende' reacties op Facebook:

https://www.facebook.com/nieuwsblad.be/posts/10151890832582326Het zwijgen van de andere bisschoppen is oorverdovend!

Tijdens de bekendmaking van de Nobelprijs voor Chemie 2013 demonstreerde Prof. Dr. Sven Lidin de "geheime handdruk" van het Nobelprijs-comité...

Kijk zeker vanaf minuut 5

Het is overduidelijk dat het Nobelprijs-comité een wereldvreemde, esoterische en maconnieke sekte is, die de godsdienst haat!


vrijdag 11 oktober 2013

Raad van Europa: "Ritueel besnijden is mishandeling"

Het ritueel laten besnijden van je pasgeboren zoontje is een 'aantasting van zijn fysieke integriteit'. Europese staten moeten bij wet vastleggen dat kinderen pas mogen worden besneden als ze oud genoeg zijn om erover mee te praten.

Dat stelt de Raad van Europa. De Parlementaire Vergadering nam dinsdag met 78 stemmen vóór en 13 tegen een resolutie aan over het omstreden thema, meldt het Joodse persbureau JTA. De resolutie spreekt zich ook uit tegen andere lichamelijke 'vergrijpen', zoals vrouwenbesnijdenis en lijfstraffen.

De Raad roept landen op om in gesprek te gaan met religieuze groepen en een 'publiek debat te beginnen met het doel om kinderen te beschermen tegen aantasting van hun mensenrechten'.

Europese landen zijn niet verplicht om zich aan de uitspraken van het diplomatieke samenwerkingsverband te houden. Toch is de resolutie zorgwekkend, stelt een Brits-joodse pro-besnijdenisorganisatie. 'De Parlementaire Vergadering schoof de argumenten over godsdienstvrijheid wel erg makkelijk terzijde.'

De Europese discussie over rituele besnijdenis laaide vorig jaar op in Duitsland. Een rechter in Keulen noemde de praktijk toen een ernstige vorm van mishandeling. In de Bondsdag, het Duitse parlement, gingen stemmen op voor een landelijk verbod, maar dat kwam er uiteindelijk niet. In december besliste ze dat jongensbesnijdenis legaal moest zijn.

Volgens de Nederlandse artsenorganisatie KNMG zijn er goede redenen voor een wettelijk verbod. Net als de Raad van Europa vindt ze dat jongensbesnijdenis de lichamelijke integriteit aantast. Volgens de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg geldt dat argument wel voor vrouwenbesnijdenis, maar niet voor jongens.

Inmiddels speelt de kwestie ook in Scandinavië. Maandag maakten in Oslo de kinderombudsmannen van Denemarken, Zweden, Noorwegen, Finland, IJsland en Groenland bekend dat ze hun regeringen gaan oproepen om niet-medische besnijdenis van jongens te verbieden.

Bron: Trouw

Link:

http://www.trouw.nl/tr/nl/5091/Religie/article/detail/3520760/2013/10/03/Raad-van-Europa-ritueel-besnijden-is-mishandeling.dhtml


DE MEDISCHE WERELD MAAKT ZICH TOTAAL BELACHELIJK!

HIER IN EUROPA WORDEN MEDISCHE ARGUMENTEN AANGEHAALD OM NIET TOT BESNIJDENIS OVER TE GAAN.

IN DE VERENIGDE STATEN WORDEN MEDISCHE REDENEN AANGEHAALD OM WEL TOT BESNIJDENIS OVER TE GAAN. GEVOLG IS DAT IN DE VS MEER DAN 80% VAN DE MANNEN BESNEDEN IS!

MAAR, IN DE VS VERDIENEN DE DOKTERS ER DAN WEER EEN CENTJE AAN.

TEKENEND IS OOK DAT MEN IN EUROPE DE 'NIET-MEDISCHE BESNIJDENIS' WIL VERBIEDEN! OOK HIER WILLEN DE DOKTERS ER BLIJKBAAR IETS AAN VERDIENEN.

KAVLAANDEREN ONDERSTEUNT DE JODEN EN MOSLIMS DIE, IN HET KADER VAN DE GODSDIENSTVRIJHEID, HET RECHT HEBBEN OM TOT BESNIJDENIS OVER TE GAAN!

DIT ALLES GAAT NIET OVER VOLKSGEZONDHEID, MAAR OVER GODSDIENSTHAAT!!!

donderdag 10 oktober 2013

Spotprenten van kunstenaar Herman Denkens (1926-2001) over de zogenaamde 'katholiek' Wilfried Martens (CVP-CD&V) die er voor zorgde dat abortus in dit land werd toegelaten. Een 'christelijke' prestatie zonder weerga.


Wilfried Martens wordt voor het Europees Parlement in Brussel geconfronteerd met de honderdduizenden abortusdoden die hij in België op zijn geweten heeft: "LIFE"


Het Laatste Oordeel - Jheronimus Bosch ca. 1482

Onze-Lieve-Vrouw van Vlaanderen - Gent

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Historiek

'Onze-Lieve-Vrouw van Vlaanderen' is de titel van een Marialied dat in Vlaanderen wijd verspreid is, vooral in het interbellum en tot in de jaren negentien zestig. Het is ook de naam van het Mariabeeld waaraan het lied is opgedragen.

Het lied verenigt Vlaamse gevoelens en Mariadevotie. Tijdens de Meimaand wordt het op menige Katholieke Vlaamse school en tijdens parochiale diensten gezongen. De tekst is van priester August Cuppens (1862-1924) en werd getoonzet door Lodewijk De Vocht (1887-1977).

Het lied werd gecomponeerd in 1910 op vraag van de paters jezuïeten van Gent, meer bepaald van pater Jozef Axters. De vraag gebeurde in het kader van de viering van de vijftigste verjaardag van de pauselijke kroning in 1860 van het beeld van Onze-Lieve-Vrouw van Vlaanderen. Dit 2,75 m grote witmarmeren beeld van de Antwerpse beeldhouwer Jan-Baptist De Cuyper (1807-1852) dateert van 1846 en was door jonkvrouw d'Hane-Steenhuyse - de Potter geschonken en geplaatst in de recent gebouwde Jezuïetenkerk in de Posteernestraat in Gent. Het is het oudste gekroonde Mariabeeld in Vlaanderen.

Het beeld werd in 1956 overgebracht naar de kerk van het jezuïetencollege Sint-Barbara in de Savaanstraat.


Website Onze-Lieve-Vrouw van Vlaanderen

http://www.onze-lieve-vrouw-van-vlaanderen.be/

 

De liedtekst

Liefde gaf U duizend namen
Groot en edel, schoon en zoet
Maar geen een die 't hart der Vlamen
Even hoog verblijden doet
Als de naam, o Moedermaagd,
Die gij in ons landje draagt.
Schoner klinkt hij dan al d'andren.
Onze Lieve Vrouw van Vlaandren (bis).

Waar men ga langs Vlaamse wegen
Oude hoeve, huis of tronk,
Komt men U, Maria, tegen,
Staat Uw beeltenis te pronk
Lacht ons toe uit lindegroen
Bloemenkrans of blij festoen
Moge 't nimmer hier verand'ren
O gij Lieve Vrouw van Vlaand'ren (bis)

Blijf in 't Vlaamse herte tronen
Als de hoogste koningin
Als de beste moeder wonen
In elk Vlaamse huisgezin
Sta ons bij in alle nood,
Nu en in het uur der dood
Ons, Uw kind'ren, en ook d'and'ren
Liefste Lieve Vrouw van Vlaand'ren (bis)


Video

Onze-Lieve-Vrouw van Vlaanderen: Actueel

Viering van Onze-Lieve-Vrouw van Vlaanderen (feestdag: 9 mei)

De jaarlijkse viering van O.L.Vrouw van Vlaanderen nabij het authentieke beeld in de kerk van het St.-Barbaracollege in Gent, kon dit jaar niet doorgaan.

Reden: Wegens bouwvalligheid en brandgevaar werd de kerk gesloten.

Wij hopen dat het Mariabeeld volgend jaar een standplaats krijgt in:

Onze-Lieve-Vrouw-Sint-Pieter te Gent

een kerk met camerabewaking die dagelijks toegankelijk is.

Wij bereiden een luisterrijke viering voor!

Link:

http://www.onze-lieve-vrouw-van-vlaanderen.be/

Onze-Lieve-Vrouw van Vlaanderen en de schoonste fietsenstalling van Gent

Het beeld van 'Onze-Lieve-Vrouw van Vlaanderen' in de Sint-Barbarakerk van het Sint-Barbaracollege in de Savaanstraat te Gent 
Het Sint-Barbaracollege, de huidige 'thuisbasis' van de 'Onze-Lieve-Vrouw van Vlaanderen', maakte in 2011 de omslag van 'autoschool' naar fietsvriendelijke school. Er worden nu ca. 400 fietsen geteld.
De kerk van het Sint-Barbaracollege in de Savaanstraat te Gent (mei 2011).
De school wordt grondig verbouwd, maar de fietsers mochten niet de dupe zijn.
De fietsenstallingen in de kerk zijn tijdelijk, of wat dacht je?
Een prototype van 'pragmatisch' compromis.
De Sint-Barbarakerk te Gent.
Met 'dank' aan de Vlaamse jezuïeten!Het Katholieke Geloof is onveranderlijk omdat Het door Christus, de Zoon van God, werd geopenbaard!

dinsdag 8 oktober 2013

De vrijmetselarij geeft dit jaar de Nobelprijs fysica aan het 'Godsdeeltje'

De Nobelprijs voor fysica is dit jaar toegekend aan de Belg François Englert en de Brit Peter Higgs. Ze worden bekroond voor hun theorie over het higgs-boson, dat verklaart waarom elementaire deeltjes massa hebben.

Op 31 augustus 1964 publiceerden François Englert en zijn collega en mentor Robert Brout hun theorie die een sluitstuk moest vormen van het Standaardmodel, dat zowat de hele fysica moest verklaren. Enkele weken later deed het team van de Brit Peter Higgs hetzelfde.

Beiden verklaarden dat model door het bestaan vaneen -maar toen nog onbewezen- speciaal deeltje dat andere deeltjes massa zou geven. Dat deeltje werd later het "godsdeeltje" of het higgs-boson genoemd, naar de Britse onderzoeker.

Het was een theorie [!!!] die intussen wel vrij algemeen aanvaard wordt, maar waarvoor tot voor kort geen enkel bewijs was [?]. Als dat deeltje niet zou bestaan, zou de hele theorie over de fysica herzien moeten worden.

Het was dan ook een grote opluchting toen de voorbije jaren het bestaan van het higgs-boson vrijwel zeker werd aangetoond. Dat gebeurde zowat tegelijkertijd in de deeltjesversnellers van het Europese onderzoekscentrum CERN in Genève als in het Fermilab in Chicago. Wellicht heeft dat ertoe geleid dat Englert en Higgs nu de Nobelprijs krijgen. Voor de Belg Robert Brout, collega van Englert, komt de prijs te laat; hij is inmiddels overleden.

Bron: De Redactie


Het higgsboson

Het higgsboson, higgsdeeltje of Brout-Englert-Higgs-deeltje is een naar Peter Higgs vernoemd elementair deeltje dat door François Englert en Robert Brout voor het eerst werd voorspeld. Op 4 juli 2012 werd bekendgemaakt dat met behulp van de Large Hadron Collider een deeltje is ontdekt waarvan de massa overeenkomt met die van het higgsboson. Waarschijnlijk gaat het hier om het betreffende deeltje, maar nieuwe metingen moeten uitsluitsel geven. Op 14 maart 2013 werd door CERN nogmaals onder voorbehoud bevestigd dat het deeltje bestaat.

Het higgsboson is van fundamenteel belang: het moet bestaan om het standaardmodel van de deeltjesfysica kloppend te maken. Het is de drager van het higgsveld, dat in het hele universum aanwezig zou zijn. Door de higgsbosonen krijgen alle andere deeltjes massa. Het ontbrekende puzzelstuk wordt in de populaire media ook wel het 'Godsdeeltje' genoemd, iets wat natuurkundigen over het algemeen verafschuwen omdat het een misleidende term zou zijn.

 

Genesis


Wat deze lieden blijkbaar niet weten, is dat ALLE deeltjes, Gods deeltjes zijn.


Genesis 1:1

"In het begin schiep God hemel en aarde."

Zestien procent méér seminaristen in de Verenigde Staten

Het aan­tal seminaristen in de Verenigde Staten zit in de lift. Momenteel zijn er 3.694 sem­i­nar­is­ten in de Amerikaanse groot­sem­i­nar­ies, een toe­name met 16 pro­cent in vergelijk­ing met 1995. Dat meldt RKT.

Het aan­tal priesters in de Verenigde Staten is de jong­ste decen­nia gevoelig gedaald. Ook heel wat parochies zijn opge­heven.

In Europa bli­jft het aan­tal seminaristen verder dalen, zelfs in de uit­ge­spro­ken Katholieke lan­den als Polen en Spanje. Ook het niveau van de seminaristen daalt.

Bron: RKnieuws.net

Hoe zou het komen dat het aantal seminaristen in Europa blijft dalen?

OMDAT 'DE GEEST VAN HET CONCILIE' HIER HARDER WAAIT!

De 'nationale' seminaristenontmoeting van 2008 in Brugge onder Godfried Danneels en Roger Vangheluwe: een potpourri van ernstige liturgische misbruiken

Merkwaardige opstelling van het altaar en de lezenaar die frontaal tegenover elkaar staan. Alsof hier sprake zou zijn van gelijkwaardigheid. De seminaristen, die niet als dusdanig herkenbaar zijn, moeten voortdurend van links naar rechts kijken, alsof ze een tennis-match bijwonen.
Merkwaardige plaats voor de celebrant Koen Vanhoutte, president van het seminarie van Brugge, centraal achter de lezenaar, met zijn rug naar de uitgang. Rechts staat dan weer het Evangelieboek. Opvallend is ook het modernistische, grijze kazuifel. Een nieuwe liturgische kleur? Ook merkwaardig is de nogal 'informele' kleding van de seminaristen. Alsof men net van café komt...
En inderdaad, vooraf brachten de heren een bezoek aan brouwerij 'De Halve Maan' in Brugge.
Of de heren nuchter waren om eucharistie te 'vieren' is niet bekend.

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer