zondag 31 december 2017

De Heilige Familie in Bethlehem
Linksgeoriënteerde clerici hebben het natuurlijk niet zo op met de Kerk en het traditionele Christendom. Wanneer echter een kerkelijk feest als Kerstmis hen de mogelijkheid biedt om dat voor hun eigen gebruik te instrumentaliseren, dan worden deze onvermoeibare kerkcritici, plots heuse bijbelspecialisten.

Al jaren wordt in artikels en commentaren de mythe verbreidt, dat Jezus een vluchtelingskind zou zijn en dat Zijn geboorte in Bethlehem dus een gevaarlijke aangelegenheid was. Dat is niet waar, zoals het kerstnachtevangelie van Lucas ons ieder jaar weer verhaalt. Maria en Jozef waren volgens het verslag van de Evangelist Lucas op weg op order van de volkstelling van keizer Augustus die verplicht was. Maria en Jozef begaven zich zo op weg, maar tegen de tijd van hun aankomst was er geen kamer meer vrij in de herberg...

vrijdag 29 december 2017

De officieuze 'kerstboodschap' van een verdwaasde Jozef De Kesel:

"Ik heb nooit een stem uit de hemel gehoord"

"Natuurlijke autoriteit streeft de baas van de Katholieke Kerk in ons land niet na, maatschappelijke relevantie des te meer. Ontbijt met De Tijd."


‘Is er al koffie?’ Kardinaal Jozef De Kesel (70) mag dan het dichtst komen bij wat ons land qua vertegenwoordiger van God op aarde te bieden heeft [Lachwekkend!], niets menselijks is hem vreemd. Een lange dag begint bij voorkeur met een kop koffie. Of drie.

Het zijn drukke tijden voor de aartsbisschop van Mechelen-Brussel en de voorzitter van de Belgische bisschoppenconferentie, de facto de baas van de katholieke kerk in België [Dat is hij niet!]. Zijn agenda zit sowieso aardig vol, maar met Kerstmis voor de deur loopt hij helemaal over. De Kesel zucht licht als hij zijn dagplanning overloopt: van vicariale raad naar beleidsvergadering naar toespraak en terug.

Eigenlijk leidde hij vroeger een comfortabeler bestaan, zegt hij. ‘Ik moest veel lezen en mocht cursussen geven [Je vraagt je werkelijk af wat die ongelovige Jef vroeger eigenlijk wél gelezen heeft en wat hij doceerde???]. Vandaag draag ik veel bestuurlijke verantwoordelijkheid, en dat weegt wel eens. Soms, als weer iets moet worden beslist, denk ik: ‘Is dit nu waarom ik bisschop ben geworden? (lacht) In een ideale wereld zou ik iets minder met het bestuur bezig zijn en iets meer met het herderschap [Als een wolf die de kudde beloert om zielen te roven zeker!]. Maar ik mag het niet dramatiseren. Als je een opdracht aanvaardt, betekent dat doorgaans dat je het graag wil doen. Dan moet je er de lasten maar bij nemen.’

De Kesel laat een suikerklontje in zijn kop koffie zakken en roert voorzichtig. De machtigste katholiek van het land straalt geen natuurlijke autoriteit uit [Een zeepsmoel in publiek, maar een geniepige sluipmoordenaar die je in het duister zomaar het mes in de rug plant!]. Hij spreekt zacht, laat geregeld een stilte vallen om zijn woorden te wikken en breekt zinnen af om ze juister te herformuleren. Liever dan met zijn persoonlijkheid vult De Kesel de kamer met zijn visie op de kerk en de maatschappij.

Visie, het is iets dat de Katholieke Kerk kan gebruiken in onze contreien. Sinds de ontvoogdingsstrijd die eind jaren zestig werd ingezet, is de ster van de Katholieke Kerk danig getaand, met steeds legere kerken tot gevolg. En toch zegt De Kesel geen heimwee te hebben naar vroeger.

‘Het grote verschil is dat we niet langer in een cultuur leven waarin religie dominant is. Vroeger maakte het geloof deel uit van het maatschappelijke weefsel, vandaag is de maatschappij pluralistisch en seculier. Geloof is diverser, en is een persoonlijke overtuiging. In die context is het logisch dat de kerken niet meer vol zitten. Dat moeten we aanvaarden. Dat de kerken niet vol zitten, betekent trouwens niet dat het geloof verdwijnt. Het betekent alleen dat onze infrastructuur nog is afgestemd op vroeger.’ [Allez Jef, sluit met uw 'visie' nog maar eens een paar kerken!]

‘Je kan ook christen zijn zonder elke week naar de kerk te gaan [Ketterij! Iedereen is verplicht de Dag des Heren te heiligen!!!]. Er zijn gradaties van toebehoren, daar is niets mis mee [Daar is zéker iets mis mee!]. Er zijn veel mensen die niet elke week naar de kerk gaan, maar er wel voor kiezen hun kind te laten dopen. Ze kiezen er bewust voor toch een band aan te gaan met de Kerk. Er zullen met Kerstmis ook mensen in de kerk zitten die anders heel weinig komen. Is dat erg? Het is een manier om hen te bereiken.’ [Ouders die hun kinderen willen laten dopen, zijn verplicht om hun kinderen een Katholieke opvoeding te geven!]

Voor De Kesel persoonlijk moet de nieuwe maatschappelijke context toch even wennen zijn. Hij groeide op in Adegem, een Oost-Vlaams dorp waar het Katholicisme diep verweven zat in het sociale leven. In die context rolde hij ook het ambt in. Het was een soort organisch gevolg van zijn leven in Adegem. ‘Ik heb nooit een stem uit de hemel gehoord die me zei: ‘Je moet dat doen’ [Die indruk hadden wij ook niet! En moest Jef toch stemmen horen, dan zouden die zonder twijfel veel eerder van de duivel afkomstig zijn!]. Ik was heel geëngageerd in de KSA. Het werk van de jeugdbeweging en dat van de parochie liepen door elkaar. Aan de priesteropleiding beginnen voelde aan als voortdoen, het was de logische volgende stap.’ [Is géén goede motivatie. De Kesel had duidelijk géén roeping!]

Het lijkt een voedingsbodem voor existentiële twijfel, later in het leven. Maar die heeft de kardinaal amper gevoeld. Zelfs niet toen de maatschappij voelbaar begon te veranderen, eind jaren zestig. ‘Toen zijn in het seminarie veel mensen vertrokken. Crisisjaren waren het [Alsof nu de seminaries weer vol zouden zitten.]. Ook voor mij was het een bewustwordingsperiode, in die zin dat het geloof voordien vooral vanzelfsprekend was. In 1968 ben ik me actief vragen beginnen te stellen. Ik studeerde toen ook theologie, een wetenschap die je verplicht dingen ter discussie te stellen.’

‘Heel even heb ik getwijfeld. Dan lag ik ’s nachts wakker. Maar lang heeft dat niet geduurd [Neen, Jef is meteen van zijn geloof afgevallen!]. Achteraf gezien heeft me dat zelfs gesterkt in mijn geloof [Inderdaad, ZIJN 'geloof'.]. (denkt na) Weet je, ik kan wel eens twijfel voelen. Maar ik ben nooit vertwijfeld geweest. Het gevoel van het niet meer te zien zitten is me vreemd.’

De Kesel is nochtans op de proef gesteld. Hij groeide op in een gezin met elf kinderen, van wie er twee jong stierven. Een zusje met het syndroom van Down werd niet ouder dan tien. Zijn oudste broer overleed op zijn twintigste aan leukemie. Momenten met veel emotie, maar ze schudden het wereldbeeld van de kardinaal niet door elkaar.

‘Ik hoef God niet ter verantwoording te roepen. Ik besef goed dat wij mensen geen volmaakte wezens zijn. Dat er zoiets bestaat als een ziekte of een ongeval [God roept ook dan, want hij is de Heer van het leven.]. Dat behoort tot de eindigheid van het bestaan, ik kan dat plaatsen. Maar het heeft wel veel verdriet veroorzaakt. Ook bij mijn ouders. Bij mijn vader zelfs wat opstandigheid, hij bleef met een groot gevoel van onrecht achter.’

De Kesel neemt een pistolet en een derde kop koffie, terwijl het gesprek zich weer naar het heden verlegt. Waar zijn kerstpreek over zal gaan, vragen we nieuwsgierig. ‘Dat weet ik nog niet. Daar gaat uw primeur. (lacht) Maar het is een belangrijk moment, een van die momenten waarop je weet dat wordt geluisterd. Ook door de media. Het is essentieel dat je iets maatschappelijk relevants zegt.’ [Jef wil iets 'maatschappelijk relevants' zeggen. Het zieleheil van de gelovigen interesseert hem natuurlijk geen fluit! Maar goed, als de media maar 'luisteren'. En Jef, de media luisteren alleen maar als ge 'van de wereld' zijt en dat heb je natuurlijk goed begrepen!]

Maatschappelijke relevantie is een stokpaardje. De kardinaal verwijst graag naar de Zwitserse theoloog Karl Barth, die zei dat je moet bidden met de Bijbel in de ene en een dagblad in de andere hand [Totale blasfemie! Wat een achterlijke nonsens! Maar, wat wil je ook met die Karl Barth? Dat was een ketterse, protestantse 'theoloog'.]. ‘We vertegenwoordigen misschien niet meer de meerderheid van de bevolking, maar door ons uit te spreken over maatschappelijke kwesties tonen we dat we een open Kerk blijven [Wat voor zin zou dat dan hebben? Een "open Kerk die over maatschappelijke kwesties spreekt" is in strijd met de opdracht van de Kerk die Jezus Christus gegeven heeft. Jezus was nu niet echt geïnteresseerd in 'maatschappelijke kwesties'!]. Dat we niet op onszelf terugplooien, op onze eigen identiteit. Je ziet het in de maatschappij gebeuren, dat terugplooien op de eigen identiteit in een verkrampte reflex. Dat gevaar bestaat ook voor de kerk. Net omdat ze haar identiteit wil vrijwaren, heeft ze de neiging zich terug te trekken en de deur te sluiten voor de seculiere wereld. Dat vind ik niet goed [Fout, Jef!]. Terugplooien op jezelf is achteruitgaan’ [En weer fout, Jef! De Kerk moet evangeliseren!].

‘Pas op, natuurlijk moet je een identiteit hebben. Je kan pas iets betekenen voor een ander als je weet wie je zelf bent. Maar de Kerk moet haar openheid tegenover de wereld vasthouden [FOUT!]. De eerste keer dat paus Franciscus Rome verliet, ging hij op bezoek bij vluchtelingen in Lampedusa. Dat vond ik een heel sterk signaal [Neen! Dat was een regelrechte criminele daad, waarmee hij duizenden mensenlevens in gevaar heeft gebracht en Afrika, in opdracht van de Amerikanen, probeert te destabiliseren en Europa te islamiseren! De Afrikaanse bisschoppen roepen trouwens op om niet langer zwarte migranten naar Europa "uit te nodigen", omdat de arbeidskrachten die Afrika moeten opbouwen dan daar verdwijnen en de ellende daar alleen maar groter maken!]. Daarmee zeg je: ‘Wij zijn een Kerk die weet wat in de wereld gebeurt.’ Een Kerk die alleen met zichzelf bezig is, wordt wereldvreemd’ [De Kerk zou beter wat méér wereldvreemd zijn. Dat zou niet eens zo slecht zijn!].

De drang naar maatschappelijke relevantie zou kunnen worden verward met heimwee naar de invloed die de Kerk vroeger in de maatschappij had. Maar dat schuift De Kesel resoluut van tafel. ‘We moeten niet terug in de tijd. De Kerk moet op Haar plaats blijven. We leven in een democratische rechtsorde, religie moet geen politieke macht ambiëren’ [Waarom zou de Kerk op Haar plaats moeten blijven? Wat is die plaats trouwens? Omgekeerd moet de seculiere staat de Kerk ook niet proberen te domineren! En daar wringt het schoentje natuurlijk. Jef heult natuurlijk met de machthebbers in dit land mee en probeert de Kerk naar de hand van de vrijmetselarij te zetten!]

Omgekeerd ergert de kardinaal zich aan de veelvuldige pogingen om religie naar de privésfeer te verbannen. ‘De scheiding van Kerk en staat betekent niet dat er ook een absolute scheiding moet zijn tussen geloof en maatschappij. De Kerk maakt deel uit van het maatschappelijke leven. De stelling dat je je geloof alleen binnenshuis kan beleven, vind ik oneerbiedig tegenover religie’ [De scheiding tussen Kerk en staat betekent vooral, dat de staat zich niet met de Kerk moet bemoeien. De salarissen van de priesters en bisschoppen zouden dan ook niet langer door de staat betaald mogen worden. De clerici zijn te veel ambtenaar en te weinig bedienaars van de Katholieke Eredienst.].

‘De rechtstaat is ontstaan omdat we in de verscheidenheid en in het respect voor elkaars vrijheid zouden kunnen samenleven. Een moderne cultuur die een pensée unique oplegt, schiet tekort in haar opzet. Wie pogingen onderneemt om religie volledig naar de privésfeer te verbannen, respecteert de rechtstaat niet.’ [Het Geloof proberen te veranderen, zoals jij doet, is nog een stap verder, Jef!]

Actief pluralisme is voor De Kesel niet alleen een dam tegen de pensée unique van wie religie wil muilkorven. De West-Vlaming is ook op zijn hoede voor een te dominante islam. ‘Die religie is wel nog erg verweven met het sociale leven van moslims, en dus erg aanwezig. Daar is op zich niets mis mee, maar pogingen om tegelijk de Katholieke Kerk uit het openbare leven te filteren lijken me niet gezond voor de samenleving. Het is belangrijk dat de islam straks niet alleen overblijft [Ook hier kunnen we een evolutie in het denken van De Kesel vaststellen. De islam is dus blijkbaar dan toch niet zo alleen 'zaligmakend'!]. Dat we daar iets naast kunnen zetten. Niet uit een aversie tegen de islam. Maar we willen niet terug naar een cultuur met één dominante religie [Weet je wat er zal gebeuren????]. De moderne seculiere rechtstaat is het beste model dat de mensheid ooit heeft gekend [Totale nonsens, Jef!]. Dat moeten we absoluut verdedigen [Ook hier spreekt weer de vrijmetselaar in Jef!].’

Tijd om aan de managerstaken te beginnen. Terwijl de kardinaal een laatste stukje koffiekoek naar binnen werkt en aanstalten maakt om op te staan, vragen we hem nog of het priestersbestaan niet eenzaam is. ‘Voor mij niet. Ik ben alleen, in die zin dat ik geen partner heb [Is dat zo Jef? Bepaalde 'geruchten' circuleren namelijk...]. Maar eenzaam ben ik niet. Ik heb mensen waar ik terechtkan, vrienden en familie [Het zal wel.]. Ik heb nooit het gevoel gehad nergens bij te horen. Meer zelfs, als ik eens een avond vrij ben, ben ik blij dat ik alleen ben.’

‘Het idee achter het celibaat is dat je je meer kan openstellen, omdat je niet gebonden bent aan één persoon. Ik heb dat altijd als iets positiefs ervaren. Maar bij sommige priesters kan het tot vereenzaming leiden. Als dat het resultaat is van het celibaat, schiet je er weinig mee op. De oosterse ritus van de Katholieke Kerk heeft altijd al gehuwde priesters gekend. En waarom ook niet? Ik zie daar zeker de waarde van in’ [Aldus de apostaat!]

De Kesel staat op en verdwijnt zijn kantoor in, klaar voor de tweede afspraak van een lange dag.

Bron: De Tijd

Link:

https://www.tijd.be/politiek-economie/belgie-federaal/Jozef-De-Kesel-Ik-heb-nooit-een-stem-uit-de-hemel-gehoord/9965818


Enkele bedenkingen:

Het 'kerstcadeau' van onze Jef is een interview in 'De Tijd'. Zoals véél kerstcadeaus is ook dit hier een cadeau, dat niet helemaal is zoals je het wel zou willen. Het blijkt klip en klaar, dat de 'baas van de Kerk in België' een weifelende en twijfelende pseudo-kardinaal is, die 'geen natuurlijke autoriteit' uitstraalt. Katholiek zijn, is voor Jef duidelijk iets om niet fier op te zijn.

De vurige verdediging door Jef van de 'moderne seculiere rechtstaat' is ronduit belachelijk. Hij noemt het 'het beste model dat de mensheid ooit heeft gekend'. Elders spreekt hij over de 'neutrale staat'. Maar wat houdt dat nu eigenlijk in?
 

Het 'beste model dat de mensheid ooit heeft gekend' legt vandaag een moraal op die diep onchristelijk is. Is dat een neutrale moraal? Een omarming van de 'dictatuur van de dood'... Een contraceptieve, aborterende en euthanaserende staat die niet meer capabel is om het eigen bevolkingsaantal op peil te houden, en dus overgaat tot 'le grand remplacement' met 'vluchtelingen', 'asielzoekers' en 'migranten', die dan door diezelfde staat op een schandalige manier worden uitgebuit. Is dat de 'neutrale staat'? Is dat het Katholieke ideaal, Jef?

Is het Katholieke ideaal niet eerder een 'Katholieke monarchie': "Christus Koning". Dit is nochtans het beeld, dat het meest Bijbels lijkt. Ook moeilijk te realiseren natuurlijk, maar wel een beeld dat veel meer aansluit bij het ideaal van het Nieuwe Testament. Het waanbeeld van de pseudo-kardinaal dat een religieuze staat per definitie 'intolerant' zou zijn, stoelt op weinig vertrouwen op de eigen Katholieke gemeenschap. Meer nog, ik durf te betwijfelen of de 'moderne seculiere rechtstaat' het nog lang overleeft wanneer niet een meerderheid van de bevolking Christelijk is.

Dit model van De Kesel, in feite de Wellness-kerk van Danneels, nodigt uit tot passiviteit, laksheid en luiheid. Het is immers niet meer nodig om te evangeliseren. Dat doe je natuurlijk niet in het 'ideale model' van Jef, want "we willen niet terug naar een cultuur met één dominante religie". Is dat nochtans niet expliciet wat het Evangelie van ons vraagt? Dat we het Evangelie verkondigen van de daken, en het te pas en te onpas te berde brengen? Is dat niet wat ons diepste verlangen is voor ieder mens: dat de wereld Christus ten volle zou mogen leren kennen?

Dat slap en afgekookt 'katholicisme' zorgt er ook voor, dat Jef het prima vindt, dat men niet iedere week naar de kerk gaat. Is dat nochtans niet waar de Kerk toe oproept? Is dat niet wat Jezus zelf iedere week deed in de synagoge? Waarom dan vindt Jef dat allemaal niet belangrijk? Zou hij zelf beseffen hoe demotiverend en beledigend zijn verhaal is voor Katholieken die zich dagelijks voor de Kerk inzetten? Of is dit net de bedoeling, zo tussen de koffiekoeken door?

Als Jef het evangeliseren niet belangrijk vindt, maar alleen maar 'maatschappelijk relevant' wil zijn, waarom wordt hij dan niet het hoofd van één of andere NGO? Daar voelt hij zich waarschijnlijk 'maatschappelijk relevanter', en dan kan de Kerk op zoek naar iemand die in zijn kerstpreek niet zoekt om 'maatschappelijk relevant' te zijn, maar die vertelt waar ieder mensenhart naar dorst: "God is mens geworden voor iedere mens op aarde, en daarmee is heel de geschiedenis van de mensheid veranderd".


 

Beste Jef, elke woord dat je spreekt, gaat in tégen de Heilige Schrift, de Leer en de Traditie van de Kerk! Het Woord werd vlees, maar de duisternis, waarin ook u dwaalt, nam het niet aan...

De verbanning van Aartsbisschop André-Joseph Léonard naar het buitenland, toonde overduidelijk aan, dat ondanks al dat geleuter over 'scheiding tussen Kerk en staat', de Katholieke Kerk in België, in zijn geheel door de Belgische staat gekaapt werd en dat de resterende bisschoppen géén bisschoppen van Christus zijn, maar zielige staatsambtenaren; afvallige Rijksbisschoppen!


'Kerknet' citeert Bergoglio: "Migranten en vluchtelingen zijn mensen op zoek naar vrede"


donderdag 28 december 2017

Bergoglio, het poppetje van George Soros


Soros wil miljoenen vluchtelingen importeren

Jean-Claude Juncker speelt het spel mee

Maar ook Bergoglio!

woensdag 27 december 2017

De Bastaardkerkers nodigen de imam van de Molenbeekse Jaffariamoskee uit om in de Sint-Annakerk van Koekelberg uit de 'koran' te komen voorlezen

Op zaterdag 23  december heeft de Sint-Annaparochie van Koekelberg (Brussel) het bezoek gekregen van sjeik Tasawar, de imam van de Jaffariamoskee in Sint-Jans-Molenbeek. Hij reciteerde Koranverzen met betrekking tot Jezus en Maria. De voorzitter van de moskee hield ook een korte toespraak met "kerstwensen voor de katholieke gemeenschap".

Imam en voorzitter waren aanwezig met hun respectieve echtgenotes. De ontmoeting kadert in de dialoogbijeenkomsten die het Expertisepunt IDB - Interreligieuze Dialoog in Brussel vanuit de katholieke Kerk onderhoudt met een aantal moskeeën in het Brusselse Gewest, zegt priester Jan Van Eycken, van het Expertisepunt IDB.

Dus, als Jef De Kesel nog eens een moskee bezoekt, dan gaat hij zijn schoenen ook niet uitdoen, aangezien de imam daar met zijn tulband op het priesterkoor staat???

Dit alles is een slag in het gezicht van de Katholieken en belediging van God!

Met dank aan de Brusselse Bastaardkerkers!

dinsdag 26 december 2017

Jozef De Kesel maakt een politieke rally van de Brusselse 'middernachtmis'


De Kesel spreekt tijdens zijn kerstpreek nauwelijks over Jezus Christus,
maar wél zeer uitvoerig over 'de vluchtelingen'

In zijn homilie tijdens de middernachtmis in de Brusselse kathedraal pleitte Jozef De Kesel voor "een menswaardige opvang van vluchtelingen"


In feite was dit géén preek, maar een toespraak op een politieke rally. Jozef De Kesel is echt door zijn 'vluchtelingen' en 'migranten' geobsedeerd! In plaats van over Jezus Christus te preken, spreekt hij over 'migranten'. Alleen maar en altijd maar politiek geïnspireerd!

Om het onderwerp van migratie in het spel te brengen, struikelt De Kesel natuurlijk ook herhaaldelijk tijdens het selectief citeren van het Evangelie.


 

Uit het politieke praatje van Jef:

"Jezus overwon niet, maar werd een slachtoffer van de macht" [= ketterij!]

"Maria en Jozef vonden géén asiel." [Beste Jef, ze zochten enkel maar een onderkomen voor de nacht.]

"Er was géén spektakel!" [= De Kesel ontkent de verschijning van de engelen!]
 

"God is een vreemde God." [= merkwaardig!]

"God wil zijn zoals wij." [= ketterij!]

De Kesel beweert, dat Maria en Jozef arm waren, "daarom kregen ze géén onderkomen". Dit is klinkklare nonsens! Jozef en Maria waren niet 'arm'.
 

"God is niet wereldvreemd." [= ketterij!]

"Hij leeft waarachtig niet met zijn hoofd in de wolken!" [= nonsens!]

Beste Jef, migranten zijn géén vluchtelingen!


"Ik besef dat er geen simpele oplossingen zijn. Natuurlijk kan alles niet ongecontroleerd gebeuren en moet er gewerkt worden aan langetermijnoplossingen in de landen van herkomst. Maar ondertussen zijn ze op de vlucht." [Jef, wie ging er ook alweer bombarderen in Libië? Was dat niet minister van defensie Pieter De Crem (CD&V)?]EXCURSUS

De Crem over Libië: "België speelde belangrijke rol"

"De missie van de NAVO in Libië is geslaagd". Zo reageert minister van defensie Pieter De Crem op de val van Khaddafi.


"De Belgen hebben een belangrijke rol gespeeld tijdens de laatste 72 uur. Ook eerder was de inzet van Belgische F16's in Libië belangrijk om Khaddafi te isoleren."

Ontslagnemend minister van Defensie Pieter De Crem (CD&V) is "tevreden met het nakende einde van het Khaddafi-regime in Libië".

"Het doel van de hele missie is alvast bereikt", zei de minister in De Ochtend op Radio 1.

Het komt er volgens hem op aan "nu alle maatregelen te nemen om te gaan stabiliseren".  Bron: Knack

Link:

http://www.knack.be/nieuws/wereld/de-crem-over-libie-belgie-speelde-belangrijke-rol/article-normal-25137.htmlBeste Jef,


Die 'vluchtelingen' en 'migranten' zijn niet ons probleem! Zij werden 'vluchtelingen' en 'migranten' gemaakt door de Belgische regering en de NATO.

U moet dan ook niet bij ons komen zeuren, maar spreek degenen aan die het probleem gecreëerd hebben!

Jef, waarom geef je zélf niet die 5.000 EUR die je elke maand opstrijkt aan de 'vluchtelingen'!

En Jef,

Kerstmis is NIET "het feest van de solidariteit", maar het gaat wél over de menswording van Christus!

 

JEF, STAAK UW WILD GERAAS!

U SLAAT ALLEEN MAAR WARTAAL UIT!

JEF, STOP MET UW BANALE POPULISTISCHE, POLITIEKE PRAATJES!


EN PRAAT UW BROODHEREN NIET ALTIJD NAAR DE MOND, MAAR KLAAG ZE AAN!

WANT DAT IS WAT JEZUS CHRISTUS ZOU DOEN EN WEER ZAL DOEN, MET U ERBIJ!!!


De strijd van Christus tégen het kwadeVaticaan gisteren: een duivelin wordt afgevoerd:


maandag 25 december 2017

Ook Bergoglio weet, net zoals Jef De Kesel, blijkbaar niet, dat de Heilige Familie, na hun vlucht naar Egypte, naar Nazareth terugkeerde toen Herodes overleden was...Uit de Heilige Schrift

Mat 2:19  Maar toen Herodes was gestorven, zie, daar verscheen in Egypte een Engel des Heren in een droom aan Jozef,
Mat 2:20  en sprak: Sta op, neem het Kind en zijn moeder, en ga naar het land van Israël; want zij, die het Kind naar het leven stonden, zijn dood.


Iemand moet Franciscus waarschuwen, dat we terug naar huis komen...


Terugkeer uit Egypte


'Dictator-paus' Bergoglio op 25-12-2017"Time is running out for the ‘Dictator Pope’ as a new scandal hits Rome"

"But, though he may not realise it, his personal credibility is now so fragile that the office of the papacy

is losing some of its spiritual authority. He has very little time in which to put matters right."

Bron: The Spectator

Link:

https://blogs.spectator.co.uk/2017/12/time-is-running-out-for-the-dictator-pope-as-a-new-scandal-hits-rome/Dit keer kwam de 'zegen' trouwens zonder het belangrijke:

"DESCENDAT SUPER VOS ET MANEAT SEMPER"


Bergoglio vergat zijn 'pauselijke' zegen dus af te maken...
Bergoglio is "goed bezig"...


Urbi et Orbi Kerstmis 2011 met Paus Benedictus XVI

= 130.000 gelovigen aanwezig

Kerstmis met Bergoglio 2017
Minder volk dan een doordeweekse audiëntie

= minder dan 30.000 toeristen aanwezig

De geloofwaardigheid van Bergoglio
ligt nu met het schandaal 'Maradiaga' helemaal op zijn gat...

De duivels lopen zomaar los rond op het Sint-Pietersplein:Een gelukzalige Kerstmis toegewenst!

Et Verbum caro factum est et habitavit in nobis.

En het Woord is vlees geworden, en Het heeft onder ons gewoond.Kerstmis
en de geboorte van
Jezus Christus
in een stal
tonen aan,
dat voor God,

ons zieleheil
veel belangrijker is
dan de materialistische 'noden'

waar bijvoorbeeld
een Jef De Kesel
zich zo koppijn
over maakt.


Lucas 2:12 Dit zal u het teken zijn: ge zult een Kindje vinden, dat in een kribbe ligt.Lucas 2:9 Eensklaps stond er voor hen een Engel des Heren, en een hevige vrees greep hen aan.maandag 18 december 2017

Godfried 'kardinaal' Danneels 40 jaar bastaardbisschop

Vandaag is het veertig jaar geleden, dat Godfried Danneels in Antwerpen tot bisschop werd gewijd


Godfried Danneels met toenmalig bisschop van Brugge Emiel-Jozef De Smedt
tijdens de bisschopswijding op 18 december 1977 © Archief Aartsbisdom Mechelen-Brussel

Het spreekt voor zich, dat Danneels nooit tot bisschop gewijd had mogen worden!

Niet alleen is Danneels met zijn 'Maffia van Sankt Gallen'
medeverantwoordelijk voor de putsch tégen Paus Benedictus XVI,
maar complotteerde hij eerder al tégen Paus Johannes Paulus II.

Gevolg: automatische excommunicatie!

zondag 17 december 2017

BREAKING: Theoloog en publicist Alexander Görlach eist de AFZETTING van Bergoglio


Alexander Görlach: "De Paus kan zijn zware taak niet aan,
er rest niets anders dan hem af te zetten".

Achtergrond: Franciscus wil het 'Onze Vader' anders gaan bidden, dan de Bijbel het voorschrijft. In plaats van "en leidt ons niet in bekoring“ stelt hij voor "leidt ons uit de verzoeking". "Deze keer heeft de paus een grens overschreden", zo Görlach, die o.a. gastprofessor in Havard is. Er zijn geen oude schriftrollen opgedoken, die deze verandering rechtvaardigen. Alleen omdat Bergoglio denkt, "God doet zoiets niet", is géén reden.

Görlach: "Franciscus is een populist en populisten zijn nu eenmaal mensen die zaken versimpelen. Dat wordt Franciscus nu fataal, want niemand is in staat, óók niet de Paus, een simpele God in elkaar te knutselen, zoals het hem of haar past."

Franciscus’ retoriek veronzekert de gelovigen. Deze verwarring leidt tot een strijd en polarisering binnen de Kerk, zo Görlach: "In het Vaticaan zijn steeds meer mensen,  die de ‘capriolen’ van Bergoglio al langere tijd met grote zorg waarnemen. Zij dienen nu te handelen, om grote schade voor de Kerk af te wenden".

Bron: Bild

Link:

http://www.bild.de/politik/ausland/papst-franziskus/theologe-fordert-amtsenthebung-54215088.bild.html

https://www.pro-medienmagazin.de/gesellschaft/kirche/2017/12/17/journalist-fordert-papst-absetzen/


zaterdag 16 december 2017

De VRT zond vorige week zondag voor de eerste keer tussen 10 en 11 uur een islamitische eredienst uit. Dit betreft de indoctrinatie van de laatste Katholieken in Vlaanderen!!!


Bizar! Gemengd 'gospelkoortje' zingt de lof van Allah!

Dit is ongezien en totaal onbekend binnen de islam!

Waarom dragen zij paarse sjaals alsof het een adventsviering zou betreffen???


Bron: Het Laatste Nieuws

Link:


https://www.hln.be/nieuws/binnenland/eerste-islamitische-eredienst-haalt-meer-dan-60-000-kijkers-op-vrt~a4c8d5cc/
 
Ten eerste, hier zijn gekochte imams aan het werk in collaboratie met de VRT.
Ten tweede zijn vrouwen niet gewenst op het parterre van de moskee.
Ten derde kijkt het koor niet richting Mekka.
Ten vierde moet dit moslims gewoon maken aan de Christelijke praktijken.
Ten vijfde moeten Christenen ervan overtuigd worden, dat het binnen de islam ook allemaal hetzelfde is zoals binnen het Christendom!

Dit is syncretistische brol!
Dit is een farce!
Dit is FAKE!!!

vrijdag 15 december 2017

De Vlaamse 'bisschoppen' roepen op om de "autonomie van de [rode] VRT te respecteren"


De VRT zond zondag voor de eerste keer tussen 10 en 11 uur een islamitische 'eredienst' uit.
De uitzending haalde gemiddeld 60.388 kijkers. "Dat ligt helemaal in de lijn met
het vaste publiek dat er voor dergelijke uitzendingen is", aldus de VRT.

Met andere woorden, het 'vaste publiek' weet niet naar wat het kijkt en
laat zich met het grootste gemak islamiseren!In een interview in het Radio 1-programma 'De Ochtend' onderstreepte Geert De Kerpel, de woordvoerder van de Bisschoppenconferentie van België, dat het uitzenden van de erediensten van de erkende religies wel degelijk behoort tot de kerntaken van de openbare omroep en dat Vlaams minister Sven Gatz, die onder meer bevoegd is voor Media, in deze de autonomie van de VRT dient te respecteren.

De Kerpel betreurt het dat minister Gatz zich gisteren donderdag opnieuw uitgesproken heeft tegen de radio- en tv-uitzendingen van de in ons land officieel erkende erediensten op de openbare omroep. Dat de minister zich op die manier nadrukkelijk bemoeit met de programmatie van de VRT vindt de woordvoerder van de bisschoppen niet kunnen. Alsof de minister zou gaan beslissen welke voetbalmatchen er op tv moeten worden uitgezonden. [Het zou inderdaad beter zijn, dat de valse religies, waaronder de 'Novus Ordo Ersatz-kerk', beter géén toegang meer tot de kanalen van de VRT zouden hebben.]

Dat meer dan de helft van de uitzendingen – 30 weken van de 52 – aan de katholieke eredienst wordt toegewezen vindt Geert De Kerpel niet meer dan billijk. De meerderheid van de Belgen bekent zich nu eenmaal nog tot het katholieke geloof. De andere twintig weken zijn bestemd voor de andere erkende eredienst en de recente beslissing om ook twee moslimerediensten uit te zenden, juicht hij toe. Elke eredienst moet die kans benutten om zich aan een breed publiek te tonen. [De 'bisschoppen' juichen ook nog eens de islamisering van de VRT toe.]

Maar in wezen gaat de hele discussie over de plaats van religie in de openbare ruimte, beklemtoont Geert De Kerpel. Het is volgens hem duidelijk dat, als het van minister Gatz afhangt, daarvoor géén plaats (meer) is of mag zijn. En dat vindt hij getuigen van een gebrek aan respect voor de basisprincipes van de democratische rechtsstaat, waarin alle geloofs- en levensovertuigingen aan bod moeten komen. [Wij hebben géén Sven Gatz nodig die ons toestemming zou moeten geven om ons Geloof publiekelijk te belijden.]

Geert De Kerpel roept minister Sven Gatz op de vrijheid en de autonomie van de VRT te respecteren. De openbare omroep maakt deze programma’s sinds jaar en dag zelf, is daarover zelf tevreden en wil het aanbod zelfs uitbreiden. En ook het publiek - wekelijks gemiddeld tussen de 60 à 80.000 tv-kijkers - weet de uitzendingen van erediensten te waarderen.  Met zijn verzet daartegen vertolkt de minister volgens De Kerpel de stem van een kleine, sterk gemotiveerde groep binnen de georganiseerde vrijzinnigheid. [Zou het kunnen, dat de vrijmetselarij dan toch nog iets goeds zou kunnen bereiken voor de Kerk, namelijk het verbieden van de 'erkende erediensten' op de VRT? Het kwade vernietigt altijd zichzelf!]

Bron: Kerknet

maandag 11 december 2017

De kritiek van Bergoglio op het 'Onze Vader' is ook kritiek aan het adres van Jezus ChristusWanneer Bergoglio de Engelse, de Duitse, de Italiaanse en voor mijn part de Nederlandse letterlijke vertalingen van het 'Onze Vader' bekritiseert, dan beseft hij maar al te goed, dat hij niet alleen maar de letterlijke vertalingen bekritiseert, maar dat hij ook de originele tekst bekritiseert. De oorspronkelijke tekst van het Gebed van de Heer komt uit de Latijnse Vulgaat, en luidt: "Et ne inducas nos in temptationem, sed libera nos a malo", hetgeen in het Nederlands betekent: "En leid ons niet in bekoring, maar verlos ons van het kwade" (Matteüs 6:13). Op zich betreft dit dus géén 'vertaalprobleem', maar een dogmatisch probleem, aangezien het Concilie van Trente verordende, dat de Latijnse Vulgaat als enige gezaghebbende Katholieke Bijbel geldt. Wie dus een probleem heeft met de letterlijke vertaling, heeft ook een probleem met de grondtekst en de Woorden van Jezus Christus zélf! Hiermee plaatsen Bergoglio en de anderen zich buiten de Kerk.
 

zondag 10 december 2017

Aan alle would-be theologen:


Onze Vader

'En leid ons niet in bekoring'

Eerste brief van Paulus aan de Korintiërs 10:13 

"Gij hebt geen bovenmenselijke bekoring te doorstaan gehad.
God is getrouw; Hij zal niet toelaten, dat gij boven uw
krachten bekoord wordt, maar met de bekoring zal Hij
ook het middel geven, om ze te kunnen doorstaan."


Door God te vragen om ons 'NIET in bekoring te leiden',
vragen wij Hem om ons de geestelijke middelen te geven,
om de bekoring te kunnen doorstaan.

Met andere woorden,
wanneer wij God vragen ons die middelen te geven,
dan wordt de bekoring een beproeving die niet tot zonde leidt,

wanneer we Hem echter NIET om die middelen vragen,
maar ons uit vrije wil aan de duivel overgeven,
dan zal de bekoring ons doen vallen,
en tot zonde leiden. 


Met andere woorden,
met de bekoring komt het genademiddel,
wanneer wij echter het genademiddel afwijzen,
of twijfelen aan de bijstand die God ons heeft beloofd,
dan zullen wij uit vrije wil of uit zwakte vallen.

Met andere woorden, 
de bekoring an sich is niet zondig.

zaterdag 9 december 2017

De grote diaboloog uit Buenos Aires, Jorge Mario Bergoglio, heeft een viscerale afkeer van de letterlijke woorden van Jezus Christus in het 'Onze Vader' en denkt dat hij God moet verbeteren:Volgens Jorge Mario Bergoglio is de letterlijke vertaling géén goede vertaling!
Neen, ze moet vervangen worden door de ideologische 'hertaling' van de
neo-modernistische afvallingen en duivelaanbidders!

God terecht wijzen, wegens vermeende theologische 'onduidelijkheden',

dat hebben de Vlaamse en Nederlandse bastaard-bisschoppen met hun
ketterse en occulte versie van het nieuwe 'Onze Vader' reeds gedaan.

Maar, onze Vlaamse 'bisschoppen' zijn dan ook het onderste uit de kan,

de drek uit het riool van de hel!

Jorge Mario Bergoglio maakt, tijdens zijn aanval op de traditionele, letterlijke vertaling van het 'Onze Vader', met nadruk het teken van het 'Getal van het Beest'


Het 'Getal van het Beest' is een in Openbaringen 13:17-18 genoemd getal dat op de Antichrist duidt.
De Griekse aanduiding voor dit getal is "ἑξακόσιοι ἑξήκοντα ἕξ" ("zeshonderd zestig zes").
In Openbaringen wordt verteld dat Johannes in een visioen het Beest uit de zee
en het Beest uit de aarde ziet. Over het laatste staat in Openbaringen:

    "Hier komt het aan op wijsheid. Laat ieder die inzicht heeft het getal

van het Beest ontcijferen; er wordt een mens mee aangeduid.
Het getal is zeshonderdzesenzestig".De homoseksuele Bergoglio is de zoon van een joodse moeder en zijn occulte naam = 666


vrijdag 8 december 2017

De 'vader' van Bergoglio is de Satan, daarom is Bergoglio, naar eigen zeggen, natuurlijk 'ongelukkig' met de traditionele vertaling van het 'Onze Vader'
In een interview met de Italiaanse Katholieke tv-zender TV2000 heeft Bergoglio zich laten ontvallen niet "onverdeeld gelukkig" te zijn met de nieuwe Duitse en Italiaanse vertaling van het 'Onze Vader'. Daarin wordt gebeden om niet in verzoeking gebracht (in het Duits: führe uns nicht in Versuchung) te worden. Dat is "geen goede vertaling van het door Jezus Christus onderwezen gebed", legt Bergoglio met zijn beperkt verstand uit.

Bergoglio kon zich naar eigen zeggen wél vinden in de nieuwe, vervalste, Franse liturgische vertaling. Daarin bidden de Franstalige Katholieken sinds de officiële invoering van de nieuwe vertaling op de eerste adventszondag (3 december) om niet in bekoring gebracht te worden (letterlijk: "sta niet toe dat wij in bekoring komen").

Dit is natuurlijk totale nonsens omdat God het net toestaat dat wij in bekoring worden gebracht (= Concilie van Trente!). Maar, tegelijkertijd is God echter de enige dam tégen de bekoring, want indien Hij het zou toestaan, dan zouden wij voor elke bekoring vallen.

Wij vragen net de hulp van God om 'neen' te zeggen aan de bekoring die an sich niet zondig is, maar zondig wordt wanneer wij toegeven aan de bekoring! Aan de andere kant overkomt ons een beproeving. Daar hoeven wij niet 'ja' of 'neen' op te zeggen!

Net zoals Bergoglio, hebben de Nederlandstalige bisschoppen 'bekoring' door 'beproeving' vervangen, hetgeen totale nonsens is, omdat het net God is die beproeft en niet de duivel. Het mysterie van het kwade wordt slechts ten volle uitgedrukt door de traditionele vertaling: "en leid ons niet in bekoring". Ook willen deze prelaten trouwens 'bekoord' worden, maar niet beproefd (cfr. Roger Vangheluwe)!

Het mysterie van het kwade is natuurlijk complex, maar het is duidelijk, dat God het kwade toelaat, omdat wij een vrije wil hebben, en het dus aan ons is, om met de hulp van God, 'neen' te zeggen tegen het kwade.

donderdag 7 december 2017

De Argentijnse Leonardo 'kardinaal' Sandri riep twee weken geleden in het 'pauselijke' appartement tegen Bergoglio: "We hebben je verkozen om de Kerk te hervormen, niet om alles kapot te maken!"


Met 'alles' bedoelt Sandri (midden) waarschijnlijk de erfenis van het Tweede Vaticaanse Concilie.

Blijkbaar zijn de neo-modernisten bang, dat door het gestoorde gedrag van Bergoglio zich steeds méér mensen van hem zullen afkeren. Dit houdt het risico in, dat deze mensen ook de hervormingen van paus Johannes-Paulus II en Paulus VI zullen gaan afwijzen!

dinsdag 5 december 2017

Marcantonio Colonna: ‘The Dictator Pope’

Gisteren werd een opmerkelijk nieuw boek in het Engels gelanceerd, nadat de Italiaanse versie al afgelopen maand verschenen was en naar verluidt nogal wat beroering teweegbracht in Rome. Het boek heet 'De Dictator Paus' en wordt op Amazon omschreven als “het verhaal achter de schermen van het meest tirannieke en gewetenloze pausschap in moderne tijden”. Het boek belooft een kijkje “achter het masker” van Bergoglio en toont hoe hij zijn positie veiligstelt als een 'dictator die regeert door angst', en hoe hij collaboreert met de meest corrupte elementen binnen het Vaticaan om de broodnodige hervormingen die van hem verwacht werden te voorkomen en om te keren. OnePeterFive kon op voorhand een exemplaar van de Engelse tekst bemachtigen. Hoewel de meeste inhoud ervan eigenaardig genoeg bekend zal zijn voor diegenen die Bergoglio vanaf het begin hebben gevolgd, behandelt het in detail veel van de belangrijkste onderwerpen betreffende Bergoglio en zijn zogenaamde ‘pausschap’.

De auteur van het boek is Marcantonio Colonna, een slim bedacht pseudoniem, want de historische Colonna was een Italiaanse edelman die diende als admiraal van de pauselijke vloot tijdens de Slag van Lepanto. De biografie van de schrijver vertelt dat hij afgestudeerd is aan de Universiteit van Oxford met brede ervaring in historisch onderzoek, en die in Rome woont sinds het begin van de regeerperiode van Bergoglio, en wiens contacten met insiders, inclusief kardinalen en andere belangrijke figuren, hem hebben geholpen in het ineen steken van deze bijzondere puzzel. De meeste journalisten in Rome zijn op hun hoede om het boek publiekelijk aan te snijden uit angst voor vergelding, want het Bergogliaanse Vaticaan is intussen berucht voor het uitsluiten van té objectieve journalisten. Voortreffelijke uitzonderingen hierop zijn Marco Tosatti en Prof. Roberto de Mattei, die schrijft hoe het boek Kardinaal Müllers recente opmerkingen bevestigt, dat er een “satanische cirkel” bestaat rondom Bergoglio die een debat over de doctrinaire problemen zoals de Dubia en de Filiale Correctie verhindert, en dat er ook een “klimaat van spionage en bedrog” bestaat in het Vaticaan van Bergoglio.

Marcantonio Colonna begint zijn tekst met een onheilspellend portret van Bergoglio zelf, wiens gedrag een 'miraculeuze' verandering heeft ondergaan sinds zijn zogenaamde 'verkiezing'. De Katholieken van Buenos Aires kenden Bergoglio als een nors kijkende aartsbisschop die plotsklaps veranderde in de lachende en vrolijke 'paus Franciscus'. Als je spreekt met mensen uit het Vaticaan, dan zullen zij je een omgekeerd 'mirakel' bevestigen. Wanneer de camera’s van hem weggekeerd zijn, dan verandert de 'lachende paus' in een arrogante, mensen afwijzende kwal, die kwistig vuile taal rondstrooit en die binnen de muren van het Vaticaan vooral berucht is voor zijn vele woedeuitbarstingen waar intussen iedereen mee bekend is: van chauffeur tot kardinaal.

Colonna gaat dan over naar een hoofdstuk dat het satanische werk van de zogenaamde 'Maffia van Sankt Gallen' belicht. De groep kardinalen die decennia lang samenzwoer tégen Paus Johannes-Paulus II en Paus Benedictus XVI om een 'paus' van hun kaliber te verkiezen. Dit feit alleen al maakt de verkiezing van Bergoglio ongeldig. De groep werd gevormd in 1996, met eerdere ontmoetingen in de jaren '80 van de vorige eeuw tussen progressieve Europese prelaten. De 'Maffia van Sankt Gallen' werd voorgezeten door de beruchte aartsbisschop van Milaan en homoseksueel, Carlo Martini. Ook de homoseksuele Godfried Danneels maakte er deel van uit.

Colonna heeft het ook over het leven en de achtergrond van Bergoglio. Hij vernoemt o.a. Bergoglio’s gespannen relatie met zijn ouders. Hij onderzoekt Bergoglio’s steile klim binnen de jezuïeten in Argentinië, ondanks de tegenkantingen van zijn oversten. De gewezen 'Zwarte Paus' Peter-Hans Kolvenbach beschuldigde Bergoglio van een reeks mankementen, variërende van de gewoonte van het gebruiken van zeer vulgaire taal tot leugenachtigheid, ongehoorzaamheid weggestoken achter een masker van nederigheid, een gebrek aan psychologisch evenwicht, en zijn ongeschiktheid als toekomstig bisschop. Kolvenbach verklaarde in het verslag dat Bergoglio als Provinciaal binnen zijn eigen orde, een verdeeldheidzaaiende figuur was. Het is dan ook niet verrassend, dat wanneer Bergoglio zogezegd tot 'paus' werd gekozen, dat hij pogingen ondernam om zijn handen op de bestaande kopieën van het rapport te leggen, en blijkbaar is tegenwoordig het originele document uit de officiële archieven van de Jezuïeten in Rome verdwenen. Toch werd Bergoglio door Antonio 'kardinaal' Quarracino, zijn voorganger in het aartsbisdom van Buenos Aires toen gezien als een kampioen van het Katholieke conservatisme in de trant van Johannes Paulus II, en deze kardinaal negeerde de waarschuwingen tégen Bergoglio en hielp hem aan een bisschopswijding.

Marcantonio Colonna besteedt relatief weinig tijd aan de kwestie aangaande de geldigheid van de 'verkiezing' van Bergoglio. Maar, hij stelt zich wel vragen bij het gemanipuleer van de 'Maffia van Sankt Gallen'. Het aftreden van Paus Benedictus XVI is verdacht. Maar, ook de bedenkingen die door de pauselijke biograaf Austen Ivereigh en journalist Antonio Socci gemaakt worden aangaande de twijfelachtige canonieke geldigheid van het Conclaaf van 2013 zijn zéér relevant. Maar, of men nu verkiest om de mening van Socci te onderschrijven of niet, het is volgens Colonna toepasselijk, dat de politieke erfgenaam van Juan Perón, Bergoglio, aan het hoofd van de Katholieke Kerk komt, via een vervalste en ongeldige verkiezing.

De regeerstijl van Bergoglio is door en door Peronistisch. Het Peronisme was de politieke beweging van Buenos Aires uit de tijd van de Argentijnse dictatuur. De Peronnistische ingesteldheid van Bergoglio kan zijn ergerniswekkende gewoonte verklaren om zichzelf zonder blikken of blozen van de ene dag op de andere diametraal tegen te spreken. Het verhaal gaat dat Perón, in zijn gloriedagen, eens voorstelde om zijn neefje in te leiden in de geplogenheden van de politiek. Hij bracht de jonge man met hem mee toen hij een delegatie van communisten ontving. Nadat hij hun standpunten had gehoord, vertelde hij hen: “Jullie hebben heel erg gelijk”. De volgende dag ontving hij een delegatie van fascisten en antwoordde opnieuw op hun argumenten: “Jullie hebben heel erg gelijk”. Dan vroeg Perón zijn neefje wat hij ervan dacht en de jonge man antwoordde: “Je hebt met twee groepen gesproken die diametraal tegenovergestelde opinies hebben en je vertelde hen beiden dat je akkoord gaat met hen. Dit is totaal onaanvaardbaar”. Perón gaf zijn neefje ten antwoord: “Jij hebt ook helemaal gelijk”. Deze anekdote illustreert waarom niemand Bergoglio kan inschatten tenzij hij de traditie van de Argentijnse politiek begrijpt. Bergoglio is Juan Perón in witte bisschopskleren. Diegenen die hem anders trachten te interpreteren missen het enige relevante criterium.

Bergoglio's notoire eenvoud is eenvoudigweg een manier om zich van alle ‘ballast’ te ontdoen, die zijn streven naar de macht zou kunnen belemmeren. Zijn populistische, praalzieke nederigheid, meestal voor het oog van de camera’s en zijn meesterlijke manipulatie van de media worden systematisch door Colonna ontmaskerd. Het boek beperkt zich niet tot de voor-pauselijke geschiedenis van Bergoglio, maar fileert ook zijn beleid als 'paus': van de hervorming van de Curie tot de zogezegde 'nultolerantie' op het gebied van seksueel misbruik, de Vaticaanse bank en de financiële hervormingen, de vernietiging van de Franciscanen van de Immaculata, de zwaar gemanipuleerde Synoden over de Familie, het Vaticaanse antwoord op het orthodoxe verzet, de mist die de dubia omgeeft, het afvoeren en het heruitvinden van de Pauselijke Academie voor het Leven, de Vaticaanse coup binnen de Orde van Malta en de vervolging van de geestelijken die er niet in slagen om zijn beleidslijn te gehoorzamen... Dit alles overgoten met de KGB-achtige tactieken die door het 'Kremlin Santa Marta' worden gebruikt.

Bron: OnePeterFive

Link:

https://onepeterfive.com/the-dictator-pope-mysterious-new-book-looks-behind-the-mask-of-francis/

maandag 4 december 2017

Absurde en blasfemische enscenering in de kerk van Kuttekoven:Bisschop Hoogmartens, die dit alles heeft getolereerd
en achteraf een nietszeggende verklaring door zijn bisschoppelijk bureau heeft laten afleggen,
verzaakt hier aan zijn elementaire bisschoppelijke plicht.

Hoogmartens is medeschuldig aan blasfemie en dat nog wel in een gewijd kerkgebouw,
dat hij had moeten behoeden voor een dergelijke ontering!
 

Dit is hoogverraad aan de Heer
door iemand die door wijding in de Apostolische Traditie staat.

Dit is de misdaad van Judas Iskariot.
 

Afschuwelijk! 


Link:

http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20171203_03221372

zondag 26 november 2017

Patrick Hoogmartens uit de bocht:


Belgische bisschop laat stanische blasfemie toe
in Katholieke kerk tijdens het Hoogfeest van
Christus Koning van het Heelal.

Hebben we nog ander bewijs nodig?

zaterdag 25 november 2017

Doe Patrick Hoogmartens, de 'bisschop' van Hasselt, uit zijn lethargische slaap ontwaken!

Weg met het 'kalf van Kuttekoven'! Teken de petitie!

 

Aan: Bisschop Patrick Hoogmartens

Wij sluiten ons aan bij de Katholieken uit uw bisdom

die verontwaardigd zijn over de tentoonstelling
van een 'gekruisigde koe' in een gewijde Katholieke kerk.

Gelieve alles te doen dat in uw macht is om deze heilige ruimte

die voor de gepaste verering van God bedoeld is,
te beschermen, en ban deze heiligschennis,
en offreer openbare gebeden tot eerherstel.

Wij beloven om voor u te bidden in uw rol

als herder van het bisdom Hasselt.KLIK OP DE LINK EN TEKEN RECHTS:

Link:


https://lifepetitions.com/petition/petition-remove-the-crucified-cow-on-display-in-catholic-churchWeg met het satanische gedrocht van Tom Herck!woensdag 22 november 2017

Patrick Hoogmartens zet zijn bisdom in de uitverkoop en de Loge hapt toe!Na de protestantse reformatie,
en de Franse revolutie,
berooft nu de gelaïciseerde staat,
de Katholieke Kerk
voor de derde keer
van Haar
wereldse goederen.

De leegroof is begonnen!

Met dank aan Monseigneur en zijn paladijnen!

Link:

http://www.hbvl.be/cnt/dmf20171119_03195911/bisdom-verhuist-naar-tuin-bisschop
 

dinsdag 21 november 2017

BREAKING: De uitbarsting in Kuttekoven is het resultaat van een jarenlange strijd tussen de Kerkfabriek die de kerk wil openhouden en het bisdom en de gemeente die de kerk willen sluiten


De historische Sint-Jan-de-Doperkerk te Kuttekoven.
Een half jaar geleden al heeft de priesterraad van het
bisdom Hasselt het advies gegeven om de kerk
aan eredienst te onttrekken.


Sluiting kerk van Kuttekoven stuit inwoners tegen de borst


Het kerkje van Kuttekoven is de volgende erfgoedparel in de reeks monumenten die met sluiting bedreigd zijn in Borgloon. In maart 2012 werd nog ruim een miljoen euro geïnvesteerd in de renovatie van het kerkje. Nu wil men het sluiten en laten verkommeren. “En dat stuit onze kleine hechte dorpsgemeenschap van 81 inwoners tegen de borst. Wij weten dat de kans zeer klein is dat wij de genomen maatregels nog kunnen ombuigen, maar wij laten ons niet zomaar naar de slachtbank leiden”, zegt een vastberaden Marcel Valkeneers, voorzitter van de kerkfabriek.

Bron: Het Belang van Limburg

Link:

http://www.hbvl.be/cnt/dmf20170911_03067119/sluiting-kerk-van-kuttekoven-stuit-inwoners-tegen-de-borst“Dat kunst anno 2017 nog zoiets uitlokt”


Zo’n dertig conservatieve katholieken hebben gisteren geprotesteerd aan de kerk van Kuttekoven tegen het kunstwerk van Tom Herck. Volgens hen is de gekruisigde koe een satanisch beeld. Zaterdagochtend hadden onbekenden nog brand gesticht in de Graethemkapel, waar Herck enkele werken exposeert. “Dat kunst anno 2017 zoiets uitlokt, kan ik niet begrijpen”, aldus de kunstenaar.

Er was niet alleen gewelddadig protest. Gisteren kwamen zo’n dertig leden van Katholiek Forum protesteren aan de kerk van Kuttekoven. “Onbegrijpelijk dat het bisdom van Hasselt dit heeft toegestaan”, zegt Dries Goethals, voorzittter van de groep conservatieve christenen. “Jezus afbeelden als koe is smaakloos. Het gaat hier om satanische toestanden. Absurd om zoiets in een kerk te hangen. Bisschop Patrick Hoogmartens moet zwakzinnig geworden zijn. Hij gaat beter met pensioen in plaats van zulke godslasterlijke beelden toe te laten.”

Gewijde kerk

De kerkfabriek, die Herck de toestemming gaf om de kerk te gebruiken als expo, liet eerder al weten spijt te hebben van de beslissing. Zij waren naar eigen zeggen niet op de hoogte van hoe het kunstwerk er zou uitzien. Wilfried Grommen van het centraal kerkbestuur in Borgloon zegt dat ook veel inwoners van Kuttekoven niet tevreden zijn. “Veel mensen moesten het verlies van hun kerk enkele jaren geleden al verwerken”, zegt Grommen. “Maar de kerk is nog steeds gewijd. De ontwijding zal voor 2018 zijn, maar ligt nu nog gevoelig. Artistieke vrijheid moet er zijn, maar om nu al zo’n confronterend kruisbeeld op te hangen, leidt tot onbegrip bij heel wat inwoners.”

Bron: Het Laatste Nieuws

Link:

https://www.hln.be/regio/alken/-dat-kunst-anno-2017-nog-zoiets-uitlokt~aeea844d/Deze stad eist 170.000 terug van de kerkfabriek


Het stadsbestuur van Borgloon wil dat de kerkfabriek van Kuttekoven gronden verkoopt om zo 170.000 euro te recupereren. “Het geld moet weer in de stadskas komen. Desnoods zetten we druk via het centrale kerkbestuur”, zegt burgemeester Danny Deneuker (SP.A).

Het was Wim Lambrechts, fractieleider voor oppositiepartij N-VA, die het punt dinsdag aanhaalde op de gemeenteraad. “De kerkfabriek van Kuttekoven stuurt gewoon een droge brief om te melden dat ze hun budget niet tijdig rond kregen en wij moeten dat maar slikken”, zegt hij. “Dat terwijl de andere parochies wel hun huiswerk deden. Het getuigt van weinig respect en zeker als je weet dat de stad nog zo’n 170.000 euro tegoed heeft.”

Die 170.000 euro betaalde de stad enkele jaren geleden, toen de kerkfabriek besliste om de binnenkant van de kerk te vernieuwen. “In dat verhaal zijn we niet meegegaan”, legt burgemeester Danny Deneuker uit. “We hebben wel 170.000 euro betaald, onder meer voor een architectenplan en interesten van facturen die niet tijdig betaald werden. Dat geld willen we nu terug. De kerkfabriek kan daarvoor de tien gronden die ze in hun bezit hebben, verkopen.”

Het gebouw zal in de toekomst ontwijd worden, de procedure daarvoor is al opgestart . “Een concrete invulling is er nog niet”, zegt Deneuker. “We hebben bij het begin van de legislatuur 952.000 euro voorzien, onder meer voor de restauratie van de hoofdkerk in Borgloon en in Hoepertingen. Dat geld is al bestemd en meer willen we niet uitgeven. Het centrale kerkbestuur volgt ons daar ook in. De 170.000 euro die in Kuttekoven werd uitgegeven, moeten we terughebben.”

De relatie met het kerkbestuur omschrijft Deneuker als erg positief en hij wil dan ook dat er een signaal komt naar Kuttekoven. “De gronden moeten nu maar eens verkocht worden om de maatschappij niet met extra kosten op te zadelen.”

Bron: Het Nieuwsblad

Link:

http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20151125_01990338


'Vox Populi' voert gebedsactie tegen blasfemie en ontaarde kunst te Kuttekoven


S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer