woensdag 31 december 2014

11. IEDEREEN kan het canoniek rechtboek aanhalen (zowel oud als nieuw) :

Oud : TITULUS XI. De delictis contra fidem et unitatem Ecclesiae. Can. 2314. par. 1. Omnes a christiana fide apostatae et omnes et singuli haeretici aut schismatici: 1. Incurrunt ipso facto excommunicationem;

Nieuw: Can. 1364 - § 1 Een geloofsafvallige, een ketter of een schismaticus loopt een excommunicatie van rechtswege op, onverminderd het voorschrift van can. 194, § 1, nr.2;…

Deze man Bonny is automatisch geëxcommuniceerd wegens openlijke ketterij. Dus hij heeft daarmee ook het ambt van bisschop van Antwerpen verloren. Iedereen kan hem dat vertellen omdat het canoniek recht hem automatisch (“ipso facto” ofte “van rechtswege”) geëxcommuniceerd heeft door het feit van zijn ketterij.


Pater E.

10. «No monsignore, quello che propone non è cattolico». Studenti contro il vescovo di Anversa, che vuole benedire le unioni gay

«No monsignore, wat u voorstelt is niet katholiek».

Studenten tégen de bisschop van Antwerpen, die homorelaties wil 'zegenen'


Così l’Unione degli studenti cattolici fiamminghi di Anversa [KVHV-Antwerpen] ha risposto con un comunicato al proprio vescovo, monsignor Johan Bonny, che in una recente intervista a De Morgen ha affermato che la Chiesa cattolica dovrebbe riconoscere le unioni tra gay, lesbiche e bisessuali. «Penso che la Chiesa – ha dichiarato – dovrebbe essere più aperta nel riconoscere la qualità di fondo delle coppie omosessuali, lesbiche e bisessuali. I valori di fondo sono per me più importanti della forma istituzionale: l’etica cristiana difende la relazione stabile o quella dove esclusività, fedeltà e cura per l’altro abbiano un ruolo centrale».

RICONOSCERE UNIONI GAY. [Het erkennen van homoseksuele relaties.]

Già collaboratore del cardinale Walter Kasper al Pontificio consiglio per la promozione dell’unità dei cristiani, il vescovo di Anversa. [Zoals bekend is Bonny, de voormalige rechterhand van Walter 'kardinaal' Kasper van de Pauselijke Raad ter Bevordering van de Eenheid van de Christenen, de bisschop van Antwerpen. Het is duidelijk  dat Vlaanderen de proeftuin is waar dergelijke proefballonnetjes opgelaten worden om de publieke opinie te testen.] 

«OMOSESSUALI DA SEMPRE BENVENUTI». [Homoseksuelen altijd welkom, op voorwaarde dat ze kuis zijn.]

MATRIMONIO E SESSUALITÀ. [Enkel seksuele betrekkingen binnen het huwelijk tussen een man en een vrouw.]

OMOFOBIA [Nonsens!]

Als er iemand "homofoob" is, dan is het wel die persoon die de naaste wetens en willens in het verderf stort. Zo iemand is Johan Bonny!

Bron: TEMPI

Link:

http://www.tempi.it/no-monsignore-quello-che-propone-non-e-cattolico-studenti-contro-il-vescovo-di-anversa-che-vuole-benedire-le-unioni-gay#.VKQKcXvz9AV

9. KVHV GENT KANT ZICH TEGEN VOORSTELLEN VAN BISSCHOP BONNY

De oproep van de Antwerpse bisschop Johan Bonny om homoseksuele relaties kerkelijk te erkennen, kan niet op veel bijval rekenen bij enkele studentenverenigingen. De katholieke studentenverenigingen KVHV Gent en KVHV-Antwerpen vrezen een ommekeer: “De regels van het spel moet je respecteren en niet zomaar aanpassen aan een maatschappelijke tendens.” Jongsocialisten reageren verbolgen: “Dit is erger dan oerconservatief.”

Afgelopen weekend riep de Antwerpse bisschop Johan Bonny in De Morgen op om “de inhoudelijke kwaliteit van homoseksuele relaties binnen de Kerk te erkennen.” Bonny kon op heel wat bijval rekenen. Zo erkende onder meer kerkjurist en rector van de KU Leuven Rik Torfs de moed van Bonny in diezelfde krant. Maar niet iedereen reageert even lovend.

Het Katholiek Vlaams Hoogstudentenverbond Antwerpen (KVHV-Antwerpen) stuurde een persbericht uit waarin het snoeihard uithaalt naar de voorstellen van hun bisschop. “Mgr. Bonny, opvolger van de apostelen, wil op omfloerste wijze het geloof veranderen. Dat kan niet.” Ze hekelen het feit dat de bisschop oude principes en tradities wil aanpassen, niet het feit dat hij homoseksuelen een plaats wil bieden in de Kerk. “De Kerk, enige weg tot heil in het hiernamaals, staat open voor elke mens, wat ook zijn achtergrond, zijn talenten en zijn problemen zijn. Ook voor homoseksuelen – alsof dat nog gezegd moest worden. Iedereen is welkom.”

De, al dan niet ongelukkige, link die gelegd wordt tussen homoseksualiteit en “het hebben van een probleem” laten we ter ieders interpretatie.

”Het kerkelijk huwelijk is tussen een man en een vrouw, dat moet je respecteren.”

Ook de Gentse afdeling van het KVHV volgt diezelfde mening. Praeses Michiel Vantongerloo: “Wat Bonny zegt, past in zijn charmeoffensief. Hij weet dat hij hiermee niet wordt afgeschoten en het hem kan helpen om aartsbisschop Léonard op te volgen.”

In 2015 gaat aartsbisschop Léonard op pensioen, en al enkele maanden lijkt Bonny de gedoodverfde opvolger. “Natuurlijk zou het mooi zijn als Léonard langer aanblijft, hij kent de Kerk als instelling en erkent haar waarden en doctrines. Die doctrines moet je niet zomaar aanpassen, zoals Bonny voorstelt, aan elke maatschappelijke tendens die de kop opsteekt”, gaat Vantongerloo verder.

”We moeten terug naar de wortels van het geloof: het uitdragen van een morele boodschap.”
Spelregels hoor je te respecteren


Vantongerloo benadrukt dat homoseksuele relaties als maatschappelijk fenomeen door het KVHV Gent erkend en niet veroordeeld worden, maar binnen de kerkelijke doctrines horen ze niet thuis. “Wat iedereen in zijn slaapkamer doet, is zijn of haar zaak. Maar de kerkelijke regels zijn nu eenmaal zo; het huwelijk is tussen een man en een vrouw. Je moet de regels van het spel respecteren, waarom zou de Kerk nu plots moderner en populair moeten zijn? Het homohuwelijk wordt al wettelijk erkend, waarom zou dat nu ook kerkelijk erkend moeten worden?”

Door de verschillende oproepen van Bonny lijkt de sympathie voor de Kerk toe te nemen. In september schreef Bonny al een brief aan het Vaticaan waarin hij stelde dat de Kerk aansluiting moet vinden met de moderne maatschappij. Een heuse ommekeer in vergelijking met de periode onder Johannes Paulus II en Benedictus XVI. Paus Franciscus I, aan het Vaticaans roer sinds 2013, laat deze oproepen ook toe.

Vantongerloo is niet overtuigd van de aanpak van paus Franciscus. “Natuurlijk heeft de Kerk problemen, het is pompen of verzuipen. De opkomst is bedroevend te noemen. Maar de oplossing is niet om je deuren wagenwijd open te zetten. Hoe liberaal je je ook opstelt, de kerken zullen er niet voller van zijn.”

KVHV Gent ziet andere, betere alternatieven. Onder Benedictus XVI ging het volgens hen beter. “Hij was consistent en respecteerde de tradities. We moeten ook terug naar het uitdragen van die morele boodschap, terug naar de wortels van het geloof. De christelijke boodschap is een eeuwige boodschap.”

“Mensen vinden een misviering nu mooi als er iemand op zijn gitaar zit te tokkelen en wat zingt, maar daar gaat het niet om. We moeten mensen samenbrengen, die christelijke boodschap is in tijden van toenemende individualisering een gepast antwoord op de massa ontwortelde mensen”, besluit Vantongerloo.

Socialistische verontwaardiging


De Jongsocialisten reageren ontzet, Aaron Ooms, voorzitter van Jongsocialisten nationaal: “We waren net blij met de openingen die Bonny de samenleving en de Kerk bood. Dat een jonge groep mensen, een studentenvereniging dan nog, zo kortzichtig en conservatief reageert hierop, is afschuwelijk.” [!] De Antwerpse afdeling van de Jongsocialisten bekijkt de optie om klacht in te dienen bij het Interfederaal Gelijkekansencentrum: “Wij overwegen de opties, maar ze zijn slim. Iedereen weet wat ze bedoelen, maar ze zeggen het niet met zoveel woorden. Voor ons is het duidelijk: ze discrimineren een grote bevolkingsgroep en duwen ze in een hoekje; dit is erger dan een oerconservatieve houding.”

Bron: Schamper

Link:


http://www.schamper.ugent.be/2014-online/waarom-zou-de-kerk-moderner-moeten-zijn

8. KVHV Antwerpen: ‘Monseigneur, wat u voorstelt is niet katholiek!’

De Bisschop van Antwerpen, Mgr. Johan Bonny, heeft opnieuw de media gehaald door onomwonden op te komen voor het kerkelijk erkennen en zegenen van relaties tussen homoseksuelen. Hiermee is hij niet aan zijn proefstuk toe. De Antwerpse kerkvorst was enkele jaren geleden, in 2012, nog lovend over een toneelstuk dat opgevoerd werd in De Singel, onder de titel 'On the Concept of the Face, regarding the Son of God'.  Hoewel dit toneelstuk van Romeo Castelucci een godslasterlijke aanval op Jezus Christus vormde, zag Mgr. Bonny er de culturele meerwaarde van in.

Door zijn oproep om homoseksuele relaties binnen de rooms-katholieke kerk een structurele plaats te bieden overschrijdt Mgr. Bonny een nieuwe grens. Deze keer niet van fatsoen, maar van geloofsleer en moraal.  Ten eerste schept hij zo het beeld dat homoseksuelen geen plaats zouden hebben binnen de katholieke Kerk. Dit is manifest onjuist.  Elke mens is immers geroepen door God om lid te worden van katholieke Kerk.  Deze Kerk heeft haar regels, structuren en tradities, die voor iedereen dezelfde zijn, en in tegenstelling tot wat men vermoedt, nog zeer goed gekend.  Seksuele geaardheid is geenszins een criterium om wel of niet katholiek te kunnen zijn. De Kerk, enige weg tot heil in het hiernamaals, staat open voor elke mens, wat ook zijn achtergrond, zijn talenten en zijn problemen zijn.  Ook voor homoseksuelen – alsof dat nog gezegd moest worden. Iedereen is welkom.

Maar de regels van moraal gelden universeel, voor elke katholiek, op elke plaats en van elke tijd. Het huwelijk, een sacrament ingesteld door Christus, is toegankelijk voor één man en één vrouw en wordt aangegaan uit vrije wil. Het stopt bij het overlijden van één van beide huwelijkspartners. Seksualiteitsbeleving is door God gewenst binnen het huwelijk. Op deze wijze is het einddoel van seksualiteit, de voortplanting van de mens, het stichten van een gezin. Voor de Kerk kan dit niet buiten het huwelijk. Dat er fouten tegen gebeuren is maar al te menselijk, daarom voorziet God dan ook het sacrament van de biecht en zo begint een nieuw hoofdstuk in het spiritueel leven van elke katholiek, steeds opnieuw. In die zin is er geen verschil tussen ongetrouwd samenwonende hetero- en homokoppels. Het moeilijke is enkel dat de Kerk niet kan toelaten om twee mensen van hetzelfde geslacht te laten trouwen omdat het einddoel van de seksualiteit niet mogelijk is. Dit is eveneens hoe aartsbisschop Léonard de visie van de Kerk op homoseksualiteit heeft verklaard in het duo interview met Etienne Vermeersch op VRT.

Wat hier gevraagd wordt, is dus niet een plaats voor homoseksuelen binnen de Kerk.  Die is er namelijk al. Wat Mgr. Bonny wil, is niet nieuwe spelers toelaten tot het spel (want iedereen is reeds toegelaten), maar de spelregels zelf op subtiele wijze veranderen. Hij lijkt seksualiteitsbeleving buiten het sacrament van het huwelijk om te willen verkopen als niet-zondig.  Dit heeft tot gevolg dat iedereen, homoseksuelen zowel als gescheiden mensen, buiten het huwelijk hun relaties seksueel mogen beleven zonder dat dit als zondig wordt bestempeld door de Kerk.

Mgr. Bonny, opvolger van de apostelen, wil op omfloerste wijze het geloof veranderen.  Dat kan niet.  Als katholieke vereniging met thuisbasis te Antwerpen wil het Katholiek Vlaams Hoogstudentenverbond van Antwerpen dan ook haar stem verheffen en luidop zeggen: neen Monseigneur, wat u voorstelt is niet katholiek.

KVHV-Antwerpen

Link:

http://www.kvhvantwerpen.be/persbericht.html

dinsdag 30 december 2014

7. Jongsocialisten dienen klacht in tegen KVHV na uitspraken over Bonny

"Monseigneur, wat u voorstelt is niet katholiek"


Het Katholiek Vlaams Hoogstudentenverbond (KVHV) Antwerpen reageert in een persbericht fel op de Antwerpse bisschop Johan Bonny, die de voorbije weken verschillende keren opriep om homoseksuelen met meer respect te behandelen. De Antwerpse Jongsocialisten reageren verontwaardigd en dienen klacht in.

"Monseigneur, wat u voorstelt is niet katholiek", klinkt het fel in het persbericht van het KVHV. De vereniging verwijst daarmee naar Bonny's oproep in deze krant, toen de Antwerpse bisschop opriep om "de inhoudelijke kwaliteit van holebikoppels" ook binnen de kerk te erkennen.

Begin september schreef Bonny al een open brief aan het Vaticaan [Bisschoppen dienen geen 'open brieven' naar het Vaticaan te sturen.]. Daarin oordeelde hij dat homoseksuelen "een meer genuanceerd oordeel" verdienen dan "uit de taal van bepaalde kerkelijke documenten blijkt".

Voor de Katholieke studentenvereniging KVHV overschrijdt Bonny met zijn oproep een nieuwe grens. Volgens het KVHV mag de Kerk het huwelijk tussen twee personen van hetzelfde geslacht niet goedkeuren. "Dat is op omfloerste wijze het geloof veranderen", vindt de vereniging.


"Manifest onjuist"


Volgens het KVHV schept de bisschop onterecht het beeld "dat homoseksuelen geen plaats zouden hebben binnen de katholieke Kerk. Dit is manifest onjuist", vindt het. Ieder mens - hetero of homo - is welkom in de Kerk, zegt de KVHV.

Het huwelijk moet volgens de studenten echter voorbehouden blijven voor een man en een vrouw. "Seksualiteitsbeleving is door God gewenst binnen het huwelijk. Op deze wijze is het einddoel van seksualiteit, de voortplanting van de mens, het stichten van een gezin", stellen ze.

"Bonny lijkt seksualiteitsbeleving buiten het sacrament van het huwelijk om te willen verkopen als niet-zondig." En dat kan niet door de beugel, vinden de Katholieke studenten.


 

"Terug naar de jaren stilletjes"

Jongsocialisten Antwerpen is misnoegd over de uitspraken. "De visie van het KVHV is ronduit griezelig. Terug naar de jaren stilletjes, waar seksualiteit niet werd besproken en holebi's het best in de kast bleven zitten", zegt de jongerenafdeling van de sp.a. "Een moderne, solidaire en warme samenleving onwaardig. Wij wisten niet dat de H in KVHV voor 'homofoob' stond."

De uitspraken wekken volgens de Jongsocialisten de indruk "dat holebiseksualiteit en het holebi-huwelijk zondig zijn." [Wat inderdaad zo is!] De jongeren dienen daarom klacht in bij het Interfederaal Gelijkekansencentrum. "Voor ons is een grens overschreden" [Voor ons ook!], zegt Jongsocialisten Antwerpen, "Als dit de zogenaamde Vlaamse elite is, dan maken wij ons ernstige zorgen om de toekomst." [Die socialisten met hun lange tenen toch. Altijd zo 'dogmatisch' in hun ideologische denken! Ook dat is van "de jaren stilletjes"!]

Bron: De Morgen

Link:

http://www.demorgen.be/binnenland/jongsocialisten-dienen-klacht-in-tegen-kvhv-na-uitspraken-over-bonny-a2166813/

6. De Morgen: "Studenten katholieker dan de bisschop"

KVHV haalt uit naar Bonny vanwege pleidooi voor homoseksualiteit binnen Kerk

Bisschop Bonny's pleidooi voor een kerkelijke erkenning van holebirelaties wordt niet door alle jongeren gesteund. Zo vindt het Katholiek Vlaams Hoogstudentenverbond (KVHV) dat de man een grens overschrijdt. 'Hij lijkt seksualiteitsbeleving buiten het sacrament van het huwelijk te willen verkopen als niet-zondig.'

"Monseigneur, wat u voorstelt is niet katholiek!"

Met die woorden richt de Antwerpse afdeling van KVHV zich tot bisschop Johan Bonny. Aanleiding zijn de recente uitspraken van de gedoodverfde opvolger van aartsbisschop André Léonard in deze krant (DM 27/12). In een lijvig interview riep Bonny opnieuw op om holebi's met meer respect te behandelen. Dat standpunt stuit de Antwerpse KVHV tegen de borst.

Bron: De Morgen

Link:

http://www.demorgen.be/plus/studenten-katholieker-dan-de-bisschop-a-1419986462995/

5. Kan de leeuwenmoed van Bonny de wereld doen inzien dat homo's geen exotisch probleem zijn?

Tom De Cock is MNM-dj en ambassadeur van Wel Jong Niet Hetero. "Voor mij persoonlijk is pauselijke toestemming voor mijn levensstijl nogal lachwekkend, maar de ware draagkracht van de woorden van Bonny zit in een internationaal perspectief." [De 'pauselijke toestemming' betreft in de eerste plaats enkel de Katholieken. Bij uitbreiding alle Christenen en de rest. Daarenboven gaat het niet over een 'pauselijke toestemming', maar wel over een goddelijke toestemming. Hetgeen vergeten wordt, is dat die 'toestemming' er niet is!]

Hoera! Eindelijk, het mag! [Niets mag!] Van bisschop Bonny althans, maar kom, het is een begin. Ik ga daar niet cynisch over doen: zijn oproep tot erkenning van holebirelaties door de kerk - en in één ruk het recht op het opvoeden van een kind - getuigt van leeuwenmoed [Zal Bonny door de media voor de leeuwen gegooid worden? Het is eerder een afvallige christen die aan de Keizer offert!]. Ik neem even de vrijheid om hem namens elke andersgeaarde in dit land te bedanken voor zijn lieve, betekenisvolle woorden in deze krant (DM 27/12).

Maar laat ons wel wezen. Kerkelijke erkenning van holebi's in Vlaanderen, dat is een beetje zoals die lelijke kersttrui die je elk jaar van de bomma krijgt: je apprecieert het gebaar, maar de volgende dag gaat dat onding de Humana-box in. [Bonny zal zijn kersttrui op zijn eindbestemming niet nodig hebben als hij niet snel tot inkeer komt!]

Hoewel het mij volstrekt absurd lijkt dat je per se lid wil zijn van een hobbyclub die in haar oprichtingsakte heeft staan dat je niet welkom bent [Zelfs homo's zijn welkom in de Kerk!], zal er vast wel een gemeenschap van holebi-katholieken [Eerder een lobby...] bestaan die zich verkneukelt in het vooruitzicht ooit legitiem ter communie te mogen gaan [Hetgeen dus nooit zal gebeuren.]. Maar voor mij persoonlijk is pauselijke toestemming voor mijn levensstijl nogal lachwekkend [En de duivel lacht mee natuurlijk.]. De kerk is het monopolie op maatschappelijk en ethisch debat in onze contreien al een generatie geleden kwijtgespeeld [Neen, Etienne Vermeersch leidt het debat: "Alles moet kunnen."], en daar zijn we doorgaans niet rouwig om [Dat zal wel. Maar, niet alles blijft zoals het is.]. Als de katholieke clerus een verzoenende rol had willen spelen in het holebi-thema, waren pakweg de jaren tachtig een beter moment geweest. [Toen speelde de 'katholieke clerus' vooral een verzoenende rol in het pedofilie-thema, met Roger Vangheluwe in het geheim en Jef Barzin, nu de deken van Antwerpen en toen bestuurslid bij de 'Oecumenische Werkgroep Pedofilie', publiekelijk.] 

Link:

http://community.dewereldmorgen.be/blog/werner-derboven/2010/08/31/seksueel-misbruik-door-geestelijken-oecumenische-werkgroep-pedofilie

http://kavlaanderen.blogspot.be/2014/09/de-antwerpse-bisschop-johan-bonny.html

Tom De Cock denkt dat ie modern is, maar in feite loopt hij 30 jaar achter...


Moderne beeldenstorm op het Vaticaan [door Bonny]

De ware draagkracht van de woorden van Bonny zit in een internationaal perspectief [Bonny heeft binnen de Kerk niets te zeggen.]. De bisschop moet ambitieus zijn [Een bisschop moet vooral nederig zijn.]. Wat echt nodig is, is een hermissionering van Rome [Dat zou wel eens kunnen...], dat ondanks de frisse Argentijnse wind een toonbeeld blijft van too little, too late [Hieruit blijkt dat de 'hervormingen' van Bergoglio zinloos zijn en eerder contraproductief, want hij gaat niet 'ver genoeg'. Bergoglio, in zijn grote dwaasheid, valt dus tussen wal en schip.]. Een moderne beeldenstorm op het Vaticaan [!!!]. Zodat een genormaliseerde, tolerante visie op holebiseksualiteit van daar uit doordruppelt naar werelddelen waar de mening van meneer pastoor wél nog telt [Hoogstwaarschijnlijk bij de moslims.]. Afrika, waar mijn adoptiedochter prompt gestenigd zou worden [door de moslims.]. De Bible Belt in de VS, waar predikanten [waarschijnlijk betaald door de homolobby zélf] ongestraft oproepen tot massamoord op homo's, met een miljoenenpubliek op YouTube dat gretig ja knikt. Oost-Europa, waar de goegemeente wel eens een gaypride uit elkaar durft te ranselen met de wapenstok ["de goegemeente met de wapenstok"].

Wie weet reikt de paapse invloed [Dit getuigt van zeer veel respect voor de Katholieken!] wel tot in Rusland en het Midden-Oosten, maar nu droom ik hardop [Beiden zijn niet Katholiek.]. En en cours de route luisteren misschien ook de dinosaurussen van organisaties als het Rode Kruis, IOC en FIFA [Oef, de Katholieke Kerk is niet de enigste 'dinosaurus'...] mee, waar enige oprechte responsabilisering betreffende holebiseksualiteit een godsgeschenk zou zijn.

Sleutelfiguren als Johan Bonny [Lachwekkend.] kunnen de wereld doen inzien dat homo's geen exotisch probleem zijn dat door grijze raden van bestuur aan filosofisch gewauwel onderworpen moet worden. Holebi zijn is een doodnormale, saaie, biologische en chemische realiteit [?]. Ik leef er elke dag mee, en ik kan niet zeggen dat ik er speciaal last van heb. Het is me dan ook een raadsel waarom vandaag nog steeds zo veel door hetero's bevolkte instituten zich onvermoeibaar zorgen maken over het bestaan van homoseksualiteit [Misschien omdat een zeer kleine minderheid hier een zeer grote mond opentrekt en erkenning eist voor iets dat de overgrote meerderheid niet normaal vindt!]. Mijn hoop is dat we ooit, dankzij duizenden dappere Bonny's [Zoals roze 'smurfen'.] in een wereldwijd netwerk van alle niveaus en gezindten, collectief onze tijd in de echt belangrijke dingen des levens kunnen steken [Zoals?].

Ik wens Johan Bonny voor 2015 veel doorzettingsvermogen [Hij zal het nodig hebben.], en als het even kan een aartsbisschoppelijke mijter [Hetgeen niet bestaat.]. Al zal daarvoor wellicht nog heel wat water naar de Middellandse Zee moeten vloeien... ['Door de Schelde' zou een beter beeld geweest zijn.] 

Bron: De Morgen

Link:

http://www.demorgen.be/opinie/kan-de-leeuwenmoed-van-bonny-de-wereld-doen-inzien-dat-homo-s-geen-exotisch-probleem-zijn-a2165579/

4. 'Knap van Bonny, maar strijd gaat voort'

Aartsbisschop Léonard wil niets zeggen. Maar verder leidt het pleidooi van de Antwerpse bisschop Bonny voor de kerkelijke erkenning van holebi's wel tot reacties. Van 'bemoedigend' tot 'een brug te ver voor Rome'.

Is het uitzonderlijk wat bisschop Bonny zaterdag in De Morgen zei? Toch wel. Gevraagd naar wat aartsbisschop Léonard van de woorden van Bonny vindt, antwoordde woordvoerder Tommy Scholtes: "Er is geen reactie." [Hetgeen veelzeggend is.] Een priester, die liever anoniem blijft, noemt dit initiatief van één bisschop inderdaad ongebruikelijk. "Het officiële standpunt van de Kerk is overigens dat het huwelijk niet enkel gaat om twee mensen die elkaar graag zien: ze verbinden zich via dat sacrament ook tot het stichten van een gezin."

Bron: De Morgen

Link:

http://www.demorgen.be/plus/-knap-van-bonny-maar-strijd-gaat-voort-a-1419813364080/

3. Leeuwenmoed van Bonny

Tom De Cock is MNM-dj en ambassadeur van Wel Jong Niet Hetero.


Hoera! Eindelijk, het mag! [D'r mag helemaal niks!] Van bisschop Bonny althans, maar kom, het is een begin. Ik ga daar niet cynisch over doen: zijn oproep tot erkenning van holebirelaties door de kerk - en in één ruk het recht op het opvoeden van een kind - getuigt van leeuwenmoed [Zal Bonny door de media voor de leeuwen gegooid worden? Het is eerder een afvallige christen die aan de Keizer offert!]. Ik neem even de vrijheid om hem namens elke andersgeaarde in dit land te bedanken voor zijn lieve, betekenisvolle woorden in deze krant (DM 27/12). Maar laat ons wel wezen. Kerkelijke erkenning van holebi's in Vlaanderen, dat is een beetje zoals die lelijke kersttrui [!] die je elk jaar van de bomma krijgt: je apprecieert het gebaar, maar de volgende dag gaat dat onding de Humana-box in. 

Bonny zal zijn kersttrui op zijn eindbestemming niet nodig hebben als hij niet snel tot inkeer komt!

Bron: De Morgen

Link:

http://www.demorgen.be/plus/leeuwenmoed-van-bonny-a-1419813363213/

2. Bonny wil dat Kerk holebi's erkent

De Antwerpse bisschop JohanBonny pleit voor een kerkelijke erkenning van holebirelaties. Het dogma dat de katholieke kerk alleen man-vrouwrelaties kan aanvaarden, stelt hij in een interview met De Morgen in vraag. "Er moet een diversiteit aan erkenningsvormen komen."

Bonny valt de dogma's dus al aan!

Bron: De Morgen

Link:

http://www.demorgen.be/binnenland/bonny-wil-dat-kerk-holebi-s-erkent-a2164731/

1. Johan Bonny: "De kerk heeft niets te winnen met dubbelzinnigheid"

Antwerpse bisschop Johan Bonny blikt vooruit op het katholicisme van morgen

Het begon met een brief. Johan Bonny riep het Vaticaan op om de kerkdeuren te openen voor homoseksuelen en voor gescheiden koppels. Maar de Antwerpse bisschop gaat nu nog een stap verder en pleit voor een zegening van holebirelaties [Totale ketterij!]. "Er is een diversiteit aan relaties waarvan de kerk de kwaliteit kan erkennen." [Onmogelijk!]

Bron: De Morgen

Link:

http://www.demorgen.be/dmselect/-de-kerk-heeft-niets-te-winnen-met-dubbelzinnigheid-a2164524/

0. Homo-activisten nomineren Johan Bonny voor prijs

Zijn pleidooi dat de Kerk homoseksualiteit moet erkennen, heeft mgr. Bonny, bisschop van Antwerpen, de nominatie opgeleverd voor een prijs van homoactivisten.

Dat melden Belgische media. Het gaat om de Campaign Award van 'çavaria', de koepel van homo-activistische organisaties. Deze prijs wordt uitgereikt aan "de beste holebi- en transgender gerelateerde campagne".

Er zijn nog twee andere genomineerden. Nog afgelopen week herhaalde mgr. Bonny zijn pleidooi in een interview met de Vlaamse krant De Morgen. Daarin stelde hij dat een holebirelatie evengoed aan de criteria van een kerkelijk huwelijk kan voldoen als een heteroseksuele relatie. De bisschop suggereert dat naast kerkelijke erkenning daarvoor ook een adoptiemogelijkheid zou moeten bestaan.

Mgr. Bonny heeft de nominatie vooral te danken aan de open brief die hij schreef naar aanleiding van de bisschoppensynode in Rome, waarin hij pleitte voor de aanvaarding van homoseksualiteit. "Het belang van zijn pleidooi kan niet onderschat worden, gezien de morele invloed die de Kerk heeft in grote delen van de wereld", meent Jeroen Borghs van çavaria.

De winnaars worden op 17 januari bekendgemaakt in de Gentse Vooruit.

Bron: Katholiek Nieuwsblad

Link:

http://www.katholieknieuwsblad.nl/nieuws/item/6731-homo-activisten-nomineren-mgr-bonny-voor-prijs

@ Guido,


Wij hebben de Kerk weldegelijk nodig. Ook al wordt Zij hier op aarde bevolkt door zondaars, die ook en vooral de hiërarchie bevolken. Toch is de apostolische successie uiterst belangrijk. We moeten echter zeker niet lief zijn voor de hippie-goeroes binnen de hiërarchie.

Jezus heeft ons inderdaad het zwaard gebracht en dit leidt zeker tot conflict. Het is de strijd tégen het kwade en deze wordt weldegelijk gevoerd, misschien onzichtbaar, maar toch...

Jezus was ook fanatiek en een fundamentalist.

En inderdaad, heilige priesters zijn een schaars goed.

maandag 29 december 2014

Rik Torfs: "Onderschat de ommekeer in de Kerk niet"

Na jarenlange stilstand beweegt de Kerk [Volgens ons staat de Kerk al 2.000 jaar 'stil'. En dat is prima zo. De Openbaring werd afgesloten bij de dood van de laatste Apostel. Torfs en zelfs Johan Bonny zijn niet de nieuwe Messias, ook al denken ze dat van zichzelf.]. Dat blijkt uit de stijl en het beleid van paus Franciscus [De stijl en het beleid van Bergoglio hebben ondanks alle retoriek nog niets veranderd.]. Maar net zo goed uit het interview met de Antwerpse bisschop Johan Bonny dat vandaag in de krant staat ['Interviews in de krant' zijn om gebakken vis mee in te pakken.].

Bonny pleit voor een kerkelijke erkenning van homoseksuele relaties [Dit is pure ketterij!]. Hij zegt niet: homo's schieten tekort [Celibataire homo's schieten niet tekort. Zondige homo's daarintegen schieten, net zoals zondige hetero's, weldegelijk tekort. Homo's zijn dus niet zondenvrij zoals Torfs schijnt te beweren!], ze beantwoorden niet aan de morele standaarden van de katholieke kerk [Dus schieten ze tekort!], maar laten we hen lankmoedig behandelen, want zij kunnen niet beter [Een pedofiel "kan ook niet beter"... Voor dit soort van dwaze uitspraken moet je natuurlijk rector van de KUL zijn! Vandaar de term: 'flauwe kul'.]. Hij verlaat dus het betuttelende pastorale pad, maar gaat naar de kern van de zaak. En die is: je moet een relatie niet op haar vorm beoordelen maar op haar inhoud. [Inderdaad! En net dat zal Christus doen op de Dag des Oordeels!]

Een heterohuwelijk waarin de ene partner de andere verdrukt en minacht, schiet tekort [Moeders die hun kinderen vermoorden of aborteren, schieten ook tekort. Dat is echter geen reden om het huwelijk of om moeders af te schaffen.]. Terwijl een homoseksuele relatie die getuigt van exclusiviteit, duurzaamheid [Waarschijnlijk moet de eerste monogame homo nog geboren worden.], zorg en generositeit voor kinderen wel past binnen de christelijke ethiek. [Dat op 10 jaar tijd reeds ca. 15% van de homohuwelijken in een scheiding geëindigd is, wil Torfs natuurlijk niet weten. Dat het homohuwelijk een uiterst marginaal en uitstervend verschijnsel is, wil Torfs natuurlijk ook niet weten.]

Onderschat de betekenis van de ommekeer niet [Welke 'ommekeer'?]. Bonny pleit voor een verandering van lang voor onwankelbaar gehouden principes [Satan Bonny preekt een nieuw evangelie!], iets wat onder de dogmatische pontificaten van Johannes Paulus II en Benedictus XVI geen enkele bisschop zich kon veroorloven [Wat met de andere pausen?]. Nu wel.

Hoe zei de Heilige Apostel Paulus het ook alweer? 

Gal 1:8  Waarachtig, wanneer wijzelf, of zelfs een engel uit de hemel, u een ander evangelie zouden verkondigen, dat wat wij u verkondigd hebben, hij zij vervloekt!

Het zijn integendeel de trouwe volgelingen van het ancien régime die zich stilaan in een benarde situatie bevinden [Het ancien régime, dat zijn de post-conciliare bisschoppen, die van geen hout meer pijlen weten te maken! Hun tijd is voorbij! Torfs is zelf ancien régime!].

De discussie die vandaag in de kerk woedt gaat over de kerk zelf. Daarover bestaan twee verschillende visies. [Maar twee? Ik heb eerder de ervaring dat elke bisschop zijn visie heeft.]

Er is de visie van paus Franciscus, die zich laat inspireren door de persoon van Jezus Christus zelf [Alle pausen van voor Franciscus lieten zich dus NIET door Christus inspireren. Wij danken Torfs voor deze snuggere opmerking. Het lijkt er wel op dat Torfs aan het dementeren is of aan "geestelijke Alzheimer" lijdt, zoals Bergoglio het zo mooi omschrijft.], een subtiele en genereuze figuur [Christus was de Zoon van God!], die de confrontatie niet schuwde maar niemand, ook de onaantrekkelijkste sterveling niet, vergat.

Eén citaat uit de Bijbel volstaat om deze dwaze redenering van Torfs helemaal onderuit te halen:

Mat 23:33  Slangen, adderenbroed, hoe zult gij de helse verdoemenis ontkomen? 

Torfs, dit zijn de woorden van Jezus Christus zélf.

Die aanpak plaatst structuren en regeltjes op de tweede plaats, of nog wat verder achteruit.

Ook hier vergist Torfs zich. Jezus plaatst "de structuren en de regeltjes" niet op de tweede plaats, maar Hij klaagt aan, dat men "de structuren en de regeltjes" niet respecteert, terwijl men pretendeert dat wél te doen.

Mat 23:27  Wee u, schriftgeleerden en farizeeën; gij huichelaars. Want gij zijt gelijk aan witgepleisterde graven, die van buiten wel mooi zijn, maar van binnen vol doodsbeenderen en allerlei vuil.

Opmerkelijk is dat de paus kritisch blijft tegenover de heersende cultuur, haar spirituele tekorten en materialistische verzuchtingen wel degelijk bekritiseert tot in de achterkamertjes van de Romeinse curie toe, maar haar niet fundamenteel verwerpt [Neen, Bergoglio klaagt de zonde aan, maar tegelijkertijd promoot hij de zonde ook.]. Verbetering ent zich op de wereld zoals die is [Weer fout. Verbetering is slechts mogelijk indien men zich radicaal van de wereld afkeert.]. 

We laten Christus nog even zelf aan het woord: 

Mat 7:26  Maar wie deze woorden van Mij hoort, doch ze niet in beoefening brengt, zal gelijk zijn aan een dwazen man, die zijn huis bouwde op het zand.
Mat 7:27  En de regen viel neer, en de waterstromen kwamen af, en de winden gierden en stortten zich op dat huis; het zakte in, en zijn val was geweldig.


Mooi beeld voor de "dwaze mannen" Torfs en Bonny.

Daarnaast is er de aanpak van de conservatieve oppositie, die tussen 1978 en 2013 onophoudelijk aan de macht was [Laten we lachen.]. Zij verwerpt de wereld die doordraait en pleit voor de kerk als contrastgemeenschap [Dit is inderdaad écht Katholiek. Het Katholieke Geloof is counter-culture. Met andere woorden, gaat tégen de stroom in.].

Een kerk die zich afkeert van de boze buitenwereld, en haar eigen, onwrikbare moraal naar voren schuift [De moraal werd ons geopenbaard.]. Voor homoseksualiteit bijvoorbeeld bestaat er een afdoende remedie: kuisheid [Alle gelovigen zijn geroepen om kuis te leven.]. En klaar is kees. Het klinkt simpel. Maar het wrede, onchristelijke van deze aanpak ligt erin dat de mens wordt opgeofferd voor het systeem [Dit is inderdaad een mooie omschrijving van abortus en euthanasie, waar Torfs zo een grote voorstander van is. Deze moeten we onthouden: "De mens wordt opgeofferd aan het systeem." Aan Moloch, de afgod van het vuur, werden namelijk ook kinderen geofferd.].

Gelovigen zijn pionnen in het grootse schaakspel dat de kerk speelt tegen de boze buitenwereld [Inderdaad, het zijn soldaten van Christus.].

De strijd wordt verbeten gevoerd. Terwijl de paus ongemeen populair is bij het grote publiek [bij randkerkelijken en ongelovigen], wetten behoudende prelaten en hun volgelingen de messen [Torfs bedoelt waarschijnlijk Raymond Kardinaal Burke en de Franciscanen van de Immaculatie en reeds vele anderen die moedig hun kerkelijk martelaarschap ondergaan...].

De paus verloor het pleit tijdens de recente bisschoppensynode, zeggen ze ten onrechte ["De paus verloor het pleit"... Tegen wie of wat? Is de 'paus' katholiek?]. En nog: hij krijgt de curie niet mee. Maar moet hij die per se meekrijgen? [Bergoglio mag inderdaad zelf en alleen richting hel marcheren, voor mij niet gelaten.]

Alsof functionarissen die hun positie te danken hebben aan de vorige twee pausen de ware eigenaars van de kerk zijn, die ze tegen de naïeve Franciscus moeten beschermen [De democratische aard van Torfs komt hier boven. Bergoglio staat moederziel alleen ten overstaan van een overmacht aan kardinalen die niet met hem mee willen. Hoe zou het komen? Bergoglio is misschien wel niet katholiek, hé.].

Als Franciscus nog drie, vier jaar kan aanblijven, heeft hij de curie grondig vernieuwd. Hij zal het bovendien doen met respect voor wie wordt vervangen. ["Nog 50 bisschoppensynodes en we hebben het kerkelijke homohuwelijk geregeld." Torfs lijkt de wanhoop wel nabij.]

Tegenstanders van Franciscus vergissen zich alvast op één punt. Behoudende kerkvorsten zullen de paus nooit bestrijden met leeuwenmoed, tot het bittere einde, ten koste van hun eigen carrière [Zoals Raymond Kardinaal Burke bijvoorbeeld.]. Als het echt warm wordt, kiezen hovelingen voor zichzelf. En niet voor hun principes. Overschat de moed niet van wie nooit moedig hoefde te zijn [zegt de politiek benoemde rector van de KUL.].

Bron: De Morgen

Link:

http://www.demorgen.be/opinie/onderschat-de-ommekeer-in-de-kerk-niet-a2163856/"Wacht eens even... Worden we wel naar de juiste plaats gebracht?"


vrijdag 26 december 2014

Sint-Stefanus: "Hardnekkigen en onbesnedenen van hart en van oren: altijd weerstaat gij den Heiligen Geest; gij, juist als uw vaderen."UIT DE HANDELINGEN VAN DE APOSTELEN:

Act 6:8  Intussen deed Stéfanus, vol genade en kracht, grote wonderen en tekenen onder het volk.
Act 6:9  Daarom begonnen er sommigen uit de synagoge, welke die der Vrijgelatenen Cyreneërs en Alexandrijnen wordt genoemd, en sommigen uit Cilicië en Azië, met Stéfanus te twisten;
Act 6:10  maar ze waren niet bestand tegen de wijsheid en den Geest, waarmee hij sprak.
Act 6:11  Toen stookten ze enige lieden op, om te verklaren: We hebben hem lastertaal horen spreken tegen Moses en tegen God.
Act 6:12  Ze hitsten ook het volk, en de oudsten met de schriftgeleerden tegen hem op, overvielen hem, sleepten hem mee, en brachten hem voor de Hoge Raad.
Act 6:13  Daar lieten ze valse getuigen komen, die zeiden: Deze man spreekt onophoudelijk tegen de heilige plaats en tegen de Wet;
Act 6:14  want we hebben hem horen zeggen, dat die Jesus van Názaret deze plaats zal verwoesten, en de instellingen wijzigen, die Moses ons heeft overgeleverd.
Act 6:15  Allen, die in de Raad zaten, staarden hem aan, en aanschouwden zijn gelaat als dat van een engel.

Act 7:51  "Hardnekkigen en onbesnedenen van hart en van oren: altijd weerstaat gij den Heiligen Geest; gij, juist als uw vaderen."
Act 7:52  Wien der profeten hebben uw vaderen niet vervolgd? Zij hebben de boden gedood van de komst van den Rechtvaardige, maar gij, gij zijt zijn verraders en moordenaars geworden;
Act 7:53  gij, die de Wet door beschikking van engelen ontvingt, maar ze niet onderhoudt.
Act 7:54  Toen ze dit hoorden, barstten ze in woede los, en knarsetandden tegen hem.
Act 7:55  Maar hij, vervuld van den Heiligen Geest, blikte op naar de hemel, en zag de heerlijkheid Gods en Jesus staande aan de rechterhand Gods.
Act 7:56  En hij sprak: Zie, ik zie de hemelen open, en den Mensenzoon staan aan de rechterhand Gods.
Act 7:57  Maar ze schreeuwden het uit, stopten hun oren, en stormden als één man op hem los.
Act 7:58  Ze wierpen hem buiten de stad, en stenigden hem. En de getuigen legden hun mantels neer voor de voeten van een jongen man, Saul geheten.
Act 7:59  En terwijl men Stéfanus stenigde, bad hij, en sprak: Heer Jesus, ontvang mijn geest.
Act 7:60  Dan zonk hij op zijn knieën neer, en riep met luider stem: Heer, reken hun deze zonde niet toe. Na deze woorden ontsliep hij. Ook Saul stemde in met die moord.

Jeruzalem, 26 december 35 - Het martelaarschap van Stefanus, de Eerste Martelaar


De politici dragen de volledige en exclusieve verantwoordelijkheid voor elke oorlog. Alleen zij zijn verantwoordelijk!


'The Dakota War' van 1862 of 'the Sioux Uprising' van 1862 en de Amerikaanse genocide op de Indianen.

En de massa-executie van de 38 'Dakota men' op 26 December 1862, in Mankato, Minnesota, USA


Op 26 december 1862 vindt de grootste massa-executie uit de Amerikaanse geschiedenis plaats. Ten tijde van de Amerikaanse burgeroorlog worden 38 Sioux (Dakota) indianen, die deel hadden genomen aan de Dakota oorlog van 1862, ter dood gebracht door ophanging.

Link:

https://rebelcivilwar.wordpress.com/2014/11/25/executie-van-38-dakota-indianen/


dinsdag 23 december 2014

Tijdens zijn kerstboodschap op 22 december 2014 diagnosticeerde 'dokter' Bergoglio de kwalen van de Curie...

Volgens Bergoglio lijdt de Curie aan 15 kwalen Hier is de lijst met kwalen:


1. De curie-kardinalen hebben het gevoel 'onsterfelijk' te zijn en denken onmisbaar te zijn. Ze hebben last van het 'Messias-complex' en zijn narcistisch.
 

2. De curie-kardinalen vertonen de symptomen van hyperactiviteit en zijn over-stressed.
 

3. De curie-kardinalen lijden aan mentale en spirituele 'verstarring' en zijn procedurele machines.
 

4. De curie-kardinalen zijn controle-freaks, zijn statisch en hebben een boekhoudersmentaliteit.
 

5. De curie-kardinalen coördineren hun zaken slecht zoals een orkest dat alleen maar lawaai maakt.
 

6. De curie-kardinalen lijden aan geestelijke Alzheimer, hun geestelijke capaciteiten gaan erop achteruit. Ze hebben last van bevliegingen en allerlei obsessies.
 

7. De curie-kardinalen bekampen elkaar en zijn ijdele snoevers met een valse onderdanigheid.
 

8. De curie-kardinalen lijden aan existentiële schizofrenie. Zij leiden een dubbelleven dat typisch is voor middelmatige mensen die een geestelijke leegheid promoten. Het zijn bureaucraten die de zin voor realiteit kwijt zijn. Zo creëren ze een parallelle wereld.
 

9. De curie-kardinalen zijn roddel- en babbelziek. Zij zaaien, net zoals Satan, verdeeldheid. Het zijn koelbloedige moordenaars van andermans reputatie. Het zijn lafaards. Pas op voor het terrorisme van de roddel!
 

10. De curie-kardinalen vergoddelijken hun baas. Het zijn strebers en opportunisten. De curie-medewerkers onderwerpen zich aan hun bazen en worden psychologisch afhankelijk van hen, zodanig dat het hun 'collaborateurs' worden.
 

11. De curie-kardinalen zijn onverschillig ten overstaan van anderen. Zij zijn onverschillig en gewiekst.
 

12. De curie-kardinalen trekken altijd een begrafenisgezicht. Ze zijn rigide, bot en arrogant, theatraal en steriel.
 

13. De curie-kardinalen zijn geldwolven.
 

14. De curie-kardinalen doen aan kliekvorming. Ze zijn slaven van hun kliek en worden daardoor een kankergezwel.
 

15. De curie-kardinalen zoeken werelds profijt en zijn praalziek. Ze zijn uit op macht. Ze lasteren en brengen anderen in diskrediet. Zij voelen zichzelf superieur en zijn egocentrisch.

Indien deze 'diagnose' zou kloppen, dan wordt het hoogtijd, dat de Curie in gedwongen quarantaine wordt geplaatst.


Mensen beledigen, kan Bergoglio als de beste!"WHO AM I TO JUDGE?"

De splinter in het oog van de ander ziet hij, maar Bergoglio ziet de balk in zijn eigen oog niet!

Beste lezer, ziet u één kwaal waaraan Bergoglio zélf niet lijdt? 

Link naar de toespraak:

http://w2.vatican.va/content/francesco/en/events/event.dir.html/content/vaticanevents/en/2014/12/22/curiaromana.htmlVoor wie er nog aan zou twijfelen... Bergoglio is knettergek! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Info:

Pope warns Curia against ‘spiritual diseases’

Link:

http://www.cruxnow.com/church/2014/12/22/pope-warns-vaticans-upper-echelon-against-spiritual-diseases/


Francis' 15 'Ailments of the Curia'

Link:


http://www.cruxnow.com/church/2014/12/22/a-list-of-pope-francis-15-ailments-of-the-curia/


Pope Francis’ risky love/hate relationship with the Vatican


Link:

http://www.cruxnow.com/church/2014/12/22/pope-francis-risky-lovehate-relationship-with-the-vatican/

maandag 22 december 2014

Duitse 'bisschoppen': "Sommige hertrouwd gescheidenen toelaten tot sacramenten"

Een  meerderheid van de Duitse bisschoppen wil dat in gegronde, individuele gevallen, hertrouwd gescheiden katholieken de biecht en de communie kunnen ontvangen. [Waarom verwondert ons dit niet?]

Een minderheid [!] wil vasthouden aan de huidige regeling, waarin burgerlijk hertrouwde katholieken, van wie het eerste, kerkelijk huwelijk niet nietig is verklaard, geen toegang hebben tot de sacramenten. De bisschoppen zijn het er over eens dat de zielzorg voor gelovigen wier eerste huwelijk op de klippen is gelopen en die een nieuwe verbintenis zijn aangegaan, geïntensiveerd moet worden.

Document
Dit meldt KNA op basis van een vandaag openbaar gemaakt document van de Duitse bisschoppenconferentie. Het hoofdstuk daarin over de hertrouwd gescheidenen heet Theologisch te verantwoorden en pastoraal passende wegen naar de begeleiding van hertrouwd gescheidenen.

'Bepaalde voorwaarden'
De bisschoppen, benadrukte conferentievoorzitter kardinaal Reinhard Marx vandaag in Bonn, houden het voor onjuist om zonder onderscheid alle hertrouwd gescheidenen tot de sacramenten toe te laten. Veeleer pleiten zij volgens hem voor "gedifferentieerde oplossingen, die het individuele geval recht doen en onder bepaalde voorwaarden een toelating tot de sacramenten mogelijk maken".

Lakmoesproef
Volgens de bisschoppen is de pastorale omgang met hertrouwd gescheiden katholieken voor vele kerkelijk geëngageerde gelovigen een lakmoesproef voor de geloofwaardigheid van de Kerk [Blijkbaar is de Kerk niet meer geloofwaardig! Het duivelse plan van de ketterse Duitse 'bisschoppen' gaat de geloofwaardigheid van de Kerk zeker ten goede komen!]. Kardinaal Marx zei dat het thema wereldwijd tot de dringendste uitdagingen van het huwelijks- en gezinspastoraat behoort.

'Recht doen'
"De kerkelijke verkondiging en pastoraal moet zowel Jezus' verbod van de echtscheiding als ook recht doen aan zijn boodschap van Gods liefde voor diegenen die schuldig geworden zijn", schrijven de bisschoppen. [Pure ketterij! De schuldigen worden in de hel geworpen!]

'Voor onbruikbaar houden'
Dat hertrouwd gescheiden katholieken de sacramenten niet kunnen ontvangen, wordt volgens hen door veel geëngageerde katholieken en ook priesters niet meer begrepen. "Onder de priesters hebben deze situaties niet zelden tot gevolg dat ze tegen de instructie van de Kerk handelen, omdat ze die in de pastorale praktijk voor onbruikbaar houden." [Inderdaad! De Katholieke Doctrine is verouderd! Tegenwoordig gaan alleen nog maar hoerenlopers naar de hemel! Aldus de Duitse 'bisschoppen'!]

Bron: Katholiek Nieuwsblad

Link:


http://www.katholieknieuwsblad.nl/nieuws/item/6718-duitse-bisschoppen-sommige-hertrouwd-gescheidenen-toelaten-tot-sacramenten


DE MENINGEN VAN KETTERS, SCHISMATIEKERS EN AFVALLIGEN ZIJN VAN NUL EN GENER WAARDE!

De anti-katholieke Revolutie van de 'Synodalistas' à la Bergoglio, Kasper, Baldisseri, Piacenza, Maradiaga, Nichols, Marx, Schönborn, Danneels, Bonny etc.:


zondag 21 december 2014

'Le Figaro Magazine' over de niet meer zo 'geheime oorlog' in het Vaticaan: "Guerre secrète au Vatican. Comment le pape François bouleverse l'Eglise"


Raymond Kardinaal Burke: "Ik ben erg bezorgd."


Kardinaal Burke: "Hetgeen erg vreemd is, in dit dossier aangaande de hertrouwd gescheidenen, is dat iemand die de doctrine van de Kerk herhaalt en verdedigt, tégen de Heilige Vader zou zijn en niet in communie met de Kerk zou zijn."

Kardinaal Burke: "Het is duidelijk dat in de Relatio Post Disceptationem enkel maar de lijn van kardinaal Kasper werd vermeld. Het document zelf werd blijkbaar vooraf geschreven, zonder rekening te houden met de inbreng van de Synodevaders. Vervolgens werd ook nog eens de homoseksuele kwestie geïntroduceerd, hetgeen niets met het huwelijk te maken heeft. In het document ontbrak elke verwijzing naar de Heilige Schrift, werd de Traditie van de Kerk doodgezwegen en de leer van Paus Johannes-Paulus II over het huwelijk werd niet vermeld."

Jean-Marie Guénois
Le Figaro Magazine
19 December 2014

Link:

http://kiosque.lefigaro.fr/figaro-magazine

Raymond Kardinaal Burke: 'In verwarrende tijd is Katholieke huwelijksleer nodig'

De Amerikaanse kardinaal Raymond Burke heeft zich opnieuw uitgesproken tegen voorstellen om hertrouwd gescheiden katholieken toe te laten tot de sacramenten. Ook waarschuwde hij voor het invoeren van een "de facto katholieke scheiding" door het nietig verklaren van huwelijken te vergemakkelijken.

Figaro
Kardinaal Burke deed zijn uitspraken in een interview met het Franse Figaro Magazine dat vrijdag verscheen.

'Leer Kerk nodig'
"In een tijd vol verwarringen hebben we de leer van de Kerk over het huwelijk nodig", aldus de kardinaal. "Momenteel echter worden wij in de richting van een toelating van de hertrouwd gescheidenen tot de communie gedrongen."

'Moeilijke ervaring'
De buitengewone synode over het gezin, die in oktober werd gehouden, was "een moeilijke ervaring" voor hem, aldus de kardinaal.

'Waarheid over het huwelijk'
Met het oog op de gewone synode over het gezin, die in 2015 plaatsvindt, riep hij leken, priesters en bisschoppen op de "waarheid over het huwelijk" te verduidelijken.

Kardinaal Kasper
Overigens wordt in dezelfde uitgave van Figaro Magazine ook kardinaal Kasper aan het woord gelaten. Diens voorstel om hertrouwd gescheidenen onder bepaalde voorwaarden toch toe te laten tot de sacramenten, deed veel stof opwaaien in de aanloop naar de synode.

'Brede overeenstemming'
In een schriftelijke verklaring meldt Kasper bij de komende synode een "brede overeenstemming" te verwachten [De verraders zijn onder ons!]. Volgens hem is er geen reden de zaak te dramatiseren, zoals enkele media gedaan zouden hebben.

'Hete hangijzers'
In plaats van zich op enkele "hete hangijzers" te concentreren, zou men meer moeten spreken over de fundamentele problemen van huwelijk en gezin, aldus Kasper. "We moeten gezamenlijk iets bereiken."

Bron: Katholiek Nieuwsblad

Link:


http://www.katholieknieuwsblad.nl/nieuws/item/6710-burke-in-verwarrende-tijd-is-katholieke-huwelijksleer-nodig

vrijdag 19 december 2014

Raymond Kardinaal Burke dankt de gelovigen en bemoedigt hen:
Link:

https://www.lifesitenews.com/news/cardinal-burke-receives-petition-signed-by-30000-supporters-this-was-his-re

Broeder Michael Perry (OFM), de algemene overste van de minderbroeders, zegt: "Wij zijn failliet!"

De orde van de minderbroeders is door een dubieuze belegging ernstig in de financiële problemen geraakt. Dat deelt de Amerikaanse franciscaan Anthony Perry, de nieuwe algemene overste van de minderbroeders, in een brief mee aan alle oversten van de Franciscanen wereldwijd. De oorzaak is de aankoop en renovatie van een hotel door de minderbroeders in Rome. Door gebrek aan financieel toezicht zijn er bij die operatie miljoenen euro's verdwenen.

Het betreft dit luxehotel in Rome: Il Cantico

http://www.ilcantico.it/#gallery_foto


Naast deze affaire werden nog eens tientallen miljoenen euro's in beslag genomen door het Zwitserse gerecht.

Het incident is des te pijnlijker omdat de gelofte van armoede centraal staat in de orde van de heilige Franciscus van Assisi (1181/1182-1226). Die orde blijft met 14.000 broeders een van de grootste orden wereldwijd.

Volgens Italiaanse media kwam er bij een onderzoek in september een serie dubieuze activiteiten door buitenstaanders die het vertrouwen hebben misbruikt aan het licht. Dat werd bevorderd door het feit dat er ontoereikend toezicht was op de financiële uitgaven. De omvang van de schade blijft tot op vandaag onduidelijk. De toenmalige penningmeester van de orde, pater Giancarlo Lati, heeft inmiddels zijn functie neergelegd. De algemene overste Anthony Perry verzekert in zijn brief aan de oversten dat alles in het werk wordt gesteld om transparantie te schenken.

Bron: Kerknet


Wie blijft voorlopig buiten schot, maar zit in het oog van de storm?

De vorige algemene overste van de minderbroeders, namelijk: Jose Rodriguez Carballo.

De minderbroeder Jose Rodriguez Carballo is hoofdverantwoordelijke nummer 1 voor dit maxi-scandalo. Hij was de algemene overste van de minderbroeders ten tijde van de feiten.

Jose Rodriguez Carballo is de nieuwe algemene overste van de Internationale Unie van Hogere Oversten van de Religieuzen (USG) en hij speelde zo een cruciale rol bij de vervolging en de ontmanteling van de Franciscanen van de Immaculata.

Nu zijn de minderbroeders zelf failliet. 

Uitstekend nieuws om 'het Jaar van het Gecon­sacreerde Leven' te beginnen! 


Jose Rodriguez Carballo, "noem me maar Pepe", samen met de aartsbisschop-emeritus van Buenes Aires

Wie stopt deze heiligschenner?


woensdag 17 december 2014

Un tango per il compleanno di Papa Francesco

De tango: de dans van de wachtende 'klanten' in de bordelen van Buenos Aires...
De tango werd door Paus Pius X veroordeeld als immoreel!

Peter Malfliet, bisschoppelijk gedelegeerde van het bisdom Gent en voorzitter van het Christelijke Vormingswerk CCV, gaat uit de bocht:

'Evangeli[i] gaudium' nodigt uit om onvruchtbare tegenstellingen te overwinnen

De pauselijke exhortatie 'Evangeli[i] gaudium' [die volgens Raymond Kardinaal Burke niet tot het Pauselijke Magisterium behoort (wegens te veel ketterijen...) en], die een jaar geleden verscheen, kan helpen om onvruchtbare tegenstellingen binnen de Vlaamse kerk te overbruggen [Integendeel. 'Evangelii gaudium' gooit alleen nog meer olie op het vuur.]. Dat zegt Peter Malfliet, bisschoppelijk gedelegeerde van het bisdom Gent en voorzitter van het Christelijke Vormingswerk CCV. " Zijn cri de coeur is niet mis te verstaan: de k[K]erk is er niet voor zichzelf, ze is er voor de wereld [???]. Wanneer de k[K]erk zichzelf in het midden plaatst en enkel een 'pastoraal van het overleven' ontwikkelt, dan is ze ziek.

63 "Uit hetgeen wij tot nu toe, eerbiedwaardige broeders, in ons schrijven hebben uiteengezet, blijkt vanzelf, dat degenen, ... , in ernstige dwaling verkeren; ... , die Haar [= de Kerk] beschouwen als een menselijke instelling met een zekere disciplinaire ordening en uitwendige ceremonies, maar die geen deel heeft aan hemels leven."

MYSTICI CORPORIS CHRISTI
Paus Pius XII


Maar wie Christus in het centrum plaatst, schrijft Franciscus, 'decentraliseert' [?]. Hoe meer Christus het centrum van je leven wordt, des te meer doet Hij je uit jezelf treden [?] en maakt Hij je open voor elke mens [?]."

Uit bovenstaande woorden blijkt duidelijk de valse antropocentrische en anti-katholieke houding van Peter Malfliet.

63 Integendeel, zoals Christus, het hoofd en voorbeeld van de Kerk, "niet volledig is, als men in Hem slechts de zichtbare natuur beschouwt...., of enkel de goddelijke onzichtbare natuur..., want Hij is één uit beide en in beide naturen...: zo ook Zijn Mystiek Lichaam [= de Kerk]."

Het Woord Gods heeft immers de lijdelijke menselijke natuur aangenomen, om de mens door het stichten van een zichtbare gemeenschap, die Hij met Zijn goddelijk Bloed heeft gewijd, "door Zijn zichtbare leiding tot het onzichtbare terug te roepen."

MYSTICI CORPORIS CHRISTI
Paus Pius XII


Malfliet stelt in 'Tertio' vast dat wij er in Vlaanderen blijkbaar niet in slagen om elkaar te vinden vanuit eenzelfde perspectief en met respect voor de verschillende contexten [Wij hoeven geen 'respect' te hebben voor de dwaling! ].

"Wie de Geest van Christus niet heeft", zegt de Apostel, "behoort Hem niet toe." (Rom. 8:9)

"De k[K]erk in Vlaanderen blijft dikwijls gevangen in heilloze discussies [?] over binnen- en buitenkerkelijk, over elitair of enkel gericht op de heilige rest, kerygmatisch versus hermeneutisch, enzovoort. Het woord 'evangelisatie' heeft vandaag een negatieve bijklank [bij de modernisten à la Malfliet] in Vlaanderen, alsof het zou gelijkstaan met herwinnen van verloren posities en met 'levensbeschouwelijke indoctrinatie'."

In de Kerk, het Mystieke Lichaam van Christus, worden de gelovigen met de Goddelijke Verlosser verenigd.

Alle overige overdenkingen aangaande "het herwinnen van verloren posities" en "indoctrinatie" etc. zijn naast de kwestie.

"Een jaar na de exhortatie wil ik met een zekere graad van urgentie oproepen tot een dialoog in de k[K]erk in Vlaanderen, die onvruchtbare tegenstellingen overstijgt [Gelovigen 'dialogeren' niet met ongelovigen. Zij roepen op tot bekering!].

Eph 4:17  Daarom zeg ik en bezweer ik u in den Heer, dat gij niet langer een leven moogt leiden, zoals de heidenen in hun ijdele gezindheid dit doen. 

Een dialoog die mensen samenbrengt die 'Christus zoeken' [Gelovigen 'zoeken' niet, maar hebben reeds gevonden.]. Zonder privileges [De priesters en bisschoppen gaan voortaan ook pro deo werken...]. Niet voor het eigen gelijk [!], noch ter legitimering van de bestaande instituties en verworvenheden ["Onderwerp u aan de ongelovige bisschoppen!"]. Voorbij de modellen en over de grenzen heen [?]. Niet met heimwee naar welk verleden dan ook [...]. Een dialoog die de context waarin we leven ernstig neemt en niet kwalificeert als verlies, maar als kans." [Gelovigen hebben niets 'verloren' en houden zich niet bezig met 'kansen'!]

Bron: Kerknet/Tertio

Waarom loopt John Kerry de deur plat daar bij het Staatssecretariaat?

Vrijmetselaarshanddruk van John Kerry - 15-12-2014

Pietro 'kardinaal' Parolin ontvangt zijn orders van John Kerry - 15-12-2014

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skull & Bones: John Kerry 


Lof en erkenning voor Amerikaanse religieuzen

Het rapport over de visitatie van de kloosters van Amerikaanse vrouwelijke religieuzen bevat vooral lof en erkenning voor het leven en de inzet van de vrouwelijke religieuzen, ook al worden zij aangemaand tot navolging van de leer van de Katholieke Kerk. Het twaalf bladzijden tellende rapport over de visitatie werd vanmorgen in Rome voorgesteld. Het prijst in het bijzonder de bijdrage van de zusters tot het onderwijs en de impulsen voor de katholieke kerkgemeenschap in de VS. Het rapport werd voorgesteld door de Spaanse franciscaan José Rodriguez Carballo (59), de secretaris van de Congregatie voor het Godgewijde Leven, en de Amerikaanse overste Sharon Holland, de voorzitster van de Amerikaanse Unie van Vrouwelijke Religieuzen. Zij spreekt over 'een bevestigend en bemoedigend rapport', dat zeer goed de grote verscheidenheid binnen het godgewijde leven weergeeft.

Bron: Kerknet

DUS, GEEN PATER FIDENZIO VOLPI VOOR DE SCHISMATIEKE 'NONNEN' DAAR IN AMERIKA, ZOALS BIJ DE ROOMSGETROUWE FRANCISCANEN VAN DE IMMACULATA!!!


ZEER LAFFE HOUDING VAN HET VATICAAN!


Lof van 'kardinaal' Joao Braz de Aviz voor 'zuster', of is het een omgebouwde man, Sharon Holland (Leadership Conference of Women Religious) en zuster Agnes Mary Donovan...

Nog meer 'lof' en een grimace van pater Lombardi...

Luisterende 'nonnen'...
Géén lof en erkenning echter voor de Franciscanessen van de Immaculata

dinsdag 16 december 2014

De Gregoriana (SJ) in Rome en de homoseksuele agenda...

Homosexuality at the Vatican - The European


In 1998 and 1999 I continued my studies in Rome at the Papal Gregoriana University. Homosexuality was a known feature of student life there. 

In 1998 en 1999 zette ik mijn studies voort in Rome aan de Pauselijke Gregoriana Universiteit. Homoseksualiteit was een bekend onderdeel van het studentenleven aldaar.

At the Gregoriana University, things sometimes got “tight” in every sense of the world: It was well known that certain bathrooms stalls weren’t used for their intended purpose.

Aan de Gregoriana Universiteit, werden de dingen soms "strak" in elke betekenis van het woord; Het is goed geweten dat bepaalde badkamers niet gebruikt werden voor hun bestemde doel.

Bron: The European - Alexander Görlach

Link:

http://www.theeuropean-magazine.com/alexander-goerlach--2/7034-homosexuality-at-the-vaticanPRO HOMOSEXUALITY RABBIS TO SPEAK AT GREGORIAN UNIVERSITY , ROME


Link:

http://eucharistandmission.blogspot.be/2009/10/pro-homosexuality-rabbis-to-speak-at.htmlEnkele Belgen die aan de Gregoriana studeerden:

Emiel Jozef De Smedt studeerde aan de Gregoriana. Daar behaalde hij het doctoraat in de filosofie en de theologie.

Jozef Heuschen studeerde aan de Gregoriana te Rome, waar hij een doctoraat in de bijbelwetenschappen behaalde.

Godfried Danneels studeerde in 1961 theologie aan de Gregoriana.

Jozef De Kesel verbleef aan de Gregoriana in Rome tussen 1968 en 1972, waar hij het baccalaureaat en de licentie in de theologie behaalde.

Johan Bonny behaalde in 1982 een doctoraat in de theologie aan de Pauselijke Universiteit Gregoriana te Rome.

maandag 15 december 2014

Anonieme reactie op de verklaringen die Johan Bonny tijdens de hoorzitting van de Opvolgingscommissie betreffende de behandeling van seksueel misbruik en feiten van pedofilie binnen een gezagsrelatie, inzonderheid binnen de Kerk, formuleerde op 10 december 2014:

Zie ook:

http://kavlaanderen.blogspot.be/2014/12/de-impliciete-boodschap-van-johan-bonny.html


Reactie:

-"Hoogbejaard" is men eerst vanaf 85 jaar, niet vanaf 70 jaar. Bonny vertelt hier weer onzin.

- Het is eveneens onzin om een dader van pedofilie "op rust te zetten", zoals men ook geen moordenaar achteraf op rust zet.

- Dat men zulke personen die fundamenteel anti-Christus gehandeld hebben en de Heilige Kerk kolossaal beschadigd hebben, nog in de Heilige Eucharistie wil laten "voorgaan", toont eens te meer aan, dat deze tisten geen snars van sacramenteel besef hebben.

- Men kan als gelovige niet eens daaraan denken met die vuile pollen aan de Heilige Hostie, het Corpus Christi, te komen.

- De bastaardkerk in Vlaanderen is nu helemaal gek geworden.

- Het probleem voor de bastaardkerk in Vlaanderen houdt niet op wanneer de meeste daders dood zijn of in bejaardentehuizen zitten. Bejaarden hebben trouwens ook recht op een serieuze toegewijde priester en niet op een uitgerangeerd exemplaar met een crimineel verleden.

- De ganse verziekte atmosfeer waarin deze pedo-, efebo- en homofiele pest is ontstaan, moet verwijderd worden.

- De Kerk moet gezuiverd en van de grond nieuw opgebouwd worden.

- De tekst van Bonny is het beste bewijs dat dit met de huidige "ploeg" van lakse doofpotters en klungels niet gaat.

- De Heilige Kerk is géén uitzendkantoor, géén theaterbureau, géén wellness-fabriek en zelfs géén bordeel!

- De Kerk is het Corpus Mysticum Christi!

- Bonny produceert hier weer fundamenteel theologische onzin. Het is afschuwelijk.

- Conclusie: NIETS, maar dan ook NIETS geleerd.

Vae victis!

Bron: Anoniem


INDERDAAD!

DE KERK IS GEEN UITZENDKANTOOR!

SCHOP DE PEDO-PRIESTERS ERUIT EN DAT ZE DAN MAAR GAAN STEMPELEN!

Knack: "Pornofilm in kerk choqueert Anzegemse gelovigen"

Anzegem - Een filmvertoning vorige week donderdag in de kerk van de Heirweg in Anzegem lokt al een hele week verontwaardigde reacties uit. Omdat er zoveel expliciete (seks)scènes in te zien waren, liepen bepaalde kijkers zelfs de kerk uit.

Bron: Knack

Link:


http://kw.knack.be/west-vlaanderen/nieuws/algemeen/pornofilm-in-kerk-choqueert-anzegemse-gelovigen/article-4000806967362.htm?hidePaywall=y

zondag 14 december 2014

De impliciete 'boodschap' van Johan Bonny: "Niet langer Christus bepaalt wat er met pedofiele priesters moet gebeuren, maar wel psychologen, psychiaters, maatschappelijk werkers en juristen..." - Dit is de totale apostasie!

De Morgen 10-12-14: "Kerk vraagt hulp van buitenaf voor herbenoemingen pedofiele priesters"


De Kerk vraagt om ondersteuning van buitenaf voor beslissingen over de mogelijke herintegratie van priesters die veroordeeld zijn voor seksueel misbruik. Dat heeft bisschop Johan Bonny vandaag laten verstaan [Kras dat deze lieden namens 'dé Kerk' durven te spreken!]. Hij denkt aan steun vanuit de forensische psychiatrie, sociale en psychosociale diensten en de steuncentra van justitie [De paraplu's gaan weer open!]. Maar ook een externe screening van de opvolging van bepaalde dossiers moet kunnen, vindt Bonny.

Eerder dit najaar ontstond heel wat ophef rond de intentie van de Brugse bisschop Jozef De Kesel om een priester opnieuw te benoemen tot pastoor, nadat die enkele jaren voordien een minderjarige had aangerand. "Allicht hadden we onvoldoende ingeschat hoe gevoelig het nog ligt en hoe dat vandaag overkomt" [!], erkenden De Kesel en zijn vicaris-generaal Koen Van Houtte vandaag in de Kamer, nadat ze de beslissing uitvoerig hadden toegelicht. [Niet iedereen is al zover ontaard, dat ze dit normaal zouden vinden.]

Soms is er simpelweg "geen kant en klare oplossing", onderstreepte ook de Antwerpse bisschop Johan Bonny in de 'opvolgingscommissie seksueel misbruik' [Géén pastorale herintegratie! Nooit!]. De meeste daders [Hoeveel?] zijn intussen overleden of hoogbejaard, terwijl er de voorbije vijf jaar ook 22 door Rome uit de kerk zijn gezet. Maar voor een kleine groep is niet zomaar "een levenslang ja of neen" mogelijk, vinden de bisschoppen.


Wetenschappelijke commissie


De basisregel is hoe dan ook dat een dader "in geen geval nog kan worden ingezet in een werkveld met kinderen of jongeren". Andere welomschreven taken moeten volgens de kerk soms wel nog kunnen. Maar pas na een afweging van onder meer de aard van de feiten, het risico op herhaling, het inzicht van de dader, het aanvoelen van het slachtoffer, het oordeel van justitie, het recht op herstel en de publieke opinie [Het enigste waar ze bang van zijn! Het Laatste Oordeel stoort hen niet!].

In concrete dossiers "tot een inschatting komen die zowel professioneel gefundeerd als maatschappelijk aanvaardbaar is", blijft echter zeer moeilijk, zo bewees de heisa rond de pastoor in Middelkerke voor Bonny nogmaals. [Dus, beslissingen worden allemaal genomen voor de schone schijn... Niet uit overtuiging!]

De Kerk vraagt daarom hulp van buitenaf. "Zonder deze ondersteuning zijn de kerkelijke verantwoordelijken amper gewapend om beslissingen te nemen", vindt de Antwerpse bisschop. "In dat licht zou ik aan deze parlementaire commissie een vraag willen voorleggen tot verder onderzoek: hoe en met wie de kerkelijke overheid kan samenwerken wanneer ze haalbare oplossingen moet vinden voor concrete personen en situaties, of: door wie zij de opvolging van bepaalde dossiers kan laten screenen?" [De helden.]

Concreet denkt Bonny aan een wetenschappelijke commissie zoals die al werd opgericht voor de begeleiding van de omgang met de slachtoffers van seksueel misbruik binnen de Kerk, die zich nu over de kant van de daders kan buigen. Naast een eventuele herintegratie [Géén herintegratie!] gaat het dan bijvoorbeeld over de vraag hoe gerecht en de Kerk zich verhouden bij het nemen van preventieve maatregelen tegenover vermeende daders. De Kerk blijft vaak immers afhankelijk van justitie om de aard en de ernst van de feiten te kennen en de verantwoordelijkheid van de vermeende dader in te schatten, zo klonk het nog. [Bonny, als een bedrijfsleider door een werknemer bestolen wordt, dan gaat die ook geen jaar wachten om iemand te ontslaan!] 


Burgerlijke partij

De debatten in de commissie verliepen sereen [De 'heilige' Bonny, de ongelovige lieveling van de linkse kerk, mag natuurlijk niet beschadigd worden, nu hij aartsbisschop gaat worden.]. Verscheidene parlementsleden onderstreepten daarbij wel dat de verantwoordelijkheid voor de eindbeslissing in eerste instantie bij de kerkelijke autoriteiten blijft [Het parlement krijgt de hete aardappel doorgeschoven, maar wil ze niet. Het krasse van het hele verhaal is, dat deze pedofiele priesters, staatsambtenaren zijn. Zij worden door de staat betaald!]. Bovendien moet de Kerk zich de vraag durven stellen of bepaalde priesters nog wel een plaats hebben binnen de kerk. Worden ze echter uit de Kerk gezet, dan hebben de kerkelijke autoriteiten er geen enkele vat meer op, zo reageerde Bonny. [Welke 'vat' heeft 'de Kerk' nu op deze losgeslagen pedo-priesters? Ze doen gewoon hun zin, mét of zonder toestemming van de bisschop.]

Tot slot hadden de bisschoppen wel oor naar de de suggestie dat de Kerk zich steeds burgerlijke partij kan stellen in gerechtelijke procedures tegen priesters [Het parlement geeft al goede raad over hoe de bisschoppen, ook staatsambtenaren, hun verantwoordelijkheid van zich af kunnen schuiven.]. "Dat zullen we voortaan doen zodra dat opportuun is", zo liet bisschop van Doornik Guy Harpigny nog optekenen.

Bron: De Morgen

Link:

http://www.demorgen.be/binnenland/kerk-vraagt-hulp-van-buitenaf-voor-herbenoemingen-pedofiele-priesters-a2148101/25fr9u/


ALLEEN DE HEILIGE INQUISITIE KAN DEZE MESTSTAL NOG UITMESTEN!

WAAR BLIJFT ROME?

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer