zondag 17 december 2017

BREAKING: Theoloog en publicist Alexander Görlach eist de AFZETTING van Bergoglio


Alexander Görlach: "De Paus kan zijn zware taak niet aan,
er rest niets anders dan hem af te zetten".

Achtergrond: Franciscus wil het 'Onze Vader' anders gaan bidden, dan de Bijbel het voorschrijft. In plaats van "en leidt ons niet in bekoring“ stelt hij voor "leidt ons uit de verzoeking". "Deze keer heeft de paus een grens overschreden", zo Görlach, die o.a. gastprofessor in Havard is. Er zijn geen oude schriftrollen opgedoken, die deze verandering rechtvaardigen. Alleen omdat Bergoglio denkt, "God doet zoiets niet", is géén reden.

Görlach: "Franciscus is een populist en populisten zijn nu eenmaal mensen die zaken versimpelen. Dat wordt Franciscus nu fataal, want niemand is in staat, óók niet de Paus, een simpele God in elkaar te knutselen, zoals het hem of haar past."

Franciscus’ retoriek veronzekert de gelovigen. Deze verwarring leidt tot een strijd en polarisering binnen de Kerk, zo Görlach: "In het Vaticaan zijn steeds meer mensen,  die de ‘capriolen’ van Bergoglio al langere tijd met grote zorg waarnemen. Zij dienen nu te handelen, om grote schade voor de Kerk af te wenden".

Bron: Bild

Link:

http://www.bild.de/politik/ausland/papst-franziskus/theologe-fordert-amtsenthebung-54215088.bild.html

https://www.pro-medienmagazin.de/gesellschaft/kirche/2017/12/17/journalist-fordert-papst-absetzen/


5 opmerkingen:

Anoniem zei

De Latijnse versie is nochtans klaar en duidelijk.
Et ne nos inducas in tenationem.
Tentatio betekent wel degelijk bekoring, in de zin van een verleiding om een zonde te begaan.
God heeft de beschikking over goed en kwaad. God kan ons dus doen struikelen als Hij dat wil.
Zoiets past natuurlijk niet in de hippie-opvatting van Bergoglio. Want volgens de hippies is God oneindige liefde, op hetzelfde niveau als wanneer ze een XTC-tabletje genomen hebben.
Hoe lang blijven de kardinalen nog machteloos toezien hoe Bergoglio de poort openzet voor de duivel?

Anoniem zei

Als je echt consequent wil zijn, dan moet je niet het Griekse of Latijnse taaleigen volgen, maar de Griekse tekst van het Evangelie m.b.v. overgeleverde parallelteksten in het Aramees terugvertalen. Jezus sprak immers in (een dialect van) het Aramees.
Dr. Neil Douglas-Klotz heeft dat gedaan. Hij kwam tot de overtuiging dat het Aramees (een Semitische taal) een ander taaleigen plus kosmologie heeft dan het Grieks. En dat Aramees perspectief vertoont een frappante overeenkomst met het Evangelie vlg. Johannes en Thomas, met het denken vlg. Zen en de mystiek van Eckhart, Tauler + Seuse.
Semitische talen prefereren non-duaal denken boven het Griekse duale denken in tegenstellingen. Het non-duale denken richt zich altijd tot de lezer/toehoorder hier en nu, en (ver)oordeelt niet. Men moet dus bescheiden zijn en naar zichzelf toe vertalen, omdat ieder slechts kan verstaan wat aansluit bij zijn/haar eigen ontwikkeling en verstaanshorizon, en dus nooit vóór allen tót allen kan spreken! Dogmatiek is dus uit den boze! Nu eens zal men hier het accent leggen, later in zijn/haar ontwikkeling wellicht ergens anders. Je geloof evolueert mee met je eigen leven + tijdsgewricht; dogmatiek maakt dat levende geloven stuk; veroorzaakt verharding, ook van het eigen hart. Net zoals fysica en wiskunde de werkelijkheid moeten verlaten voor het laboratorium om er greep op te krijgen. (Het binnenste van een appel is niet kenbaar; snijdt men de appel open, dan houdt men een aantal appelpartjes over; men neemt wederom slechts buitenkant waar, nooit de ongeschonden appel met zijn verborgen kern of wezen!)
Over het 'terugvertalen' naar het Aramees, en het non-duaal denken over het Evangelie, heeft Neil Douglas-Klotz verteld in boeken als:"The Hidden Gospel: Decoding the Spiritual Message of the Aramaic Jesus" uit 1999, "Blessings of the Cosmos. Wisdom of the Heart from the Aramaic Words of Jesus" uit 2006, en "Prayers of the Cosmos: Meditations on the Aramaic Words of Jesus" uit 1990. (Alle in het Ned. vertaald!)
Hoogleraar Hebreeuwse en Aramese taal- plus letterkunde te Leiden, prof. dr. Holger Gzella, komt in zijn standaardwerk "De eerste wereldtaal - De geschiedenis van het Aramees" (A'dam, 2017) tot de conclusie dat uitgaan van het Aramees voor het begrip van de Evangelies geen significant betekenisverschil oplevert t.o.v. de Griekse vertaling. (Septuagint) Er wordt dus verschillend gedacht over de waarde van de Aramese kijk op de Evangelies, ofschoon de laatste toch het dichtst bij Jezus zijn én denken kan komen. Vraag is of Gzella en zijn collegae wetenschappers (duale denkers!) het non-duale denken niet al a priori hebben afgewezen, en dus nooit hebben uitgeprobeerd. Kunnen zij de inzichten en werkwijze van dr. Neil Douglas-Klotz e.a. dus wel echt op waarde schatten? Is het wetenschappelijk denken wel in staat om de werkelijkheid te doorgronden? Vraagt het mysterie van het leven niet juist om non-duaal denken dat speculatief is én blijft, al was het maar om het wonder intact te laten?
Geen christendom bovendien zonder jodendom. Christenen staan (overdrachtelijk) op de schouders van de dragers der joodse traditie van het "Lernen": de al eeuwen doorgaande joodse discussies over wat G'd bedoeld heeft met zijn woorden zoals tot de profeten van Israël gesproken. Aan die voortgaande discussies dankt het (rabbinale) jodendom zijn voortbestaan. Daar kunnen wij dus een voorbeeld aan nemen.
Gaat men uit van de Aramese taal plus -kosmologie, dan ontstaat er feitelijk leef- en spreekruimte: vrijheid om de fundamentalistische strijd te verlaten en het rijk van de levende psychologie en geestrijkheid te betreden. Men moet dan ook bewust naar zichzelf toe interpreteren, omdat men als hedendaagse mens - en niet als levende in de Oudheid of M.E. - wordt aangesproken door het Woord van God/Jezus. 'Adam, waar ben jij' is daarbij het meest wezenlijke, en niet de uitoefening van macht over een ander. Dat bidden, mediteren kan/moet zo doorgaan, ook in de rk kerk!

Anoniem zei

Aan anoniem 18 december 2017 om 20.18

Uw commentaar treft in de roos.

Anoniem zei

Aan anoniem 18 ecember 2017 om 20.35

U bent knettergek.

Het is totale onzin om de evangelies terug naar het aramees te vertalen om de eenvoudige reden dat dit reeds voor 1700 jaar ter plekke en met veel meer taal- en situatiekennis gedaan werd als nu nog mogelijk is.

Tatianos(°ca.145- +190) gebruikte voor zijn beroemd Diatessaron op de basis van een oudsyrische bijbelvertaling, die nog zeer veel originele resten van oral history bevatte.
De syrische versie van het diatesaron ging verloren, maar leeft in zijn arabische, armeense, georgische en persische vertalingen voort;de Peshitta (syrisch: "de eeenvoudige" gaat eveneens op het diatessaron terug.
Van de peshitta bestaat overigens op het internet bij www.peshitta.org (Universiteit Leiden) een zeer goede interlineaivertaling.
"Terugvertaling" is daarom niet nodig.
Van de griekse vertaling van het diatessaron liggen brokstuken van voor 233 n.C. voor(Doura Europos in Irak); het oudlatijnse diatessaron verspreidde zich zeer breid en werd de basis der westlijke diatesssara; later gedeeltelijk met de vetus latina en de Vulgaat geharmoniseerd.
Met "het denken van zen,...maystiek van Eckardt, Tauler en suso" heeft dat alles niets te maken: dat is tesamengeplakte lulkoek.
Het Thomasevangelie zoals ons nu bekend, is de koptische vertaling van de griekse vrtaling van een oorspronkelijk syrische tekst (de curetonian kent een Judas Thomas in Joh 14,22).
De semitische talen zijn gekenmerkt door opposita(tegenstellingen), synoniemen, steekwoordverbinding, woordspel, woordvelden en door gemeenschappelijke architektoniek ("strukturen").
Dat laat zich ook zeer goed terugvinden bij de Hl. Basilius de Grote en bij de Wijze Aphrahat, waarbij deze beiden ook een goed doorgestruktureerde dogmatiek hebben.
De Septuagint is de vertaling van een oudhebreeuws handschrift van het Oude Testament in de koiné- waarom U dat nu met de aramese versie van de evangelies (Nieuw Testament) verknoopt, is mij een raadsel.
De oospronkelijke griekse filosofie was ook niet duaal, zoals U beweert; het dualisme en de gnosis vinden hun oorsprong in het zoroastrisme in Perziê, in Babylon en bij de mysteriegodsdiensten om de Zwarte Zee (zie hier uitvoerig F. Cumont).

Uw posting is zeer verward.
Ik raad U ten zeerste aan zich goed psychiatrisch te laten verzorgen voor een langere tijd.
Nadien, wanneer U oudgrieks en koiné, latijn, oudhebreeuws en syroaramees geleerd heeft (en natuurlijk engels, duits en frans waarin die leerboeken geschreven zijn), kan U proberen ns iets zinnigs hierover te schrijven.
Ik vermoed echter sterk, dat Uw posting karakteristiek is voor het gebrek aan bijbelse taalkennis en geschiedenis aan de universiteit Leuven.
Te dom en te zot om los te lopen.

Anoniem zei

De dag zal komen dat de katholieke wereld en het episkopaat in het bijzonder zeer blij zullen zijn, dat de verkiezing van Bergoglio tot paus ongeldig is.

Bergoglio voldoet niet aan de vreisten om tot paus gekozen te worden:
Hij is 1. wel een man maar 2. hij is niet katholiek.
Zijn vele ketterse uitspraken vullen ondertussen dikke mappen en Leitzordeboeken;
en steeds duidelijke wordt het ketterse systeem dat erachter zit.

De Sankt-Gallenmafia zit er natuurlijk dik in.
Bergoglio heeft echter klaarblijkelijk voor het conclaaf zelf gelogen wat zijn verleden betrof, en wel op essentiêle punten om zijn feitelijke onverkiesbaarheid te verdoezelen.

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer