woensdag 17 december 2014

Lof en erkenning voor Amerikaanse religieuzen

Het rapport over de visitatie van de kloosters van Amerikaanse vrouwelijke religieuzen bevat vooral lof en erkenning voor het leven en de inzet van de vrouwelijke religieuzen, ook al worden zij aangemaand tot navolging van de leer van de Katholieke Kerk. Het twaalf bladzijden tellende rapport over de visitatie werd vanmorgen in Rome voorgesteld. Het prijst in het bijzonder de bijdrage van de zusters tot het onderwijs en de impulsen voor de katholieke kerkgemeenschap in de VS. Het rapport werd voorgesteld door de Spaanse franciscaan José Rodriguez Carballo (59), de secretaris van de Congregatie voor het Godgewijde Leven, en de Amerikaanse overste Sharon Holland, de voorzitster van de Amerikaanse Unie van Vrouwelijke Religieuzen. Zij spreekt over 'een bevestigend en bemoedigend rapport', dat zeer goed de grote verscheidenheid binnen het godgewijde leven weergeeft.

Bron: Kerknet

DUS, GEEN PATER FIDENZIO VOLPI VOOR DE SCHISMATIEKE 'NONNEN' DAAR IN AMERIKA, ZOALS BIJ DE ROOMSGETROUWE FRANCISCANEN VAN DE IMMACULATA!!!


ZEER LAFFE HOUDING VAN HET VATICAAN!


Lof van 'kardinaal' Joao Braz de Aviz voor 'zuster', of is het een omgebouwde man, Sharon Holland (Leadership Conference of Women Religious) en zuster Agnes Mary Donovan...

Nog meer 'lof' en een grimace van pater Lombardi...

Luisterende 'nonnen'...
Géén lof en erkenning echter voor de Franciscanessen van de Immaculata

6 opmerkingen:

Anoniem zei

Joao Braz de Aviz heeft ook aan de Gregoriana gestudeerd.

Anoniem zei

Joao Braz de Aviz is een voorstander van Bevrijdingstheologie, en had bijna het seminarie verlaten omdat de doctrinaire standpunten van de Kerk zo sterk van de Bevrijdingstheologie verschillen.

Anoniem zei

Het rapport van de pauselijke visitatie is de nasleep van een proces dat Benedictus XVI in gang gezet had, omdat de Leadership Conference of Women Religious er van beschuldigd werden schismatisch en ketters te zijn. In feite zijn ze een groep pro-choice feministen, die naast abortus en homoseksualiteit ook vrouwen tot priester willen wijden en ze zijn daar vrij radicaal in.

In mei vorig jaar herbevestigde Paus Franciscus (Bergoglio dus) de kritiek van Paus Benedictus XVI aan het adres van de LCWR en herbevestigde dat 3 bisschoppen aan het hoofd van de LCWR geplaatst zullen worden teneinde de LCWR in lijn met Rome te brengen.

Maar Joao kardinaal Braz de Aviz is er zo een die denkt dat de problemen in de religieuze ordes sinds Vat II ontstaan is uit een “wantrouwen” tussen de ordes en de “[doctrinaire] positie van de Kerk”. Hij gaat niet akkoord met de stelling dat religieuzen excessief liberalistisch zijn, hij vindt het dat er een tegenstelling is tussen Vat II en het doctrinaire standpunt van de Kerk.

Wel ja, je moet al heel blind zijn en dom er bovenop als je niet kan zien dat Vat II enerzijds en de Geloofsleer en Geopenbaarde Waarheid anderzijds, twee tegenovergestelde dingen zijn.

Hij vindt de religieuzen niet liberalistisch. Hij spreekt over een “wantrouwen” ten aanzien van de Geloofsleer omwille van Vat II en hij wil opnieuw een vertrouwen opbouwen.

Aan de glimlach op het gezicht van de twee ‘nonnen’ op de tweede foto te zien, is kardinaal Braz de Aviz er heel goed in geslaagd dat vertrouwen te herstellen. De grimace van Lombardi spreekt dan ook boekdelen.

In andere woorden. De Kerk van voor Vat II bestaat niet meer en moet verdrukt worden.

Aan de zelf-feliciterende grimace op het gezicht van kardinaal Braz de Aviz te zien, is zelfs hij onder de indruk van zijn meedogenloosheid om nagels in de kist van de pre-concilliaire Kerk te slaan.

Anoniem zei

Wat een prachtig nieuws dit voor die ‘nonnen’ moet zijn. Ze krijgen precies wat ze willen.

Wat een triest toeval dat we dit nieuws vandaag op het feest van Annunciatie moeten horen. De nonnen zullen vandaag de woorden van de H. Maagd niet herhalen: “Zie de dienstmaagd van de Heer, mij geschiedde naar Uw Woord”.

Ze zullen zingen van “Ik ben geen maagd en ik zal niet dienen.” NON SERVIAM, de woorden van satan zelve.

Het tijdstip is zielig. Satan zou in de hel gegooid zijn omdat hij God niet wilde dienen omdat God de Zoon als mens in de wereld zou komen. Satan vindt de menselijk vorm beneden zichzelf, aangezien engelen alleen geest zijn. Satan heeft het daarom bijzonder moeilijk met kerstmis, wanneer de Kerk de geboorte van God als mens herdenkt. Satan draait daarom overtoeren met Kerstmis. Hij heeft er alles aan gedaan de geboorte van Christus te doen vergeten in het seculiere kerstmis.

Anoniem zei

Dit kleine artikeltje is door het weglaten van de belangrijke context en achtergrond uiterst desinformatief:
(Deel 1)
In de USA, na Braziliê, Mexico en de Philippijnen het land met de meeste katholieken op de wereld, waren de vrouwelijke orden en congregaties uiterst beduidend: de geweldige missionarische resultaten (ongeveer de grootste in de wereldgeschiedenis) in de 2e helft van de 19e eeuw gaan hoofdzakelijk op hun inzet terug.
De vrouwelijke orden en congregaties waren uit historische gronden zeer caritatief en educatief werkzaam; het maximale aantal nonnen bedroeg 180 000 in 1965.
En dan kwam het 2e vaticaans concilie.
Binnen weinige jaren traden zeer veel nonnen uit, de liturgie verwilderde, de meest ketterse en verwereldlijkte Tendenzen traden op, rebellie tegen de kerkelijke overheid, tegen mannen in het algemeen, dan ook pro-Lesben en pro-gender, contra het celibaat, enz. enz.
2010 waren er nog 55000 zusters, 2013 50 000.
De leidsters van de vrouwelijke religieuzen verdelen zich in 2 organisaties:
a. De LCWR, "Leadership Conference of Women Religious", overeenkomend met de boven beschreven ideologie, zeer modernistisch, bijna volledig uit blanke angelsaksischstammige oudere vrouwen bestaande; de gemiddelde leeftijd der oversten ca. 68 jaar, van de leden 78 jaar(!); bij deze modernistisch gedraaide orden zijn 56% van hun intreden ouder als 40 jaar; er zijn van de 1800 gemeenschappen maar 9 (0,5%!!!) met Minimum 5 intredes per jaar.
De LCWR vertegenwoordige 2010 nog 80% der USA-religieuzes, 2014 70%.
b.De CMSWR, Council of Major Superiors of Women Religious, zeer dynamisch en jong, 15% der intredes ouderals 40 jaar, 63% der intredes jonger als 25 jaar, 18% der USA-religieuzes in 2010, 30% in 2013.
De ordes en gemeenschappen der CMSWR hebben zeer veel toeloop uit de hispanische, aziatische, zwarte en indiaanse bevolking, zijn zeer liturgisch georiênteerd, zijn dikwijls contemplatief, hebben een diepe spirituele verankering in de traditie en het aloude magisterium, vieren zeer veel de tridentijnse mis naar Summorum Pontificum en nehmen het merendeel van de nieuwe roepingen voor zich (ca.1300 per jaar).

Anoniem zei

(Deel 2)

In 2008 begon een grootscheeps onderzoek naar de geloofstrouw van de amerikaanse zusters, en wel van de LCWR, waarbij Kard. Müller tot de vaststelling kwam dat er zeer veel mis was; de controlerende zuster meldde zich voor kort dat ze ter plekke (en ook in de hogere charges in Rome) zwaar tegengewerkt werd.

En nu dan een onbedenkelijkheidspapiertje van Kard. Bra do Aviz(ondertussen overal als geen groot licht bekend) en geprotocolleerd door 2 oudere zusters zondr habijt en pater Lombardi.
Deze ganse geschiedenis eindigt door de demografische evolutie van beide tendenzen: in 15 jaar is de LCWR faktisch gestorven en niet meer levensvatbaar, en de CMSWR groter als nooit tevoren.

Daarenboven- en in Westeuropa, en zeker in Vlaanderen, bijna niet bekend, is deze bloei der traditietrouwe vrouwelijke orden en congregaties verbonden met een zeer brede opbloei van de oude tridentijnse liturgie en van het oude getijdenboek, door vele beroemde en hoogaangeziene bisschoppen, aartsbisschoppen en kardinalen doorgevoerd en geleid.
Hier ziet men het doorslagend effekt van kwaliteit, van moed en offensieve missie in optimistische geest.
Dat behaagt de romeinse leiding niet; anderzijds levert de bastaardkerk in Vlaanderen met haar perikelen en de zwaarste neergang van de vrouwelijke ordes (voor een jaar gingen de laatste 2 redemptoristinnen naar Ierland omdat ze hier alleen zouden blijven zitten) een paradevoorbeeld van de funeste evolutie onder modernistisch gezag.
(Niet vergeten dat Bonny zijn papier met moderne tendenzen een paar weken voor de synode v. P.Franciscus schreef; en dat T.Flavez onderdak vond bij de westvlaamse (en nu ook antwerpse) kerkjurist DeGrieck resp. bij een nonnenklooster OLV van de Zeven Weeên).
En ondertussen hebben de Franciscanen der Immaculata onder de vervolging door pater Volpi te lijden, en wel op speciaal bevel van Bergoglio.
Dit zijn echte martelaars en zovele hoge pieten zwijgen laf.
Het is walgelijk.
Justi epulentur et exsultent in conspectu Dei; delectentur in laetitia.

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer