zaterdag 25 maart 2017

Audi, benigne Conditor (Hymne gezongen tijdens de vespers op de zaterdagavonden in de vasten)

"Enkel de zondaars die hun zonden biechten, zullen worden gered."
Anoniem: "De zwanenzang van het Vaticaan in 2013 met een verbrijzelde Benedictus XVI."

Robert Kardinaal Sarah vanavond in de Eglise de Saint Augustin in Parijs:


Anti-paus Bergoglio in de Dom van Milaan


Voor het Heilige Sacrament gezeten op zijn gat

Zo te zien is de aanbidding een grote beproeving voor hem!

Bergoglio bezocht vandaag ook nog enkele van zijn volgelingen in Milaan:


Mohammed geeft anti-paus Bergoglio een tekening

Anti-paus Bergoglio geniet van de Marokkaanse 'gastvrijheid' in Milaan en krijgt van Mihoual Abdel Karim melk en koekjes aangeboden

Anti-paus Bergoglio, de hansworst die met zijn zwijnerij Europa meehelpt te islamiseren!


zondag 12 maart 2017

Jozef De Kesel 'in dialoog' met de Vrijmetselarij:

Rencontre de Jozef De Kesel (Primat de Belgique) et de Henri Bartholomeeusen (Président du CAL/Voorzitter van het Centrum voor Seculiere Actie en 33ste graad grootmeester van Le Grand Orient de Belgique) op 29 januari 2016 in Flagey

En dit keer géén 100, maar wél 500 aanwezigen op een manifestatie georganiseerd door de ULB, de universiteit van de vrijmetselarij!

Zoals gebruikelijk zeurt De Kesel altijd over de 'geseculariseerde samenleving' en dat het hier nu "niet meer is zoals bij de moslims". [Nog niet!]

Bartholomeeusen is het in het begin eens met de 'analyse' van De Kesel. [Surprise! Surprise!]

De Kesel streeft geen macht meer na binnen de maatschappij. [Maar, natuurlijk wél binnen de Kerk.]

De Kesel is blij, dat de Kerk haar macht heeft verloren, zeker sinds het Tweede Vaticaans Concilie. [Nou!]

De Kesel heeft respect voor de ongelovigen. [Had hij maar evenveel 'respect' voor de gelovigen!]


Vraag minuut 14:30 : "Is het geloof superieur aan de overtuiging, aan de opinie?"

De Kesel: "Non, non, non." "Het geloof is een existentiële overtuiging."

De Kesel beweert dus, dat het Woord van God NIET superieur is aan de opinie!

DIT IS APOSTASIE!!!


De Kesel: "Voor mij persoonlijk is de meest fundamentele waarde het respect voor de andere."

DIT IS APOSTASIE!!!


"De Kesel is alleen maar katholiek van huis uit! Dus niet uit overtuiging!" zegt Bartholomeeusen. De Kesel knikt instemmend! [Ketterij!]

Vrijmetselaar De Kesel min 21:50 : "Euthanasie is een kwestie van vrijheid. Vrijheid!" "Liberté. Liberté!" [Ketterij!]

De Kesel 24:15 over de homoseksuelen: "Het discours van de Kerk is niet meer dat van 10 of 20 jaar geleden!" [Ketterij!]

Vraag: "Wat moeten de gelovigen doen?"

De Kesel: "Vluchtelingen opvangen."

Volgens De Kesel zijn er ook "linkse christenen". Maar, hij houdt niet van "extremen".


Bartholomeeusen wijst De Kesel op zijn "double discours" (min. 29:20). [Bartholomeeusen heeft inderdaad gelijk en schijnt te zeggen: "U praat als een vrijmetselaar, maar wat met het Kerkelijk Recht?" De Kesel spreekt inderdaad met twee tongen. Dit is de typische houding van de Farizeeër! De schijnheilige! Net dat is zo storend aan De Kesel!]


"Wat is de Wet van de Kerk" vraagt Bartholomeeusen... "Het Kerkelijk Recht?"

De Kesel: "Neen, het Tweede Vaticaans Concilie". [Ketterij!]

Vanaf min. 30:00 geeft De Kesel toe, dat hij het Kerkelijk Recht niet kent!!!

Volgens De Kesel is apostasie volgens het Kerkelijk Recht géén delict! Dan begint De Kesel te leuteren over de 'godsdienstvrijheid' volgens het Tweede Vaticaans Concilie!

Jef, 'apostasie' heeft niets met godsdienstvrijheid te maken!

De Kesel weet dus niet, dat volgens het Kerkelijk Recht,
apostasie weldegelijk een misdrijf is!

Ongelofelijk! Ook Bartholomeeusen moet met De Kesel lachen én terecht!!!


De Kesel: "De Kerk heeft een bocht gemaakt!" [Ketterij!]

De Kesel liegt alsof het gedrukt staat!


Nu gaat het Tweede Vaticaans Concilie plots over "broederlijkheid" en "dialoog". [Ketterij!]

De Kesel: "Katholieke scholen mogen niet evangeliseren". [Ketterij!]

De Kesel herhaalt nog maar eens, dat hij voor de scheiding tussen Kerk en staat is. [Ketterij!]

Bartholomeeusen wil de laïcité inschrijven als 'staatsgeloof' in de grondwet.

Tot slot: De Kesel: "Ik heb geen 'grote boodschap' te brengen".


In heel zijn uiteenzetting is niet één katholiek woord te vinden! 
Alleen maar relativisme! En dan heb ik het over De Kesel. In feite heeft Bartholomeeusen, die katholiek is opgevoed, méér gezegd over het Katholiek Geloof dan De Kesel zélf!

De Kesel weet niet waar het over gaat!

De Kesel toont duidelijk aan, dat hij niet weet wat in het Kerkelijk Recht staat en hij toont ook aan, dat hij niet weet wat het Tweede Vaticaanse Concilie zegt!

De Kesel diskwalificeert zich totaal als bisschop!

woensdag 8 maart 2017

Over het blasfemische wapenschild van 'aartsbisschop' Jozef De Kesel

Niet Jeruzalem, maar wél hellhole Brussel/Babylon: "de stad zonder kerken"

De uitleg van Jef bij zijn wapenschild:


"De hoofdkleuren van het wapenschild, rood en groen, zijn de kleuren van de stad Brussel [!]. De twee themata (het lam, de stad) vinden hun oorsprong in het boek Apocalyps.

In het bovenste deel van het schild staat het lam, waarvan gezegd wordt dat het geslacht is en dat het staat. [De Kesel citeert slecht. "Het Lam staat, alsof het geslacht was" (Openb. 5:6). Merk op, dat het lam van De Kesel tegen een groene achtergrond staat. Groen is de kleur van de islam, de favoriete religie van De Kesel. Binnen de islam heeft lamsbloed geen rituele betekenis. Integendeel, lamsbloed is volgens de islam onrein of haram.]

Het is het beeld van Christus. Hij is voor ons gestorven [als zoenoffer voor onze zonden]. Hij is de Verrezene.

Het lam verwijst natuurlijk ook [ook?] naar het Lam Gods uit Gent, waavan ik afkomstig ben. [De Kesel maakt een onderscheid tussen het lam en het Lam Gods. Volgens hem is er hier blijkbaar dus een verschil.]

Het onderste deel van het schild bevat de afbeelding van een stad. Dit verwijst naar de grootstad Brussel maar ook opnieuw naar de Apocalyps ["Brussel, maar ook..." De Kesel zegt, dat deze stad Brussel is, maar ook Jeruzalem! Met andere woorden, De Kesel insinueert, dat Brussel het Hemelse Jeruzalem is! BLASFEMIE!!!].

Daar wordt gezegd: wanneer alles wordt volbracht, zal het een grote stad zijn, een stad van vrede, een immense stad [Zo staat het er niet.].

Abraham zei hiervan al: ik zal u zegenen zo talrijk als de sterren aan het firmament en de zandkorrels op het strand. [Wat is dit voor een totale nonsens? In Gen 22:17 staat: "Daarom zal Ik u zegenen, en uw nageslacht talrijk maken als de sterren aan de hemel, en als het zand aan het strand van de zee.." Jahweh zegt dat tegen Abraham. Abraham heeft dit helemaal niet gezegd. Waarom beweert De Kesel dat dan? Of bedoelt De Kesel met deze woorden, dat "Uw kroost de poorten van zijn vijanden zal bezitten". Met andere woorden, de afstammelingen van Abraham via Ishmael, de moslims dus, zullen Brussel bezitten? Wijst het zogenaamde 'lam' naar het Offerfeest? Toen Ibrahim zijn zoon Ishmael ter ere van Allah met een mes wilde doden, sneed het mes niet. Vervolgens klonk de stem van Allah en die stuurde daarna een engel naar de 'profeet' Ibrahim die zei dat een ram de plaats van de zoon mocht innemen.]

Als God alles in allen zal zijn, zal het een stad van vrede zijn waar mensen in vrede met mekaar leven. Op het schild zie je geen enkele kerk. [In Openbaring 21:22 staat: "Maar een tempel zag ik er niet". Een tempel! Er staat daar niets van een kerk! Met andere woorden: Brussel zal een stad zonder kerken zijn = HET MACONNIEKE 'PLAN DANNEELS']

In de Apocalyps staat er over die stad: er zal geen tempel meer zijn want God zelf zal tussen ons wonen. [Weer fout: "Want de Heer, de Almachtige God, is haar tempel; zo ook het Lam."]

De kerk [met kleine letter] is dienstbaar, ze is nodig maar ze is niet eeuwig [Ketterij!]. Ooit komt de dag dat ze haar dienstwerk volbracht heeft en dat de schepping helemaal verheerlijkt zal zijn. [Het Hemelse Jeruzalem is de Kerk! De Stad van God is de Kerk. Dat lezen wij bij de Heilige Augustinus in De Civitate Dei VIII, 24; XIII, 16; XV, 26.]

De stad op het schild heeft een goudgele kleur. De stad is gebouwd met twaalf fundamenten, de twaalf stammen van Israël, de twaalf apostelen. [Opnieuw fout! Openbaring 21:12 Ook waren er namen in de porten gehouwen: die van de twaalf stammen der zonen Israëls.  Openbaring 21:14  De muur der Stad had twaalf grondvesten, en daarop twaalf namen, der twaalf Apostelen van het Lam.]

De muren zijn gemaakt in de edelste metalen." [De Kesel maakt er dus een duivels allegaartje van! Met zijn kromme bisschopsleuze verwijst De Kesel trouwens expliciet naar de Heilige Augustinus: "Vobiscum christianus" ('Met u ben ik christen')]

Bron: Kerknet

Link:

https://www.kerknet.be/aartsbisdom-mechelen-brussel/artikel/wapenschild-en-bisschopsleuze-van-mgr-de-kesel


De stad op het wapenschild van De Kesel is dus niet het Hemelse Jeruzalem, maar wél hellhole Brussel/Babylon:

In De Civitate Dei maakt de Heilige Augustinus een vergelijking tussen Jeruzalem en Babylon. Het valt op, dat Augustinus in De Civitate Dei de twee steden telkens weer benoemt met de namen Jeruzalem en Babylon. De antithese tussen de twee civitates wordt verwoord als de tegenstelling tussen juist déze twee steden.

Alleen bij de Heilige Augustinus functioneren de beide historische steden uitgebreid als type of allegorie van de Stad van God enerzijds en de aardse/duivelse stad anderzijds. Reeds in een preek over Psalm 148 uit het jaar 395 staan Jeruzalem en Babylon, het toekomstige leven en de gevangenschap in het tegenwoordige leven, tegenover elkaar. Ook in andere preken en geschriften van Augustinus worden Jeruzalem (of Sion) en Babylon op deze wijze tegenover elkaar geplaatst.
 
Breedvoerig en in wereldhistorisch perspectief komt de thematiek van Jeruzalem tegenover Babylon vooral aan de orde in Civ. 16−18. Natuurlijk komt dit deels, omdat hier de periode van de torenbouw van Babel en de spraakverwarring aan de orde komt, gevolgd door de Babylonische ballingschap en tenslotte apart de geschiedenis van de wereldrijken Assyrië (Babylonia prima) en Rome (Babylonia secunda). Maar verklaard is hiermee nog niet dat telkens op karakteristieke wijze tegenover Jeruzalem (visio pacis, ‘gezicht van de vrede’) of Sion (speculatio, ‘uitzicht’) de stad Babylon (confusio, ‘verwarring’) wordt geplaatst. Zo luidt het bijvoorbeeld in Civ. 17,16, als vervolg op Augustinus’ allegorische uitleg van Psalm 44 (45):

... die Koningin [namelijk uit Ps. 44 = Hebr. Ps. 45], die in een andere Psalm ‘de stad van de grote koning’ [= Ps. 47(48):3] wordt genoemd is de Kerk. Zij is in de geestelijke zin Sion, een naam die ‘uitzicht’ betekent. Want Zij ziet uit op het grote goed van het toekomende leven, omdat Haar blik zich daarop richt. Zij is op dezelfde wijze, in geestelijke zin (spiritaliter), dát Jeruzalem waarover wij zo dikwijls gesproken hebben. Haar vijandin is Babylon, de stad van de duivel, wier naam ‘verwarring’ betekent. Maar onder alle volken wordt uit dit Babylon onze Koningin gered door de hergeboorte en Zij gaat zo van de slechtste naar de beste Koning, namelijk van de duivel naar Christus. Daarom wordt ook tot Haar gezegd: ‘Vergeet je volk en het huis van je vader’ (Ps. 44(45):11).


S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer