donderdag 20 september 2012

'Harvard-professor' Karen King, met haar claim dat Jezus getrouwd geweest zou zijn, liegt en dit enkel maar met de bedoeling om de wetenschappelijke literatuur te vervuilen en het Christendom te ondermijnen! Dit is pure subversie!

‘BIJBELFRAGMENT IS GEEN BEWIJS VAN HUWELIJK VAN JEZUS’

[Opmerkelijke stellingname van KerkNet!]

Volgens de Nederlandse nieuwtestamenticus Bert Jan Litaert Peerbolte is het koptische Bijbelfragment uit de vierde eeuw authentiek [Dit betwisten wij!]. Het is echter onverantwoord om daaruit te concluderen dat Jezus getrouwd zou zijn geweest. De Amerikaanse Harvard-professor Karen King maakte dinsdag op een Bijbelcongres in Rome de resultaten bekend van een in het Koptisch gesteld tekstfragment, waarin Jezus spreekt over “mijn vrouw”. Het papyrusfragment – ter grote van een creditcard – dateert uit de vierde eeuw, maar de tekst erop zou dateren uit de tweede eeuw. [!]

[Dit is inderdaad zeer bijzonder! Hoe zou het toch mogelijk zijn, dat de papyrus uit de 4de stamt en 'de tekst erop' uit de 2de eeuw? Dit is zeer bijzonder! Ik begrijp de mensen niet die zoiets schrijven en publiceren! De tekst die op een papier geschreven wordt, is altijd jonger dan het papier! Niet omgekeerd!]

Volgens de Nederlandse exegeet Bert Jan Litaert Peerbolte is er geen reden te twijfelen aan de echtheid van het fragment [Net dit betwisten wij!]. Wel zegt hij dat men niet moet denken dat dit fragment zou bewijzen dat de historische Jezus daadwerkelijk getrouwd was. “Nergens in de oudere informatie over Jezus is er sprake van dat Hij getrouwd zou zijn.” Op basis van deze tekst aannemen dat dit wel zo zou zijn, noemt Litaert Peerbolte “wetenschappelijk onverantwoord”.

Bron: KatholiekNederland/KerkNet


Wat staat er nu werkelijk op die papyrus?Vertaling

1] "niet [aan] mij. Mijn moeder gaf mij [het] le[ven..."

2] De leerlingen zeiden tot Jezus, ".[

3] ontken. Maria is het waard* [

4] ......" Jezus zei tot hen, "Mijn vrouw..[

5] ... zij zal in staat zijn om mijn leerling te zijn..[

6] Laat slechte mensen pretentie krijgen...[

7] Wat mij betreft, Ik ben bij haar om.[

8] een beeld [


Wat moeten we nu hier van denken???

"Mijn vrouw, Maria Magdalena", want sinds de vuiligheid van Dan Brown in zijn bestseller The Da Vinci Code’ uit 2003, weet iedereen dat Jezus getrouwd was met Maria Magdalena en kinderen had.

Wat de meesten niet lijken te beseffen, is dat het romannetje van Dan Brown FICTIE is!!! 

"Mijn vrouw, Maria Magdalena, zal in staat zijn om mijn leerling te zijn!"

Laat slechte mensen pretentie krijgen... = "Honi soit qui mal y pense" [Link naar Engeland!!!]

"Wat mij betreft, Ik ben bij haar om." Om wat? Om kinderen te krijgen???

Grappig! Het is net de FICTIE van Dan Brown die hier bevestigd wordt! Toeval?

Dit is typische feministische theologie en gebaseerd op lucht! Toeval?

Deze tekst duikt dus op net nu de Anglicanen vrouwelijke bisschoppen gaan toelaten. Toeval?

Lees: "Maria Magdalena zou een waardige apostel/bisschop zijn!" [Pure subversie!]

Merk op dat de Katholieke Kerk geen priesters of bisschoppen van de Anglicanen erkent. Dat zijn allemaal leken! Of het nu mannen of vrouwen zijn! Toeval?

Toeval bestaat niet!

Het is dan ook zeker, dat de tekst op de papyrus een vervalsing is!

Volgens King gaat het om het enige bekende antieke tekstfragment waarin Jezus zelf expliciet naar zijn vrouw verwijst. [Dit is zonder meer verdacht! We hebben duizenden gnostische en andere ketterse teksten uit Egypte die met geen woord over 'de vrouw van Jezus' reppen. Dit tekstje is dan ook te mooi om waar te zijn!]

King zegt dat het nieuwe document authentiek lijkt, al zullen er nog nieuwe wetenschappelijke tests moeten uitgevoerd worden, onder meer op de inkt. [Ook dit is merkwaardig! Waarom heeft men die testen nu al niet gedaan? Dit is toch wetenschap en geen roddelcampagne of toch? Indien het vals blijkt te zijn, komt dit 'nieuws' zeker niet meer in de media aan bod. De schade werd dan wel weer aangericht!]

King zegt ook nog dat de eigenaar een anonieme kunstverzamelaar is. [Ook dit is zonder meer verdacht! De bron is dus onbekend! Toch komt het papyrusfragment uit de kunsthandel. Nergens worden er meer objecten vervalst als in de kunsthandel. Het gaat daar om grof geld!]

Nog krasser is dat King het heeft over 'Het evangelie van de vrouw van Jezus'.

Dergelijke beweringen zijn zonder meer niet wetenschappelijk! Eerder waanzinnig!

Dit wijst er ook op dat Karin King niet te goeder trouw is!!!


Wie is Karen King?

Karen Leigh King (geboren 1954) is een Amerikaanse die werkzaam is aan de Harvard-universiteit op het gebied van het Vroege Christendom en het gnosticisme [Dit is al verdacht!].

Ze werd door Newsweek beschreven als "een autoriteit in verband met de rol van de vrouw in de vroege kerk." [Dit is allemaal wel heel erg toevallig, dat net zij, als feministische theologe, dit fragment wereldkundig maakt!]


Karen King is lid van  het 'Jesus Seminar', van het 'Westar Institute'. [Dit is nu interessant!]


Het 'Jesus Seminar'

Het 'Jesus Seminar' is een groep van ongeveer 150 kritische 'geleerde' leken opgericht in 1985 door Robert Funk, onder de auspiciën van de 'Westar Institute'.

De leden van 'Jesus Seminar' hebben in het verleden al heel veel kritiek gekregen:

1. Zij bestuderen Jezus niet in de geëigende historische context.

2. De eschatologische Jezus wordt helemaal verwaarloosd.

3. Er wordt een nieuw Jezus-beeld gecreëerd op basis van de vooroordelen van de leden van de groep.

4. De groep heeft een aversie tegen de canonieke boeken en een voorliefde voor de apocriefe geschriften. [Pure ketterij!]

5. De leden van de groep zijn geen theologen, maar hebben een zeer diverse achtergrond!

6. De leden stemmen over de standpunten die de groep inneemt! [Pure pseudowetenschap!]

7. Co-voorzitter van de groep is John Dominic Crossan, een uitgetreden Katholieke priester.


Het 'Westar Institute'

Robert W. Funk drukte een stempel op de wereld, niet door zijn academische prestaties, maar door zijn voorzitterschap van het 'Westar Institute', dat hij in 1985 oprichtte. Dit instituut, hoewel schijnbaar een academische denktank, is in feite een orgaan met een verborgen agenda, namelijk de ondermijning en subversie van het 'orthodoxe' Christendom. Funk had in feite een duidelijke anti-christelijke agenda.

De meest succesvolle creatie van Funk was dus dat 'Jesus Seminar', een groep 'geleerden' en anderen, waaronder de Nederlandse filmregisseur Paul Verhoeven, die 'religieuze' klassiekers gemaakt heeft zoals Basic Instinct en Showgirls.

Deze groep heeft de taak op zich genomen om te beslissen over wat Jezus werkelijk zei en deed.

'Harvard-professor...' Laten we lachen!!! Pure waanzin! Pure subversie!

Kortom, het 'Westar Institute' en het 'Jesus Seminar' promoten dus het anti-christendom en zijn twee werken van Satan.

dinsdag 11 september 2012

Over de ineenstorting van de Mariale devotie na het Tweede Vaticaans Concilie en over de mislukte implementatie van het ConcilieDe ernst inzake de interpretatie van Vaticanum II is feitelijk al relatief kort na het Concilie duidelijk. Zo duidelijk dat zij door Paus Paulus VI op 23 juni 1972 aan de kardinalen wordt gemeld als “een noodtoestand welke Wij niet kunnen en mogen verborgen houden: op de eerste plaats een valse en verkeerde interpretatie van het Concilie, die een breuk met de traditie zou willen zijn, ook wat betreft de leer, een interpretatie die zover gaat dat de preconciliaire Kerk wordt afgewezen en toegestaan wordt dat men een ‘nieuwe’ Kerk bedenkt, als het ware ‘heruitgevonden’ van binnenuit, wat betreft de instelling van de Kerk, het dogma, de gebruiken en het recht”.

[Da queste opposte tensioni deriva uno stato di disagio, che non possiamo e non dobbiamo nasconderci : anzitutto una falsa e abusiva interpretazione del Concilio, che vorrebbe una rottura con la tradizione, anche dott rinale, giungendo al ripudio della Chiesa pre-conciliare, e alla licenza di concepire una Chiesa « nuova )), quasi « rein ventata » dall'interno, nella costituzione, nel dogma, nel costume, nel diritto.]

Deze woorden zijn te vinden in de Acta Apostolicae Sedis (afgekort AAS) jaargang 64 [1972], p. 498.

Marcus 5:9 "Nu vroeg Hij hem: Hoe is uw naam? En hij zei Hem: Legioen is mijn naam, want we zijn velen." - Of hoe Christus het duivelse legioen overwon!MARCUS 5

Marc 5:1  Zo kwamen zij aan de overkant van het meer in het land der Gerasenen.
Marc 5:2  Zodra Hij het schip verliet, kwam Hem uit de grafspelonken een man tegemoet, die door een onreine geest was bezeten.
Marc 5:3  Hij had zijn verblijf in de graven, en niemand kon hem zelfs met ketens meer binden;
Marc 5:4  meermalen reeds was hij met voetboeien en ketens gebonden, maar hij had de ketens stuk getrokken en de voetboeien verbroken. Niemand was in staat hem te temmen.
Marc 5:5  Dag en nacht was hij in de grafspelonken en op de bergen, waar hij schreeuwde, en zich met stenen sloeg.
Marc 5:6  Toen hij van verre Jezus zag, snelde hij toe, viel voor Hem neer,
Marc 5:7  en schreeuwde het uit: Wat hebt Gij met ons te maken, Jezus, Zoon van den Allerhoogsten God? Ik bezweer U bij God, mij niet te gaan kwellen.
Marc 5:8  Want Hij had hem gezegd: Onreine geest, ga uit van die man!
Marc 5:9  Nu vroeg Hij hem: Hoe is uw naam? En hij zei Hem: Legioen is mijn naam, want we zijn velen.
Marc 5:10  En hij bad Hem dringend, hem toch niet buiten die streek te bannen.
Marc 5:11  Nu liep daar bij de berg een grote troep zwijnen te grazen.
Marc 5:12  Ze smeekten Hem, en zeiden: Zend ons naar de zwijnen, opdat we daar ingaan.
Marc 5:13  Hij stond het hun toe. Toen gingen de onreine geesten uit, en wierpen zich op de zwijnen. En de troep van ongeveer twee duizend plofte van de steilte in het meer, en verdronk in het meer.
Marc 5:14  De drijvers vluchtten heen, en vertelden het in stad en land. Men kwam dus zien, wat er gebeurd was.
Marc 5:15  Toen ze nu bij Jezus kwamen, en den bezetene zagen zitten, gekleed en goed bij verstand, ofschoon hij door het legioen was bezeten geweest, werden ze bevreesd.
Marc 5:16  En zij, die het gezien hadden, verhaalden hun wat er met den bezetene was gebeurd, en ook met de zwijnen.
Marc 5:17  Toen verzochten ze Hem, om heen te gaan uit hun gebied.
Marc 5:18  Toen Hij zich nu in de boot begaf, vroeg de gewezen bezetene verlof, bij Hem te blijven.
Marc 5:19  Hij stond het niet toe, maar zei hem: Ga naar huis, naar de uwen, en meld hun al wat de Heer u gedaan heeft, en hoe Hij Zich over u heeft ontfermd.
Marc 5:20  Hij ging heen, en begon te verkondigen in de Dekápolis, wat Jezus hem had gedaan; en allen stonden verbaasd.

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer